LUẬN văn THẠC sĩ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH vụ bảo LÃNH tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH đắk NÔNG

96 136 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 18:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHI HÙNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHI HÙNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Phi Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính Cấp Thiết Của Đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA NHTM 1 HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh NH 1.1.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 1.1.3 Chức bảo lãnh ngân hàng 1.1.4 Các loại bảo lãnh ngân hàng 1.1.5 Vai trò bảo lãnh ngân hàng 17 1.1.6 Vai trò ngân hàng dịch vụ bảo lãnh 18 1.1.7 Các dạng rủi ro bảo lãnh ngân hàng 20 1.1.8 Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh NHTM 22 1.2 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA NHTM 24 1.2.1 Nhân tố bên 24 1.2.2 Nhân tố bên 27 1.3 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA NHTM 29 1.3.1 Phân tích bối cảnh môi trường bên đặc điểm Ngân hàng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh NH 29 1.3.2 Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh 29 1.3.3 Phân tích kết hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh 29 1.3.4 Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ bảo lãnh 30 1.3.5 Phân tích kết kiểm soát rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh 31 1.3.6 Phân tích hiệu kinh doanh dịch vụ bảo lãnh 31 Kết luận Chương 32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 33 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 33 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng TMCP Đâu tư Phát triển Việt Nam - CN Đắk Nông 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh 35 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đắk Nông thời gian qua (20132015) 38 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI BIDV ĐẮK NÔNG 42 2.2.1 Phân tích bối cảnh hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh BIDV Đắk Nông thời gian qua 42 2.2.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo lãnh BIDV Đắk Nông 44 2.2.3 Khái quát quy trình nghiệp vụ bảo lãnh BIDV Đắk Nông 45 2.2.4 Phân tích hoạt động mà BIDV triển khai hoạt đông KDDV bảo lãnh 46 2.2.5 Phân tích kết hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh BIDV ĐăkNông từ năm 2013 đến 2015 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KDDV BẢO LÃNH TẠI BIDV ĐẮK NÔNG 58 2.3.1 Những mặt thành công 58 2.3.2 Những hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 59 Kết luận Chương 61 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN ĐẮK NÔNG 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA BIDV ĐẮK NÔNG 62 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI BIDV ĐẮKNÔNG 65 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động phát triển khách hàng 65 3.2.2 Đa dạng hóa cấu dịch vụ bảo lãnh theo sản phẩm; theo đối tượng khách hàng theo ngành nghề 68 3.2.3 Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bảo lãnh 69 3.2.4 Hoàn thiện công tác định giá phí hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh 72 3.2.5 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi phí hoạt động bảo lãnh 73 3.2.6 Đổi cách tiếp cận quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh 74 3.2.7 Các giải pháp hổ trợ 76 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Với Chính phủ ngân hàng nhà nước 79 3.3.2 Với NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt nam 81 Kết luận Chương 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Kết huy động vốn BIDV Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 Kết chủ yếu hoạt động cho vay BIDV Đắk Nông từ 2013 - 2015 Trang 38 40 2.3 Kết qủa tài Chi nhánh qua năm 2013 – 2015 41 2.4 Quy mô hoạt động bảo lãnh từ 2013-2015 49 2.5 Tỷ trọng phí bảo lãnh so với tổng thu tín dụng 51 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Tình hình thực bảo lãnh phân theo loại bảo lãnh từ 2013-2015 Tình hình thực bảo lãnh phân theo loại hình khách hàng 2013-2015 Tình hình thực BL phân theo đối tượng ngành nghề 2013-2015 Tình hình thực bảo lãnh phân theo hình thức bảo đảm Tình hình thực nghĩa vụ trả thay, bảo lãnh có tranh chấp Tỷ lệ doanh thu phí so với doanh số bảo lãnh 52 53 54 55 56 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức máy 35 2.2 Quy trình bảo lãnh BIDV Đắk Nông 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo lãnh dịch vụ mang tính chất kép: Vừa coi hoạt động tín dụng đặc điểm tương đồng với hoạt động cấp tín dụng đồng thời lại hoạt động dịch vụ ngoại bảng Xu hướng chung NHTM giới tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động ngoại bảng Các NHTM Việt Nam ngoại lệ Đây dịch vụ vừa mang lại lợi ích to lớn cho kinh tế, giải pháp cho tình trạng thông tin bất đối xứng thị trường, giúp giảm chi phí giao dịch đồng thời mang lại lợi ích to lớn cho NH khai thác lợi uy tin, thông tin, nguồn lực chịu đựng rủi ro để tăng khả sinh lời Tuy nhiên, NHTM Việt Nam, hoạt động ngoại bảng nói chung, dịch vụ bảo lãnh chưa phát triển tương xứng với tiềm Riêng NH TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông, hoạt động khiêm tốn, dư địa phát triển dịch vụ lớn Hoạt động có số thành tựu định tồn hạn chế cần tìm giải pháp tháo gỡ Vì vậy, nhằm góp phần vào việc tìm giải pháp khả thi phát triển dịch vụ bảo lãnh Chi nhánh, học viên chọn đề tài “Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ bảo lãnh NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài hệ thống hóa tảng sở lý luận dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi 73 mối quan hệ với khách hàng, theo mức rủi ro hợp đồng bảo lãnh Áp dụng mức phí linh hoạt, mềm dẻo đối tượng khách hàng, khách hàng truyền thống, chiến lược cần áp dụng mức phí ưu đãi, thấp biểu phí hành Đồng thời, phí bảo lãnh ngân hàng nên gắn với mức độ rủi ro Ngoài cách phân biệt tỷ lệ phí theo bảo lãnh có ký quỹ bảo lãnh không ký quỹ tại, phân biệt tỷ lệ phí theo tiêu thức thời gian, ngắn hạn trung dài hạn theo cấu trúc kỳ hạn tương tự lãi suất - Đối với khách hàng lớn có quan hệ nhiều dịch vụ với ngân hàng, Chi nhánh nên nghiên cứu triển khai áp dụng phương pháp định giá sở phân tích lợi ích – chi phí tổng thể, dể từ đưa mộtmức giá có tính cá biệt hóa, đáp ứng nhiều mục tiêu quản trị quan hệ khách hàng - Với khách hàng bảo lãnh thường xuyên ngân hàng áp dụng mức phí ưu đãi thấp công bố không áp dụng mức tối thiểu dành cho khách hàng thường xuyên có mức độ tín nhiệm tốt Hoặc áp dụng sách chi phí “ trọn gói” theo năm doanh số bảo lãnh năm - Với bảo lãnh số tiền lớn có đủ tài sản bảo đảm mức phí áp dụng theo thương lượng giảm dần theo số tiền cần bảo lãnh 3.2.5 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi phí hoạt động bảo lãnh Chi phí dịch vụ bảo lãnh bao gồm phận chính: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Đối với chi phí gián tiếp, với cách thức tổ chức hạch toán kế toán nay, chi phí chưa thể phân bổ cách xác - Hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán Cần nghiên cứu áp dụng cách thức hạch toán thích hợp để có sở tính toán, phân bổ chi phí cho DVBL để 74 có sở đề biện pháp quản lý thích hợp - Trên sở chiến lược kinh doanh tổng thể mục tiêu phát triển dịch vụ bảo lãnh NH thời kỳ, cần phải hoạch định sách chi phí DVBL phù hợp Chỉ sở hoạch định sách chi phí tiến hành công tác phân tích, đánh giá thực điều chỉnh cần thiết khoản mục chi phí mức độ cấu - Thực biện pháp tiết kiệm chi phí trực tiếp gián tiếp cho kinh doanh dịchvụ bảo lãnh sở bảo đảm thực mục tiêu sách hoạch định 3.2.6 Đổi cách tiếp cận quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh Rủi ro hoạt động bảo lãnh tương đồng với rủi ro nghiệp vụ cấp tín dụng Trong đó, rủi ro tín dụng xuất phát từ việc phải trả thay cho khách hàng loại rủi ro Trước hết, cần thay đổi cách tiếp cận quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh theo định hướng sau: - Cần đặt vấn đề quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh cách có hệ thống Cách tiếp cận xuất phát từ lý thuyết quản trị rủi ro Theo cách tiếp cận này, trình quản trị rủi ro thực theo công đoạn có nội dung ác định, tiến hành công cụ định có tính toàn diện, tính hệ thống, không chia cắt xem xét riêng rẽ vấn đề rủi ro bảo lãnh - Rủi ro king doanh dịch vụ bảo lãnh cần xem xét tương quan với mục tiêu cạnh tranh sinh lời, không đơn xem xét theo mục tiêu hạn chế rủi ro Trên sở đó, Chi nhánh cần tập trung giải tốt số vấn đề bật sau: 75 - Tiến hành thu thập liệu, phân tích, nhận diện loại rủi ro phát sinh hoạt động bảo lãnh; nguyên nhân, chế, lĩnh vực, đối tượng có khả xuất rủi ro cao Trên sở đó, tiến hành vận dụng phương pháp đánh giá, đo lường rủi ro, phân loại rủi ro trọng yếu cần tập trung nguồn lực để kiểm soát có biện pháp tài trợ phù hợp - Nâng cao chất lượng hệ thống thu thập, lưu trữ xử lý thông tin Đối với hoạt động bảo lãnh rủi ro chủ yếu xuất phát từ tình trạng thông tin bất đối xứng dẫn đến hậu lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức Đặc biệt tình trạng NH Việt Nam phải đối diện với tình trạng thông tin không trung thực ảnh hưởng đến chất lượng thông tin không đảm bảo Trong hoạt động bảo lãnh, BIDV Đắk Nông ngoại lệ Vì vậy, cần hoàn thiện khâu thu thập, lưu trữ xử lý thông tin hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin - Hoàn thiện khâu thẩm định bảo lãnh Thẩm định bảo lãnh phải coi khâu then chốt nhằm đến định cấp bảo lãnh Cần hoàn thiện khâu theo hướng mở rộng nội dung thẩm định toàn diện để công tác thẩm định làm sở cho việc lấy định không định cấp bảo lãnh mà định mức phí, tài sản bảo đảm, điều khoản hạn chế hợp đồng bảo lãnh Để làm tốt khâu này, cần ý số điểm quan trọng sau: + Cán tín dụng phải thẩm định dự án cách cẩn thận kỹ trước trình ký nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động bảo lãnh + Cần phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành quan T, Sở Kế hoạch Đầu tư… để nắm bắt thông tin kịp thời, xác nhằm hỗ trợ cho việc định đầu tư + Tổ chức khai thác cách có hiệu công tác thông tin tín dụng NHNN nhằm nắm bắt thông tin tình hình quan hệ tín dụng, 76 lực tài chính, hồ sơ pháp lý, tình hình nợ xấu…để phòng tránh rủi ro xảy thiếu thông tin, thông tin bất cân xứng - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mức độ chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát Hiện có xu hướng chủ quan thực tế hoạt động bảo lãnh chưa xảy rủi ro nên buông lỏng công tác kiểm tra, kiểm soát Đây xu hướng cần tránh Cần nhận thức khả xảy rủi ro hoạt động bảo lãnh lớn công tác bị buông lỏng Do đó, cần phải thực kiểm tra hoạt động bảo lãnh thường xuyên, kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình bảo lãnh, phát sai sót xử lý quy trình nghiệp vụ từ kịp thời có điều chỉnh cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro xảy - Giám sát khách hàng thực nghĩa vụ, cam kết với người hưởng lợi nhiệm vụ quan trọng thiếu nghiệp vụ bảo lãnh - Đa dạng hóa danh mục bảo lãnh vừa biện pháp nhằm gia tăng quy mô cung ứng dịch vụ bảo lãnh, phát triển thị phần đồng thời giải pháp cho vấn đề quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh Thông qua đa dạng hóa danh mục bảo lãnh, NH tối thiểu hóa rủi ro đặc thù Tuy nhiên, để thực tốt việc đa dạng hóa, NH cần phải tiến hành tốt công tác nhận diện rủi ro, thu thập liệu để đánh giá tương quan ngành, lĩnh vực, đối tượng khách hàng để lựa chọn điều chỉnh danh mục 3.2.7 Các giải pháp hổ trợ a Nghiên cứu xây dựng phận phụ trách hoạt động bảo lãnh phù hợp Thành lập phận chuyên trách nghiên cứu hoạt động bảo lãnh tài trợ thương mại Đây phận nhỏ thuộc Phòng Khách hàng doanh nghiệp có chức chuyên nghiên cứu hoạt động bảo lãnh 77 nghiên cứu nhu cầu thị trường để hoàn thiện sản phẩm có để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nghiên cứu biện pháp nhằm quảng bá sản phẩm bảo lãnh nghiên cứu biến động môi trường tác động tới hoạt động bảo lãnh b Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện nhân thực dịch vụ bảo lãnh - Nâng cao chất lượng công tác tuyền dụng nhân Hoạt động bảo lãnh có tính chuyên môn hoá cao, bước quy trình thực chức danh chuyên trách nên việc tuyển dụng nhân có tiêu chuẩn phù hợp trình độ chuyên môn, tính cách, tư cách đạo đức, kinh nghiệm làm việc cần thiết Để nâng cao chất lượng công tác tuyền dụng nhân trước hết cần nghiên cứu kỹ nhân hữu sau bố trí công việc hợp lý, phù hợp theo lực cán bộ, thiếu khâu phận đưa yêu cầu tuyển dụng phù hợp với trình độ chuyên môn phần việc việc tuyển dụng sát Cán nghiệp vụ bảo lãnh nhân viên có khả phân tích tín dụng có kỹ bán hàng Như việc phải hiểu rõ đặc tính sản phẩm, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ cần phải có kỹ tiếp thị giao tiếp tốt - Nâng cao chất lượng khâu đào tạo, huấn luyện Với đội ngũ cán nghiệp vụ bảo lãnh Chi nhánh phần nhiều cán trẻ nên nhiều hạn chế chuyên môn kinh nghiệm, chưa am hiểu hết lĩnh vực mà khách hàng yêu cầu Đây khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến việc mở rộng bảo lãnh phát triển dịch vụ Chi nhánh Nhằm thực tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực mình, 78 trước hết BIDV Đắk Nông cần tổ chức tăng cường công tác đào tạo Công tác đào tạo đào tạo lại cho cán nhân viên cần thực cách thường xuyên, khuyến khích người lao động tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Tăng cường đào tạo bổ sung kỹ bổ trợ cho công việc: kỹ bán hàng, bán chéo sản phẩm, kỹ vấn, lắng nghe, kỹ thuyết trình, giải tình huống, Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho cán nhân viên để phổ biến sách mới, văn Ngân hàng quan bên liên quan nhằm đảm bảo cán nhân viên nắm bắt nội dung vận dụng thống Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ, hội thi nghiệp vụ giỏi nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi nâng cao nghiệp vụ, qua đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán nhân viên từ có chương trình đào tạo, tái đào tạo phù hợp Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nâng cao tinh thần trách nhiệm cán nhân viên c Hoàn thiện chế thi đua, khen thưởng, chế tài trách nhiệm, theo hướng gắn kết thực công việc với quyền lợi nghĩa vụ BIDV Đắk Nông cần có chế độ đãi ngộ hợp lý cán nhân viên để thu hút chất xám đồng thời hạn chế tình trạng chảy chất xám BIDV, tầng lớp trẻ Đồng thời cần tạo môi trường làm việc lành mạnh để nhân viên phát huy hết khả làm việc cho ngân hàng, gắn bó lâu dài với ngân hàng Cần xếp lại lao động, bố trí nhân người, việc, với lực phát huy tối đa sở trường, phát huy mạnh cá nhân, xóa bỏ chủ nghĩa quân bình mà thay vào công 79 Công khai chế thăng tiến cho toàn cán nhân viên, để nhân viên có mục tiêu ý chí phấn đấu vươn lên Định kỳ cần có kiểm tra sát hạch vị trí quản lý để xác định lực đáp ứng vị trí nhằm có điều chỉnh cho phù hợp Cần có sách khen thưởng nhân viên công tác xuất sắc, nhằm khuyến khích người phấn đấu tích cực công việc Ngược lại, cần có chế độ trách nhiệm chế tài hành vi tiêu cực tinh thần phấn đấu, làm hạn chế kết công tác 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ ngân hàng nhà nước Môi trường kinh tế phát triển ổn định lành mạnh động lực thúc đẩy hoạt động tiền tệ - ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng Bất ổn kinh tế trị xã hội đem lại rủi ro bất khả kháng ngân hàng doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh Vì vậy, Chính phủ cần ổn định môi trường trị xã hội môi trường kinh tế vĩ mô, xây dựng chế thị trường đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống tiền tệ, tín dụng giá Làm vậy, Chính phủ trì môi trường thuận lợi, lành mạnh cho hoạt động ngân hàng Chính phủ NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ thuận lợi cho hoạt động bảo lãnh ngân hàng Những năm gần đây, hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng dần hoàn thiện nhiên lĩnh vực bảo lãnh quy định pháp quy sơ sài Ở nước ta chưa có luật dành riêng cho hoạt động bảo lãnh Trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, bảo lãnh đề cập đến số văn luật NHNN nên tính ổn định không cao bị vô hiệu trường hợp bị điều chỉnh luật khác, gây nên chồng chéo quản lý rủi ro cho bên tham gia hoạt động Vì vậy, 80 quan có thẩm quyền cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý theo hướng đồng bộ, quán phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thương mại quốc tế đặc biệt giao dịch bảo lãnh có liên quan đến yếu tố người nước Ngoài ra, Việt Nam nên tham gia phê chuẩn công ước quốc tế HĐBL Công ước Liên hiệp quốc Bảo lãnh độc lập Tín dụng thư dự phòng (Công ước Uncitral) Một Công ước quốc tế phê chuẩn tạo điều kiện hỗ trợ NH nước có tranh chấp, ngân hàng nước có bình đẳng với đối tác nước ngoài, tránh rủi ro pháp lý giao dịch bảo lãnh có yếu tố quốc tế Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng nói chung HĐBL nói riêng Riêng hoạt động bảo lãnh ngân hàng, NHNN cần nghiên cứu để xây dựng tiêu chí kiểm tra, kiểm soát có tính đặc thù cho hoạt động thay đơn coi hoạt động cấp tín dụng Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cần ban hành chuẩn mực nghiệp vụ bảo lãnh theo hướng nâng cao tiêu chí quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh NHNN giám sát ngân hàng thực quy chế NHNN đồng thời nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra NHNN phải thường xuyên tra, kiểm tra hoạt động NHTM nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng, phát kịp thời tồn sai sót để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời Muốn vậy, phải trọng đến trình độ nghiệp vụ phẩm chất đạo đức cán tra Nhưng nghĩa NHNN can thiệp sâu vào hoạt động ngân hàng, gây cản trở tiêu cực tới hoạt động ngân hàng NHNN cần kết hợp hài hòa giám sát từ xa tra chỗ 81 3.3.2 Với NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt nam - Nâng cao tính tự chủ nhiều cho chi nhánh trực thuộc quyền định cấp bảo lãnh hạn mức số tiền để chi nhánh không bị hạn chế nỗ lực tìm kiếm khách hàng - Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến, hướng dẫn văn quy định, đồng thời tạo điều kiện cho chi nhánh trực thuộc có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn - Ngoài ra, ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần sớm thành lập phận chuyên trách hỗ trợ Luật pháp hoạt động bảo lãnh Kinh nghiệm ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam cho thấy phận cần thiết hữu ích Đây việc ngân hàng cần làm xu hội nhập toàn cầu, giao dịch bảo lãnh nước ngày nhiều để phòng có tranh chấp xảy quay lại xem hồ sơ gốc, tìm hiểu luật xin tư vấn văn phòng luật sư trễ Việc đời phận chuyên trách hỗ trợ, tư vấn pháp luật giúp nhân viên tác nghiệp bớt áp lực công việc tập trung vào nghiệp vụ nhiều hơn, góp phần chăm sóc khách hàng tốt hơn, chuyên nghiệp quan trọng ngân hàng hạn chế rủi ro pháp lý tránh bất lợi có tranh chấp xảy - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới, hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần phải đại hóa công nghệ ngân hàng, đẩy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh kênh phân phối sản phẩm Ngân hàng cần hoàn thiện công nghệ, đặc biệt công nghệ tin học sử dụng hoạt động bảo lãnh Nâng cấp việc truy xuất thông tin từ phần mềm có cách tự 82 động, hạn chế việc thủ công, giảm thời gian chi phí việc xử lý chứng từ, giảm thời gian việc cập nhật sở liệu, thông tin báo cáo Từ đó, Ngân hàng chủ động viết chương trình ứng dụng nhỏ, riêng lẻ cở sở phát triển chương trình lõi có để phục vụ việc tác nghiệp báo cáo hoạt động bảo lãnh Ngoài với định hướng phát triển kèm công nghệ đại, ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần có chiến lược tìm kiếm hợp tác với nhà cung cấp công nghệ có uy tín để đặt hàng xây dựng chương trình đại hơn, nhằm đại hóa công nghệ ngân hàng nâng cao khả cạnh tranh hoạt động kinh doanh 83 Kết luận Chương Trong chương 3, luận văn xuất phát từ định hướng hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh BIDV Đắk Nông để đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo lãnh NH Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp hổ trợ Luận văn đề xuất kiên nghị với Chính phủ Ngân hàng nhà nước để tạo điều kiện thực tốt giải pháp nói 84 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn nỗ lực thực mục tiêu nghiên cứu đề giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động bảo lãnh Ngân hàng thương mại; - Luận giải nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh NHTM - Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung, tiêu chí, phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh bảo lãnh ngân hàng thương mại - Phân tích bối cảnh hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh BIDV Đắk Nông khoảng thời gian từ 2013 – 2015 - Phân tích hoạt động mà BIDV Đắk Nông triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh từ 2013 - 2015 - Phân tích kết hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh BIDV Đắk Nông từ 2013 – 2015 - Trên sở phân tích rút đánh gía chung hạn chế nguyên nhân hạn chế Trong chương 3, luận văn xuất phát từ định hướng hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh BIDV Đắk Nông để đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo lãnh NH Luận văn đề xuất giải pháp chính: Đẩy mạnh hoạt động phát triển khách hàng; Đa dạng hóa cấu dịch vụ bảo lãnh theo sản phẩm; theo đối tượng khách hàng theo ngành nghề; Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bảo lãnh; Hoàn thiện công tác định giá phí hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh; Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi phí hoạt động bảo lãnh; Đổi cách tiếp cận quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh giải pháp hổ trợ Luận văn đề xuất kiên nghị với Chính phủ Ngân hàng nhà nước để tạo điều kiện thực tốt giải pháp nói DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thị Thúy Anh - Lê Phương Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài [2] Nguyễn Hữu Đức (2008), URDG 758 có mới, [3] Nguyễn Ninh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê, TP HCM [4] Lê Nguyên (1997), Bảo lãnh ngân hàng tín dụng dự phòng, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Thụy Ngọc Oanh, Luận văn Thạc sỹ “Phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Daklak”, Đại học Đà nẵng (2014) [6] Hà Thị Ngọc Oanh (2005), Hướng dẫn thực hành thư tín dụng dự phòng, NXB Thống Kê [7] Đặng Thị Khánh Phượng (2010), Luận văn thạc sỹ “Phát triển dịch vụ bảo lãnh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn TP Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng [8] Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [9] Lê Phương Thảo, Luận văn thạc sỹ “Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam”, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Thị Thơm, (2011), Luận văn thạc sỹ “Giải pháp hoàn thiện phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”, trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh [11] Đào Thị Thùy Trinh (2013) Luận văn Thạc sỹ “Phát triển dịch vụ bảo lãnh nước Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng”, Đại học Đà nẵng [12] Đinh Xuân Trình dịch- TS.NGƯT.Nguyễn Đức Dị hiệu đính (2007), Bộ tập quán quốc tế L/C văn có hiệu lực từ 01/07/2007 Phòng thương mại quốc tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH vụ bảo LÃNH tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH đắk NÔNG , LUẬN văn THẠC sĩ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH vụ bảo LÃNH tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH đắk NÔNG , LUẬN văn THẠC sĩ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH vụ bảo LÃNH tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH đắk NÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn