Đề Cương Thảo Luận học phần Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

31 2,547 8
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:15

Tên: Lớp ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MƠN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CÂU 1: Phân biệt lãnh đạo quản lý? Trình bày nội dung hoạt động lãnh đạo quản lý sở? người lãnh đạo quản lý cần có phẩm chất để làm việc hiệu quả? Liên hệ thực tiển vấn đề đơn vị anh chị nay? Nội Dung Thảo Luận Khái Niệm Lãnh Đạo Và Quản Lý Phân Biệt Lãnh Đạo Với Quản Lý Theo Các Tiêu Chí Quy Trình Lãnh Đạo Quản Lý PDCA Phẩm Chất Cần Thiết Của Người LĐQL Liên Hệ Thực Tiển Đơn Vị Bài Làm - Lãnh Đạo Là Chỉ Đường, Định Hướng, Dẫn Dắt… Trong Một Tổ Chức Lãnh Đạo Là Một Q Trình Mà Một Người ảnh Hưởng Đến Những Người Khác Để Thực Hiện Một Mục Tiêu Nào Đó Và Đạt Được Mục Tiêu Của Tổ Chức Đồng Thời Hướng Tổ Chức Tới Sự Gắn Kết Chặt Chẽ - Quản Lý Là Hoạt Động Có Ý Thức Của Con Người Nhằm Sắp Xếp, Tổ Chức, Chỉ Huy, Điều Hành, Hướng Dẫn, Kiểm Tra… Các Q Trình Xã Hội Và Hoạt Động Của Con Người Để Hướng Chúng Phát Triển Phù Hợp Với Qui Luật Của Xã Hội, Đạt Được Mục Tiêu Xác Định Theo Ý Chí Của Nhà Quản Lý - Phân Biệt Lãnh Đạo Và Quản Lý Tiêu Chí Chức Năng Phương Pháp Quản Lý Tổ Chức Mệnh Lệnh Phương Tiện Đối Tượng Quy Định, Qui Chế, Pháp Luật… Con Người, Cơ Sở Vật Chất, Tài Chính… Dễ Đào Tạo Đào Tạo Lãnh Đạo Định Hướng Thuyết Phục, Giáo D Viên Uy Tín Con Người Khó Đào Tạo, Có Tư  Tuy Có Điểm Khác Biệt Nhưng Những Hoạt Động Lãnh Đạo, Quản Lý Có Liên Quan Mật Thiết, Tác Động Lẫn Nhau Nhà LĐQL Cơ Sở Thực Hiện Đồng Thời Chức Năng Này Đan Xen Nhau - Qui Trình LĐQL PDCA CÂU 2: Mục tiêu có ý nghĩa tổ chức? Căn vào yếu tố để người lãnh đạo quản lý xác định mục tiêu đơn vị? Đánh giá mục tiêu đơn vị anh chị theo tiêu chí SMART? I LÝ THUYẾT: Khái niệm mục tiêu: - Mục tiêu kết hành động trạng thái sở tương lai, mà kỳ vọng đạt Mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể, vừa xác định rõ tiêu chí đo lường kết hành động, chỗ dựa cho hoạt động kiểm tra Đồng thời tạo nên thống đơn vị Ý nghĩa mục tiêu: - Để định hướng hoạt động cho người - Động lực cho phấn đấu đơn vị (thúc đẩy cho người cố gắng vươn lên) - Là sở tạo nên thống tổ chức (yếu tố gắn kết người với nhau) - Là sở để kiểm tra đánh giá (là thước đo hồn thành nhiệm vụ) Căn mục tiêu (khách quan – chủ quan): - Khách quan: (căn vào chức năng, nhiệm vụ đơn vị) + Chỉ đạo cấp + Thực tiễn: * Xã hội: chủ trương Đảng nhà nước, u cầu xã hội * Địa phương: quan tâm Đảng ủy, Ủy ban ; trình độ dân trí, * Đơn vị: u cầu thực tế sở.(nguồn nhân lực, sở vật chất, ) - Chủ quan: lực phẩm chất cán lãnh đạo quản lý sở Năm tiêu chí mục tiêu – SMART: - Specific: cụ thể (rõ rệt khơng mù mờ) - Measurable: Đo lường P (Plan) - Achievable: Có thể làm - Relevant: thực tiễn cần thiết phải làm - Time-bound: Có thời gian cụ thể II Đánh giá mục tiêu đơn vị anh chị theo tiêu chí SMART? Đơn vị cơng tác: Trường THCS Trung Tây tọa lạc địa chỉ: 3A, Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Mơn Nhân sự: 76 CB, GV-NV Học sinh: khoảng 1.500 học sinh Tập thể trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền A (Action) Mục tiêu nhà trường: Xây dựng trường THCS Trung Mỹ Tây trở thành Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 – 2016 nhằm thực tốt chủ đề năm học “Tập trung xây dựng nhân rộng trường học tiên tiến, đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện người lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống tay nghề.” Chứng minh ý nghĩa mục tiêu vừa nêu: (Check) phấn đấu - Để định hướng hoạt động cho người: xác định nhiệm vụ vàChướng cho tồn thể CB, GV-NV học sinh trường đầu năm học - Động lực cho phấn đấu đơn vị: Tạo động lực cho tập thể nhà trường (Học sinh giáo viên) phấn đấu hồn thành xuất sắc nhiệm vụ - Là sở tạo nên thống tổ chức: Tập thể tồn trường phải đồn kết hỗ trợ cơng tác dạy học để đạt mục tiêu đề - Là sở để kiểm tra đánh giá: sở đánh giá thi đua học sinh phận nhà trường Lý giải hai mục tiêu này? a/ Khách quan: -Chỉ đạo cấp trên: +Căn Thơng tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo trường THCS Trung Mỹ Tây có nhiệm vụ quyền hạn: Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thơng dành cho cấp THCS Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Cơng khai mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục, nguồn lực tài chính, kết đánh giá chất lượng giáo dục +Căn vào Chủ đề năm học 2015 - 2016 ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh:“Tập trung xây dựng nhân rộng trường học tiên tiến, đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện người lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống tay nghề.” +Căn kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hóc Mơn -Thực tiễn: +Xã hội: *Chủ trương Đảng nhà nước: Đại hội Đảng XII đề định hướng đổi bản, tồn diện giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực *Nâng cao chất lượng GD&ĐT nội dung quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng u cầu CNH, HĐH q trình hội nhập quốc tế sâu rộng đất nước Đồng thời u cầu thiết xã hội, nhân dân +Địa phương: Được đạo, quan tâm hỗ trợ Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Trung Chánh, Hội Khuyến học xã, Hội cha mẹ học sinh, +Đơn vị sở: *Tập thể CB,GV-NV có trình độ, nhiệt tình cơng tác dạy học *Tập thể học sinh có tinh thần hiếu học, đạt nhiều thành tích cao học tập phong trào văn thể mỹ cấp huyện, thành phố *Cơ sở vật chất trường đảm bảo cho cơng tác dạy học - Nhu cầu xã hội: Khu vực dân cư thị có điều kiện vật chất, dân trí cao, cha mẹ quan tâm đến việc học con, học sinh có tinh thần hiếu học b/Chủ quan: - Ban giám hiệu trường gồm người (1 hiệu trưởng phụ trách chung; phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn phó hiệu trưởng phụ trách học vụ sở vật chất) -Về lực chun mơn quản lý: phát triển từ giáo viên giỏi, qua lớp đào tạo quản lý lý luận trị Đạt nhiều thành tích q trình cơng tác -Về phẩm chất: có lĩnh trị vững vàng, tính kiên định, lòng trực; có khả gây ảnh hưởng, thuyết phục Cơng bằng, biết lắng nghe quan tâm đến người Chứng minh mục tiêu đáp ứng tiêu chí SMART: Mục tiêu nhà trường: Xây dựng trường THCS Trung Mỹ Tây trở thành Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 – 2016 a/ S: Mục tiêu có cụ thể khơng? - Giáo dục cho học sinh tinh thần thi đua, từ phấn đấu học tập nhằm phát huy tính sáng tạo, lực tư phát triển tài Giáo dục học sinh có tảng tri thức, có nhân cách trí tuệ thời đại; có khả học lên trung học phổ thơng – trung cấp nghề kỹ sống - Các phận chun mơn đồn thể (Tổ chun mơn, thư viện, thiết bị, y tế, học vụ, giám thị, bảo vệ, phục vụ, Cơng đồn, Đồn TNCS, Đội TNTP) xây dựng kế hoạch cụ thể để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học b/ M: Mục tiêu có đo lường khơng? Căn kết học tập, rèn luyện đạo đức học sinh kết hoạt động phận chun mơn, đồn thể (tháng, Q, Học kỳ, năm học) -kết hoạt động phận chun mơn, đồn thể qua năm học c/ A: Mục tiêu làm khơng? -Kết học tập, rèn luyện đạo đức học sinh năm học 2014 – 2015 +Học lực: lên lớp thẳng: 95%; Giỏi – tiên tiến: 70%; lại lớp: 0,5%; TN.THCS: 100% + Hạnh kiểm: Tốt: 80%; Khá: 19,5%; TB: 0,5% + Các thành tích khác: HS giỏi cấp thành phố; 58 HS giỏi cấp huyện thành tích phong trào văn thể mỹ cấp huyện cấp thành phố -Nguồn lực: Đội ngũ GV đạt & vượt chuẩn trình độ chun mơn; Nhiều GV đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở Thành phố”; “GV dạy giỏi cấp huyện” Các tổ chức đồn thể hồn thành xuất nhiệm vụ Đặc biệt Phong trào hoạt động Đội TNTP Đồn niên đa dạng (hội thao, văn nghệ, hội thi kể chuyện, hội trại xn, ) -Cơ sở vật chất: 17 phòng học; phòng thí nghiệm thực hành: Lí, Hố, Sinh; phòng vi tính kết nối cáp quang, máy chiếu, hình lớn; phòng nghe nhìn có trang bị bảng tương tác thơng minh; Thư viện có nhiều sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo cần thiết cho học sinh; Hội trường 100 chỗ; Phòng y tế học đường đạt chuẩn; Phòng Giám thị tiếp cha mẹ học sinh; Khn viên sân trường trước - sau rộng rãi, thống mát, xanh - - đẹp; Căn tin đảm bảo an tồn VSTP d/ R: thực tiễn cần thiết phải làm khơng? - Năm học trước trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc UBND TP tặng - Học sinh đa số có tinh thần ý thức học tập cao, cha mẹ học sinh quan tâm tạo điều kiện cho học sinh học tập - Tỉ lệ học sinh Khá, giỏi, TN.THCS trúng tuyển vào lớp 10 hàng năm nằm “top” Huyện - Tập thể CB, GV, CNV trường đồn kết ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao e/ T: Mục tiêu có thời gian cụ thể khơng? Trong năm học 2015 – 2016, ngày 17/8/2015 đế ngày 31/5/2016 Căn theo tiêu chuẩn xét tặng Tập thể Lao động xuất sắc UBND.TP Hồ Chí Minh mục tiêu xây dựng trường THCS Trung Mỹ Tây trở thành Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 – 2016 khả thi Mục tiêu đề có ý nghĩa cứ, đáp ứng tiêu chí SMART CÂU 3: Thế phong cách lãnh đạo dân chủ? Liên hệ thực tiển đơn vị anh chị người LĐQL vận dụng phong cách dân chủ Người LĐQL cần làm làm để hình thành rèn luyện phong cách sở? Bài Làm Khái niệm phong cách lãnh đạo: nhân cách, nghệ thuật, hoạt động phối hợp mang tính phổ biến, tổng hòa phương thức mà nhà quản lý thường dùng để tác động đến người xung quanh nhằm nâng cao hiệu chất lượng cơng tác lãnh đạo Phương thức lập lập lại nên lâu ngày trở thành đặc điểm bền vững người đó, trở thành đặc trưng người Phong cách lãnh đạo dân chủ đặc trưng việc người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý mình, tranh thủ ý kiến cấp dưới, đưa họ tham gia vào việc khởi thảo định Phong cách lãnh đạo dân chủ tạo điều kiện thuận lợi người cấp phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch thực kế hoạch, đồng thời tạo bầu khơng khí tâm lý tích cực q trình quản lý Đặc điểm lãnh đạo có phong cách lãnh đạo dân chủ: • • • • • Cho phép nhân viên tham gia đóng góp ý kiến & triển khai cơng việc theo theo lực người Ln tham khảo ý kiến nhân viên cơng việc có liên quan đến chun mơn nhân viên Xây dựng chế để nhân viên có quyền hạn định, chủ động việc định cơng việc phụ trách Người có phong cách lãnh đạo dân chủ thường người hiền hòa, cáu giận, ln tìm hiểu ngun nhân sâu xa giải cách thấu đáo Một mơi trường làm việc thoải mái, động, chủ động thường nơi có người lãnh đạo dân chủ Ưu điểm mà phong cách lãnh đạo dân chủ mang lại: Nhân viên làm việc hiệu hơn: nhân viên chủ động việc định cơng việc phụ trách nên cơng việc xử lý cách nhanh chóng hơn, xác & hiệu • Khơng khí thân thiện, định hướng nhóm, định hướng nhiệm vụ: người tập trung vào việc xử lý cơng việc, phối hợp thực cơng việc thay ganh ghét, đố kỵ • Hiệu cơng việc liên tục nâng cao người lãnh đạo dân chủ có định đắn, bám sát với thực tế • Mơi trường làm việc thoải mái, thân thiện có triển vọng nên nhân viên gắn bó làm việc lâu dài, tồn tâm, tồn ý lo cho cơng việc đơn vị • Đơn vị có nhiều ưu cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh phát huy sức mạnh tập thể Hạn chế: • • khơng thể sử dụng phong cách điều kiện khơng có thời gian để bàn luận u cầu phải đưa định có tính chất thị đốn • Trong lãnh đạo quản lý người lãnh đạo nên áp dụng phong cách lãnh đạo dân chủ cấp người thơng minh, nhạy bén, có khả sáng tạo tinh thần trách nhiệm với cơng việc để phát huy tài họ, tạo cho họ khơng khí làm việc thoải mái • Người LĐQL khơng nên áp dụng phong cách lãnh đạo dân chủ cấp người có lực hạn chế, tư tưởng bảo thủ, trì trệ thiếu tinh thần trách nhiệm với cơng việc Tầm nhìn phong cách lãnh đạo dân chủ: • • Phong cách lãnh đạo xu tất yếu phong cách lãnh đạo đại Phong cách lãnh đạo trình độ lãnh đạo, tầm nhìn người lãnh đạo Cơng việc LĐQL vốn nhiều khó khăn, sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ, người LĐQL tập hợp nhân tài năng, tồn tâm, tồn ý để đạt mục tiêu quan, tổ chức - Liên hệ thực tiển:………………………………… Câu 4: Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý sở thể hoạt động lãnh đạo quản lý thực tiễn đơn vị anh chị nay? Người lãnh đạo quản lý sở cần làm làm để rèn luyện biểu đó? Cụ thể đơn vị anh chị? Bài làm Khái niệm phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo tồn định hướng mục tiên, lề lối ứng xử, cách thức tác động nhà lãnh đạo- quản lý đến đối tượng lãnh đạo- quản lý lặp lặp lại thường xun trở thành ổn định, bền vững nhà lãnh đạo- quản lý Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý sở - Tác phong làm việc dân chủ: ln “lấy dân làm gốc”, việc phải cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra + Tác phong làm việc dân chủ đặc trưng phong cách LĐ cấp xã, khơi dạy tham gia nhiệt tình đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, thị, việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước sở có hiệu + Người cán LĐ,QL cấp sở phải ln thực ngun tắc tập thể LĐ (dân chủ), cá nhân phụ trách (tập trung) nhằm phát huy sức mạnh tập thể cá nhân người LĐ,QL - Tác phong khoa học: thể đặc điểm nghiệp vụ tổ chức phong cách lãnh đạo cấp sở người lãnh đạo cần có nhiệt tình, đạo đức có trình độ chun mơn, trí tuệ (đức tài) Người lãnh đạo quản lý phải có lực tổ chức, kỹ giao tiếp, am hiểu người sử dụng người việc chỗ - Tác phong làm việc hiệu thiết thực: tính hiệu thiết thực tiêu chuẩn đánh giá tài đức CBLĐ, đánh giá phù hợp hay khơng phong cách lãnh đạo - Tác phong sâu sát quần chúng: đặc trưng riêng biệt phong cách lãnh đạo cấp sở Có sâu sát qn chúng có đucợ tác phong khoa học, dân chủ, tác phong hiệu thiết thực Cấp sở cấp gần dân, muốn hiểu nhu cầu, nguyện vọng, tâm trạng, tình cảm…của nhân dân đòi hỏi người LĐ,QL phải gần dân, sâu sát quần chúng, đặt vào vị trí quần chúng, tránh bệnh quan liêu - Tác phong tơn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng: dân gốc, dân chủ, nguồn sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo từ dân mà Chính tác phong tơn trọng lắng nghe quần chúng khơng đặc trưng phong cách LĐ cấp sở, mà ngun tắc làm việc, ngun tắc ứng xử người LĐ Lắng nghe việc làm quan trọng người LĐ Bởi vì: thơng qua việc lắng nghe từ nhân dân người cán thấu hiểu, nắm rõ tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng, tư tưởng, tình cảm…của người dân, từ đưa chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước cho phù hợp với người dân - Tác phong khiêm tốn học hỏi thực cầu thị: Giúp cán lãnh đạo quản lý cấp sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức, kỹ để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, dễ gần quần chúng, chiếm đucợ cảm tình, tơn trọng quần chúng - Tác phong làm việc động sáng tạo: nhạy bén phát mới, ủng hộ tích cực, nhân thành diện rộng, phong trào để đời sống vật chất tinh thần người dân cải thiện, đổi mới, văn minh - Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong: yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo cảu Đảng xã hội, tạo tín nhiệm, niềm tin nhân dân Tạo bước chuyển biên đời sống trị kinh tế văn hóa… qua người dân mến phục, noi theo tin tưởng Thực tiễn Phong cách lãnh đạo quản lý đơn vị Trường THCS Đơng Thạnh thường thực theo PCLĐ dân chủ số lượng CB-GV-CNV lớn tuổi nhiều nhiên lực lượng trẻ phát triển.Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm người trẻ tuổi động sáng tạo.Khi đem vấn đề thảo luận người tích cực đưa ý kiến, góp phần đạt hiệu cao cơng việc.Người hiệu trưởng lĩnh, biết lắng nghe ý kiến tổng hợp ý kiến sau chọn phương án tối ưu nhất, buổi họp khơng q tốn nhiều thời gian hiệu trưởng biết cách chủ động họp Mọi vấn đề có liên quan đến đời sống CB-GV-CNV thầy đưa trước chi HĐSP thảo luận đóng góp ý kiến việc dạy thêm nhà trường , tham quan học tập, trang bị sở vật chất, quy chế chi tiêu nội , khen thưởng Tuy nhiên tùy cơng việc, có cơng việc thầy tự ý định việc định kỉ luật giáo viên chưa hồn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nhà giáo, tổ chức họp, chi phần trăm cho giáo viên dạy thêm nhà trường, chi tăng thu nhập cuối năm, ln chuyển CB-GvCNV Cũng có thầy dùng phong cách tự cho tổ trưởng tự dự tổ viên báo cáo lại, tổ tự xếp phân cơng lớp giảng dạy, thầy dự họp tổ chun mơn dự giáo viên Người lãnh đạo quản lý cần làm làm để rèn luyện biểu đó? Rèn luyện nhân cách Rèn luyện phong cách lãnh đạo lêninnit: thống lý luận thực tiễn, tính tư tưởng cao, tính ngun tắc Đảng, có mối liên hệ thường xun với quần chúng, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính thiết thực, hiệu thơng thạo cơng việc Khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu: + Chú trọng tun truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tâm lý xã hội chống phong cách quan liêu khơng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý mà tồn xã hội + Xây dựng sở pháp lý chống phong cách lãnh đạo quan liêu + Hồn thiện thể chế lãnh đạo, quản lý quy định rõ chức năng, nhiệm vụ vị trí chức danh; quy định tương ứng chức vụ, thẩm quyền trách nhiệm + Chú trọng sử dụng thơng tin đại chúng, dư luận xã hội để khắc phục phong cách quan liêu Tăng cường vai trò kiểm sốt nhân dân + Xây dựng văn hóa lãnh đạo, tăng cường thực pháp chế trật tự Xác định vấn đề: số lượng học sinh tăng nên khơng đủ Bóng để tập Tiêu chí: Tiêu chí mà trường tơi mua bóng chuyền giá từ 180000đ250000đ, làm từ chất liệu tốt, có khả chịu lực tốt, có độ nảy độ bám tốt Đánh giá phương án: A: Prostar 3000 (200000đ, cao su cơng nghiệp, khả chịu lực, độ nảy bóng tốt) B: Động lực DL200 (195000đ,Da PVC, khả chịu lực tốt ,có độ nảy, độ bám tốt C: Thăng longVB7000(230000đ, chất liệu da nhung, mềm êm tay, khả chịu lực tốt ,có độ nảy, độ bám tốt D: MikasaMVA200(250000đ, chất liệu cao su, mềm êm tay, khả chịu lực tốt ,có độ nảy, độ bám tốt Ma trận phân tích Thomas Saaty: A B C D A 1 B 1 C 0 D 0 Ma trận SFF: A Hợp lí Khả thi Linh hoạt B C D 2 3 2 Vậy phương án tối ưu phương án B Rút kết luận: …………………………………………………… Ra định lãnh đạo quản lý cần đáp ứng u cầu sau: Tính trị: chủ trương Đảng,phù hợp với mục tiêu ngành/địa phương Tính hợp pháp: qui định pháp luật,đúng hình thức thể thức qui định Tính hợp lý: hài hòa lợi ích cá nhân Tính khả thi: vào tài lực, nhân lực, vật lực Tính kịp thời: khơng nóng vội chủ quan,khơng trì trệ kéo dài Tính hệ thống, tồn diện: định sau phải phù hợp với định trước, phù hợp qui luật Liên hệ thực tiễn ví dụ trên: Tính trị: phù hợp với chủ trương sách Đảng, việc mua thêm bóng để sử dụng tập luyện cho học sinh phù hợp với mục tiêu ngành Tính hợp pháp: Phù hợp với quy chế chi tiêu nội vụ theo quy trình thẩm quyền định, mua bóng có hóa đơn rõ ràng theo qui định pháp luật Tính hợp lý: dùng bóng tập luyện cho học sinh trường, giáo viên trường Tính khả thi: Đội ngũ giáo viên thể dục có giáo viên chun mơn vững vàng sử dụng quản lý số lượng bóng Tính kịp thời: Được thực đầu năm học Tính hệ thống, tồn diện: Việc mua bóng khơng sử cho năm học mà sử dụng cho năm học Câu 8: Trình bày quy trình tổ chức thực LĐQL Nêu ví dụ cụ thể hoạt động thực tiễn Theo anh chị quy trình khâu khâu quan trọng nhất? Vì sao? Bài làm KN: Quyết định LĐQL giải pháp chủ thể LĐQL lựa chọn hay nhiều phương án nhằm thực nhiệm vụ LĐQL, giải vấn đề nảy sinh hệ thống QL tổ chức cho cấp thực -Nói cách khác định LĐQL phương án hợp lí lựa chọn từ phương án đề *Quy trình tổ chức thực định quản lý gồm khâu sau: Khâu 1: Triển khai định phải trả lời câu hỏi sau: +Triển khai cho ai? +Nội dung triển khai +Hình thức triển khai +Ai triển khai Khâu 2: Tổ chức thực định cần bố trí lực lượng cán phù hợp (đúng người việc để thực định, đồng thời phải đảm bảo phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực định Tùy thuộc vào loại định LĐQL thực biện pháp khác _Xử lý cố phát sinh (nếu có) Khâu 3: Kiểm tra , giám sát thực định +Kiểm tra nắm tiến độ +Kiểm tra để đơn đốc thực +Kiểm tra để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế +Kiểm tra động viên, sử lý sai phạm +Kiểm tra tổng kết việc thực Khâu 4: Tổng kết đánh giá việc thực định sau q trình thực phải tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực định, hiệu quả, lý đạt, lý chưa đạt Liên hệ thực tiễn: Trong năm học 2015-2016 Ban giám hiệu trường THCS Đỗ Văn Dậy định tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường _Thời gian từ ngày 1/11 đến 15/11/2015 _Đối tượng tham gia tất giáo viên trực tiếp giảng dạy trường Để tìm giáo viên xuất sắc dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2017 Giáo viên dạy giỏi cấp TP năm 2018 Khâu 1: Triển khai định: _Nội dung: Thi GVDG cấp trường _Hình thức: Triển khai nội dung gửi vân cho tổ trưởng chun mơn, dán phòng GV _Người triển khai:PHT phụ trách chun mơn Khâu 2: Tổ chức thực định Căn vào định,Trưởng BTC phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn triệu tập thành viên ban tổ chức phân cơng thực _Thời gian từ ngày 1/11 đến 15/11/2015 Địa điểm: phòng học mơn trường, phòng nghe nhìn, phòng thí nghiệm, phòng hội trường _Cơng tác chuẩn bị cho hội thi: + PHT gửi thư mời cho BGK chấm thi (3 giám khảo, mơn gồm chun viên phụ trách mơn phòng, tổ trưởng chun mơn trường bạn PHT phụ trách chun mơn) +Giáo viên, nhân viên phụ trách phòng mơn, phòng thí nghiệm, phòng nghe nhìn, âm thanh, máy chiếu để phục vụ cho tiết dạy giỏi Tổ văn phòng phân cơng nhân viên phụ trách cơng tác lễ tân, hướng dẫn giám khảo vào vị trí làm giám khảo _Phân cơng nhân viên kế tốn, thủ quỹ chuẩn bị khoản kinh phí tổ chức dự hội thi theo dự trù duyệt _Tổ tin học chuẩn bị âm cho lễ phát thưởng _Phân cơng thư kí tổng hợp kết cơ: Nguyễn Thúy Hằng-thư kí hội đồng trường _Phân cơng viết kịch tổng kết cơ: Phan Thị Mỹ Nguyệt-tổ truongr mơn văn _Ban tổ chức thơng báo trước 10 ngày Mục đích để giáo viên, nhân viên xếp thời gian tham dự đầy đủ _Các cơng việc chuẩn bị phải hồn thành hạn chót ngày 18/10/2105 _Dự trù tình điện đột xuất cần th máy phát điện dự phòng Khâu 3: Kiểm tra, đánh giá việc thực định Trong q trình thực định, Hiệu trưởng nắm tình hình qua họp BGH hang tuần, báo cáo tiến độ thực _Giao ban với thành viên ban tổ chức nắm tình hình phận, kịp thời giải vướng mắc _Gần đến ngày tổ chức hội thi Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra lại phòng học, hội trường, sở vật chất…kinh phí, phần thưởng qua kịp thời bổ sung cho hồn thiện Khâu 4: Tổng kết, đánh giá, thực định Sau hồn thành hội thi, Hiệu trưởng tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm +Các phận tự đánh giá, nhận xét mức độ hồn thành cơng việc, ngun nhân, khắc phục +PHT chun mơn tổng hợp ý kiến đánh giá chung rút học kinh nghiệm _Hội thi đạt kết tốt có đủ thời gian chuẩn bị, phối hợp thành viên ban tổ chức phận nhà trường _Kết khách quan, cơng bằng, thuyết phục BGK có chun mơn vững, có uy tín _Hồn thành đánh giá chung mặt - chưa được, biểu dương cá nhân, phận thự tốt *Theo tơi khâu khâu quan trọng Nhưng khâu tổ chức thực định khâu quan trọng khâu then chốt móng cho thành cơng khâu khơng có chuẩn bị chu đáo, kĩ từ đầu định khâu khó thực Câu 9: trình bày ngun tắc đánh giá cán bộ? Liên hệ thực tiễn đơn vị anh chị việc vận dụng ngun tắc này? Người lãnh đạo QL cần phải làm để khắc phục hạn chế đánh giá cán sở nay? Bài làm I Lý thuyết: Khái niệm cơng tác đánh giá cán bộ: Cơng tác đánh giá cán để xác định, lực, trình độ, kết cơng tác, phẩm chất trị, đạo đức khả phát triển cán bộ, làm để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, ln chuyển, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng, kỹ luật thực chế độ sách cán 2.Các ngun tắc đánh giá cán bộ: để đánh giá cán bộ, cơng tác đánh giá cán trước hết phải nắm ngun tắc sau: a Một là: cấp ủy đảng mà thường xun trực tiếp ban thường vụ huyện ủy, ban thường vụ đảng ủy cấp sở thống quản lý cơng tác đánh giá phạm vi nhiệm vụ phân cơng Đánh giá cán trách nhiệm tập thể ban thường vụ, cấp uỷ Muốn đánh giá cán đúng, phải có quan điểm phương pháp thực khoa học, khách quan, cơng tâm, theo quy trình dân chủ Việc đánh giá cán phải dựa cứ: có lập trường trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; tâm thực thắng lợi nghiệp đổi mới; có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, trung thực, kiên đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối Đảng; có lực kiến thức tham gia định tập thể khả tổ chức thực tiễn, làm việc có hiệu quả; có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đồn kết thống nhất; gắn bó với quần chúng, quần chúng tín nhiệm Đồng thời, phải vào việc làm cụ thể người, ưu điểm khuyết điểm thời gian định Những nhận xét, kết luận cán bộ, cơng việc nhân thiết phải tập thể có thẩm quyền định, khắc phục cách làm đơn giản, thành kiến, thiếu cơng tâm, dân chủ, mang tính hình thức Trong điều kiện nay, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phẩm chất trị đạo đức cách mạng Phải nhận xét, đánh giá cán hàng tháng, hàng q, hàng năm; đặc biệt mốc lớn kết thúc nhiệm kỳ, thun chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm nghỉ hưu Cách nhận xét, đánh giá để người đánh giá phấn khởi, tự tin nhận rõ phát triển theo chiều hướng Đánh giá cán phải theo bước Cán tự đánh giá, xác định nhiệm vụ làm được, làm tốt Cấp ủy phải tìm hiểu kỹ cán bộ, xem xét tất mối quan hệ, q trình phấn đấu cán bộ, tập hợp thơng tin khác cán bộ, sở trao đổi tập thể lãnh đạo, trao đổi với người đánh giá cách cơng khai, khách quan, dân chủ Mỗi nhận xét, đánh giá cán cần ghi chép văn lưu giữ vào hồ sơ cán bộ, làm cho q trình phấn đấu cán b Đánh giá cán phải lấy tiêu chuẩn hiệu cơng tác làm thước đo, bào đảm ngun tắc tập trung dân chủ quy trình - Tiêu chuẩn cán cụ thể hóa u cầu khách quan đường lối, nhiệm vụ trị Đảng thành tiêu chí đòi hỏi đội ngũ cán Đảng Nhà nước phải vươn lên đáp ứng Tiêu chuẩn cán vậy, yếu tố khách quan, thước đo tin cậy để đánh giá phẩm chất, lực đội ngũ cán Đảng Nhà nước - Tuy nhiên, người cán phấn đấu đạt tới tiêu chuẩn quy định đạt tới khả thực hồn thành tốt nhiệm vụ giao, khả chưa thực tiễn kiểm nghiệm Vì vậy, đánh giá cán cần phải kết hợp tiêu chuẩn hiệu hoạt động thực tiễn làm thước đo phẩm chất lực cán “Đánh giá cán phải cơng khai, minh bạch, khách quan, tồn diện cơng tâm, lấy hiệu hồn thành nhiệm vụ trị làm thước đo phẩm chất lực cán bộ” - Trong q trình đánh giá cán phải đảm bảo dân chủ rộng, tập trung cao, thể u cầu sau: thân người cán phải tự phê bình, tự đánh giá ưu, khuyết điểm Đồng thời tổ chức cho cán đảng viên, quần chúng quan đơn vị tham gia đánh giá cán góp ý trực tiếp ghi phiếu nhận xét sau cấp ủy, tổ chức đảng cấp cấp ủy, tổ chức đảng cấp trực tiếp quản lý cán nhận xét đánh giá cán Sau có đánh giá, kết luận cấp ủy có thẩm quyền, cán thơng báo ý kiến nhận xét quan có thẩm quyền thân mình, trưng bày ý kiến, có quyền bảo lưu báo cáo lên cấp trên, phải chấp hành ý kiến kết luận quan có thẩm quyền Dân chủ trước đánh giá, đánh giá, sau đánh giá dân chủ khiếu nại giải đánh giá - Dân chủ trước đánh giá: phải cơng khai tiêu chí đánh giá, cách thức đánh giá, nội dung đánh giá - Dân chủ đánh giá: để tự đánh giá, tạo điều kiện cho tập thể góp ý đánh giá, sau cấp ủy bàn bạc thảo luận định kết đánh giá - Dân chủ sau đánh giá : Kết đánh giá phải thơng báo cho cá nhân biết tập thể đánh giá cá nhân có đồng ý hay khơng đồng ý - Dân chủ q trình giải khiếu nại: Nếu người đánh giá đồng ý bàn người đánh giá khơng đồng ý phải tạo điều kiện cho cá hha6n giải trình, giải trình xong mà khơng có thống đơi bên , cá nhân có quyền bảo lưu ý kiến chuyển lên cấp cao chờ cấp xem xét Phải lấy hiệu cơng tác đóng góp thực tế làm thước đo phẩm chất lực cán Đặt cán mơi trường điều kiện cụ thể, mối quan hệ biện chứng với đường lối, sách, tổ chức chế quản lý để xem xét tồn diện mặt khách quan, chủ quan, q trình phát triển cán Bảo đảm chế độ tập thể, dân chủ việc đánh giá cán Những nhận xét, kết luận cán thiết phải tập thể có thẩm quyền định Cấp quản lý cán phải tiếp cận với cán bộ, trực tiếp nghe cán tự đánh giá mình, đồng thời phải có chế lấy ý kiến nhận xét tổ chức đảng quần chúng sở nơi cán cơng tác cư trú Dân chủ có ý nghĩa then chốt việc đổi chế quản lý cán điều kiện cần thiết để bảo đảm cho cơng tác cán đạt hiệu Tình trạng thiếu dân chủ, khơng kết hợp đắn tập trung dân chủ dân chủ hình thức, làm cho việc đánh giá, sử dụng cán thiếu xác, cơng Muốn thực tốt vấn đề này, phải cụ thể hố, thể chế hố thành quy chế, quy định cụ thể Dùng người khoa học nghệ thuật, đó, bố trí phát huy mặt mạnh cán bộ, thúc đẩy phong trào hạn chế mặt yếu họ Việc sử dụng cán phải bảo đảm tiêu chuẩn, bố trí người, việc, sở trường; thực trẻ hố đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục phát triển Đề bạt, bổ nhiệm cán cần lúc, giao việc tầm, khuyến khích cán vươn lên đảm nhiệm cơng việc cao hơn, bảo đảm khối đồn kết thống quan, đơn vị Sử dụng cán phải gắn với quản lý cán ln ln đặt u cầu cao Sử dụng cán mà khơng quản lý tốt cán cơng tác cán nẩy sinh nhiều vấn đề phức tạp nội Sử dụng cán phải gắn với bồi dưỡng tồn diện cán bảo vệ cán c Đánh giá cán phải khách quan tồn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển - Ngun tắc đòi hỏi việc đánh giá cán khơng phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính; khơng định kiến, nhìn phát triển người cán theo quan điểm “tĩnh” bất biến Trái lại, phải đặt người cán quan hệ cơng tác mơi trường hoạt động đa diện, nhiều chiều họ - Kết hợp theo dõi, đánh giá thường xun đánh giá định kỳ cán để phản ánh liên tục kịp thời phát triển cán Chỉ sở kết hợp đánh giá định kỳ đánh giá thường xun phản ánh chân thực, khách quan phát triển người cán Trong q trình xem xét đánh giá cán thiết phải điều tra tìm hiểu kỹ nguồn thơng tin ý kiến khác người cán cần đánh giá, từ phân tích, chọn lọc rút kết luận khách quan… Sự phát triển người cán dù có khác biệt phát triển người phải tn theo quy luật khách quan như: phát triển tiếp nối từ q khứ đến tại, từ đến tương lai, xem xét đánh giá cán phải đặt họ q trình cơng tác học tập rèn luyện lâu dài - Quan điểm thực tiễn; Khi đánh giá cán phải nhìn vào hoạt động thực tiễn cán để đánh giá (khơng nhìn thẳng vào cấp mà phải dựa vào hiệu quả, kết cơng việc) dựa vào hành vi cơng tác sinh hoạt đời thường - Quan điểm tồn diện; Khi đánh giá người phải xem xét nhiều mặt(ưu, khuyết,Phẩm chất, lực, đạo đức lối sống, phải có kết hợp nhiều yếu tố) - Quan điểm vận động(quan điểm phát triển; Khi đánh giá cán phải nhìn người ln thay đổi vận động phát triển, đánh giá đừng nhìn vào thành kiến ấn tượng - Quan điểm nhân đạo: Khi đánh giá người phải xuất phát từ tâm sáng, đừng coi hội để trù dập nhau, đánh giá lấy ưu điểm người ta phát triển, đừng vạch tìm sâu, đánh giá đừng cầu tồn, phải nhìn người tính tương đối Khi đánh giá phải nghiêm khắc, đánh giá người khác phải mang tính bao dung nhân đạo - Quan điểm trung thực khách quan: Khii đánh giá cán phải cơng tâm, cơng trung thực đừng đánh giá theo cảm tính cảm tình Phải đánh giá điều kiện hồn cảnh khác Phải đánh giá nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhiều phương pháp khác - Quan điểm lịch sử cụ thể; Khi đánh giá cán phải đứng hồn cảnh cụ thể đánh giá người đánh giá q trình II Liên hệ thực tế việc đánh giá cán trường THPT Phạm Văn Sáng: Phần I: Cá nhân tự nhận xét kết cơng tác, tu dưỡng, rèn luyện Việc chấp hành sách, pháp luật Nhà nước Nêu rõ thân gia đình việc chấp hành chủ trương, sách Nhà nước tốt hay khơng tốt, có vi phạm, thân cán Đảng viên có gương mẫu việc chấp hành hay khơng Kết cơng tác Những nhiệm vụ cơng tác cụ thể đơn vị phân cơng năm Kết thực (số lượng chất lượng cơng việc hồn thành năm) Tinh thần kỷ luật (ý thức kỷ luật cơng tác, thực nội quy quan, thực ý kiến đạo cấp trên, có tham gia đầy đủ buổi họp quyền, Đảng, Đồn thể Tinh thần phối hợp cơng việc (Phối hợp cơng tác với quan liên quan đồng nghiệp, việc phối hợp đạt kết quả) Tính trung thực cơng tác (trung thực việc báo cáo với cấp tính xác cơng tác báo cáo) Lối sống đạo đức (quan hệ với đồng nghiệp, gia đình cộng đồng nơi cư trú, đồn kết nội giúp đỡ lẫn nhau) Tinh thần học tập nâng cao trình độ (Trong năm học tập nâng cao trình độ lĩnh vực gì, dự lớp học, tập huấn nào, có cơng trình nghiên cứu tham gia nghiên cứu thực đề tài, báo cáo khoa học ) Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân (tinh thần phục vụ, hẹn thơi gian; thái độ phục vụ tận tụy, lịch sự, hòa nhã) Phần II: Kết đánh giá cán (cá nhân tự đánh giá theo mức) - Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ - Hồn thành tốt nhiệm vụ - Hồn thành nhiệm vụ - Khơng hồn thành nhiệm vụ Phần III: Ý kiến tập thể đơn vị (Tập thể nhận xét, đóng góp ý kiến cho cá nhân) Phần IV: Thủ trưởng đơn vị đánh giá III Người lãnh đạo QL cần phải làm để khắc phục hạn chế đánh giá cán sở nay: Đánh giá cán phải lấy hiệu cơng tác đóng góp thực tế làm thước đo phẩm chất lực cán Đặt cán mơi trường điều kiện cụ thể, mối quan hệ biện chứng với đường lối, sách, tổ chức chế quản lý để xem xét tồn diện mặt khách quan, chủ quan, q trình phát triển cán Bảo đảm chế độ tập thể, dân chủ việc đánh giá cán Dân chủ có ý nghĩa then chốt việc đổi chế quản lý cán điều kiện cần thiết để bảo đảm cho cơng tác cán đạt hiệu Muốn thực tốt vấn đề này, phải cụ thể hố, thể chế hố thành quy chế, quy định cụ thể Việc sử dụng cán phải bảo đảm tiêu chuẩn, bố trí người, việc, sở trường; thực trẻ hố đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục phát triển Đề bạt, bổ nhiệm cán cần lúc, giao việc tầm, khuyến khích cán vươn lên đảm nhiệm cơng việc cao hơn, bảo đảm khối đồn kết thống quan, đơn vị Sử dụng cán phải gắn với quản lý cán ln ln đặt u cầu cao Sử dụng cán mà khơng quản lý tốt cán cơng tác cán nẩy sinh nhiều vấn đề phức tạp nội Sử dụng cán phải gắn với bồi dưỡng tồn diện cán bảo vệ cán CÂU 10: Để thiết kế cơng việc hiệu quả, người LĐQL cần đảm bảo u cầu nào? Liên hệ thực tiển đơn vị lập bảng mơ tả cơng việc tiêu chuẩn cơng việc cho vị trí cơng việc cụ thể đơn vị anh chị Bài Làm Khái niệm thiết kế cơng việc Thiết kế cơng việc q trình xác định cơng việc cụ thể cần hồn thành, thực phương pháp sử dụng để hồn thành cơng việc mối quan hệ cơng việc với cơng việc khác tổ chức Các u cầu a Phân tích cơng việc - Phân tích cơng việc q trình thu thập tư liệu đánh giá cách có hệ thống thơng tin quan trọng có liên quan đến cơng việc cụ thể tổ chức nhằm làm rõ chất cơng việc u cầu: - Cân nhắc xem thiết bị đặc điểm nơi làm việc có tầm quan trọng để hồn thành nhiệm vụ đặt - Xác định vấn đề liên quan (những rắc rối, rủi ro, ) - Làm sáng tỏ tính chất, nội dung, nhiệm vụ trách nhiệm cơng việc mối tương quan với chức năng, nhiệm vụ, cấu máy tổ chức chọn người phù hợp với cơng việc (tránh khập khiễng trình độ người lao động đòi hỏi cơng việc) - Chỉ điều kiện vật chất mơi trường mà cơng việc giải quyết, u cầu nhân lực cho cơng việc đề ra, tiêu chuẩn chun mơn cơng việc đòi hỏi - Nhận thiếu người lao động cần đào tạo, huấn luyện hay trả mức thù lao cần thiết cho cơng việc - Thấy yếu tố có hại cho người lao động để khắc phục loại trừ - Làm rõ nội dung giám sát, kiểm tra, đánh giá kết thực cơng việc - Khi phân tích cơng việc, ý làm sáng tỏ tính chất nội dung cơng việc đề mối tương quan với chức năng, nhiệm vụ quan, cơng sở, xem xét điều kiện vật chất mơi trường cơng việc giải quyết, u cầu cán cho cơng việc đề b Thiết kế cơng việc - Xác định tầm quan trọng động cơng tác quản lí - Nghiên cứu giá trị nhân tố cơng việc, chuẩn mực, nỗ lực để thành cơng nhằm đạt kết mong đợi - Thiết kế cơng việc phải phù hợp với mục tiêu tổ chức đơn vị thực cơng việc đề - Nội dung cơng việc phải rõ ràng, có tính khả thi - Mỗi cơng việc thiết kế phải có ý nghĩa với tồn nhiệm vụ chung quan tạo khả sáng tạo, hợp tác nhân viên giải cơng việc - Phải tạo khả kiểm tra việc thi hành cơng việc cách thuận lợi CÂU 11: họp có ý nghĩa ntn hoạt động LĐQL? Liên hệ thực tiển việc tơt chức họp việc thực nhiệm vụ thành phần: người chủ trì, người tham gia họp đơn vị anh chị nay? Cần có biện pháp để tổ chức họp có hiệu quả? Bài Làm Khái niệm: Họp hình thức tổ chức nhiều người tập trung lại để trao đổi, thảo luận thống ý kiến hay đưa định để giải vấn đề hoạt động quan, tổ chức Ý nghĩa: - Giúp nhân viên trao đổi thơng tin, hiểu biết lẫn - Cung cấp thơng tin qn - Giải thích vấn đề cho nhân viên, ví dụ thắc mắc đơn vị, nội quy, quy định mới, dự án, … - Hòa giải bất đồng, mâu thuẫn - Tham khảo ý kiến tập thể cho vấn đề cần giải đặc biệt việc tìm kiếm ý tưởng - Tạo thống nhất, đồng lòng tập thể - Bầu khơng khí văn hóa tổ chức trì, phát triển Liên hệ thực tiễn: { Các anh/chị tự soạn dựa lý thuyết cung cấp sau:  Trước họp:  Người chủ trì: - Xác định mục tiêu tính cần thiết họp - Lập kế hoạch – xây dựng chương trình nghị cho họp - Xác định thành phần tham dự - Xác định thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức - Đưa thơng báo mời họp (thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần tham dự, u cầu với thành phần tham dự (cần chuẩn bị gì?))  Người tham dự họp (người thừa hành) - Đọc thơng báo - Sắp xếp tham dự - Chuẩn bị nội dung theo u cầu - Đề nghị thêm người tham dự (nếu cần)  Trong họp:  Người chủ trì: - Tun bố lý - Bắt đầu họp theo thời gian - Tổ chức họp theo chương trình đề - Tổ chức thảo luận nội dung - Giải cố phát sinh q trình thảo luận - (kiểm sốt thảo luận, khuyến khích thành viên tham gia, giải bất đồng (nếu có) Tóm tắt đưa kết luận nội dung thảo luận - Thơng qua biên kết thúc họp  Người tham dự: - Có mặt - Tập trung ý lắng nghe - Tích cực tham gia đóng góp ý kiến họp (hạn chế nêu vấn đề bên ngồi họp) - Đặt câu hỏi để đảm bảo hiểu vấn đề trình bày họp - Ghi nội dung cần thiết  Sau họp:  Người chủ trì: - Tổng kết đánh giá hiệu họp, rút kinh nghiệm - Gửi biên họp cho thành viên (nếu cần) - Tổ chức thực hoạt động thống phân cơng theo dõi việc thực hoạt động  Người tham dự: - Thực cơng việc theo phân cơng cũa lãnh đạo - Tóm tắt nội dung họp cho người có liên quan mà khơng tham dự họp (vd: tổ trưởng phổ biến lại cho tổ viên) …………………………………………………………………………….} Biện pháp để tổ chức họp có hiệu quả: - Chuẩn bị thứ cần thiết - Đặt mục đích rõ ràng, thực tế chuẩn bị vấn đề cần bàn bạc cách cụ thể Từng bước ứng dụng cơng nghệ thơng tin cách hiệu Thể vai trò người điều hành cách hiệu quả: • Tn thủ xác thời gian Bắt đầu họp (thể tơn trọng người đến khơng tập cho người thói quen trễ) Nêu giới hạn thời gian cho nội dung cơng việc Đảm bảo chương trình nghị sự, cố gắng để thực thời gian định Kết thúc họp • Xác định tóm tắt ngắn gọn mục tiêu họp Nhấn mạnh điểm cần ý Lựa chọn giọng điệu nghiêm túc, song nhẹ nhàng • Bắt đầu họp cách hấp dẫn, lơi ý người tham dự (lựa chọn giọng điệu nghiêm túc nhẹ nhàng) • Giới thiệu đại biểu đặc biệt người lạ (nếu cần) • Đảm bảo họp tiến hành trơi chảy trọng tâm Cần đề cập lúc nhấn mạnh vấn đề lớn cấp bách quan • Trình bày tóm tắt vấn đề Khi phát biểu phải thật ngắn gọn súc tích Trong trường hợp có nhiều người nêu ý kiến cá nhân, đề nghị họ khơng nên làm thời gian họp có nhiều người tham gia ý kiến vấn đề, người chủ trì nên nhắc nhở thấy ý kiến sau trùng lắp với ý kiến trước • Hướng họp theo chủ đề (điều chỉnh báo cáo tham luận dài dòng, lập lại, “chạy trước” lạc đề) Chú ý tín hiệu phát biểu dành thời gian thích hợp cho đại biểu tham gia ý kiến • Tính chun nghiệp: khơng cho phép nói chuyện riêng; phát biểu giọng nói đầy sức mạnh, nghị lực, sử dụng câu hỏi phù hợp, có nhận xét định hướng cho người để thảo luận đến thống kết luận cuối cùng; họp kéo dài mà khơng đưa định nào, cần kịp thời dừng việc tiếp tục thảo luận; điều chưa đưa giải pháp, phải xác định cần phải làm để giải vấn đề tương lai bổ sung vào kế hoạch tiếp theo; phải tỏ kiên định trường hợp người dự họp chệch khỏi vấn đề triển khai buổi họp đề nghị thảo luận họp khác • - Quan sát thành viên ghi nhớ thái độ, ý kiến họ họp … Tổng hợp họp: • Trước kết thúc họp tổng kết lại vấn đề cốt lõi giải hay tồn đọng giao việc cụ thể cho thành viên • Nhắc nhở thành viên nhiệm vụ họ giao sau họp Xin nhận xét thành viên tham gia họp để rút kinh nghiệm kì sau tổ chức tốt (trong vòng 24h sau kết thúc) Câu 12: Phân tích u cầu nội dung thể thức văn quản lý hành nhà nước Hãy soạn thảo văn đáp ứng u cầu đó, gắn với hoạt động thực tiễn đơn vị anh chị Bài làm 1/ U CẦU VỀ NỢI DUNG VĂN BẢN Trong q trình soạn thảo nội dung văn cần đảm bảo thực u cầu sau đây: + Tính mục đích + Tính khoa học + Tính đại chúng + Tính cơng quyền + Tính khả thi + Tính mục đích : Người soạn thảo văn cần xác định rõ: - VB ban hành để làm gì? Giải cơng việc gì? Mức độ, phạm vi điều chỉnh? - Đảm bảo tính trị - Đảm bảo tính phục vụ nhân dân + Tính khoa học VB có tính khoa học phải đảm bảo: - Các qui định đưa phải có sở khoa học - Có đủ lượng thơng tin qui phạm thơng tin thực tế cần thiết - Các thơng tin sử dụng văn phải xử lý đảm bảo tính xác - Bảo đảm lơ gích nội dung: qn chủ đề, bố cục chặt chẽ - Sử dụng ngơn ngữ hành - cơng vụ chuẩn mực + Tính đại chúng - Sử dụng từ ngữ phải phù hợp với người đọc, trình độ đối tượng thực văn - Nội dung phải rõ ràng; Diễn đạt đơn giản, dễ hiểu dễ nhớ + Tính cơng quyền - VB thể tính quyền lực nhà nước -> mang tính cưỡng chế ,bắt buộc thực - Nội dung VBQPPL phải trình bày dạng QPPL: giả định – qui định; giả định – chế tài - VB phải có nội dung hợp pháp, ban hành theo HT,TT pháp luật qui định + Tính khả thi Tính khả thi u cầu văn bản, đồng thời hiệu kết hợp đắn hợp lý u cầu vừa nêu - Tính khả thi = tính KH+ tính MĐ+ tính cơng quyền + tính đại chúng - Nội dung văn phải đưa yều cầu trách nhiệm thi hành hợp lý: phải phù hợp điều kiện vật chất , lực, trình độ đối tượng thi hành - Khi văn qui định quyền cho đối tượng hưởng phải kèm theo điều kiện bảo đảm thực quyền 2/ U CẦU THỂ THỨC VĂN BẢN a/ Khái niệm thể thức văn  Thể thức VB tập hợp thành phần cấu thành văn bản, bao gồm thành phần chung áp dụng loại VB thành phần bổ sung trường hợp cụ thể, nhằm đảm bảo cho VB có hiệu lực pháp lý sử dụng thuận lợi q trình hoạt động quan  Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung có tính bố cục thể chế hóa b/ Các thành phần chung văn - Quốc hiệu - Tên quan ban hành - Số ký hiệu văn - Địa danh, ngày tháng năm - Tên loại, trích yếu nội dung văn - Nội dung văn - Họ tên, chức vụ chữ ký người có thẩm quyền - Con dấu - Nơi nhận Những thành phần bổ sung - Dấu hiệu “Mật” : Mật, tối mật, tuyệt mật - Dấu hiệu “khẩn” : Khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc, hỏa tốc hẹn Tên tắt người đánh máy, số lượng VB phát hành Địa quan Số điện thoại, số fax Địa mail… c/ Cách trình bày thể thức văn - + Ơ số : Quốc hiệu -Dòng CỢNG HỒ XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM viết chữ in hoa, đậm cỡ chữ 12-13 -Dòng "Độc lập - Tự - Hạnh phúc" viết chữ thường có gạch nối giữa, phía có gạch ngang, cỡ chữ 12-13 CỢNG HỒ XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc + Ơ số : Tên quan ban hành văn - Được trình bày đầy đủ theo tên gọi thức định thành lập quan, viết in hoa , đậm, cỡ chữ 12-13, Phía có gạch dài - trường hợp có đề tên quan chủ quản quan ban hành văn đề tên quan cấp trực tiếp chữ in hoa dòng trên, tên quan ban hành viết chữ in hoa dòng VD : SỞ GD-ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU + Ơ số : Số ký hiệu -Số văn viết chữ số Arập đánh từ 01 ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm; số 10 phải viết thêm số đằng trước -Ký hiệu chữ viết tắt tên loại văn tên quan ban hành văn bản, chúng có dấu gạch nối, viết chữ in hoa * Đối với VBQPPL: Số: …/Năm bh / Tên tắt VB – tên tắt CQBH Ví dụ: Số:110/ 2004/NĐ-CP * Đối với VBHC ( VBCB+VBHCTT): Số: … / tên tắtVB – tên tắt CQBH Ví dụ: Số: 36/ QĐ-STC * ĐỐI VỚI CÔNG VĂN : Số: / tên tắt quan bh tên tắt đơn vò sọan thảo Ví dụ: Số: 140/UBND - TNMT + Ơ số : Địa danh, ngày tháng ♦ Địa danh ghi VB tên gọi thức đơn vị hành (tên riêng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phương, thị trấn) nơi quan, tổ chức đóng trụ sở ♦ Ngày tháng viết đầy đủ chữ " , ngày tháng năm " , viết thường, in nghiêng, cỡ chữ 13-14 VD : Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2016 + Ơ số 5a : Tên loại văn Tên loại văn quan, tổ chức ban hành, In hoa, đậm, cỡ chữ 14 VD : QUYẾT ĐỊNH + Ơ số 5b : trích yếu nội dung văn Trích yếu VB : In thường, đứng, cỡ chữ 12-13 VD : V/v nâng lương năm 2016 + Ơ số : Nội dung VB Là phần trọng tâm văn bản, nội dung VB phải đảm bảo yêu cầu: + Phù hợp với hình thức VB sử dụng + Phù hợp với đường lối, chủ trương NN, với quy đònh pháp luật + Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, dùng từ ngữ phổ thông, không dùng từ ngữ đòa phương + Các QPPL, vấn đề, việc phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, xác + Ơ số 7a : Quyền hạn, chức vụ người ký Trường hợp VB tập thể thơng qua ghi trước chức vụ người ký T.M (thay mặt) Trường hợp cấp phó ký việc phân cơng trước chức vụ đề K.T (ký thay) Ngồi tuỳ theo trường hợp VB ký T.L (thừa lệnh), T.U.Q (thừa uỷ quyền), Q (quyền) Quyền hạn người ký : In hoa, đậm, cỡ chữ 13-14 VD: TM ỦY BAN NHÂN DÂN Chức vụ người ký, thay mặt, ký thay, ký thừa lệnh : In hoa, đậm, cỡ chữ 13-14 VD: CHỦ TỊCH + Ơ số 7b : Họ tên người ký : In thường, đậm, cỡ chữ 13-14 VD: Nguyễn Văn A + Ơ số 7c : Chữ ký người có thẩm quyền + Ơ số : Dấu quan, tổ chức - Dấu quan ban hành văn đóng ngắn, rõ ràng trùm lên 1/3 đến 1/4 bên trái chữ ký - Dấu đóng màu đỏ tươi, màu quốc kỳ - Dấu phải với tên quan ban hành văn + Ơ số 9a : Nơi nhận cơng văn in thường, cỡ chữ 13-14 VD : Kính gửi : … + Ơ số 9b : Nơi nhận văn Nơi nhận: in thường, nghiêng, đậm, cỡ chữ 12 Phần liệt kê : in thường, cỡ chữ 11 + Ơ số 10a : Nơi đóng dấu độ mật + Ơ số 10b : Nơi đóng dấu độ khẩn + Ơ số 11 : Dấu tài liệu hội nghị số lần dự thảo : In hoa, đậm + Ơ số 12 : Chỉ dẫn phạm vi lưu hành : In hoa, đậm, cỡ chữ 13-14 + Ơ số 13 : Ký hiệu người đánh máy số lượng phát hành Ký hiệu chữ in hoa, số lượng chữ Arập, cỡ chữ 11 + Ơ số 14 : Địa quan, tổ chức, số điện thoại, số fax, e-mail Chữ in thường, cỡ chữ 11-12, đường kẻ nét liền hết chiều ngang vùng văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Thảo Luận học phần Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý, Đề Cương Thảo Luận học phần Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý, Đề Cương Thảo Luận học phần Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn