Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu

218 377 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2016, 08:02

PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC V 25 THI MU MC LC LI NểI U Phn th nht: 10 PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phng phỏp 1: p dng nh lut bo ton lng Phng phỏp 2: Bo ton mol nguyờn t Phng phỏp 3: Bo ton mol electron Phng phỏp 4: S dng phng trỡnh ion - electron Phng phỏp 5: S dng cỏc giỏ tr trung bỡnh Phng phỏp 6: Tng gim lng Phng phỏp 7: Qui i hn hp nhiu cht v s lng cht ớt hn Phng phỏp 8: S ng chộo Phng phỏp 9: Cỏc i lng dng khỏi quỏt Phng phỏp 10: T chn lng cht Phn th hai: 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG s 01 s 02 s 03 s 04 s 05 s 06 s 07 s 08 s 09 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 s 15 s 16 s 17 s 18 s 19 s 20 s 21 s 22 s 23 s 24 s 25 4 13 22 36 49 60 71 77 85 97 108 108 115 122 129 136 143 150 157 163 170 177 185 193 201 209 216 223 231 238 247 254 262 270 277 284 Phn th ba: P N 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG ỏp ỏn 01 ỏp ỏn 02 291 291 291 ỏp ỏn 03 ỏp ỏn 04 ỏp ỏn 05 ỏp ỏn 06 ỏp ỏn 07 ỏp ỏn 08 ỏp ỏn 09 ỏp ỏn 10 ỏp ỏn 11 ỏp ỏn 12 ỏp ỏn 13 ỏp ỏn 14 ỏp ỏn 15 ỏp ỏn 16 ỏp ỏn 17 ỏp ỏn 18 ỏp ỏn 19 ỏp ỏn 20 ỏp ỏn 21 ỏp ỏn 22 ỏp ỏn 23 ỏp ỏn 24 ỏp ỏn 25 VNMATHS.TK 291 292 292 292 292 293 293 293 293 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 296 296 297 297 LI NểI U giỳp cho Giỏo viờn v hc sinh ụn tp, luyn v dng cỏc kin thc vo vic gii cỏc bi trc nghim mụn húa hc v c bit gii nhng bi cn phi tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i hc v cao ng Cu trỳc ca cun sỏch gm phn: Phn I: 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc mi phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc chỳng tụi u trỡnh by phn hng dn gii mu chi tit nhng bi trc nghim khú, giỳp hc sinh cú cỏch nhỡn nhn mi v phng phỏp gii bi trc nghim tht ngn gn thi gian nhanh nht, bo m tớnh chớnh xỏc cao gii bi trc nghim nhanh vũng t 1-2 phỳt chỳng ta phi bit phõn loi v nm chc cỏc phng phỏp suy lun Vic gii bi trc nghim khụng nht thit phi theo ỳng qui trỡnh cỏc bc gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng vi ni dung a dng phong phỳ vi hm lng kin thc hon ton nm chng trỡnh húa hc THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ny s l mt ti liu tham kho b ớch cho giỏo viờn v hc sinh THPT Chỳng tụi xin chõn thnh cỏm n nhng ý kin úng gúp xõy dng ca Quớ Thy,Cụ giỏo, cỏc ng nghip v bn c Cỏc tỏc gi H Ni thỏng nm 2008 Phn th nht 10 PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phng phỏp P DNG NH LUT BO TON KHI LNG Nguyờn tc ca phng phỏp ny khỏ n gin, da vo nh lut bo ton lng: Tng lng cỏc cht tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht to thnh phn ng Cn lu ý l: khụng tớnh lng ca phn khụng tham gia phn ng cng nh phn cht cú sn, vớ d nc cú sn dung dch Khi cụ cn dung dch thỡ lng mui thu c bng tng lng cỏc cation kim loi v anion gc axit Vớ d 1: Hn hp X gm Fe, FeO v Fe2O3 Cho mt lung CO i qua ng s ng m gam hn hp X nung núng Sau kt thỳc thớ nghim thu c 64 gam cht rn A ng s v 11,2 lớt khớ B (ktc) cú t so vi H2 l 20,4 Tớnh giỏ tr m A 105,6 gam B 35,2 gam C 70,4 gam D 140,8 gam Hng dn gii Cỏc phn ng kh st oxit cú th cú: t 2Fe3O4 + CO2 3Fe2O3 + CO (1) t Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 (2) t Fe + CO2 FeO + CO (3) o o o Nh vy cht rn A cú th gm cht Fe, FeO, Fe3O4 hoc ớt hn, iu ú khụng quan trng v vic cõn bng cỏc phng trỡnh trờn cng khụng cn thit, quan trng l s mol CO phn ng bao gi cng bng s mol CO2 to thnh nB 11,2 0,5 mol 22,5 Gi x l s mol ca CO2 ta cú phng trỡnh v lng ca B: VNMATHS.TK 44x + 28(0,5 x) = 0,5 20,4 = 20,4 nhn c x = 0,4 mol v ú cng chớnh l s mol CO tham gia phn ng Theo LBTKL ta cú: mX + mCO = mA + mCO2 m = 64 + 0,4 44 0,4 28 = 70,4 gam (ỏp ỏn C) Vớ d 2: un 132,8 gam hn hp ru no, n chc vi H2SO4 c 140oC thu c hn hp cỏc ete cú s mol bng v cú lng l 111,2 gam S mol ca mi ete hn hp l bao nhiờu? A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,4 mol D 0,2 mol Hng dn gii Ta bit rng c loi ru tỏch nc iu kin H2SO4 c, 140oC thỡ to thnh loi ete v tỏch phõn t H2O Theo LBTKL ta cú m H2O m rợu m ete 132,8 11,2 21,6 gam n H 2O 21,6 1,2 mol 18 Mt khỏc c hai phõn t ru thỡ to mt phõn t ete v mt phõn t H2O ú s mol H2O luụn 1,2 bng s mol ete, suy s mol mi ete l 0,2 mol (ỏp ỏn D) Nhn xột: Chỳng ta khụng cn vit phng trỡnh phn ng t ru tỏch nc to thnh ete, cng khụng cn tỡm CTPT ca cỏc ru v cỏc ete trờn Nu cỏc bn xa vo vic vit phng trỡnh phn ng v t n s mol cỏc ete tớnh toỏn thỡ khụng nhng khụng gii c m cũn tn quỏ nhiu thi gian Vớ d 3: Cho 12 gam hn hp hai kim loi Fe, Cu tỏc dng va vi dung dch HNO3 63% Sau phn ng thu c dung dch A v 11,2 lớt khớ NO2 nht (ktc) Tớnh nng % cỏc cht cú dung dch A A 36,66% v 28,48% B 27,19% v 21,12% C 27,19% v 72,81% D 78,88% v 21,12% Hng dn gii Fe + 6HNO3 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O n NO2 0,5 mol n HNO3 2n NO2 mol p dng nh lut bo ton lng ta cú: m d muối m h2 k.loại m d HNO m NO2 12 63 100 46 0,5 89 gam 63 t nFe = x mol, nCu = y mol ta cú: 56x 64y 12 x 0,1 3x 2y 0,5 y 0,1 %m Fe( NO3 )3 0,1 242 100 27,19% 89 %m Cu( NO3 )2 0,1 188 100 21,12% (ỏp ỏn B) 89 Vớ d 4: Ho tan hon ton 23,8 gam hn hp mt mui cacbonat ca cỏc kim loi hoỏ tr (I) v mui cacbonat ca kim loi hoỏ tr (II) dung dch HCl Sau phn ng thu c 4,48 lớt khớ (ktc) em cụ cn dung dch thu c bao nhiờu gam mui khan? A 13 gam B 15 gam C 26 gam D 30 gam Hng dn gii M2CO3 + 2HCl 2MCl + CO2 + H2O R2CO3 + 2HCl 2MCl2 + CO2 + H2O n CO2 4,88 0,2 mol 22,4 Tng nHCl = 0,4 mol v n H2O 0,2 mol p dng nh lut bo ton lng ta cú: 23,8 + 0,436,5 = mmui + 0,244 + 0,218 mmui = 26 gam (ỏp ỏn C) Vớ d 5: Hn hp A gm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 v KCl nng 83,68 gam Nhit phõn hon ton A ta thu c cht rn B gm CaCl2, KCl v 17,472 lớt khớ ( ktc) Cho cht rn B tỏc dng vi 360 ml dung dch K2CO3 0,5M (va ) thu c kt ta C v dung dch D Lng KCl dung dch D nhiu gp 22/3 ln lng KCl cú A % lng KClO3 cú A l A 47,83% B 56,72% C 54,67% D 58,55% Hng dn gii to KClO3 to Ca(ClO3 )2 o t 83,68 gam A Ca(ClO2 )2 CaCl KCl ( A ) KCl O2 (1) CaCl2 3O2 (2) CaCl2 2O2 (3) CaCl2 KCl ( A ) h2 B n O2 0,78 mol p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA = mB + m O2 mB = 83,68 320,78 = 58,72 gam Cho cht rn B tỏc dng vi 0,18 mol K2CO3 CaCl2 K 2CO3 CaCO3 2KCl (4) Hn hp B 0,18 0,18 0,36 mol hn hp D KCl KCl ( B) ( B) VNMATHS.TK m KCl ( B ) m B m CaCl2 ( B) 58,72 0,18 111 38,74 gam m KCl ( D ) m KCl ( B) m KCl ( pt 4) 38,74 0,36 74,5 65,56 gam 3 m KCl ( D ) 65,56 8,94 gam 22 22 m KCl ( A ) m KCl pt (1) = m KCl (B) m KCl (A) 38,74 8,94 29,8 gam Theo phn ng (1): m KClO3 29,8 122,5 49 gam 74,5 %m KClO3 ( A ) 49 100 58,55% (ỏp ỏn D) 83,68 Vớ d 6: t chỏy hon ton 1,88 gam cht hu c A (cha C, H, O) cn 1,904 lớt O2 (ktc) thu c CO2 v hi nc theo t l th tớch 4:3 Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca A Bit t ca A so vi khụng khớ nh hn A C8H12O5 B C4H8O2 C C8H12O3 D C6H12O6 Hng dn gii 1,88 gam A + 0,085 mol O2 4a mol CO2 + 3a mol H2O p dng nh lut bo ton lng ta cú: m CO2 m H2O 1,88 0,085 32 46 gam Ta cú: 444a + 183a = 46 a = 0,02 mol Trong cht A cú: nC = 4a = 0,08 mol nH = 3a2 = 0,12 mol nO = 4a2 + 3a 0,0852 = 0,05 mol nC : nH : no = 0,08 : 0,12 : 0,05 = : 12 : Vy cụng thc ca cht hu c A l C8H12O5 cú MA < 203 (ỏp ỏn A) Vớ d 7: Cho 0,1 mol este to bi ln axit v ru mt ln ru tỏc dng hon ton vi NaOH thu c 6,4 gam ru v mt lng mi cú lng nhiu hn lng este l 13,56% (so vi lng este) Xỏc nh cụng thc cu to ca este A CH3COO CH3 B CH3OCOCOOCH3 C CH3COOCOOCH3 D CH3COOCH2COOCH3 Hng dn gii R(COOR)2 + 2NaOH R(COONa)2 + 2ROH 0,1 0,2 0,1 0,2 mol M R OH 6,4 32 Ru CH3OH 0,2 p dng nh lut bo ton lng ta cú: meste + mNaOH = mmui + mru mmui meste = 0,240 64 = 1,6 gam mmui meste = m meste = 13,56 meste 100 1,6 100 11,8 gam Meste = 118 vC 13,56 R + (44 + 15)2 = 118 R = Vy cụng thc cu to ca este l CH3OCOCOOCH3 (ỏp ỏn B) Vớ d 8: Thu phõn hon ton 11,44 gam hn hp este n chc l ng phõn ca bng dung dch NaOH thu c 11,08 gam hn hp mui v 5,56 gam hn hp ru Xỏc nh cụng thc cu to ca este A HCOOCH3 v C2H5COOCH3, B C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 v C2H5COOCH3 D C B, C u ỳng Hng dn gii t cụng thc trung bỡnh tng quỏt ca hai este n chc ng phõn l RCOOR RCOOR + NaOH RCOONa + ROH 11,44 11,08 5,56 gam p dng nh lut bo ton lng ta cú: MNaOH = 11,08 + 5,56 11,44 = 5,2 gam 5,2 0,13 mol 40 n NaOH M RCOONa M R OH M RCOOR CTPT ca este l C4H8O2 11,08 85,23 R 18,23 0,13 5,56 42,77 R 25,77 0,13 11,44 88 0,13 Vy cụng thc cu to este ng phõn l: HCOOC3H7 v C2H5COOCH3 hoc C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 (ỏp ỏn D) Vớ d 9: Chia hn hp gm hai anehit no n chc lm hai phn bng nhau: - Phn 1: em t chỏy hon ton thu c 1,08 gam H2O VNMATHS.TK - Phn 2: Tỏc dng vi H2 d (Ni, to) thỡ thu c hn hp A em t chỏy hon ton thỡ th tớch khớ CO2 (ktc) thu c l A 1,434 lớt B 1,443 lớt C 1,344 lớt D 0,672 lớt Hng dn gii Phn 1: Vỡ anehit no n chc nờn n CO2 n H 2O = 0,06 mol n CO2 (phần 2) n C (phần 2) 0,06 mol Theo bo ton nguyờn t v bo ton lng ta cú: n C (phần 2) n C ( A ) 0,06 mol n CO2 ( A ) = 0,06 mol VCO2 = 22,40,06 = 1,344 lớt (ỏp ỏn C) Vớ d 10: Cho mt lung CO i qua ng s ng 0,04 mol hn hp A gm FeO v Fe2O3 t núng Sau kt thỳc thớ nghim thu c B gm cht nng 4,784 gam Khớ i ng s cho hp th vo dung dch Ba(OH)2 d thỡ thu c 9,062 gam kt ta Phn trm lng Fe2O3 hn hp A l A 86,96% B 16,04% C 13,04% D.6,01% Hng dn gii 0,04 mol hn hp A (FeO v Fe2O3) + CO 4,784 gam hn hp B + CO2 CO2 + Ba(OH)2 d BaCO3 + H2O n CO2 n BaCO3 0,046 mol n CO ( p. ) n CO2 0,046 mol v p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA + mCO = mB + mCO2 mA = 4,784 + 0,04644 0,04628 = 5,52 gam t nFeO = x mol, n Fe2O y mol hn hp B ta cú: x 0,01 mol x y 0,04 72x 160y 5,52 y 0,03 mol 0,01 72 101 13,04% 5,52 %mFeO = %Fe2O3 = 86,96% (ỏp ỏn A) MT S BI TP VN DNG GII THEO PHNG PHP S DNG NH LUT BO TON KHI LNG 01 Hũa tan 9,14 gam hp kim Cu, Mg, Al bng mt lng va dung dch HCl thu c 7,84 lớt khớ X (ktc) v 2,54 gam cht rn Y v dung dch Z Lc b cht rn Y, cụ cn cn thn dung dch Z thu c lng mui khan l A 31,45 gam B 33,99 gam C 19,025 gam D 56,3 gam 02 Cho 15 gam hn hp amin n chc, bc mt tỏc dng va vi dung dch HCl 1,2 M thỡ thu c 18,504 gam mui Th tớch dung dch HCl phi dựng l A 0,8 lớt B 0,08 lớt C 0,4 lớt D 0,04 lớt 03 Trn 8,1 gam bt Al vi 48 gam bt Fe2O3 ri cho tin hnh phn ng nhit nhụm iu kin khụng cú khụng khớ, kt thỳc thớ nghim lng cht rn thu c l A 61,5 gam B 56,1 gam C 65,1 gam D 51,6 gam 04 Hũa tan hon ton 10,0 gam hn hp X gm hai kim loi (ng trc H dóy in húa) bng dung dch HCl d thu c 2,24 lớt khớ H2 (ktc) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng mui khan l A 1,71 gam B 17,1 gam C 13,55 gam D 34,2 gam 05 Nhit phõn hon ton m gam hn hp X gm CaCO3 v Na2CO3 thu c 11,6 gam cht rn v 2,24 lớt khớ (ktc) Hm lng % CaCO3 X l A 6,25% B 8,62% C 50,2% D 62,5% 06 Cho 4,4 gam hn hp hai kim loi nhúm IA hai chu k liờn tip tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 4,48 lớt H2 (ktc) v dung dch cha m gam mui tan Tờn hai kim loi v lng m l A 11 gam; Li v Na B 18,6 gam; Li v Na C 18,6 gam; Na v K D 12,7 gam; Na v K 07 t chỏy hon ton 18 gam FeS2 v cho ton b lng SO2 vo lớt dung dch Ba(OH)2 0,125M Khi lng mui to thnh l A 57,40 gam B 56,35 gam C 59,17 gam D.58,35 gam 08 Hũa tan 33,75 gam mt kim loi M dung dch HNO3 loóng, d thu c 16,8 lớt khớ X (ktc) gm hai khớ khụng mu húa nõu khụng khớ cú t hi so vi hiro bng 17,8 a) Kim loi ú l A Cu B Zn C Fe D Al b) Nu dựng dung dch HNO3 2M v ly d 25% thỡ th tớch dung dch cn ly l A 3,15 lớt B 3,00 lớt C 3,35 lớt D 3,45 lớt 09 Ho tan hon ton 15,9 gam hn hp gm kim loi Al, Mg v Cu bng dung dch HNO3 thu c 6,72 lớt khớ NO v dung dch X em cụ cn dung dch X thu c bao nhiờu gam mui khan? A 77,1 gam B 71,7 gam C 17,7 gam D 53,1 gam 10 Hũa tan hon ton 2,81 gam hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (va ) Sau phn ng, hn hp mui sunfat khan thu c cụ cn dung dch cú lng l A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam ỏp ỏn cỏc bi dng: A B B B D B D a-D, b-B B 10 A Phng phỏp BO TON MOL NGUYấN T Cú rt nhiu phng phỏp gii toỏn húa hc khỏc nhng phng phỏp bo ton nguyờn t v phng phỏp bo ton s mol electron cho phộp chỳng ta gp nhiu phng trỡnh phn ng li lm mt, qui gn vic tớnh toỏn v nhm nhanh ỏp s Rt phự hp vi vic gii cỏc dng bi toỏn húa hc trc nghim A 37,4 gam B 49,8 gam C 25,4 gam D 30,5 gam Mi cht dóy no sau ch phn ng vi dung dch axit sunfuric c, núng m khụng phn ng vi dung dch axit sunfuric loóng? A Al, Fe, FeS2, CuO B Cu, S C Al, Fe, FeS2, Cu D S, BaCl2 Cho s phn ng: HNO3 t H 2O HCl NaOH T + H2O, X dd X Y Khớ X Z o ú X l A NH3 B CO2 C SO2 D NO2 Cho gam canxi tan hon ton 200 ml dung dch hn hp HCl 2M v H2SO4 0,75M thu c khớ H2 v dung dch X Cụ cn dung dch X thu c lng mui khan l A 22,2 gam B 25,95 gam C 22,2 gam m 25,95 gam D 22,2gam m 27,2gam 10 Cho 1,04 gam hn hp kim loi tan hon ton H2SO4 loóng d thy cú 0,672 lớt khớ thoỏt iu kin tiờu chun Khi lng hn hp mui sunfat khan thu c l A 3,92 gam B 1,68 gam C 0,46 gam D 2,08 gam 11 lm sch mui n cú ln cht CaCl2, MgCl2, BaCl2 cn dựng hoỏ cht l A dd Na2CO3, dd HCl B dd NaOH, dd H2SO4 C dd Na2SO4, dd HCl D dd AgNO3, dd NaOH 12 phõn bit dung dch NaOH, HCl, H2SO4 ch cn dựng mt thuc th l A Na2CO3 B Al C BaCO3 D qu tớm 13 Mt dung dch hn hp cha a mol NaAlO2 v a mol NaOH tỏc dng vi mt dung dch cha b mol HCl iu kin thu c kt ta sau phn ng l A a = b B a = 2b C b = 5a D a < b < 5a 14 Cho 11,1 gam hn hp hai mui sunfớt trung ho ca kim loi kim hai chu kỡ liờn tip tan hon ton dung dch HCl d thu c 2,24 lớt khớ SO2 (ktc) Hai kim loi ú l A Li, Na B Na, K C K, Cs D Na, Cs 15 Khi phn ng vi Fe2+ mụi trng axit, lớ no sau õy khin MnO4 mt mu? A MnO4 to phc vi Fe2+ B MnO4 b kh cho ti Mn2+ khụng mu C MnO4- b oxi hoỏ D MnO4 khụng mu dung dch axit 16 Cho mt gam bt st tip xỳc vi oxi mt thi gian thu c 1,24 gam hn hp Fe2O3 v Fe d Lng Fe d l A 0,036 gam B 0,44 gam C 0,87 gam D 1,62 gam 17 kh hon ton 6,4 gam mt oxớt kim loi cn 0,12 mol khớ H2 Mt khỏc ly lng kim loi to thnh cho tan hon ton dung dch H2SO4 loóng thỡ thu c 0,08 mol H2 Cụng thc oxit kim loi ú l A CuO B Al2O3 C Fe3O4 D Fe2O3 203 VNMATHS.TK 18 t chỏy hon ton 8,8 gam FeS v 12 gam FeS2 thu c khớ Cho khớ ny sc vo V ml dung dch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) c mui trung hũa Giỏ tr ti thiu ca V l A 50 ml B 75 ml C 100 ml D 120 ml 19 Dung dch X cha NaOH 0,2M v Ca(OH)2 0,1M Sc 7,84 lớt khớ CO2 (ktc) vo lớt dung dch X thỡ lng kt ta thu c l A 15 gam B gam C 10 gam D gam 20 Cho cỏc phn ng: C6H5NH3Cl + (CH3)2NH (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2 (I) (CH3)2NH2Cl + NH3 NH4Cl + (CH3)2NH (II) Trong ú phn ng t xy l A (I) B (II) C (I), (II) D khụng cú 21 Cho a mol Cu kim loi tan hon ton 120 ml dung dch X gm HNO3 1M v H2SO4 0,5M (loóng) thu c V lớt khớ NO nht (ktc) Tớnh V? A 14,933a lớt B 12,32a lớt C 18,02a lớt D kt qu khỏc 22 Ho tan ht m gam hn hp gm FeO, Fe2O3 v Fe3O4 bng HNO3 c, núng thu c 4,48 lớt khớ NO2 (ktc) Cụ cn dung dch sau phn ng c 145,2 gam mui khan Giỏ tr ca m l A 35,7 gam B 46,4 gam C 15,8 gam D 77,7 gam 23 S ng phõn cú cụng thc phõn t C4H10O l A B C D 24 Hai anken cú cụng thc phõn t C3H6 v C4H8 phn ng vi HBr thu c sn phm, vy anken ú l A xiclopropan v but-1-en B propen v but-1-en C propen v but-2-en D propen v metyl propen 25 un núng mt ru X vi H2SO4 c lm xỳc tỏc nhit thớch hp thu c mt olefin nht Cụng thc tng quỏt ca X l (vi n > 0, nguyờn) A CnH2n+1OH B ROH C CnH2n+1CH2OH D CnH2n+2O 26 un núng hn hp etanol v propanol-2 vi axit oxalic cú xỳc tỏc H2SO4 m c cú th thu c ti a bao nhiờu este hu c a chc? A B C D 27 Khi t chỏy mt ru n chc (X) thu c CO2 v hi nc theo t l th tớch VCO2 : VH2O : Cụng thc phõn t ca X l A C4H10O2 B C3H6O C C4H10O D C5H12O 28 Cụng thc n gin nht ca anehit no, mch h X l C2H3O X cú cụng thc phõn t l A C2H3O B C4H6O2 C C8H12O4 D C12H18O6 29 Cho s phn ng sau: Cl2 , 500 C NaOH CuO, t Propilen X propenal Y o o Tờn gi ca Y l A propanol B propenol C axeton D axit propionic 30 Trong phn ng este hoỏ gia ru v axit hu c, yu t khụng lm cõn bng ca phn ng este hoỏ chuyn dch theo chiu thun l 204 A cho ru d hay axit d B dựng cht hỳt nc tỏch nc C chng ct tỏch este D s dng axit mnh lm xỳc tỏc 31 Cho cht Y (C4H6O2) tỏc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm u cú kh nng phn ng gng Cụng thc cu to ca Y l A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH2CH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D HCOOC(CH3)=CH2 32 t chỏy hp cht hu c X thu c CO2 v H2O Khi lng phõn t ca X l 74 vC X tỏc dng c vi Na, dung dch NaOH, dung dch AgNO3/NH3 Cụng thc phõn t ca X l A C4H10O B C3H6O2 C C2H2O3 D C6H6 33 Cho s bin hoỏ (gi s cỏc phn ng u hon ton): NaOH đ , t HCl H , Ni, t Triolein X2 X X1 o o Tờn ca X2 l A axit oleic B axit panmitic C axit stearic D axit linoleic 34 Cho phn ng: CH2CH2Br + NaOH (loãng) H2O to Y + NaBr Br Cụng thc cu to ca Y l: CH2CH2OH A CH2CH2Br B Br CH2CH2OH CH2CH2OH C OH D OH ONa 35 mol aminoaxit Y tỏc dng va vi mol HCl 0,5 mol Y tỏc dng va vi mol NaOH Phõn t ca Y l 147 vC Cụng thc phõn t ca Y l A C5H9NO4 B C4H7N2O4 C C5H7NO4 D C7H10O4N2 36 Tớnh cht c trng ca saccaroz l tham gia phn ng hiro hoỏ; cht rn kt tinh, khụng mu; thu phõn to glucoz v fructoz; tham gia phn ng gng; phn ng vi ng (II) hiroxit Nhng tớnh cht no ỳng? A 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, D 2, 3, 37 Fructoz khụng phn ng vi cht no sau õy? A Dung dch Br2 B H2 / Ni, to C Cu(OH)2 dung dch NaOH D Dung dch AgNO3 NH3 205 VNMATHS.TK 38 Khi clo hoỏ PVC thu c mt loi t clorin cha 66,6% clo theo lng S mt xớch trung bỡnh ca PVC tỏc dng vi mt phõn t clo l A 1, B C D 2,5 39 Chn phn ng sai? A Phenol + dung dch brom Axit picric + axit bromhiric o t B Ru benzylic + ng (II) oxit Anehit benzoic + ng + nc t Axeton + ng + nc C Propanol-2 + ng (II) oxit o D Etilen glycol + ng (II) hiroxit Dung dch mu xanh thm + nc 40 t chỏy hon ton 2,6 gam hn hp (X) gm anehit no, mch h cú cựng s nguyờn t cỏcbon phõn t thu c 0,12 mol CO2 v 0,1 mol H2O Cụng thc phõn t ca anehit l A C4H8O, C4H6O2 B C3H6O, C3H4O2 C C5H10O, C5H8O2 D C4H6O2, C4H4O3 41 nhn bit l mt nhón: phenol, stiren, ru benzylic, ngi ta dựng mt thuc th nht l A natri B nc brom C dd NaOH D Ca(OH)2 42 t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai anehit no, n chc, mch h c 0,4 mol CO2 Mt khỏc hiro hoỏ hon ton cựng lng hn hp X trờn cn 0,2 mol H2 thu c hn hp hai ru t chỏy hon ton lng hn hp hai ru trờn thỡ s mol H2O thu c l A 0,4 mol B 0,6 mol C 0,8 mol D 0,3 mol 43 t chỏy hon ton hn hp gm ankan v anken Cho sn phm chỏy ln lt i qua bỡnh ng P2O5 d v bỡnh ng KOH rn, d, sau thớ nghim thy lng bỡnh tng 4,14 gam bỡnh tng 6,16 gam S mol ankan cú hn hp l A 0,06 mol B 0,09 mol C 0,03 mol D 0,045 mol 44 t chỏy hon ton m gam hn hp ru ng ng liờn tip thu c 0,66 gam CO2 v 0,45 gam H2O Nu tin hnh oxi húa m gam hn hp ru trờn bng CuO, sn phm to thnh cho tỏc dng vi AgNO3 / NH3 d s thu c lng kt ta Ag l A 10,8 gam B 3,24 gam C 2,16 gam D 1,62 gam 45 Kt lun no sau õy khụng ỳng? A Cỏc thit b mỏy múc bng kim loi tip xỳc vi hi nc nhit cao cú kh nng b n mũn hoỏ hc B p tm km vo mn tu thu lm bng thộp (phn ngõm di nc) thỡ v tu thu c bo v C vt bng thộp ngoi khụng khớ m thỡ vt ú b n mũn in hoỏ D hp lm bng st tõy (st thic) b xõy xỏt, khụng khớ m b n mũn in hoỏ thỡ thic s b n mũn trc 46 lm sch CO2 b ln khớ HCl v hi nc thỡ cho hn hp ln lt i qua cỏc bỡnh ng (lng d) A dd NaOH v dd H2SO4 B dd Na2CO3 v P2O5 D dd NaHCO3 v P2O5 C dd H2SO4 v dd KOH 47 kh hon ton 3,04 gam hn hp Y (gm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thỡ cn 0,05 mol H2 Mt khỏc ho tan hon ton 3,04 gam hn hp Y dung dch H2SO4 c thỡ thu c th tớch khớ SO2 (sn phm kh nht) iu kin tiờu chun l A 224 ml B 448 ml C 336 ml D 112 ml 206 48 t chỏy hon ton 5,8 gam mt axit cacboxylic mch thng thu c 0,2 mol CO2 v 0,1mol H2O Cụng thc phõn t ca axit ú l B C3H4O4 C C4H4O4 D C6H6O6 A C2H4O2 49 Mi ankan cú cụng thc dóy sau s tn ti mt ng phõn tỏc dng vi clo theo t l : to monocloroankan nht? B C2H6; C5H12; C8H18 A C2H6; C3H8; C4H10; C6H14 D C2H6; C5H12; C6H14 C C3H8; C6H14; C4H10 50 Cho s chuyn hoỏ sau: NaOH Br2 CuO Cu(OH)2 2NaOH X1 X2 C2H4 X3 X4 H 2SO4 HOOCCOOH X3, X4 ln lt l A OHCCH2OH, NaOOCCH2OH B OHCCHO, CuC2O4 C OHCCHO, NaOOCCOONa D HOCH2CH2OH, OHCCHO Bộ Giáo Dục v Đo Tạo Trờng Đại học s phạm H Nội Kì thi thử đại học(2) ( Thời gian lm bi : 90 phút) S 25 Mt nguyờn t X cú tng s ht proton, ntron v electron l 155 ht ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 33 Nguyờn t ú cú s proton, ntron tng ng l A 47 v 61 B 35 v 45 C 26 v 30 D 20 v 20 Nguyờn t X cú phõn lp ngoi cựng cu hỡnh eletron l 4s1 in tớch ht nhõn ca nguyờn t X l A 19 B 24 C 29 D A, B, C u ỳng Hũa tan hn hp X gm Al v Fe vo dung dch HNO3 d sau phn ng hon ton thu c dung dch A v 4,44 gam hn hp khớ Y cú th tớch 2,688 lớt ( ktc) gm hai khớ khụng mu, ú cú mt khớ t húa nõu ngoi khụng khớ S mol hn hp X l A 0,32 mol B 0,22 mol C 0,45 mol D 0,12 mol Trong cỏc oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 nhng cht cú kh nng tỏc dng vi H2SO4 c núng cú khớ SO2 bay l A ch cú FeO v Fe3O4 B ch cú Fe3O4 C ch cú FeO D ch cú FeO v Fe2O3 Th tớch dung dch KOH 0,001M cn ly pha vo nc c 1,5 lớt dung dch cú pH = l 207 A 30 ml B 25 ml VNMATHS.TK C 20 ml D 15 ml Dung dch A cha cỏc ion SO42; 0,2 mol Ca2+; 0,1 mol NH4+ v 0,2 mol NO3 Tng lng cỏc mui khan cú dung dch A l A 36,2 gam B 36,6 gam C 36,3 gam D 36,4 gam Dung dch nc clo cú tớnh ty mu, sỏt trựng l A clo tỏc dng vi nc to HClO cú tớnh oxi húa mnh B clo cú tớnh oxi húa mnh C clo tỏc dng vi nc to HCl cú tớnh axit mnh D liờn kt gia nguyờn t clo phõn t l liờn kt yu Khi oxi húa 11,2 lớt NH3 ( ktc) iu ch HNO3 vi hiu sut ca c quỏ trỡnh l 80% thỡ thu c lng dung dch HNO3 6,3% l A 300 gam B 500 gam C 250 gam D 400 gam Mt Zn ang tỏc dng vi dung dch HCl, nu cho thờm vi git dung dch CuSO4 vo thỡ A lng bt khớ H2 bay vi tc khụng i B lng bt khớ H2 bay chm hn C bt khớ H2 ngng bay D lng bt khớ H2 bay nhanh hn 10 Tớnh oxi húa ca cỏc ion kim loi: Fe3+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ bin i theo quy lut no sau õy? A Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ B Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mg2+ C Mg2+ > Zn2+ > Cu2+ > Ag+ > Fe3+ > Fe2+ D Fe3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Zn2 > Mg2+ 11 Cho a gam Na hũa tan ht vo 86,8 gam dung dch cú cha 13,35 gam AlCl3, sau phn ng hon ton thu c m gam dung dch X v 3,36 lớt khớ H2 ( 0oC, 2atm) Hóy chn cõu tr li ỳng cỏc cõu sau: A m = 100,6 gam v dung dch X cú cht tan B m = 100,6 gam v dung dch X cú cht tan C m = 100 gam v dung dch X cú cht tan D m = 100 gam v dung dch X cú cht tan 12 Nc t nhiờn thng cú ln lng nh cỏc mui Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Cú th dựng mt húa cht no sau õy loi ht cỏc cation mu nc trờn? A NaOH B K2SO4 C NaHCO3 D Na2CO3 13 S phng trỡnh húa hc ti thiu cn dựng iu ch K kim loi t dung dch K2CO3 l A B C D 14 Nung 8,4 gam Fe khụng khớ sau phn ng thu c m gam cht rn X gm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO Hũa tan ht m gam X vo dung dch HNO3 d thu c 2,24 lớt khớ NO2 ( ktc) l sn phm kh nht Giỏ tr ca m l A 11,2 gam B 10,2 gam C 7,2 gam D 6,9 gam 15 Nguyờn liu ch yu c dựng sn xut Al cụng nghip l A qung olomit 208 B qung mahetit C t sột D qung boxit 16 Cho 200 ml dung dch AlCl3 0,5M tỏc dng vi 500 ml dung dch NaOH 1M c dung dch X Trong dung dch X cha cỏc cht tan A NaAlO2, NaCl, NaOH B NaAlO2, AlCl3 C NaAlO2, NaCl D AlCl3, AlCl3 17 Hũa tan ht 5,6 gam Fe bng mt lng va dung dch HNO3 c núng thu c V lớt NO2 l sn phm kh nht (ti ktc) V nhn giỏ tr nh nht l A 1,12 lớt B 2,24 lớt C 4,48 lớt D 6,72 lớt 18 Fe(NO3)2 l sn phm ca phn ng A FeO + dd HNO3 B dd FeSO4 + dd Ba(NO3)2 C Ag + dd Fe(NO3)3 D A hoc B u ỳng 19 Dung dch A cha 0,01 mol Fe(NO3)3 v 0,13 mol HCl cú kh nng hũa tan ti a bao nhiờu gam Cu kim loi? (bit NO l sn phm kh nht) A 2,88 gam B 3,92 gam C 3,2 gam D 5,12 gam 20 Khi cho C6H14 tỏc dng vi clo (chiu sỏng) to ti a sn phm ng phõn cha mt nguyờn t clo Tờn gi ca C6H14 l A 2,3-imetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 3-metylpentan 21 Cú bao nhiờu ng phõn ankin cú cụng thc phõn t C5H8? A B C D 22 Cho 3,548 lớt hi hn hp X ( 0oC, 1,25 atm) gm anken l ng ng liờn tip vo dung dch nc brom d thy lng bỡnh ng dung dch brom tng 10,5 gam Cụng thc phõn t ca anken l A C3H6 v C4H8 B C2H4 v C3H6 C C4H8 v C5H10 D C5H10 v C6H12 23 Isopren cú th to bao nhiờu gc hirocacbon húa tr mt? A B C D 24 Cho hirocacbon X cú cụng thc phõn t C7H8 Cho 4,6 gam X tỏc dng vi lng d AgNO3 dung dch NH3 thu c 15,3 gam kt ta X cú ti a bao nhiờu cụng thc cu to? A B C D 25 linh ng ca nguyờn t hiro nhúm OH ca cỏc cht: H2O, C2H5OH, C6H5OH bin i theo quy lut no sau õy? A H2O > C2H5OH > C6H5OH B C2H5OH > H2O > C6H5OH C C6H5OH > H2O > C2H5OH D C2H5OH > C6H5OH > H2O 26 Cho 15,2 gam hn hp gm glixerin v ancol n chc X vo Na d thu c 4,48 lớt H2 (ktc) Lng H2 X sinh bng 1/3 lng H2 glixerin sinh X cú cụng thc l A C3H7OH B C2H5OH C C3H5OH D C4H9OH 27 t chỏy hon ton m gam hn hp X gm ru k tip dóy ng ng thu c 6,72 lớt CO2 ( ktc) v 7,65 gam H2O Mt khỏc nu cho m gam X tỏc dng ht vi Na thỡ thu c 2,8 lớt H2 ( ktc) Cụng thc ca ru l 209 A C2H5OH v C3H7OH C C2H4(OH)2 v C3H6(OH)2 VNMATHS.TK B C H (OH) v C H (OH) D C3H6(OH)2 v C4H8(OH)2 28 Ru X cú cụng thc phõn t l C5H12O un X vi H2SO4 c 170oC khụng thu c anken Tờn gi ca X l A pentanol B pentanol-2 C 2,2-imetylpropanol-1 D 2-metylbutanol-2 29 Hp cht hu c X tỏc dng vi AgNO3 NH3 d thu c sn phm Y Cho Y tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng hoc dung dch NaOH u thu c khớ vụ c X l cht no cỏc cht sau õy? A HCHO B HCOOH C HCOONH4 D A, B, C u ỳng 30 Cho 2,32 gam mt anehit tham gia phn ng gng hon ton vi dung dch AgNO3 (trong NH3) d thu c 17,28 gam Ag Vy th tớch khớ H2 ( ktct) ti a cn dựng phn ng ht vi 2,9 gam X l A 1,12 lớt B 3,36 lớt C 2,24 lớt D 6,72 lớt 31 T khớ thiờn nhiờn, cỏc cht vụ c v iu kin cn thit iu ch nha phenolfomanehit cn dựng ti thiu bao nhiờu phng trỡnh phn ng? A B C D 32 Cụng thc phõn t C9H8O2 cú bao nhiờu ng phõn axit l dn xut ca benzen, lm mt mu dung dch nc brom (k c ng phõn hỡnh hc)? A B C D 33 t chỏy hon ton m gam mt axit no, mch h, hai ln axit X thu c 6,72 lớt CO2 ( ktc) v 4,5 gam H2O Cụng thc ca X l A C2H4(COOH)2 B C4H8(COOH)2 C C3H6(COOH)2 D C5H10(COOH)2 34 Mt este X mch h to bi ancol no n chc v axit khụng no (cú mt ni ụi C=C) n chc t chỏy a mol X thu c 6,72 lớt khớ CO2 ( ktc) v 4,05 gam nc Giỏ tr ca a l A 0,025 mol B 0,05 mol C 0,06 mol D 0,075 mol 35 Thy phõn este C4H6O2 mụi trng axit thu c mt hn hp gm cỏc sn phm u cú kh nng phn ng gng Cụng thc cu to ca este l A HCOOCH=CHCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D c A, B, C u ỳng 36 Du thc vt l A hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi rn B hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi lng C este ln este ca ru glixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo khụng no D este ln este ca ru glixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo no 37 X phũng húa 10 gam este X cụng thc phõn t l C5H8O2 bng 75 ml dung dch NaOH 2M Cụ cn dung dch sau phn ng c 11,4 gam cht rn khan Tờn gi ca X l A etylacrylat 210 B vinylpropyonat C metylmetacrylat D alylaxetat 38 S ng phõn mch h cú cụng thc phõn t C2H4O2 l A B C D 39 Cho 100 ml dung dch aminoaxit X nng 0,3M phn ng va vi 48 ml dung dch NaOH 1,25M, sau ú cụ cn thỡ thu c 5,31 gam mui khan X cú cụng thc no sau õy? A H2NCH(COOH)2 B H2NC2H4COOH C (H2N)2CHCOOH D H2NC2H3(COOH)2 40 Cho cỏc hp cht: C6H5NH2; C2H5NH2; (C6H5)2NH; (C2H5)2NH; NH3 Tớnh baz ca chỳng bin i theo quy lut no sau õy? A > > > > B > > > > C > > > > D > > > > 41 Cho cỏc cht lng: axit axetic, axit acrylic, etylaxetat, vinylpropionat, alylfomiat ng cỏc l khỏc Dựng cỏc húa cht no sau õy nhn bit c tt c cỏc cht trờn? A dd AgNO3/NH3; dd Br2 B dd AgNO3/NH3; qu tớm, dd Br2 C dd AgNO3/NH3; qu tớm; Cu(OH)2 D qu tớm; Cu(OH)2 42 Lờn men 22,5 gam glucoz lm ru etylic, hiu qu quỏ trỡnh lờn men l 80% Khi lng ru thu c l A 4,6 gam B 9,2 gam C 2,3 gam D 6,9 gam 43 Da nhõn to (PVC) c iu ch t khớ thiờn nhiờn theo s : CH4 C2H2 CH2=CHCl [CH2CHCl]n Nu hiu sut ca ton b quỏ trỡnh iu ch l 20%, mun iu ch c tn PVC thỡ th tớch khớ thiờn nhiờn (cha 80% metan) iu kin tiờu chun cn dựng l A 4375 m3 B 4450 m3 C 4480 m3 D 6875 m3 44 V tu thy lm bng thộp, bo v tu b n mũn i trờn bin ngi ta gn vo ỏy tu kim loi no sau õy? A Mg B Sn C Pb D Cu 45 Hp cht hu c X cú cụng thc phõn t l C4H7O2Cl thy phõn mụi trng kim c cỏc sn phm, ú cú hp cht cú kh nng tham gia phn ng gng Cụng thc cu to ỳng ca X l A HCOOCH2CHClCH3 B C2H5COOCH2Cl C CH3COOCHClCH3 D HCOOCHClCH2CH3 46 Cho mol KOH vo dung dch cha m gam HNO3 v 0,2 mol Al(NO3)3 thu c 7,8 gam kt ta thỡ giỏ tr ca m l A 18,9 gam B 44,1 gam C 19,8 gam D A hoc B u ỳng 47 Cho 12,8 gam dung dch ru glixerin nc cú nng 71,875% tỏc dng ht vi mt lng d Na thu c V lớt khớ H2 ( ktc) Giỏ tr ca V l A 5,6 lớt B 3,36 lớt C 4,48 lớt D 11,2 lớt 48 Dóy cỏc cht no sau õy u cú kh nng tham gia phn ng gng (to kt ta Ag)? 211 VNMATHS.TK A axetilen, anehit axetic, metylfomiat B metanal, etanal, axit axetic C metanal, etanal, axit foocmic, metylfomiat D axetilen, axit axetic, axit foocmic 49 kh hon ton 13,2 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 thỡ cn va 4,48 lớt CO ( ktc) Khi lng ca Fe thu c l A 8,4 gam B 10 gam C 11,2 gam D 11,6 gam 50 Cú cht lng ng l mt nhón: benzen, axit axetic, axit acrylic, ru etylic, glixerin Nu ch dựng cỏc húa cht sau õy: qu tớm, nc brom, Cu(OH)2 iu kin thng thỡ cú th nhn bit c nhng cht no? A Tt c B 3, 4, C 1, 3, D 2, Phn th ba P N 25 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG P N 01: B C 11 D 16 A 21 D 26 D 31 B 36 C 41 A 46 A C A 12 B 17 D 22 B 27 D 32 A 37 A 42 D 47 C A D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B B 10 D 15 B 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 D 50 C A C 11 C 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 D 46 D D D 12 A 17 B 22 A 27 A 32 A 37 C 42 B 47 B B A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 D 38 D 43 C 48 B A A 14 C 19 A 24 B 29 C 34 B 39 A 44 B 49 B P N 02: 212 D 10 A 15 D 20 D 25 B 30 B 35 D 40 B 45 B 50 B A A 11 D 16 A 21 A 26 C 31 C 36 C 41 B 46 C D A 12 B 17 A 22 D 27 A 32 C 37 C 42 B 47 A D D 13 A 18 B 23 B 28 C 33 C 38 D 43 D 48 C A A 14 D 19 B 24 D 29 A 34 B 39 B 44 C 49 C D 10 B 15 D 20 C 25 C, C 30 D 35 C 40 A 45 D 50 D B C 11 D 16 A 21 D 26 B 31 C 36 C 41 D 46 C B C 12 C 17 A 22 D 27 D 32 D 37 A 42 C 47 B C A 13 C 18 C 23 D 28 A 33 B 38 D 43 D 48 A D D 14 C 19 C 24 C 29 B 34 D 39 A 44 B 49 B A 10 B 15 A 20 A 25 D 30 C 35 A 40 B 45 A 50 B D D 11 D 16 A 21 D 26 A 31 C 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 D 22 D 27 B 32 A 37 D 42 C 47 B C B 13 A 18 B 23 B 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A A B 14 C 19 A 24 B 29 D 34 A 39 C 44 B 49 B A 10 D 15 A 20 A 25 B 30 D 35 D 40 B 45 C 50 D D C 11 C 16 C 21 A 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B B 12 C 17 B 22 A 27 A 32 A 37 D 42 B 47 D A B 13 D 18 A 23 B 28 D 33 A 38 C 43 B 48 B D D 14 A 19 A 24 D 29 C 34 B 39 C 44 B 49 A D 10 D 15 C 20 D 25 C 30 A 35 D 40 A 45 A 50 C B A 11 B 16 A 21 C 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B C 12 A 17 B 22 D 27 B 32 C 37 D 42 C 47 D B C 13 C 18 D 23 B 28 C 33 A 38 C 43 D 48 D A A 14 B 19 A 24 D 29 B 34 A 39 B 44 D 49 D P N 03: P N 04: P N 05: P N 06: P N 07: 213 C VNMATHS.TK 10 B 15 A 20 A 25 C 30 C 35 B 40 B 45 D 50 C B A 11 C 16 C 21 C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A C B 13 C 18 A 23 A 28 A 33 D 38 B 43 D 48 C B D 14 D 19 B 24 D 29 D 34 D 39 B 44 C 49 D C 10 C 15 A 20 A 25 B 30 A 35 D 40 C 45 B 50 A A C 11 D 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 C 46 C A D 12 C 17 B 22 A 27 C 32 B 37 D 42 B 47 D C A 13 C 18 C 23 A 28 D 33 B 38 C 43 C 48 A B D 14 C 19 A 24 C 29 D 34 C 39 D 44 D 49 D D 10 A 15 C 20 B 25 C 30 D 35 A 40 D 45 B 50 B A D 11 C 16 C 21 C 26 C 31 D 36 A 41 C 46 A B D 12 A 17 B 22 D 27 D 32 C 37 C 42 D 47 D C B 13 B 18 A 23 D 28 D 33 C 38 A 43 B 48 B A B 14 C 19 C 24 B 29 C 34 B 39 B 44 C 49 B D 10 D 15 B 20 D 25 A 30 D 35 C 40 A 45 B 50 A D C 11 B 16 D 21 D 26 B 31 D 36 B 41 B 46 B A D 12 A 17 D 22 B 27 C 32 A 37 B 42 C 47 A A B 13 A 18 A 23 D 28 D 33 A 38 B 43 B 48 A B C 14 D 19 D 24 A 29 B 34 A 39 C 44 D 49 D C 10 A 15 C 20 D 25 C 30 A 35 C 40 A 45 D 50 B A B 11 D 16 A 21 A 26 A 31 B 36 A 41 B 46 B B A 12 B 17 B 22 B 27 A 32 C 37 C 42 A 47 C C D 13 C 18 C 23 C 28 C 33 B 38 A 43 A 48 D D D 14 C 19 C 24 A 29 A 34 B 39 D 44 C 49 C B 10 A 15 C 20 D 25 B 30 C 35 B 40 C 45 A 50 D P N 08: P N 09: P N 10: P N 11: P N 12: 214 P N 13: C B 11 D 16 B 21 D 26 C 31 B 36 D 41 B 46 B C B 12 C 17 B 22 A 27 C 32 A 37 B 42 D 47 D D C 13 A 18 A 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 D B C 14 B 19 D 24 C 29 D 34 B 39 B 44 B 49 C A 10 B 15 C 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 B 50 C P N 14: C B 11 B 16 B 21 D 26 B 31 B 36 D 41 B 46 B A B 12 C 17 B 22 C 27 C 32 A 37 B 42 D 47 D D C 13 D 18 A 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 D D C 14 D 19 D 24 D 29 D 34 B 39 B 44 B 49 B A 10 C 15 B 20 C 25 B 30 C 35 B 40 D 45 B 50 C P N 15: B D 11 B 16 C 21 A 26 C 31 B 36 A 41 A 46 A A B 12 B 17 B 22 C 27 A 32 B 37 B 42 B 47 C C B 13 C 18 B 23 B 28 C 33 C 38 C 43 C 48 B A A 14 D 19 C 24 A 29 D 34 B 39 D 44 A 49 A C 10 A 15 C 20 B 25 B 30 C 35 D 40 B 45 A 50 D P N 16: A D 11 A 16 A 21 B 26 D 31 C 36 D 41 A 46 B B D 12 A 17 C 22 B 27 C 32 C 37 D 42 D 47 C A C 13 C 18 D 23 C 28 D 33 D 38 C 43 B 48 B D D 14 D 19 D 24 C 29 A 34 B 39 C 44 B 49 C D 10 C 15 A 20 C 25 C 30 C 35 C 40 B 45 A 50 B P N 17: C C 11 B 16 B 21 B 26 B 31 B 36 C 41 B 46 C B C 12 B 17 B 22 A 27 C 32 B 37 C 42 C 47 D A A 13 D 18 A 23 D 28 A 33 B 38 B 43 B 48 A B C 14 D 19 A 24 C 29 B 34 C 39 D 44 A 49 C A 10 B 15 C 20 B 25 B 30 C 35 C 40 D 45 B 50 A P N 18: 215 VNMATHS.TK D D 11 B 16 D 21 C 26 A 31 C 36 B 41 C 46 C B C 12 C 17 C 22 A 27 C 32 B 37 B 42 D 47 B C B 13 C 18 A 23 C 28 B 33 A 38 D 43 C 48 C C D 14 B 19 D 24 A 29 B 34 C 39 A 44 C 49 D B 10 C 15 B 20 B 25 B 30 A 35 A 40 C 45 B 50 D P N 19: D C 11 C 16 A 21 C 26 B 31 B 36 D 41 C 46 A B B 12 B 17 D 22 B 27 D 32 C 37 D 42 B 47 B C D 13 D 18 B 23 D 28 B 33 C 38 B 43 D 48 A D A 14 A 19 B 24 A 29 C 34 A 39 A 44 D 49 D D 10 C 15 C 20 A 25 B 30 A 35 C 40 B 45 A 50 B P N 20: A A 11 A 16 B 21 C 26 D 31 A 36 B 41 C 46 A D C 12 C 17 D 22 B 27 A 32 B 37 C 42 B 47 D A A 13 D 18 C 23 C 28 D 33 A 38 C 43 B 48 C A D 14 C 19 D 24 A 29 A 34 C 39 C 44 C 49 B A 10 A 15 A 20 A 25 C 30 C 35 C 40 B 45 A 50 D C A 11 A 16 D 21 B 26 C 31 B 36 B 41 D 46 A C B 12 C 17 B 22 C 27 A 32 C 37 B 42 C 47 A D A 13 C 18 C 23 D 28 C 33 B 38 C 43 B 48 C D B 14 B 19 D 24 C 29 D 34 A 39 B 44 C 49 B A 10 D 15 D 20 A 25 B 30 B 35 A 40 C 45 B 50 B C A 11 C 16 A 21 A 26 B 31 A 36 D 41 D 46 C C B 12 C 17 D 22 A 27 C 32 A 37 C 42 C 47 C D D 13 C 18 A 23 B 28 C 33 C 38 A 43 B 48 B D A 14 A 19 A 24 A 29 D 34 B 39 B 44 D 49 A A 10 A 15 C 20 C 25 D 30 B 35 B 40 A 45 A 50 A D 11 B 16 D 21 B 26 B 31 B 36 C 41 B 46 A P N 21: P N 22: P N 23: C 216 A D 12 D 17 A 22 B 27 D 32 B 37 B 42 C 47 C D B 13 B 18 A 23 B 28 B 33 B 38 B 43 D 48 D B B 14 B 19 C 24 B 29 D 34 D 39 C 44 B 49 C D 10 D 15 D 20 A 25 C 30 A 35 D 40 D 45 B 50 B P N 24: D A 11 A 16 B 21 A 26 B 31 C 36 D 41 B 46 D D B 12 C 17 D 22 B 27 C 32 C 37 A 42 B 47 A C A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 C 38 C 43 B 48 C B B 14 A 19 B 24 C 29 B 34 A 39 A 44 B 49 B C 10 A 15 B 20 A 25 C 30 D 35 A 40 B 45 D 50 C P N 25: A B 11 C 16 A 21 B 26 A 31 C 36 C 41 B 46 D D A 12 D 17 C 22 A 27 C 32 B 37 A 42 B 47 A B D 13 B 18 B 23 C 28 C 33 B 38 C 43 C 48 C A D 14 A 19 C 24 B 29 D 34 D 39 D 44 A 49 B D 10 B 15 D 20 B 25 C 30 C 35 A 40 C 45 D 50 A 217
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu, Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu, Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Và 25 Đề Thi Mẫu

Từ khóa liên quan