Thực trạng công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

93 277 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2016, 15:21

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH -  - tế H uế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Đ ại h ọc K in h VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Hồng Thị Thu Sang Lớp: K44B Kế tốn - Kiểm tốn Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Giảng viên hướng dẫn: ThS Hồng Thùy Dương KHĨA HỌC: 2010 - 2014 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Đ ại h ọc K in h tế H uế Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ ThS Hồng Thùy Dương tận tình hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ khoa Kế tốn - Tài chính, tận tình truyền đạt kiến thức suốt năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cơ, Chú; Anh, Chị Chi Cục thuế Quảng Điền cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Chi Cục, giúp đỡ em q trình thu thập số liệu việc truyền đạt kiến thức thực tế Cuối em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị Chi Cục thuế Quảng Điền ln dồi sức khỏe, đạt nhiều thành cơng tốt đẹp cơng việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Hồng Thị Thu Sang SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn i GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tế H uế Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA K in h TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận thuế luật quản lý thuế ọc 1.1.1 Cơ sở lý luận thuế ại h 1.1.1.1 Khái niệm thuế 1.1.1.2 Bản chất, đặc điểm thuế Đ 1.1.1.3 Chức năng, vai trò thuế 1.1.2 Cơ sở lý luận quản lý thuế 1.1.2.1 Khái niệm, mục tiêu ngun tắc quản lý thuế 1.1.2.2 Nội dung Luật quản lý thuế 11 1.2 Thuế giá trị gia tăng 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Đặc điểm thuế Giá trị gia tăng 16 1.2.3 Vai trò thuế Giá trị gia tăng 16 SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn ii GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 1.2.4 Nội dung luật thuế Giá trị gia tăng 17 1.2.4.1 Đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng 17 1.2.4.2 Người nộp thuế 17 1.2.4.3 Căn tính thuế 17 1.2.4.4 Phương pháp tính thuế 19 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 1.3.1 Khái niệm 20 tế H uế 1.3.2 Đặc điểm thuế Thu nhập doanh nghiệp 20 1.3.3 Vai trò thuế Thu nhập doanh nghiệp 20 1.3.4 Nội dung Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 21 1.3.4.1 Đối tượng chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp 21 K in h 1.3.4.2 Đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 21 1.3.4.3 Phương pháp tính thuế 22 ọc 1.3.4.4 Căn tính thuế TNDN 23 CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA ại h TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Đ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 25 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Quảng Điền 25 2.1.1 Vị trí địa lý địa hình 25 2.1.1.1 Vị trí địa lý 25 2.1.1.2 Địa hình 26 2.1.2 Thời tiết, khí hậu, thủy văn 26 2.1.2.1 Thời tiết, khí hậu 26 2.1.2.2 Thủy văn 27 2.1.3 Tài ngun thiên nhiên 28 SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn iii GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.1.3.1 Tài ngun đất 28 2.1.3.2 Tài ngun biển đầm phá 29 2.1.3.3 Tài ngun nước 30 2.1.3.4 Tài ngun rừng 30 2.1.3.5 Tài ngun du lịch 30 2.1.4 Đặc điểm kinh tế, xã hội 31 2.1.4.1 Tình hình dân số lao động 31 2.1.4.2 Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội 32 tế H uế 2.1.4.3 Tình hình phát triển kinh tế 33 2.1.5 Tình hình phát triển doanh nghiệp địa bàn huyện Quảng Điền 34 2.1.5.1 Số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư chia theo loại hình doanh nghiệp 34 h 2.1.5.2 Số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư chia theo ngành nghề kinh doanh 36 K in 2.2 Khái qt chi cục thuế huyện Quảng Điền 38 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy 39 ọc 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 39 ại h 2.2.3 Tình hình sử dụng lao động, cán cơng chức Chi cục thuế huyện Quảng Điền 40 2.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật Chi cục thuế Quảng Điền giai đoạn 2011 - 2013 42 Đ 2.3 Cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp chi cục thuế huyện Quảng Điền 43 2.3.1 Tình hình thực dự tốn thu thuế GTGT VÀ TNDN doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Quảng Điền 43 2.3.2 Tổ chức quản lý thuế GTGT TNDN doanh nghiệp theo chức 44 2.3.2.1 Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế kê khai thuế nộp thuế 44 2.3.2.2 Cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế 55 2.3.2.3 Cơng tác kiểm tra thuế Giá trị gia tăng thuế Thu nhập doanh nghiệp 56 2.3.2.4 Cơng tác quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế 63 SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn iv GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp CHUƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 67 3.1 Những ưu điểm cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp chi cục thuế huyện Quảng Điền 67 3.2 Một số hạn chế cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp chi cục thuế huyện Quảng Điền 68 3.3 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng tế H uế thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp chi cục thuế huyện Quảng Điền 71 3.3.1 Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật thuế 71 h 3.3.2 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, cơng chức thuế nhằm đáp ứng u cầu K in cải cách đại hóa ngành thuế 72 3.3.3 Tăng cường cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế 72 ọc 3.3.4 Phát triển hệ thống dịch vụ kế tốn, tư vấn kê khai thuế 74 ại h 3.3.5 Tăng cuờng cơng tác kiểm tra tình hình chấp hành sách thuế kiểm tra nội chi cục thuế 75 Đ 3.3.6 Tăng cuờng cơng tác quản lý nợ thuế cuỡng chế nợ thuế 76 3.3.7 Phối hợp có hiệu với ban, ngành liên quan 76 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 Kết luận 78 Kiến nghị 79 Hướng nghiên cứu tiếp đề tài 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn v GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tư nhân ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GTGT : Giá trị gia tăng HTX : Hợp tác xã NSNN : Ngân sách Nhà nước NNT : Người nộp thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Ủy ban nhân dân h tế H uế DN Đ ại h ọc K in Trách nhiệm hữu hạn SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn vi GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Số lượng doanh nghiệp chia theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2011-2013 36 Biểu đồ 2.2 Số lượng doanh nghiệp chia theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2011-2013 38 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu sắc thuế thu từ doanh nghiệp năm 2013 49 tế H uế Biểu đồ 2.4 Tình hình nợ thuế doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 65 Sơ đồ Đ ại h ọc K in h Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Chi cục thuế Quảng Điền 38 SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn vii GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Quảng Điền năm 2012 28 Bảng 2.2 Tình hình dân số lao động huyện Quảng Điền giai đoạn 2010-2012 31 Bảng 2.3 Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Quảng Điền giai đoạn 2011-2013 33 Bảng 2.4 Số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư chia theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2011-2013 35 Bảng 2.5 Số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư chia theo ngành nghề kinh doanh tế H uế giai đoạn 2011 - 2013 36 Bảng 2.6 Tình hình đội ngũ cán cơng chức Chi cục thuế Quảng Điền giai đoạn 2011 - 2013 41 Bảng 2.7 Cơ sở vật chất kỹ thuật Chi cục thuế huyện Quảng Điền giai đoạn h 2011 - 2013 42 K in Bảng 2.8 Tình hình thực dự tốn thuế GTGT thuế TNDN giai đoạn 2011 - 2013 43 ọc Bảng 2.9 Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế giai đoạn 2011 - 2013 44 ại h Bảng 2.10 Tình hình doanh nghiệp kê khai thuế, nộp thuế so với đăng ký thuế giai đoạn 2011 - 2013 46 Đ Bảng 2.11 Tỷ trọng sắc thuế thu từ doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 48 Bảng 2.12 Kết thu thuế GTGT thuế TNDN theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 52 Bảng 2.13 Kết thu thuế GTGT thuế TNDN theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013 54 Bảng 2.14 Kết cơng tác tun truyền - hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2011 - 2013 55 Bảng 2.15 Tình hình kê khai thuế bổ sung qua kiểm tra trụ sở quan thuế 57 Bảng 2.16 Tình hình kiểm tra truy thu thuế giai đoạn 2011 - 2013 58 Bảng 2.17 Tình hình nợ thuế doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 64 SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn viii GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN Nguồn thu từ thuế đáp ứng phần lớn nhu cầu chi tiêu Nhà nước, giúp Nhà nước tạo chủ động vốn, kinh phí để thực tốt chức năng, nhiệm vụ đặt Nhận thức tầm quan trọng thuế, từ ngày đầu thành lập nước, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến cơng tác thuế Qua nhiều lần sửa đổi, bổ tế H uế sung sách thuế ngày hồn thiện, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước có xu hội nhập với kinh tế giới Cơng cải cách thuế bước hai với nội dung thay thuế doanh thu thuế lợi tức thuế Giá trị gia tăng (GTGT) thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạo nên h chuyển biến việc thực thi sách thuế K in Chi cục thuế huyện Quảng Điền giao nhiệm vụ quản lý thu ngân sách phát sinh địa bàn huyện, kết thu ngân sách qua năm tăng, năm sau cao ọc năm trước nhờ hệ thống sách thuế ngày bổ sung hồn thiện, thực ại h chương trình cải cách đại hóa hệ thống thuế; trình độ nhận thức, tính tn thủ pháp luật thuế người nộp thuế trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cơng chức thuế nâng lên, tổ chức máy quan thuế cấp ngày hồn Đ thiện, tinh gọn góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển Tuy nhiên, sách thuế GTGT thuế TNDN thường xun có thay đổi bổ sung nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; cơng tác quản lý thu chưa hồn thiện, tình trạng doanh nghiệp trốn lậu thuế xảy phổ biến, gây thất thu ngân sách Nhà nước Đó u cầu cấp bách thiết thực ngành thuế nói chung với Chi cục thuế huyện Quảng Điền nói riêng Từ ngun nhân trên, tơi chọn đề tài “Thực trạng cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài tốt ngiệp SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp phát sinh tiêu cực trốn lậu thuế Các sách quản lý tiền tệ, tài lỏng lẻo khơng đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khơng lập hố đơn, chứng từ, hố đơn chứng từ khơng phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên quan thuế khó xác minh, đối chiếu - Cơng tác quản lý thu nộp thuế quản lý nợ thuế Cơng tác quản lý thu nợ thuế có nhiều tiến số nợ thuế mức cao Ngun nhân chủ yếu tình trạng quan thuế chưa kiên áp dụng đầy đủ, liệt chế tài cơng tác xử lý khoản nợ đọng tế H uế thuế, dừng lại mức độ nhắc nhở hay phạt nộp chậm Việc theo dõi, đánh giá xác, đầy đủ khoản nợ phân loại nợ nhiều lúng túng thiếu quy định hướng dẫn quản lý cưỡng chế nợ thuế, chưa áp dụng biện pháp mạnh - Cơng tác kiểm tra thuế h trích tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản bán đấu giá để thu hồi nợ thuế K in Cơng tác kiểm tra thuế chưa đáp ứng với u cầu quản lý mới, chất lượng cơng tác thu thập, phân tích thơng tin, liệu, đánh giá rủi ro theo quy định ọc Luật quản lý thuế lúng túng, hiệu kiểm tra thuế hạn chế Số ại h lượng doanh nghiệp kiểm tra hàng năm lúc tỷ lệ doanh nghiệp khơng tn thủ pháp luật thuế, sai phạm q trình kê khai, nộp thuế, có hành vi Đ gian lận thuế lớn Những doanh nghiệp qua kiểm tra phát gian lận thuế, Chi cục thuế dừng lại mức độ truy thu số tiền thuế khai thiếu, xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế - Cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế có nhiều cải tiến chưa có nhiều hình thức tun truyền - hỗ trợ để người, đặc biệt đối tượng nộp thuế hiểu chấp hành, chưa thực đáp ứng theo u cầu thực tun truyền chế tự khai - tự nộp ngành thuế, chưa đáp ứng u cầu cơng tác quản lý thuế SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 70 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Mặc dù ngành thuế tổ chức cơng tác tun truyền hỗ trợ người nộp thuế, thủ tục hành thuế thơng qua mơ hình “một cửa” Tuy nhiên hiệu mơ hình chưa cao, phối hợp phận với phận chức khác q trình tổ chức quản lý thu thuế chưa chặt chẽ, chưa bố trí cán giỏi nghiệp vụ, tận tình, có khả giao tiếp tốt đảm nhận cơng tác tun truyền hỗ trợ người nộp thuế để kịp thời giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, phối hợp tun truyền pháp luật thuế với quan đài, báo địa phương thiếu thường xun tế H uế - Cơng tác tổ chức máy quản lý thu thuế Thực chế quản lý theo mơ hình tự khai, tự nộp bước tiến cơng tác quản lý thu thuế Tuy nhiên, Chi cục thuế, nhìn chung trình độ cán chưa đáp ứng u cầu Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi h thơng tin Chưa có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ phận chức K in nên tình trạng số liệu theo dõi khơng thống phận, đặc biệt số lượng doanh nghiệp, số nợ thuế xác định tình trạng nợ thuế Từ gây khó khăn ọc cho cơng tác đạo điều hành cơng tác phân tích tình trạng chấp hành nghĩa ại h vụ thuế đối tượng nộp thuế 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ Đ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 3.3.1 Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật thuế Chính sách thuế phải đảm bảo cơng thành phần kinh tế để đảm bảo độ cơng bằng, hợp lý kích thích thành phần kinh tế cạnh tranh, phát triển Trong thời gian tới, Nhà nước cần ổn định sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp n tâm kinh doanh sản xuất, nắm vững thực tốt nghĩa vụ thuế SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 71 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 3.3.2 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, cơng chức thuế nhằm đáp ứng u cầu cải cách đại hóa ngành thuế Trong giai đoạn tới, u cầu hội nhập ngày cao, đòi hỏi sách thuế phải tương đồng với quốc tế, cách thức quản lý phải phù hợp với chuẩn mực quản lý thuế quốc tế nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngồi vào Việt Nam nhà đầu tư nước nước ngồi Trình độ quản lý thuế quốc tế có bước đà phát triển cao, nhiều nước áp dụng chế quản lý thuế tiên tiến, khoa học, đại sở ứng dụng cơng nghệ tin học nhằm đại khâu quản lý thuế, hiệu quản lý thuế nói cao tế H uế Thực trạng quản lý nước ta có khoản cách xa so với nước tiên tiến khu vực giới Điều đòi hỏi đội ngũ cán thuế phải đào tạo, rèn luyện để có tư cách đạo đức tốt, có tư mới, phong cách làm việc khoa học, hiểu biết sâu rộng nghiệp vụ thành thạo kỹ quản lý thuế, giỏi tun truyền, hỗ h trợ cho người nộp thuế, sử dụng thành thạo máy vi tính, thơng thạo ngoại ngữ, hiểu K in biết sách quản lý thuế giới để vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, vừa thừa kế tinh hoa dân tộc, vừa xây dựng sách thuế ọc Việt Nam đại, khoa học, tiên tiến ại h Chính vậy, nhiệm vụ xây dựng, kiện tồn tổ chức, củng cố đội ngũ cán thuế lên quy, đại u cầu cấp bách, nhiệm vụ Đ trọng tâm ngành, đáp ứng u cầu cơng cải cách thuế 3.3.3 Tăng cường cơng tác tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế nhiệm vụ quan trọng quan thuế Trong thời gian qua, ngành thuế có nhiều nỗ lực việc nâng cao hiệu việc hỗ trợ người nộp thuế với hình thức đa dạng Các ấn phẩm, tờ rơi nội dung sắc thuế hành thuế GTGT, thuế TNDN…, thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế xuất miễn phí cho người nộp thuế Các hình thức khác chương trình truyền hình, đài phát thanh…, qua làm người nâng cao hiểu biết thuế để thực tốt Tại quan thuế có dịch vụ cung cấp hỗ trợ, thơng qua điện thoại trực tiếp cơng văn Tuy nhiên, cơng SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 72 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp tác tun truyền hỗ trợ quan thuế hạn chế định Do vậy, để trì phát triển dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế ngày tốt kinh tế tư nhân, ngành thuế cần phải đa dạng hố hình thức tun truyền hỗ trợ doanh nghiệp Cơ quan thuế cần đa dạng hố cách thức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ cách đáng dễ dàng Bên cạnh hình thức cung cấp văn pháp luật, nghiên cứu mở rộng hình thức cung cấp thơng tin qua dạng hỏi đáp, cách giải số tình cụ thể Việc cung cấp tài liệu cần mở rộng phạm vi, thay để tủ sách quan thuế để doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu Việc tổ chức thường xun lớp học nhằm phổ biến sách thuế tế H uế cho doanh nghiệp, giải đáp vướng mắc thực tế theo nội dung sắc thuế cụ thể thời gian lập hồ sơ tốn thuế có ý nghĩa quan trọng, giúp hiểu rõ quy định Nhiệm vụ tuyền truyền pháp luật thuế chủ yếu hướng vào người nộp thuế, cung K in h cấp cho họ dịch vụ tốt nhất, giúp người nộp thuế hiểu tự giác thực nghĩa vụ cách đầy đủ cơng ọc - Cơ quan thuế cần bố trí cán thuế giỏi nhất, chun nghiệp để trả lời câu hỏi doanh nghiệp cách nhanh chóng xác Do am hiểu ại h doanh nghiệp pháp luật thuế có hạn chế định nên tốn nhiều thời gian, cơng sức thực nghĩa vụ thuế Vì vậy, chi phí cho việc thực Đ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp giảm đáng kể doanh nghiệp nhận thức đắn tính tốn số thuế mà phải nộp - Tăng cường đối thoại quan thuế doanh nghiệp Cơ quan thuế cần khách quan lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng doanh nghiệp, giúp họ kịp thời khắc phục khó khăn tiếp thu ý kiến đề xuất để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để sách thuế ngày hồn thiện, có tính khả thi, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn - Cần tổ chức, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kê khai, nộp thuế kịp thời, tơn vinh doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế tạo phong trào thi đua người nộp thuế hồn thành nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, kịp thời SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 73 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp - Phát động tun truyền mạnh mẽ việc bán hàng xuất hố đơn mua hàng phải lấy hố đơn tất phương tiện thơng tin đại chúng, góp phần tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh kinh tế cho cơng tác quản lý thuế 3.3.4 Phát triển hệ thống dịch vụ kế tốn, tư vấn kê khai thuế Điều có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp thực nghĩa vụ thuế Trong điều kiện nước ta nay, trình độ am hiểu pháp lt tài chính, thuế, kế tốn doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có hạn chế định, trình tự, thủ tục kê khai, nộp thuế vấn đề khác có liên quan Việc phát triển dịch vụ tư vấn thuế, phát triển tế H uế đại lý thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ thuế, giúp họ tiết kiệm chi phí việc chấp hành, thực thi chế, sách Nhà nước Để phát triển hoạt động dịch vụ thuế, cần có giải pháp cụ thể sau: h - Cần phải có quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ đại lý thuế để tạo K in hành lang pháp lý cho loại hình dịch vụ phát triển Mặc dù Luật quản lý thuế có quy định để trở thành đại lý thuế quyền nghĩa vụ đại lý thuế, nhìn định chưa thật cụ thể, đặc biệt chưa đề cập ngun tắc bảo mật ọc thơng tin cho người nộp thuế, vấn đề nhạy cảm doanh nghiệp ại h hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh thị trường Vì vậy, bên cạnh quy định cụ thể điều kiện đại lý thuế, người cấp chứng hành nghề Đ dịch vụ thuế, cần có quy định việc xử phạt đại lý thuế trường hợp vi phạm quy định bảo mật thơng tin cho khách hàng người nộp thuế - Mở rộng việc đào tạo triển khai cấp chứng hành nghề đại lý thuế cho cá nhân đủ điều kiện Nghiên cứu tổ chức thi cấp chứng hành nghề đại lý làm thủ tục thuế theo hướng định kỳ năm, tạo điều kiện cho cá nhân tổ chức có hội đáp ứng đủ khả cung cấp dịch vụ Đồng thời thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ tư vấn thuế, hỗ trợ đại lý làm thủ tục thuế Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ đại lý thuế, để từ tạo điều kiện cho họ cung cấp dịch vụ thuế tốt hơn, cần quy định bắt buộc đại lý thuế phải tham dự khố học, cập nhật kiến thức đào tạo chun sâu năm để họ tiếp cận thơng tin nhanh chóng xác SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 74 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 3.3.5 Tăng cuờng cơng tác kiểm tra tình hình chấp hành sách thuế kiểm tra nội chi cục thuế Mục tiêu cơng tác tập trung đạo việc kiểm tra chấp hành nội dung pháp luật thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, đồng thời thơng qua cơng tác kiểm tra phát điểm hạn chế, vướng mắc, kiến nghị biện pháp xử lý, kịp thời sửa đổi, bổ sung sách, chế độ nhằm hồn thiện phát huy tác dụng hệ thống thuế, có tính giáo dục, răn đe người nộp thuế chấp hành khơng nghiêm pháp luật thuế Trong thời gian đến, Chi cục cần trọng đến cơng tác kiểm tra thuế theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn sở phân tế H uế tích rủi ro, tiến hành kiểm tra thuế theo mức độ phạm vi thuế, có dấu hiệu gian lận thuế Để lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao việc chấp hành nghĩa vụ thuế đưa vào diện phải kiểm tra, chi cục thuế cần xem xét vấn đề sau: - Tiến hành phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh, h ngành nghề, tiến hành phân loại theo quy mơ hoạt động (tiêu chí như: doanh thu, vốn K in kinh doanh ), tiến hành đối chiếu mức kê khai nộp thuế tháng, q, năm doanh nghiệp có ngành nghề, quy mơ hoạt động từ phát doanh nghiệp ọc có dấu hiệu vi phạm thuế để đưa vào diện kiểm tra thuế ại h - Đánh giá, phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài hành năm, tiêu cần phân tích lợi nhuận trước thuế, khả Đ tốn, thuế phải nộp/doanh thu, lãi gộp/doanh thu, tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn , đối chiếu, so sánh tình hình thu, nộp thuế so với kỳ, so với doanh nghiệp ngành nghề, quy mơ kinh doanh, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro cao thực nghĩa vụ thuế để có thái độ ứng xử phù hợp - Xem xét tính tn thủ pháp luật thuế người nộp thuế thời gian, phân loại doanh nghiệp chấp hành tốt, chấp hành chưa tốt, thường hay vi phạm pháp luật thuế để có định kiểm tra phù hợp - Kiểm tra phát có dấu hiệu, có đơn thư tố giác vi phạm pháp luật thuế, giảm bớt tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 75 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh cần tăng cường kiểm tra nội ngành, trọng đến đạo đức tác phong, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật cán thuế tồn đơn vị Xử lý nghiêm minh trường hợp cán thuế tham nhũng, lấy tiền thuế làm riêng, thơng đồng với doanh nghiệp để chia thuế, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp thực thi cơng vụ làm lòng tin nhân dân, gây dư luận xấu, làm cho tâm lý chung doanh nghiệp sợ bị kiểm tra, tra thuế 3.3.6 Tăng cuờng cơng tác quản lý nợ thuế cuỡng chế nợ thuế Để kiểm sốt hạn chế nợ đọng thuế, cần phải áp dụng biện tế H uế pháp sau: - Cần có biện pháp tích cực, kiên để cưỡng chế truy thu nợ thuế phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản bán đấu giá để truy thu nợ thuế Đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xử lý theo quy định Luật quản lý thuế, h để đe, ngăn chặn trường hợp vi phạm sau K in - Giao tiêu thu nợ thuế cho cán trực tiếp quản lý nợ, coi tiêu chí để đánh giá, bình xét hồn thành nhiệm vụ cá nhân Đồng thời có ọc sách động viên kịp thời cho cán thực tốt ại h - Phát lệnh thu qua hồn thuế Các doanh nghiệp có nợ đọng hồn thuế cần phải phát lệnh thu số tiền thuế nợ đọng nhằm đảm bảo thu hồi Đ nợ - Tăng cường cơng tác phân loại nợ thuế để có biện pháp xử lý số thuế nợ đọng - Thơng qua báo cáo tài năm doanh nghiệp, cán quản lý nợ phân tích số phản ánh mức độ đảm nhận nợ khả tốn doanh nghiệp, qua phân loại doanh nghiệp để có thái độ ứng xử phù hợp q trình đơn đốc thu nộp, quản lý nợ thuế 3.3.7 Phối hợp có hiệu với ban, ngành liên quan Cơng tác thuế cơng tác kinh tế - trị tổng hợp, cần phải tranh thủ đạo huyện uỷ, UBND huyện để cơng tác phối hợp đạt hiệu quả, lĩnh SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 76 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp vực chống nợ đọng thuế, nguồn thu chủ yếu ngân sách huyện; mặt khác, Chi cục thuế chủ động xây dựng quy chế phối hợp với ngành, thường xun cập nhật trao đổi thơng tin cho để đẩy mạnh cơng tác tun truyền, vận động người nộp thuế chấp hành tốt sách thuế, phối hợp điều tra hành vi gian lận thuế, tập trung vào hồ sơ hồn thuế; trường hợp vi phạm việc sử dụng hố đơn, chứng từ Trên sở để ngăn chặn, giáo dục, răn đe doanh nghiệp có hành vi vi pháp pháp luật thuế Đề cao việc phối hợp với phòng, ban, ngành huyện rà sốt lại nguồn thu địa bàn khoản thu từ doanh nghiệp chủ chốt, có số thu lớn Trong nội tế H uế Chi cục thuế tập trung rà sốt tồn thủ tục, quy trình quản lý thuế Kịp thời giải vướng mắc cho doanh nghiệp tăng cường cơng tác tun truyền, tư vấn hỗ trợ, đảm bảo tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh địa bàn Đ ại h ọc K in h có điều kiện tốt để thự nghĩa vụ thuế SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 77 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài "Thực trạng cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" Đề tài rút kết luận sau: Tình hình thực cơng tác quản lý thu thuế GTGT thuế TNDN tế H uế doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Quảng Điền giai đoạn 2011 - 2013 đạt thành đáng kể, số thu năm sau cao năm trước, Ngành thuế bước thực cải cách đại hố Chi cục thuế thực quản lý thuế doanh nghiệp theo mơ hình h chức năng, tiến quản lý thuế thách thức với K in quan thuế đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn lực quan thuế trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức thuế, trang thiết bị phục vụ cơng tác chun mơn ọc Tình trạng doanh nghiệp khơng chấp hành kê khai, nộp thuế; nợ đọng thuế kéo ại h dài; kê khai doanh thu khơng doanh thu thực tế kinh doanh; kê khai khống chi phí, hạch tốn chi phí khơng quy định; tình trạng gian lận, trốn thuế diễn phổ Đ biến Cơ quan thuế thiếu biện pháp chống thất thu thuế Cơng tác tun truyền, hướng dẫn người nộp thuế chưa đạt u cầu thực tế, chưa có nhiều biện pháp tun truyền phù hợp, có hiệu Cơng tác kiểm tra thuế chưa hiệu quả, chưa áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro cơng tác Trên sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thuế doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Quảng Điền, đề tài đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT thuế TNDN nhằm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước địa bàn thời gian tới SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 78 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Thơng qua phân tích, đề tài tập trung phân tích đến chức q trình quản lý thuế: từ cơng tác quản lý đối tượng nộp thuế, quản lý đăng ký kê khai thuế; cơng tác quản lý thuế GTGT, thuế TNDN, kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế, phân tích sâu vào tồn để tìm ngun nhân làm ảnh hưởng đến cơng tác quản lý thuế Nội dung cơng tác quản lý thuế GTGT thuế TNDN doanh nghiệp vấn đề tương đối rộng, phức tạp Hệ thống chế độ, sách quản lý thuế thường xun thay đổi nên q trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi giáo để đề tài hồn thiện Kiến nghị 2.1 Đối với quan Thuế h 2.1.1 Đối với Tổng Cục thuế tế H uế thiếu sót, hạn chế Vì vậy, mong nhận đóng góp, bảo q thầy với Luật quản lý thuế K in Cần nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh quy trình quản lý thu thuế phù hợp ọc Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý thuế nhằm đáp ứng u ại h cầu cơng tác thuế xu hội nhập đại hố cơng tác thuế Thực việc đại hố cơng tác quản lý thuế mà tập trung chủ yếu tin học Đ hố quy trình quản lý nhằm đáp ứng u cầu quản lý thuế xu hội nhập phù hợp với thơng lệ quốc tế 2.1.2 Đối với Cục Thuế, Chi cục Thuế Tăng cường cơng tác đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để thơng qua nắm bắt khó khăn, bất cập q trình thực nghĩa vụ thuế doanh nghiệp nhằm tìm biện pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp Tổ chức cơng tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến sách Thuế có thay đổi nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận chủ trương, sách để doanh nghiệp thực đúng, đủ nghĩa vụ SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 79 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Tăng cường cơng tác tun truyền vận động, cung cấp dịch vụ thuế cho doanh nghiệp cách tốt 2.2 Đối với quyền địa phương Tạo mơi trường đầu tư thơng thống, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp việc th đất, mặt để phục vụ SXKD, cung cấp đầy đủ kịp thời thơng tin cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt thị trường nhằm xây dựng định hướng SXKD Thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm mục đích nắm bắt tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn trợ giúp doanh nghiệp q trình hoạt động tế H uế Tập trung cơng tác khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mơi trường kinh doanh ổn định, thu hút đầu tư Chỉ đạo cơng tác hỗ trợ cho doanh nghiệp ngồi quốc doanh thơng qua sách tín dụng, ưu đãi đầu tư Chỉ đạo ban, ngành có liên quan sở Kế hoạch đầu tư, Cục thống kê, Sở h Cơng Thương, Cơng an…phối hợp chặt chẽ với quan thuế việc xây dựng kế 2.3 Đối với Bộ Tài K in hoạch thu thuế, quản lý thuế xử lý vi phạm thuế ọc Tiến dần đến việc áp dụng thống mức thuế suất khoảng 10% cho tất ại h hàng hóa, dịch vụ trừ hàng hóa, dịch vụ xuất áp dụng thuế suất 0% Trình Quốc hội bổ sung, sửa đổi bất hợp lý Luật thuế nhằm phù Đ hợp với thực tế Cần xây dựng hệ thống sách thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, sách thuế cần có tính ổn định lâu dài phù hợp với phát triển kinh tế xã hội 2.4 Đối với nhà nước 2.4.1 Hồn thiện khung khổ pháp luật kinh tế Đẩy mạnh việc xây dựng hồn thiện khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đổi hồn thiện quy trình xây dựng luật, ban hành thực thi pháp luật, trọng việc tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thi hành luật cách nghiêm minh SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 80 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.4.2 Cải cách đồng hệ thống thể chế quản lý kinh tế xã hội Nhằm thực Luật thuế GTGT, thuế TNDN cách có hiệu quả, bên cạnh việc đổi chế sách, đổi cơng tác quản lý hành thu cần thiết phải tiến hành đồng cải cách lĩnh vực hành - kinh tế có liên quan sau: - Cần sớm tăng mức hình phạt tội danh trốn thuế giả mạo chứng từ để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, bổ sung số chế tài xử lý hình thiếu tội danh phát sinh, tội mua bán hóa đơn, in hóa đơn giả - Vấn đề có tính định phải có cải cách lớn chế quản lý tế H uế tiền tệ Hiện nay, Chính phủ quy định việc tốn doanh nghiệp từ 20 triệu đồng trở lên phải thực tốn qua Ngân hàng Tuy nhiên, việc tốn tiền mặt doanh nghiệp sử dụng phổ h biến Thói quen dẫn đến hoạt động quản lý Nhà nước tiền tệ gặp khó K in khăn Đồng thời Nhà nước khó kiểm sốt quan hệ mua bán hàng hóa diễn thị trường Chính bất cập dẫn đến đối tượng nộp thuế ọc có điều kiện để trốn thuế hoạt động bán hàng hóa cho người tiêu dùng khâu cuối q trình kinh doanh doanh nghiệp Khi ại h quan hệ mua bán hàng hóa buộc phải tốn qua ngân hàng, Nhà nước dễ kiểm sốt thu nhập tổ chức, cá nhân tạo điều kiện cho Đ quan thuế quản lý tốt đối tượng nộp thuế Chính lý mà pháp luật nên quy định thống quan hệ mua bán hàng hóa phải tốn thơng qua ngân hàng Để thực điều này, cần phải có phối hợp đồng quan ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, quan thuế Cụ thể, ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải quy định rõ quan hệ mua bán buộc phải tốn qua ngân hàng, Cơ quan thuế phải quản lý mã số thuế đối tượng nộp thuế tương ứng với số tài khoản cá nhân tổ chức ngân hàng Từ đó, quan thuế dễ dàng việc thực quản lý giao dịch phát sinh kiểm sốt việc kê khai nộp thuế doanh nghiệp SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 81 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp Hướng nghiên cứu tiếp đề tài Nội dung cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng thuế Thu nhập doanh nghiệp tương đối rộng phức tạp Hệ thống chế độ, sách quản lý thuế thường xun thay đổi Tuy nhiên, hạn chế thời gian nghiên cứu nên đề tài số hạn chế thiếu sót Vì vậy, hướng nghiên cứu tiếp đề tài thời gian tới sau: - Đi sâu nghiên cứu, phân tích quy trình cụ thể cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng thuế Thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp địa bàn huyện Chi cục thuế huyện Quảng Điền tế H uế - Mở rộng phạm vi nghiên cứu, khơng dừng lại nghiên cứu cơng tác quản lý thuế GTGT thuế TNDN doanh nghiệp mà nghiên cứu cơng tác quản lý thuế hộ cá nhân kinh doanh địa bàn huyện Chi cục thuế Đ ại h ọc K in h huyện Quảng Điền SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn 82 GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lê Văn Ái (2000), Những vấn đề lý luận thuế kinh tế, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2002), Hệ thống văn pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2003), Hệ thống văn pháp luật thuế thu nhập doanh tế H uế nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ Tài (2002), Hệ thống văn thuế GTGT sửa đổi bổ sung, NXB Thống kê, Hà Nội Bộ Tài (2003), Hệ thống văn thuế GTGT sửa đổi bổ sung, NXB h Thống kê, Hà Nội K in Bộ Tài (2007), Luật quản lý thuế, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Thống kê, Hà Nội ọc Lê Thị Thanh Hà, Trần Thị Kỳ, Ngơ Kim Phương (2007),Giáo trình thuế, NXB ại h Mai Hằng (2008), “Luật Quản lý thuế sau năm thực vướng mắc”, Diễn đàn Doanh nghiệp, trang 11 Đ Nguyễn Văn HIệu, Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, NXB Tài chính, Hà Nội 10 Nguyễn Minh Ngọc (2010), Ứng dụng cơng nghệ thơng tin hỗ trợ người nộp thuế, Tạp chí thuế Nhà nước, trang 7-8 11 Tổng cục thuế (2006), Kiến thức thuế, Hà Nội 12 Tổng cục thuế (2007), Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành, NXB Tài chính, Hà Nội 13 Tổng cục thuế (2009), Hệ thống văn pháp luật thuế GTGT thuế TNDN, NXB tài chính, Hà Nội SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn GVHD: ThS Hồng Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp 14 Tổng cục thuế (2008), Quy trình kê khai,miễn giảm, hồn, kiểm tra quản lý nợ thuế, NXB Tài chính, Hà Nội 15 Chi cục thuế, Báo cáo tổng kết cơng tác thuế năm 2011 16 Chi cục thuế, Báo cáo tổng kết cơng tác thuế năm 2012 17 Chi cục thuế, Báo cáo tổng kết cơng tác thuế năm 2013 18 Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 19 Phòng Thống kê, huyện Quảng Điền (2013), Niên Giám Thống Kê năm 2012, huyện Quảng Điền tế H uế 20 Quốc Hội nước CHXH CN Việt Nam (2008), Luật thuế Giá trị gia tăng, Hà Nội 21 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2006), Luật Quản lý thuế, Hà Nội 22 Website: http://www.gdt.gov.vn Đ ại h ọc K in h 23 Website: http://quangdien.thuathienhue.gov.vn SVTH: Hồng Thị Thu Sang - Lớp K44B Kế tốn - Kiểm tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thực trạng công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thực trạng công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn