Lực hấp dẫn NC

37 374 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:26

Kính chào các thầy, cô Kính chào các thầy, cô đến dự giờ lớp10A11 đến dự giờ lớp10A11 Ch Ch ào các em học sinh thân yêu! ào các em học sinh thân yêu! KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Câu 1 Câu 2 Câu 2 Câu 3 Câu 3 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Câu 1 : Phát biểu định luật III Newton ? Phát biểu định luật III Newton ? Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lên vật A một lực. Hai lực này gọi là lực trực đối. F AB = - F BA Lực trực đối là 2 lực cùng phương (cùng giá), cùng độ lớn, ngược chiều và đặt vào 2 vật khác nhau. Câu 2 Câu 2 : : Thế nào là lực tác dụng và Thế nào là lực tác dụng và phản lực? tính chất của chúng? phản lực? tính chất của chúng? Một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng còn Một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng còn lực kia là lực phản tác dụng hay phản lực. lực kia là lực phản tác dụng hay phản lực. Lực và phản lực là hai lực trực đối, không cân bằng Lực và phản lực là hai lực trực đối, không cân bằng nhau vì đặt vào 2 vật khác nhau nhau vì đặt vào 2 vật khác nhau Lực tác dụng thuộc loại gì (hấp dẫn, đàn hồi…) thì Lực tác dụng thuộc loại gì (hấp dẫn, đàn hồi…) thì phản lực cũng loại đó. phản lực cũng loại đó. Lực và phản lực cùng xuất hiện và cùng triệt tiêu Lực và phản lực cùng xuất hiện và cùng triệt tiêu Câu 3 Câu 3 : : Tính chất của gia tốc rơi tự do Tính chất của gia tốc rơi tự do ? ? • Gia tốc rơi tự do là g. • Tại một nơi g không đổi • Gia tốc g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao h của vật so với mặt đất. Bài 17 Lùc hÊp dÉn Lùc hÊp dÉn T¹i sao qu¶ t¸o r¬i xuèng ®Êt? P Bµi 11- Bµi 11- Lùc hÊp dÉn Lùc hÊp dÉn Isaac NewTon (1642-1727) Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất MÆt Trêi MÆt Trăng Tr¸i ĐÊt Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và của Trái Đất quanh Mặt Trời và của Trái Đất quanh Mặt Trời Chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời Chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời [...]... Hằng số hấp dẫn; G ≈ 6,67.10 -11(Nm2/kg2) Bài 17 Lực hấp dẫn I Định luật vận vật hấp dẫn: II TRỌNG LỰC, BIỂU THỨC CỦA GIA TỐC RƠI TỰ DO 1 Định nghĩa : Lực hấp dẫn do Trái Đất đặt lên một vật được gọi là trọng lực của vật đó P = Fhd Trọng lực P là trường hợp riêng của lực hấp dẫn Điểm đặt của trọng lực gọi là trọng tâm của vật Thường kí hiệu là G m P Bài 17 Lực hấp dẫn I Định luật vận vật hấp dẫn: II... (R+h)2 R M O Bài 17 Lực hấp dẫn I Định luật vận vật hấp dẫn: II Trọng lực, biểu thức của gia tốc rơi tự do:: 1 Định nghĩa: 2 Gia tốc rơi tự do : - Khi h . Lực hấp dẫn I. Định luật vận vật hấp dẫn: III. Trường hấp dẫn, trường trọng lực: 1. Trường hấp dẫn 2. Trường trọng lực 2. Trường trọng lực : : Trường hấp. hai lực tương tác gọi là lực tác dụng còn lực kia là lực phản tác dụng hay phản lực. lực kia là lực phản tác dụng hay phản lực. Lực và phản lực là hai lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lực hấp dẫn NC, Lực hấp dẫn NC, Lực hấp dẫn NC, Định nghĩa : Định nghĩa : Trường trọng lực Trường trọng lực