Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC và kinh nghiệm cho việt nam

17 153 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2016, 15:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ XUÂN QUY TRÌNH TỐ TỤNG THEO QUY CHẾ CỦA ICC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ XUÂN QUY TRÌNH TỐ TỤNG THEO QUY CHẾ CỦA ICC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BÁ DIẾN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Xuân MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Bảng ký hiệu chữ viết tắt MỞ ĐẦU ́ Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNGVỀ TOÀ ÁN HÌ NH SỰ QUỐC TÊ (ICC)Error! Bookmark 1.1 Lịch sử hình thành ICC Error! Bookmark not defined 1.1.1 Giai đoạn trước Hội nghị ngoại giao 1998 thành lập ICCError! Bookmark not define 1.1.2 Giai đoạn từ Hội nghị ngoại giao 1998 thành lập ICC đến nayError! Bookmark not d 1.2 Đặc điểm, vai trò , thẩ m quyề n , cấ u tổ chức của Tòa án Hin ̀ h sư ̣ quố c tế theo quy chế Rome Error! Bookmark not defined 1.2.1 Đặc điểm Tòa án hình quốc tế theo quy chế RomeError! Bookmark not define 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa Tòa án Hình quốc tếError! Bookmark not defined 1.2.3 Thẩ m quyề n của ICC Error! Bookmark not defined 1.2.4 Cơ cấ u tổ chức ICC Error! Bookmark not defined 1.3 Định nghĩa về quy trình tố tụng và vai trò của quy trình tố tụng của ICC Error! Bookmark not defined 1.3.1 Đinh ̣ nghiã về quy trình tố tụng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Vai trò của các quy trình tố tu ̣ng của ICC Error! Bookmark not defined 1.4 Cơ sở pháp lý quy trình tố tụng ICCError! Bookmark not defined Chương 2: CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG CỦA ICC THEO QUY CHẾ ROME Error! Bookmark 2.1 Giai đoa ̣n điề u tra, truy tố Error! Bookmark not defined 2.1.1 Thẩ m quyề n điề u tra, truy tố Error! Bookmark not defined 2.1.2 Thủ tục điều tra và truy tố Error! Bookmark not defined 2.2 Giai đoa ̣n xét xử Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thẩ m quyề n xét xử sơ thẩ m theo quy đinh ̣ của Quy chế Rome Error! Bookmark not d 2.2.2 Quyề n của bi ̣cáo , người bi ̣ha ̣i, nhân chứngError! Bookmark not defined 2.2.3 Thủ tục phiên tòa Sơ thẩm Error! Bookmark not defined 2.3 Giai đoa ̣n Phúc thẩ m và xét la ̣i bản ản Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phúc thẩm Error! Bookmark not defined 2.3.2 Xét lại án Error! Bookmark not defined 2.4 Giai đoa ̣n thi hành án Error! Bookmark not defined 2.4.1 Cơ quan thi hành án Error! Bookmark not defined 2.4.2 Thủ tục thi hành án Error! Bookmark not defined Chương 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐINH PHÁP LUẬT VỀ ̣ ́N QUY TRÌ NH TỐ TỤNG CỦ A ICC VÀ KIÊNGHỊ HOÀN THIỆN Error! Bookmark n 3.1 Thư ̣c tra ̣ng áp du ̣ng Quy chế Rome hoa ̣t đô ̣ng tố tu ̣ng của Error! ICC Bookmark 3.1.1 Những kết đạt hoạt động tố tụng ICCError! Bookmark not define 3.1.2 Những khó khăn, thách thức ICC hoa ̣t đô ̣ng tố tu ̣ngError! Bookmark no 3.1.3 Kiến nghị khắc phục tồn Quy chế Rome về ICCError! Bookmark not d 3.2 Quy trình tố tụng ICC, tương quan so sánh với Việt NamError! Bookmark no 3.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp lu ật tố tu ̣ng hình s ự Việt Nam sở kế thừa thành tựu ICC Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hoàn thiện các quy định pháp luật về quy trình tố tu ̣ngError! Bookmark not defined 3.3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tố tụng Việt NamError! Bookmark KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình ICC International Criminal Court LHQ Liên hợp quốc MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tòa án hình quốc tế (ICC) là quan tư pháp quốc tế thường trực quốc gia thành lập theo quy chế Rome để truy tố xét xử cá nhân phạm tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng đến toàn cộng đồng quốc tế, tội diệt chủng, tội chống nhân loại, tội ác chiến tranh tội xâm lược Mục tiêu ICC hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm, ngăn ngừa tội phạm tương lai góp phần tăng cường hòa bình, an ninh giới ICC không thay mà bổ sung cho hệ thống tư pháp quốc gia ICC có tư cách pháp lý quốc tế lực pháp lý để thực chức và mục tiêu nêu Quy chế Rome có hiệu lực từ 01/7/2002 và đến có khoảng 123 quốc gia phê chuẩn Là quy chế hoàn chỉnh nhất, tiến nhất, văn minh lĩnh vực hình tố tụng hình quốc tế từ trước đến Việt Nam nhiều quốc gia khác nghiên cứu, xem xét gia nhập quy chế Trong điều kiện giới đứng trước thời và thách thức, nền trị quốc tế nhiều yếu tố không ổn định, quốc gia, dân tộc phải có đóng góp vào việc chống lại tội ác nghiêm trọng, ngăn ngừa giảm thiểu các tác động tiêu cực chiến tranh và xung đột vũ trang Hơn nữa, pháp luật tố tụng hình Việt Nam bộc lộ số quy định chưa thực đồng với pháp luật tố tụng hình quốc tế, điều làm cho nhiều quốc gia, nhiều chuyên gia, nhiều luật gia có uy tín giới nước quan ngại có nhiều quan điểm khác việc nhìn nhận về vấn đề đảm bảo quyền người hoạt động tố tụng hình Việt Nam, ví dụ vấn đề quyền im lặng bị can, bị cáo; hay nguyên tắc suy đoán vô tội tố tụng hình sự,… là vấn đề thảo luận sôi phiên họp Chính phủ diễn đàn pháp luật Do việc nghiên cứu đánh giá cách toàn diện khoa học về quy trình tố tụng theo quy chế ICC cần thiết từ rút kinh nghiệm cho Việt Nam việc xây dựng thực thi trình tự, thủ tục tố tụng hình thuộc thẩm quyền tài phán quốc gia, góp phần làm cho pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế đảm bảo yếu tố chủ quyền quốc gia hoạt động tố tụng hình sự, có ý nghĩa quan trọng vào việc xác định thật khách quan vụ án, đảm bảo cho việc giải vụ án hình xác, khách quan, toàn diện, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật Vì lý tác giả chọn đề tài: “Quy trình tố tụng theo quy chế ICC kinh nghiệm cho Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong phạm vi quốc tế, có nhiều công trình, đề tài khoa học nghiên cứu về Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế, công trình, đề tài đều có cách tiếp cận các góc độ khác Có thể kể tên số công trình khoa học như: + Douglass Casel “Tại lại cần Tòa án hình quốc tế - Tòa án Liên hợp quốc xét xử tội ác chống lại loài người”; + Anna Rosen Veronica Jormeus Gruner, "Các hiệp định theo Điều 98 Hợp pháp hay không hợp pháp”; + Ruth Wedgwood "Các vấn đề đặt từ Hội nghị Roma”; + Michael P Scharf; “Quyền tài phán Tòa án hình quốc tế công dân quốc gia thành viên - Phê bình quan điểm Hoa Kỳ” … Ở Việt Nam, quan có thẩm quyền tích cực nghiên cứu Quy chế Rome cách toàn diện nhằm xem xét khả gia nhập Việt Nam vào quy chế Giới nghiên cứu luật học Việt Nam quan tâm đến Quy chế Rome Đã có nhiều hội thảo khoa học liên quan đến Tòa án hình quốc tế tổ chức thành công như: + Hội thảo “Giới Tòa án hình quốc tế” Trung tâm nghiên cứu giới phát triển thuộc Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng năm 2002; + Hội thảo “Những văn kiện pháp lý Tòa án Hình quốc tế” “Những vấn đề Tòa án Hình quốc tế” Hội luật gia Việt Nam tháng năm 2006; + Hội thảo “Tòa án Hình quốc tế việc gia nhập Việt Nam” Trung tâm Luật biển hàng hải quốc tế - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 10 năm 2006 + Hội thảo “Thực tiễn hoạt động xét xử Tòa án hình quốc tế kinh nghiệm số nước khu vực ASEAN việc gia nhập quy chế Rome” Bộ tư pháp, tháng 07 năm 2012 Bên cạnh hội thảo, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tạp chí Viện kiểm sát nhân dân, Tạp chí Luật học còn cho đăng nhiều nghiên cứu, giới thiệu về Quy chế Rome ICC TS Lê Mai Anh, TS Dương Tuyết Miên; Ths Nguyễn Tuyết Mai… Gần đây, có công trình đáng chú ý Phạm Bá Quyền “Một số vấn đề pháp lý Tòa án hình quốc tế việc gia nhập Việt Nam” (năm 2010); Nguyễn Thị Xuân Sơn: “Thẩm quyền Tòa án hình quốc tế vấn đề gia nhập Việt Nam” (năm 2013), … Đây là tài liệu vô quý giá giúp luật gia, nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về ICC Quy chế Rome Tuy nhiên với Điều ước quốc tế chứa đựng nhiều nội dung pháp lý quan trọng và có chuyên môn cao Quy chế Rome hoạt động nghiên cứu nêu khiêm tốn Điều này đòi hỏi phải có nhiều công trình nghiên cứu công trình nghiên cứu công phu về Quy chế Rome và ICC, để không giúp cho việc đánh giá cách toàn diện vấn đề pháp lý về quy chế mà tạo nền tảng lý luận cho việc tiếp cận với Quy chế Rome ICC Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn hoạt động xét xử Tòa án hình quốc tế theo quy chế Rome Từ đưa quan điểm nhận định, đánh giá về hiệu hoạt động Tòa án hình quốc tế việc đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế Trên sở phát điểm hạn chế tồn quy chế Rome về Tòa án hình quốc tế để kiến nghị hoàn thiện, đặc biệt về quy trình tố tụng Kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam sở tiếp thu có chọn lọc ưu điểm khắc phục hạn chế quy chế Rome về Tòa án hình quốc tế; loại bỏ quy định tố tụng không phù hợp nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng Việt Nam tương thích với pháp luật quốc tế, tạo sở thuận lợi cho quan có thẩm quyền Việt Nam việc xem xét gia nhập quy chế Rome 3.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu tổng quát đề cập trên, cần thực mục tiêu cụ thể sau: Nghiên cứu vấn đề lý luận chung, khát quát chung về quy trình tố tụng ICC: nghiên cứu về đời ICC, nguyên tắc tố tụng, cấu tổ chức ICC, thẩm quyền tố tụng và các bước quy trình tố tụng theo quy chế ICC Phân tích và đánh giá các quy định liên quan ICC về quy trình tố tụng Từ rút số ưu điểm, nhược điểm kiến nghị hoàn thiện Phân tích quy trình tố tụng hình pháp luật Việt Nam, so sánh với quy trình tố tụng ICC, qua tìm điểm bất cập, chưa hợp lý, thiếu tính khoa học để làm sở cho kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề Tính đóng góp đề tài Luận văn là công trình nghiên cứu có tính hệ thống vấn đề liên quan đến Quy trình tố tụng theo quy chế ICC kinh nghiệm cho Việt Nam, thể nội dung sau đây: Đưa định nghĩa về quy trình tố tụng theo quy chế ICC; Khái quát về Quy trình tố tụng theo quy chế ICC; Phân tích giải thích về mặt lý luận nội dung, quy phạm thực định thực tiễn áp dụng quy trình tố tụng việc giải vụ án hình quốc tế Phân tích và đánh giá đúng thực trạng hiệu cách thức áp dụng quy định tố tụng hình theo pháp luật Việt Nam hành Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam sở vận dụng ưu điểm quy trình tố tụng ICC Luận văn có ý nghĩa góp phần đưa cái nhìn toàn diện về quy trình tố tụng ICC, tăng cường hiệu công tác tuyên truyền pháp luật, đưa kiến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Lê Mai Anh – Lê Minh Tiến (2008), “Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm quốc tế tòa án hình quốc tế”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (11) Bộ Tư pháp - Viê ̣n Khoa ho ̣c pháp lý (2006), Từ điể n Luật học , Nxb Từ điển Bách khoa, Nxb Tư pháp Bộ Tư pháp (2012), Thực tiễn hoạt động xét xử Tòa án hình quốc tế kinh nghiệm số nước khu vực ASEAN việc gia nhập Quy chế Rome, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội Lê Văn Cảm (2007), “Quy chế Rome 1998 về Tòa án hình quốc tế vai trò phát triển khoa học luật hình sự”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (04) Lê Văn Cảm (Chủ biên) (2007), Giáo trình Luật hình - Phần chung, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội Lê Văn Cảm (Chủ biên) (2007), Giáo trình Luật hình - Phần riêng, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2012), Tòa án hình quốc tế - Những vấn đề lý luận Việt Nam, NXB Hồng Đức Nguyễn Duy Chiến (2002), “Thẩm quyền hoạt động tòa án hình quốc tế”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (5) Nguyễn Bá Diến (2007), Tòa án hình quốc tế việc gia nhập Việt Nam, NXB Tư Pháp Hà Nội 10 Nguyễn Khắc Hải (2009), “Tòa án hình quốc tế - Một thiết chế pháp lý bảo vệ quyền người”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (21), (22) 11 Mai Thanh Hiếu (2006), “Tòa án hình quốc tế bổ sung thẩm quyền tư pháp quốc gia”, Tạp chí Luật học, (11) 12 Hội Luật gia Việt Nam (2006), Những vấn đề Tòa án hình quốc tế, NXB Tư pháp 13 International Criminal Court - ICC (2002), Quy chế Rome tòa án Hình Quốc tế 14 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), “Tòa án hình quốc tế việc gia nhập Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB Tư pháp 15 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Công pháp quốc tế, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Tuyết Mai (2006), “Hiểu thêm về quy chế Rome Tòa án hình quốc tế”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (17) 17 Dương Tuyết Miên (2011), “Vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam tham gia Quy chế Rome về tòa án hình quốc tế”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (2) 18 Dương Tuyết Miên (chủ biên) (2011), Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế, Dùng cho cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành luật, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật 19 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, NXB Tư pháp 20 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, NXB Chính trị quốc gia 21 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Tư pháp 22 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, NXB Tư pháp 23 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, NXB Tư pháp 24 Lê Thị Quý (2006), Những văn kiện pháp lý tòa án hình quốc tế, NXB Tư pháp, Hà Nội 25 Phạm Bá Quyền (2010), Một số vấn đề pháp lý tòa án hình quốc tế việc gia nhập Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 26 Nguyễn Bá Sơn (2001), Những mâu thuẫn xung quanh việc thành lập hoạt động Tòa án hình quốc tế, Bộ Ngoại giao 27 Nguyễn Bá Sơn (2007), Tòa án hình quốc tế - Góc nhìn từ Việt Nam, NXB Thanh Niên 28 Nguyễn Thị Xuân Sơn (2012), “Vấn đề gia nhập thực thi Quy chế Rome về Tòa án hình quốc tế - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 28, (4), tr.228-239 29 Nguyễn Thị Xuân Sơn (2013), “Mối quan hệ Tòa án hình quốc tế (ICC) quốc gia không thành viên”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 29, (3) tr.39-44 30 Nguyễn Thị Xuân Sơn (2013), Thẩm quyền Tòa án hình quốc tế vấn đề gia nhập Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội 31 Trần Quang Tiệp (2007), “Hoàn thiện số quy định pháp luật hình Việt Nam, bảo đảm tương thích với quy chế Rome về tòa án hình quốc tế”, Tạp chí Kiểm sát, (01) 32 Hội luật gia Việt Nam (2008), Gia nhập thực thi Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế, Quan điểm kinh nghiệm số quốc gia giới, NXB Hồng Đức 33 Đào Lệ Thu (2007), “Những nguyên tắc luật hình ghi nhận Quy chế Rome về Tòa án hình quốc tế”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (13) 34 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật tố tụng hình sự, NXB Công an nhân dân II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 35 Amnesty International (2004), The failure of States to Enact Effective Implementing Legislation, Sep 2004 36 Anna Rose and Veronica JormeusGruner (2002), “Whether Agreements according to Article 98 lawful or not”, Thesis of Behaviour Research Faculty, Society and Law, Örebro University 37 Black’s Law Dictionary 1392, 6th ed 1990 38 Bruce Broomhan (1999), "Article 22 Nullumcrimen sine lege ”, in Otto Triffterer (ed.), Complementary on the Roma Statute of the International Criminal Court (NomosVerlagsgesellschaft Baden-Baden) 39 GA (1994), Report of the ILC on the work of its 46th Sess.,Draft Statute for the International Criminal Court, 1/9/1994 40 H.M.Attorney General by H.M.’s Starionery Office (1950), “Proceedings of the International Military Tribunal, Nuremberg”, London 41 Hans Peter Kaul (2006), “The International Criminal Court-Its Role in International Law and Challenges Aheead ”, Ha Noi 42 ICC (2005), Pre Trial Chamber n, Decision on the Prosecutor’s application for unsealing of the warrants of arrest, 111-02/04-01/05,130ct 43 ICC (2005), Press Release, Prosecuror receives referral concerning Celtral African Republic 44 ICC (2005), Report of the Prosecutor of the ICC, Mr Luis Moreno Ocampo to the Security Counsin pursuant to UNSC 1593 45 ICC (2005), Report on Activities of the Court, ICC-ASP/4/16,16/9/2005 46 ICC (2006), Prosecutor V Thomas LubangaDyilo, Decision to unseal the Warrant of Arrest against Mr Thomas LubangaDyilo and related documents ICC-01/04-01/06,17/3/2006 47 ICC Ratification Status, 31/12/2000 48 ICC-ASP/1/3 (part H-A) 9/9/2002; ICC-ASP/1/3 (part H-B), 9/9/2002; ICCASP/1/3, 22/7/2004 49 Kai Ambos, “Article 25 Individual Criminal Responsibility ”, in Otto Trifferer 50 M CherifBassiouni (1997), "Observation Concerning the 1997-98 Preparatory Committee’s Work”, 25 Denver Journal of International Law and Policy 51 Meyer, Eric M (2005), “International law: The compatibility between Rome Regulation and Belateral Immunity Agreements of The United States and The United States Law on the protection of sodiers” in Oklahoma Law Journal, Vol 58 52 Report of the Ad hoc Commmitteee on the Establishment of an Itemational Criminal Court, UN Doc A/50/22 53 Report of the Inter - Sessional Meeting from 19 to 30 January 1998 in 54 Report of the Preparatory Committee on the Establisment of an International Criminal Court, UN Doc A/51/22 55 Report of the Preparatory Committee on the Establisment of an International Criminal Court, Addendum, UN Doc A/CONF.l 83/2/Add 56 Report of the Special Working Group on the Crime of Aggression, ICCASP/4/SWGCA/1,1/12/2005 57 Resolution F, Final Act of the UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an ICC, UN Doc A/CONF.l 83/10 58 Roger s Qark, Otto Triffterrer (1999), “Article 26 Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen”, in Otto Triffterrer (ed.), Complementary on the Roma Statute of the International Criminal Court (NomosVerlagsgesellschaft Baden-Baden) 59 Roy Lee (1999), “The Roma Conference and Its Contributions to International Law ”, The Hague 60 Roy S Lee (1999), “Views and Comments by Goverments - The International Criminal Court - The Making of the Roma Statute – Issues, Negotiation, Results”, Kluwe Law International 61 Schbas, William A (2004), The hostile attitude of The United States toward International Criminal Court: All the matters lay on Security Council, in European International Journal, Vol.15, No 62 Scheffer, David J (2001 - 2002), “The process of International criminalcourt", in International law journal, No 35 JSewall, Sarah B and Carl Kay sen (2000), “The United States and the International criminal court: an overview”, in The United States and the International criminal court 55Simon De Smet, “The International Criminal Court: Current Activities and Challenges for the Future”, 2/5/2006 63 UN Doc A/C.6/53/SR.9 64 UN, Press Release (1998), UN Diplomatic Coference of Plenipotentiaries on the Establishemt of an ICC, L/Rom/22,17/7/1998 65 V Morris/ M P Schaft, Insider’s Guide, Vol.I 66 Weschler, Lawrence (2002), “The exceptional cases at Rome: TheUnited States and the battle with ICC”, in The United States and TheInternational Criminal Court 67 William A Strabas, "An Introduction to the International Criminal Court”, Cambridge Universtity Press: 2nd Edition 68 William J Fenrick, “Article 28, Responsibility of Commander and Other Superior ”, in Otto Triffterrer 69 William Strabas (1999), “The follow Up to Roma: Preparing for Entry into Force of the International Criminal Court Statute" Human Right Law Journal 70 Zutphen, The Netherlands, UN Doc A/AC.249/1998/Ll III TÀI LIỆU WEB 71 http://www.state.gov.r/pa.prs/2002/9968.htm 72 http://www.senate.gov/foreign/ 73 http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.html 74 http://www.iccnow.org/documents/FS-BIAs O&A current.pdf 75 http://www.iccnow.org/documents/CountriesOpposedBIA final 11Dec06 final.pdf 76 http://www.globalsolution.org/files/general/nethercutt impact.pdf 77 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/11/20061128-12.html 78 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2006/73500.html 79 http://www.auswaertiges-amt.de/ 80 http://www.heritage.org/Research/InternationalOrganizations/bg1830.cfm#ftn7 81 http://www.icc-cpi.int/ 82 http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html 83 http://www.icc-cpi.int/cases.html 84 http://www.icc-cpi.int/cases/Darfur.html 85 http://www.icc-cpi.int/cases/RDC/c0106.html 86 http://www.icc-cpi.int/cases/UGD.html 87 http://www.icc-cpi.int/pressreleasedetails&id=107&l=en.html 88 http://www.iccnow.org/?mod=usaicc 10 89 http://www.iccnow.org/countryinfo/RATIFICATIONSbyURGroups.pdf 90 http://www.mofa.gov.vn 91 http://www.state.state.gov.r/pa.prs/ps/2002/9968.htm 92 http://www.un.org/law/ilc/texts/dcofra.htm 93 http://www.icc-cpi.int 94 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/presidency/ICC-Rep-UNGA-30-10-2014-Eng.pdf 95 http://www.tapchi.vnu.edu.vn/upload/2014/04/1243/5.pdf 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC và kinh nghiệm cho việt nam , Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC và kinh nghiệm cho việt nam , Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC và kinh nghiệm cho việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn