TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN

136 626 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 23:11

Tên tài liệu()TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN Từ khóa ()bài tập sóng cơ hay và khó×những bài tập sóng cơ hay và khó×các dạng bài tập sóng cơ hay và khó×các bài tập sóng cơ hay và khó×bài tập sóng cơ hay và khó có lời giải×bài tập sóng cơ hay và khó violet×Từ khóabài tập sóng cơ hay và khó có đáp ánbài tập có lời giải về phần sóng cơ hay và khóchuyên đề sóng cơ hay và khótrac nghiem song co hay va kho Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com T NG H P 1000 NH NG BÀI SÓNG C HAY VÀ KHÓ T CHÍNH TH C C A BGD& T THI TH TR NG CHUYÊN I II THI TUY N SINH IH CC AB GIÁO D C ăs ă1.ă ăthiăchínhăth că( Hă– 2014) ăs ă2 ăthiăchínhăth că(C ă- 2014) ăs ă3 ăthi chínhăth că( Hă- 2013) ăs ă4 ăthiăchínhăth că(C ă– 2013) ăs ă5 ăthiăchínhăth că( Hă– 2012) ăs ă6 ăthiăchínhăth că(C ă– 2012) 10 ăs ă7 ăthi chínhăth că( Hă– 2011) 12 ăs ă8 ăthiăchínhăth că(C ă– 2011) 14 ăs ă9 ăthiăchínhăth că( Hă– 2010) 16 ăs ă10 ăthiăchínhăth că(C ă– 2010) 17 ăs ă11 ăthiăchínhăth că( Hă– 2009) 19 ăs ă12 ăthiăchínhăth că(C ă– 2009) 20 ăs ă13 ăthiăchínhăth că( Hă– 2008) 22 ăs ă14 thiăchínhăth că(C ă– 2008) 23 ăs ă15.ă ăthiăchínhăth că( Hă– 2007) 24 ăs ă16.ă ăthiăchínhăth că(C ă– 2007) 25 thi th 2013 c a tr ng chuyên c n c 26 ăs ă17.ăChuyênăs ăph măHàăN iăl nă1 26 ăs ă18.ăChuyênăs ăph măHàăN iăl nă2 29 ăs ă19.ăChuyênăs ăph măHàăN iăl nă3 30 ăs ă20.ăChuyênăs ăphamăHàăN iăl nă4 32 ăs ă21.ăChuyênăs ăphamăHàăN iăl nă5 34 ăs ă22.ăChuyênăs ăphamăHàăN iăl nă6 35 ăs ă23.ăChuyênă HăVinhăl nă1 37 ăs ă24.ăChuyênă HăVinhăl nă2 38 ăs ă25.ăChuyênă HăVinhăl nă3 39 ăs ă26.ăChuyênă HăVinhăl nă4 40 ăs ă27.ăChuyênăPhanăB iăChâuăl nă1 42 ăs ă28.ăChuyênăPhanăB iăChâuăl nă2 44 ăs ă29.ăChuyênăNguy năHu ăHàă ôngăl nă1 45 ăs ă30.ăChuyênăNguy năHu ăHàă ôngăl nă2 47 ăs ă31.ăChuyênăKHTNăl nă1 49 ăs ă32.ăChuyênăKHTNăl n 50 ăs ă33.ăChuyênăKHTNăl nă5 52 53 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com ăs ă35.ăChuyênăHàăT nhăl nă3 54 ăs ă36.ăChuyênăNguy năQuangăDi u 56 ăs ă37.ăChuyênăAMSTERDAM l n 57 ăs ă38.ăChuyênăAMSTERDAM l n 58 ăs ă39 T ngăh pănhi uăcâuăđ ăthiăth 60 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com T NG H P 1000 NH NG BÀI I N XOAY CHI U HAY VÀ KHÓ T CHÍNH TH C C A BGD& T THI TH TR NG CHUYÊN THI TUY N SINH I s IH CC AB GIÁO D C thi th că( Hă– 2014) Câu 1: tăđi năápăxoayăchi uă năđ nhăvàoăhaiăđ uăđo năm chăABăm iăti pă(hìnhăv ).ăBi tă t ăđi năcóădungăkhángăZC,ăcu năc măthu năcóăc măkhángăZL 3ZL = 2ZC.ă ăth ăbi uădi năs ă ph ăthu căvàoăth iăgianăc aăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm chăANăvàăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo nă m chăMBănh ăhìnhăv ă i păápăhi uăd ngăgi aăhaiăđi măMăvàăNălàă A 173V B 86 V C 122 V D 102 V Câu 2: tăđi năápă u  180 cos t  V (v iă  khôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăABă(hìnhăv ).ă Rălàăđi nătr ăthu n,ăt ăđi năcóăđi nădungăC,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iăđ c.ă i năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăđo năm ch MBăvàăđ ăl năgócăl chăphaăc aăc ngăđ ădòngăđi nă soăv iăđi năápăuăkhiăL=ăL1 U 1, L = L2 thìăt ngă ngălàă 8U 2.ăBi tă1 + 2 = 900.ăGiáătr ăUăb ng A 135V B 180V C 90 V D 60 V Câu 3:M tăh căsinhălàmăth căhành xácăđ nhăs ăvòngădâyăc aăhaiămáyăbi năápălíăt ngăAăvàăBă cóăcácădu nădâyă v iăs ăvòngădâyă(làăs ănguyên)ăl năl tălàăN 1A, N2A, N1B, N2B.ăBi tăN2A = kN1A; N2B=2kN1B; k > 1; N1A + N2A + N1B + N2B =ă3100ăvòngăvàătrongăb năcu nădâyăcóăhaiă cu năcóăs ăvòngădây đ uăb ngăN.ăDùngăk tăh păhaiămáyăbi năápănàyăthìăcóăth ăt ngăđi năápă hi uăd ngăUăthànhă18Uăho că2U.ăS ăvòngădâyăNălà A 600ăho că372 B.ă900ăho că372 C.ă900ăho că750 D.ă750ăho că600 Câu 4:  tăđi năápă u  U0 cos 100t    V  vàoăhaiăđ uăđo năm ch ch ăcóăt ăđi năthìăc 4  dòngăđi nătrongăm chălàă i  I0 cos 100t   A  ăGiáătr ăc aăă ăb ngă   3 3 A B C  D  2 4 ngăđ ă Câu 5:M tăđo n m chăđi n xoay chi u g măđi n tr thu n R m c n i ti p v i m t cu n c m thu n có c m kháng v i giá tr b ngăR.ă l ch pha c aăđi n áp gi aăhaiăđ uăđo n m ch v i c ngăđ dòngăđi n m ch b ng A  B C  /2 D  /3 3 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 6: tăđi năápă u  U cos t  V (v iăUăvàă  khôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm iă ti păg măđènăs iăđ tăcóăghiă220Vă– 100W,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăvàăt ăđi năcóăđi nă dungăC.ăKhiăđóăđènăsángăđúngăcôngăsu tăđ nhăm c.ăN uăn iăt tăhaiăb năt ăđi năthìăđènăch ăsángă v iăcôngăsu tăb ngă50W.ăTrongăhaiătr ngăh p,ăcoiăđi nătr ăc aăăđènăănh ănhau,ăb ăquaăđ ăt ă c măc aăđèn.ăDungăkhángăc aăt ăđi năkhôngăth ălàăgiáătr ănàoătrongăcácăgiáătr ăsau? A 345  B 484  C 475  D 274  Câu 7: tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă200ăVăvàăt năs ăkhôngăthayăđ iăvàoăhaiăđ uă đo năm chăABă(hìnhăv ).ăCu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăxácăđ nh;ăRă=ă200ă  ;ăt ăđi năcóă nădungăCăthayăđ iăđ c.ă i uăch nhăđi nădungăCăđ ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđo nă m chăMBăđ tăgiáătr ăc căti uălàăU1 vàăgiáătr ăc căđ iălàăU2 =ă400ăV.ăGiáătr ăc aăU1 A 173 V B 80 V C 111 V D 200 V Câu 8:M tăđ ngăc ăđi nătiêuăth ăcôngăsu tăđi nă110ăW,ăsinhăraăcôngăsu tăc ăh căb ngă88ăW.ă T ăs ăc aăcôngăsu tăc ăh căv iăcôngăsu tăhaoăphíă ăđ ngăc ăb ng A B C D Câu 9: tăđi năápă u  U cos 2ft (făthayăđ iăđ c,ăUăt ăl ăthu năv iăf)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chă ABăg măđo năm chăAMăm iăti păv iăđo năm chăMB.ă o năm chăAMăg măđi nătr ăthu nă Răm iăti păv iăt ăđi năcóăđi nădungăC,ăđo năm chăMBăch ăcóăcu năc măthu năcóăđ ăt ă c măL.ăBi tă2Lă>ăR2C Khi f = 60 Hz ho căfă=ă90ăHzăthìăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngătrongă m chăcóăcùngăgiáătr ăKhiăfă=ă30ăHzăho căfă=ă120ăHzăthìăđi năápăăhi uăd ngăhaiăđ uăt ăđi năcóă cùngăgiáătr ăKhiăfă=ăf1 thìăđi năápă ăhaiăđ uăđo năm chăMBăl chăphaăm tăgócă135 soăăv iăđi nă ápă ăhaiăđ uăđo năm chăAM.ăGiáătr ăc aăf1 b ng A 60 Hz B 80 Hz C 50 Hz D 120 Hz Câu 10:Dòngăđi năcóăc ngăđ ă i  2 cos100t  A  ch yăquaăđi nătr ăthu nă100ă ăTrongă30ă giây,ănhi tăl ngăt aăraătrênăđi nătr ălà A 12 kJ B 24 kJ C 4243 J D 8485 J Câu 11: i năápă u  141 cos100t  V  cóăgiáătr ăhi uăd ngăb ng A 141 V B 200 V C 100 V D 282 V s thi th că(C ă- 2014) Câu 12: tăđi n áp u = 100 cos tă(V)ăvàoăhaiăđ uăđo n m ch có R, L, C m c n i ti p c ngăđ dòngăđi năquaăđo n m ch i= cos( tă+ă ) (A) Công su t tiêu th c aăđo n m ch A 200 W B 200 W C 400 W D 100 W Câu 13:M t khung dây d n ph ng, hình ch nh t, di n tích 50cm , g m 1000 vòng dây, quay đ u v i t căđ 25 vòng/giây quanh m t tr c c đ nh  t tr ngăđ u có c m ng t B Bi t  n m m t ph ng khung dây vuông góc v i B Su tăđi năđ ng hi u d ng khungălàă200V.ă l n c a B A 0,18 T B 0,72 T C 0,36 T D 0,51 T Câu 14:Máy bi n áp thi t b A.ăBi năđ iădòngăđi năxoayăchi uăthànhădòngăđi năm tăchi u B.ăBi năđ iăt năs ăc aădòngăđi năxoayăchi u Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com C.ăCóăkh ăn ngăbi năđ iăđi năápăxoayăchi u D.ăLàmăt ngăcôngăsu tăc aădòngăđi năxoayăchi u Câu 15:C ngăđ dòngăđi n i = 2cos100t (A) có giá tr c căđ i A A B 2,82 A C A D 1,41 A Câu 16: tăđi n áp u = U cos tă(Uăvàă khôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo n m ch m c n i ti p g m cu n dây t n Bi t cu n dây có h s công su t 0,8 t năcóăđi n dung C thay đ iăđ c G i Ud UC làăđi n áp hi u d ngăhaiăđ u cu nădâyăvàăhaiăđ u t n.ă i u ch nh Căđ (Ud + UC)ăđ t giá tr c căđ i,ăkhiăđóăt s c a c m kháng v i dung kháng c aăđo n m ch A 0,60 B 0,71 C 0,50 D 0,80 Câu 17: i n áp u = 100cos314t (u tính b ng V, t tính b ng s) có t n s góc b ng A.100 rad/s B 157 rad/s C 50 rad/s D 314 rad/s Câu 18: tăđi n áp u = 200cos100tă(V)ăvàoăhaiăđ uăđo n m chăABănh ăhìnhăv ,ătrongăđóă nădungăCăthayăđ iăđ c Bi tăđi năápăhaiăđ uăđo n m ch MB l ch A C R L B pha 450 so v iăc ngăđ dòngăđi nătrongăđo n m ch.ă i u ch nhăCăđ N M n áp hi u d ng gi a hai b n t n đ t giá tr c căđ i b ng U Giá tr U A 282 V B 100 V C 141 V D 200 V Câu 19:Trongăđo n m chăđi n xoay chi u ch cóăđi n tr thu n,ăc ngăđ dòngăđi n m chăvàăđi n áp haiăđ uăđo n m ch A.ăL chăphaănhauă600 B.ăăNg căphaănhau C Cùng pha D.ăL chăphaănhauă900 Câu 20: tăđi n áp u = 100 cos100tă(V)ăvàoăhaiăđ u cu n c m thu năcóăđ t c m 1H c ngăđ dòngăđi n qua cu n c m thu n có bi u th c A.ăiă=ăcos100 tă(A) B i = cos100t (A) D i = cos(100t - )(A) C.ăiă=ăcos(100 tă- )(A) Câu 21: tăđi n áp u = U0cos2 ftă(U0 khôngăđ i, t n s făthayăđ iăđ c)ăvàoăhaiăđ uăđo n m ch có R,L,C m c n i ti p Khi t n s f1 c m kháng dung kháng c aăđo n m ch có giá tr l năl tălàă36 vàă144 ăKhiăt s làă120ăHzăthìăc ngăđ dòngăđi nătrongăđo n m ch pha v i u Giá tr f1 A 50 Hz B 60 Hz C 30 Hz D 480 Hz Câu 22: tăđi n áp u = U0cos tăvàoăhaiăđ uăđi n tr thu n R T i th iăđi măđi n áp gi a hai đ u R có giá tr c căđ iăthìăc ngăđ dòngăđi n qua R b ng A U0 R s B U0 2R C U0 2R D thi th că( Hă- 2013) Câu 23: ( Hă2013):ă tăđi năápă u  U0 cos t (V)ă(v iă U0  khôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo nă m chăg măcu nădâyăkhôngăthu năc măm iăti păv iăt ăđi năcóăđi nădungăCă(thayăđ iăđ c).ă Khi C = C0 thìăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chăs măphaăh năuălàă 1 (  1   )ăvàăđi năápăhi uă d ngăhaiăđ uăcu nădâyălàă45V.ăKhiăC=3 C0 thìăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chătr ăphaăh năuă 2    1 vàăđi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăcu nădâyălàă135V.ăGiáătr ăc aăU g năgiáătr ănàoă nh tăsauăđây? Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com A 95V B 75V C 64V D 130V Câu 24: ( Hă2013):ă tăđi năápăuă=ă120 cos 2ft (V)ă(făthayăđ iăđ c)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chă m iăti păg măcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măL,ăđi nătr ăRăvàăt ăđi năcóăđi năd ngăC,ăv iă CR2 < 2L Khi f = f1 thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăt ăđi năđ tăc căđ i.ăKhiăfă=ăf2 = f1 thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăđ tăc căđ i.ăKhiăfă=ăf thìăđi năápăhi uăd ngăgi aă haiăđ uăcu năc măđ tăc căđ iăULmax.ăGiáătr ăc aăULmax g năgiáătr ănàoănh tăsauăđây? A 173 V B 57 V C 145 V D 85 V Câu 25:( Hă2013):ăN iăhaiăc căc aăm tămáyăphátăđi năxoayăchi uăm tăphaăvàoăhaiăđ uăđo nă m chăA,ăBăm iăti păg măđi nătr ă69,1ă  ,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăvàăt ăđi năcóă nădungă176,8ă F ăB ăquaăđi nătr ăthu năc aăcácăcu nădâyăc aămáyăphát.ăBi tărôtoămáyăphátă cóăhaiăc păc c.ăKhiărôtoăquayăđ uăv iăt căđ ă n1  1350 vòng/phútăho că n2  1800 vòng/phút côngăsu tătiêuăth ăc aăđo năm chăABălàănh ănhau.ă ăt ăc măLăcóăgiáătr ăg năgiáătr ănàoănh tă sauăđây? A 0,8 H B 0,7 H C 0,6 H D 0,2 H Câu 26:( Hă2013):ă tăđi năápăuă=ă22√2.cos(100 t)ăVăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm iăti pă g măđi nătr ăRă=ă100ăΩ,ăt ăđi năcóăCă=ă1/20 ămFăvàăcu năc măthu năcóăLă=ă1/ ăH.ăBi uăth că c ngăđ ădòngăđi nătrongăđo năm chălà     A i  2, 2 cos 100 t   (A) B i  2, 2cos 100 t   (A)  4   C i  2, 2cos 100 t   (A)  4  4   D i  2, 2 cos 100 t   (A) 4  Câu 27:( Hă2013):ă tăđi năápăuă=ăă220√2cos(100 t)ăVăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm iăti pă g măđi nătr ă20,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc mă0,8/ ăHăvàăt ăđi năcóăđi nădungă1/6 ămF.ăKhiă năápăt căth iăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăb ngă 110 Văthìăđi năápăt căth iăgi aăhaiăđ uăcu năc mă cóăđ ăl nălà A 330 V B 440 V C.ă440√3ăV D.ă330√3ăV Câu 28:( Hă2013):ă tăđi năápăuă=ăU0cost (U0  khôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm că n iăti păg măđi nătr ăR,ăt ăđi năcóăđi nădungăC,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iăđ c.ă Khi L = L1 L =L2;ăđi năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăcu năc măcóăcùngăgiáătr ;ăđ l chăphaăc aă năápă ăhaiăđ uăđo năm chăsoăv iăc ngăđ ădòngăđi năl năl tălàă0,52ăradăvàă1,05ărad.ăKhiă L = L0;ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu năc măđ tăc căđ i;ăđ ăl chăphaăc aăđi năápă ăhaiă đ uăđo năm chăsoăv iăc ngăđ ădòngăđi nălàă.ăGiáătr ăc aă g năgiáătr ănàoănh tăsauăđây? A 1,57 rad B 0,83 rad C 0,26 rad D 0,41 rad Câu 29:( Hă2013):ă tăvàoăhaiăđ uăcu năs ăc păc aămáyăbi năápăM m tăđi năápăxoayăchi uă cóăgiáătr ăhi uăd ngă200V.ăKhiăn iăhaiăđ uăcu năs ăc păc aămáyăbi năápăM vàoăhaiăđ uăcu nă th ăc păc aăM1 thìăđi năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăcu năth ăc păc aăM đ ăh ăb ngă12,5ăV.ăKhiă n iăhaiăđ uăcu năth ăc păc aăM v iăhaiăđ uăcu năth ăc păc aăM thìăđi năápăhi uăd ngă ăhaiă đ uăcu năs ăc păc aăM2 đ ăh ăb ngă50ăV.ăB ăquaăm iăhaoăphí.ăM cóăt ăs ăgi aăs ăvòngădâyă cu năs ăc păvàăs ăvòngădâyăcu năth ăc păb ng A B 15 C D Câu 30:( Hă2013):ăM tăkhungădâyăd năph ng,ăd t,ăhìnhăch ănh tăcóădi nătíchă60ăcm 2, quay đ uăquanhăm tătr căđ iăx ngă(thu căm tăph ngăc aăkhung)ătrongăt ătr ngăđ uăcóăvect ăc mă ngăt ăvuôngăgócăv iătr căquayăvàăcóăđ ăl nă0,4ăT.ăT ăthôngăc căđ iăquaăkhungădâyălà A 2,4.10-3 Wb B 1,2.10-3Wb C 4,8.10-3Wb D 0,6.10-3Wb Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 31:( Hă2013):ă i năn ngăđ cătruy năt ăn iăphátăđ năm tăkhuădânăc ăb ngăđ ngădâyă m tăphaăv iăhi uăsu tătruy năt iălàă90%.ăCoiăhaoăphíăđi năn ngăch ădoăt aănhi tătrênăđ ngădâyă vàăkhôngăv tăquáă20%.ăN uăcôngăsu tăs ăd ngăđi năc aăkhuădânăc ănàyăt ngă20%ăvàăgi ă nguyênăđi năápă ăn iăphátăthìăhi uăsu tătruy năt iăđi năn ngătrênăchínhăđ ngădâyăđóălà A 85,8% B 87,7% C 89,2% D 92,8% Câu 32:( Hă2013):ă o năm chăn iăti păg măcu năc măthu n,ăđo nă m chă Xă vàă t ă nă (hìnhă v ).ă Khiă đ tă vàoă haiă đ uă A,ă Bă nă ápă uAB  U0 cos(t ) (V) (U0,   khôngă đ i)ă thì:ă LC2  , UAN  25 2V UMB  50 2V ,ăđ ngăth iă u AN s măphaă  soăv iă uMB Giáătr ăc aăU0 A 25 14V C 12,5 14V D 12,5 7V B 25 7V Câu 33:( Hă2013):ă tăđi năápăuă=ăU0cos(100 tă– /12) (V)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm iă ti păg măđi nătr ,ăcu năc măvàăt ăđi năcóăc ngăđ ădòngăđi năquaăm chălàăiă=ăI cos(100 tă+ă /12)ăA.ăH ăs côngăsu tăc aăđo năm chăb ng: A 1,00 B 0,87 C 0,71 D 0,50 Câu 34:( Hă2013):ă tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU√2cos t (V)ăvàoăhaiăđ uăm tăđi nătr ăthu nă R = 110  thìăc ngăđ ădòngăđi năquaăđi nătr ăcóăgiáătr ăhi uăd ngăb ngă2A.ăGiáătr ăc aăUă b ng A 220 V B.ă220√2ăV C 110 V D 110√2 V Câu 35:( Hă2013):ă tăm tăđi năápăxoayăăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngăkhôngăđ iăvàăt năs ăfă thayăđ iăđ căvàoăhaiăđ uăm tăcu năc măthu n.ăKhiăfă=ă50ăHzăthìăc ngăđ ădòngăđi năquaă cu năc măcóăgiáătr ăhi uăd ngăb ngă3ăA.ăKhiăfă=ă60ăHzăthìăc ngăđ ădòngăđi năquaăcu năc mă cóăgiáătr ăhi uăd ngăb ng A 3,6 A B 2,5 A C 4,5 A D 2,0 A s thi th că(C ă– 2013) Câu 36:(C ă2013):ă i năn ngăđ cătruy năt ăn iăphátăđ năm tăkhuădânăc ăb ngăđ ngădâyă m tăphaăv iăhi uăsu tătruy năt iălàăH.ăCoiăhaoăphíăđi năn ngăch ădoăt aănhi tătrênăđ ngădây.ă N uăcôngăsu tătruy năt iăgi măkăl năsoăv iăbanăđ uăvàăgi ănguyênăđi năápă ăn iăphátăthìăhi uă su tătruy năt iăđi năn ngătrênăchínhăđ ngădâyăđóălà 1-H 1-H A – (1 – H)k2 B – (1 – H)k C  D  k k Câu 37:(C ă2013)ă:ăM tămáyăphátăđi năxoayăchi uăm tăphaăcóăph năc mălàărôtoăg mă6ăc pă c că(6ăc cănamăvàă6ăc căb c).ăRôtoăquayăv iăt căđ ă600ăvòng/phút.ăSu tăđi năđ ngădoămáyă t oăraăcóăt năs ăb ng A 60 Hz B 100 Hz C 50 Hz D 120 Hz Câu 38:(C ă2013):ă tăđi năápăuă=ă220√6cos( t)ă(V)ăvàoăhaiăđ uăm tăđo năm chăm iă ti păg măđi nătr ăthu n,ăcu năc măthu năvàăt ăđi năcóăđi nădungăCă(thayăđ iăđ c).ăThayăđ iă Căđ ăđi năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăt ăđi năđ tăgiáătr ăc căđ iăUCmax.ăBi tăUCmax =ă440ăV,ăkhiăđóă năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăcu năc mălà A 110 V B 330 V C 440 V D 220 V Câu 39:(C ă2013):ăC ngăđ ădòngăđi năiă=ă2√2cos(100 t)ăAăcóăgiáătr ăhi uăd ngăb ng A.ă√2ăA B.ă2√2 A C A D A Câu 40:(C ă2013):ăKhiăcóăm tădòngăđi năxoayăchi uăch yăquaăcu nădâyăcóăđi nătr ăthu nă50ă  thìăh ăs ăcôngăsu tăc aăcu nădâyăb ngă0,8.ăC măkhángăc aăcu nădâyăđóăb ng Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com A 45,5  B 91,0  C 37,5  D 75,0  Câu 41:(C ă2013):ă tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă50ăVăvàoăhaiăđ uăđo năm chă m iăti păg măđi nătr ăthu nă10ă vàăcu năc măthu n.ăBi tăđi năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uă cu năc măthu nălàă30ăV.ăCôngăsu tătiêuăth ătrongăđo năm chăb ng A 120 W B 320 W C 240 W D 160 W Câu 42:(C ă2013)ă:ă tăđi năápă năđ nh u = U0cos( t)ăvàoăhaiăđ uăcu nădâyăcóăđi nătr ăthu nă Răthìăc ngăđ ădòngăđi năquaăcu nădâyătr ăphaă /3ăsoăv iău.ăT ngătr ăc aăcu nădâyăb ng A 3R B.ăR√2.ă C 2R D.ăR√3 Câu 43:(C ă2013)ă:ă tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngăkhôngăđ iăvàoăhaiăđ uăcu nă s ăc păc aăm tămáyăbi năth ălíăt ng,ăcu năth ăc păc aămáyăđ iăv iăbi nătr ăRăb ngădâyă d năđi năcóăđi nătr ăkhôngăđ iăR0.ăG iăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăquaăcu nădâyăs ăc pălàă I,ăđi năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăbi nătr ălàăU.ăKhiăgiáătr ăRăt ngăthì A.ăIăt ng,ăUăt ng B Iăgi m,ăUăt ng C.ăIăt ng,ăUăgi m D.ăIăgi m,ăUăgi m Câu 44: (C ă2013)ă:ă i năápă ăhaiăđ uăm tăđo năm chălàău=160cos100  tă(V)ă(tătínhăb ngă giây).ăT iăth iăđi măt1,ăđi năápă ăhaiăđ uăđo năm chăcóăgiáătr ălàă80Văvàăđangăgi m.ăđ năth iă măt2=t1+0,0015s,ăđi năápă ăhaiăđ uăđo năm chăcóăgiáătr ăb ng A.ă40√3ăV B 80√3ăV C 40 V D 80 V Câu 45:(C ă2013)ă:ăM tădòngăđi năcóăc ngăđ ăiă=ăIocos2 ft.ăTínhăt ătă=ă0,ăkho ngăth iăgiană ng nănh tăđ ăc ngăđ ădòngăđi nănàyăb ngă0ălà 0,004ăs.ăGiáătr ăc aăfăb ng A 62,5 Hz B 60,0 Hz C 52,5 Hz D 50,0 Hz Câu 46:(C ă2013)ă:ă tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă220ăV,ăt năs ă50ăHzăvàoăhaiă đ uăm tăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăthìăgiáătr ăc căđ iăc aăc ngăđ ădòngăđi nătrongăđo nă m chăb ngă1ăA.ăGiáătr ăc aăLăb ng A 0,99 H B 0,56 H C 0,86 H D 0,70 H Câu 47:(C ă2013):ăM tăđo năm chăđi năxoayăchi uăg măđi nătr ăthu năm iăti păv iăt ă n.ăBi tăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăt ăđi năb ngăm tăn aăđi năápăhi uăd ngă ăhaiăđ uă đo năm ch.ăH ăs ăcôngăsu tăc aăđo năm chăb ng A 0,87 B 0,92 C 0,50 D 0,71 Câu 48:(C ă2013):ă tăđi năápă năđ nhăuă=ăU0cos( t)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm iăti pă g măđi nătr ăthu nă40√3ăΩăvàăt ăđi năcóăđi nădungăC.ăBi tăđi năápă ăhaiăđ uăđo năm chătr ă phaă /6ăsoăv iăc ngăđ ădòngăđi nătrongăđo năm ch.ăDungăkhángăc aăt ăđi năb ng A.ă20√3ăΩ.ă B 40ăΩ.ă C.ă40√3ăΩ.ă D.ă20ăΩ.ă s thi th că( Hă– 2012) Câu 49:( Hă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0cos100tă(V)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăABăg măhaiăđo nă m chăAMăvàăMBăm iăti p.ă o năm chăAMăg măđi nătr ăthu nă100√3ăΩăm iăti păv iă cu năc măthu năcóăđ ăt ăc măL.ă o năm chăMBăch ăcóăt ăđi năcóăđi nădungă1/2 mF.ăBi tă năápăgi aăhaiăđ uăđo năm chăAMăl chăphaă /3ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm chăAB.ă Giáătr ăc aăLăb ng A H B H C H H D     Câu 50:( Hă – 2012)Trongă gi ă th că hành,ă m tă h că sinhă m că đo nă m chă ABă g mă nă tr ă thu nă40ă,ăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ căvàăcu nădâyăcóăđ ăt ăc măLăn iăti pănhauă theoăđúngăth ăt ătrên.ăG iăMălàăđi măn iăgi aăđi nătr ăthu năvàăt ăđi n.ă tăvàoăhaiăđ uăđo nă Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com m chăABăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă200Văvàăt năs ă50ăHz.ăKhiăđi uăch nhă nădungăc aăt ăđi năđ năgiáătr ăCm thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđo năm chăMBăđ tăgiáă tr ăc căti uăb ngă75ăV.ă i nătr ăthu năc aăcu nădâyălà A 24  B 16  C 30  D 40  Câu 51:( Hă– 2012) i năn ngăt ăm tătr măphátăđi năđ căđ aăđ năm tăkhuătáiăđ nhăc ăb ngă đ ngădâyătruy năt iăm tăpha.ăChoăbi t, n uăđi năápăt iăđ uătruy năđiăt ngăt ăUălênă2Uăthìăs ă h ădânăđ cătr măcungăc păđ ăđi năn ngăt ngăt ă120ălênă144.ăChoăr ngăchiătínhăđ năhaoăphíă trênăđ ngădây,ăcôngăsu tătiêuăth ăđi năc aăcácăh ădânăđ uănh ănhau,ăcôngăsu tăc aătr măphátă khôngăđ iăvàăh ăs côngăsu tătrongăcácătr ngăh păđ uăb ngănhau.ăN uăđi năápătruy năđiălàă 4Uăthìătr măphátăhuyănàyăcungăc păđ ăđi năn ngăcho A.ă168ăh ădân B.ă150ăh ădân C.ă504ăh ădân D.ă192ăh ădân Câu 52:( Hă– 2012)T ăm tătr mă phátăđi năxoayăchi uă m tăphaăđ tăt iăv ătríăM,ăđi năn ngă đ cătruy năt iăđ năn iătiêuăth ăN,ăcáchăMă180ăkm.ăBi tăđ ngădâyăcóăđi nătr ăt ngăc ngă80ă  (coiădâyăt iăđi nălàăđ ngăch t,ăcóăđi nătr ăt ăl ăthu năv iăchi uădàiăc aădây).ăDoăs ăc ,ăđ ngă dâyăb ăròăđi năt iăđi măQă(haiădâyăt iăđi năb ăn iăt tăb iăm tăv tăcóăđi nătr ăcóăgiáătr ăxácăđ nhă R).ă ăxácăđ nhăv ătríăQ,ătr cătiênăng iătaăng tăđ ngădâyăkh iămáyăphátăvàăt iătiêuăth ,ăsauă đóădùngăngu năđi năkhôngăđ iă12V,ăđi nătr ătrongăkhôngăđángăk ,ăn iăvàoăhaiăđ uăc aăhaiădâyă t iăđi năt iăM.ăKhiăhaiăđ uădâyăt iăNăđ ăh ăthìăc ngăđ ădòngăđi năquaăngu nălàă0,40ăA,ăcònă khiăhaiăđ uădâyăt iăNăđ iăt tăb iăm tăđo nădâyăcóăđi nătr ăkhôngăđángăk ăthìăc ngăđ ă dòngăđi năquaăngu nălàă0,42ăA.ăKho ngăcáchăMQălà A 135 km B 167 km C 45 km D 90 km Câu 53:( Hă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0 cost (V) (U0 khôngăđ i,ă thayăđ iăđ c)ăvàoăhaiă đ uăđo năm chăg măđi nătr ăthu năR,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc mă Hăvàăt ăđi năm iă 5 ti p.ăKhiă = 0 thìăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăquaăđo năm chăđ tăgiáătr ăc căđ iăIm Khi  = 1 ho că = 2 thìăc ngăđ ădòngăđi năc căđ iăquaăđo năm chăb ngănhauăvàăb ngăIm.ăBi tă 1 – 2 = 200 rad/s.ăGiáătr ăc aăRăb ng A 150  B 200  C 160  D 50  Câu 54:( Hă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0costăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măđi nătr ăthu năR,ă cu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăvàăt ăđi năcóăđi nădungăCăm iăti p.ăG iăiălàăc ngăđ ădòngă năt căth iătrongăđo năm ch;ău 1, u2 u3 l năl tălàăđi năápăt căth iăgi aăhaiăđ uăđi nătr ,ă gi aăhaiăđ uăcu năc măvàăgi aăhaiăđ uăt ăđi n;ăZălàăt ngătr ăc aăđo năm ch.ăH ăth căđúngălà A i = u3C B i = u1 R C i = u2 L D i = u Z Câu 55:( Hă– 2012) tăđi năápăuă=ă400cos100tă(uătínhăb ngăV,ătătínhăb ngăs)ăvàoăhaiăđ uă đo năm chăABăg măđi nătr ăthu nă50ă m iăti păv iăđo năm chăX.ăC ngăđ ădòngăđi nă hi uăd ngăquaăđo năm chălàă2ăA.ăBi tă ăth iăđi măt,ăđi năápăt căth iăgi aăhaiăđ uăABăcóăgiáă tr ă400ăV;ă ăth iăđi mă t  (s),ăc ngăđ ădòngăđi năt căth iăquaăđo năm chăb ngăkhôngăvàă 400 đangăgi m.ăCôngăsu tătiêuăth ăđi năc aăđo năm chăXălà A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 56:( Hă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0cos2 ftăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măđi nătr ăthu năR,ă cu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăvàăt ăđi năcóăđi nădungăCăm iăti p.ăG iăUR, UL, UC l nă l tălàăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ,ăgi aăhaiăđ uăcu năc măvàăgi aăhaiăđ uăt ăđi n.ă Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Tr ngăh pănàoăsauăđây,ăđi năápăăt căth iăgi aăhaiăđ uăđo năm chăcùngăphaăv iăđi năápăt că th iăgi aăhaiăđ uăđi nătr ? A Thayăđ iăCăđ ăURmax B.ăThayăđ iăRăđ ăUCmax C.ăThayăđ iăLăđ ăULmax D.ăThayăđ iăfăđ ăUCmax Câu 57:( Hă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0cos( t)ă(U0 khôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chă ABătheoăth ăt ăg măm tăt ăđi n,ăm tăcu năc măthu năvàăm tăđi nătr ăthu năm iăti p.ăG iă M măn iăgi aăt ăđi năvàăcu năc m.ăBi tăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăAMăb ngăđi nă ápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăMBăvàăc ngăđ ădòngăđi nătrongăđo năm chăl chăphaă  soăv iăđi nă 12 ápăgi aăhaiăđ uăđo năm ch.ăH ăs ăcôngăsu tăc aăđo năm chăMB A B 0,26 C 0,50 D 2 Câu 58:( Hă– 2012) tăđi năápău=ă150√2.cos(100 t)ăVăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm iăti pă g măđi nătr ăthu nă60ăΩ,ăcu nădâyă(cóăđi nătr ăthu n)ăvàăt ăđi n.ăCôngăsu tătiêuăth ăđi năc a đo năm chăb ngă250ăW.ăN iăhaiăb năt ăđi năb ngăm tădâyăd năcóăđi nătr ăkhôngăđángăk ăKhiă đó,ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăb ngăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu nădâyăvàă b ngă50√3ăV.ăDungăkhángăc aăt ăđi năcóăgiáătr ăb ng A.ă60√3ăΩ.ă B 30√3 Ω.ă C.ă15√3ăΩ D.ă45√3ăΩ.ă Câu 59:( Hă– 2012) tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU0cos tă(U0 khôngăđ i,ă ăthayăđ iăđ c)ăvàoă haiăđ uăđo năm chăcóăR,ăL,ăCăm iăti p.ăKhiă ă=ă thìăc măkhángăvàădungăkhángăc aăđo nă m chăl năl tălàăZ1L Z1C ăKhiă ă=ă thìătrongăđo năm chăx yăraăhi năt ngăc ngăh ng.ă H ăth căđúngălà A 1  2 Z1L Z1C B 1  2 Z1L Z1C C 1  2 Z1C Z1L D 1  2 Z1C Z1L Câu 60:( Hă– 2012)Khiăđ tăvàoăăhaiăđ uăm tăcu nădâyăcóăđ ăt ăc mă 0, H m tăhi uăđi năth ă  m tăchi uă12ăVăthìăc ngăđ ădòngăđi năquaăcu nădâyălàă0,4ăA.ăSauăđó,ăthayăhi uăđi năth ănàyă b ngăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăt năs ă50ăHzăvàăgiáătr ăhi uăd ngă12ăVăthìăc ngăđ ădòngăđi nă hi uăd ngăquaăcu nădâyăb ng A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A Câu 61:( Hă– 2012)M tăđ ngăc ăđi năxoayăchi uăho tăđ ngăbìnhăth ngăv iăđi năápăăhi uă d ngă220V,ăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngă0,5ăAăvàăh ăs ăcôngăsu tăc aăđ ngăc ălàă0,8ă.ăBi tă r ngăcôngăsu tăhaoăphíăc aăđ ngăc ălàă11ăW.ăHi uăsu tăc aăđ ngăc ă(t ăs ăgi aăcôngăsu tăh uă íchăvàăcôngăsu tătiêuăth ătoànăph n)ălà A 80% B 90% C 92,5% D 87,5 % s thi th că(C ă– 2012) Câu 62:(C ă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0cos( t + /2)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măđi nătr ă thu năRăm iăti păv iăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măL,ăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chălàăiă = I0.sin( t + /3) Bi tăU0, I0  khôngăđ i.ăH ăth căđúngălà A R = 3L B L = 3R C.ăRă=ă√3.L D Lă=ă√3R Câu 63:(C ă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0cos(t + ) (U0 khôngăđ i,ă thayăđ iăđ c)ăvàoăhaiă đ uăđo năm chăg măđi nătr ăthu n,ăcu năc măthu năvàăt ăđi năm iăti p.ă i uăch nhă = 1 thìăc măkhángăc aăcu năc măthu năb ngă4ăl nădungăkhángăc aăt ăđi n.ăKhiă = 2 m chăx yăraăhi năt ngăc ngăh ngăđi n.ăH ăth căđúngălàă A 1 = 22 B 2 = 21 C 1 = 42 D 2 = 41 10 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 887:Choăđo năm chăđi năn iăti păg măcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iăđ c,ă t ăđi năcóăđi nădungăCă=ă1/(6 )ămFăvàăđi nătr ă20ăΩ.ă i năápăđ tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăuă=ă U0cos(100 t)ăV.ăXácăđ nhăđ ă t ăc măc aăcu nădâyăđ ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđo nă m chăch aăRCăđ tăgiáătr ăc căđ i A 0,6/ ă B.ă 0,8/ ă C.ă 0,4/ ă D.ă 0,3/ ă H H H H Câu 888:Choăđo năm chăxoayăchi uăg măhaiăh p X,ăYăm iăti p.ăTrongăđó m i X, Y ch ă cóăch aăm tătrongăbaăphânăt ăR,ăL,ăC.ăChoăbi tăhi uăđi năth ăgi aăhaiăđ uăđo năm chălàăuă=ă 200√2cos100 tăVăvàăiă=ă2√2cos(100 tă– /6)ăA.ăChoăbi tăX,ăYălàănh ngăph năt ănàoăvàătínhă giáătr ăc aăcácăph năt ăđó? A R = 50 vàăLă=ă1/ ăH B R = 50 vàăCă=ă100/ ăµF C Ră=ă50√3 vàăLă=ă1/2 ăH D R =ă50√3 vàăCă=ă1/10 ămF Câu 889:Cu nădâyăthu năc măcóăh ăs ăt ăc măLă=ă656mHă m iăti păv iăđo năm chăX,ă đo năm chăXăch aă2ătrongă3ăph năt ăR0, L0, C0 m iăti p.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăhi uă nă th ă xoayă chi uă uă =ă 120√2cos100 tă Vă thìă c ngă đ ă dòngă nă quaă cu nă dâyă làă iă =ă 0,6√2cos(100 tă– /6)A.ăXácăđ nhă2ătrongă3ăph năt ăđó? A R0 =ă170 ăvàăL0 = 31,8 mH B R0 =ă173 ăvàăC0 = 31,8 mF C R0 =ă17,3 L0 = 31,8 H D R0 =ă173 ăvàăC0 = 31,8 µF Câu 890:Choăđo năm chăxoayăchi uăg măhaiătrongăbaăph năt ăR, L, C m iăti p.ă i năápă gi aăhaiăđ uăm chăvàăc ngăđ ădòngăđi năquaăm chăcóăbi uăth căuă=ă200cos(100 tă– /2)ăVă vàăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chălàăiă=ă5cos(100 tă– /3)ăA.ăCh năđápăánăđúng A.ă o năm chăcóă2ăph năt ăRL,ăt ngătr ă20 B.ă o năm chăcóă2ăph năt ăLC,ăt ngătr ă40 C o năm chăcóă2ăph năt ăRC,ăt ngătr ă40 D.ă o năm chăcóă2ăph năt ăRL,ăt ngătr ă20√2 Câu 891: tăđi n áp xoay chi u u = U0cos( t + ) V vàoăvàoăhaiăđ uăđo n m ch m c n i ti p g măđi n tr thu n R; cu n c m thu n t n,ăkhiăđóăm ch có ZL = 4ZC T i m t th iăđi m nàoăđó,ăđi n áp t c th i cu n dây có giá tr c căđ iălàă220ăVăăthìăđi n áp t c th i gi a hai đ u m chăđi nălúcăđóălà A 55V B C 220V D 165V 275V Câu 892:M tăđo n m ch g măđi n tr thu n R = 100 t năcóăđi n dung C = 100 F tăvàoăhaiăđ u m chăđi n áp u = Uo.cos(100t)V, t tính b ngăgiây.ă th bi u di n quan h toán h c gi aăđi năápăhaiăđ u t n uC vàăđi năápăhaiăđ uăđi n tr uR h to đ vuông góc OuRuC có d ng B.ăđ ngăelip,ătâmăsaiă A.ăđ ngătròn e  1 2 D.ăm tăđo năth ng,ăh ă s ăgócăkă=ă– Câu 893: o năm chăđi năxoayăchi uăcóăt năs ăf1 =ă50ăHzăch ăcóăm tăt ăđi n.ăN uăt năs ălàăf2 thìădungăkhángăc aăt ăđi năgi măđi 20%.ăT năs A 72 B 62,5 C 60 D 50 Hz Hz Hz Hz C hình sin 122 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 894: tăvàoăhaiăđ uăm tăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc mă0,3/ ăHăm tăđi năápăxoayăchi u.ă Bi tăđi năápăcóăgiáătr ăt căth iă60√6ăVăthìăc ngăđ ădòngăđi năcóăgiáătr ăt căth iă√2ăAăvàăkhiă năápăcóăgiáătr ăt căth iă60√2ăVăthìăc ngăđ ădòngăđi năcóăgiáătr ăt căth iă√6ăA.ăHãyătínhă t năs ăc aădòngăđi n A 120 B 50 C 100 D 60 Hz Hz Hz Hz Câu 895:Hãyăxácăđ nhăđápăánăđúngă.Dòngăđi n xoay chi u i = 10 cos100 tă(A),quaăđi n tr R =  Nhi tăl ng t a sau phút A 500J B 50J C 105 KJ D 250 J Câu 896:M tădâyăchìăcóăđ ng kính d1 ch uăđ cădòngăđi năcóăc ngăđ t iăđaălàă1ăAăthìădâyă chìăcóăđ ng kính d2 = 4d1 s ch uăđ căc ngăđ dòngăđi n t iăđaălàăbaoănhiêu?ăCoiănhi t l ng t a đâyăch t l v i di n tích xung quanh c a dây A I2 = A B I2 = A C I2 = A D I2 = 16 A Câu 897:M tădòngăđi n xoay chi uăđiăquaăđi n tr R = 25  th i gian phút nhi t l ng to raălàăQă=ă6000J.ăC ngăđ hi u d ng c aădòngăđi n xoay chi u A 3A B 2A C.ă √3ă D √2ă A A Câu 898:C ngăđ ădòngăđi năăxoayă chi uăquaăm tăđo nă m chălàăiă=ă2.cos(100 t)ăA.ă i nă l ngăquaăm tăti tădi năth ngăc aăđo năm chătrongăth iăgiană0,005ăsăk ăt ălúcătă=ă0ălà A.ă 1/25 ă B 1/50 ă C 1/50 D.ă 1/100 ă C C C C Câu 899:Dòngăđi năxoayăchi uăch yăquaăm tăđo năm chăcóăbi uăth căiă=ă2√2cos(100 t + ) A,ătătínhăb ngăgiâyă(s).ăTínhăt ălúcăbanăđ u,ădòngăđi năcóăc ngăđ ăb ngăkhôngăl năth ăn mă vàoăth iăđi m: A 0,025 s B 0,015 C 0,035 s D 0,045 s Câu 900: tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ă220ăVăt năs ă50ăHzăvàoăhaiăđ uăm tăbóngăđènăhu nhă quang.ăBi tăđènăch ăsángălênăkhiăđi năápăđ tăvàoăđènăkhôngănh ăh nă110√2ăV.ăT ăs ăgi aăth iă gian đènăsángăvàăth iăgianăđènăt t? A 0,5 B 2ăl n C.ă√2ă D.3ăl n l n l n Câu 901:Choădòngăđi năcóăbi uăth căiă=ăI1 + I0.cos tăch yăquaăm tăđi nătr ăC ngăđ ăhi uă d ngăc aădòngăđi nănàyălà A C B D I0 I0 I0 2 I1  + I1 I1  I I1  2 Câu 902:M tăđo năm chăn iăti păg măm tăđi nătr ăRăcóăth ăthayăđ iăđ c,ăt ăđi năCăvàăcu nă dâyăthu năc măL.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU 0cos tăV.ăThayăđ iă Răđ ăcôngăsu tătiêuăth ătrongăm chăđ tăgiáătr ăPănh ăh năgiáătr ăc aăcôngăsu tătiêuăth ăc căđ iă Pmax.ăKhiăđó,ăRăcóăhaiăgiáătr ăR1 R2.ăBi uăth cănàoăsauăđâyălàăđúngăkhiăbi uădi năm iăliênă h ăgi aăR1 R2? A R1.R2 = ZL/ZC B R1.R2 = ZL + ZC C R1.R2 = |ZL - ZC| D R1.R2 = (ZL - ZC)2 Câu 903:Choăđo năm chăđi năcóăhaiăph năt ăm iăti pălàăt ăCăvàăbi nătr ăR.ă ăl chăphaă gi aăđi năápăhaiăđ uăđo năm chăvàădòngăđi năquaăm chă ngăv iăcácăgiáătr ăR =ă270ăΩăvàăR2 =ă480ăΩăc aăRălàă vàă 2.ăBi tă +ă =ă /2.ă i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăđo năm chălàă150ă V.ăG iăP1 P2 làăcôngăsu tăc aăm chă ngăv iăR1 R2 Bi tăP1 = 30 W Tìm R2? 123 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com A.ă50ăΩ B 480ăΩ C.ă400ăΩ D.ă600ăΩ Câu 904: tăm tăđi năáp xoayăchi uăcó d ngăuă=ăU√2cos( t) V vào haiăđ uăđo năm chăg mă nătr ăthu năR,ăcu nădâyăthu năc măvàăt ăđi năCăm iăti p.ăV iăRăthayăđ iăđ căvàă ≠ă 1/LC.ăKhiăh ăs ăcôngăsu tăc aăm chăđangăb ngă1/√2,ăn uăt ngăRăthì A.ăcôngăsu tătoànăm chăt ng B.ăh ăs ăcôngăsu tăc aăm chăgi m C.ăt ngătr ăc aăm chăgi m D.ăđi năáp hi uăd ngă ăhaiăđ uăđi nătr ăRăt ng Câu 905: tăm tăđi năápăuă=ăU√2.cos t (U, khôngăđ i)ăvàoăđo năm chăABăn iăti p.ăGi aă haiăđi măAMălàăm tăbi nătr ăR,ăgi aăMNălàăcu nădâyăcóărăvàăgi aăNBălàăt ăđi năC.ăKhiăRă=ă 75 thìăđ ngăth iăcóăbi nătr ăRătiêuăth ăcôngăsu tăc căđ iăvàăthêmăb tăk ăt ăđi năCẲănàoăvàoă đo năNBădùăn iăti păhayăsongăsongăv iăt ăđi năCăv năth yăU NB gi m.ăBi tăcácăgiáătr ăr,ăZL, ZC, Ză(t ngătr )ănguyên.ăGiáătr ăc aărăvàăZC A 21 ; 120 B 128 ; 120 C 128 ; 200 D 21 ; 200 Câu 906: tăđi n áp xoay chi u t n s 50ăHzăvàoăhaiăđ uăđo n m ch m c n i ti p g m cu n c m thu năcóăđ t c m 1/ H, t năcóăđi n dung 1/5 mFăvàăđi n tr thu năRăthayăđ i đ c.ă i u ch nhăRăđ công su t c a m chăđ t c căđ i, giá tr c aăRălúcăđó A 30 Ω B 20 Ω C 50 Ω D 40 Ω Câu 907: o năm chăxoayăchi uăR,ăL,ăCăm iăti pătrongăđóăcu nădâyăkhôngăthu năc m,ăRă làăbi nătr ă i năápăhaiăđ uăm chăvàăhaiăđ uăđi nătr ăthu năl năl tălàăUăvàăU R.ă i uăch nhăRă đ ăcôngăsu tătrênăRăđ tăgiáătr ăc căđ iăkhiăđóăUă=ă1,5U R H ăs ăcôngăsu tăc aăm chăđi nălà A 0,71 B 0,50 C 0,75 D 0,67 Câu 908:Cho m chăđi n xoay chi u g măđi n bi n tr m c n i ti p v i h p đen.ă i n áp hai đ u m ch uAB = 200√2cos (100 t) (v), X ch a m t ph n t (L ho căC).ă i u ch nhăRăđ công su t tiêu th m ch c căđ iăthìăc ngăđ hi u d ng m ch √2ăA Bi tădòngăđi n m ch s măphaăh năđi năápăhaiăđ u m ch C u t o h p X giá tr c a ph n t X là: A Xă ch aă C:ă B.ă Xă ch aă C:ă C=31,8F C=52,4F C.ăXăch aăL:ăL = D.ăXăch aăL:ăLă=ă 0,36 H 0,54 H Câu 909: t m tăđi n áp xoay chi u u = U0cos( t)ăV vàoăhaiăđ u m chăđi n ghép n i ti p g măđi n tr R, cu n thu n có L có th thayăđ i t năcóăđi nădungăC.ă i u ch nhăLăđ n áp hi u d ngăhaiăđ u cu n c măđ t c căđ iăkhiăđóăbi u th cănàoăsauăđâyăsai?  UR  1   UC  A UL  U C 1  2  U U R  UC U R B 2 U L U C  U R  U C D 2 2 U L  U R  UC  U Câu 910:Choăm tăđo năm chăRLCăkhôngăphânănhánh,ăcu nădâyăthu năc m,ăđ ăt ăc măc aă cu nădâyăcóăth ăthayăđ iăđ c.ăKhiăthayăđ iăgiáătr ăc aăLăthìăth yă ăth iăđi măđi năápăhi uă d ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăc căđ iăthìăđi năápănàyăg păb năđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu nă 124 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com dây.ăKhiăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu nădâyăc căđ iăthìăđi năápănàyăsoăv iăđi năápăhi uă d ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăkhiăđóăg p: A.ă4,25ăl n B.ă2,5ăl n C l n D l n Câu 911: o năm chăm iăti păg măm tăđi nătr ăthu năRă=ă50ăΩ,ăm tăt ăđi năcóăđi nădungă Căvàăm tăcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iăđ c.ă i năápăxoayăchi uăđ tăvàoăhaiă đ uăđo năm chăcóăbi uăth căuă=ăU√2.cos(2 ft).ăKhiăthayăđ iăđ ăt ăc măt iăgiáătr ăL1 =ă1/ ăHă thìăc ngăđ ădòngăđi nătrongăđo năm chăcùngăphaăv iăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm ch.ăKhiă thayăđ iăđ ăt ăc măt iăgiáătr ăL2 =ă2/ ăHăthìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu năc măđ tăgiáă tr ăc căđ i.ăTínhăt năs ăf? A 25 Hz B 50 Hz C 100 Hz D 75 Hz Câu 912: t m tăđi n áp uă=ă220√2cos(100 t)ăV vàoăhaiăđ uăđo n m ch n i ti p AB g m n tr R = 100, cu n dây thu n c măcóăLăthayăđ iăđ c, t có Că=ă1/10 ămF.ă i u ch nh L = L0 đ n áp hi u d ngăhaiăđ u cu nădâyăđ t giá tr c căđ i,ăkhiăđóăk t lu nănàoăsauăđâyă sai ? A.ăN uăgi măLăt ăgiáătr ăL0 thìăs ăt năt iăhaiăgiáătr ăkhácănhauăc aăLă ngăv iăm tăgiáătr ăc aă năápăhi uăd ngăhaiăđ uăđi nătr B.ăDòngăđi nătr ăphaăh năhi uăđi năth C T ngăLăt ăgiáătr ăL0 s ăt năt iăhaiăgiáătr ăkhácănhauăc aăLă ngăv iăm tăgiáătr ăc aăh ăs ăcôngă su t D.ăN uăgi măd năLăt ăgiáătr ăL0 thìăm chăcóăth ăx yăraăhi năt ngăc ngăh ng Câu 913: –Dòngăđi năxoayăchi uăbaăpha A làăh ăth ngăg mă3ădòngăđi năxoayăchi uăcùngăbiênăđ ănh ngăl chănhauăv ăphaăm tăgócă b ngă1200 B.ălàăm tăh ăth ngăg măbaădòngăđi năxoayăchi uăcùngăbiênăđ ănh ngăl chănhauă1/3ăchuăkì C.ăđ căt oăraăt ăbaămáyăphátăđi năxoayăchi uă1ăpha D đ căt oăraăt ăbaăsu tăđi năđ ngăcùngăbiênăđ ,ăcùngăt năs ănh ngăl chăphaănhau góc 1200 Câu 914: Choăm chăđi năxoayăchi uăABăg m:ă o năm chăAMăch ăch aăCăvàăđo năm chă MBăch ăch aăcu nădâyăm iăti p.ăBi tăUAM =ă√2UMB, uAB nhanh pha 300 soăv iăuAM.ăNh ă v yăuMB nhanhăphaăsoăv iădòngăđi năm tăgócălà A 450 B 900 C 150 D 750 Câu 915: Trongămáyăphátăđi năxoayăchi uă3ăpha A.ălúcăc căb căc aărôtoăđ iădi năcu nă1ăthìăsu tăđi năđ ngă ăcu nă1ăb ngă0 B.ăcóănguyênăt căho tăđ ngăkhácăv iănguyênăt căho tăđ ngămáyăphátăđi năxoayăchi uă1ăpha C cóăsu tăđi năđ ngătrongăbaăcu nădâyăc ngăl chăphaănhau 1200 làăvìăcùngăphaăv iăt ăthôngă quaăbaăcu nădây D.ăđ ătránhădòngăđi năFucôăng iătaăcóăth ădùngănh aăthayăthépăkhiăch ăt oăstato Câu 916: iăv iădòngăđi năxoayăchi uă3ăphaă ăth iăđi mătăkhiăi 1max A i2 = i3 = i1nax B i2 = i3 = - i1nax C i2 = i3 = - i1nax D i2 = i3 = Câu 917: Choăm chăđi năxoayăchi uănh ăhìnhăv ă i năápăgi aăAăvàăBăluônăluônăcóăbi uăth căuă=ăUă cost A R B ăquaăđi nătr ădâyăn iăvàăkhóaăK.ăRă=ă40 ; R0 = 20  KhiăkhóaăKăđóngăhayăKăm ,ădòngăđi năquaăRăđ uăl chăphaă C măkhángăcu nădâyălà B 80  A 60  C 100  C M  soăv iău i1nax L,R0 N B K D 60  125 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 918: Choăđo năm chăABăg m nătr ăthu năR;ăm tăt ăđi năcóăđi nădungăCăvàăm tă cu năc măLă(theoăth ăt ăđóă)ăm iăti p.ă tăvàoăABăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uă d ngăUăthìăđi năápăgi aăhaiăđ uăđo năm chăAMă(ăđo năm chăAMăch aăRăvàăC)ăvàăhaiăđ uă cu năc măđ uăcóăgiáătr ăhi uăd ngăb ngă100Văvàăcùngăl chăphaă soăv iădòngăđi n.ă i năápă hi uăd ngăUăb ng A 100 V B 100V C 50 V D 50V Câu 919: Phátăbi uănàoăsauăđâyălàăsai khiănóiăv ămáyăphátăđi năxoay chi uăm tă pha ? A.ăH ăth ngăvànhăkhuyênăvàăch iăquétăđ căg iălàăb ăgóp B.ăPh năt oăraădòngăđi nălàăph nă ng C Ph năc măluônălàăb ăph năđ ngăyên D.ăPh năt oăraăt ătr ngălàăph năc m Câu 920: Vaiătròăc aălõiăthépătrongăc uăt oăc aămáyăbi năápălà A.ăgi măs ăl chăphaăgi aăđi năápăv iăc ngăđ ădòngăđi n B.ăt ngăh ăs ăcôngăsu tăm chăs ăc p C.ăgi măs ătiêuăhaoăn ngăl ngădoădòngăđi năFu-cô D.ăt oăraăm chăt ăkhépăkín Câu 921: tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăđi năkhôngăphânănhánhăRLCă(ăv iăcu năc măthu n)ă m tăđi năápăcóăbi uăth că u=100 2cos t (V)ăluônă năđ nhăthìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uă RăvàăLăđoăđ căl năl tălàă80Văvàă40V.ăGhépăthêmăt ăCẲăv iăt ăCăthìăđi năápăhi uăd ngăhaiă đ uăRăbâyăgi ălàă100V.ăKhiăđóăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăb ăt ăđi nă(g măCẲăn iăti pă v iăC)ăb ngăbaoănhiêuăvàăCẲăph iăghépănh ăth ănàoăv iăt ăCă? A 50V;ăghépăn iăti p B.ă200V;ăghépăn iăti p C 50V; ghép song song D 200V; ghép song song Câu 922: Phátăbi uănàoăsauăđâyăđúng đ iăv iămáyăphátăđi năxoayăchi uă? A.ăBiênăđ ăc aăsu tăđi năđ ngăph ăthu căvàoăs ăc păc căc aănamăchâm B.ăT năs ăc aăsu tăđi năđ ngăph ăthu căvàoăs ăvòngădâyăc aăph nă ng C Dòngăđi năc mă ngăch ăxu tăhi nă ăcácăcu nădâyăc aăph nă ng D.ăC ăn ngăcungăc păchoămáyăđ căbi năđ iăhoànătoànăthànhăđi năn ng Câu 923: Choăđo năm ch năABăg măm tăđi nătr ăthu năb ngă40 ;ăm tăt ăđi năcóăđi nă dung 500 F ;ăm tăcu năc măcóăđi nătr ăho tăđ ngă10ă ăvàăcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iăđ c.ă i năápăxoayăchi uăhaiăđ uăđo năm chăcóăgiáătr ăhi uăd ngăvàăt năs ăfă=ă50Hzăluônăkhông đ i.ă ăđi năápăgi aăhaiăđ uăcu năc măl chăphaă90 soăv iăđi năápăhaiăđ uăm chăthìăLăph iă cóăgiáătr ăb ng A H hay H B H hay H C 0,5 H hay 0,1 H D 1 H hay H Câu 924: M tămáyăbi năápăcóăcu năth ăc păm căv iăm tăđi nătr ăthu n,ăcu nă s ăc păm căv iăngu năđi năxoayăchi u.ă i nătr ăc aăcácăcu nădâyăvàăhaoăphí năn ngăc aă máyăkhôngăđángăk ăN uăt ngătr ăs ăc aăđi nătr ăm căvàoăcu năth ăc pălênăhaiăl năthì A c ngăđ ăhi uăd ngăc aădòngăđi năch yătrongăcu năth ăc păgi măhaiăl n,ătrongăcu năs ăc pă khôngăđ i B.ăđi năápă ăhaiăđ uăcu năs ăc păvàăth ăc păđ uăt ngăhaiăl n C.ăsu tăđi năđ ngăc mă ngătrongăcu năth ăc păt ngăhaiăl n,ătrongăcu năs ăc păkhôngăđ i D.ăcôngăsu tătiêuăth ăđi nă ăm chăs ăc păvàăth ăc păđ uăgi măhaiăl n 126 Xóa nhòa kho ng cách Câu 925: Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Choăđo năm chăRLCăvàăm tăampeăk ănhi tăcóăđi nătr ăr tăbéăm iăti p.ăBi tă cu năc măcóăđ ăt ăc mă H,ăt ăđi năcóăđi nădungăCă=ă 103 F ă i năápăgi aăhaiăđ uăm chă 15 u = U0cos100 tăluônă năđ nh.ăKhiăm căthêmăt ăđi năcóăđi nădungăCẲăv iăCăthìăs ăch ă ampeăk ăv năkhôngăđ i.ăGiáătr ăc aăCẲălà A 103 F B 104 F C 103 F 7,5 D 103 F 75 Câu 926: Trongămáyăphátăđi năxoayăchi uă1ăphaăki uăc mă ng A.ăb ăgópăđi năg mă2ăvànhăkhuyênăvàăhaiăch iăquétăquayăcùngăkhungădây B khiăph nă ngăquayăm iăc năcóăb ăgópăđi n C.ăkhiăph năc măquayăm iăc năcóăb ăgópăđi n D.ăb ăgópăđi năg mă2ăvànhăbánăkhuyênăvàăhaiăch iăquét Câu 927: Choăđo năm chăđi năABăg măhaiăđo năm chăAMăvàăMBăm iăti pănhau.ă o năAMăg măm ăđi nătr ăthu năR1 m iăti păv iăt ăđi năcóăđi nădungăC,ăđo năm chă MBăg măm tăđi nătr ăthu năR2 m iăti păv iăm tăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măL.ă tă năápăxoayăchi uăcóăt năs ă f= vàăcóăgiáătr ăhi uăd ngăluônăkhôngăđ iăvàoăđo nă LC m chăAB.ăKhiăđóăđo năm chăABătiêuăth ăcôngăsu tăP1.ăN uăn iăt tăhaiăđ uăcu năc măthìă năápăhaiăđ uăm chăAMăvàăMBăcóăcùngăgiáătr ăhi uăd ngănh ngăl chăphaănhauă , công su tătiêuăth ăc aăđo năm chăABătrongătr ngăh pănàyăb ngă180ăW.ăGiáătr ăc aăP A 320W B 360W C 240W D 200W Câu 928: Trongămáyăphátăđi năxoayăchi uăm tăpha,ăcácăcu nădâyăc aăph năc mă vàăph nă ngăđ căqu nătrênăcácălõiăthépăk ăthu tăđi nănh m: A T ngăc ngăt ăthôngăchoăchúng B Làmăchoăt ăthôngăquaăcácăcu nădâyăbi năthiênăđi uăhòa C Tránhăs t aănhi tădoăhi uă ngăJun-Lenx D Làmăchoăcácăcu nădâyăph năc măcóăth ăt oăraăt ătr ngăquay Câu 929: Choăđo năm chăRLCăm iăti p,ăv iăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iă đ c.ă i năápăxoayăchi uăgi aăhaiăđ uăđo năm chăluônă năđ nh.ăChoăLăthayăđ i.ăKhiăLă= L1 thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăb năt ăđi năcóăgiáătr ăl nănh t,ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiă đ uăđi nătr ăRăb ngă220V.ăKhiăLă=ăL2 thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu năc măcóăgiáă tr ăl nănh tăvàăb ngă275V,ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăb ngă132V Lúc năápăhi uăd ngăgi aăhaiăb năt ăđi nălàă A 96V B 451V C 457V D 99V Câu 930: TìmăcâuăSAI.ăTrongămáyăbi năápă: A Ph năc mălàăcu năs ăc p B S ăvòngădâyăc aăhaiăcu năs ăc p,ăth ăc păkhácănhau C Cu năs ăc pălàăph nă ng D Cu năth ăc pălàăph nă ng Câu 931: Choăđo năm chăđi năABăkhôngăphânănhánhăm cătheoăth ăt ă:m tă cu năc mă,m tăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ că,m tăđi nătr ăthu năR=50 ă.Gi aăA,Bă cóăm tăđi năápăxoayăchi uăluônă năđ nhă u  164 sin t (V).ChoăCăthayăđ iă.Khiădung  khángăc aăt ăđi năb ngă40 ăthìăđi năápăgi aăhaiăđ uăcu năc măl chăphaă soăv iăđi năápă 127 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com gi aăhaiăđ uăm chăMB(m chăMBăch aăCăvàăR)vàăcôngăsu tătiêuăth ăc aăm chăABăl nănh tă Pmax.Giáătr ăc aăPmax b ng A.328,00W B.840,50W C.672,50W D.537,92W Câu 932: ătránhădòngăđi năFucôăcácăláăs tătrongălõiăcácămáyăphátăđi năvàă máyăbi năápăph iăs păx pătheoăcáchănàoăsauăđây? A Cácăláăs tăs păx păd cătheoăph ngăcácăđ ngăs căt ăxu tăhi nătrongăcácămáy B.ăCácăláăs tăx păvuôngăgócăv iăcácăđ ngăs căt ăxu tăhi nătrongăăcácămáy C.ăMáyăphátăđi n,ăcácăláăs tăx păd cătheoăph ngăcácăđ ngăs căt ăcònămáyăbi năápăx păvuôngă gócăv iăcácăđ ngăs căt D.ăMáyăbi năáp,ăcácăláăs tăx păd cătheoăph ngăcácăđ ngăs căt ăcònămáyăphátăđi năx păvuôngă gócăv iăcácăđ ngăs c t Câu 933: Choă m chă nă nh ă hìnhă v ,ă cu nă dâyă thu nă c m:ă i nă ápă 2ă đ uă M m chăcóăt năs ăfăvàăcóăgiáătr ăhi uăd ngăUMN;ăvônăk ă(V1)ăch ă80ăV,ă C A vônăk ă(V2)ăch ă60ăV.ă i năápă2ăđ uăcácăvônăk ăl chăphaănhauă90 L Giáătr ăUMN V1 R A 46,7 V B 55,6 V V2 C 70,7 V D 100 V N Câu 934: i năn ngă ătr măphátăđi năđ cătruy năđiăd iăđi năápăUăvàăcôngă su tă200ăkW.ăHi uăs ăch ăc aăcácăcôngăt ăđi nă ătr măphátăvàă ăn iăthuăsauăm iăngàyăđêmă chênhăl chănhauă480ăkWh.ăHi uăsu tăt iăđi năb ng A 90 % B 80 % C 95 % D 60% Choăđo năm chăđi n g măbi nătr ăR;ăm tăt ăđi năcóăđi nădungă Câu 935: 50 F vàăm tă cu năc măcóăđ ăt ăc mă Hă(theoăth ăt ăđó)ăm iăti păv iănhau.ăKhiăđ tăvàoăhaiăđ uă đo năm chăm tăđi năápăxoayăchi uăuăluônă năđ nhăthìăđi năápăgi aăhai đ uăđo năm chăch aă RăvàăCăkhôngăph ăthu căvàoăgiáătr ăc aăR.ăT năs ăc aăđi năápăuăb ng A 60Hz B 100Hz C 200Hz D 50Hz Câu 936: Ng iătaătruy năt iăđi năn ngăt ăAăđ năB.ă ăAădùngăm tămáyăt ngă th ăvàă ăBădùngămáyăh ăth ,ădâyăd năt ăAăđ năBăcóăđi nătr ă40ă.ăC ngăđ ădòngăđi nătrênă dâyălàă50ăA.ăCôngăsu tăhaoăphíătrênădâyăb ngă5%ăcôngăsu tătiêuăth ă ăBăvàăđi năápăcu năth ă c păc aămáyăh ăth ălàă200ăV.ăBi tădòngăđi năvàăđi năápăluônăcùngăphaăvàăb ăquaăhaoăphíăc aă cácămáyăbi năth ăT ăs ăc aămáyăh ăth ălà A 0,005 B 0,05 C 0,01 D 0,004 Câu 937: Trongă máyăphátăđi năxoayăchi uăbaăpha,ăsu tăđi năđ ngă ăbaăcu nă dâyăl năl tătri tătiêuăsauănh ngăkho ngăth iăgianăb ngănhauălà A T B T C T D T Câu 938: Phátăbi uănàoăsauăđâyălàăđúngăkhiănóiăv ădòngăđi năxoayăchi uăbaăphaă? A Khiăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm tăphaăb ngăkhôngăthìăc ngăđ ădòngăđi nătrongăhaiăphaă cònăl iăkhácăkhông B.ăCh ăcóădòngăđi năxoayăchi uăbaăphaăm iăt oăđ căt ătr ngăquay C.ăDòngăđi năxoayăchi uăbaăphaălàăh ăthôngăg măbaădòngăđi năxoayăchi uăm tăpha,ăl chăphaă góc  128 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com D.ăKhiăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm tăphaăc căđ iăthìăc l iăc căti u Câu 939: M tămáyăbi năápălýăt ngăđ ădòngăđi nătrongăhaiăphaăcònă ngăcóăt ăs ă N1  ă i năápăhi uăd ngăvàă N2 50 c ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngă ăcu năs ăc păl năl tălàă100Văvàă5ăA.ăBi tăcôngăsu tăhaoă phíă trênă đ ngădâyă b ngă 10%ă côngă su tă truy nă đi.ă i nă ápă ă cu nă th ă c pă vàă côngă su tă truy năđiă ăcu năth ăc păđ năph ăt iăl năl tălàăbaoănhiêuă? A 100V; 100W B 50V; 50W C 5000V; 450W D 5000V; 500W Câu 940: anăm chăABăg măm tăt ăđi năCăm iăti păv iăm tăbi nătr ăcóă giáătr ăt ă0ăđ nă600ă.ă i năápăgi aăhaiăđ uăđo năm chău AB = U cost.ă i uăch nhăconă ch yăđ ăbi nătr ăcóăgiáătr ăRă=ă400ă thìăcôngăsu tăt aănhi tătrênăbi nătr ămaxăvàăb ngă100ă W.ăKhiăcôngăsu tăt aănhi tătrênăbi nătr ălàă80ăWăthìăbi nătr ăcóăgiáătr A 200  B 300  C 400  D 500  Câu 941: o năm chăđi năxoayăchi uăAMBăc uăt oăg măAMăcóăRăvàăC,ăMBăcóăcu nă c măthu năcóăLăthayăđ i.ă i năápăxoayăchi uăhaiăđ uăm chăAB:ă u=75 2cos(100 t+ )(V) i uăch nhăLăđ năkhiăUMB cóăgiáătr ăc căđ iăb ngă125V.ăBi uăth căđi năápăgi aăhaiăđ uă AM A u AM =100cos(100 t+ )(V) B u AM =100 2cos(100 t)(V) C u AM =100 2cos(100 t- )(V) D uAM =100cos(100 t)(V) 2 Câu 942: Choăm chăđi năxoayăchi uăABăg măR,ăL,ăCăm iăti p.ăCu năc măthu năcóăđ ă t ă c mă thayă đ iă đ c.ă tă vàoă haiă đ uă đo nă m chă ABă m tă nă ápă xoayă chi uă nă đ nhă u  100 cos(100t ) (V) ă i uăch nhăđ ăt ăc măđ ăđi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăcu năc măđ tăgiáă tr ăc căđ iălàă UL max UC =200ăV.ăGiáătr ă UL max A 100 V B 150 V C 300 V D 250 V Câu 943: Choăđo năm chăRLCăm iăti păv iăCăcóăth ăthayăđ iăđ c.ăKhiăđi uăch nhăCă đ ăUCMax =ă50Văvàătr ăphaă /6ăsoăv iău AB Tính UR UL khiăđó B A UR = 12,5 V; UL = 12,5V A UR = 25 V; UL = 12,5V C A UR = 25V; UL = 12,5 V D A UR = 12,5V; UL = 12,5V Câu 944: Haiăcu nădâyă(R1, L1) (R 2, L2)ăm iăti păvàoăm chăđi năxoayăchi u.ăTìmă m iăliênăh ăgi aăR1, L1, R2, L2 đ ăđi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăm chăb ngăt ngăcácăđi năápă hi uăd ngăc aăhaiăcu nădây A L1 = L2 B R1 = R2 C R1L1 = R2L2 D R1L2 = R2L1 Câu 945: tăđi năápă u=U 2cos2 ft (Uăkhôngăđ i,ăt năs ăfăthayăđ iăđ c)ăvàoăhaiăđ uăđo nă m chăn iăti păg măđi nătr ăthu năR,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăvàăt ăđi năcóăđi nă dungăC.ăKhiăt năs ălàăf1 thìăc măkhángăvàădungăkhángăc aăđo năm chăcóăgiáătr ăl năl tălàă 10 ăvàăZC1.ăKhiăt năs ălàăf2 thìăđi năápăhi uăd ngăhaiăđ uăđi nătr ăthu năb ngăU.ăBi tăf2 = 4f1.ăGiáătr ăc aăZC1 A.ă150ă B.ă50ă C.ă16ă D 160ă Câu 946: Choăm chăđi năABăg măm tăt ăđi năcóăđi nădungăC;ăm tăđi nătr ăho tăđ ngăRă vàăm tăcu năc măcóăđi nătr ăthu nărăvàăcóăđ ăt ăc măLă(ătheoăth ăt ăđó)ăm iăti păv iăLă =ărRC.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năápăxoayăchi uăthìăđi năápăgi aăhaiăđ uăcu nă 129 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com c măcó bi uăth că u=100cos( t+ 12 ) (v).ăVàoăth iăđi măđi năápăgi aăhaiăđ uăcu năc măb ngă 80Văthìăđi năápăgi aăhaiăđ uăm chăAMă(ăAMăg măCăvàăR)ălàă30V.ăBi uăth căc aăđi năápă gi aăhaiăđ uăđo năm chăAMălà A u AM =50cos( t- ) (V) 12 C u AM =200cos( t- ) (V) B u AM =50cos( t- ) (V) D u AM =200cos( t- ) (V) 12 tăđi năápă u=220 2cos100 t (V)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măm tăbóngăđènădâyă Câu 947: tócălo iă110Vă– 50Wăm iăti păv iăm tăt ăđi năcóăđi nădungăthayăđ iăđ c.ă i uăch nhă Căđ ăđènăsángăbìnhăth ng.ă ăl chăphaăgi aăc ngăđ ădòngăđi năvàăđi năápăgi aăhaiăb nă t ăđi nălúcănàyălà A  B  C  D  Câu 948: Cho đo năm chăABăg măR,L,Căm iăti p.ăNg iătaăm căkhóaăkăcóăđi nătr ă r tăbéăsongăsongăv iăt ăCăvàăđ tăvàoăABăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU 0cos tăv iă ăthayă đ iăđ c.ăBanăđ uă ă=ă120 ărad/săvàăkhóaăkăng tăthìăđi năápăgi aăhaiăđ uăt ăl chăphaă soăv iăđi năápăhaiăđ uă m ch.ă ăkhiăkhóaăkăđóngăhayăm ,ăcôngăsu tătiêuăth ăc aăm chăABăv năkhôngăđ iăthìăt năs ă gócăph iăcóăgiáătr ăb ng A.ă120 ărad/s.ă B 60 rad/s C.ă240 ărad/s D.ă120 rad/s Câu 949: Choăm chăđi năđi năABăch aăcu năc măthu n,ăm tăbi nătr ăRăvàăm tăt ăđi nă(ă theoăth ăt ăđóă)ăm iăti pănhau.ăBi tăđi năápăxoayăchi uăgi aăhaiăđ uăAăvàăBăcóăt năs ă 60Hzăvàăđi năápăhi uăd ngăcóăgiáăătr ăluônăb ngă250V;ăt ăđi năcóăđi nădungă 500 F Cho R thayăđ i,ătaăth yăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđo năm chăch aăRăvàăCăkhôngăph ăthu că vàoăR.ăN uăđi uăch nhăRă=ă37,5 ăthìăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngătrongăm chăcóăgiáătr ă b ng A 3A B 1A C 4A D 2A Câu 950: Choăđo năm chăđi năRLCăm iăti p.ăBi tăcu năc măthu năvàăcóăđ ăt ăc măLă thayăđ iăđ c.ă i năápăxoayăchi uăgi aăhaiăđ uăđo năm chăluônă năđ nh.ăG iăđi năápăhi ă d ngăgi aăhaiăđ uăđo năm ch,ăhaiăđ uăđi nătr ăRăvàăgi aăhaiăb năt ăđi năCăl năl tălàăU,ă UR UC Cho L thayăđ i.ăKhiăLă=ăL0 thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu năc măđ tăgiáă tr ăl nănh tăvàăb ngăUL0.ăH ăth căđúngălà B U2R =U2 +U2L0 +UC2 A U2 =U2R +U2L0 +UC2 +U2 D U2L0 =U2R +UC2  U2 C UC2 =UR2 +UL0 Câu 951: Choăđo năm chăđi năABăg măm tăcu năc măcóăđi nătr ăho tăđ ngărăm iă ti păv iăm tăh păkínăXăch aăhaiătrongăbaăph năt :ăđi nătr ăho tăđ ngăR,ăcu năc măthu năLă vàăt ăđi năC.ă tăvàoăhaiăđ uăABăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă130Văthìă năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăcu năc măvàăhaiăđ uăh păXăl năl tălàă78Văvàă104V.ăH pă Xăph iăch aă A C R B.ăLăvàăCăv iădungăkhángăl năh nădungăkháng C R L D.ăCăvàăLăv iăc măkhángăl năh nădungăkháng 130 Xóa nhòa kho ng cách Câu 952: Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Choăđo năm chăđi năRLCăm iăti p.ăăBi tăRălàăm tăbi nătr ,ăcu năc măthu nă cóăđ ăt ăc mă 0,2875 H,ăt ăđi năcóăđi nădungă 103 F ă i năápăhaiăđ uăm chălàă u=125cos(100 t+ ) (V)ăluônă năđ nh.ăChoăRăthayăđ i.ăKhiăRă=ăR ho căRă=ăR2 thìăcôngăsu tă tiêuăth ăc aăđo năm chăđ uănh ănhau.ăBi tăc ngăđ ădòngăđi năkhiăRă=ăR i1 =4cos(100 t- ) (A) Khi R = R2 thìăc ngăđ ădòngăđi năquaăm chălà 302,5 16 25 A i2 = cos(100 t+ ) (A) B i2 = cos(100 t- ) (A) 3 242 16 25 D i2 = cos(100 t- ) (A) C i2 = cos(100 t+ ) (A) O 12 12 L0 L Câu 953: Hìnhăbênălàăđ ăth ăbi uădi năs ăph ăthu căc aăcôngăsu tătiêuăth C aăđo năm chăđi năRLCăkhôngăphânănhánhătheoăđ ăt ăc măLăc aăcu nă c m.Bi tăRă=ă40 ;ăđi năápăhaiăđ uăđo năm chălàăuă=ăU 0cos tăluônă năđ nh Dungăkhángăc aăt ăđi năb ng A 20ă B.ă50ă C.ă60ă D.ă30 Câu 954: o năm chăđi năg măcóăhaiăph năt ăXăvàăY.ăKhiăđ tăvàoăđ uăđo năm chăm tă năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngăUăthìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăm iăph năt ălàă Uăvàă2U.ăHaiăph năt ăđóălà A.ăcu năc măvàăđi nătr ăthu n B t ăđi năvàăcu năc măthu n C.ăđi nătr ăthu năvàăt ăđi n D.ăcu năc măcóăđi nătr ăthu năvàăt ăđi n Câu 955: tăđi năápăuă=ăU0cos tă(U0 vàă ăkhôngăđ i)ăvàoăhaiăđ uăđo năm chăđi năxoayă chi uăn iăti păg măđi nătr ăthu n,ăcu năc măthu năvàăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ iă đ c.ăKhiădungăkhángă100 ăthìăcôngăsu tăc aăđo năm chăc căđ iălàă100W.ăKhiădungă khángă200 ăthìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăt ăđi nălàă100 V.ăGiáătr ăc aăđi nătr ă thu nălà A 100ă B.ă160ă C.ă150ă D.ă120ă Câu 956: Cho m chăđi năABăg măm tăbóngăđènădâyătócăcóăghiă(120Vă– 75W);ăm tăcu nă c măcóăđ ăt ăc mă 0,48 Hăvàăm tăt ăđi năm iăti p.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi nă áp u = U0cos100 tă(tătínhăb ngăs)ăthìăth yăđènăsángăbìnhăth ngăvàăcôngăsu tătiêuăth ăc aă đo năm chăABălàă100W.ăH ăs ăcôngăsu tăc aăcu năc măb ng A 0,8 B 0,6 C D Câu 957: Choăm chăđi năkhôngăphânănhánhăg măm tăcu năc măthu n;ăm tăt ăđi năcóă nădungăthayăđ iăđ căvàăm tăđi nătr ăho tăđ ngăb ngă100 ă tăvàoăhaiăđ uăm chăm tă năápăuă=ă200cos100 t(V)ăluônă năđ nh.ă i uăch nhăđi nădungăc aăt ăđi năđ ăđi năápă gi aăhaiăb năt ăđi nătr ăphaă soăv iău.ăKhiăđóăcôngăsu tătiêuăth ăc aăm chăđi nălà A 75W B 25W C 50W D 100W Câu 958: tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU0cos120 t(ăU0 khôngăđ i,ătătínhăb ngăs)ăvàoăhaiăđ uă m chăđi năm iăti păg măđi nătr ăthu năR,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măLăthayăđ iă 2500 F i uăch nhăLăđ ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uă cu năc măđ tăgiáătr ăc căđ i.ăGiáătr ăc căđ iăđóăb ngă U0 ă i nătr ăRăb ng đ căvàăt ăđi năcóăđi nădungăCă=ă 131 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com A.ă40 ă B.ă30 C 10 D 10 Câu 959: Choăm tăđo năm chăxoayăchi uăn iăti păAMBăg măđo năm chăAMă (R1 n iăti păC1),ăđo năm chăMBă(ăR2 = 2R1 n iăti păC2) Khi ZAB = ZAM + ZMB A C2 = C21 B C2 = C1 C C2 = 2C1 D C2 = C1 Câu 960: Choăm chăđi năxoayăchi uă(RLC)ăcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ căvàă R = ZL.ă i uăch nhăđi nădungăCăđ ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăt ăđi năc căđ iăthìă bi uăth căhi uăđi năth ăt căth iă ăhaiăđ uăt ăCăcóăd ngă u(t )  400cos100 t (V).ăBi uăth că năápăt căth iăhaiăđ uăđo năm chăcóăd ng  A u(t )  200 cos(100 t  ) (V)  C u(t )  200 cos(100 t  ) Câu 961:  B u(t )  200 cos(100 t  )  D u(t )  200 cos(100 t  ) H ăs ăcôngăsu tăc aăđo năm chăxoayăchi uăRLCăđ tăgiáătr ăb ngă khiăđo năm chăcó A.ăđi nătr ăthu năRă=ă0 B LC  1 RC2 C.ăLC = D LC2   RC Câu 962: Côngăsu tăt căth iăc aădòngăđi năxoayăchi u A.ăluônăbi năthiênăcùngăpha,ăcùngătânăs ăăv iădòngăđi nă B.ăluônălàăh ngăs C bi năthiênăv iăt năs ăb ngă2ăl năt năs ăc aădòngăđi n.ăăă D.ăcóăgiáătr ătrungăbìnhăbi năthiênătheoăth iăgian Câu 963: ( o năm chăđi năxoayăchi uăg măđi nătr ăthu năR,ăcu nădâyăthu năc mă(c mă thu n)ăLăvàăt ăđi năCăm iăti p.ăKíăhi uău R, uL, uC t ngă ngălàăhi uăđi năth ăt căth iă ă haiăđ uăcácăph năt ăR,ăLăvàăC Quanăh ăv ăphaăc aăcácăhi uăđi năth ănàyălà A uR s măphaă /2ăsoăv iăuL B uR tr ăphaă /2ăsoăv iăuC C uL s măphaă /2ăsoăv iăuC D uC tr ăphaă soăv iăuL Câu 964: M tăđo năm chăR,ăL,ăCăm iăti p.ăCu nădâyăthu năc m.ăG iăU 0R, U0L, U0C hi uăđi năth c căđ iă ăhaiăđ uăđi nătr ,ăhaiăđ uăcu nădâyăvàăhaiăđ uăt ăđi n.ăBi tăU 0L = 2U0R = 2U0C K tălu nănàoăd iăđâyăv ăđ ăl chăphaăgi aădòngăđi năvàăhi uăđi năth ăgi aăhaiăđ uă m chăđi nălàăđúng: A.ăuăch măphaăh năiăm tăgócă /3 B.ăuăs măphaăh năiăm tăgócă3 /4 C.ăuăch măphaăh năiăm tăgócă /4 D uăs măphaăiăm tăgócă /4 Câu 965: tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măm tăcuônădâyăn iăti păv iăm tăt ăđi năcóăđi nă dungăCăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU√2cos(100 t)ăV.ăKhiăđi uăch nhăCăđ ăđi năápăhaiăb nă t ăđ tăc căđ iăb ngă100Văthìăphátăbi uănàoăsauăđâyăsai A.ă i năápăhaiăđ uăm chătr ăphaă /6ăsoăv iădòngăđi n B.ă i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăm chălàă200V C i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăm chălàă220V D.ă i năápăhaiăđ uăcu nădâyănhanhăphaă /3ăsoăv iădòngăđi n 132 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 966: Choăm chăđi năxoayăchi u khôngăphânănhánhăg măcu năthu năc măcóăZL không đ i,ăđi nătr ăRăkhôngăđ iăvàăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ i.ă tăđi năápăxoayăchi uăuă=ă 100√2cos100 t V Khi C = C1 =ă1/10 ămFăhayăCă=ăC2 =ă1/30 ămFă,ăm chătiêuăth ăcùngăcôngă su tănh ngăđ ăphaăgi aădòngăđi năvàăđi năápăđ iăphaănhauăm tăgócă2 /3.ă i nătr ăc aăm chă nălà A.ă100√3ă B.ă100/√3ă C.ă100ă D.ă100√2ă Câu 967: M tăđi năápăxoayăchi uăU=120V,ăf=50Hzăđ căđ tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg mă nătr ăRăm iăti păv iăt ăđi năC.ă i năápăhi uăd ngăgi aăhaiăb năt ăCăb ngă96V.ă i nă ápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăRăb ng A 24V B 100V C 48V D 72V Câu 968: tă vàoă haiă đ uă t ă nă Că cóă nă dungă khôngă đ iă m tă hi uă nă th ă uă =ă U0cos100 tăV.ăKhiăuă=ă-50ă√2ăVăthìăiă=ă√2ăăA,ăkhiăuă=ă50ăVăthìăiă=ă- √3ăăA.ăHi uăđi năth ăU0 cóăgiáătr ălà A 50 V B 100 V C 50√3 V D 100√2 V Câu 969: Choăm tăm chăđi năxoayăchi uăg măđi nătr ăthu năRăvàăt ăđi năcóăđi nădungăCă m iăti p.ăHi uăđi năth ăđ tăvàoăhaiăđ uăm chălàăuă=100√2cos10tăV,ăb ăquaăđi nătr ădâyă n i Bi tăc ngăđ ădòngăđi nătrongăm chăcóăgiáătr ăhi uăd ngălàă√3Aăvàăl chăphaă/3ăsoăv iă hi uăđi năth ăhaiăđ uăm ch.ăGiáătr ăc aăRăvàăCălàă: 104 50  C= F  103 50 F C R=  C= 5 A R= B R=50  C= D R=50  C= 104  F 103 F 5 Câu 970: o năm chăg măđi nătr ăthu năRă=ă100(),ăcu nădâyăthu năc măLă=ă1/ ăHăvàăt ă n cóă nă dungă Că =ă 1/20 ă Fă m că n iă ti p.ă Dòngă nă quaă m chă cóă bi uă th că iă =ă √2cos(100 t)ăA.ăHi uăđi năth ăhaiăđ uăm chăcóăbi uăth c: A uă=ă200cos(100 tă– /4)ăV B.ăuă=ă200√2cos(100 tă+ă /4)ăV C.ăuă=ă200cos(100 tă+ă /4)ăVă D.ăuă=ă200√2cos(100 tă– /4)ăV Câu 971: M tăcu năc măcóăđi nătr ăRă=ă20ă có h ăs ăcôngăsu tăcos =ă0,8ăkhiădòngăđi năxoayăchi uăquaănóăcóăt năs ă50ăHz.ă i nădungăc aă t ăm iăti păv iăcu năc măđ ăcóăh ăs ăcôngăsu tăb ngă1ălà A.ă125ăF B.ă316ăF C.ă212ăF D.ă432ăFă Câu 972: M tăcu nădâyăcóăđ ăt ă c măL,ăđi nătr ăR.ăKhiăđ tăvàoăhaiăđ uă cu nădâyăđi năápăkhôngăđ iă12ăVăthìădòngăquaăcu nădâyălàă4ăA.ăKhiăđ tăvàoăhaiăđ uăcu nă dâyăđi năápăxoayăchi uă12ăVă- 50ăHzăthìăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăquaăm chălàă1,5ăA.ă ăt ăc măc aăcu nădâyălà A 14,628.10-2 H B 2,358.10-2 H C 3,256.10-2 H D 2,544.10-2 H Câu 973: Choăđo năm chăRLC,ăđ tăvàoăhaiăđ uăm chăm tăđi năápăhi uăd ngăUă=ă200V.ă i uăch nhăRăng iătaăth yăkhiăR1 = 20 R2 =ă5 ăthìăcôngăsu tătrênăm chălàănh ănhau.ă Côngăsu tăc căđ iătiêuăth ătrênăm chălà A 2500W B 200W C 2000W D 1500W Câu 974: tăm tăhi uăđi năth ăuă=ă250cos(100 t)Văvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măcu năc mă cóăLă=ă3/4 ăHăvàăđi nătr ăthu năRăm iăti p.ă ăcôngăsu tăc aăm chăcóăgiáătr ăPă=ăă125Wă R A.ă100 B.ă75 C.ă25 D.ă50 133 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 975: Trongăm tăh păkínăch aăhaiătrongăbaăph năt ăR,ăL,ăCăn iăti p.ăBi tăr ngăđi năápă ăhaiăđ uăh păs măphaă /3ăsoăv iădòngăđi n.ăTrongăh păkínăch aă A.ăR,ăCăv iăZc > R B.ăR,ăLăv iăZl < R C.ăR,ăCăv iăZc < R D R,ăLăv iăZl > R Câu 976: dâyăthu năc mă(c măthu n)ăLăvàăt ăđi năCăm iăti p.ăKíăhi uăuR, uL, uC t ngă ngălàăhi uăđi năth ăt căth iă ăhaiăđ uăcácăph năt ăR,ăLăvàăC.ăQuanăh ăv ăphaăc aăcácăhi uă năth ănàyălà A uR s măphaă /2ăsoăv iăuL B uR tr ăphaă /2ăsoăv iăuC C uL s măphaă /2ăsoăv iăuC D uC tr ăphaă soăv iăuL Câu 977: tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măm tăcuônădâyăn iăti păv iăm tăt ăđi năcóăđi nă dungăCăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU√2cos(100 t)ăV.ăKhiăđi uăch nhăCăđ ăđi năápăhaiăb nă t ăđ tăc căđ iăb ngă100Văthìăphátăbi uănàoăsauăđâyăsai A.ă i năápăhaiăđ uăm chătr ăphaă /6 soăv iădòngăđi n B.ă i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăm chălàă200V C i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăm chălàă220V D.ă i năápăhaiăđ uăcu nădâyănhanhăphaă /3ăsoăv iădòngăđi n Câu 978: tăvàoăhaiăđ uăm chăđi năxoayăchi uăg măm tăcu nădâyăvàăm tăt ăđi năm iă ti păm tăđi năápăxoayăchi uă năđ nhăcóăbi uăth căuă=ă100√6cos(100 tă+ă /6)ăV.ăDùngăvônă k ăcóăđi nătr ăr tăl năl năl tăđoăđi năápăgi aăhaiăđ uăcu năc măvàăhaiăb năt ăđi năthìăth yă chúngăcóăgiáătr ăl năl tălàă100Văvàă200V.ăBi uăth căđi năápăgi aăhaiăđ uăcu nădâyălà A ud =ă100√2cos(100 tă+ă /2)ăV B ud =ă200cos(100 tă+ă /4)ăV C ud =ă200√2cos(100 tă+ă3 /4)ăV D ud =ă100√2cos(100 tă+ă3 /2)ăV Câu 979: Choăđo năm chăRLC,ăđ tăvàoăhaiăđ uăm chăm tăđi năápăhi uăd ngăUă=ă200V.ă i uăch nhăRăng iătaăth yăkhiăR1 = 20 R2 =ă5 thìăcôngăsu tătrênăm chălàănh ănhau.ă Côngăsu tăc căđ iătiêuăth ătrênăm chălà A 2500W B 200W C 2000W D 1500W Câu 980: o năm chăxoayăchi uăghépăn iăti pătheoăth ăt ăcu nădây,đi nătr ăthu năvàăt ă n.Trongăđóăđi nătr ăthu năRă=ă100 ,dung kháng ZC =ă100√3 ,đi n ápăt căth iăud uRC l chăphaănhauă2 /3 vàăcácăgiáătr ăhi uăd ngăURC = 2Ud C măkhángăc aăcu nădâyălà A 50√3ă B.ă100ă C.ă100√3 D.ă50 Câu 981: M tăđo năm chăxoayăchi uăg măm tăt ăđi năCă=ă1/5 ămFăm iă ti păv iăđi nătr ăRă=ă50 ăKhiăđ tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năápăxoayăchi uă200Vă– 50Hzăthìădòngăđi năch yătrongăm chăcóăgiáătr ăhi uăd ngălàă A 2,00A B 4,00A C 5,66A D 2,83A Câu 982: tăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă100Văvàoăhaiăđ uă đo năm chăg măđi nătr ăthu năRăm iăti păv iăt ăđi năC.ă i năápăhi uăd ngăgi aăhaiă đ uăt ăđi nălàă80V.ă i năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ălà A 20V B 60V C 220V D 180V Câu 983: M tăm chăđi năm iăti pătheoăđúngăth ăt ăg măđi nătr ăthu năRă=ă30Ω,ăt ă năcóăm tăđi nădungăC1 =ă1/3 ămFăvàăt ăđi nă2ăcóăđi nădungăC2 =ă1/ ămF.ă i năápăhaiăđ uă đo năm chălàăuă=ă100√2cos(100 t)ăV.ăC ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngătrongăm chălà 134 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com A 1,00 A B 0,25 A C A D 0,50 A Câu 984: Choădòngăđi năxoayăchi uăcóăc ngăđ ă1,5Aăt năs ă50ăHzăquaăcu nădâyăthu nă c m,ăcóăđ ăt ăc măLă=ă2/ăH.ăHi uăđi năth ăhaiăđ uădâyălà A 200V B 300V C.ă300√2ăV D 320V Câu 985: tă vàoă haiă đ uăđo nă m chă RLCă khôngă phână nhánhăhi uăđi năth ă uă=ă 100 cos100tă(V)ăthìădòngăđi năquaăm chălàăiă=ă√2.cos100tă(A).ăT ngătr ăthu năc aăđo năm chă A 50 B 100 C 20 D 200 Câu 986: M chăđi năxoayăchi uăm iăti păg măm tăđi nătr ăthu năRă=ă50ă ,ăm tăt ăđi nă cóăđi nădungăCă=ă1/10 ămFăvàăcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLă=ă1/4 ăH.ă tăvàoăhaiă đ uăm chăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ă100√2.cos(2 f.t) Văthìădòngăđi nătrongăm chăcóăc ngă đ ăhi uădungăIă=ă2A.ăT năs ăc aădòngăđi nătrongăm chălà A 100 Hz B 200 Hz C.ă50√2ăHz D 50 Hz Câu 987: Khiăm căl năl tăm tăđi nătr ăthu n,ăm tăt ăđi năvàăm tăcu nădâyăthu năc măvàoă m tăđi năápăxoayăchi uăuă=ăU0cos tăVăthìăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăch yătrongăcácă ph năt ăđóăcóăgiáătr ăt ngă ngălàă2A,ă3Aăvàă1A.ăN uăm căbaăph năt ătrênăn iăti păv iănhauă thànhăm tăđo năm chăr iăm căvàoăđi năápănàyăthìăc ngăđ ăhi uăd ngăc aădòngăđi năquaă m chălà A 1,5 A B 1,2 A C 2,4 A D 0,8 A Câu 988: M tăm chăđi năm iăti păg măcu nădâyăthu năc măcóăđ ăt ăc măLă=ă1/ H,ăt ă năcóăđi nădungăCă=ă1/30 mFăvàăbi nătr ăR.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năápăxoayă chi uăcóăt năs ă60ăHzăvàăđi năápăhi uăd ngă120ăV.ă ăcôngăsu tătiêuăth ăđi năc aăđo năm chă làăc căđ iăthìăph iăđi uăch nhăbi nătr ăRăt iăgiáătr A.ă60ă B.ă80ă C.ă130ă D.ă200ă -4 Câu 989: M chădaoăăđ ngăg măcu nădâyăcóăđ ăt ăc măLă=ă1,2.10 Hăvàăm tăt ăđi năcóăđi nă dungăCă=ă3ănF.ă i nătr ăthu năc aăm chălàăRă=ă2ă ă ăduyătrìădaoăđ ngăđi năt ătrongăm chă v iăhi uăđi năth ăc căđ iătrênăt ăđi nălàăU0 =ă6ăVăthìăph iăcungăc păchoăm chăm tăn ngăl ngă cóăcôngăsu tăPălà A 0,9 mW B 0,6 mW C 1,5 mW D 1,8 mW Câu 990: M chăđi năxoayăchi uăg măđi nătr ăthu năRă=ă20ă ăm iăti păv iăcu nădây.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăđi năápăhi uădungăUăvàăt năs ăf.ă i nă ápăhi uăd ngă ăhaiăđ uăcu nădâyălàăUd =ă90ăV.ăDòngăđi nătrongăm chăl chăphaă /6ăsoăv iăuă vàăl chăphaă /3ăsoăv iău d.ăC ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăc aădòngăđi nătrongăm ch có giá tr ălà A.ă2√3ăA B.ă3√3ăA C A D 4,5 A Câu 991: M tăcu nădâyăcóăđi nătr ăthu năR,ăđ ăt ăc măL.ăN uăm căcu nădâyăvàoăhi uăđi nă th ăm tăchi uă24ăVăthìăc ngăđ ădòngăđi năquaăcu nădâyălàă0,36ăA.ăN uăm căcu nădâyăvàoă hi uăđi năth ăxoayăchi uăcóăhi uăđi năth ăhi uăd ngălàă100ăVăthìăc ngăđ ăhi uăd ngăc aă dòngăđi năquaăcu nădâyăđóălàă1ăA.ăH ăs ăcôngăsu tăc aăcu nădâyălúcănàyălà A 0,5 B 3/4 C 0,86 D 2/3 Câu 992: M chăđi năxoayăchi uăg măđi nătr ăRăm iăti păv iăcu nădây.ă tăvàoăhaiă đ uăm chăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ă120√6.cos(100 t)ăV.ăDòngăđi nătrongăm chăcóăgiáă tr ăhi uăd ngălàă2Aăđ ngăth iăl chăphaă /6ăsoăv iăuăvàăl chăphaă /3ăsoăv iău d.ă ăt ăc mă c aăcu nădâyăcóăgiáătr ă A 0,095 H B 0,120 H C 0,165 H D 0,191 H 135 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 993: tăđi năápăuă=ăU√2.cos(120 t + /3)ăVăvàoăhaiăđ uăcu năc măthu năcóăđ ăt ă c măLă=ă5/12 ăH.ăKhiăđi năápăt căth iăgi aăhaiăđ uăcu năc măb ngă150ăVăthìăc ngăđ ădòngă năt căth iăchayăquaăcu năc mălàă4ăA.ăBi uăth căc aăc ngăđ ădòngăđi năch yăquaăcu nă c mălà A.ăiă=ă5cos(120 tă+ă5 /6)ăA B.ăiă=ă4√2cos(120 tă– /3)ăA C.ăiă=ă4√2cos(120 tă– /6)ăA D.ăiă=ă5cos(120 tă– /6)ăA Câu 994: M tăm chăđi năxoayăchi uăRLCăm iăti p.ăG iăU R, UL, UC l năl tălàăđi năápă hi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăR,ăhaiăđ uăcu năc măthu năLăvàăhaiăđ uăt ăđi năC.ăBi tă UC = 2UR = 2UL.ă ăl chăphaăgi aăđi năápăhaiăđ uăđo năm chăvàăc ngăđ ădòngăđi năcóăđ că mă A.ăuănhanhăphaăh năiăm tăgócă /3 B.ăuăch măphaăh năiăm tăgócă /3 C.ăuănhanhăphaăh năiăm tăgócă /4 D uăch măphaăh năiăm tăgócă /4 Câu 995: M chăđi năxoayăchi uăg măđi nătr ăthu năRă=ă30ăΩăm iăti păv iăcu nădây.ă tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăm tăđi năápăxoayăchi uăuă=ă60√6.cosă(100 t)ăV.ăDòngăđi nătrongă m chăl chăphaă /6ăradăsoăv iăuăvàăl chăphaă /3ăsoăv iău d.ă i nătr ăthu năc aăcu nădâyăcóăgiáă tr ă A.ă30ăΩ B.ă10ăΩ C 15ăΩ D.ă17,3ăΩ Câu 996: tăm tăđi năápăxoayăchi uăcóăgiáătr ăhi uăd ngăvàăt năs ăkhôngăđ iă l năl tăvàoăhaiăđ uăđi nătr ăthu năR,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc măL,ăt ăđi năcóăđi nădungă Căthìăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăquaăm chăt ngă ngălàă0,25ăA;ă0,5ăA;ă0,2ăA.ă N uăđ tă năápăxoayăchi uănàyăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măbaăph năt ătrênăm iăti păthìăc ngă đ ădòngăđi năhi uăd ngăquaăm chălà A 0,2 A B 0,3 A C 0,15 A D 0,05 A Câu 997: Choăm tăm chăđi năm iăti păg măm tăđi nătr ăRă=ă40ăΩ,ăcu nă c măthu năcóăđ ăt ăc măLă=ă0,8/ ăhăvàăm tăt ăđi năcóăđi nădungăCă=ă1/5 ămF.ăDòngăđi nă quaăm chăcóăbi uăth călàăiă=ă3cos(100 t)ăA.ă i năápăhi uăd ngăhaiăđ uăđo năm chălà A 60 V B 240 V C 150 V D 75√2ăV Câu 998: Choăđo năm chăxoayăchi uăkhongăphânănhánhăRLC,ăcu nădâyăthu nă c măvà 3ZL = 8R = 6ZC.ă i năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđo năm chălàă200ăV.ă i năápăhi uă d ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr ăRălà A 180 V B 145 V C 120 V D.100 V Câu 999: o năm chăxoayă chi uăABăg măhaiăđo năm chănh ăm iăti p: đo năAMălàă nătr ăthu năR,ăđo năMBăg măcu năc măthu năLăm iăti păv iăt ăđi năC.ă tăvàoăhaiă đ uăđo năm chăABăm tăđi năápăxoayăchi u,ăkhiăđóăbi uăth căc aăđi năápătrênăđi nătr ăRălàă uR =ă60√2cos(100 tă– /3)ăVăvàăđi năápătrênăđo năMBătr ăphaă /3ăsoăv iăđi năápăgi aăhaiă đ uăAB.ăBi uăth căc aăđi năápăđ tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăABălà A.ăuă=ă60√6.cos(100 tă– /6)ăV B uă=ă40√6.cos(100 tă– /2)ăV C.ăuă=ă60√6.cos(100 tă+ă /6)ăV D.ăuă=ă40√6.cos(100 tă+ă /2)ăV Câu 1000: Taăc nătruy năm tăcôngăsu tăđi nă1ăMWăd iăm tăđi năápăhi uăd ngă10ăkVăđiăxaă b ngăđ ngădâyăm tăpha.ăM chăđi năcóăh ăs ăcôngăsu tălàă0,8.ăMu năchoăt ăl ăcôngăsu tăhaoă phíătrênăđ ngădâyăkhôngăquáă5%ăcôngăsu tătruy năđiăthìăđi nătr ăRăc aăđ ngădâyăph iăcóă giáătr A R ≤ 6,4ăk B R ≤ 3,2ăm C R ≤ 6,4ă D R ≤ 3,2ă H T 136 [...]... uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă200ăV và t năs ăkhôngăđ iă vàoăhaiăđ uăA và Băc aăđo năm chăm căn iăti pătheoăth ăt ăg măbi nătr ăR,ăcu năc măthu nă cóăđ ăt ăc măL và t ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ i.ăG iăNălàăđi măn iăgi aăcu năc măthu n và t ăđi n.ăCácăgiáătr ăR,ăL,ăCăh uăh n và khácăkhông.ăV iăCă=ăC 1 thìăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiă đ uăbi nătr ăRăcóăgiáătr ăkhôngăđ i và khácăkhôngăkhiăthayăđ iăgiáătr ăRăc aăbi... n và t ăđi n.ă B.ăch ăcóăcu năc m.ă C.ăg măcu năthu năc mă(c măthu n) và t ăđi n.ă D.ăg măđi nătr ăthu n và cu năthu năc mă(c măthu n).ă Câu 165:( Hă– 2007):ăDòngăđi năch yăquaăm tăđo năm chăcóăbi uăth căiă=ăI0sin100 t Trong kho ngăth iăgianăt ă0ăđ nă0,01s c ngăđ ădòngăđi năt căth iăcóăgiáătr ăb ngă0,5I0 vàoănh ngă th iăđi mă A 1/300s và 2/300 s B.1/400 s và 2/400 s C 1/500 s và 3/500 s D 1/600 s và. .. chăAM và MBăm căn iăti p.ă o năAMăg măđi nă tr ăthu năRăă=ă30ăΩ và đo năm chăMBăg măcu nădâyăcóăđi nătr ăthu nără=ă10ăΩ và c măkhángă ZL =ă30Ωăm căn iăti păv iăt ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ c.ă tăvàoăA,ăBăđi năápăxoayă chi uăuAB =ă100√2cos(100 t)ăV.ăThayăđ iăCăthìăth yăkhiăCă=ăCm thìăđi năápăhi uăd ngăUMB đ tă c căti u.ăDungăkhángăZCM và đi năápăUMB khiăđóăt ngă ngăb ng A.ă30ăΩ và 25√2ăV B.ă60ăΩ và 25ăV... iăti păv iăm tăcu nădây.ă tăvàoăhaiăđ uăđo nă m chăđi năápăxoayăchi uăuă=ă200√2cos100 tă(V).ă i năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđi nătr và gi aăhaiăđ uăcu nădâyăl năl tălàă60ăV và 160ăV.ăDòngăđi năch yăquaăđo năm chăcóăc ngăđ ă hi uăd ngălàă3A.ă i nătr ăthu n và đ ăt ăc măc aăcu nădâyăcóăgiáătr ăt ngă ngălàăbaoănhiêu? A.ă40ăΩ và 0,21ăH B 30ăΩ và 0,14ăH C 30 Ω và 0,28ăH D.ă40ăΩ và 0,14ăH Câu 177:Phátăbi... năápăđ tăvàoăhaiă đ uăđo năm chăph ăthu căvào A.ăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngătrongăm ch B.ăđi năápăhi uăd ngăgi aăhaiăđ uăđo năm ch C.ăđ cătínhăc aăm chăđi n và t năs ăc aădòngăđi năxoayăchi u D.ăcáchăch năg căth iăgianăđ ătínhăphaăbanăđ u Câu 250: tăđi năápăuă=ă100cos t (V) vào haiăđ uăđo năm chăABăm căn iăti păg măm tăđi nă tr ăthu n,ăm tăcu năc măthu n và m tăt ăđi năcóăđi nădungăthayăđ iăđ c.ăThayăđ... tanggiap@gmail.com Câu 64:(C ă– 2012) tăđi năápăuă=ăU0cos(t + ) (U0 khôngăđ i,ăt năs ăgócă thayăđ iăđ c)ă vàoăhaiăđ uăđo năm chăg măđi nătr ăthu n,ăcu năc măthu n và t ăđi năm căn iăti p.ă i uăch nhă  = 1 thìăđo năm chăcóătínhăc măkháng,ăc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ng và h ăs ăcôngăsu tă c aăđo năm chăl năl tălàăI1 và k1.ăSauăđó,ăt ngăt năs ăgócăđ năgiáătr ă = 2 thìăc ngăđ ădòngă đi năhi uăd ng và h... năRă=ă100ăΩ,ăcu năc măthu n và t ă đi năcóăđi nădungăCăthayăđ iăđ c.ă i năápăxoayăchi uăđ tăvàoăhaiăđ uăđo năm chăcóăt năs ă 50ăHz.ăKhiăthayăđ iăCăthìăth yăcóăhaiăgiáătr ăC1 và 3C1 đ uăchoăcùngăm tăcôngăsu t và cóăcácă dòngăđi năvuôngăphaăv iănhau.ăL yă 2 =ă10.ă ăt ăc măLăc aăcu năc măthu năcóăgiáătr A 3/ ăH B 2/ ăH C 1/ ăH D 1/2 ăH 30 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 207:M... khôngăđ i và făthayă đ iăđ căvàoăhaiăđ uăđo năm chăcóăR,ăL,ăCăm căn iăti p.ăKhiăfă=ăf0 thìătrongăđo năm chăcóă c ngăh ngăđi n.ăGiáătr ăc aăf0 là 2 2 1 1 A B C D LC LC LC 2 LC 20 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com Câu 131:(C N Mă2009):ă tăđi năápăuă=ă100√2cos tă(V),ăcóă thayăđ iăđ căvàoăhaiăđ uă đo năm chăg măđi nătr ăthu nă200ă,ăcu năc măthu năcóăđ ăt ăc mă 25 H và t ăđi... năs ăgócăđ năgiáătr ă = 2 thìăc ngăđ ădòngă đi năhi uăd ng và h ăs ăcôngăsu tăc aăđo năm chăl năl tălàăI2 và k2 Khiăđóătaăcó A I2 > I1 và k2 > k1 B I2 > I1 và k2 < k1 C I2 < I1 và k2 < k1 D I2 < I1 và k2 > k1 Câu 65:(C ă– 2012) tăđi năápăuă=ăU√2.cos2ftă(trongăđóăUăkhôngăđ i,ăfăthayăđ iăđ c)ăvàoă haiăđ uăđi nătr ăthu n.ăKhiăfă=ăf1 thìăcôngăsu tătiêuăth ătrênăđi nătr ăb ngăP.ăKhiăfă=ăf2 v iăf2 = 2f1... 0,4/ H và ampe k ănhi tăm căn iăti p.ăBi tăampeăk ăcóăđi nătr ăkhôngăđángăk ăS ăch ăc aăampeăk ălàăă A 2,0 A B 2,5 A C 3,5 A D 1,8 A II thi th 2013 c a các tr s 17 .Chuyên s ng chuyên trong c n c ăph m Hà N i l n 1 Câu 175: tăđi năápăm tăchi uă12ăVăvàoăhaiăđ uăđo năm chăg măđi nătr ăRăm căn iăti păv iă m tăcu năc măthu năthìădòngăđi nătrongăm chălàădòngăkhôngăđ iăcóăc ngăđ ă0,24ăA.ăN uă m căvàoăhaiăđ
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN, TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN, TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN