Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh hà tĩnh

114 651 3
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN XUÂN DŨNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO THANH BÌNH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh” công trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học trước Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Xuân Dũng i LỜI CÁM ƠN Tôi xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành tới TS Đào Thanh Bình – Bộ môn quản lý tài - Viện Kinh tế Quản lý - Trường đại học Bách khoa Hà Nội; Ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên viên Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Giảng viên Viện Kinh tế Quản lý - Trường đại học Bách khoa Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu nhằm hoàn thành chương trình cao học trường Xin cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, Cô để có điều kiện hoàn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2016 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH .ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan thuế Giá trị gia tăng .5 1.1.1 Khái niệm thuế GTGT 1.1.2 Đặc điểm vai trò thuế GTGT 1.1.3 Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT nước ta .9 1.1.4 Các văn pháp quy liên quan đến thuế GTGT hành 11 1.2 Tổng quan quản lý thuế GTGT 13 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế GTGT doanh nghiệp .13 1.2.2 Đặc điểm, vai trò quản lý thuế GTGT doanh nghiệp 13 1.2.3 Nguyên tắc quản lý thuế GTGT doanh nghiệp 14 1.2.4 Mô hình tổ chức quản lý thuế nói chung 16 1.3 Nội dung công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp 20 1.3.1 Quản lý thủ tục thuế GTGT doanh nghiệp 20 1.3.1.1Quản lý đăng ký thuế 20 iii 1.3.1.2 Quản lý Kê khai, nộp thuế 20 1.3.1.3 Quản lý toán thuế 21 1.3.1.4 Quản lý miễn giảm thuế 21 1.3.1.5 Quản lý hoàn thuế 21 1.3.1.6 Thanh tra, kiểm tra 22 1.3.2 Quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp 22 1.3.2.1 Tổ chức máy thu thuế GTGT 22 1.3.2.2 Dự toán thuế GTGT 25 1.3.2.3 Hành thu toán GTGT 25 1.3.2.4 Thanh tra, kiểm tra GTGT 25 1.3.2.5 Hỗ trợ tuyên truyền 27 1.3.2.6 Quản lý nợ cưỡng chế 27 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT 28 1.5 Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT doanh nghiệp số địa phương .33 TIỂU KẾT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH 37 2.1 Tổng quan chung tỉnh Hà Tĩnh Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 37 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh .37 2.1.2 Công tác quản lý doanh nghiệp địa bàn 38 2.1.3 Khái quát Cục Thuế Hà Tĩnh 39 2.1.3.1 Lịch sử hình thành phát triển Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 39 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 39 2.1.3.3 Cơ cấu tổ chức 42 2.1.3.4 Cơ cấu nguồn nhân lực 44 2.2 Phân tích thực trạng quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 45 iv 2.2.1 Tổng quan công tác quản lý thực thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Hà Tĩnh 45 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 49 2.2.2.1 Quản lý đăng ký thuế 49 2.2.2.2 Quản lý Kê khai thuế, nộp thuế 51 2.2.2.3 Quản lý Miễn giảm thuế 55 2.2.2.4 Quản lý Hoàn thuế 55 2.2.2.5 Thanh tra, kiểm tra 57 2.2.2.6 Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 59 2.2.2.7 Tuyên truyền hỗ trợ NNT 62 2.2.3 Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh từ phía doanh nghiệp 63 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 72 2.3.2.1 Hạn chế 72 2.3.2.2 Nguyên nhân 76 TIỂU KẾT CHƯƠNG 83 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH 84 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới 84 3.2 Giải pháp kiến nghị 85 3.2.1 Nhóm giải pháp Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh .86 3.2.1.1 Giải pháp nhân lực 86 3.2.1.2 Giải pháp quản lý thu thuế GTGT 87 3.2.1.3 Giải pháp kiểm tra, tra 88 v 3.2.1.4 Giải pháp quản lý khai thuế 90 3.2.1.5 Giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT 91 3.2.1.6 Giải pháp thu nợ cưỡng chế nợ thuế 93 3.2.1.7 Giải pháp phối hợp với ngành chức 93 3.2.1.8 Giải pháp công nghệ 95 3.2.2 Một số kiến nghị với Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế với UBND tỉnh Hà Tĩnh .96 3.2.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính 96 3.2.2.2 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 97 3.2.2.3 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu CNTT Công nghệ thông tin CTN Công thương nghiệp DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTƯ Doanh nghiệp trung ương DV Dịch vụ DV NQD Dịch vụ quốc doanh GTGT Thuế giá trị gia tăng KBNN Kho bạc nhà nước 10 KVNQD Khu vực quốc doanh 11 NNT Người nộp thuế 12 QDĐP Quốc doanh địa phương 13 QDTƯ Quốc doanh trung ương 14 TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ lệ cán bố trí theo chức số nước .29 Bảng 2.1 Các tiêu phát triển nguồn nhân lực .44 Bảng 2.2: Kết thu thuế GTGT từ năm 2013 đến năm 2015 45 Bảng 2.3: Kết thu thuế GTGT chi tiết theo lĩnh vực 48 Bảng 2.4: Tình hình nợ đọng thuế GTGT 49 Bảng 2.5: Kết đăng ký cấp mã số thuế đến 31/12/2015 .51 Bảng 2.6: Các tiêu Kê khai thuế 53 Bảng 2.7: Các tiêu hoàn thuế .56 Bảng 2.8: Kết hoàn thuế GTGT 56 Bảng 2.9: Kết công tác tra, kiểm tra 58 Bảng 2.10: Tình hình nợ đọng thuế GTGT phân loại theo Nhóm nợ .60 Bảng 2.11 Các tiêu đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT .62 Bảng 2.12: Khảo sát hài lòng DN – đánh giá chung .64 Bảng 2.13: Khảo sát hài lòng DN - Về tiếp cận thông tin .65 Bảng 2.14: Khảo sát hài lòng DN - Về thực TTHC 66 Bảng 2.15: Khảo sát hài lòng DN - Về tra, kiểm tra 67 Bảng 2.16: Khảo sát hài lòng DN - Về phục vụ công chức 68 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ quản lý thuế theo nguyên tắc tự kê khai - tự tính - tự nộp 15 Hình 1.2: Sơ đồ máy tổ chức tổng cục thuế 17 Hình 1.3: Sơ đồ máy tổ chức cục thuế 18 Hình 1.4: Sơ đồ máy tổ chức chi cục thuế 19 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy ngành thuế tỉnh Hà Tĩnh 43 Hình 2.2: Biểu đồ kết thu thuế GTGT 2013-2015 .46 Hình 3.1: Chuyển từ tra, kiểm tra theo diện rộng sang tra theo tiêu chí phân loại 89 Hình 3.2: Chuyển từ tra chủ yếu doanh nghiệp sang kiểm tra quan thuế 89 Hình 3.3: Chuyển từ tra, kiểm tra toàn diện sang tra, kiểm tra theo chuyên đề nội dung vi phạm 89 ix Phòng Kiểm tra thuế, tra thuế xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra DN Xây dựng chuyên đề kiểm tra thông qua phân tích, đánh giá rủi ro theo ngành nghề Phòng Kiểm tra thuế tổ chức kiểm tra 100% hồ sơ thuế đơn vị quản lý; cần tập trung kiểm tra, phân tích, đánh giá hồ sơ khai thuế có biến động lớn số thuế GTGT; hồ sơ khai thuế doanh nghiệp kinh doanh sở hạ tầng, xây nhà để bán, kinh doanh vận tải, thương mại, ngân hàng, tạm nhập, tái xuất; doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào khấu trừ lớn, kéo dài không đề nghị hoàn thuế Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tối thiểu đạt 90% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau Tiếp tục phối hợp với quan có liên quan kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận thương mại qua giá, chống chuyển giá Kịp thời đôn đốc thu hồi số tiền phát hiện, truy thu sau tra, kiểm tra vào NSNN Duy trì đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra nội ngành việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật thực quy trình nghiệp vụ công tác quản lý thuế GTGT, thực đồng bộ, nghiêm túc biện pháp kinh tế, hành công tác thu thuế 3.2.1.4 Giải pháp quản lý khai thuế Phòng Kê khai & Kế toán thuế trì tốt việc rà soát hồ sơ khai thuế phấn đấu 100% hồ sơ thuế nộp thời gian quy định Thông qua công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế, phối hợp với Phòng Kiểm tra thuế, Thanh tra thuế để phát trường hợp khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, kiên xử phạt trường hợp vi phạm theo quy định Luật Quản lý thuế để nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế Kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế NNT phát trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, chống thất thu thuế kê khai không giá bán thực tế Từng bước thay đổi cách thức kiểm tra theo hướng phân loại đối tượng, loại hồ 90 sơ, loại nội dung thường xuyên sai sót để nâng cao chất lượng hiệu kiểm tra hồ sơ khai thuế; sở xây dựng tiêu chí phân loại kiểm tra cho loại hồ sơ hoàn thuế đảm bảo hoàn thuế nhanh cho loại hồ sơ dấu hiệu vi phạm kiểm tra chặt chẽ loại hồ sơ có dấu hiệu vi phạm Giải pháp quản lý ấn chỉ, hoá đơn, chứng từ Bộ phận Quản lý ấn thuộc Phòng Hành quản trị - Tài vụ - Ấn thực quản lý chặt chẽ công tác ấn chỉ, sử dụng hoá đơn, chứng từ Thường xuyên kiểm tra việc thực chế độ hạch toán, kế toán, quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ, công tác ấn thuế, kịp thời phát xử lý trường hợp vi phạm Tăng cường việc xác minh địa điểm kinh doanh doanh nghiệp trước cấp giấy phép kinh doanh để hạn chế việc thành lập doanh nghiệp “ma” chiếm dụng tiền thuế Nhà nước Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in phải có quy định chặt chẽ Đẩy mạnh công tác xác minh hoá đơn, trọng tâm xác minh trường hợp xuất khẩu, kinh doanh vận tải, trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT góp phần lành mạnh hoá thị trường, chống gian lận thương mại tăng thu cho ngân sách Nhà nước 3.2.1.5 Giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ NNT nghiên cứu tham mưu cho Cục xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đa dạng hoá đổi hình thức tuyên truyền, hỗ trợ sách pháp luật thuế; tiếp tục cập nhật sách thuế mới, sách thuế sửa đổi, bổ sung vào hộp thư thoại tự động hỗ trợ NNT Cục Thuế; tăng cường hỗ trợ, phổ biến sách thuế sở; mở rộng hỗ trợ cung cấp thông tin thuế qua thư điện tử Phấn đấu 100% doanh nghiệp áp dụng khai, nộp thuế điện tử trước năm 2018 Hàng năm phối hợp với ban ngành liên quan Sở Kế hoạch Đầu tư, Hải Quan, Quản lý thị trường , tổ chức đối thoại với DN để kịp thời nắm tình hình, giải vướng mắc, đồng thời lấy ý kiến DN đóng góp vào sách, quy trình thủ tục quản lý 91 Xây dựng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền chất lượng cao Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích sách, quy trình, thủ tục nghĩa vụ nộp thuế cho tầng lớp nhân dân phát triển dịch vụ hỗ trợ NNT Phối hợp với quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, đảm bảo cho NNT hiểu rõ sách thuế, biết kê khai, tính thuế, toán thuế quy định thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước Người nộp thuế GTGT người sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ họ người nộp hộ số thuế mà người tiêu dùng nộp thông qua giá Vì vậy, việc có quản lý thu đủ số thuế GTGT hay không liên quan đến ý thức đòi hỏi hoá đơn hợp pháp người mua hàng Nếu người mua hàng không lấy hóa đơn không quan tâm đến tính hợp pháp, hợp lệ hoá đơn kiểm soát người bán hàng gian lận việc sử dụng hoá đơn, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước Do đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sách thuế quy định quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ, nhằm nâng cao ý thức cho nhân dân phải đòi hỏi hoá đơn mua hàng hoá, hạn chế tình trạng gian lận việc sử dụng hoá đơn, chứng từ Tiếp tục phát triển công tác tư vấn thuế cho NNT Công tác tư vấn thuế chức quan thuế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết sách, quy trình, thủ tục quản lý, thu nộp thuế, tăng cường ý thức tự giác tự nguyện chấp hành nghĩa vụ nộp thuế NNT Do đó, thúc đẩy tư vấn thuế điều kiện yêu cầu thiết, đòi hỏi phải có biện pháp đồng nhằm khuyến khích có chế ưu đãi phát triển hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo, nâng cao lực cho cán làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế Tổ chức điều tra nhu cầu xã hội người nộp thuế để có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ sát thực Phối hợp với quan có thẩm quyền việc nghiên cứu triển khai chương trình đưa sách thuế vào cấp học địa bàn tỉnh; để nhận thức tốt thuế từ ngồi ghế nhà trường Ghi nhận tuyên dương thành tích tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN tạo đồng thuận ủng hộ nhân dân công tác thuế 92 3.2.1.6 Giải pháp thu nợ cưỡng chế nợ thuế Phòng Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế thực việc phân loại phân tích nguyên nhân nợ đến doanh nghiệp theo tiêu chí: nợ khó khăn kinh tế (tác động khủng hoảng), nợ ý thức chấp hành luật, nợ tích, bỏ trốn, phá sản hay nợ lỗi chủ quan quan thuế để có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời theo quy định pháp luật Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ đọng thuế 5% tổng số thu ngân sách địa bàn toàn tỉnh Nghiên cứu xây dựng chế phối hợp với ngành liên quan quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế theo quy định Luật Quản lý thuế; Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để đạo quan chức địa bàn thực phối hợp với quan thuế việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng thực biện pháp cưỡng chế nợ thuế có liên quan, đặc biệt trường hợp ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh Tiếp tục đôn đốc đơn vị kinh doanh sở hạ tầng nộp tiền sử dụng đất nợ vào NSNN 3.2.1.7 Giải pháp phối hợp với ngành chức Công tác quản lý thu thuế không trách nhiệm riêng ngành thuế mà có phần trách nhiệm tất cấp, ngành Do để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế, đòi hỏi quan hữu quan phải phối hợp chặt chẽ với quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho quan thuế hoàn thành nhiệm vụ huy động nguồn thu cho ngân sách Tăng cường phối hợp với ngành chức việc quản lý đối tượng nộp thuế Ngoài việc chấp hành đạo quan chuyên môn, Cục thuế thiết phải tranh thủ lãnh đạo, phối hợp giúp đỡ quyền cấp, ban, ngành Ngành thuế cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành chức có liên quan hải quan, công an, quản lý thị trường, quyền địa phương hội đồng tư vấn thuế cấp để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, thu nộp thuế Vừa đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra, chống tượng gian lận, trốn, tránh thuế, vừa tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, thực công sách động viên ngân sách Nhà nước 93 Nhằm tăng cường thực giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực thuế, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai đồng biện pháp, là: + Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư: Bám sát tình hình cấp giấy phép kinh doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư để nắm số doanh nghiệp cấp đăng ký, thông báo kịp thời cho doanh nghiệp đến quan thuế đăng ký, cấp mã số thuế, định kỳ Kiểm tra thuế Chi cục phải giải trình đầy đủ số lượng doanh nghiệp thực tế có kê khai nộp thuế, doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp có định thu hồi đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp di chuyển địa bàn bỏ kinh doanh Tổ chức bàn tư vấn doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp mã số thuế để tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp từ ngày đầu khởi nghiệp (đây doanh nghiệp thành lập, chưa hiểu rõ sách thuế) Sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thông báo địa phương nơi doanh nghiệp có văn phòng, chi nhánh, nhà máy sản xuất Xây dựng chế hậu kiểm để kịp thời phát doanh nghiệp không triển khai dự án, không triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, không tồn nơi đăng ký địa kinh doanh, thông báo kịp thời trường hợp có dấu hiệu nghi vấn cho quan liên quan để ngăn chặn Tăng cường tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật + Phối hợp với quan Công an công tác phòng, chống hành vi có dấu hiệu tội phạm lĩnh vực thuế trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, in ấn, mua, bán sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước + Phối hợp với quan thông tin đại chúng Báo, Đài tuyên truyền, vận động người dân mua hàng hóa, dịch vụ phải yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính, góp phần nâng cao ý thức người dân việc mua hàng phải có hóa đơn nghĩa vụ quyền lợi công dân góp phần xây dựng đất nước Đồng thời quan 94 truyền thông quan Thuế xây dựng chuyên mục phổ biến thủ đoạn trốn thuế số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để nhân dân hiểu rõ thực pháp luật + Tiếp tục phối hợp với quan Hải Quan việc đối chiếu, xác minh tờ khai Hải Quan doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất, nhập + Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin ngành liên quan, ngành Thuế có thêm thông tin doanh nghiệp để bổ sung thông tin cần thiết phục vụ quản lý thuế, thông tin từ quan đăng ký kinh doanh, thông tin tình hình xuất nhập hàng hoá doanh nghiệp từ quan Hải quan, thông tin tình tình hình toán tài khoản DN, thông tin số nộp từ Kho bạc Quy chế phải quy định rõ: chế, nội dung thông tin, trách nhiệm hình thức cung cấp Việc phối hợp, triển khai đồng nhiều giải pháp hữu hiệu quan chức thiết nghĩ nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước tỉnh nói chung công tác quản lý ngành nói riêng 3.2.1.8 Giải pháp công nghệ Phòng Tin học tiếp tục xây dựng phát triển hệ thống tin học nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế GTGT máy tính Việc tăng cường phát triển hệ thống tin học phải thực đồng thời với việc tăng cường đào tạo trình độ tin học cho cán ngành thuế, có chất lượng công tác nâng cao Một số giải pháp cụ thể: + Kết nối hệ thống thông tin quan thuế với quan quản lý Nhà nước (Thuế, Hải Quan, Kho Bạc, Sở Kế hoạch Đầu tư, Quản lý thị trường, Công an, Báo, Đài), nhằm tăng cường công tác quản lý thuế + Xây dựng chuyên mục công bố thông tin đối tượng gian lận, bỏ trốn hoá đơn không giá trị sử dụng website ngành thuế + Xây dựng ứng dụng tin học vào việc phân tích, chọn NNT để kiểm tra, tra thuế Hoàn thiện tiêu chí đánh giá rủi ro thuế xây dựng phần mềm hỗ trợ cho việc phân tích lựa chọn NNT để kiểm tra, tra thuế Xây dựng phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh hóa đơn, theo dõi hóa đơn bất hợp pháp 95 +Xây dựng sở liệu thông tin DN, tích hợp thông tin thu thập từ nguồn bên ngành thuế bao gồm: thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, thông tin tình hình tuân thủ pháp luật, thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế giao dịch DN Kho liệu không phục vụ cho chức tra mà chức khác phân tích rủi ro cưỡng chế thu nợ thuế, chức tuyên truyền hỗ trợ DN 3.2.2 Một số kiến nghị với Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế với UBND tỉnh Hà Tĩnh 3.2.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính * Sửa đổi, bổ sung đồng luật thuế hành tạo sở cho cải cách quản lý thuế theo hướng tiên tiến, đại Để tạo môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng đối tượng, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, ổn định thị trường, đảm bảo nguồn thu cho NSNN, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, góp phần thúc đẩy cải cách hành đại hoá công tác quản lý thu thuế Đặc biệt thuế GTGT với tỷ trọng 20% tổng thu ngân sách Tuy nhiên, tình thực hiện, công tác quản lý thuế GTGT gặp không khó khăn, vướng mắc thân luật thuế Mặc dù bổ sung, sửa đổi nhiều chưa khắc phục triệt để, chí tạo chồng chéo, chắp vá dẫn đến khó khăn cho công tác tổ chức quản lý, Nhà nước cần phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi nhằm hoàn thiện luật thuế GTGT phải ý tránh tình trạng chắp vá có nhiều văn bổ sung, sửa đổi, không đồng chí trái ngược gây khó khăn cho công tác quản lý Các vấn đề luật thuế GTGT cần đặc biệt quan tâm sửa đổi là: + Về phạm vi, đối tượng chịu thuế: Mở rộng đối tượng chịu thuế sở nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, tạo tiền đề cho cải cách công tác quản lý thuế Thu hẹp trường hợp giảm thuế: Hiện Luật Quản lý thuế, nghị định, thông tư hướng dẫn có nhiều trường hợp miễn giảm thuế làm cho công tác thuế 96 trở nên phức tạp, tạo kẽ hở cho doanh nghiệp tìm cách để trốn lậu thuế, làm xói mòn sở đánh thuế + Về thuế suất: thống mức thuế suất chuẩn (khoảng 10%) để vừa đảm bảo nguồn thu, vừa phù hợp với mức bình quân chung nước khu vực lộ trình cắt giảm thuế nhập để đơn giản trình thực nghĩa vụ DN, tránh tình trạng áp sai thuế suất 5% 10% Duy trì mở rộng diện áp dụng thuế suất 0% hàng hoá, dịch vụ xuất + Về phương pháp tính thuế: Cải tiến đến thống sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ để đảm bảo tính quán, xác, đơn giản phù hợp với thông lệ quốc tế xác định nghĩa vụ thuế phải nộp đối tượng; quy định ngưỡng doanh thu để xác định đối tượng nộp thuế GTGT + Về hoàn thuế: xây dựng tiêu chí rõ ràng điều kiện, thời hạn, đối tượng hoàn thuế, đơn giản hoá thủ tục hoàn thuế để đảm bảo hoàn thuế đối tượng, đầy đủ kịp thời cho DN *Phổ biến giáo dục thuế: Phối hợp Bộ Giáo dục Đào tạo đưa chương trình giáo dục thuế vào nhà trường cấp học Định hướng cho công dân hiểu ý nghĩa vai trò thuế công xây dựng bảo vệ tổ quốc, từ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế 3.2.2.2 Kiến nghị với Tổng cục Thuế Công tác cán bộ: Đề nghị Tổng cục bổ sung thêm nguồn nhân lực cho Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh Công tác tra: + Sửa đổi, bổ sung thêm vào quy trình tra khâu vấn doanh nghiệp quan thuế thông tin nghi ngờ trước thực tra doanh nghiệp để khẳng định loại bỏ nghi ngờ sau có giải trình doanh nghiệp từ nâng cao chất lượng, hiệu tra + Kiến nghị quan có thẩm quyền trao quyền điều tra thuế cho Cơ quan Thuế: 97 Cơ quan thuế sớm trao quyền điều tra thuế, áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hành vi trốn thuế, gian lận thuế, điều giúp quan thuế giải vụ án phức tạp vi phạm pháp luật thuế nhanh hơn: Thực tiễn nước ta kinh nghiệm nước giới cho thấy có phận tổ chức, cá nhân cố tình trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế nhiều thủ đoạn tinh vi; hành vi vi phạm pháp luật thuế không diễn đơn vị, cá nhân mà móc nối nhiều tổ chức, cá nhân, địa phương phạm vi nước, chí liên quan đến nhiều quốc gia Các vi phạm gia tăng quan quản lý thuế chức không áp dụng biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn Điều tra thuế nhằm phát kịp thời hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, để thu đủ tiền thuế vào NSNN, đảm bảo chống thất thu NSNN có hiệu cao; đảm bảo công nghĩa vụ thuế; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng tổ chức, cá nhân nộp thuế Do quan thuế có nguồn nhân lực với chuyên môn nghiệp vụ thuế, kế toán tài chính, nắm giữ thông tin người nộp thuế, có hợp tác quốc tế thuế nên trao quyền điều tra, khởi tố vụ vi phạm thuế cho quan thuế cần thiết, để đảm bảo đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế kịp thời hiệu Công tác thu nợ: + Xây dựng triển khai áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá rủi ro việc lập kế hoạch thu nợ Phân loại nợ thuế dành ưu tiên hai phương pháp quan trọng quan thuế chiến lược thu nợ thuế Những DN có số nợ đọng lớn phải ý hơn, tập trung nguồn lực nhiều so với DN nợ thuế Công tác ứng dụng CNTT quản lý thuế: Việc áp dụng hệ thống quản lý thuế tin học hóa giúp ngành thuế giảm bớt gánh nặng công việc, hợp lý hóa quy trình thủ tục, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành lĩnh vực thuế, đồng thời giúp quan thuế tập trung nguồn lực vào lĩnh vực quan trọng góp phần làm tăng tính hiệu quản lý thuế Một số đề xuất cụ thể: 98 - Xây dựng triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax Service): Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tích hợp với hệ thống quản lý thuế tập trung với đầy đủ dịch vụ cung cấp cho NNT: đăng ký, kê khai, nộp thuế, truy vấn thông tin, xác nhận thông tin số tiện ích khác cho người nộp thuế doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí công tác quản lý quan thuế, chi phí chấp hành nghĩa vụ thuế NNT - Chính sách thuế sửa đổi thường xuyên để phù hợp với cải cách hành hội nhập quốc tế Theo để đơn giản hóa sách thủ tục hành thuế cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT Doanh nghiệp nộp Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán cho quan thuế Việc giảm thủ tục hành cho doanh nghiệp phía quan thuế để giám sát, kiểm tra xác minh hóa đơn doanh nghiệp trình quản lý thuế khó khăn muốn xác minh hóa đơn cán thuế phải đến trực tiếp kiểm tra hóa đơn doanh nghiệp có kết (thêm thủ tục hành cho quan thuế gây phiền hà, tốn thời gian cho người nộp thuế) Đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu phần mềm quản lý hóa đơn để tất hóa đơn doanh nghiệp phát hành sử dụng quan thuế kiểm soát Muốn doanh nghiệp có đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn phải có phần mềm kế toán nối mạng với quan thuế từ quan thuế kiểm soát doanh thu bán hàng tránh tình trạng mua bán hóa đơn, trốn doanh thu, trốn thuế - Triển khai hoàn thuế điện tử, nộp thuế điện tử cho khoản lệ phí trước bạ, nộp thuế điện tử cho Hộ cá nhân kinh doanh 3.2.2.3 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Tăng thu thuế phát triển kinh tế gắn liền với nhau, tỉnh ủy, HĐND, UBND cần có giải pháp thật cụ thể, đồng thời tập trung đạo liệt để thực thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm đạt tốc độ phát triển kinh tế tốt, sở tăng nguồn thu cho ngân sách - Trong điều kiện khó khăn nay, nợ thuế có xu hướng gia tăng đối tượng tiền thuế, nợ thuế DN xây dựng bản, nguyên nhân 99 chủ yếu DN không toán, giải ngân vốn, vốn có nguồn gốc từ NSNN Vì đề nghị UBND cấp, ngành quan tâm ưu tiên bố trí trả nợ vốn XDCB năm trước để tạo điều kiện cho DN hoạt động, chủ động tài trả nợ thuế, giảm thiểu nợ đọng thuế TIỂU KẾT CHƯƠNG Những tồn quản lý thu thuế GTGT đề cập giải Chương với giải pháp chủ yếu: Một là: Hoàn thiện sách thuế, với tồn Luật Thuế GTGT cần phải thay đổi sách thuế cho phù hợp với tình hình thực tế thời điểm áp dụng, tạo nên công pháp lý cho người nộp thuế Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đến người nộp thuế, đến cán thuế đến quan có liên quan Ba là: Củng cố đội ngũ cán thuế đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý thuế năm tới Bốn là: Áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế, cán thuế trình thực Luật Thuế Năm là: Tăng cường công tác quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra giám sát tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế thông qua công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ tra theo chuyên ngành cho cán kiểm tra, tra toàn ngành thuế 100 KẾT LUẬN Qua 17 năm, việc triển khai luật thuế GTGT đạt thành công to lớn, phát huy vai trò tích cực mặt đời sống KT-XH, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ mục tiêu mà Nhà nước đề Bên cạnh đó, việc thực luật thuế GTGT số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải Những khó khăn, vướng mắc phát sinh thân luật thuế, vừa công tác quản lý, triển khai thực luật thuế mang lại, tác động yếu tố khách quan Qua nghiên cứu, học viên đề xuất nhóm giải pháp, kiến nghị mang tính khoa học thực tiễn phù hợp với đặc thù, khác biệt tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bước nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế nói chung công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa tỉnh giai đoạn Với đề tài “Hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh”, thân phân tích đánh giá thực trạng quản lý thuế thuế GTGT địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2013 đến năm 2015 Luận văn làm rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân quản lý thuế thuế GTGT địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Trên sở hạn chế luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT thời gian tới, hy vọng giải pháp kiến nghị trình bày luận văn góp phần tích cực vào việc hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT hiệu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới Do điều kiện nghiên cứu tài liệu, phía tác giả, khả năng, kinh nghiệm tư khoa học hạn chế kết nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót Tác giả luận văn mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn./ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Giáo trình Quản lý thuế - ĐH kinh tế quốc dân, NXB thống kê Giáo trình Thuế Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội PTS Lê Văn Ái (1996), Thuế Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội PGS TS Lê Văn Ái (2000), Những vấn đề lý luận thuế kinh tế Viện nghiên cứu tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Bất, PGS TS Vũ Duy Hào (2002), Giáo trình quản lý thuế, Nhà xuất thống kê Lê Thị Thanh Hà, Trần Thị Kỳ, Ngô Kim Phương (2007), Giáo trình thuế, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Học (2004), “Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thu thuế Việt Nam trình đổi mới”, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Nguyễn Thu Hồng (2002), “Tình hình áp dụng thuế GTGT giới học kinh nghiệm từ nước áp dụng”, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Nguyễn Đình Tấn (2009), “Những nẻo đường trốn thuế VAT”, Tạp chí thuế Nhà nước, 246-247(32+33), tr 22-23 11 Bộ Tài Chính (2003), Hệ thống văn pháp luật thuế GTGT, Nxb Thống kê, Hà nội 12 Bộ Tài Chính (2007), Hệ thống văn pháp luật thuế Giá trị gia tăng, NXB Lao động – xã hội 13 Bộ Tài (2009), Thuế 2009, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 14 Bộ Tài Chính (2011), Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015, NXB Tài chính, Hà Nội 102 15 Bộ Tài (2008), Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 16 Bộ tài (2013), Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ 17 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2008), Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế, Hà Nội 18 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2008), Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế Giá trị gia tăng, Hà Nội 19 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Báo cáo kinh nghiệm cải cách sách thuế giá trị gia tăng số nước giới 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997) Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng năm 1997 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật thuế Giá trị gia tăng Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 13/2008/QH12 thông qua ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế GTGT Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013 24 Thủ Tướng phủ (2011-2012), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011, phê chuẩn Chiến lược cải cách hệ thống thuế 103 25 Tổng cục Thuế (2008), Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/05/2008, ban hành quy trình kiểm tra thuế 26 Tổng cục Thuế (2009), Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05/05/2009, ban hành quy trình tra thuế 27 Tổng cục Thuế (2009), Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 29/04/2009, ban hành quy trình đăng ký thuế 28 Tổng cục Thuế (2015), Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015, ban hành quy trình quản lý nợ 29 Tổng cục Thuế (2013), Quyết định số 688/QĐ-TCT ngày 22/4/2013, ban hành hệ thống số đánh giá hoạt động Quản lý thuế 30 Tổng cục thuế (2010), Quyết định 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010, quy định chức nhiệm vụ phòng thuộc Cục thuế 31 Tổng cục thuế (2010), Quyết định 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010, quy định chức nhiệm vụ Chi cục thuế 32 UBND tỉnh Hà Tĩnh (2011-2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 33 Báo cáo tổng kết công tác thuế Cục thuế Hà Tĩnh (2013-2015.) Website: http://www.gdt.gov.vn http://www.hatinh.gov.vn 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh hà tĩnh , Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh hà tĩnh , Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh hà tĩnh , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, 1 Tổng quan về thuế Giá trị gia tăng, Thứ ba, Thuế GTGT là công cụ kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh., 3 Nội dung công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp, Bảng 1.1: Tỷ lệ cán bộ bố trí theo các chức năng ở một số nước, 5 Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại một số địa phương, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH, 1 Tổng quan chung về tỉnh Hà Tĩnh và Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số liệu đến 31/12/2015, Bảng 2.6: Các chỉ tiêu về Kê khai thuế, 3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH, 2 Giải pháp và kiến nghị, Hình 3.3: Chuyển từ thanh tra, kiểm tra toàn diện sang thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề và nội dung vi phạm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn