250 Bài tập trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (file word có đáp án).

37 2,074 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 21:21

250 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI NÓN, KHỐI TRỤ, KHỐI CẦU I KHỐI TRỤ Câu 1: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ Công thức là: A R=h Câu 2: B Gọi l , h, R Gọi l , h, R Stp = π Rl + π R Câu 4: Gọi l , h, R D l=h hình trụ (T) là: B S xq = π Rh C S xq = π Rl D S xq = π R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ (T) Diện tích toàn phần A S xq S xq = 2π Rl Câu 3: C R2 = h2 + l độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ (T) Diện tích xung quanh A l = h2 + R2 Stp hình trụ (T) là: B Stp = 2π Rl + 2π R C Stp = π Rl + 2π R D Stp = π Rh + π R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy khối trụ (T) Thể tích V khối trụ (T) là: V =πR h A Câu 5: A A V = 4π R D V = π R2h B 22π (cm ) C 26π (cm ) D 20π (cm ) Cho hình trụ có bán kính đáy cm chiều cao cm Diện tích toàn phần là: 90π (cm ) Câu 7: C Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao 4cm Diện tích xung quanh là: 24π (cm ) Câu 6: B V = π R 2l B 92π (cm ) C 94π (cm ) D 96π (cm ) Hình trụ có bán kính đáy cm, chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ là: TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT A 360π (cm3 ) V = π a3 AC = 2a B Stp = 8π a 2 V = π a3 C V = π a3 ·ACB = 450 Diện tích toàn phần B Stp = 10π a Stp (α) B V = π a3 C Stp = 12π a R D 3R Stp = 16π a Mặt phằng (α) song Diện tích thiết diện hình trụ 2R2 3 C 3R 2 D 2R 2 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a Tam giác ABC vuông A có BC = 2a Thề tích hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: 6π a Câu 12: là: là: 3R Câu 11: A a hình trụ(T) là: song với trục hình trụ cách trục khoảng A D Cho hình trụ có bán kính đáy R chiều cao Câu 10: với mp D 300π (cm3 ) Hình trụ (T) sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết Câu 9: A C 340π (cm3 ) Thể tích V khối trụ có chiều cao a đường kính đáy Câu 8: A B 320π (cm3 ) B 4π a C 2π a D 8π a Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, mặt bên hình vuông Diện tích toàn phần hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: A 2π a ( + 1) B 4π a C 2π a D 3π a 2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU Câu 13: Cho hình trụ có có bán kính R.AB, CD hai dây cung song song với nằm hai đường tròn đáy có độ dài R Mặt phẳng (ABCD) không song song không chứa trục hình trụ Khi tứ giác ABCD hình gì: A hình chữ nhật Câu 14: B hình bình hành C hình vuông D hình thoi Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh đáy avà chiều cao h Khi thể tích khôi trụ nội tiếp lăng trụ bằng: A π Câu 15: B S xq D 4π hình trụ (T) là: S xq = 2π a Câu 16: C 2π Thiết diện qua trục hình trụ (T) hình vuông có cạnh a Diện tích xung quanh A π B S xq = π a C S xq = π a 2 D S xq = a Diện tích toàn phần hình trụ có diện tích xung quanh 4π có thiết diện qua trục hình vuông bằng: A 12π Câu 17: B A Câu 18: C 8π D 6π Cho lăng trụ lục giác đềuABCDEFcó cạnh đáy a Các mặt bên hình chữ nhật có diện tíchbằng 2π a 10π 2a Thề tích hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: B 4π a C 6π a D 8π a Một hình trụ có bán kính 5cmvà chiều cao 7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo khối trụ vả mặt phẳng bằng: A 56cm Câu 19: B 54cm C 52cm D 58cm Cho hình trụ có có bán kính R.AB, CD hai dây cung song song với nằm hai đường tròn đáy có độ dài R Mặt phẳng (ABCD) không song TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT song không chứa trục hình trụ, góc (ABCD) mặt đáy 300 Thể tích khối chóp bằng: A π R3 B π R3 C π R3 D π R3 Khối trụ (T) có bán kính đáy R thiết diện qua trục hình vuông Thể tích Câu 20: khối lăng trụ tứ giác nội tiếp khối trụ (T) tính theo R bằng: A 2R B 3R C 4R D 5R Câu 21: Cho hình trụ có đáy hai hình tròn tâm O O′, bán kính đáy Trên đường tròn đáy tâm O lấy hai điểm A cho AO’ = Chiều cao hình trụ A B C D Câu 22: Cho hình trụ có đáy hai hình tròn tâm O O′, Đường kính đáy Trên đường tròn đáy tâm O lấy hai điểm A cho AO’ = Diện tích xung quanh A 24 B 24p C 12p D 24 Câu 23: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=4, chiều rộng AD=3 quay hình chữ nhật quanh cạnh AB thể tích hình trụ sinh là: A 36 B 36p C 12p D 24p Câu 24: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D có cạnh a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lập phương A pa3 B pa2 C D a3 pa3 Câu 25: Cho hình trụ có bán kính 10 khoáng cách hai đáy Diện tích toàn phần hình trụ A 200p B 300p  C Đáp số khác D 250p BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU Câu 26: Cho hình vuông ABCD cạnh a quay gọi M, N trung điểm AB CD quay hình vuông quanh cạnh MN thể tích hình trụ sinh là: A pa B pa3 C pa3 D a3p Câu 27: Một ca hình trụ không nắp đường kính đáy bàng độ cao ca 10cm hỏi ca đựng nước A 200pcm3 B 300pcm3  C Đáp số khác D 250pcm3 Câu 28: Một nồi nấu nước người ta làm dạng hình trụ không nắp chiều cao nồi 60cm, diện tích đáy 900pcm2 Hỏi họ cần miếng kim loại hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng để làm thân nồi A Chiều dài 60p cm chiều rộng 60cm C Chiều dài 180cm chiều rộng 60cm B Chiều dài 65cm chiều rộng 60cm D Chiều dài 30p cm chiều rộng 60cm Câu 29: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=6, chiều rộng AD nửa chiều dài quay hình chữ nhật quanh cạnh AB sinh hình trụ tích V1 quay hình chữ nhật quanh V1 AD sinh hình trụ tích A 27p B V2 Tỷ sô V2 là: C p D 27 Câu 30: Người ta cần đổ cột cầu hình trụ cao 3m đường kính 1m hỏi cần khối bê tông A 2p m B p m3 C p m3 D 3 m Câu 31: Một hình trụ có bán kính đáy R=a có thiết diện qua trục hình vuông Diện tích xung quanh hình trụ TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT pa2 3pa2 A B C 4pa2 D 2pa2 Câu 32: Cho hình trụ có hai đáy hai hình tròn tâm O O′, chiều cao a nối đoạn thẳng từ tâm O’ đến điểm A đường tròn tâm O trục OO’ O’A tạo thành góc 30 thể tích khối trụ A pa3 pa3 B C pa3 D pa2 Câu 33: Một hình trụ có bán kính đáy R = 53 cm, khoảng cách hai đáy h = 56 cm Một thiết diện song song với trục hình vuông Khoảng cách từ trục đến mặt phẳng thiết diện A 43 B 44 C.45 D.46 Câu 34: Một hình trụ có khoảng cách hai đáy h = 56 cm Một thiết diện qua trục hình chữ nhật có chiều rộng h= 56cm chiều dài gấp đôi chiều rộng diện tích xung quanh hình trụ 672p cm2 6272p cm2 A 627p cm2 B 272p cm2 C D Câu 35: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' Biết góc (A'BC) (ABC) 300 , cạnh đáy a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A'B'C' A pa3 B pa2 C pa3 D pa3 Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ biết tam giác ABC vuông A có cạnh AB=AC=a góc · ABA ' = 450 A pa diện tích xung quanh hình trụ ngoại ngoại tiếp hình lăng trụ B pa2 C pa D pa Câu 37: Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương cạnh a Thể tích khối trụ A pa3 B pa3 C pa3 D pa3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU r Câu 38: Môột khối trụ có bán kính đáy có thiết diêộn qua trục môột hình vuông Gọi V V' thể tích hình lăng trụ nôội tiếp hình trụ thể tích khối trụ Hãy tính tỉ số V V' A p B p C p D pr Câu 39: Một máy bơm nước bơm ống nước có đường kính 50cm tốc độ dòng chảy nước ồn 0,5m/s hỏi máy bơm nước giả sử nước lúc đầy ống A 225p m B 225pm3 C 221p m Câu 40: Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy hai hình tròn dây cung AB đường tròn A đường tròn (O ) môột góc 600 3pR (O ) cho D O 'AB D (O, R ) (O ', R ) mp( O ' AB ) 25p m Biết tồn hợp với măột phẳng chứa Thể tích hình trụ B 3pR 7 C 3pR 7 D pR 7 Câu 41 Hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h tích là: A.πR2.h B πRh C πR2.h D πR2.h Câu 42 Hình trụ có bán kính đáy R, đường cao h có diện tích xung quanh là: A 2πR2h B πRhC 2πRh D πRh Câu 43 Hình trụ có bán kính đáy 5cm, đường cao 7cm tích là: TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT A 175π cm3 B 70π cm3 C 175 π cm3 D 245π cm3 Câu 44 Hình nón có bán kính chiều cao 8cm, đường sinh 10cm tích là: A 96π cm3 B 288π cm3 C 144π cm3 D 32π cm3 Câu 45 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = a quay quanh cạnh AB Thể tích khối tròn xoay sinh bằng: A πa3 B πa3 C 3πa3 D πa3 Câu 46 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = a quay quanh cạnh AB Diện tích xung quanh hình tròn xoay sinh bằng: A 2πa2 B 6πa2 C 12πa2 D πa2 Câu 47 Thiết diện qua trục hình trụ hình vuông cạnh 4cm Diện tích toàn phần hình trụ là: A 24π cm3 B 16π cm3 C 48π cm3 D 20π cm3 Câu 48 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A 2πa3 B 2π a 3 C π a3 D π a3 3 Câu 49 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A 4π a 3 B 2π a 3 C π a3 36 D 2πa2 Câu 50 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên a Thể tích khối trụ có đáy nội tiếp đáy hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A π a3 12 B π a3 36 C π a3 D π a3 3 Cau 51 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên a Diện tích xung quanh hình trụ có đáy nội tiếp đáy hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU A π a2 3 B π a2 C 2πa2 D.πa2 Câu 52 Một hình trụ có đáy đường tròn tâm O bán kính R, ABCD hình vuông nội tiếp đường tròn tâm O Dựng đường sinh AA’ BB’ Góc mp(A’B’CD) với đáy hình trụ 600 Thể tích khối trụ là: A πR B πR C πR D πR 3 Câu 53 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC=a , AA’= a Thể tích khối trụ có đáy ngoại tiếp đáy hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A π a3 3 B.πa3 C 4πa3 D 2πa3 Câu 54 Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy 2a, cạnh bên a Thể tích khối trụ có đáy nội tiếp đáy hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ bằng: A.πa3 B πa3 C 4πa3 D 2πa3 Câu 55 Cho hình trụ tích 16πa3, đường kính đáy 4a Chiều cao hình trụ bằng: A 2a B 4a C 8a D A Câu 56 Cho hình trụ có diện tích toàn phần 16πa2, bán kính đáy a Chiều cao hình trụ bằng: A 2a B 4a C 7a D 8a Câu 57 Cho hình trụ có thiết diện qua trục hình vuông ABCD cạnh đường kính đường tròn đáy tâm O Gọi M điểm thuộc » AB cm cho với AB · ABM = 600 Thể tích khối tứ diện ACDM bằng: A cm3 B 3 cm3 C cm3 Câu 58 Một hình trụ có bán kính R chiều cao R D cm3 Cho hai điểm A B nằm TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT hai đường tròn đáy cho góc đường thẳng AB trục hình trụ 30 Tính khoảng cách đường thẳng AB trục hình trụ bằng: A R B 2R C R D R Câu 60 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 600 Gọi (C) đường tròn ngoại tiếp đáy ABCD Thể tích khối trụ có đáy ngoại tiếp đáy hình chóp S.ABCD chiều cao chiều cao hình chóp là: A pa3 6 B πa3 C 2πa3 D pa3 6 Câu 61 Một hình trụ có bán kính đáy R, A B điểm đường tròn đáy cho góc hợp AB trục hình trụ 30 , mặt phẳng chứa AB song song với trục hình trụ cắt đường tròn đáy hình trụ theo dây cung có độ dài bán kính đáy Chiều cao hình trụ là: A.R B R C R 3 D 2R Câu 62 Một hình trụ có bán kính đáy R, A B điểm đường tròn đáy cho góc hợp AB trục hình trụ 30 , mặt phẳng chứa AB song song với trục hình trụ cắt đường tròn đáy hình trụ theo dây cung có độ dài bán kính đáy Chiều cao hình trụ là: A pa3 B pa3 16 C pa3 D 3pa3 16 Câu 63: Cho hình trụ có chiều cao h có bán kính đáy r Khi diện tích xung quanh hình trụ là: A B C D Câu 64: Cho hình trụ có chiều cao h có bán kính đáy r Khi thể tích khối trụ là: A B C D 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU A 128 cm B 128π cm 384π C Câu 64: Một hình nón có bán kính đáy r=a cm , chiều cao D h=a 128π cm3 Diện tích xung quanh hình nón tính theo a là: A π a2 B 4π a C 2π a D π a3 Câu 65: Một hình nón có chiều cao h gấp đôi bán kính r mặt đáy Thể tích khối nón tính theo r là: A 2π r 3 B π r3 Câu 66: Một khối nón tích C π 2π r D cm3 chiều cao h=2 π r3 cm Khi đó, bán kính đáy có độ dài là: A cm B cm C Câu 67: Một khối nón có diện tích xung quanh cm D cm r= 2π cm2 bán kính đáy Khi độ dài đường sinh là: A cm B cm Câu 68: Thể tích khối nón có chiều cao A 2π a 3 B π a3 C cm h = 2a D.4 cm với đường kính đáy là: C 2π a D π a3 Câu 69: Cho tam giác ABC vuông A nằm mặt phẳng (P) có cạnh AB = a, AC = 2a Quay mặt phẳng (P) quanh cạnh AB, đường gấp khúc BCA tạo thành hình nón tròn xoay Thể tích khối nón tạo thành là: A 2π a 3 B π a3 C 4π a D 4π a 3 23 TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT Câu 70: Cho tam giác ABC cạnh a, đường cao AH (H trung điểm BC) Quay mặt phẳng (ABC) quanh đường thẳng AH, đường gấp khúc BAC tạo thành vật thể tròn xoay tích là: A π a3 24 B π a3 12 C π a3 24 D π a3 Câu 71: Thể tích khối nón thay đổi tăng độ dài bán kính đáy lên hai lần: A Không đổi C Giảm lần D Tăng lần r=a Câu 72: Thể tích khối nón có bán kính đáy góc đỉnh 600 là: A B Tăng lần π a3 3 B πa 3 C Câu 73: Một hình nón có chu vi mặt đáy 4π π a3 D π a3 cm, đường sinh gấp đôi bán kính đáy Thể tích khối nón là: A 8π 3 cm B 8π cm C Câu 74: Một hình nón có diện tích mặt đáy 8π 4π cm D 8π cm3 cm2 chiều cao gấp ba lần bán kính Diện tích xung quanh khối nón là: A 8π 10 cm B 4π 10 cm C 8π 10 cm D 8π cm2 Câu 75: Cắt hình nón đỉnh O mặt phẳng chứa đường cao hình nón thiết diện tam giác vuông cân O, có cạnh góc vuông a Diện tích toàn phần hình nón là: A π a2 B π a2 2 C π a2 1+ 2 ( ) D π a2 Câu 76: Cho hình nón đỉnh O có bán kính đáy a, đường sinh tạo với đáy góc 60 Thể tích khối nón tính theo a là: 24 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU A π a3 3 B π a3 C π a3 D π a3 Câu 77: Cho hình chóp tam giác SABC có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối nón đỉnh S, ngoại tiếp hình chóp tính theo a là: A π a 33 27 B π a 33 C π a3 33 D a 33 Câu 78: Cắt hình nón đỉnh O mặt đáy theo đường thẳng qua đỉnh trải r=a lên mặt phẳng hình quạt có tâm O Biết hình nón có bán kính đáy chiều cao A 4π a h=a Diện tích hình quạt tạo thành là: B π a3 3 C 2π a D π a2 Câu 79: Một hình nón đỉnh S có tâm mặt đáy O Cắt hình nón mặt phẳng (P) qua S thiết diện tam giác vuông cân có cạnh đáy 2a Biết góc (P) mặt đáy 600 Bán kính mặt đáy bằng: A a B a C a D a Câu 80: Một hình nón đỉnh S có tâm mặt đáy O Cắt hình nón mặt phẳng (P) qua S thiết diện tam giác cạnh a Biết góc (P) mặt đáy 45 Thể tích khối nón tính theo a là: A π a3 24 B 5π a 24 C 5π a D 5π a 24 III KHỐI CẦU Gọi Câu 1: A S =πR R bán kính đáy, S diện tích thể tích khối cầu Công thức sau sai: B S = 4π R C V = π R3 D 3V = S R 25 TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT Câu 2: Cho mặt cầu tích mặt cầu A Câu 3: A 4π R Câu 4: A 4π R 3 Câu 5: ( S2 ) ( S1 ) có bán kính mặt cầu B ( S1 ) R1 , mặt cầu ( S2 ) có bán kính R2 R2 = R1 Tỉ số diện bằng: C D Cho hình cầu có bán kính R diện tích mặt cầu là: B 2π R C π R2 D 6π R Cho hình cầu có bán kính R thể tích khối cầu là: B 3π R C 2π R 3 D 3π R Với d khoảng cách từ tâm mặt cầu S(O;R) đến mặt phẳng (P) Và d[...]... ) 3 16 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU Câu 21: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3 đường sinh có độ dài bằng 5 chiều c chiều cao hình nón bằng A.3 B.5 C 4 D.6 Câu 22: Cho hình nón đỉnh S tâm của đáy là O bán kính đáy là 3 đường sinh có độ dài bằng 5 chiều c chiều cao hình nón bằng 4 góc ở đỉnh của hình nón bằng A.450 B.300 C 400 D.600 Câu 23: Cho hình nón đỉnh... Một hình nón đỉnh S có tâm mặt đáy là O Cắt hình nón bởi một mặt phẳng (P) đi qua S được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh đáy bằng 2a Biết góc giữa (P) và mặt đáy bằng 600 Bán kính mặt đáy bằng: A a 3 2 B a 5 2 C a 5 D a Câu 80: Một hình nón đỉnh S có tâm mặt đáy là O Cắt hình nón bởi một mặt phẳng (P) đi qua S được thiết diện là một tam giác đều cạnh a Biết góc giữa (P) và mặt đáy bằng... qua trục của một khối nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a Tính thể tích khối nón A 1 3 pa 3 B 1 3 pa 24 C 1 2 pa 24 D 1 2 pa 2 Câu 35: Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm và bán kính đáy r = 25cm Gọi diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay và thể tích của khối nón tròn xoay lần lượt là S và V Tỉ số bằng xq S xq V S 18 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU 2000 A... cao 32π 3 8π 3 π a3 3 6 h=4 cm Thể tích khối nón là: cm3 cm, đường sinh C h=6 D cm, chiều cao 2 Câu 62: Cho hình nón có bán kính đáy 8π 3 π a3 6 12 D l=4 cm3 cm Thể tích khối nón là: cm3 cm và đường sinh 8π 3 D l = 10 8π 3 3 cm3 cm Thể tích của khối nón là: 22 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU A 128 cm 3 B 128π cm 384π C 3 Câu 64: Một hình nón có bán kính đáy r=a cm , chiều cao 2 D h=a...BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU Câu 65: Cho một hình trụ (H) có trục Một mặt phẳng (P) song song với trục và cách trục một khoảng k Nếu k > r thì kết luận nào sau đây là đúng: A B C D Mp(P) tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh Mp(P) cắt mặt trụ theo hai đường sinh Mp(P) cắt mặt trụ theo một đường sinh Mp(P) không cắt mặt trụ Câu 66: Một hình trụ có đường tròn đáy... tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A 2π a2 B 2π a2 3 C 8π a2 Câu 22: Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 2cm, 4cm, 6cm D 4π a2 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật bằng: 28 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU R = 2 14cm R = 14cm R = 28cm A B Câu 23: Mặt cầu có thể tích bằng A 6 36cm3 C D R = 14cm , khi đó bán kính mặt cầu bằng: B 3 C 9 6 D Câu 24: Một hình trụ có. .. 60: Cho mặt cầu có bán kính bằng 5cm Diện tích của mặt cầu này là: A 50π cm2 B 400π cm2 C 500π cm2 D Câu 61: Cho hình cầu có bán kính bằng 6cm Thể tích của hình cầu này là: A 288π cm3 B 864π cm3 C 48π cm3 D 100π 72π cm2 cm3 Câu 62: Bán kính của mặt cầu có diện tích bằng 36π là: A 9 B 3 C 1 9 D 1 3 Câu 63: Bán kính của hình cầu có thể tích bằng 36π là: 34 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI... Câu 33: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng 4π Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình trụ là: A 6π B 8π C 10π D 12π Câu 34: Cho lăng trụ tam giác đều có các cạnh cùng bằng a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là: A 7π a2 B 7π a2 2 C 7π a2 3 D 7π a2 6 30 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU Câu 35: Gọi V1làthể tích của khối nón có thiết diện qua... mặt phẳng chứa đường cao của hình nón được thiết diện là một tam giác vuông cân tại O, có cạnh góc vuông bằng a Diện tích toàn phần của hình nón là: A π a2 2 B π a2 2 2 C π a2 1+ 2 2 ( ) D π a2 2 Câu 76: Cho hình nón đỉnh O có bán kính đáy bằng a, đường sinh tạo với đáy một góc 60 0 Thể tích của khối nón được tính theo a là: 24 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHỐI TRỤ, KHỐI NÓN, KHỐI CẦU A π a3 3 3 B π a3 3 C... 1 6 πR2.h Câu 42 Hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l có diện tích xung quanh là: A 2πRl B 1 2 πRl C 1 3 D.πRl πRl Câu 43 Hình nón có bán kính đáy bằng 3cm, đường cao bằng 6cm có thể tích là: A 54π cm3 B 18π cm3 C 27π cm3 D 9π cm3 Câu 44 Hình nón có bán kính chiều cao bằng 8cm, đường sinh bằng 10cm có thể tích là: A 96π cm3 B 288π cm3 C 144π cm3 D 32π cm3 Câu 45 Hình nón có bán kính chiều cao bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: 250 Bài tập trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (file word có đáp án)., 250 Bài tập trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (file word có đáp án)., 250 Bài tập trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (file word có đáp án).