THIẾT kế MA TRẬN đề THI học kỳ i lớp 10 16 17

3 509 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:47

ma trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóama trận đề thi lớp 10 môn hóa THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP 10 I – Mục tiêu đề kiểm tra: Kiến thức: Chủ đề 1: Ngun tử Chủ đề 2: Bảng tuần hồn ngun tố hóa học- định luật tuần hồn Chủ đề 3: LK hóa học Chủ đề 4: Phản ứng oxi hóa – khử Chủ đề 5: Tổng hợp Kĩ năng: a/ Giải nhanh xác tập trắc nghiệm b/ Giải BT về: Thành phần ngtử, ngtố hóa học, đồng vị, ngtử khối TB, HCl, số oxh Thái độ: a/ Xây dựng lòng tin tính đốn HS giải vấn đề b/ Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc khoa học II – Ma trận Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Cộng Nhận biết Thơng hểu Vận dụng Vận dụng mức cao TN TL TN TL TN TL TN TL Ngun tử câu câu 1câu câu 2,8 đ 1,6 0,8 0,4 28% Bảng tuần hồn câu ngun tố hóa họcđịnh luật tuần hồn 1,2 câu câu 0,8 0,4 Liên kết hóa học 1câu 1câu 1câu 0,4 Phản ứng oxi hóa – câu khử 1,6 Tổng hợp 0,4 2câu 0,4 câu 2,4 đ 24% câu 0,8 0,8 1câu 0,4 Tổng 12 câu 4,8 đ 48% câu 2,8 đ 28% câu 1,2 đ 12% câu 1,2 đ 12% câu 1,2 đ 12% câu 3,2đ 32% câu 0,4 đ 4% 25 câu 10 đ 100% ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10 năm học 2016- 2017 A Lý thuyết I CÂU HỎI ÔN TẬP Chương I : Nguyên tử Bài 1: Thành phần nguyên tử Hãy cho biết thành phần cấu tạo nguyên tử đặc điểm hạt tạo nên nguyên tử? Tại nói khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu hạt nhân? Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – nguyên tố hóa học – Đồng vò Thế số khối? Định nghĩa nguyên tố hóa học? Nhận xét quan hệ số khối khối lượng nguyên tử? Những đặc trưng nguyên tử? Bài 3: Đồng vò Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình Đồng vò gì?.Nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình? Phân biệt khối lượng mol nguyên tử nguyên tử khối? Cách xác đònh nguyên tử khối trung bình? Bài 4: Lớp phân lớp electron Thế lớp electron , phân lớp electron ? Mỗi lớp có phân lớp? số electron tối đa lớp, phân lớp? Bài 5: Năng lượng electron nguyên tử Cấu hình electron Sự phân bố electron nguyên tử tuân theo nguyên lí quy tắc gì? Hãy phát biểu nguyên lí quy tắc Lấy thí dụ minh họa Cấu hình electron nguyên tử gì? Cách viết cấu hình electron nguyên tử (dạng chữ ô lượng tử) Thế nguyên tố s, p, d, f ? đặc điểm lớp electron Chương II Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học – Đònh luật tuần hoàn Bài Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Nguyên tắc xếp ? Số thứ tự nguyên tố, số thứ tự nhóm nguyên tố, thứ tự chu kì bảng tuần hoàn cho ta biết thông tin gì? Cho biết loại nguyên tố đầu cuối chu kì (cấu hình electron chung)? Bảng tuần hoàn có chu kì? Mỗi chu kì có nguyên tố? Tại sao? Nhóm nguyên tố gì? Cho biết sở để phân loại nhóm A nhóm B BTH có nhóm A nhóm B? Những chu kì gọi chu kỳ nhỏ, chu kì lớn? BTH có khối nguyên tố nào? Đặc trưng cấu tạo nguyên tử khối? Bài 7: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử nguyên tố hóa học Nguyên nhân biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố? Nêu mối quan hệ cấu hình, số thứ tự nhóm tính kim loại, phi kim? Nêu đặc điểm nguyên tố nhóm VIIIA, IA, VIIA ? Bài 8: biến đổi tuần hoàn số đại lượng vật lí, biến đổi tính chất nguyên tố hóa học – Đònh luật tuần hoàn Ý nghóa bảng tuần hoàn Độ âm điện gì? Cho biết quan hệ độ âm điện bán kính nguyên tử 2 Tính kim loại gì? Tính phi kim gì? Sự biến thiên độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim chu kì nhóm? Dựa công thức hợp chất với hiđro, oxit hiđroxit bậc cao nguyên tố chu kì 3, nhận xét biến đổi hóa trò nguyên tố nhóm A Tính axitbazơ Oxit Hiđroxit tương ứng? (quan hệ độ mạnh tính axit-bazơ với độ mạnh tính kim loại, phi kim) Quan hệ vò trí cấu tạo nguyên tử, vò trí tính chất nguyên tố BTH? Chương III Liên kết hóa học Liên kết hóa học gì? Tại nguyên tử có khuynh hướng liên kết với hình thành phân tử? Có loại liên kết hóa học? Dựa cở sở để phân loại liên kết hóa học? So sánh liên kết ion, liên kết cộng hóa trò có cực, liên kết cộng hóa trò không cực? Hóa trò nguyên tố hợp chất ion, hợp chất cộng hóa trò? Cách xác đònh? Phân biệt liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba Cho ví dụ minh họa Chương IV Phản ứng oxi hóa khử Thế số oxi hóa ? Quy tắc xác đònh số oxi hóa? Phản ứng oxi hóa-khử gì? Phân biệt chất oxi hóa, chất khử? Sự oxi hóa, khử? Cân phản ứng oxi hóa khử? Phân loại phản ứng hóa học vô Dựa sở nhiệt phản ứng, người ta chia phản ứng hóa học làm loại?
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế MA TRẬN đề THI học kỳ i lớp 10 16 17, THIẾT kế MA TRẬN đề THI học kỳ i lớp 10 16 17, THIẾT kế MA TRẬN đề THI học kỳ i lớp 10 16 17