Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Hương Minh - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh

94 235 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h tế H uế -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯƠNG MINH HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH Giảng viên hướng dẫn: Lê Thò Thanh Huyền Th.S Nguyễn Thò Quỳnh Chi ng Sinh viên thực hiện: ườ Lớp: K44 KT - TNMT Tr Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy, giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy khoa Kinh tế Phát triển dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức q báu suốt khóa học, tảng bản, hành trang vơ q giá, bước cho em bước vào nghiệp sau tương lai Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo Th.S Nguyễn Thị Quỳnh Chi, người trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến cơ, chú, anh chị phòng Tài ngun Mơi trường huyện Vũ Quang hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết cho em suốt q trình thực tập phòng Ngồi ra, em muốn bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình bạn bè cổ vũ, động viên tinh thần cho em suốt thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng, song lực thân có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến q báu thấy bạn để khóa luận em hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Lê Thị Thanh Huyền GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi TĨM TẮT NGHIÊN CỨU vii tế H ĐƠN VỊ QUY ĐỔI viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài h Mục tiêu nghiên cứu đề tài in 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn xã Hương Minh, huyện Vũ cK Quang, tỉnh Hà Tĩnh 2.2 Mục tiêu cụ thể họ Phương pháp nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 4.1 Đối tượng nghiên cứu .4 Đ ại 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ng CƠ SỞ LÝ LUẬN .5 1.1 Khái niệm đất .5 ườ 1.2 Đặc điểm chung hoạt động trồng trọt nơng nghiệp 1.3 Vị trí, vai trò đất sản xuất nơng nghiệp Tr 1.4 Phân loại đất canh tác .7 1.5 Khái niệm phương pháp xác định hiệu kinh tế .8 1.6 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 10 1.7 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất .10 1.8 Hệ thống tiêu nghiên cứu 11 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT i GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp 1.8.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất 11 1.8.2 Chỉ tiêu đánh giá kết sản xuất .13 1.9 Sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 13 1.9.1 Sử dụng đất 13 uế 1.9.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 14 1.10 Quan điểm sử dụng đất bền vững 16 tế H 1.10.1 Khái qt sử dụng đất bền vững 16 1.10.2 Những quan điểm sử dụng đất nơng nghiệp bền vững 17 CƠ SỞ THỰC TIỄN 19 2.1 Tài ngun đất giới 19 in h 2.2 Tình hình sử dụng đất Việt Nam 19 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH cK TÁC Ở XÃ HƯƠNG MINH, HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH 23 Đặc điểm xã Hương Minh, huyện Vũ Quang 23 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 họ 1.1.1.1 Vị trí địa lý .23 1.1.1.2 Địa hình, địa mạo .23 Đ ại 1.1.1.3 Khí hậu .23 1.1.1.4 Thủy văn 25 1.1.1.5 Các nguồn tài ngun .25 ng 1.1.1.6.Thực trạng mơi trường .26 1.1.1.7 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên xã Hương Minh 26 ườ 1.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 27 1.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 27 Tr 1.1.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế nơng nghiệp .27 1.1.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập xã Hương Minh .29 1.1.2.4 Thực trạng phát triển khu dân cư nơng thơn 31 1.1.2.5 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 31 1.1.2.6 Đánh giá chung điều kiện kinh tế - xã hội xã Hương Minh 33 Hiện trạng sử dụng đất đai xã Hương Minh .35 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT ii GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp 2.1 Các loại hình sử dụng đất canh tác xã Hương Minh 37 2.2 Tỷ lệ sử dụng đất canh tác xã Hương Minh 38 2.3 Cơ cấu diện tích đất canh tác xã Hương Minh 38 2.4 Cơ cấu loại trồng hàng năm xã Hương Minh giai đoạn 2011-2013 40 uế 2.4.1 Diện tích cấu số loại trồng hàng năm xã Hương Minh 40 2.4.2 Năng suất, sản lượng loại trồng hàng năm xã Hương Minh 43 tế H 2.5 Tình hình sử dụng đất canh tác hộ điều tra .45 2.5.1 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 45 2.5.2 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất nơng hộ 46 2.5.3 Tình hình vay vốn nơng hộ 47 in h 2.5.4 Tình hình đất đai hộ điều tra 48 2.5.5 Một số loại hình sử dụng đất chủ yếu hộ điều tra 49 cK 2.5.6 Tình hình bố trí trồng hàng năm hộ điều tra .50 2.5.7 Những khó khăn mà hộ gặp phải q trình sản xuất 51 2.6 Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng hộ 52 họ 2.6.1 Hiệu kinh tế việc sử dụng đất canh tác hộ điều tra 52 2.6.1.1 Tình hình đầu tư nơng hộ cơng thức ln canh 52 Đ ại 2.6.1.2 Năng suất ruộng đất theo loại hình sử dụng đất .55 2.6.1.3 Hiệu kinh tế đất canh tác theo loại trồng 59 2.6.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất mặt xã hội 61 ng 2.6.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất mặt mơi trường 62 CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ ườ DỤNG ĐẤT CANH TÁC XÃ HƯƠNG MINH 65 Định hướng 65 Tr Giải pháp 66 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .69 Kết luận: 69 Kiến nghị 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 72 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT iii GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cơng nghiệp hóa - đại hóa CTLC Cơng thức ln canh KHKT Khoa học kỹ thuật GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị gia tăng CC Cơ cấu LN Lợi nhuận TR Tổng doanh thu TC Tổng chi phí LĐ Lao động DT Diện tích KT - XH Kinh tế - xã hội THPT ĐVT tế H h in cK Trung học sở Trung học phổ thơng Đơn vị tính Tư liệu sản xuất BQ Bình qn ng TLSX ườ Tr họ Đ ại THCS uế CNH - HĐH Tr.đ Triệu đồng LĐNN Lao động nơng nghiệp BVTV Bảo vệ thực vật FAO Food and Agriculture Organization - Tổ chức Nơng nghiệp lương thực giới SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT iv GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU uế Bảng 1: Quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp đến năm 2020 20 Bảng : Tình hình sử dụng đất huyện Vũ Quang năm 2013 21 tế H Bảng 3: Tình hình dân số lao động xã Hương Minh giai đoạn 2011-2013 .30 Bảng Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp xã Hương Minh .36 Bảng 5: Các loại hình sử dụng đất xã Hương Minh 37 h Bảng Tỷ lệ sử dụng đất canh tác xã Hương Minh giai đoạn 2011 - 2013 .38 in Bảng 7: Cơ cấu diện tích đất canh tác xã Hương Minh giai đoạn 2011 - 2013 38 Bảng 8: Diện tích cấu loại trồng hàng năm xã Hương Minh 41 cK Bảng 9: Năng suất, sản lượng loại trồng hàng năm xã Hương Minh giai đoạn 2010 - 2013 43 Bảng 10: Tình hình nhân lao động hộ điều tra 45 họ Bảng 11 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất hộ điều tra 46 Bảng 12: Tình hình vay vốn hộ điều tra 47 Đ ại Bảng 13: Tình hình đất đai hộ điều tra năm 2013 48 Bảng 14: Các loại hình sử dụng đất phân theo hạng đất hộ điều tra 49 Bảng 15: Những khó khăn mà nơng hộ gặp phải 51 ng Bảng 16: Tình hình đầu tư theo loại hình sử dụng đất nơng hộ điều tra năm 2013 53 ườ Bảng 17: Năng suất ruộng đất theo CTLC hộ điều tra năm 2013 55 Bảng 18: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất phân theo hạng đất 57 Tr Bảng 19 :Các tiêu phản ánh kết quả, hiệu sản xuất 59 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT v GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất xã Hương Minh năm 2013 35 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT vi GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp ĐƠN VỊ QUY ĐỔI 1sào = 500 m2 uế 1ha = 10000 m2 = 20sào Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H 1tạ = 100 kg SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT vii GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp mang lại hiệu kinh tế cao, phù hợp với tình hình sản xuất địa phương  Về khoa học – kỹ thuật: - Có chế độ đãi ngộ người làm cơng tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, khuyến khích cán có trình độ địa phương cơng tác uế - Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức dịch vụ nơng nghiệp, dịch vụ vật tư, giống, thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, cơng tác thú y, tế H mạng lưới khuyến nơng, khuyến lâm, đến sở, nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đáp ứng tốt điều kiện sản xuất nơng hộ - Tiếp tục thực chương trình khuyến nơng, đẩy mạnh việc chuyển giao ứng h dụng tiến khoa học giống trồng, vật ni có suất, chất lượng cao in phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, tổ chức nhân giống trồng kiểm sốt chặt chẽ việc sản xuất cung cấp nguồn giống Tr ườ ng Đ ại họ cho q trình sản xuất cK Phân chia lại đất để quy mơ đất canh tác hộ gia đình lớn hơn, thuận lợi SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 68 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu sử dụng đất canh tác địa bàn xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, từ số liệu thu thập địa uế phương tơi rút số kết luận sau: Hương Minh xã miền núi huyện Vũ Quang, có địa hình chủ yếu tế H đồi núi, đời sống người dân khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11.57 % Do đó, cơng tác điều tra gặp nhiều hạn chế Đề tài tập trung đánh giá hiệu kinh tế, chưa đánh giá tồn diện, cụ thể hiệu sử dụng đất canh tác Nơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo phát triển kinh tế - xã hội xã Diện h tích đất dành cho trồng hàng năm xã 223.22 ha, chiếm 4.60 % diện tích đất in tự nhiên Do địa hình xã chủ yếu núi cao nên diện tích đất canh tác nhỏ Trình độ thâm canh trồng hàng năm địa bàn thấp Xã có vị trí địa lý, cK điều kiện đất đai thời tiết khí hậu gây trở ngại cho phát triển nơng nghiệp Các loại hình sử dụng đất xã Hương Minh là: lúa, lúa, Lạc – đậu, họ Lạc – đậu – ngơ trồng ba hạng đất: Hạng 3, hạng 4, hạng Trên đất hạng 3, hệ thống kênh mương lạc hậu cộng thêm khó khăn thời tiết việt bà chưa tận dụng hết nguồn tài ngun đất nên bà chưa phát huy hết hiệu Đ ại sản xuất đất đai Còn đất hạng chất lượng đất tốt với trọng đầu tư bà nên hiệu mang lại cao nhất, đặc biệt hiệu cơng thức ln canh Lạc – Đậu – Lúa Đất hạng 5, chất lượng đất với việc ng đầu tư bà chưa hợp lý nên hiệu mang lại thấp Xét hiệu kinh tế trồng, giá trị tăng thêm/sào loại ườ ngơ chiếm vị trí số một với 4267.85 nghìn đồng/sào Xét giá trị tăng thêm/chi phí (tỷ suất lợi nhuận) đậu cao Trong năm 2013, sào trồng đậu có tỷ suất lợi nhuận 17.87 lần Tuy nhiên lợi nhuận sào đậu Tr đạt 1251.83 nghìn đồng Đây loại thích hợp cho người nghèo, chi phí thấp HQKT mặt tỷ suất lợi nhuận đem lại cao Xét hiệu kinh tế trồng, giá trị tăng thêm/sào loại ngơ chiếm vị trí số với 4267.85 nghìn đồng/sào Xét giá trị tăng thêm/chi phí (tỷ suất lợi nhuận) đậu cao Trong năm 2013, sào trồng đậu có tỷ suất lợi nhuận 17.87 lần Tuy nhiên lợi nhuận sào đậu đạt 1251.83 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 69 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp nghìn đồng Đây loại thích hợp cho người nghèo, chi phí thấp HQKT mặt tỷ suất lợi nhuận đem lại cao Nhìn chung, hiệu kinh tế sử dụng đất cao, nhiên diện tích chưa sử dụng nhiều uế Kiến nghị Xuất phát từ khó khăn, tồn hoạt động sản xuất lúa địa tế H phương, để nâng cao suất sản lượng lúa, tơi mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: Nhà nước cần thực bổ sung sách phát triển nơng nghiệp như: Chính sách đất đai, sách tín dụng, sách hỗ trợ giá yếu tố đầu vào Để h nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác cần thực giải pháp chủ yếu đưa in giống trồng có suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên xã, ln canh, thâm canh tăng vụ Đặc biệt phải nâng cấp củng cố sở hạ tầng, hệ thống cK thủy lợi nội đồng sử dụng phân bón hợp lý, khơng lạm dụng thuốc BVTV sản xuất Trong q trình sử dụng đất cần kết hợp với biện pháp cải tạo, bảo vệ mơi trường nhằm phát triển nơng nghiệp bền vững cho tương lai họ Khai thác tốt tiềm đất đai nguồn lao động phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp, áp dụng tiến khoa học cơng nghệ vào sản xuất Đặc biệt tổ chức tốt Đ ại chương trình khuyến nơng lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân tạo tiền đề cho phát triển nơng nghiệp bền vững tương lai Tiếp tục tun truyền vận động người dân dồn điền, đổi thửa, ln canh trồng hợp lý, ý tới biện pháp cải tạo đất, bảo vệ đất, bảo vệ mơi trường sinh thái Nghiên cứu ứng dụng khuyến cáo ng sử dụng loại phân bón hố học cách hợp lý Các quan chun mơn cần nghiên cứu, thử nghiệm đưa vào giống ườ trồng hợp lý Các nơng hộ cần mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh khâu sản xuất, chăm sóc, áp dụng tiến KHKT để tăng suất hiệu sản xuất lúa Các nơng hộ Tr cần chấp hành nghiêm chỉnh lịch thời vụ cấu giống, chăm sóc đầu tư thâm canh cho lúa đảm bảo quy trình, thực đề án sản xuất mà huyện xã đề cách nghiêm ngặt SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 70 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Phùng Thị Hồng Hà, Bài giảng quản trị doanh nghiệp nơng nghiệp, Đại học Kinh tế Huế 2006 Th.S Nguyễn Văn Cường, Bài giảng quản lý đất đai, Đại học Kinh tế Huế 2006 Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang năm 2011, 2012 2013 Báo cáo kinh tế - xã hội xã Hương năm 2013 Báo cáo dân số, lao động huyện Vũ Quang, phòng Thống kê huyện Vũ tế H uế Quang Giáo trình lý thuyết thống kê, trường Đại học Kinh tế Huế 1997 Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa in h bàn xã Võ Liệt – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An”, Nguyễn Thị Huyền, Đại học Kinh tế Huế, 2012 Đề tài “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất trồng hàng năm xã Thuận cK Hà, huyện Đak Sơng, tỉnh Đak Nơng”, trang web luanvan.net.vn PGS.TS Phạm Văn Đình, TS Đỗ Kim Chung, “Kinh tế nơng nghiệp”, Hà Nội họ 1997 10 Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 54, 2009 Huế Đ ại 11 Th.S Đinh Văn Thóa (2008), Giáo trình quản lý hành nhà nước đất đai, 12 Một số trang Web: ng www.atheenah.com www.thuvienluanvan.com Tr ườ www.tailieu.vn SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 71 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Tên phụ lục Phiếu điều tra nơng hộ Phụ lục Giá số hàng hố năm 2013 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Phụ lục uế TT SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 72 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp PHIẾU ĐIỀU TRA Người điều tra: Lê Thị Thanh Huyền Địa điểm thực hiện: Xóm…………… , xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh uế Hà Tĩnh Thưa ơng (bà), tơi thực đề tài “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng tế H đất canh tác địa bàn xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh” Do mong giúp đỡ ơng (bà) việc cung cấp số thơng tin cần thiết liên qua đến đề tài Tơi xin cam đoan thơng tin phục vụ cho đề tài tốt nghiệp khơng sử dụng cho mục đích khác in h TÌNH HÌNH CHUNG Họ tên chủ hộ: cK Tuổi: Trình độ: Loại hộ: Giàu Nữ Trung bình Nghèo họ Giới tính:Nam PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG VỀ HỘ (tính số người thường trú) Đ ại 1.1 Số nhân khẩu: 1.2 Lao động nơng nghiệp: ng 1.3 Nguồn thu lớn hộ năm qua: Nơng nghiệp Trồng trọt Chăn ni Ni trồng thủy sản Khác Tr ườ 1.4 Sản xuất hộ nơng nghiệp: Nguồn thu khác SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 73 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II TÌNH HÌNH TRANG BỊ TƯ LIỆU SẢN XUẤT ĐVT Con Cày, bừa thủ cơng Cái Máy cày Cái Máy tuốt Cái Bình phun thuốc trừ sâu Cái Xe bò lốp Cái Xe tải Cái tế H Trâu bò cày kéo Số lượng uế LOẠI in h Tư liệu khác Số Cây trồng/ CTLC Hạng đất Đ ại Diện tích (sào) họ cK PHẦN III TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ ng ườ Tr 10 11 SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 74 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN IV: TÌNH HÌNH CHI PHÍ VÀ DOANH THU CÁC LOẠI CÂY TRỒNG THEO CÁC CƠNG THỨC LN CANH Thửa 1: Diện tích:…… sào Cơng thức ln canh:……………………………… Cây SL Chi phí SL Chi phí (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) Tổng sản lượng Giống SL Chi phí (kg) (1000đ) h Phân bón tự có in Phân bón mua - Đạm - Lân Kali - NPK Thuốc BVTV Đ ại - Trừ sâu họ cK - Phân chuồng - Trừ cỏ Cây tế H Thời vụ Cây uế Chỉ tiêu Chi phí lao động ng - Làm đất - Gieo trồng ườ - Làm cỏ - Bón phân Tr - Thu hoạch - Tuốt - Các chi phí khác (phí thủy lợi, thuế đất…) SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 75 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp Thửa 2: Diện tích:…… sào Cơng thức ln canh:……………………………… Chỉ tiêu Cây SL Chi phí SL Chi phí SL Chi phí (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) Tổng sản lượng tế H Giống Phân bón tự có Phân bón mua h - Phân chuồng in - Đạm - Lân Kali cK - NPK Thuốc BVTV - Trừ cỏ - Gieo trồng - Làm cỏ Đ ại Chi phí lao động họ - Trừ sâu - Làm đất Cây uế Thời vụ Cây ng - Bón phân - Thu hoạch ườ - Tuốt - Các chi phí khác (phí thủy lợi, Tr thuế đất…) SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 76 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp Thửa 3: Diện tích:…… sào Cơng thức ln canh:……………………………… Chỉ tiêu Cây Chi phí SL Chi phí (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) Tổng sản lượng Phân bón tự có Phân bón mua in - Đạm Thuốc BVTV - Trừ sâu - Trừ cỏ Đ ại Chi phí lao động họ - NPK cK - Lân Kali - Làm cỏ Chi phí h - Phân chuồng - Gieo trồng SL tế H Giống - Làm đất Cây uế SL Thời vụ Cây ng - Bón phân - Thu hoạch ườ - Tuốt - Các chi phí khác (phí thủy lợi, Tr thuế đất…) SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 77 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp Thửa 4: Diện tích:…… sào Cơng thức ln canh:……………………………… Chỉ tiêu Cây Cây SL Chi phí SL Chi phí SL Chi phí (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) Tổng sản lượng tế H Giống Phân bón tự có Phân bón mua h - Phân chuồng in - Đạm Thuốc BVTV - Trừ sâu - Trừ cỏ - Gieo trồng - Làm cỏ Đ ại Chi phí lao động họ - NPK cK - Lân Kali - Làm đất uế Thời vụ Cây ng - Bón phân - Thu hoạch ườ - Tuốt - Các chi phí khác (phí Tr thủy lợi, thuế đất…) SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 78 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp Thửa 5: Diện tích:…… sào Cơng thức ln canh:……………………………… Chỉ tiêu Cây SL Chi phí SL Chi phí SL Chi phí (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) Tổng sản lượng tế H Giống Phân bón tự có Phân bón mua h - Phân chuồng in - Đạm Thuốc BVTV - Trừ sâu - Trừ cỏ - Gieo trồng - Làm cỏ Đ ại Chi phí lao động họ - NPK cK - Lân Kali - Làm đất Cây uế Thời vụ Cây ng - Bón phân - Thu hoạch ườ - Tuốt - Các chi phí khác (phí Tr thủy lợi, thuế đất…) SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 79 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN VI VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG Theo ơng/ bà việc sử dụng trồng có phù hợp với đất khơng? Phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp Việc bón phân có ảnh hưởng tới đất khơng? Ảnh hưởng Ảnh hưởng nhiều Nếu ảnh hưởng theo chiều hướng nào? Tốt lên uế Khơng ảnh hưởng Xấu Khơng ảnh hưởng tế H Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng tới đất khơng? Ảnh hưởng Ảnh hưởng nhiều Nếu có ảnh hưởng ảnh hưởng theo chiều hướng nào? Tốt lên Xấu Tăng Phân bón Thuốc BVTV Giảm Khơng tăng, khơng giảm cK Chỉ tiêu in h 6.Theo ơng (bà) việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu cho trồng có xu hướng: họ PHẦN VII CÁC VẤN ĐỀ KHÁC  Có  Khơng Đ ại  Ơng ( bà) có vay khoản tín dụng - Nếu có ng STT Nguồn tín dụng Hội phụ nữ Nguồn khác Thời gian vay Mục đích vay Các NHNN Hơi nơng dân Tr ườ Số tiền Lãi suất (%) - Nếu khơng sao? ………………………………………………………………………………… Theo ơng (bà) chất lượng đất canh tác so với năm gần nào? Tốt b Bình thường SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT c Xấu 80 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp Khó khăn mà ơng (bà) gặp phải q trình sản xuất làm giảm hiệu sử dụng đất canh tác là: Thiếu vốn  Giống  Chất lượng đất  Thiếu kỹ thuật  Giá đầu vào  Thời tiết  Sâu bênh hại  Tiêu thụ khó  Quy mơ đất canh tác nhỏ  … in h tế H uế  Tr ườ ng Đ ại họ cK Xin chân thành cảm ơn hợp tác ơng (bà)! SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 81 GVHD: Ths Nguyễn Thị Quỳnh Chi Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 2: Giá số hàng hố năm 2010 Giá (1000đ/kg) 10.0 Lân Kali 11.0 NPK 13.0 tế H Đạm urê Lúa giống 13.0 Lạc giống 45.0 in h Đậu giống Lạc 25.0 150.0 7.0 9.0 20.0 22.0 Tr ườ ng Đ ại Đậu họ Lúa thường cK Ngơ giống Nếp uế Loại hàng hố SVTH: Lê Thị Thanh Huyền – K44 KT - TNMT 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Hương Minh - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh, Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Hương Minh - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh, Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Hương Minh - huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan