Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VP bank)

89 271 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:55

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - - TRỊNH LAN PHƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG ( VPBANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - - TRỊNH LAN PHƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG ( VPBANK) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN VINH HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa có công bố công trình khác Tác giả Trịnh Lan Phƣơng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quản trị rủi ro quản trị rủi ro tác nghiệp 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro 1.1.2 Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp 1.1.3 Sự cần thiết phải thực quản trị rủi ro tác nghiệp xu thời đại ngày .4 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.1 Khái niệm 13 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.3 Các phương pháp tiếp cận rủi ro tín dụng theo Basel II 24 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 28 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.1.2 Tầm nhìn - sứ mệnh - Chiến lược Phát triển Giá trị Cốt lõi VPBank .29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.4 Tình hình hoạt động Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 31 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 35 iii 2.2.1 Sơ lược hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 35 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng .35 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 52 2.3.1 Những ưu điểm hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 52 2.3.2 Những tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .53 2.3.3 Nguyên nhân tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 57 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 58 3.1 Cơ hội thách thức VPBank thời kỳ hội nhập Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng đại hàng đầu 58 3.2 Định hướng phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh VPBank 59 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 59 3.2.2 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng 67 3.3 Tổ chức phận quản lý rủi ro chuyên việt 68 3.3.1 Nâng cao trình độ cán 68 3.3.2 Quản trị thông tin tín dụng cải cách máy tín dụng .70 3.3.3 Nhóm giải pháp xử lý rủi ro tín dụng .71 3.4 Một số kiến nghị .73 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 73 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ 77 3.4.3 Kiến nghị với ban ngành có liên quan 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VPBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng HO Hội sở Chính NHTM Ngân Hàng Thương Mại NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NQH Nợ hạn QĐ Quyết Định TCTD Tổ chức tín dụng GTCG Giấy tờ có giá BCTC Báo cáo tài TMCP Thương Mại Cổ Phần VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức Tổ chức tín dụng Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam – NHNN Việt Nam v DANH MỤC BẢNG, HÌNH Danh mục bảng Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh qua năm 32 Bảng 2.2: Bảng kết quản kinh doanh VPBank 2014- 2015 33 Bảng 2.3: Cho vay khách hàng 34 Bảng 2.4: Danh mục cho vay theo kỳ hạn 41 Bảng 2.5: Danh mục cho vay theo ngành nghề .42 Bảng 2.6: Danh mục cho vay theo thành phần kinh tế .43 Bảng 2.7: Phân loại nợ 47 Bảng 2.8: Trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng .49 Danh mục hình Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng 31 Hình 2.2: Mô hình xếp hạng tín dụng nội với khách hàng (doanh nghiệp) 40 MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Xu hướng tự hoá lĩnh vực tài tạo hội cho NHTM mở rộng hoạt động mặt địa lý, giúp cho ngân hàng hạn chế tổn thương thay đổi điều kiện kinh tế nước Tuy nhiên, cạnh tranh tổ chức tài phạm vi toàn cầu tạo thị trường tài rủi ro Trong bối cảnh đó, không ngân hàng hay tổ chức tài tồn lâu dài mà hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Việc xây dựng hệ thống quản trị nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng NHTM Việt Nam mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt xu hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế NHTM Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn chế Vì vậy, hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động NHTM Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp cần thiết Vì thế, việc chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” cho luận văn tốt nghiệp cần thiết, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bước đầu đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Định hình hệ thống dạng thức thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng - Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng NHTM nói chung Đối tƣợng nghiên cứu Xuất phát từ cần thiết vấn đề cần nghiên cứu, sở yêu cầu với khả nghiên cứu, luận văn lựa chọn đối tượng nghiên cứu “Rủi ro tín dụng” “Quản trị rủi ro tín dụng” Phạm vi nghiên cứu - Nội dung phương pháp quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chủ yếu đề cập tới việc hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Một số giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chƣơng TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quản trị rủi ro quản trị rủi ro tác nghiệp 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro [15],[16] Theo ủy ban Basel giám sát ngân hàng: “Quản trị rủi ro trình liên tục cần thực cấp độ tổ chức tài yêu cầu bắt buộc để tổ chức tài đạt mục tiêu đề trì khả tồn minh bạch tài chính” Chúng ta hiểu quản trị rủi ro hệ thống tổ chức tài chính, bao gồm tất hoạt động, tác động đén loại rủi ro tổ chức Quản trị rủi ro liên quan đến việc xác định, đo lường, giám sát, kiểm soát, quản lý rủi ro nhằm đảm bảo:  Các cá nhân liên quan đến rủi ro có trách nhiệm quản lý rủi ro phải hiểu rõ rủi ro  Rủi ro ngân hàng nằm giới hạn xác định Hội đồng quản trị  Rủi ro việc định phải tương xứng với mục tiêu chiến lược kinh doanh hội đồng quản trị đề  Quỹ dự phòng bù đắp loại rủi ro dự kiến xảy  Rủi ro việc định phải rõ ràng minh bạch  Có đủ vốn để bù đắp rủi ro Hoạt động quản lý rủi ro nhằm mục đích xác định, đo lường kiểm soát rủi ro mức chấp nhận Hoạt động quản lý rủi ro hiệu cho phép Ngân hàng đạt tương quan hợp lý rủi ro mà Ngân hàng mong muốn (ở mức chấp nhận được) với rủi ro mà Ngân hàng muốn giảm thiểu Khi rủi ro kiểm soát hợp lý ngân hàng có điều kiện tốt đa hóa lợi ích thu từ rủi ro thông qua nhiều cách chấp nhận, giảm nhẹ, loại bỏ, hay chuyển đổi rủi ro Việc quản trị rủi ro ngân hàng phải tuân theo nguyên tắc sau: 68 đạo đức nghề nghiệp để cán kiểm toán nội trình tác nghiệp phải thực vô tư, tránh tình trạng nể chưa thực góp ý thẳng - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra - Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng 3.3 Tổ chức phận quản ý rủi ro chuyên việt 3.3.1 Nâng cao trình độ cán Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đưa tập trung vào số nội dung sau: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng đề bạt Hiện nay, thực tế cho thấy cường độ làm việc cán tín dụng thời gian qua căng thẳng, chí việc làm thêm phổ 69 biến Và điều dẫn đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra kiểm soát khoản cho vay Vì vậy, để đảm bảo an toàn tín dụng, đủ nhân lực để đón bắt hội kinh doanh việc tăng cường số lượng chất lượng giúp cho ngân hàng đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng Ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là: - Về lực công tác: đòi hỏi cán có liên quan đến hoạt động cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm Cán cương vị cao phải gương mẫu Và ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, công bằng: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín ngân hàng ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể Ngoài ra, ngân hàng phải thường xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp thời đào tạo chỗ, giảng viên lãnh đạo phòng hay chuyên viên có kinh nghiệm Và ngân hàng cần mở lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ nhằm rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ cho nhân viên để phục vụ cho nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước Đồng thời, ngân hàng bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thông thoáng nhằm thu hút nhân tài 70 trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày không đồng với số lượng chất lượng cán tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng cán tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” tình hình khan nhân lực ngành tài ngân hàng Đứng trước tình vậy, việc xây dựng sách đãi ngộ để thu hút nhân vấn đề thiết cấp bách 3.3.2 Quản trị thông tin tín dụng cải cách máy tín dụng Trong công tác tín dụng, thông tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho Ngân hàng định có đầu tư hay không Các thông tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, cán tín dụng dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp dự án mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng,… dựa việc sử dụng phần mềm tin học Đây để đánh giá xác khách hàng vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư Cải cách máy tín dụng hoạt động theo thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng Tách chức tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập, định tín dụng quản lý nợ với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan Thực giám sát kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên cán cấp liên quan tới cấp tín dụng phận kiểm tra giám sát tín dụng độc lập Để nâng cao hiệu quả, khả cạnh tranh hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề không đơn giản, không 71 thân NHTM mà liên quan tới hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, thực giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, theo hướng minh bạch, đại phù hợp với thông lệ quốc tế Tác giả xin nêu số giải pháp hoạt động tín dụng để NHTM khai thác tốt lợi so sánh trước đối thủ Ngân hàng nước thực cam kết mở cửa thị trường ngân hàng./ 3.3.3 Nhóm giải pháp xử lý rủi ro tín dụng Mô hình Lƣợng hoá rủi ro tín dụng: ° Mô hình chất lượng: dựa yếu tố C - Tư cách người vay (Character): Cán tín dụng phải làm rõ mục đích xin vay khách hàng, mục đích vay khách hàng có phù hợp với sách tín dụng hành ngân hàng hay không, đồng thời xem xét lịch sử vay trả nợ khách hàng củ; khách hàng cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác Trung tâm phòng ngừa rủi ro … - Năng lực người vay (Capacity): Tuỳ thuộc vào qui định luật pháp quốc gia Đối với cá nhân, 18 tuổi không đủ tư cách ký hợp đồng tín dụng; doanh nghiệp, phải vào giấy phép kinh doanh, định thành lập, định bổ nhiệm người điều hành - Thu nhập người vay (Cash): Trước hết phải xác định nguồn trả nợ người vay luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán lý tài sản, tiền từ phát hành chứng khoán … Sau cần phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn thông qua tỷ số tài sau: + Nhóm tiêu khoản (Liquidity ratios): Hệ số lưu động = tài sản nợ lưu động / nợ ngắn hạn Hệ số phải lớn 1, không doanh nghiệp gặp khó khăn việc toán nợ hạn Hệ số khoản nhanh = tài sản lưu động – hàng tồn kho / nợ ngắn hạn Các doanh nghiệp có vòng quay hàng tồn kho chậm đòi hỏi hệ số phải cao, doanh nghiệp có hệ số vòng quay hàng tồn kho nhanh tiêu nhỏ Hệ số ngân quỹ = ngân quỹ / nợ ngắn hạn 72 + Nhóm tiêu đòn cân nợ (Leverage ratios): Hệ số nợ = tổng tài sản – vốn chủ sở hữu / tổng tài sản Hệ số có giá trị nhỏ 0,5 lý tưởng có phân nửa tài sản doanh nghiệp hình thành vốn chủ sở hữu Hệ số khả trả lãi = lợi tức trước thuế lãi / chi phí trả lãi Hệ số đo lường mức độ an toàn thu nhập trả lãi cho chủ nợ + Nhóm tiêu hoạt động (Activity ratios): Hệ số vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán / hàng tồn kho Hệ số vòng quay khoản phải thu = doanh thu / khoản phải thu Hệ số vòng quay tài sản = doanh thu / tổng tài sản + Nhóm tiêu khả sinh lời (Profitability ratios): Hệ số mức sinh lời doanh thu = tổng lợi tức sau thuế / doanh thu Hệ số thu nhập tổng tài sản = tổng lợi tức sau thuế / tổng tài sản Hệ số thu nhập vốn = tổng lợi tức sau thuế / vốn chủ sở hữu Tuỳ theo loại hình tín dụng mà ngân hàng quan tâm đến số khác nhau: cho vay ngắn hạn lưu ý đến số lưu động, số nợ; cho vay dài hạn quan tâm đến số sinh lời, khả trả nợ - Bảo đảm tiền vay (Collateral): Đây điều kiện để ngân hàng cấp tín dụng nguồn tài sản thứ hai dùng để trả nợ vay cho ngân hàng - Các điều kiện (Conditions): Ngân hàng quy định điều kiện tuỳ theo sách tín dụng theo thời kỳ cho vay hàng xuất với điều kiện thâu ngân phải qua ngân hàng, nhằm thực thi sách tiền tệ NHTW quy định theo thời kỳ - Kiểm soát (Control): Tập trung vào vấn đề thay đổi pháp luật quy chế có ảnh hưởng xấu đến người vay? Yêu cầu tín dụng người vay có đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng? Hệ thống cảnh báo sớm Ngân hàng EWS Bottom UP: Đây hệ thống đánh giá tiêu để cảnh báo rủi ro sớm, đánh giá tiêu báo cáo tài chính, nguồn thu nhập khách hàng, tình trạng nợ khách hàng thể thông tin CIC Hồ sơ pháp lý khách hàng thay đổi, mục đích sử dụng 73 vốn khách hàng không đúng… Hệ thống cảnh báo EWS cho thấy khách hàng luồng xanh, luồng vàng hay luồng đỏ tùy theo mức độ rủi ro để cảnh báo sớm cho Ngân hàng 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Có thể nói thời gian qua NHNN có nhiều quy định để giảm bớt rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Vào năm 2005 lần có văn quy định rõ tiêu chuẩn an toàn vốn NHTM Quyết Định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19-4-2005 Thống Đốc NHNN ban hành quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 8% Ngoài định quy định rõ vốn cấp (vốn tự có), vốn cấp (vốn bổ sung) mức độ rủi ro khác tài sản “có” rủi ro Cũng định này, NHNN quy định rõ tỷ lệ cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan Tỷ lệ tối đa nguốn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn 40% Tuy nhiên phát triển nhanh ngành tài - ngân hàng Việt Nam sau gia nhập WTO, đặc biệt vào năm 2006-2007 đòi hỏi quy định quản lý rủi ro ngành ngân hàng cần nâng cao Năm 2009 NHNN ban hành thông tư số 15/2009/TT-NHNN để nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn công ty tài công ty cho thuê tài 30% (từ mức 40% trước đó), quỹ tín dụng nhân dân TƯ 20% (từ mức 30% trước đó) NHNN xây dựng yêu cầu cao mức vốn tối thiểu NHTM, dự kiến nâng lên 5000 tỷ cho năm 2012 10.000 tỷ đồng vào năm 2015 một cách tạo lành mạnh hoạt động NHTM Và tháng vừa qua, NHNN lại có Thông tư 13/2010/TT-NHNN cải tổ toàn diện quy định kiểm soát an toàn vốn NHTM Cụ thể NHNN nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 9% (tăng 1%), quy định chặt chẽ vốn cấp 1, vốn cấp 2, nâng tỷ lệ rủi ro số khoản vay, hạn chế mức cho vay 80% Tuy có nhiếu ý kiến quy định thời điểm áp dụng điều cho thấy NHNN 74 cố gắng có kiểm soát chặt chẽ rủi ro có hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, với rủi ro tín dụng ngân hàng tiềm ẩn dù khách hay chủ quan, xin nêu số kiến nghị sau: Nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm Tổ chức Tín dụng, quan Công an, Chính quyền sở, Sở Tài nguyên Môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa công việc thi hành án Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn công cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Tăng cƣờng công tác tra, kiểm soát Thực thường xuyên công tác tra, kiểm soát nhiều hình 75 thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm soát NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nước để đảm bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thông tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi chặt chẽ việc sửa đổi, bổ sung kiến nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu công tác tra Hiện hoạt động tra ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa thực việc cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Vì vậy, để tra Ngân hàng Nhà nước thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động tra tuân thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với ngân 76 hàng thương mại Tuy nhiên, điều đòi hỏi công nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM Nâng cao chất lƣợng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thông tin tín dụng (mạng CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thông tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng Tổ chức Tín dụng giảm Vì vậy, việc hoàn thiện hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng cần thiết chẳng hạn là: thông tin tín dụng phải bao hàm tất thông tin tình hình vay vốn khách hàng Tổ chức Tín dụng, phải có phân tích thông tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thông tin tín dụng thông suốt, kịp thời Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân thương mại tham khảo Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thông tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thông tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo 77 thông tin sai lệch Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích ngân hàng sử dụng thông tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có trình thẩm định cho vay 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, đổi môi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: - Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, công phù hợp với điều kiện thực tế; - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay, làm để trường hợp ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ, ngân hàng toàn quyền việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ nhằm khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay nay; - Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa công cụ toán nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng 78 - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế,…để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững hội nhập quốc tế 3.4.3 Kiến nghị với ban ngành có liên quan Việc thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường tài dịch vụ ngân hàng làm cho môi trường cạnh tranh thị trường tài nước ta ngày trở nên gay gắt, rủi ro hoạt động tổ chức tham gia BHTG tăng lên Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt quan giám sát làm để thị trường tài hoạt động ổn định phát triển bền vững, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền nhà đầu tư Để làm điều cần xử lý tốt số vấn đề sau đây: Thứ nhất, xây dựng Luật Giám sát, Luật BHTG đồng với Luật NHNN, Luật TCTD, Luật kinh doanh chứng khoán, Luật kinh doanh bảo hiểm để hoạt động giám sát thực thi theo luật; đồng thời để giám sát hiệu hoạt động định chế tài tổ chức BHTG cần có vai trò độc lập với quan quản lý Nhà nước Thứ hai, xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát đảm bảo cho hoạt động giám sát tài chính, ngân hàng có hiệu thống nhất; xây dựng hệ thống cảnh báo hệ thống thông tin quản lý để kịp thời chấn chỉnh hoạt động định chế tài Thứ ba, hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đủ mạnh để hỗ trợ toàn diện hoạt động giám sát, đặc biệt phần mềm giám sát phân tích số liệu, đánh giá hoạt động định chế tài phục vụ cho việc cảnh báo sớm quan giám sát; xây dựng kho liệu để quan giám sát khai thác chung nhằm đảm bảo thống không gây phiền hà cho quan chịu giám sát Thứ tư, tăng cường chế phối hợp hiệu quan giám sát phân công nhiệm vụ giám sát cụ thể theo lĩnh vực, chuyên ngành; việc trao đổi, cung cấp thông tin, sử dụng kết giám sát quan giám sát; công tác 79 đào tạo cán nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu giám sát, tránh chồng chéo bỏ sót việc giám sát hoạt động tài - ngân hàng 3.5 Kết luận chương Như sở lý luận chương 1, đánh giá thực trạng chương để đề giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh VPBank giai đoạn 2016 - 2018 80 KẾT LUẬN Trong điều kiện ngày nay, ngành ngân hàng cầu nối giúp chủ động, củng cố nâng cao vị trường quốc tế Đồng thời, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định không mong đợi NHTM, gây nên đỗ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành NHTM, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam trình hội nhập với thông lệ quốc tế phát triển bền vững Thông qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM nói chung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng qua năm, đánh giá thành tích tồn công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phân tích nguyên nhân tồn - Đưa giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, số kiến nghị với Chính Phủ, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhằm tăng cường hiệu công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng - Trên hạn chế nguyên nhân chương II, tác giả đưa quan điểm Quản trị rủi ro tín dụng VPBank đề xuất giải pháp nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tín dụng VPBank thời gian tới để Ngân Hàng xem xét áp dụng Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo cung cấp cho em kiến thức vô quý báu bổ ích suốt trình học tập nghiên cứu trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Đặc biệt, em xin trân trọng biết ơn giúp đỡ, đóng góp, hướng dẫn, bảo nhiệt tình, chu đáo TS.Nguyễn Xuân Vinh trình hoàn thành khóa luận 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Hùng An, 2015 “Kiểm toán nội NHTM bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số chuyên đề năm 2005 [2] Lê Văn Dũng, 2014 “Quản trị rủi ro tín dụng NHTM trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số tháng 4/2014 [3] Trần Văn Hân, 2005 “Biểu an toàn cho vay NHTM”, Tạp chí Ngân hàng số chuyên đề năm 2005 [4] Trần Huy Hoàng, 2004 “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 12/2004 [5] Nguyễn Thanh Hồng, 2014 “Một số vấn đề kiểm toán nội nghiệp vụ cho vay NHTM”, Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng số (2014) [6] Lưu Thúy Mai, 2015 “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học [7] Phan Hồng Quang, 2007 “Nhân tố chủ yếu kiến tạo lực cạnh tranh NHTM hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số tháng 4/2007 [8] Phạm Hữu Hồng Thái, 2004 “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng”, Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 4/2004 [9] Nghiêm Xuân Thành, 2006 “Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số 21 tháng 11/2006 [10] Nguyễn Hữu Thắng, “Đánh giá công tác quản trị rủi ro NHTM Việt Nam chuẩn mực Basel quản lý rủi ro” [11] Phan Thị Hoàng Yến, 2006 “Cơ hội thách thức NHTM hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Khoa Học Đào Tạo Ngân hàng, (số 55 tháng 12/2006) [12] Nguyễn Vân Khánh, 2009 “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam” [13] Vũ Trọng Lâm (2008), Quản lý rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất Khoa 82 học kỹ thuật, Hà Nội [14] Ngô Kim Thanh (2013), Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [15] Đỗ Hoàng Toàn (2010), Quản trị rủi ro, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội [16] Nguyễn Thị Quy (2008), Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất Văn hoá – Thông tin, Hà Nội [17] Phạm Thị Hồng Yến (2012), Giáo trình Kinh doanh quốc tế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [18] Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (2014), Báo cáo thường niên VPBank [19] Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (2015), Báo cáo thường niên VPBank [20] Website: www.vpbank.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VP bank), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VP bank), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VP bank)

Từ khóa liên quan