Một số đề ôn tập học kì 2-toán 7

5 728 12
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:26

Một số đề ôn tập học II –Toán 7 Đề số 1 : A. Trắc nghiệm : Hãy chọn kết quả đúng và ghi vào bài của mình Câu 1/Giá trò của x 2 +xy –yz khi x=-2 ;y = 3 và z = 5 là a/ 13 b/ 9 c/ -13 d/-17 Câu 2/Kết quả của phép nhân hai đơn thức ( 1 ) 3 xy− (3x 2 yz 2 ) là a/ x 3 yz 2 b/ -x 3 y 2 z 2 c/ -x3y 2 z d/ kq khác Câu 3/ Kết quả của phép tính : 2 2 2 2 1 1 1 5 2 4 2 xy xy xy xy+ + − là a/ 6xy 2 b/ 5,25xy 2 c/ -5xy 2 d/ Kq khác Câu 4/Nghiệm của đa thức : 2 3 x − là a/ 0 b/ 2 3 c/ - 2 3 d/ Kq khác Câu 5/ Cho ∆ ABC có ˆ 70A = ° , ˆ ˆ 20B C− = ° .Tính ˆ B và ˆ C ? µ A a/ 70° và 50° b/ 60° và 40° c/ 65° và 45° d/ 50° và 30° Câu 6/ Cho ∆ ABC = ∆ MNP . Biết AB = 10 cm ,MP = 8 cm , NP = 7 cm .Chu vi ∆ ABC là a/ 30 cm b/ 25 cm c/ 15 cm d/ Không tính được B.Tự luận : Bài 1 : Cho các đa thức : P(x) = 5x 5 + 3x – 4x 4 – 2x 3 +6 + 4x 2 Q(x) = 2x 4 –x + 3x 2 – 2x 3 + 1 4 - x 5 a/ Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm của biến . b/ Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) c/ Chứng tỏ rằng x = -1 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x) . Bài 2 : Tìm nghiệm của đa thức a/ 1 4 2 x − b/ (x -1) ( x+ 1) Bài 3 : Cho · xOy , Oz là phân giác của · xOy , M là một điểm bất thuộc tia Oz. Qua M vẽ đường thẳng a vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại C và vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy tại B cắt Ox tại D a/ Chứng minh OM là đường trung trực của AB . b/ Chứng minh ∆ DMC là tam giác cân c/ Chứng minh DM + AM < DC Đề số 2 : A.Trắc nghiệm : Hãy chọn kết quả đúng và ghi vào bài của mình Câu 1/Kết quả của phép nhân các đơn thức : 2 2 2 3 1 ( 2 )( ) ( ) 2 x y x y z− − là : a/ 3 2 1 2 x yz b/ 3 6 3 1 2 x y z c/ 3 7 3 1 2 x y z− d/ Kq khác Câu 2/ Bậc của đa thức : - 15 x 3 + 5x 4 – 4x 2 + 8x 2 – 9x 3 –x 4 + 15 – 7x 3 là a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6 Câu 3/Nghiệm của đa thức : x 2 – x là a/ 0 và -1 b/ 1 và -1 c/ 0 và 1 d / Kq khác Câu 4/Cho ∆ ABC có ˆ B = 60° , ˆ C = 50° . Câu nào sau đây đúng : a/ AB > AC b/ AC < BC c/ AB > BC d/ một đáp số khác Câu 5/ Cho ∆ ABC có ˆ B < ˆ C < 90° . Vẽ AH ⊥ BC ( H ∈ BC ) . Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA . Câu nào sau đây sai : a/ AC > AB b/ DB > DC c/ DC >AB d/ AC > BD Câu 6/ Phát biểu nào sau đây là đúng : a/ Trong tam giác vuông cạnh huyền có thể nhỏ hơn cạnh góc vuông . b/ Trong tam giác cân góc ở đỉnh có thể là góc tù . c/ Trong tam giác cân cạnh đáy là cạnh lớn nhất . d/ ba phát biểu trên đều đúng . B. Tự luận : Bài 1 : Tìm các đa thức A ; B biết ; a/ A – ( x 2 – 2xy + z 2 ) = 3xy – z 2 + 5x 2 b/. B + (x 2 + y 2 – z 2 ) = x 2 – y 2 +z 2 Bài 2 : Cho đa thức P(x ) = 1 +3x 5 – 4x 2 +x 5 + x 3 –x 2 + 3x 3 Q(x) = 2x 5 – x 2 + 4x 5 – x 4 + 4x 2 – 5x a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa tăng của biến . b/ Tính P(x ) + Q(x ) ; P(x) – Q(x) c/ Tính giá trò của P(x) + Q(x) tại x = -1 d/ Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức Q(x) nhưng không là nghiệm của đa thức P(x) Bài 3 : Cho ∆ ANBC có AB <AC . Phân giác AD . Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB a/ Chứng minh : BD = DE b/ Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AB và ED . Chứng minh ∆ DBK = ∆ DEC . c/ ∆ AKC là tam giác gì ? Chứng minh d/ Chứng minh DE ⊥ KC . Đề số 3 : A.Trắc nghiệm : Câu 1/Giá trò của đa thức P = x 3 +x 2 +2x-1 tại x = -2 là a/ -9 b/ -7 c/ -17 d/ -1 Câu 2/ Bậc của đa thức : 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 1 3 3 2 x y x y x y z z x y z− + − − là Câu 3/ Kết quả của phép tính : 2 2 2 2 1 1 3 2 2 4 2 xy xy xy xy− + + − là a/ 6xy 2 b/ 5,25xy 2 c/ -5xy 2 d/ Kq khác Câu 4/ Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là ba cạnh của một tam giác ? a/ 3cm,4cm,5cm b/ 6cm,9cm,12cm c/ 2cm,4cm,6cm d/ 5cm,8cm,10cm Câu 5/ Cho AB = 6cm, M nằm trên trung trực của AB, MA = 5cm . I là trung điểm AB, Kết quả nào sau đây là sai ? a/ MB = 5cm b/ MI = 4cm c/ MI=MA = MB d/ · AMI = · BMI Câu 6/ Cho ∆ ABC có I là giao điểm ba đường phân giác trong. Phát biểu nào sau đây là đúng ? a/ Đường thẳng AI luôn vuông góc với BC b/ Đường thẳng AI luôn đi qua trung điểm của BC c/ IA = IB = IC d/ I cách đều ba cạnh của tam giác . B.Tự luận Bài 1 : Tính giá trò của các biểu thức sau : 2 ( 2) / 2 y x a x xy y − − + tại x =0 ; y = -1 b/ xy + y 2 z 2 + z 3 x 3 tại x = 1; y =-1 ; z =2 Bài 2 : Tìm các đa thức A ; B biết ; a/ A + ( x 2 – 4xy 2 + 2xz – 3y 2 ) = 0 b/ Tổng của đa thức B với đa thức ( 4x 2 y + 5y 2 – 3xz +z 2 ) là một đa thức không chứa biến x. Bài 3 : Cho ∆ ABC có µ A = 90° . Đường trung trực của AB cắt AB tại E và BC tại F a/ Chứng minh FA = FB b/ Từ F vẽ FH ⊥ AC ( H ∈ AC ) Chứng minh FH ⊥ EF c/ Chứng minh FH = AE d/ Chứng minh EH = 2 BC ; EH // BC . Một số đề ôn tập học kì II –Toán 7 Đề số 1 : A. Trắc nghiệm : Hãy chọn kết quả đúng và ghi vào. d/ Chứng minh DE ⊥ KC . Đề số 3 : A.Trắc nghiệm : Câu 1/Giá trò của đa thức P = x 3 +x 2 +2x-1 tại x = -2 là a/ -9 b/ -7 c/ - 17 d/ -1 Câu 2/ Bậc của đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đề ôn tập học kì 2-toán 7, Một số đề ôn tập học kì 2-toán 7, Một số đề ôn tập học kì 2-toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn