giao an sinh 10 phat trien nang luc

58 566 4
  • Loading ...
1/58 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 19:38

GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Tun: 1-; Tiờt KHDH: 1; Ngay soan: 18/08/2016 ; Ngay day: 22/08/2016 GII THIU CHUNG V TH GII SNG I Mc tiờu Kin thc: - Trỡnh bay c cỏc cp t chc ca thờ gii sng t thp ờn cao K nng: - Su tm tai liu trỡnh bay v a dang sinh hc - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kiờn thc t s , hỡnh v - Rốn luyn k nng khỏi quỏt húa kiờn thc Thỏi : - Cú ý thc bo tn s a dang sinh hc Kin thc trng tõm: - Cỏc cp t chc ca thờ gii sng nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc phn Nng lc t hc - HS biờt xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn T nghiờn cu thụng tin v cỏc gii sinh vt - HS biờt lp kờ hoach hc Nng lc phỏt hin va Xỏc nh c tờ bao la n v c bn cu tao nờn thờ gii sng gii quyờt Nng lc t Phỏt trin nng lc t thụng qua phõn bit c s khỏc ca cỏc cp t chc sng t ú rỳt c im chung ca cỏc cp t chc sng Nng lc giao tiờp hp HS phỏt trin ngụn ng núi viờt tham gia tranh lun nhúm v cỏc : tỏc nguyờn t: nguyờn tc th bc, h thng m, t iu chnh Nng lc s dng CNTT HS biờt s dng phn mm word, thu thp thụng tin tranh nh qua mang internet - Nng lc chuyờn bit + Hỡnh nng lc nhúm va nghiờn cu liờn quan ờn cỏc cp t chc ca thờ gii ng + Nng lc cỏ th: t a nhng hanh ng thiờt thc nhm bo v s a dang sinh hc II Chun b: Chun b ca giỏo viờn: - Tranh v h1, h2 sgk va nhng tranh nh cú liờn quan ờn bai hc nh tờ bao, cu tao lụng rut, cu tao tim, h sinh thỏi - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cỏc cp t chc ca thờ gii sng - Tranh v phúng to h2 sgk - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Chun b ca hc sinh - Nghiờn cu tai liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn va nhúm - Chun b cỏc mu vt su tm III Phng phỏp: Vn ỏp, trc quan IV Hot ng dy hc n nh lp(2p) Kim tra bi c: Bi mi(37p) Ni dung Hot ng ca GV Hot ng ca HS NL hỡnh thnh I Cỏc cp t chc ca th gii sng GV : hng dn HS quan sỏt tv - Cỏc cp t chc ca thờ gii sng t h1sgk va yờu cu cp nh nht ờn cp ln nht: Quan sỏt h1 sgk cho biờt: Phõn t bao quan tờ bao mụ - T chc th gii sng bao gm - HS: quan sỏt tranh cq h cq c th qun th nhng cp t chc no? v yờu cu nờu NL GQV qun xó h sinh thỏi sinh quyn - Cỏc cp t chc c bn ca th c : NL ngụn ng - Cỏc cp t chc c bn ca thờ gii gii sng? + Cỏc cp t chc sng la: - Nờu c im ca tng cp t ca thờ gii sng t Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 tờ bao c th qun th qun chc? nh nht ờn ln xó h sinh thỏi sinh quyn GV nhn xột nht - Tờ bao la n v c bn cu tao nờn + Cỏc cp t chc mi c th sinh vt ? Ti núi t bo l n v c c bn bn cu to nờn mi c th sinh vt - HS tho lun tr li GV ỏnh giỏ, hoan thin Cng c: ( 4p) Cõu 1: Vt cht sng t bo c xp xp theo trỡnh t no ? A Phõn t vụ c - phõn t - phõn t hu c siờu phõn t - bao quan B Phõn t hu c - phõn t vụ c - phõn t - siờu phõn t - bao quan C Phõn t vụ c - phõn t hu c - phõn t - siờu phõn t - bao quan x D Phõn t vụ c - phõn t - phõn t hu c - siờu phõn t - bao quan Cõu 2: Th gii sng c sp xp theo cỏc cp t chc chớnh nh th no ? A Tờ bao - c th - qun xó - qun th - h sinh thỏi - sinh quyn B Tờ bao - c th - qun th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn x C Tờ bao - bao quan - c th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn D Tờ bao - c th - qun th - loai - h sinh thỏi - sinh quyn HDVN: ( 2p) - Hc bai theo nidung cõu hi sỏch giỏo khoa - c trc bai mi sỏch giỏo khoa Tun: 2-; Tiờt KHDH: 2; Ngay soan: 25/08/2016 ; Ngay day: 29/08/2016 GII THIU CHUNG V TH GII SNG(tip theo) I Mc tiờu Kin thc: - Trỡnh bay c c im chung ca cỏc cp t chc ca thờ gii sng K nng: - Su tm tai liu trỡnh bay v a dang sinh hc - V c s phỏt sinh gii Thc vt, gii ng vt - Nờu c s a dang ca thờ gii sinh vt - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kiờn thc t s , hỡnh v - Rốn luyn k nng khỏi quỏt húa kiờn thc Thỏi : - Cú ý thc bo tn s a dang sinh hc Kin thc trng tõm: - c im chung ca cỏc cp t chc sng nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc phn Nng lc t hc - HS biờt xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn - HS biờt lp kờ hoach hc Nng lc phỏt Phõn loai c cỏc sinh vt theo h thng phõn loai nm gii, su tm tranh nh hin va gii quyờt minh Nng lc t Phỏt trin nng lc t thụng qua phõn bit c s khỏc ca cỏc cp t chc sng t ú rỳt c im chung ca cỏc cp t chc sng Nng lc giao tiờp HS phỏt trin ngụn ng núi viờt tham gia tranh lun nhúm v cỏc hp tỏc : nguyờn t: nguyờn tc th bc, h thng m, t iu chnh Nng lc s dng HS biờt s dng phn mm word, thu thp thụng tin tranh nh qua mang CNTT internet - Nng lc chuyờn bit + Hỡnh nng lc nhúm va nghiờn cu liờn quan ờn h thng phõn loai gii Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 + Nng lc cỏ th: t a nhng hanh ng thiờt thc nhm bo v s a dang sinh hc II Chun b: Chun b ca giỏo viờn: - Tranh v va nhng tranh nh cú liờn quan ờn bai hc nh din ca sinh gii - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cỏc gii sinh vt - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Chun b ca hc sinh - Nghiờn cu tai liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn va nhúm - Chun b cỏc mu vt su tm III Phng phỏp: Vn ỏp, trc quan IV Hot ng dy hc n nh lp(1p) Kim tra bi c(5p) - Trỡnh bay cỏc cp t chc ca thờ gii sng? Bi mi(33p) Ni dung Hot ng ca GV Hot ng ca HS NL hỡnh th II c im chung ca cỏc cp t chc sng T chc theo nguyờn tc th bc GV chuyn mc II: thờ - Nguyờn tc th bc la t chc sng gii sng rt a dang bao gm NL GQV cp di lam nn tng xõy dng nờn cỏc cp t chc sng khỏc t chc sng cp trờn song mang nhng NL hp tỏc - c im ni tri la c im ca c im chung cp t chc nao ú c hỡnh GV nờu nhim v: s tng tỏc ca cỏc b phn cu tao - Em hóy cho bit c im NL ngụn ng nờn chỳng c im khụng cú chung ca th gii sng? cp t chc nh hn - Nguyờn tc th bc l gỡ? - HS: nghiờn cu SGK - Nhng c im ni tri c trng cho - Th no l c tớnh ni tri ? trang thờ gii sng nh tc va nl, st va pt, cm cho vớ d? c tớnh ni tri - Trao i nhanh ng,knng t iu chnh, kh nng tiờn õu m cú? nhúm tr li cõu hi húa thớch nghi vi MT sng - H thng m l gỡ? cho vd? - Ly vai VD phõn H thng m v t iu chnh - Vỡ s sng tip din liờn tớch * H thng m: SV mi cp t chc tc t th h ny sang th h - HS din nhúm tr u khụng ngng trao i cht va nng khỏc? li, lp nhn xột, b sung lng vi mụi trng - SV khụng ch chu s tỏc ng ca - GV lp trao i ý kiờn ri mụi trng ma cũn gúp phn lam biờn ỏnh giỏ va yờu cu HS khỏi i mụi trng quỏt kiờn thc * Kh nng t iu chnh: - Mi cp t chc sng t thp ờn cao * Liờn h: ca thờ gii sng u cú cỏc c chờ t - Lm th no sinh vt cú iu chnh m bo trỡ va iu hũa th sinh trng phỏt trin tt s cõn bng ng h thng, giỳp nht mụi trng? Hs tho lun tr li t chc sng tn tai va phỏt trin - Ti n ung khụng hp Th gii sng liờn tc tin húa lý s dn n phỏt sinh cỏc - S sng tiờp din liờn tc nh s bnh? truyn thụng tin trờn ADN t thờ h sang thờ h khỏc - GV ỏnh giỏ va giỳp HS - Cỏc sinh vt trờn trỏi t cú chung hoan thin kiờn thc ngun gc nhng cỏc sinh vt luụn tiờn húa tao nờn mt thờ gii sng vụ cựng a dang va phong phỳ nhng lai thng nht Cng c: ( 4p) Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Nờu mt s vớ d v kh nng t iu chnh ca c th ngi HDVN: ( 2p) - Hc bai theo nidung cõu hi sỏch giỏo khoa - c trc bai mi sỏch giỏo khoa V Cõu hi/bi kim tra ỏnh giỏ nng lc HS Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit (M1) Cỏc cp t - Lit kờ c cỏc chc ca th gii cp t chc ca thờ sng gii sng - Trỡnh bay c c im chung ca cỏc cp t chc sng Thụng hiu (M2) - Nờu c cỏc cp t chc sng c bn - Gii thớch c vỡ tờ bao la n v c bn cu tao nờn thờ gii sng Vn dng (M3) -Gii thớch c v nguyờn tc th bc va c tớnh ni tri - Gii thớch c vỡ thờ gii thờ gii sinh vt cú nhiu c im chung nhng cng vụ cựng a dang - Phõn bit c cỏc cp t chc sng Vn dng cao M4 - Nờu c vớ d chng minh cỏc sinh vt cú ngun gc chung nhng ó tiờn húa theo nhiu hng khỏc - Nờu c cỏc vớ d v cỏc cp t chc ca thờ gii sng H thng cõu hi, bi *T lun Cõu Thờ gii sng c t chc nh thờ nao? Nờu cỏc cp t chc sng c bn? Cõu Tai núi h sng la h thng m va t iu chnh? Cho vớ d Cõu Nờu mt s vớ d v kh nng t iu chnh ca c th ngi Cõu Trỡnh bay c im chung ca cỏc t chc sng Cõu Tai tờ bao c xem la t chc c bn ca c th sng ? Cõu Trỡnh bay khỏi quỏt nht cỏc khỏi nim sau: mụ, c quan, h c quan, c th, qun th, qun xó, h sinh thỏi va Sinh quyn? Cõu Tai TB va la n v cu trỳc, va la v chc nng? Cõu Tai n ung khụng hp lớ s dn ờn phỏt sinh cỏc bnh? C quan nao c th ngi gi vai trũ ch ao iu khin cõn bng ni mụi? * trc nghim khỏch quan T chc sng nao sau õy cú cp thp nht so vi cỏc t chc cũn lai ? a Qun th b Qun xó c C th d H sinh thỏi Cp t chc cao nht va ln nht ca h sng la : a Sinh quyờn b H sinh thỏi c Loai d H c quan Tp hp nhiu tờ bao cựng loai va cựng thc hin mt chc nng nht nh tao : a H c quan b Mụ c C th d C quan T chc sng nao sau õy la bao quan ? a Tim b Phi c Ribụxụm d Nóo b T chc nao sau õy la n v phõn loai ca sinh vt t nhiờn ? a Qun th c Qun xó b Loai d Sinh quyn Hoat ng nao sau õy xy tờ bao sng ? a Trao i cht b Sinh trng va phỏt trin c Cm ng va sinh trng d Tt c cỏc hoat ng núi trờn iu nao di õy la sai núi v tờ bao ? a La n v cu tao c bn ca s sng b La n v chc nng ca tờ bao sng c c cu tao t cỏc mụ d c cu tao t cỏc phõn t , phõn t vao bao quan Tp hp cỏc c quan , b phn ca c th cựng thc hin mt chc nng c gi la: a H c quan c Bao quan b phõn t d Mụ Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Tun: 3-; Tiờt KHDH: 3; Ngay soan: 03/09/2016 ; Ngay day: 05/09/2016 CC GII SINH VT I Mc tiờu Kin thc: - Nm c khỏi nim gii - Trỡnh bay c h thng phõn loai sinh gii (h thng gii) - Nờu c c im chớnh ca mi gii sinh vt (gii sinh, gii nguyờn sinh, gii nm, gii thc vt, gii ng vt) K nng: - Su tm tai liu trỡnh bay v a dang sinh hc - V c s phỏt sinh gii Thc vt, gii ng vt - Nờu c s a dang ca thờ gii sinh vt - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kiờn thc t s , hỡnh v - Rốn luyn k nng khỏi quỏt húa kiờn thc Thỏi : - Cú ý thc bo tn s a dang sinh hc Kin thc trng tõm: - H thng phõn loai gii nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc phn Nng lc t hc - HS biờt xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn T nghiờn cu thụng tin v cỏc gii sinh vt - HS biờt lp kờ hoach hc Nng lc phỏt Phõn loai c cỏc sinh vt theo h thng phõn loai nm gii, su tm hin va gii tranh nh minh quyờt Nng lc t Phỏt trin nng lc t thụng qua phõn bit c s khỏc ca cỏc cp t chc sng t ú rỳt c im chung ca cỏc cp t chc sng Nng lc giao HS phỏt trin ngụn ng núi viờt tham gia tranh lun nhúm v tiờp hp tỏc cỏc : nguyờn t: nguyờn tc th bc, h thng m, t iu chnh Nng lc s HS biờt s dng phn mm word, thu thp thụng tin tranh nh qua mang dng CNTT internet - Nng lc chuyờn bit + Hỡnh nng lc nhúm va nghiờn cu liờn quan ờn h thng phõn loai gii + Nng lc cỏ th: t a nhng hanh ng thiờt thc nhm bo v s a dang sinh hc II Chun b: Chun b ca giỏo viờn: - tranh nh din ca sinh gii - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cỏc cp t chc ca thờ gii sng - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm - Phiờu hc Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Khi sinh Gii Ni dung c im - Nhõn s - Loai tờ - Kớch thc bao nh 1-5 um - Mc t chc c th - Sng hoai sinh, kớ sinh - Cú s cú kh nng t tng hp cht hu c - Kiu dinh dng - Vi khun din -VSVc (sng 0-100 C, mui 25%) Giỏo ỏn Sinh hc 10 Nguyờn sinh Nm - Nhõn thc - C th n bao hay a bao, cú loai cú dip lc - Nhõn thc - C th dn bao hay a bao - Cu trỳc dang si, tờ bao cha kitin - Khụng cú Sng d lc lap, lụng, dng( hoai roi - D dng: sinh) hoai sinh, kớ - T dng sinh, cng sinh Thc vt ng vt Nhõn thc - Sinh vt a bao - Sng c nh - Cú kh nng cm ng chm - Nhõn thc - Sinh vt a bao - Cú kh nng di chuyn - Cú kh nng phn ng nhanh - Sng d dng T dng (quang hp) - To n bao, - Nm men, + Rờu, a bao nm si quyờt, hat - Nm nhy a y trn, hat kớn -VNS: Trựng (nm+ to) giay,tr biờn hỡnh Rut khoang, giun dp, giun trũn, giun t, thõn mm, chõn khp, VCXS Chun b ca hc sinh - Nghiờn cu tai liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn va nhúm - Chun b cỏc mu vt su tm III Phng phỏp: Vn ỏp, trc quan IV Hot ng dy hc n nh lp(1p) Kim tra bi c(5p) - Trỡnh bay c im cỏc cp t chc ca thờ gii sng? Bi mi(34p) Ni dung Hot ng ca GV I Gii v h thng phõn loi gii(10p) Khỏi nim gii - Gii la n v phõn loai ln nht bao gm cỏc nganh sinh vt cú chung nhng c im nht nh VD: Gii ng vt bao gm cỏc nghanh rut khoang, giun dp, giun trũn - Thờ gii sinh vt c phõn loai cỏc v theo trỡnh t nh dn la: gii- nganh lp -b h chi(ging) loai Trng THPT Pham Vn ng GV khỏi quỏt cỏc n v phõn loai theo trỡnh t nh dn (viờt s lờn bng) Gii Nganh Lp - B H - Chi - Loai GV yờu cu HS tr li c + Gii l gỡ? Cho vớ d? GV: cho HS quan sỏt tranh s h thng gii SV (ca Whitaker va Margulis) yờu cu Hot ng ca HS HS quan sỏt s va kờt hp kiờn thc sinh hc cỏc lp di va nờu c: + Gii la n v cao nht + VD gii thc vt va gii ng vt Nm hc: 2016-2017 NL hỡnh thnh NL phỏ hin va GQV NL ngụn ng GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 H thng phõn loi gii sinh vt Thờ gii SV c chia gii: - Gii sinh (Monera) - Gii nguyờn sinh (protista) - Gii nm (fungi) - Gii thc vt (ftance) - ng vt (Animelia) + Cho bit sinh vt c chia lm gii ú l nhng gii no? Tiờu phõn loi sinh vt thnh gii?Th no l nhõn s, th no l nhõn thc? II c im chớnh ca mi gii(24p) II c im chớnh ca mi gii + Gii sinh: sinh vt nhõn s, c th n bao, dinh dng theo kiu d dng hoc t dng Bao gm cỏc loai vi khun + Gii nguyờn sinh: bao gm cỏc sinh vt nhõn thc, c th n bao hoc a bao, dinh dng theo kiu d dng hoc t dng Bao gm: To; nm nhy va ng vt nguyờn sinh + Gii nm: bao gm cỏc sinh vt nhõn thc, c th n bao (nm men) hoc a bao (nm si), dinh dng theo kiu d dng hoai sinh + Gii thc vt: Bao gm cỏc sinh vt a bao nhõn thc, cú kh nng quang hp, dinh dng theo kiu quang t dng.(rờu, quyờt, hat trn, hat kớn) + Gii ng vt: Bao gm cỏc sinh vt a bao nhõn thc, dinh dng theo kiu d dng (thõn l, Rkhoang, Gdp, Gtrũn, Gt, thõn mm, chõp khp, da gai, V cú dõy sng) - a dang sinh vt th hin rừ nht la a dang loai a dang loai la mc phong phỳ v s lng, phn loai a dang sinh vt cũn th hin a dang qun xó va a dang h sinh thỏi Cho HS quan sỏt tranh din ca gii HS nh lai kiờn thc c va nhn biờt - GV k phiờu hc lờn bng Yờu cu: HS hoan ni dung phiờu hc - HS cú th tr li bng cỏch trỡnh bay trờn tranh hỡnh SGK GV nhn xột, hoan thin - HS quan sỏt tranh hỡnh - Nghiờn cu thụng tin SGK trang 10, 11, 12 kờt hp vi kiờn thc lp di - Tho lun nhúm hoan phiờu hc GV nhn xột, hoan thin kiờn thc cho HS Lu ý HS : t kiờn thc phiờu hc thỡ HS cú th thy c c im ca gii th hin mc t chc c th NL tỏc hp NL ngụn ng NL t - GV yờu cu liờn h vai trũ ca cỏc gii sinh vt (Gii sinh, gii nguyờn sinh, gii nm, gii thc vt va gii ng vt) Hs tho lun tr li GV hoan chnh kiờn thc Cng c: ( 4p) Cõu 1: c im chung ca cỏc loi sinh vt l gỡ ? A Chỳng u cú chung mt t tiờn B Chỳng sng nhng mụi trng gn ging C Chỳng u cú cu tao tờ bao x D Cp n v t chc c bn ca s sng Cõu 2: Nờu c im chung ca gii thc vt ? A Thanh tờ bao cú xenlulụz, la sinh vt nhõn thc, t dng, sng c nh va cm ng chm B Thanh tờ bao khụng cú xenlulụz, la sinh vt nhõn thc, t dng, sng c nh va cm ng chm C Thanh tờ bao cú xenlulụz, la sinh vt nhõn thc, t dng, cú kh nng di chuyn D Thanh tờ bao khụng cú xenlulụz, la sinh vt nhõn thc, t dng Cõu 3: Vai trũ ca V t nhiờn v i sng ngi ? A V tham gia vao cỏc khõu ca mang li dinh dng, trỡ s cõn bng sinh thỏi B V cung cp thc n, ngun nguyờn liu, dc phm quý C Nhiu ng vt cũn gõy hai cho ngi va vt nuụi Trng THPT Pham Vn ng NL t hc Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 D C a, b va c HDVN: ( 1p) - Hc bai theo ni dung cõu hi sgk - Lam bai 1,3 sgk - c trc bai mi sgk V CU HI/ BI TP KIM TRA NH GI NNG LC HC SINH Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit (M1) Cỏc cp t - Lit kờ c cỏc chc ca th gii cp t chc ca thờ sng gii sng - Trỡnh bay c c im chung ca cỏc cp t chc sng Thụng hiu (M2) - Nờu c cỏc cp t chc sng c bn - Gii thớch c vỡ tờ bao la n v c bn cu tao nờn thờ gii sng Vn dng (M3) -Gii thớch c v nguyờn tc th bc va c tớnh ni tri - Gii thớch c vỡ thờ gii thờ gii sinh vt cú nhiu c im chung nhng cng vụ cựng a dang - Phõn bit c cỏc cp t chc sng Vn dng cao M4 - Nờu c vớ d chng minh cỏc sinh vt cú ngun gc chung nhng ó tiờn húa theo nhiu hng khỏc - Nờu c cỏc vớ d v cỏc cp t chc ca thờ gii sng Cỏc gii sinh - Nờu c khỏi - Gii thớch c - Xỏc nh c vt nim gii cỏc khỏi nim: t cỏc sinh vt - Trỡnh bay c dng, d dng, mi gii cỏc c im chớnh hoai sinh, cng ca mi gii sinh, n bao, a - Trỡnh bay c h bao thng phõn loai gii Cõu hi v bi cng c dn dũ Cõu n v t chc c s ca mi sinh vt l (M1) A cỏc phõn t B tờ bao C mụ D c quan Cõu Cn c ch yu coi t bo l n v c bn ca s sng l (M1) A chỳng cú cu tao phc tap B chỳng c cu tao bi nhiu bao quan C tờ bao cú cỏc c im ch yờu ca s sng D c A, B, C Cõu Tỏc gi ca h thng gii sinh vt c nhiu nh khoa hc ng h v hin c s dng l (M1) A Linnờ B Lvenhuc C Hacken D Uytak Cõu Cỏc tiờu c bn ca h thng gii bao gm (M1) A kh nng di chuyn, cu tao c th, kiu dinh dng B loai tờ bao, mc t chc c th, kiu dinh dng C cu tao tờ bao, kh nng ng, mc t chc c th D trỡnh t cỏc nuclờotớt, mc t chc c th Cõu Gii nguyờn sinh bao gm (M1) A vi sinh vt, ng vt nguyờn sinh B vi sinh vt, to, nm, ng vt nguyờn sinh C to, nm, ng vt nguyờn sinh D to, nm nhay, ng vt nguyờn sinh Cõu Ngnh thc vt a dng v tin hoỏ nht l ngnh (M3) A Rờu B Quyờt C Hat trn D Hat kớn Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Cõu Cỏc cp t chc c bn ca th gii sng bao gm (M1) qun xó; qun th; c th; h sinh thỏi; tờ bao Cỏc cp t chc ú theo trỡnh t t nh ờn ln la A 5->3->2->1->4 B 5->3->2->1->4 C 5->2->3->1->4 D 5->2->3->4->1 Cõu Cỏc cp t chc ca th gii sng u l nhng h m vỡ (M3) A cú kh nng thớch nghi vi mụi trng B thng xuyờn trao i cht vi mụi trng C cú kh nng sinh sn trỡ nũi ging D phỏt trin va tiờn hoỏ khụng ngng Cõu S sng c tip din liờn tc l nh M3 A kh nng cm ng c bit ca sinh vt B kh nng t iu chnh cõn bng ni mụi C kh nng tiờn hoỏ thớch nghi vi mụi trng sng D s truyn thụng tin trờn ADN t tờ bao sang tờ bao khỏc, t thờ h sang thờ h khỏc Cõu 10 Tp hp cỏc sinh vt sng rng Quc gia Cỳc Phng l (M4) A qun th sinh vt B cỏ th sinh vt C cỏ th va qun th D qun xó sinh vt Cõu 11 Nhng rựa h Hon Kim l (M4) A qun th sinh vt B cỏ th snh vt C cỏ th va qun th D qun xó va h sinh thỏi Cõu 12 Th gii sinh vt c phõn loi thnh cỏc nhúm theo trỡnh t ln dn l (M1) A gii - nganh - lp - b - h - chi - loai B loai - b - h - chi - lp - nganh - gii C loai - chi- h - b - lp - nganh - gii D loai - chi - b - h - lp - nganh - gii Cõu 13 Gii sinh gm (M2) A virut va vi khun lam B nm va vi khun C vi khun va vi khun lam D to va vi khun lam Cõu 14 Nhng gii sinh vt thuc nhúm sinh vt nhõn thc l (M2) A Gii sinh, gii nm, gii thc vt, gii ng vt B Gii nguyờn sinh, gii thc vt , gii nm, gii ng vt C gii sinh, gii nguyờn sinh, gii thc vt, gii nm D gii sinh, gii nguyờn sinh, gii thc vt, gii ng vt Cõu 15 Nm men thuc gii (M2) A sinh B nguyờn sinh C nm D thc vt Cõu 16 a y l sinh vt thuc gii (M2) A sinh B nm C nguyờn sinh D thc vt Cõu 17 Ngun gc chung ca gii ng vt l (M2) A to lc n bao nguyờn thu B ng vt n bao nguyờn thu C ng vt nguyờn sinh D ng vt nguyờn sinh nguyờn thu Cõu 18 Thc vt cú ngun gc t (M2) A vi khun B.nm C to lc n bao nguyờn thu D virut Cõu 19 Vi sinh vt bao gm cỏc dng (M2) A vi khun, vi sinh vt c, vi trựng, vi rỳt B vi khun c, vi rỳt,vi to, vi nm,ng vt nguyờn sinh C vi khun, vi sinh vt c, vi rỳt, nm D vi khun, vi sinh vt c, vi nm, vi to, ng vt nguyờn sinh Cõu 20 Ngnh thc vt cú th giao t chim u th so vi th bo t l ngnh (M2) A Rờu B Quyờt C Hat trn D Hat kớn Cõu 24: Tai xem tờ bao la cp t chc c bn ca thờ gii sng? (M3) Cõu 25: Phõn bit cỏc cp t chc ca thờ gii sng? (M3) Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Cõu 26: Gii thớch vỡ a y khụng thuc gii tv ma xờp vao gii nm cng khụng hoan toan chớnh xỏc (M4) Cõu 27: Trc õy ngi ta xờp v ns vao gii V, khụng xờp nú vao gii V na, tai sao? (M4) Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh n nh t chc: Kim tra bai c: xen k quỏ trỡnh ụn ễn tp: Hot ng GV Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức - Gii thớch c nguyờn tc t chc th bc ca thờ gii sng va cú cỏi nhỡn bao quỏt v thờ gii sng - Trỡnh bay c h thng phõn loai sinh gii - Nờu c cỏc nguyờn t chớnh cu tao nờn tờ bao - Lit kờ c tờn cỏc loai ng n, ng ụi, ng a cú c th sinh vt - Phõn bit c cỏc mc cu trỳc ca phõn t Prụtờin: cu trỳc bc 1, bc 2, bc 3, bc - Nờu c phn húa hc ca mt nuclờụtit - Mụ t c cu trỳc ca phõn t AND va phõn t ARN - Trỡnh bay c chc nng ca AND va phõn t ARN - Nờu c cỏc c im ca tờ bao nhõn s - Trỡnh bay c c im chung ca tờ bao nhõn thc - Mụ t c cu trỳc va chc nng ca nhõn tờ bao - Trỡnh bay c kiu chuyn th ng va kiu chuyn ch ng Hoạt động 2: Trao đổi câu hỏi ôn tập GV chia nhóm HS thảo luận, tr li cõu hi cỏc bai ó hc Bi Cỏc cp t chc ca th gii sng Cõu Trỡnh bay cỏc c im chung ca cỏc cp t chc sng? Cõu Trỡnh bay khỏi quỏt nht cỏc khỏi nim sau: mụ, c quan, h c quan, c th, qun th, qun xó, h sinh thỏi va Sinh quyn? Cõu Tai lai gi Tờ bao la n v t chc c bn ca cỏc c th sng? Cõu Thờ gii sng c t chc theo th bc nh thờ nao? Bi Cỏc nguyờn t húa hc v nc Cõu K tờn cỏc nguyờn t hoỏ hc cu tao nờn c th va v Trỏi t ma em biờt? Trong cỏc nguyờn t ú, nhng nguyờn t nao úng vai trũ chớnh cu tao nờn c th sng? Vỡ sao? Cõu Cacbon cú vai trũ gỡ vi vt cht hu c? Tai sao? Cõu Da vao t l cỏc nguyờn t c th, ngi ta chia cỏc nguyờn t my loai? Vai trũ ca cỏc nguyờn t i vi c th sng? Cõu Mụ t cu trỳc va c tớnh húa lớ ca nc? Cõu Gii thớch tớnh phõn cc va cỏc mi liờn kờt phõn t nc? T ú gii thớch cỏc hin tng sau: + Tai nhn nc lai cú th ng va chay trờn mt nc? + Tai nc chuyn t r cõy lờn thõn ờn lỏ va thoỏt ngoai c? Cõu Hu qu gỡ cú th xy a tờ bao sng vao ngn ỏ lanh? Cõu Vai trũ ca nc i vi tờ bao? Bi Cacbohirat v lipit Cõu Vỡ l (ha ng huyờt) ngi ta cho ung nc Trng THPT Pham Vn ng Giỏo ỏn Sinh hc 10 Hoạt động HS Thi gian Nng lc t Huy ng kiờn thc ó hc, tỏi hin kiờn thc c di dang s t hu thp, x lý thụng tin 10 phỳt sgk, tai liu; tho lun thng nht ý kiờn, t tin trỡnh bay ý kiờn HS nghiên cứu SGk thảo luận câu hỏi 30 phỳt Sau thảo luận xong nhóm trình bày Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 ng thay vỡ n cỏc loai thc n khỏc? Cõu ng ụi la gỡ? K tờn cỏc loai ng ụi? ng a la gỡ? Cú nhng loai ng a nao? Cõu Nờu chc nng ca Cacbohirat? Cõu Lipit la gỡ? K tờn mt s loai lipit chớnh va nờu chc nng ca chỳng? Cõu Nờu cu tao va chc nng ca m? Bi Prụtờin Cõu Tai mt s vi sinh vt sng c sui nc núng cú nhit xp x 1000C ma prụtờin ca chỳng lai khụng b hng? Cõu Tai ta un núng nc lc cua thỡ prụtờin ca cua lai úng tng mng? Cõu Tai chỳng ta lai cn n prụtờin t cỏc ngun thc phm Cỏc nhúm khỏc khỏc nhau? nhn xột, b sung Cõu Nờu chc nng ca prụtờin? Cõu Nờu im khỏc chớnh cỏc bc cu trỳc ca prụtờin? Cõu K tờn cỏc loai liờn kờt húa hc tham gia trỡ cu trỳc prụtờin? Cõu Nờu mt vai loai prụtờin tờ bao ngi va cho biờt cỏc chc nng ca chỳng? Cõu T nhn, t tm, sng trõu, túc, tht ga va tht ln u c cu tao t prụtờin nhng chỳng khỏc v nhiu c tớnh, em hóy cho biờt s khỏc ú la õu? Bi Axit nuclờic Cõu So sỏnh cu trỳc va chc nng ca ADN vi ARN? Cõu Mụ t phn cu tao ca mt nuclờụtit va liờn kờt gia cỏc nuclờụtit im khỏc gia cỏc nuclờụtit la gỡ? Cõu Phõn bit cu trỳc va chc nng ca cỏc loai ARN? Cõu Da vao c s khoa hc nao ma ngi ta cú th xỏc nh mi quan h huyờt thng gia ngi, xỏc nh nhõn thõn cỏc hai ct hay truy tỡm du vờt th pham thụng qua vic phõn tớch ADN? Cõu Chng minh ADN, cu trỳc phự hp vi chc nng? Cõu Tai ADN va a dang lai va c trng? Cõu Trong tờ bao thng cú cỏc enzim sa cha cỏc sai sút v trỡnh t nuclờụtit Theo em, c im nao v cu trỳc ca ADN giỳp nú cú th sa cha nhng sai sút nờu trờn? Cõu Tai cng ch loai nuclờụtit nhng cỏc loai sinh vt khỏc lai cú nhng c im va kớch thc rt khỏc nhau? Bi T bo nhõn s Cõu Kớch thc nh em lai u thờ gỡ cho cỏc tờ bao nhõn s? Cõu Trỡnh bay cu tao ca tờ bao, mang sinh cht, lụng va roi ca tờ bao nhõn s? Cõu Trỡnh bay cu tao va chc nng ca tờ bao cht sinh vt nhõn s ? Cõu S khỏc gia cu tao tờ bao vi khun Gram dng va Gram õm? Bi T bo nhõn thc Cõu Trỡnh bay c im chung ca tờ bao nhõn thc? Cho biờt tờ bao thc vt khỏc tờ bao ng vt nhng im c bn nao? Cõu Khi ngi ta ung ru thỡ tờ bao nao c th phi lam Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 vic c th b nhim c? Cõu Mụ t nhng c im chớnh cu trỳc va chc nng ca cỏc bao quan (nhõn tờ bao, li ni cht, ribụxụm, b mỏy gụngi)? Cõu Nờu nhng im khỏc bit v cu trỳc gia tờ bao nhõn s va nhõn thc? Bi T bo nhõn thc (tip theo) Cõu So sỏnh ti th vi lc lap? Cõu Trỡnh bay cu trỳc va chc nng ca lizụxụm? Cõu Trỡnh bay chc nng ca khụng bao? Cõu í ngha ca cu trỳc mang kiu rng lc ca ti th? Bi 10 T bo nhõn thc (tip theo) Cõu Trỡnh bay cu trỳc va chc nng ca mang sinh cht tờ bao nhõn thc? Cõu Phõn bit tờ bao thc vt vi tờ bao ca vi khun va nm? Cõu Nờu cỏc cu trỳc chớnh bờn ngoai mang sinh cht? Cõu Prụtờin ca mang sinh cht cú nhng loai nao? Cõu K tờn va nờu chc nng tng phn ca mang sinh cht? Bi 11 Vn chuyn cỏc cht qua mng sinh cht Cõu iu kin xy c chờ chuyn th ng va ch ng? Cõu Phõn bit chuyn ch ng vi chuyn th ng? Cõu Trỡnh bay cỏc hỡnh thc nhp bao va xut bao? Cõu Cỏc cụ bỏn rau ngoai ch thng vy nc vao rau cho rau ti lõu, c s khoa hc ca thao tỏc la gỡ? Cõu Tai xao rau thỡ rau thng b qut lai? Cỏch xao rau rau khụng b qut va xanh? GV tóm tắt nội dung câu phỳt Hoạt động 3: Tổng kết-dn dũ Tun : 13- Tiờt KHDH: 13 ; Ngay soan: 10/11/2016 ; Ngay day: 13/11/2016 KIM TRA 45 PHT I MC TIấU: 1.Kin thc: - ỏnh giỏ c cỏc kiờn thc hc sinh ó hc - Hoan chng trỡnh, im s theo PPCT - Hc sinh t ỏnh giỏ va iu chnh cỏc kiờn thc cho phự hp vi ni dung bai hc, chng trỡnh 2.K nng k xo, t duy: - K nng, k xo: Tỏi hin kiờn thc c, dng cỏch linh hoat -T duy: Rốn luyn k nng phõn tớch, so sỏnh, khỏi quỏt 3.Thỏi : - Cn thn, trung thc kim tra II PHNG TIN: - Giỏo viờn: Ma trn+ + ỏp ỏn Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 - Hc sinh: Kiờn thc ó hc III TIN TRèNH: n nh lp: Kim tra: Ch Nhn bit TN Ch 1: Gii thiu chung v th gii sng S cõu im Ch 2: Thnh phn húa hc ca t bo S cõu TL - Biờt c cỏc cp t chc sng c bn ca TG sng - Biờt c h thng gii TN TL TN TL T Vn dng cao TN TL - Sp xờp c cỏc cp t chc t thp ờn cao - Phõn tớch c nhng hoat ng ca tờ bao Gii thớch c c im sng chung ca cỏc cp t - Phõn tớch c c im chc sng ging va khỏc c bn ca cỏc cp t chc sng 0.7 - Biờt c cỏc khỏi nim, chc nng ca cỏc nguyờn t lng va vi lng - Nm c cỏc loai ARN - Biờt c cỏc nguyờn t chớnh cu tao tờ bao Mc nhn thc Thụng hiu Vn dng thp 1 0.3 0.3 - Tỡm c ng n, ng ụi, ng a - Phõn tớch c cu trỳc va c tớnh ca lipit va protein - Phõn tớch c c tớnh va vai trũ ca nc i vi t bao - Phõn bit c phn cu tao ca cỏc phõn t ng a - Phõn bit c cỏc chc nng ca proein dng vao thc tin Tỡnh c cỏc giỏ tr N, M ,L, C, H ca phõn t ADN im 0.7 0.7 Ch : - Mụ t c - Túm lc c chc - Phõn bit c tờ bao Cu trỳc ca t bo S cõu im Tng s cõu Tng s im T l % phn ch yờu ca mt tờ bao - Biờt c cỏc kiu dung dch da vao s chờnh lch nng cỏc cht bờn tờ bao va bờn ngoai mụi trng nng ca nhõn va cỏc bao quan Cu tao va chc nng ca lc lap va ti th - Cu trỳc va chc nng ca mang sinh cht - biờt c cỏc cỏch chuyn cỏc cht qua mang sinh cht 1,5 nhõn thc va tờ bao nhõn s - Phõn bit c tờ bao thc vt vi tờ bao ca vi khun va nm - Phõn bit c cỏc kiu chuyn cỏc cht qua mang 4 1,5 1.3 2.7 1.5 2.3 2.0 1.5 42% Trng THPT Pham Vn ng 23% 20% 15% Nm hc: 2016-2017 100 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Tun : 14- Tiờt KHDH: 14 ; Ngay soan: 18/11/2016 ; Ngay day: 21/11/2016 KHI QUT V NNG LNG V CHUYN HểA VT CHT I MC TIấU Kin thc: - Trỡnh bay c s chuyn hoỏ vt tờ bao - Phõn bit c thờ nng va ng nng, ng thi a c cỏc vớ d minh - Mụ t c quỏ trỡnh chuyn hoỏ nng lng - Mụ t c cu trỳc va chc nng ca ATP K nng: - Phỏt trin k nng quan sỏt, phõn tớch kờnh hỡnh - Rốn k t phõn tớch - tng hp, khỏi quỏt húa Thỏi : - Nhn thy vai trũ ca TV h sinh thỏi, cú ý thc bo v mụi trng, ci tao mụi trng - Cú tớnh cn thn, t m nghiờn cu khoa hc - Biờt liờn h kiờn thc vi thc tờ, n ung cht, khoa hc Trng tõm: cỏc dng nng lng, qua trỡnh chuyn húa vt cht t bo nh hng cỏc nng lc c hỡnh thnh - Nng lc chung Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Nhúm nng lc Nng lc t hc Nng lc thnh phn - Hs biờt xỏc nh mc tiờu hc T nghiờn cu thụng tin v quỏ trỡnh chuyn húa vt cht va nng lng tờ bao - HS biờt lp kờ hoach hc Nng lc phỏt Quỏ trỡnh chuyn húa vt cht tờ bao hin v gii Chuyn húa vt cht luụn kốm theo chuyn húa nng lng quyt Nng lc t Phỏt trin t so sỏnh thụng qua so sỏnh cỏc dang chuyn húa vt cht Nng lc giao Hc sinh hỡnh nng lc giao tiờp, phỏt trin ngụn ng núi, viờt tranh lun tip hp tỏc nhúm v cỏc thut ng cú bai hc NL qun lớ Biờt cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn - NL chuyờn bit + Hỡnh nng lc nhúm va nghiờn cu liờn quan ờn quỏ trỡnh chvc va nl + Nng lc cỏ th: t a nhng ỏnh giỏ ca bn thõn sau quỏ trỡnh tiờp thu nhng kiờn thc bai II CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH Giỏo viờn: - Tranh v sgk va nhng tranh nh cú liờn quan ờn bai hc - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Hc sinh - Nghiờn cu tai liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn va nhúm - Chun b cỏc mu vt Phng phỏp: - Day hc hp tỏc: dng day: Khỏi quỏt v nng lng va chuyn húa vt cht III HOT NG DY HC n nh lp Kim tra bi c Bi mi Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS NL hỡnh thnh Ni dung 1: Nng lng v cỏc dng nng lng t bo (25 phỳt) Gv yờu cu HS nghiờn HS: Quan sỏt tranh I Khỏi quỏt v nng lng v cỏc cu tho lun tr li hỡnh kờt hp nghiờn dng nng lng t bo + Em hiu nng lng l cu SGK trang 53 va Khỏi nim v nng lng gỡ? kiờn thc ó hc lp NL qun lý Nng lng: la lng c trng cho + Trong t nhiờn nng di kh nng sinh cụng Gm loai: ng lng tn ti nhng - Tho lun nhúm tr nng va thờ nng trng thỏi no? Phõn bit li cõu hi, lp nhn NL giao tiờp ng nng la dang nng lng sn sang cỏc trng thỏi ú? xột, b sung sinh cụng NL t Thờ nng la loai nng lng d tr, cú + Trong TB cú nhng tim nng sinh cụng dng NL no? - Chuyn hoỏ nng lng la s chuyn + NL ch yu cú TB NL GQV i qua lai gia cỏc dang nng lng l loi NL no? (Chuyn hoỏ gia dang ng nng va thờ nng) + ATP l gỡ? ATP ng tin nng lng t + Ti ATP c coi bo ATP c coi l hp cht - ATP( Adenozin triphotphat): gm cao nng, l ng tin baz nitric Adenin liờn kờt vi nhúm nng lng? phot phat, ú cú liờn kờt cao nng va ng ribụz Mi liờn kờt cao + Nng lng ATP c nng b phỏ v gii phúng 7,3 kcal s dng ntn t bo? - Chc nng ca ATP : Cho vd minh ha? - HS dng kiờn + Tng hp nờn cỏc cht hoỏ hc cn thc v s tiờu húa va thiờt cho tờ bao * Liờn h: Khi lao ng hp th cỏc cht sinh Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh + Vn chuyn cỏc cht qua mang ngc vi graien nng + Sinh cụng c hc Ni dung 2: Chuyn húa vt cht (13 phỳt) II Chuyn húa vt cht v nng lng t bo * Khỏi nim: Chuyn húa vt cht la hp cỏc phn ng húa sinh xy bờn tờ bao Nhm trỡ cỏc h sng ca TB * Bn cht: Bao gm hai quỏ trỡnh: + ng húa: la quỏ trỡnh tng hp cht hu c phc tap t cỏc cht n gin va tớch ly nng lng + D húa : la quỏ trỡnh phõn gii cỏccht hu ct phc tap cht n gin ng thi gii phúng nng lng D húa cung cp nng lng cho quỏ trỡnh ng húa va cỏc hoat ng sng khỏc ca tờ bao * Vai trũ: - Giỳp tờ bao thc hin cỏc c tớnh c trng khỏc ca s sng nh sinh trng, phỏt trin, cm ng va sinh sn - Chuyn húa vt cht luụn kốm theo nng lng Giỏo ỏn Sinh hc 10 nng, lao ng trớ úc ũi hc lp hi tiờu tn nhiu nng lng ATP Cn cú chờ dd phự hp cho tng i tng lao ng Gv ỏnh giỏ, hoan chnh kiờn thc GV yờu cu HS nghiờn cu tho lun tr li cõu hi + Th no l chuyn húa - Tho lun thng nht NL qun lý vt cht? ý kiờn + ng húa l gỡ D húa l gỡ? + Vai trũ ca quỏ trỡnh chuyn húa vt cht l gi? NL giao tiờp - din nhúm trỡnh bay, lp b sung NL t NL GQV Liờn h: - Nờu n quỏ nhiu thc n giau nng lng ma khụng c c th s dng dn ờn bnh bộo phỡ, tiu ng - Vỡ vy cn n ung hp lớ, kờt hp cỏc loai thc n GV ỏnh giỏ, hoan thin kiờn thc Cng c: ( 5p) GV cho HS tho lun cõu hi: Prụtờin, tinh bt v lipit thc n c chuyn húa nh th no c th v nng lng sinh quỏ trỡnh chuyn húa s c dựng vo nhng vic gỡ? Nu n quỏ nhiu tht, m, tinh bt thỡ cú hu qu gỡ? ỏp ỏn: rut b phõn gii cỏc cht n gin hp thu vao mỏu Prụtờin axit amin Tinh bt glucụcz Lipit glyxờrol + axit bộo Sau vao mỏu c chuyn ờn cỏc tờ bao dựng lam nguyờn liu tng hp nờn prụtờin, lipit ca tờ bao hoc phõn gii cht khỏc gii phúng nng lng Nờu n quỏ nhiu tht thỡ cng khụng tt vỡ axit amin phõn gii gan s tao urờ la cht c cho c th n quỏ nhiu tinh bt, lipit ma khụng s dng hờt dn ờn bộo phỡ, bnh tiu ng va cỏc bnh cú liờn quan HDVN: ( 2p) Hc bai va tr li cỏc cõu hi cui bai Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 c mc Em cú biờt Nghiờn cu trc ni dung tiờp theo IV CU HI/ BI TP KIM TRA NH GI NNG LC HC SINH Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit Thụng hiu Vn dng Vn dng cao (M1) (M2) (M3) M4 NL v CHVC - Lit kờ tờn cỏc - Gii thớch s chuyn - Gii thớch cu loai nng lng cú húa vt cht tao phự hp vi tờ bao - Phõn bit ng húa chc nng ca - Mụ t cu trỳc ca va d húa ATP ATP - Liờn h thc tin - Trỡnh bay chc cỏc vai trũ ca nng ca ATP ATP - Nờu kn chuyn húa vt cht Cõu hi v bi cng c dn dũ Cõu ATP c cu to t thnh phn l (M1) A aenụzin, ng ribụz, nhúm photphat C aenụzin, ng deụxiriboz, nhúm photphat B aenin, ng ribụz, nhúm photphat D aenin, ng eụxiribụz, nhúm photphat Cõu Trong quỏ trỡnh hụ hp t bo, giai on to nhiu ATP nht l (M2) A ng phõn B trung gian C chu trỡnh Crep D chui truyn electron hụ hp Cõu ng hoỏ l (M1) A hp tt c cỏc phn ng sinh hoỏ xy bờn tờ bao B hp mt chui cỏc phn ng kờ tiờp C quỏ trỡnh tng hp cỏc cht hu c phc tap t cỏc cht n gin D quỏ trỡnh phõn gii cỏc cht hu c phc tap cỏc cht n gin Cõu D hoỏ l (M1) A hp tt c cỏc phn ng sinh hoỏ xy bờn tờ bao B hp mt chui cỏc phn ng kờ tiờp C quỏ trỡnh tng hp cỏc cht hu c phc tap t cỏc cht n gin D quỏ trỡnh phõn gii cỏc cht hu c phc tap cỏc cht n gin Cõu 5: V s cu tao ATP? Vỡ ATP cú vai trũ quan trng i vi s sng? (M4) Cõu 6: Tai ATP lai c xem la ng tin nng lng tb? (M4) Tun : 15- Tiờt KHDH: 15; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 28/11/2016 Chuyờn : Enzim v vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht I MC TIấU Kin thc: - Nờu c vai trũ ca enzim tờ bao, cỏc nhõn t nh hng ti hoat tớnh ca enzim iu hoa hoat ng trao i cht K nng: - Phỏt trin k nng quan sỏt, phõn tớch kờnh hỡnh - Rốn k t phõn tớch - tng hp, khỏi quỏt húa Thỏi : - Nhn thy vai trũ ca TV h sinh thỏi, cú ý thc bo v mụi trng, ci tao mụi trng - Cú tớnh cn thn, t m nghiờn cu khoa hc - Biờt liờn h kiờn thc vi thc tờ, n ung cht, khoa hc Trng tõm: - Cu trỳc enzim va vai trũ ca enzim, thiờt kờ thớ ngim v enzim Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 nh hng cỏc nng lc c hỡnh thnh - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - Hs biờt xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn - HS biờt lp kờ hoach hc Nng lc phỏt Quỏ trỡnh chuyn húa vt cht tờ bao gm quang hp va hụ hp, cn xỳc tỏc la hin v gii quyt enzim NL nghiờn cu + a tiờn oỏn c th thiờu cỏc enzim chuyn húa mt cht nao ú thỡ hu qu khoa hc nh thờ nao Nng lc giao Hc sinh hỡnh nng lc giao tiờp, phỏt trin ngụn ng núi, viờt tranh lun tip hp tỏc nhúm v cỏc thut ng cú bai hc NL qun lớ Biờt cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn - NL chuyờn bit + Nng lc cỏ th: t a nhng ỏnh giỏ ca bn thõn sau quỏ trỡnh tiờp thu nhng kiờn thc bai II CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH Giỏo viờn: - Tranh v sgk va nhng tranh nh cú liờn quan ờn bai hc nh enzim - a hoc bng hỡnh cú ni dung v c chờ hoat ng ca enzim - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Hc sinh - Nghiờn cu tai liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn va nhúm - Chun b cỏc mu vt Phng phỏp: - Day hc hp tỏc: dng day: enzim va vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht III HOT NG DY HC n nh lp Kim tra bi c Nờu cu trỳc va chc nng ca ATP? Bi mi Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS NL hỡnh th Ni dung 1: khỏi quỏt v enzim (30 phỳt) I Enzim: - Ly VD minh v enzim - Enzim la cht xỳc tỏc sinh hc, cú bn Yờu cu HS tỡm hiu cỏc cht prụtờin, xỳc tỏc cỏc phn ng sinh húa sau: HS nghiờn cu thụng iu kin bỡnh thng ca c th tin SGK trang 57, kờt NL qun lý sng Enzim ch lam tng tc phn ng + Enzim l gỡ? Hóy k vi hp vi kiờn thc ma khụng b biờn ụ sau phn ng enzim m em bit sinh hc lp tr li - Cu trỳc ca enzim: Enzim gm loai: + Enzim cú cu trỳc ntn? + Tho lun NL giao tiờp Enzim phn (ch la prụtờin) va + C cht l gỡ? nhúm thng nht ý enzim phn (ngoai prụtờin cũn liờn + Trỡnh by c ch tỏc ng kiờn NL t kờt vi cht khỏc khụng phi prụtờin) ca enzim? + din nhúm Trong phõn t enzim cú vựng cu trỳc + Gii thớch ti enzim cú trỡnh bay - Cỏc nhúm khụng gian c bit liờn kờt vi c cht tớnh c thự? ly vd( chỡa khúa khỏc nhn xột va b NL GQV c gi la trung tõm hoat ng Cu hỡnh v khúa) sung khụng gian ca trung tõm hoat ng ca - GV nhn xột, ỏnh giỏ va giỳp enzim tng thớch vi cu hỡnh khụng gian cỏc em hoan thin kiờn thc ca c cht, nh vy c cht liờn kờt tam + Enzim+ c cht phc hp thi vi enzim va b biờn i tao sn enzim-ccht snphm+ phm enzim - Vai trũ ca enzim: GV yờu cu HS nghiờn cu tr Lam gim nng lng hoat hoỏ ca cỏc li cỏc sau: - HS nghiờn cu , cht tham gia phn ng, ú lam tng tc - Hot tớnh ca enzim l gỡ? dng kiờn thc phn ng - Nhng yu t no nh hng mi va kiờn thc ca Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Tờ bao iu hoa hoat ng trao i cht thụng qua iu khin hoat tớnh ca cỏc enzim bng cỏc cht hoat hoỏ hay c chờ II Cỏc nhõn t nh hng n enzim Nhit , pH, nng c cht, cht c chờ hoc hoat hoỏ enzim, nng enzim (SGK) Giỏo ỏn Sinh hc 10 n hot tớnh ca enzim? - Trỡnh by s nh hng ca cỏc yu t mụi trng n hot ng ca enzim - Gi thớch hin tng c ch ngc bai tr li Hs khỏc b sung GV ỏnh giỏ, b sung Ni dung Vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht (10 phỳt) III Vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht Tờ bao cú th iu hũa quỏ trỡnh chvc thụng qua iu khin hoat tớnh ca enzim bng cỏc cht hoat húa hay c chờ GV yờu cu HS tỡm hiu vai trũ ca ez quỏ trỡnh CHVC Gii thớch hin tng c chờ ngc * Liờn h: cn n ung hp lớ b sung cỏc loai cht trỏnh gõy hin tng bnh lớ ri loan chuyn húa HS nghiờn cu sgk tr li NL qun lý NL t Cng c, dn dũ(5 phỳt ) - GV yờu cu HS gii thớch cỏc hin tng thc tờ: Ti n tht bũ khụ vi nm u thỡ li d tiờu húa hn l n tht bũ khụ riờng? ỏp ỏn: Vỡ u cú enzim phõn gii prụtờin - Hc bai va tr li cỏc cõu hi cui bai - Chun b cho bai thc hanh 15 IV CU HI/ BI TP KIM TRA NH GI NNG LC HC SINH Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit Thụng hiu Vn dng Vn dng cao (M1) (M2) (M3) M4 Enzim v vai - Nờu c vai trũ Gii thớch c cỏc Gii thớch c vai - Gii thớch c trũ ca enzim ca enzim tờ yờu t nh hng ờn trũ ca enzim mt s quỏ trỡnh bao, cỏc nhõn t hoat tớnh ca enzim quỏ trỡnh chvc liờn quan ờn enzim nh hng ti hoat (lam sa chua, mt tớnh ca enzim s bnh ngi iu hoa hoat ng thiờu enzim) trao i cht - Mụ t cu trỳc ca enzim Cõu hi v bi cng c dn dũ Cõu Thnh phn c bn ca ezim l (M1) A lipit B axit nucleic C cacbon hirat D protein Cõu Khi enzim xỳc tỏc phn ng, c cht liờn kt vi (M1) A cofact B protein C coenzim D trung tõm hoat ng Cõu T bo c th iu ho tc chuyn hoỏ hot ng vt cht bng bng vic tng gim (M2) A nhit tờ bao B pH ca tờ bao C nng c cht D nng enzim tờ bao Cõu 4: Gii thớch s nh hng ca nhit va pH ờn hoat tớnh enzim? (M2) Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Tun : 16- Tiờt KHDH: 16; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 05/12/2016 THC HNH: Mt s thớ nghim v enzim I MC TIấU Kin thc: - Biờt cỏch b trớ thớ nghim va t ỏnh giỏ c mc nh hng ca cỏc yờu t mụi trng lờn hoat tớnh ca ezim catalaza K nng: - Lam c mt s thớ nghim v enzim Thỏi : - Nhn thy vai trũ ca TV h sinh thỏi, cú ý thc bo v mụi trng, ci tao mụi trng - Cú tớnh cn thn, t m nghiờn cu khoa hc - Biờt liờn h kiờn thc vi thc tờ, n ung cht, khoa hc Trng tõm: thiờt kờ thớ ngim v enzim nh hng cỏc nng lc c hỡnh thnh - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - Hs biờt xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn - HS biờt lp kờ hoach hc Nng lc phỏt Quỏ trỡnh chuyn húa vt cht tờ bao gm quang hp va hụ hp, cn xỳc tỏc la hin v gii enzim Chuyn húa vt cht luụn kốm theo chuyn húa nng lng quyt NL nghiờn cu + Hc sinh biờt cỏch b trớ thớ nghim thc hanh, quan sỏt cỏc thớ nghim v enzim khoa hc + a tiờn oỏn c th thiờu cỏc enzim chuyn húa mt cht nao ú thỡ hu qu nh thờ nao Nng lc giao Hc sinh hỡnh nng lc giao tiờp, phỏt trin ngụn ng núi, viờt tranh lun tip hp tỏc nhúm v cỏc thut ng cú bai NL qun lớ Biờt cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn - NL chuyờn bit + Thiờt kờ thớ nghim: HS hoan theo quy trỡnh thớ nghim v enzim + Nng lc cỏ th: t a nhng ỏnh giỏ ca bn thõn sau quỏ trỡnh tiờp thu nhng kiờn thc bai II CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH Giỏo viờn: - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Hc sinh - Nghiờn cu tai liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn va nhúm - Chun b cỏc mu vt Phng phỏp: - Day hc d ỏn: c dng day thc hanh III HOT NG DY HC n nh lp Kim tra bi c Kim tra s chun b ca HS (5p ) Bi mi Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS NL hỡnh thnh Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Ni dung 1: TH NGHIM GV gi thiu tỏc dng VI ENZIM CATALAZA ca enzim catalaza (20 phỳt) H2O2 catalaza I Quan sỏt hin tng thy c H2O + O2 - GV chia HS theo nhúm ming khoai tõy sau nh tiờn hanh thớ nghim(4 nhúm/ H2O2 lp - GV giao dng c, mu vt, Mu Khoai Khoai KT húa cht vt tõy tõy lanh - GV yờu cu: sng chớn + Tiờn hanh thớ nghim vim tiờn enzim atalaza hanh + Trỡnh bay kờt qu thớ Hin nghim va gii thớch tng - GV: hng dn HS thao tỏc Gii thớ nghim nh SGK thớch - GV theo cỏc nhúm thao tỏc - Tr li cõu hi va nhc nh ct lỏt khoai mng khong mm ch nh git dung dch H2O2 lờn mi miờng khoai tõy - Sau cỏc nhúm tiờn hanh xong thớ nghim GV yờu cu cỏc nhúm gii thiu kờt qu va gii thớch - GV nhn xột ỏnh giỏ - GV yờu cu viờt thu hoach ( theo mu)va tr li s cõu hi Ni dung TH NGHIM S DNG ENZIM TRONG QU DA TI E TCH CHIT ADN (20 phỳt) II TN tỏch chit ADN + Cho nc chộn bỏt vao dch nghin nhm phỏ v mang sinh cht vỡ mang cú bn cht la lipit + Dựng enzim qu da thy phõn prụtờin va gii phúng AND prụtờin - GV yờu cu: + Tiờn hanh thớ nghim + Thy c phõn t AND va tỏch c AND - GV bao quỏt lp nhc nh cỏc nhúm v cỏc thao tỏc bc ú la: ly ỳng t l lng ca nc chộn va nc ct da - GV kim tra kờt qu ca nhúm bng cỏch xem cú cỏc si trng c l lng lp cn hay khụng va ph biờn HS kim tra kờt qu - GV yờu cu viờt bai thu hoach va tr li cõu hi: Trng THPT Pham Vn ng - Cỏc nhúm nhn dng c - C th kớ ghi chộp - Tng nhúm tiờn hanh cỏc thớ nghim Tiờn hanh thớ nghim NL qun lý - Tng nhúm tiờn hanh cỏc thớ nghim nh SGK trang 61 NL giao tiờp + Nh git dung dch H2O2 lờn lỏt khoai NL t + Quan sỏt hin tng - din nhúm trỡnh bay kờt qu thớ nghim NL GQV Bỏo cỏo thu hoach va tr li s cõu hi: NL thiờt kờ - Viờt thu hoach TN Tiờn hanh thớ nghim - Mi nhúm phõn cụng cỏc viờn thc hin NL qun lý theo bc nh SGK trang 62 - Lu ý mt s thao tỏc NL giao tiờp nh nghin mu dch, lc nc ct da, khuy nh NL thiờt kờ hp cht ng TN nghim NL GQV Bỏo cỏo thu hoch - HS viờt trng trỡnh v cỏc bc tiờn hanh thớ nghim, kờt qu thớ nghim - HS dng lớ thuyờt gii thớch thớ nghim ma cỏc em va tiờn hanh - Tho lun tr li cỏc cõu hi Nm hc: 2016-2017 GV: Trn Th Phng Anh Giỏo ỏn Sinh hc 10 Trng THPT Pham Vn ng Nm hc: 2016-2017 Tun : 17- Tiờt KHDH: 17; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 05/12/2016 ễN TP HC Kè I Tun : 18- Tiờt KHDH: 18; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 05/12/2016 KIM TRA HC Kè I [...]... Anh (10 phút) I Đặc điểm chung của TB nhân sơ - Kích thước nhỏ1-5micrômet( bằng 1 /10 TB nhân thực) - Chưa có nhân h an chỉnh, chỉ có vùng nhân chứa AND dạng vòng ( Nhân sơ) - TB chất không có hệ thống nội màng, không có các bào quan như ty thể, thể gôngi… chỉ có riboxom * Kích thước TB nhỏ tỉ lệ S/V lớn  tốc độ trao đổi chất giữa TB với MT diễn ra nhanh nhanhTB sinh trưởng nhanh, sinh sản nhanh... cầu HS Quan sát tranh hình 7.1 và tranh hình 7.2 SGK nêu đặc điểm chung của TB nhân sơ - GV khái quát kiến thức trên tranh hình - Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho TB nhân sơ GV: gợi ý: Có 3 TB có bán kính khác nhau GV nhận xét hoàn chỉnh kiến thức: Như vậy (r nhỏ)kích thước TB nhỏ  tỉ lệ S/V lớn  tốc độ trao đổi chất giữa TB với MT diễn ra nhanh nhanhTB sinh trưởng nhanh, sinh sản nhanh số... là các nuclêotit GV: Cho HS quan sát tranh vẽ sơ đồ 1 nuclêotit và hình 6.1 GV yêu cầu: - Trình bày cấu trúc hóa học của AND? Gợi ý + AND được cấu tạo theo nguyên Trường THPT Phạm Văn Đồng Hoạt động của HS NL hình thành HS: quan sát tranh hình, nghiên cứu SGK trang 26, 27 thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi, yêu cầu nêu được NL GQVĐ Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh - Nuclêotit của ARN gồm:... viên: - Tranh vẽ phóng to các hình trong sgk và những tranh ảnh có liên quan đến bài học - Đĩa hoặc băng hình có nội dung về cấu tạo của các hợp chất hữu cơ cấu tạo nên tế bào - Mô hình AND - Phân nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh - PHT số 1 Loại cacbonhiđrat Đường đơn (mônôsaccarit) Giáo án Sinh học 10 Ví dụ Cấu - Glucozơ... học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 A Tế bào lá cây thoát hơi nước nhanh B Tế bào lá cây hút no nước nhanh C Tế bào cuống lá thoát hơi nước nhanh x D Tế bào cuống lá hút no nước nhanh 5 HDVN: ( 1p) - Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa - Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa V Câu hỏi/ bài tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh 1 Bảng ma trận kiểm tra các... Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Câu 3 Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ (MĐ1) A colesteron B xenlulozơ C peptiđôglican D photpholipit và protein Câu 4 Chất tế bào của vi khuẩn không có (MĐ1) A tương bào và các bào quan có màng bao bọc B các bào quan không có màng bao bọc, tương bào C hệ thống nội màng, tương bào, bào quan có màng bao bọc D hệ thống nội màng, khung tế bào, bào quan... Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Tuần:8-; Tiết KHDH: 8; Ngày soạn: 07 /10/ 2016 ; Ngày dạy: 10/ 10/2016 TẾ BÀO NHÂN THỰC I Mục tiêu 1 Kiến thức: - Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào thực vật với tế bào động vật - Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, các bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất ), tế bào chất, màng sinh chất 2 Kĩ... Trường THPT Phạm Văn Đồng NL hìn thành Năm học: 2016-2017 NL qu lý GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Câu 1: Tất cả các loại tế bào đều được cấu tạo 3 thành phần là: A Màng sinh chất, chất tế bào, vùng nhân hoặc nhân x B Màng sinh chất, vùng nhân hoặc nhân, NST C Màng sinh chất, chất tế bào, các bào quan D Chất tế bào, vùng nhân hoặc nhân, NST Câu 2: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bậc... polinu - Phân tử AND chỉ có 1 mạch polynu 2 Chức năng của ADN - AND có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền - Thông tin di truyền được lưu trữ trong AND dưới dạng số lượng, thành phần và trật tự xắp xếp các nuclêôtit Giáo án Sinh học 10 tắc đa phân Mỗi đơn phân là gì? + Mỗi nu có cấu tạo ntn? + Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa các nu? GV: trình bày trên tranh cấu trúc của... Phân tử AND có cấu trúc từ mấy chuỗi pôlinuclêôtit? giữa 2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết gì? + Tại sao nói AND vừa đa dạng lại vừa đặc trưng? (Gợi ý: điểm khác nhau giữa 2 AND là gì, liên hệ bảng chữ cái) + Trình bày cấu trúc không gian của AND? + PT AND có đường kính không đổi suốt dọc chiều dài của nó, hãy giải thích tại sao? GV nhận xét - GV yêu cầu HS nghiên cứu trả lời + AND
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh 10 phat trien nang luc, giao an sinh 10 phat trien nang luc, giao an sinh 10 phat trien nang luc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn