Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Phúc Đồng-huyện Hương Khê- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2013

79 205 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:56

ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ KHOA KINH TÃÚ V PHẠT TRIÃØN .   Ế KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG NƠNG THƠN XÃ PHÚC ĐỒNG HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH HÀ TĨNH G IAI Đ O ẠN 2010 - 2013 Đ A Sinh viãn thỉûc hiãûn: Ging viãn hỉåïng dáùn: PHAN THË THY ThS NGUÙN LÃ HIÃÛP Låïp: K44A - KHÂT Niãn khọa: 2010 - 2014 Hú, thạng nàm 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp TÊ ́H U Ế Sau q trình thực tập UBND xã Phúc Đồng, tơi hồn thành đề tài “Giải pháp đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT xã Phúc Đồng huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 20102013” Để hồn thành tốt đề tài này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy chú, bác, anh chị đơn vị quan Cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: ̣I H O ̣C K IN H Các thầy giáo trường Đại học kinh tế Huế tận tình dạy dỗ cho tơi suốt thời gian học trường, trang bị cho tơi kiến thức cần thiết để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp cho nghề nghiệp tương lai, đặc biệt Th.s Nguyễn Lê Hiệp tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập Đ A Xin gửi đến tồn thể chú, bác, anh chị UBND xã Phúc Đồng lời cảm ơn trân trọng nhất, họ góp phần lớn vào thành cơng khóa luận Xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể bạn bè gia đình ln nguồn động viên, khích lệ cho tơi suốt q trình học thời gian thực tập để tơi hồn thành khóa luận tốt ngiệp Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực tập SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Phan Thị Thùy SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii Ế TĨM TẮT NGHIÊN CỨU viii U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 H Nội dung IN PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU K 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Giới thiệu chung sở hạ tầng giao thơng nơng thơn ̣C 1.1.1.1 Cơ sở hạ tầng giao thơng nơng thơn O 1.1.2 Khái qt chung đầu tư phát triển ̣I H 1.1.2.1 Quan điểm đầu tư 1.1.2.2 Phân loại đầu tư phát triển Đ A 1.1.2.3 Vai trò đầu tư phát triển .10 1.1.3 Các nguồn vốn đầu tư phát triển 13 1.1.3.1 Nguồn vốn nước 13 1.1.3.2 Nguồn vốn nước ngồi .13 1.1.4 Nội dung đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn 14 1.1.4.1 Sự cần thiết phải đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn 14 1.1.4.2 Mối quan hệ đầu tư sở hạ tầng GTNT phát triển kinh tế-xã hội 15 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Tình hình hình đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT tỉnh Hà Tĩnh .18 1.2.2 Tình hình hình đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT huyện Hương Khê 19 SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG NƠNG THƠN XÃ PHÚC ĐỒNG - HUYỆN HƯƠNG KHÊ-TỈNH HÀ TĨNH 23 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .23 2.1.1.1 Vị trí địa lý đơn vị hành 23 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình, đất đai thổ nhưỡng 24 2.1.1.3 Khí hậu, thủy văn .25 Ế 2.1.2 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội 25 U 2.1.2.1 Dân số lao động 25 ́H 2.1.2.2 Đất đai .27 2.1.2.3 Kinh tế tổng hợp .27 TÊ 2.1.2.4 Cơ sở hạ tầng 29 2.1.2.5 Tình hình thu chi ngân sách xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 .31 H 2.1.3 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn đầu tư phát triển sở IN hạ tầng GTNT 32 2.1.3.1 Thuận lợi 32 K 2.1.3.2 Khó khăn 33 ̣C 2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn O 2010-2013 .33 2.2.1 Tình hình phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 33 ̣I H 2.2.1.1 Tình hình xây dựng CSHT-GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 34 2.2.1.2 Thực trạng sở hạ tầng GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010 -2013 37 Đ A 2.2.2 Thực trạng huy động sử dụng vốn đầu tư phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 .39 2.2.2.1 Số lượng dự án đầu tư phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 39 2.2.2.2 Thực trạng huy động sử dụng vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 40 2.2.3 Thực trạng tiến độ xây dựng cơng trình GTNT xã Phúc Đồng 45 2.2.4 Thực trạng chất lượng cơng trình GTNT xã Phúc Đồng 47 2.2.5 Thực trạng cơng tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng cơng trình 48 2.3 Hiệu kinh tế xã hội 49 SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 2.4 Đánh giá chung hoạt động đầu tư phát triển GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 .51 2.4.1 Kết đạt 51 2.4.2 Tồn ngun nhân .51 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG NƠNG THƠN XÃ PHÚC ĐỒNG TỪ NAY ĐẾN 2020 53 3.1 Chiến lược đầu tư phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng đến năm 2020 53 Ế 3.1.1 Quan điểm đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT đến năm 2020 53 U 3.1.2 Mục tiêu quy hoạch phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng đến năm 2020 54 ́H 3.1.3 Định hướng đầu tư phát triển CSHT-GTNT địa bàn xã Phúc Đồng đến năm 2020 .54 TÊ 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT .55 3.2.1 Giải pháp huy động tối đa nguồn vốn 55 H 3.2.1.1 Thu hút vốn ngân sách nhà nước (Bao gồm NS Trung ương, NS Tỉnh, IN NS Huyện, xã) 55 3.2.1.2 Thu hút nguồn vốn từ khu vực dân cư 56 K 3.2.1.3 Các nguồn vốn khác 58 ̣C 3.2.2 Tăng cường hiệu sử dụng nguồn vốn đầu tư 59 O 3.2.3 Giải pháp nâng cao tổ chức quản lý dự án ĐTPT CSHT-GTNT 59 3.2.3.1 Về tổ chức .60 ̣I H 3.2.3.2 Về quản lý xây dựng .61 3.2.4 Giải pháp sách phát triển sở hạ tầng GTNT 62 Đ A 3.2.4.1 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý kinh tế kỹ thuật 62 3.2.4.2 Áp dụng tiến ký thuật vào xây dựng sở hạ tầng GTNT 62 3.2.4.3 Cải tiến chế huy động vốn hồn vốn 63 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 KẾT LUẬN .65 KIẾN NGHỊ .66 2.1 Đối với nhà nước 66 2.2 Đối với tỉnh 67 2.3 Đối với huyện, xã 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Ban chấp hành CNH-HĐH Cơng nghệp hóa- đại hóa CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân CN-TTCN-XDCB Cơng nghiệp- Tiểu thủ cơng nghiệp-Xây dựng CSHT Cơ sở hạ tầng CSHT GTNT Cơ sở hạ tầng giao thơng nơng thơn ĐTPT Đầu tư phát triển GTNT Giao thơng nơng thơn HĐND Hội đồng nhân dân KH Kế hoạch KT-XH Kinh tế - xã hội LX Liên xã NSNN ODA Nguồn viện trợ khơng hồn lại nước ngồi UBND U ́H TÊ H IN ̣I H Đ A THPT O ̣C Ngân sách nhà nước Tr đồng THCS Ế BCH K DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Triệu đồng Trung học sở Trung học phổ thơng Ủy ban nhân dân SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang  SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu kinh tế xã Phúc Đồng năm 2012 .28 Sơ đồ 2: Hiện trạng mặt đường GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 39  HÌNH VẼ U Ế Hình Đầu tư tác động đến tống cung tống cầu .10 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Hình Đầu tư tác động đến tống cung tống cầu .11 SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Dân số trung bình xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 26 Bảng Thống kê số lao động xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 26 Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất xã Phúc Đồng năm 2012 27 Bảng Thống kê trạm biến áp địa bàn xã 30 Bảng Tình hình thu, chi NSNN điạ bàn xã Phúc Đồng từ 2010-2013 31 Bảng 6: Tổng khối lượng chi phí xây dựng giao thơng nơng thơn giai đoạn U Ế Bảng ́H 2010-2013 36 Hiện trạng mặt đường GTNT xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 38 Bảng Tỷ lệ số dự án đăng ký số dự án thực tế thực giai đoạn TÊ Bảng 2010-2013 40 Tổng hợp nguồn vốn huy động vào đầu tư phát triển CSHT-GTNT xã H Bảng IN Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 42 K Bảng 10 Tình hình sử dụng vốn theo hạng mục đầu tư giai đoạn 2010-2013 43 Bảng 11 Tỷ lệ chi NSNN địa bàn xã cho GTNT so với chi NSNN cho đầu tư ̣C phát triển giai đoạn 2010-2013 45 O Bảng 12 Tình hình tiến độ thực dự án đầu tư xây dựng GTNT xã Phúc Đồng ̣I H năm 2010-2013 .46 Bảng 13: Kết thực tiêu chí GTNT phong trào xây dựng "nơng thơn mới" Đ A xã Phúc Đồng 47 Bảng 14 Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 .49 Bảng 15: Một số tiêu kinh tế xã hội chủ yếu xã phúc Đồng giai đoạn 2015-2020 50 SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Xã Phúc Đồng 22 xã thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Là xã miền núi nằm phía Tây Bắc huyện Hương Khê, cách thị trấn Hương Khê khoảng 14 km, cách thành phố Hà Tĩnh 39 km phía Tây Với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt hệ thống sơng Ế suối lớn nhỏ Thời gian ngập lụt thường kéo dài 1-2 tháng, ảnh hưởng trực tiếp U đến chất lượng mặt đường giao thơng nơng thơn, gây hệ nặng nề ách tắc giao ́H thơng địa bàn xã TÊ Tuy nhiên, năm vừa qua thực nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ việc “Tiếp tục đẩy mạnh cơng đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp H hóa, đại hóa đất nước, trước hết cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn, IN quan tâm mức đến đầu tư xây dựng củng cố sở hạ tầng giao thơng nơng thơn” Chính nhiệm vụ thực quy hoạch phát triển giao thơng nơng thơn K đặt lên hàng đầu Thực đầy đủ nghị đề ra, xã Phúc Đồng đạt ̣C nhiều thành tích đáng khích lệ q trình thúc đẩy đầu tư phát triển sở hạ tầng O giao thơng nơng thơn, hệ thống đường xá địa bàn ngày nâng cấp ̣I H hồn thiện trước tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu bn bán, phát triển kinh tế-xã hội địa bàn xã Nhưng bên cạnh nhiều hạn chế cần phải Đ A khắc phục thay đổi Nhận thức rõ vấn đề nên q trình thực tập tơi chọn đề tài “Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn xã Phúc Đồng-huyện Hương Khê- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2013” làm khóa luận tốt nghiệp Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: Căn vào nguồn số liệu thu thập từ giáo trình, sách báo học, trang web có liên quan, dạy từ thầy hướng dẫn…Đồng thời liệu từ sở nơi tơi thực tập UBND xã Phúc Đồng giúp tơi hồn thành khóa luận SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Ngồi ngân sách Trung ương địa phương cần huy động tiềm to lớn dân bao gồm sức người, sức của, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà tài trợ quốc tế Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư thu phí hồn vốn (BOT) nhân dân địa phương chấp nhận 3.1.2 Mục tiêu quy hoạch phát triển CSHT-GTNT xã Phúc Đồng đến năm 2020 Giao thơng nơng thơn phát triển góp phần tích cực thúc đẩy phát triển nơng nghiệp, làm thay đổi mặt nơng thơn rút ngắn khoảng cách nơng thơn thành Ế thị, miền núi với đồng kinh tế, văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi lưu thơng U hàng nơng thơn làm đến nhiều nơi tiêu thụ ́H * Mục tiêu phát triển GTNT xã Phúc Đồng đến năm 2020: + Các tuyến đường xã: Nâng cấp đường xã thành tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn TÊ GTNT Phấn đấu 100% mặt đường xã láng nhựa bê tơng + Các tuyến thơn xóm: Phấn đấu đến năm 2020 90% tuyến thơn xóm H có mặt đường bê tơng đường nhựa Xóa bỏ tình trạng đường đất, đường cấp phối IN + Các tuyến đường nội đồng: Được mở rộng phấn đấu bê tơng 50% K + Từng bước kiên cố hóa cầu cống đường GTNT, xóa bỏ hết tình trạng cầu tạm địa bàn xã ̣C 3.1.3 Định hướng đầu tư phát triển CSHT-GTNT địa bàn xã Phúc Đồng đến ̣I H O năm 2020 Theo quy hoạch hệ thống giao thơng huyện Hương Khê phê duyệt, xã Đ A Phúc Đồng có tuyến đường liên xã, liên xóm, trục xóm liên gia sau tiếp tục thực xây dựng thời gian tới:  Đường liên xã Đường liên xã: Từ UBND xã Phúc Đồng đến trường tiểu học Đại Đồng, đoạn qua xã dài km, đường nhựa, mặt đường rộng 3,5 m, lề đường 1,25 x m Hiện đường đất rộng m Ngồi ra: Tiếp tục rải nhựa 2.300 m đường LXA7 Phúc Đồng Hương Thủy, đồng thời mở rộng đường đạt 6,5 m Đổ bê tơng 5,7 km đường đất lại, mở rộng đường lên m, mặt đường 3,5 m Cơng việc cần thực từ đến năm 2020 SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp  Đường liên xóm Mở rộng mặt đường 4,63 km đường bê tơng đạt 2,5 - 3,5 m lên 5,5 m, lề đường rộng (1 m x 2) Bố trí có rãnh nước đoạn khu dân cư rộng (0,5 m x 2) Đổ bê tơng 8,65 km đường đất lại, mở rộng đường lên 7,5 m, mặt đường 5,5 m theo tiêu chí kỹ thuật Bố trí rãnh nươc  Đường trục xóm Ế Thực kế hoạch đổ bê tơng 19 tuyến 10 đoạn, tổng chiều dài 18,52 km U đường đất, rộng - m, mặt đường rộng m, lề đường m x Mở rộng mặt ́H tuyến 10 đoạn bê tơng hóa với tổng chiều dài 3,77 km, mặt đường đạt m  Đường liên gia TÊ Hiện xã có 49 tuyến đường ngõ xóm tổng chiều dài 14,93 km, hầu hết đường đất, lòng đường 3- m, có đoạn bê tơng dài 200 m xóm 16, mặt đường rộng H m, lề đường m IN Tồn tuyến đường xóm xã cần nâng cấp mở rộng để đạt K tiêu chí nơng thơn Mặt đường rộng 3,5m Kết cấu: Bê tơng Cơng việc thực từ đến năm 2020 O ̣C  Giao thơng nội đồng ̣I H Như đánh giá trạng chất lượng hệ thống giao thơng nội đồng Chủ yếu đường đất, chất hẹp Để giới hố vào đồng ruộng, kỳ quy hoạch Đ A cần mở rộng cứng hố 100% hệ thống giao thơng nội đồng (do đặc thù xã thường bị ngập lụt) Áp dụng theo đường giao thơng nơng thơn loại A điều kiện khó khăn: mặt đường rộng 3m Kết cấu: Bê tơng hóa 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT 3.2.1 Giải pháp huy động tối đa nguồn vốn 3.2.1.1 Thu hút vốn ngân sách nhà nước (Bao gồm NS Trung ương, NS Tỉnh, NS Huyện, xã) Từ đến năm 2020, xã Phúc Đồng xác định tổng vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT phải đạt khoảng 98 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước chiếm khoảng gần 40% Muốn đạt mục tiêu vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước nêu trên, SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp xã Phúc Đồng phải khai thác triệt để nguồn phát sinh địa bàn xã cho ngân sách Nhà nước Muốn tăng hiệu huy động vốn từ ngân sách Nhà nước, cần phải thực giải pháp sau: Một là, khai thác triệt để nguồn thu nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước Cần triệt để thu thuế phí nguồn thu NSNN chủ yếu từ thuế loại phí Việc thu phí, thuế, lệ phí phải dựa sở bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo việc thu thuế phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, khả đóng góp đối tượng Ế nộp, đảm bảo cơng bình đẳng thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư U Hai là, triệt để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước Triệt để tiết kiệm chi ́H ngân sách Nhà nước giải nhiều nhu cầu cấp thiết phát triển TÊ kinh tế-xã hội, đồng thời tạo điều kiện để tăng tỉ trọng đầu tư cho kết cấu hạ tầng từ ngân sách Nhà nước H Ba là, bố trí cấu chi ngân sách Nhà nước hợp lý, đảm bảo tốc độ tăng chi cho IN đầu tư phát triển phải cao tốc độ tăng chi nghiệp kinh tế-xã hội, tốc độ tăng chi nghiệp kinh tế-xã hội phải lớn tốc độ tăng chi quản lý Nhà nước chi khác K Bốn là, phát huy tiềm vốn có từ nguồn tài ngun quốc gia tài sản ̣C cơng bị bỏ phí Khẩn trương tiến hành quy hoạch khai thác, tổ chức O khai thác, sử dụng hợp lý, mở rộng việc đấu thầu khai thác nguồn tài ngun quốc ̣I H gia với tham gia bình đẳng doanh nghiệp, thành phần kinh tế ngồi nước Lên kế hoạch khai thác tối ưu nguồn vốn từ tài sản cơng Đ A quan, đơn vị hành nghiệp lực lượng vũ trang quản lý Năm là, tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để triển khai thực chương trình 3.2.1.2 Thu hút nguồn vốn từ khu vực dân cư Trong điều kiện kinh tế phát triển, nguồn vốn đầu tư năm tới cho phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn từ phía KH-XH từ phía nước hạn chế, mặt khác nguồn nhân lực nơng thơn dồi dào, lao động nơng dư thừa nhiều Do huy động nguồn lực dân chừng mực cho phát triển CSHT GTNT cần thiết SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Để việc huy động nguồn tài dân cần thực hiện: Một là, việc huy động dù cộng đồng thơn xóm hay xã phải dựa quy định mang tính chất nhà nước, tức khn khổ pháp lý Hai là, việc huy động xây dựng mạng lưới giao thơng phạm vi xã thuộc cộng đồng làng xã, dự án xây dựng việc huy động tiền vốn vật chất phảỉ bàn bạc dân chủ dân, tổ chức xã hội, đảng HĐND Đồng thời hoạt động, xây dựng phải cơng khai, minh bạch Ba là, việc xây dựng hạ tầng giao thơng nơng thơn phải tn theo trình tự U Ế thủ tục xây dựng Nhà nước ban hành Nhất thiết phải có quy hoạch, thiết kế, luận ́H chứng kinh tế - kỹ thuật Để tránh tình trạng “vừa thổi còi vừa đá bóng” Trong tổ chức xây dựng, thiết phải thành lập ban quản lý dự án, xây dựng tách khỏi UBND với TÊ tư cách chủ đầu tư đặt kiểm sốt HĐND, UBND - Nguồn lực chủ yếu nguồn vốn huy động từ vận động nhân dân đóng góp H tiền, ngày cơng lao động, vật tư, vật liệu chỗ IN - Huy động lao động tồn xã, lao động ngày cơng - Ngân sách tỉnh, huyện, xã cung ứng đủ số lượng xi măng theo kế hoạch cho xóm K - Vận động đóng góp nhân dân để làm đường bê tơng, xác định mức vận ̣C động tồn xã để cung cấp tiền vật liệu làm đường bê tơng O - Huy động đóng góp em địa phương làm ăn xa q hương ̣I H - Đối với đơn vị xóm mở tuyến khơng đảm bảo u cầu theo tiêu chí Nơng thơn BCĐ chiến dịch khơng tiến hành nghiệm thu cho đổ bê tơng mà Đ A chuyển số lượng xi măng cho đơn vị khác thực Để góp sức nhân dân thực mang lại hiệu giai đoạn cần: - Khuyến khích coi trọng hình thức động viên, đóng góp lao động tự nguyện dân cư tổ chức KT-XH khác nơng thơn, tạo ý thức trách nhiệm có tính tự giác, tính văn hố cộng đồng với việc xây dựng phát triển GTNT Mở rộng hình thức huy động sử dụng lao động theo chế thị trường như: Thầu khốn, th hợp đồng nhân cơng…ở lao động sử dụng cho CSHT cần quan niệm giống lao động hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác Điều đảm bảo tính bình đẳng lợi ích thu nhập người lao động, đồng thời phù hợp với chế đấu thầu dự án đầu tư xây dựng CSHT nơng thơn SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Cần gắn sách huy động nhân lực đầu tư cho CSHT GTNT theo chế thị trường với sách tạo cơng ăn việc làm chỗ nơng thơn, coi xây dựng phát triển GTNT đối tượng trực tiếp tạo việc làm thu nhập cho phận nhát định dân cư nơng thơn Mỗi địa phương phát động phong trào "Nhà nước nhân dân làm" nhằm thu hút người dân cơng tác xã hội hố GTNT, vận động người dân tham gia đóng góp lao động cơng ích đóng góp tự nguyện ngày cơng, sức lao động tiền Ế bạc, ngun vật liệu U 3.2.1.3 Các nguồn vốn khác ́H Ngồi huy động thêm nguồn vốn khác, nhà đầu tư khác đầu TÊ tư vào giao thơng vùng Để huy động vốn doanh nghiệp hoạt động địa bàn xã để góp phần vào cơng phát triển hạ tầng giao thơng địa H phương cần có sách qn hấp dẫn lâu dài để khuyến khích đầu tư IN doanh nghiệp Địa phương cần tiến hành lập dự án cách chi tiết để nhà đầu tư, doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương K cho thấy nguồn đầu tư họ có lợi hay khơng, có nên đầu tư hay khơng O nhanh chóng ̣C Các thủ tục hành cần đơn giản gọn nhẹ tạo điều kiện để thực dự án ̣I H Địa phương cần tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng địa phương tham gia thực dự án xây dựng, nâng cấp Giao thơng nơng thơn Địa phương Đ A phải tận dụng đóng góp thành phần kinh tế địa bàn xã Đóng góp vào phát triển Giao thơng nơng thơn địa phương vừa nghĩa vụ vừa quyền lợi doanh nghiệp địa bàn Các địa phương cần có sách khen thưởng, khuyến khích, động viên kịp thời với tổ chức có đóng góp vật chất, ý tưởng xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn, tranh thủ tối đa nguồn vốn từ doanh nghiệp Một thực tế cho thấy, Nhà nước chưa có sách hấp dẫn nhà đầu tư đầu tư vào giao thơng nơng thơn nên nguồn vốn từ doanh nghiệp hạn chế, chưa thực thu hút nhà đầu tư, đầu tư vào hạ tầng giao thơng nhà đầu tư thực chưa thấy lợi ích mang lại SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 3.2.2 Tăng cường hiệu sử dụng nguồn vốn đầu tư Vốn đầu tư cho sở hạ tầng giao thơng nơng thơn lại đầu tư phân tán dàn trải, khơng tập trung vào cơng trình trọng điểm, vùng trọng điểm, hiệu đầu tư thấp gây thất lãng phí, điều làm giảm tính hấp dẫn đầu tư bỏ vốn vào phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn Vì cần có biện pháp tích cực việc cấp vốn đầu tư cho sở hạ tầng giao thơng nơng thơn Ế Tích cực khai thác ngân sách từ ngân sách TW, ngân sách địa phương, tiềm U to lớn nhân dân nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ́H Xây dựng cơng trình phát triển CSHT giao thơng nơng thơn đến năm 2020 chia giai đoạn để thực theo ngun tắc: Vùng sản xuất hàng hóa tập trung cao, TÊ thuận lợi ưu tiên trước; Đầu tư phải đồng kết hợp nguồn địa phương, dân nguồn khác; Nghiên cứu đầy đủ chi tiết quy hoạch phát triển kinh tế tổng H thể vùng nơng thơn cơng khai quy hoạch cho tồn dân vùng IN vùng khác biết để tham gia thực nguồn vốn tự có K Tạo thêm nguồn lực việc dành phần vốn nghiệp kinh tế đường vật tư tồn kho, dầm cầu tháo gỡ từ cầu cũ, để hỗ trợ xây dựng cơng trình O ̣C Nguồn lực Bộ giao thơng vận tải nhằm đào tạo cán xã lam giao thơng, hỗ ̣I H trợ nhựa đường dầm cầu, trang thiết bị loại vừa nhỏ Đưa chương trình mục tiêu quốc gia vào xã làm giao thơng, hỗ trợ nhựa đường dầm cầu, trang thiết bị Đ A loại vừa nhỏ Đưa chương trình mục tiêu quốc gia vào xã đặc biệt khó khăn, tỷ trọng đầu tư cho giao thơng nơng thơn miền núi lớn, chiếm 70-80% nguồn lực địa phương gồm ngân sách tỉnh, huyện, xã đóng góp nhân dân Ngồi ra, xã cần tiến hành lập quỹ đầu tư phát triển CSHT GTNT 3.2.3 Giải pháp nâng cao tổ chức quản lý dự án ĐTPT CSHT-GTNT Quản lý giao thơng nơng thơn phận quan trọng cơng tác quản lý Nhà nước giao thơng vận tải Nếu cơng tác quản lý giao thơng khơng làm tốt gây lãng phí lớn, cơng trình giao thơng xuống cấp nhanh thực trạng giao thơng nơng thơn nước ta Do cần phải nâng cao tổ chức quản lý dự án đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 3.2.3.1 Về tổ chức  Cấp huyện Cấp huyện quản lý trực tiếp mạng lưới giao thơng nơng thơn gồm đường từ huyện xã, đường liên xã, đường xã đường từ huyện xã, thơn tự làm mạng lưới đường sơng, kênh rạch địa phương Ủy ban nhân huyện chủ trì việc huy động chỗ, nguồn vốn nhân dân đóng góp kinh phí đơn vị đóng địa bàn để xây dựng bảo Ế dưỡng hệ thống giao thơng địa phương U Mỗi huyện cần có phận chun tráchvề giao thơng nằm phòng quản ́H lý cơng trình hạ tầng sở, am hiểu sâu kỹ thuật xây dựng sửa chữa đường nơng thơn; nắm vững sách giao thơng, hướng dẫn địa phương việc tổ TÊ chức thực giám sát, kiểm tra Mỗi huyện phải có đội chun trách lo việc xây dựng, tu mạng lưới H sở hạ tầng giao thơng sử dụng thành phần kinh tế theo chế độ hợp đồng hóa IN giao khốn K  Cấp xã Xã địa bàn thực phần chủ chốt trực tiếp hưởng thụ thành mà việc O ̣C phát triển sở hạ tầng giao thơng, khơng sản xuất nơng nghiệp, giao lưu ̣I H hàng hóa mà lợi ích mặt văn hóa-xã hội Xã cấp cân đối từ tất nguồn tự có, nguồn trợ cấp từ cấp bên ngồi, đóng góp Đ A cộng đồng dân cư theo kế hoạch Hội đồng nhân dân xã thơng qua Xã chịu quản lý, kiểm tra huyện mặt kỹ thuật việc sử dụng nguồn vốn cấp hỗ trợ Mỗi xã cần có ủy ban trực tiếp phụ trách cơng tác giao thơng để quản lý kế hoạch hướng dẫn thơn xóm quản lý đường xã địa bàn Đối với người làm cơng tác bảo dưỡng giao thơng cần có chế độ thù lao tương ứng với cơng sức họ bỏ ra, địa phương trả thóc hay tiền Thành lập Ban đạo đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, đồng chí phó bí thư Đảng uỷ làm phó ban đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm phó ban, đồng chí Phó chủ tịch hội đồng, Chủ tịch MTTQ trưởng đồn thể, xóm trưởng SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp xóm làm thành viên Giao cho đ/c phân cơng đạo xóm chịu hồn tồn trách nhiệm bám sát, giám sát cơng tác đổ bê tơng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cơng trình Ngồi nên áp dụng hình thức khốn quản lý tu cho cá nhân nhóm người lao động xã đạo, dân đấu thầu Các huyện tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn xã tổ chức giao thầu theo quy chế huyện đề  Cấp xóm Ế Thành lập tiểu ban đồng chí xóm trưởng làm trưởng ban, đồn thể làm U thành viên Tiểu ban xóm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch ́H thời gian đảm bảo chất lượng khối lượng 3.2.3.2 Về quản lý xây dựng TÊ Trước xây dựng thiết phải có dự án duyệt Cơ quan có thẩm quyền duyệt huyện, xã tùy theo quy mơ dự án cở quy hoạch tỉnh thống H nhất, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư Bộ Giao thơng vận tải IN Các dự án phải thẩm định trước đầu tư phải có chủ đầu tư (huyện, xã) K Chủ đầu tư tự quản lý, ký hợp đồng với đơn vị xây dựng địa phương giám sát, nghiệm thu, tốn cơng trình O ̣C - Các dự án thực phải thơng qua huyện thơng báo cho Hội đồng ̣I H nhân dân, UBND xã, sau tập hợp báo cáo cho tỉnh, hàng năm tỉnh báo cáo cho Bộ Giao thơng để tổng hợp báo cáo cho Nhà nước Đ A - Các huyện phải có phòng quản lý sở hạ tầng có giao thơng nơng thơn - Các xã có cán chun trách kiêm nhiệm theo dõi giao thơng vận tải.Đồng thời từ xóm tự triển khai thực đạo cán xóm cán lãnh đạo xã Trong quản lý thực dự án xây dựng giao thơng nơng thơn cần phải quản lý chất lượng tổ chức nghiệm thu bàn giao quản lý sửa chữa cơng trình sau Đối với tuyến đường, xã, thơn xóm ấp: Địa phương tổ chức lực lượng giám sát quản lý chất lượng, nghiệm thu mời Ban quản lý xã Cơng trình thi cơng xong phải nghiệm thu khối lượng, chất lượng, giá trị bàn giao đưa vào sử dụng, quản lý bảo dưỡng theo ngun tắc sau: SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Đối với đường xã thơn: Ủy ban nhân dân xã tổ chức nghiệm thu Tổ chức giao đoạn tuyến cho thơn, ban quản lý, sửa chữa hàng năm Giao thơng vận tải nơng thơn miền núi phận khơng thể tách rời hệ thống giao thơng vận tải tồn quốc, đồng thời mang đặc thù riêng mặt tổ chức xây dựng quản lý Do đó, cần nghiên cứu thiết lập hệ thống tổ chức biện pháp quản lý phù hợp từ Bộ xuống huyện, xã thơn Trong q trình tổ chức thực hiện, cần theo dõi bổ sung để phù hợp với điều kiện U 3.2.4 Giải pháp sách phát triển sở hạ tầng GTNT Ế cụ thể địa phương, thời kỳ phát triển để GTNT nước ta ngày vững ́H 3.2.4.1 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý kinh tế kỹ thuật Một ngun nhân làm cho đầu tư vào sở hạ tầng giao thơng hiệu TÊ chưa cao đội ngũ cán quản lý kỹ thuật Hầu hết địa phương có cán quản lý vốn đầu tư phát triển kinh tế nơng thơn nói chung quản lý dự án H phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn nói riêng Đội ngũ khơng IN có kinh nghiệm kiến thức chun mơn, hay có rấy hạn chế, trình độ học vấn thấp nên gây lãng phí, thất lớn cơng xây dựng sở hạ tầng giao K thơng nơng thơn tham tiền đầu tư xây dựng bản, tăng tiền vật liệu hay mua ̣C vật tư chất lượng Với thực trạng trên, năm tới để q trình O đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn hiệu cần phải có sách ̣I H đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý: + Thực tổ chức thường xun lớp đào tạo ngắn hạn trình độ quản lý Đ A kinh tế, kỹ thuật cho cán cấp huyện, xã + Có sách đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận việc cử cán trẻ học, bồi dưỡng kiến thức thực thi khuyến khích em địa phương học tập trường đại học, cao đẳng phục vụ q hương 3.2.4.2 Áp dụng tiến ký thuật vào xây dựng sở hạ tầng GTNT Giao thơng nơng thơn muốn phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phát triển ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật ln vấn đề then chốt Hiện nay, việc nhanh chóng phổ cập tiến khoa học kỹ thuật sản xuất xây dựng giao thơng, đặc biệt xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn đường có hiệu đẩy nhanh q trình chuyển dịch cấu đại hóa kinh tế nơng thơn SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Trong thực tế nước ta nay, phương tiện thiết bị xây dựng lạc hậu lý làm cho tuyến đường nơng thơn nhanh chóng xuống cấp, tuổi thọ cơng trình thấp Với u cầu tăng mức đầu tư cho cơng trình nghiên cứu phổ cập khoa học cơng nghệ vào nơng thơn nói chung phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn nói riêng, cần phải thực số chế độ cụ thể nhằm khuyến khích mạnh mẽ cán khoa học cơng nghệ cơng tác nơng thơn Tích cực đưa khoa học kỹ thuật, vật liệu mới, sử dụng vật liệu chỗ, cơng nghệ thi Ế cơng đơn giản, dễ thực để đơng đảo nhân dân tự làm có hướng dẫn kỹ thuật U Huy động đơn vị, chun gia thiết kế mẫu, mơ hình loại cơng ́H trình để áp dụng loại địa bàn khác Mặt khác, nghiên cứu ứng dụng cải tiến kỹ thuật mơ hình, mẫu cơng trình có để phù hợp với vùng TÊ Xây dựng trung tâm nghiên cứu cơng nghệ sở hạ tầng có sở hạ tầng giao thơng nơng thơn, Nhà nước cần cấp số kinh phí cho trung tâm hoạt động H nhằm nghiên cứu thu thập cơng nghệ Bên cạnh cần vận động sở, tổ IN chức ứng dụng cơng nghệ có hiệu K Phân cấp đầu tư vốn cho nghiên cứu khoa học sau: - Vốn ngân sách Trung ương cấp cho cơng trình, để tài, đề án, thiết O ̣C kế quy hoạch cơng nghệ, xây dựng thực nghiệm mang tính chất chung phổ biến ̣I H - Vốn ngân sách địa phương, ngành nghiên cứu đề tài, cơng nghệ xây dựng tực nghiệm mang tính chất đặc thù địa phương 3.2.4.3 Cải tiến chế huy động vốn hồn vốn Đ A  Đối với chế huy động vốn Huy động vốn dựa vào sở tính tốn nhu cầu vốn đầu tư, khả huy động nguồn vốn cung ứng lĩnh vực phạm vi tồn kinh tế Đảm bảo thực cơng tác kế hoạch hóa điều hành cơng tác huy động vốn theo tháng, q sở tiêu cần đáp ứng Đối với ngân sách Trung ương ngân sách địa phương trích 45% thu từ thuế sử dụng đất nơng nghiệp để địa phương xây dựng phát triển nơng thơn Với cơng trình lớn cần huy động vốn thơng qua nhiều cơng cụ huy động khác song cơng cụ phải đảm bảo cách hợp lý thời hạn, phương thức tốn, SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp giao dịch, trao đổi loại tiền huy động Khai thác triệt để nguồn thu ngân sách Nhà nước, cải tiến hệ thống thuế; nguồn vốn để đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn Đối với vốn góp dân huy động đóng góp tiền, sức lao động vật  Đối với chế hồn vốn Trong thực tế năm qua, vốn đầu tư doanh nghiệp, cá nhân địa Ế bàn xã vào phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn khơng có Mà ngun nhân U chủ yếu chế hồn vốn Nhà nước với vấn đề chưa rõ ràng, làm cho ́H doanh nghiệp cá nhân khơng dám bỏ tiền đầu tư Mục tiêu hồn vốn để đầu tư, chế vốn phải tính tốn phù hợp với điều kiện vùng Chúng ta TÊ phải xác định mức phí sử dụng mà người hưởng lợi từ cơng trình phải trả cho thời gian thu hồi khơng q lâu, phí thu hồi đầy đủ, hấp dẫn đầu tư mà lại H phù hợp với thu nhập người sử dụng IN Để huy động nguồn vốn quan trọng vào phát triển sở hạ tầng giao K thơng nơng thơn đòi hỏi Nhà nước cần có sách đổi chế hồn vốn rõ ràng Nếu tư nhân doanh nghiệp bổ tiền đầu tư xây dựng, bảo dưỡng O ̣C đường, sở hạ tầng giao thơng đường sơng, cầu cống , quyền thu phí người ̣I H dân,các phương tiện qua lại, đơn vị đóng địa bàn có sử dụng cơng trình Đ A sở hạ tầng giao thơng nơng thơn SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Phát triển sở hạ tầng hệ thống giao thơng nơng thơn địa bàn xã Phúc Đồng việc vơ cần thiết Cơ sở hạ tầng GTNT địa bàn chủ yếu hệ thống tuyến đườg liên xã, liên xóm, trục xóm, liên gia đường nội đồng trở thành tuyến nối quan trọng liên kết vùng nơng thơn tới Ế trung tâm kinh tế, thương mại vùng U Đề tài tổng hợp vấn đề lý luận quan điểm đầu tư phát triển ́H CSHT GTNT huyện Hương Khê nói chung địa bàn xã Phúc Đồng nói TÊ riêng,đồng thời làm rõ vai trò sở hạ tầng với q trình cơng nghiệp hố đại hố nơng nghiệp nơng thơn, đặc biệt tầm quan trọng việc thúc đẩy sản xuất nâng cao mức sống dân cư H Đề tài nêu rõ yếu ngun nhân yếu đó, đồng thời IN nêu nhu cầu to lớn vấn đề cấp thiết phát triển CSHT K GTNT thời gian tới, từ đưa nhu cầu vốn cho phát triển CSHT GTNT Qua ̣C đó, đề tài đưa số giải pháp góp phần thúc đẩy q trình đầu tư phát O triển GTNT giải pháp huy động tối đa nguồn lực vào phát triển CSHT GTNT, ̣I H giải pháp sách giải pháp nâng cao trình độ tổ chức quản lý q trình đầu tư phát triển CSHT GTNT, cải tiến chế huy động vốn hồn vốn, áp dụng tiến Đ A kĩ thuật vào xây dựng sở hạ tầng GTNT, giải pháp huy động tối đa nguồn lực vào phát triển CSHT GTNT quan trọng song cần phải có giải pháp kết hợp để đạt hiệu tốt Trên sở nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 thấy hoạt động đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn đạt nhiều thành tựu: Quy mơ chiều dài tuyến đường ngày tăng lên, chất lượng mặt đường ngày quan tâm nâng cấp, việc huy động nguồn vốn thời gian qua đạt nhiều kết đáng khích lệ, điều góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên bên cạnh hoạt động đầu tư phát triển sở hạ SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp tầng GTNT xã Phúc Đồng tồn nhiều bất cập mức huy động vốn từ nguồn vốn đặc biệt nguồn vốn từ dân cư hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, nguồn NSNN thấp, hay việc chậm tiến độ trình GTNT, chất lượng cơng trình thấp kém, chưa đạt kết tốt…Chính thời gian tới cấp quyền tồn thể nhân dân cần có biện pháp thích hợp để thúc đẩy đầu tư phát triển sở hạ tầng GTNT địa bàn Mặt khác đề tài đề cập tới vấn đề tương đối phức tạp có ý nghĩa đặc Ế biệt quan trọng tới phát triển nơng thơn Do nghiên cứu thời gian ngắn U đề tài đề cập tới vấn đề việc đầu tư phát triển CSHT GTNT ́H Hy vọng đề tài góp phần làm rõ vướng mắc lĩnh vực quan trọng KIẾN NGHỊ TÊ 2.1 Đối với nhà nước Cần quản lý vĩ mơ tốt việc sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư cho GTNT H phát triển có chất lượng bền vững; sử dụng vốn trọng tâm trọng điểm IN hơn, có lộ trình thực theo thứ tự ưu tiên Cần quy định việc đánh giá hiệu K dự án đầu tư phát triển CSHT GTNT khâu cuối việc thực dự án O ̣C Sử dụng tối ưu nguồn vốn NSNN có nghĩa cần biết huy động nguồn ̣I H vốn khác, VĐT trực tiếp nước ngồi (FDI), vốn ODA, vốn thành phần kinh tế khác vào cơng trình kết cấu hạ tầng thích hợp sách hình thức Đ A thích hợp Cần làm rõ trách nhiệm quyền hạn tập thể cá nhân cơng tác quy hoạch, thẩm định tốn phê duyệt dự án cơng trình Phân cấp nhiều cho địa phương đúng, kèm theo kỷ cương, tinh thần liên kết, phối hợp, tránh nếp tư sản xuất nhỏ, cá thể Khen thưởng kỷ luật nghiêm minh Cần đổi chế quản lý làm phát sinh tư tưởng cục quy hoạch khiến địa phương (cho dù khơng có sở) xin Trung ương chế sách “đặc thù” cho thay khuyến khích địa phương liên kết, hợp tác với để phát huy mạnh vùng để phát triển Chính chế nhân tố nội sinh dàn trải đầu tư GTNT SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp Trước mắt, dự án phải đưa đấu thầu cơng khai từ khâu lựa chọn cơng ty tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án, hạn chế tối đa khép kín ngành chủ quản Mọi cơng trình phải nghiệm thu giai đoạn nghiệm thu cuối với đầy đủ trách nhiệm bên sai phạm phải bị xử phạt theo chế tài nghiêm minh pháp luật 2.2 Đối với tỉnh Ế Cơng tác kế hoạch hố phải thực xây dựng từ sở thực theo U quy chế dân chủ, hàng năm UBND tỉnh thơng báo sớm tiêu kế hoạch, danh ́H mục cơng trình giao cho huyện làm chủ đầu tư dự án, thành lập ban quản lý dự án, Ban quản lý từ cấp xã, thị trấn để kiểm tra q trình thực từ khâu xây TÊ dựng kế hoạch, tiến độ thi cơng đến nghiệm thu, quản lý cơng trình đưa vào sử dụng UBND tỉnh sớm có quy định kiện tồn Ban quản lý dự án Ban hành hướng H dẫn chức năng, nhiệm vụ tổ giám sát đầu tư, hướng dẫn thực phân cấp đầu tư, IN đặc biệt cơng tác thẩm định kỹ thuật dự án K Giao sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với sở ban ngành, địa phương bước hồn thiện sở liệu nhà thầu địa bàn, cung cấp lực, kinh nghiệm nhà O ̣C thầu cho chủ đầu tư Hàng tháng, hàng q phát hành tờ tin cơng tác đầu tư, giới thiệu dự án, thơng tin đấu thầu, định thầu, chất lượng cơng trình… ̣I H 2.3 Đối với huyện, xã Đ A Huyện,xã phải lập chiến lược,quy hoạch kế hoạch chi tiết cụ thể hoạt đơng đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng Địa bàn huyện qua giai đoạn trình lên ban ngành có thẩm quyền Phải có cấu tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn vốn Cần có phận chun trách giao thơng nằm phòng quản lý cơng trình hạ tầng sở, am hiểu sâu kỹ thuật xây dựng sửa chữa đường nơng thơn; nắm vững sách giao thơng, hướng dẫn địa phương, thơn xóm việc tổ chức thực giám sát, kiểm tra Mỗi huyện, xã phải có đội chun trách lo việc xây dựng, tu mạng lưới sở hạ tầng giao thơng sử dụng thành phần kinh tế theo chế độ hợp đồng hóa giao khốn SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kinh tế phát triển - PGS.TS Phan Thúc Nhân - ĐHKT TP.Hồ Chí Minh Đề án thực chương trình bê tơng hóa đường giao thơng nơng thơn xã Phúc Đồng giai đoạn 2010-2013 Giáo trình kinh tế đầu tư - giảng viên: TS Hồ Tú Linh - ĐHKT Huế Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã Phúc Đồng qua năm - Phòng Kế tốn Ế xã Phúc Đồng U Kế hoạch xây dựng nơng thơn xã Phúc đồng giai đoạn 2011-2015 2020-2030 TÊ Tham khảo khóa luận số anh chị trước ́H Cổng thơng tin điện tử huyện hương khê Đề án thực chương trình bê tơng hóa đường giao thơng nơng thơn xã Phú Gia giai đoạn 2010-2013 IN Điền giai đoạn 2010-2013 H Đề án thực chương trình bê tơng hóa đường giao thơng nơng thơn xã Phương ̣C Thống kê xã Phúc Đồng K 10 Thống kê dự án thi cơng địa bàn xã Phúc Đồng qua năm - phòng O 11 Quyết định số 49/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành tiêu ̣I H chí quốc gia nơng thơn 12 Website:http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-mot-so-giai-phap-thuc-day-dau-tu- Đ A phat-trien-co-so-ha-tang-giao-thong-nong-thon-viet-nam-tunay-den-nam-201048657/ 13 Website:http://giaothongvantai.com.vn/phap-luat/van-ban-moi/201305/Ban-hanhquy-dinh-kiem-tra-chat-luong-cong-trinh-giao-thong-287893/ 14 Website:http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/kinh-te-dau-tu/motso-giai-phap-thu-hut-von-dau-tu-phat-trien-giao-thong-nong-thon-o-mien-nuiphia-bac-trong-thoi-ky-cnh-hdh-nong-nghiep-nong-thon-1.html 15 http://huongkhe.gov.vn/ 16 http://hatinh.gov.vn/ SVTH: Phan Thị Thùy - K44A KHĐT 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Phúc Đồng-huyện Hương Khê- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2013, Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Phúc Đồng-huyện Hương Khê- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2013, Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Phúc Đồng-huyện Hương Khê- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn