Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng suy luận cho học sinh trong dạy học phần vi sinh vật sinh học 10

44 504 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 14:50

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đổi phương pháp dạy học yêu cầu tất yếu nghiệp đổi Giáo dục Đào tạo nước ta Đây vấn đề cấp bách Đảng Nhà nước quan tâm, thể hàng loạt văn pháp lý quan trọng Nghị Trung ương, luật Giáo dục chiến lược phát triển Giáo dục Nghị Trung Ương 2, khóa VIII rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo cho người học” Dạy học truyền thụ kiến thức theo chiều, “rót kiến thức” vào học sinh Trong trình dạy học, học sinh chủ động tiếp thu tri thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên, học sinh chủ động tìm tòi khám phá Cuối cùng, qua trình tương tác, trao đổi giáo viên học sinh, học sinh tiếp thu tri thức mới, kỹ tư Tuy nhiên, yêu cầu đặt trình dạy học làm để phát huy tính tích cực học sinh? Trong dạy học có nhiều cách khác để phát huy tính tích cực đó, sử dụng tập tình xem phương pháp hữu hiệu Trong môn Sinh học nói chung Phần Sinh học Vi sinh vật nói riêng, nội dung kiến thức bao gồm khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ hình thành phát triển theo trình tự logic Đây là một phần kiến thức mới và khó thường hay gặp các kì thi học sinh giỏi các cấp Do việc thiết kế, đưa tập tình để vừa giảng dạy kiến thức vừa rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh học tập vấn đề cần thiết Từ lý nêu trên, mạnh dạn đưa sáng kiến: “Thiết kế sử dụng tập tình để rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế sử dụng tập tình ( BTTH ) dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10 để góp phần rèn luyện cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) kỹ suy luận nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lý luận liên quan đến đề tài 3.2 Điều tra thực trạng việc thiết kế sử dụng BTTH trường THPT 3.3 Nghiên cứu quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật thiết kế sử dụng BTTH 3.4 Thiết kế số BTTH nhằm rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh phần Vi sinh vật Sinh học 10 Sử dụng tình giảng dạy 3.5 Thực nghiệm sư phạm để khảo sát khả xử lý BTTH học sinh, xác định hiệu rèn luyện kỹ suy luận học sinh việc sử dụng BTTH Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Các BTTH phương pháp sử dụng BTTH để rèn luyện cho học sinh kỹ suy luận phần Vi sinh vật Sinh học 10 4.1 Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học phần Sinh học Vi sinh vật Sinh học 10 Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế sử dụng BTTH hợp lý, phù hợp với nội dung lực học sinh góp phần rèn luyện cho học sinh kỹ suy luận, nâng cao chất lượng dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài để làm sở lí luận 6.2 Phương pháp điều tra Điều tra thực trạng việc sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh dạy học Sinh học nhà trường THPT 6.3 Phương pháp chuyên gia Gặp gỡ, trao đổi với người hướng dẫn giỏi lĩnh vực nghiên cứu, lắng nghe tư vấn người có kinh nghiệm để giúp định hướng cho việc triển khai nghiên cứu đề tài 6.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Tiến hành thực nghiệm trường THPT nhằm đánh giá hiệu việc sử dụng BTTH để rèn luyện cho học sinh kỹ suy luận dạy học Sinh học - Tiến hành theo phương pháp thực nghiệm chéo: + Lớp thực nghiệm (TN): giáo án thiết kế theo hướng sử dụng BTTH + Lớp đối chứng (ĐC): giáo án thiết kế theo phương pháp thuyết trình - Tái thông báo Các lớp TN ĐC giáo viên giảng dạy, đồng thời gian, nội dung kiến thức, điều kiện dạy học hệ thống câu hỏi đánh giá sau tiết học 6.5 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng số công thức toán học để xử lí kết điều tra TNSP - Phần trăm (%) - Điểm trung bình: 10 x = ∑ ni xi n i =1 - Sai số trung bình cộng: m= s - Phương sai: s n 10 = ∑ (x n i − x) n i - Độ lệch tiêu chuẩn: Biểu thị mức độ phân tán số liệu quanh giá trị s = s2 trung bình cộng - Hệ số biến thiên: để so sánh hai tập hợp có X khác Cv % = s 100 x Trong đó: Cv = - 10%: Độ dao động nhỏ, độ tin cậy cao Cv = 10% - 30%: Dao động trung bình Cv = 30% - 100%: Dao động lớn, độ tin cậy nhỏ - Độ tin cậy (td): Kiểm định độ tin cậy chênh lệch giá trị trung bình cộng TN ĐC đại lượng kiểm định td theo công thức: t d = x s n TN TN TN Trong đó: − x DC +s n DC DC S2TN: Phương sai lớp TN S2ĐC: Phương sai lớp đối chứng NTN: Số KT lớp TN NĐC: Số KT lớp ĐC Sau tính td, ta so sánh với giá trị tα tra bảng phân phối Studen với mức ý nghĩa α = 0,05 bậc tự f = n1+n2-2 + Nếu td ≥ tα: khác X X có ý nghĩa thống kê + Nếu td < tα: khác X X ý nghĩa thống kê Đóng góp đề tài - Góp phần hoàn thiện sở lý luận dạy học tình huống, sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ học tập - Đề xuất quy trình thiết kế sử dụng BTTH trình dạy học - Vận dụng quy trình, thiết kế 45 BTTH dạy học phần Vi sinh vật –Sinh học 10 góp phần nâng cao khả rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh THPT Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm Ngoài phần mở đầu kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10 Chương 2: Thiết kế sử dụng BTTH để rèn luyện cho học sinh kĩ suy luận dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Tình tình dạy học 1.1.1.1 Tình Có nhiều quan niệm khác đề cập đến khái niệm chất tình : Theo quan niệm triết học: “Tình tổ hợp mối quan hệ xã hội cụ thể, thời điểm định liên kết người với môi trường anh ta, lúc biến thành chủ thể hoạt động có đối tượng nhằm đạt mục tiêu định” Xét mặt tâm lý học:" Tình hệ thống điều kiện bên quan hệ với chủ thể, điều kiện tác động cách gián tiếp lên tính tích cực chủ thể đó” Theo Boehrer “Tình câu chuyện, có cốt chuyện nhân vật, liên hệ đến hoàn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, thường hành động chưa hoàn chỉnh Đó câu chuyện cụ thể chi tiết, chuyển nét sống động phức tạp đời thực vào lớp học” Nói cách khái quát hơn: "Tình toàn thể việc xảy nơi, thời gian, buộc người ta phải suy nghĩ, hành động, đối phó, chịu đựng" Người ta phân biệt tình thành dạng chính: tình xảy (là khả xảy tích lũy lại vốn tri thức loài người) tình xảy (dự kiến chủ quan) Như tình kiện có thực đời sống xã hội, cá nhân xã hội luôn sống tình định, thường xuyên phải đối mặt chịu tác động Để tồn phát triển cá nhân, xã hội phải liên tục tìm cách giải tình từ tình đơn giản đến tình phức tạp 1.1.1.2 Tình dạy học, tập tình Xét mặt khách quan, tình dạy học tổ hợp mối quan hệ xã hội cụ thể hình thành trình dạy học, mà HS trở thành chủ thể hoạt động với đối tượng nhận thức môi trường dạy học, nhằm mục đích dạy học cụ thể BTTH tình xảy trình dạy học cấu trúc dạng tập Trong dạy học môn học, tình đưa tình giả định hay tình thực xảy thực tiễn dạy học môn học trường phổ thông HS giải tình trên, mặt vừa giúp hình thành kiến thức mới,vừa cố khắc sâu kiến thức Trong rèn luyện kĩ dạy học, BTTH vừa phương tiện, vừa công cụ, vừa cầu nối giao tiếp GV HS Ví dụ tình dạy học Sau nghiên cứu kiểu dinh dưỡng vi sinh vật giáo viên yêu cầu học sinh lấy ví dụ minh họa kiểu dinh dưỡng học Bạn Na lấy ví dụ sau: Quang tự dưỡng: Vi khuẩn lam sống bề mặt nước ao hồ, ruộng Hóa tự dưỡng: Vi khuẩn oxihóa lưu huỳnh sống đáy biển Quang di dưỡng: Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục sống bùn lầy Hóa di dưỡng : Vi khuẩn lactic sống dưa muối, sữa chua Theo em ví dụ bạn Na đưa chưa? Hãy giải thích ? 1.1.2 Dạy học tình Phương pháp dạy học tình phương pháp dạy học mà giáo viên đặt học sinh vào trạng thái tâm lý đặc biệt họ gặp mâu thuẫn khách quan toán nhận thức biết phải tìm, tự họ chấp nhận có nhu cầu, có khả giải mâu thuẫn tìm tòi, tích cực, sáng tạo, kết họ giành kiến thức giải pháp giành kiến thức 1.1.2.1 Đặc điểm dạy - học tình * Dựa vào tình để thực chương trình học * Những tình có cấu trúc thực phức tạp, có giải pháp cho tình (tình chứa biến sư phạm) * Bản thân tình mang tính chất gợi vấn đề * HS hướng dẫn cách tiếp cận với tình công thức giúp HS tiếp cận với tình * Việc đánh giá dựa hành động thực tiễn 1.1 2.2 Ưu - nhược điểm dạy - học tình a, Ưu điểm Có thể nói phương pháp kích thích mức cao tham gia tích cực HS vào trình học tập; phát triển kĩ học tập, giải vấn đề, kĩ đánh giá, dự đoán kết quả, kĩ giao tiếp nghe, nói, trình bày HS; tăng cường khả suy nghĩ độc lập, tính sáng tạo, tiếp cận tình nhiều góc độ; cho phép phát giải pháp cho tình phức tạp; chủ động điều chỉnh nhận thức, hành vi, kĩ HS Phương pháp mạnh đào tạo nhận thức bậc cao b, Nhược điểm Phương pháp dạy học tình đòi hỏi tinh thần tự học, thái độ làm việc nghiêm túc khả tư độc lập, sáng tạo, động “ Phương pháp dạy học tình tốn nhiều thời gian người học” Phương pháp dạy học tình đòi hỏi kỹ phức tạp giảng dạy đòi hỏi GV bỏ nhiều thời gian công sức Đồng thời GV cần phải có kiến thức, kinh nghiệm sâu, rộng; có kĩ kích thích, phối hợp tốt trình dẫn dắt, tổ chức thảo luận giải đáp để giúp HS tiếp cận kiến thức, kĩ Đây thật thách thức lớn giáo viên trình ứng dụng phương pháp 1.1.3 Kỹ học tập học sinh 1.1.3.1 Khái niệm kỹ Theo Trần Bá Hoành: “Kỹ khả vận dụng tri thức thu nhận lĩnh vực vào thực tiễn Kĩ đạt tới mức thành thạo, khéo léo trở thành kỹ xảo” 1.1.3.2 Kỹ học tập Theo nhà tâm lý học, kỹ học tập khả người thực có kết hành động học tập phù hợp với điều kiện hoàn cảnh định, nhằm đạt mục đích, nhiệm vụ đề 1.1.3.3 Kỹ suy luận a) Khái niệm suy luận - Định nghĩa Suy luận hình thức tư phản ánh mối liên hệ phức tạp (so với phán đoán) thực khách quan Về thực chất, suy luận thao tác lôgíc mà nhờ tri thức rút từ tri thức biết - Cấu tạo suy luận - Mọi suy luận gồm có ba phận : Tiền đề, kết luận lập luận Tiền đề tri thức biết, làm sở rút kết luận Những tri thức biết nhờ quan sát trực tiếp; nhờ tiếp thu, kế thừa tri thức hệ trước thông qua học tập giao tiếp xã hội kết suy luận trước Kết luận tri thức (phán đoán mới) thu từ tiền đề hệ chúng Lập luận (cơ sở lôgic) quy luật quy tắc mà việc tuân thủ chúng đảm bảo rút kết luận chân thực từ tiền đề chân thực Giữa tiền đề kết luận mối quan hệ kéo theo lôgic làm cho chuyển từ sang Chính có mối liên hệ xác định chúng với thừa nhận tiền đề đó, muốn hay không buộc phải thừa nhận kết luận Kết luận chân thực có hai điều kiện tiền đề chân thực nội dung suy luận tuân theo quy tắc (đúng hình thức) 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài Để có sở thực tiễn đề tài, tiến hành điều tra thực trạng dạy học sinh học GV lực suy luận HS quan sát, trao đổi trực tiếp, sử dụng phiếu thăm dò ý kiến HS GV Qua việc dự kiểm tra hồ sơ giáo án 15 đồng nghiệp và ngoài trường việc sử dụng phương pháp để rèn luyện kỹ suy luận cho HS thu kết thể bảng 1.1 Bảng 1.1 Kết điều tra thực trạng thiết kế giáo án có sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học Sinh học Thiết kế thường xuyên Số lượng Tỉ lệ (%) Có không thường xuyên Số lượng Tỉ lệ (%) Chưa thiết kế Số lượng Tỉ lệ (%) 6,6% 20% 11 73,4% Qua số liệu cho thấy qua trình dạy học sinh nói chung phần Vi sinh vật nói riêng thực trạng thiết kế giáo án có sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS chưa GV thực quan tâm Đặc biệt việc thiết kế giảng dạy phần Vi sinh vật tập tình để rèn luyện kỹ suy luận cho HS chưa GV sử dụng nhiều nhiều lí do, đó, có lý phần Vi sinh vật kiến thức mới, trừu tượng, khó dạy Lý khác thiết kế tập tình khó thực nhiều thời gian khó làm Tuy nhiên, đa số ý kiến cho việc thiết kế sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học phần Vi sinh vật cần thiết CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SUY LUẬN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN VI SINH VẬT-SINH HỌC 10, Ở TRƯỜNG THPT 2.1 Mục tiêu cấu trúc nội dung phần Vi sinh vật Sinh học 10 2.1.1 Mục tiêu phần Vi sinh vật Sinh học 10 ( Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng) a) Mục tiêu kiến thức - Nêu khái niệm vi sinh vật đặc điểm chung vi sinh vật - Trình bày kiểu chuyển hoá vật chất lượng vi sinh vật dựa vào nguồn lượng nguồn Các bon mà vi sinh vật sử dụng - Phân biệt kiểu hô hấp hiếu khí , hô hấp kị khí lên men - Nêu đặc điểm chung trình tổng hợp phân giải chủ yếu vi sinh vật ứng dụng trình đời sống sản xuất - Trình bày đặc điểm chung sinh trưởng vi sinh vật giải thích sinh trưởng chúng điều kiện nuôi cấy liên tục không liên tục - Phân biệt kiểu sinh sản vi sinh vật - Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật ứng dụng chúng - Trình bày khái niệm cấu tạo virut, nêu tóm tắt chu kỳ nhân lên virut tế bào chủ - Nêu tác hại virut, cách phòng tránh Một số ứng dụng virut - Trình bày số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, inteferon, phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm cách phòng tránh b) Mục tiêu kỹ - Biết làm số sản phẩm lên men (sữa chua, muối dưa lên men rượu) - Nhuộm đơn, quan sát số loại vi sinh vật quan sát số tiêu bào tử vi sinh vật Tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm thường gặp người, động vật thực vật địa phương c) Mục tiêu thái độ - Cũng cố niềm tin học sinh vào khoa học đại việc nhận thức vi sinh vật 10 thắc mắc BTTH 33: Một bạn học sinh thắc măc "vì Vì tế bào gan có thụ thể thích virut viêm gan B xâm nhập vào hợp với thụ thể của virut viêm tế bào gan Còn HIV xâm nhập gan B , còn tế bào bạch cầu có vào tế bào bạch cầu" Em giúp thụ thể phù hợp với thụ thể HIV bạn làm sáng tỏ vấn đề BTTH 34: Có một số loại vi rut gây bệnh ở Bạn B đúng vì virut có vật chất người, người không thể tạo di truyền là ARN dễ phát sinh được vacxin phòng chống Khi đột biến virut có vật chất di tranh cãi loại vi rut này có A truyền là ADN vì ADN có cấu nucleic loại gì ? trúc bền vững ARN Vì vậy, - Bạn A: Cho rằng loại virut này có virut ARN có thể nhanh chóng vật chất di truyền là ADN thay đổi tính kháng nguyên của - Bạn B: Cho rằng loại này có vật mình làm cho hệ miễn dịch của chất di truyền là ARN người không kịp đối phó kịp nên Theo em bạn nào có ý kiến đúng ? người ta không thể taọ được Hãy giải thích ? vacxin phòng chống chúng BTTH 35: Người ta tiến hành thí nghiệm với a, virut lai chỉ xâm nhập được hai chủng virut A B sau: vào vật chủ của virut A vì vỏ của Lấy vỏ capsit virut A trộn với virut lai chứathụ thể của virut A lõi axit nucleic virut B tạo mà không chứa thụ thể của virut virut lai Biết loại virut B 30 kí sinh loại vật chủ b, Sau nhân lên, các virut a Virut lai xâm nhập vào mới tạo sẽ giống với virut B vật chủ ? vì chúng được tổng hợp từ gen b Sau xâm nhập virut lai của virut B, vậy các virut mới nhân lên taọ thành virut mới, chỉ xâm nhiễm được vào vật chủ virut xâm nhập của virut B vào vật chủ ? Đọc tập bạn Nam lúng túng chưa tìm câu trả lời Em giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề BTTH 36: Trong những năm gần , các + Do các virut có sẵn bị đột phương tiện thông tin đại chúng biến thành các virut khác thông báo nhiều bệnh mới lạ ở + Do sự chuyển đổi virut từ vật người và động vật gây nên bởi các chủ này sang vật chủ khác loại Virut Em hãy giải thích nguyên nhân chính dẫn đến việc xuất hiện các bệnh virut mới lạ này ? BTTH 37: Có nhận xét rằng : "Virut cúm có Vì vật chất di truyền của virut tốc độ biến đổi rất cao Nếu dùng cúm là ARN và vật chất di truyền vacxin của năm trước để tiêm được nhân bản nhờ ARN phòng chống dịch cúm của năm polimeraza phụ thuộc ARN sau thì phải cẩn thận" ? Hãy giải ( Dùng ARN làm khuôn để tổng thích sở của nhận định hợp nên ADN- còn gọi là sự chép ngược.Enzim chép ngược này không có khả tự sữa chữa nên vật chất di truyền của virut rất dễ bị đột biến 31 - Để xác định có dùng được vacxin cúm năm trước cho năm sau hay không cần phải xác định xem vụ dịch cúm năm sau chủng virut nào gây nếu trùng năm trước thì mới dùng được nếu không phải đổi vacxin BTTH 38 : Nhiều bạn học sinh băn khoăn Vì chúng có khả gây nhiễm "Tại nói HIV gây hội chứng và phá hủy một số tế bào suy giảm miễn dịch người" Em hệ thống miễn dịch (tế bào giải tỏa nỗi băn khoăn limpho T4) sự giảm số lượng tế bạn bào này làm mất khả miễn dịch của thể BTTH 39: Một bạn học sinh băn khoăn "vì Vì thành tế bào thực vật dày và virut kí sinh thực vật không không có thụ thể tự xâm nhập vào tế bào mà phải nhờ tác nhân trung gian" Em hãy giúp bạn giải tỏa băn khoăn BTTH 40: Có ý kiến cho "trong suốt Ý kiến đó đúng vì chỉ bộ gen của trình từ nhiễm phage đến phage xâm nhập vào tế bào chủ giai đoạn tổng hợp tất thành còn vỏ để lại ngoài Nhờ vào phần phage, người ta không nguồn nguyên liệu của tế bào chủ tìm thấy phage tế bào vi mà axit nucleic của phage nhân khuẩn" Ý kiến hay sai ? lên và tổng hợp vỏ Chỉ sau giải thích có sự láp ráp vỏ và lõi ta mới quan sát thấy phage mới 32 BTTH 41: Có ý kiến cho "Bệnh virut Ý kiến đó đúng vì: gây thường nguy hiểm bệnh - virut kí sinh bên tế bào tác nhân khác" nên hệ thống miễn dịch của tế Theo em ý kiến bào không thể phát huy tác động hay sai, giải thích ? - Khi xâm nhập vào tế bào chủ, virut điều khiển toàn bộ hệ thống sinh tổng hợp của tế bào chủ chuyển sang tổng hợp thành phần của vi rut làm rối loạn hoạt động sống của tế bào, có thể dẫn tới phá hủy tế bào - Virut có phương thức sinh sản đặc biên nên nhân lên rất nhanh chóng và lây lan nhanh - Virut dễ phát sinh biến dị làm xuất hiện chủng virut mới đó việc sản xuất vavxin theo sau sự xuất hiện các chủng virut mới 33 BTTH 42: Một bạn học sinh thắc mắc "xung Vì thể chúng ta có hệ thống quanh ta có nhiều vi sinh vật miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh đa số gây bệnh sống khỏe mạnh" Em giúp bạn giải thắc mắc BTTH 43 : Có nhiều ý kiến cho "Cho trẻ Ý kiến đó đúng vì sữa mẹ bú nhiều sữa mẹ giúp trẻ có khả có nhiều kháng thể chống nhiễm trùng tốt hơn" Theo em ý kiến hay sai ? Hãy giải thích BTTH 44: Có ý kiến cho rằng "virut ôn hòa ít Ý kiến đó đúng vì tế bào chuyển thành virut độc" Theo virut ôn hòa đã xuất hiện một số em ý kiến đó đúng hay sai? Hãy loại protein ức chế virut Hơn giải thích ? nữa hệ gen của virut ôn hòa đã gắn vào hệ gen của tế bào vật chủ Chỉ trường hợp đặc biệt mới tách trở thành virut độc BTTH 45: BTTH 45: Nhiều người thắc mắc "tại + Tiêm vacxin là đưa kháng tiêm vacxin phòng một loại bệnh nguyên ( vi sinh vật đã bị giết nào đó thì người ta sẽ không mắc chết hoặc làm suy yếu) vào bệnh đó nữa" ? Em hãy giải thích thể 34 sở của hiện tượng này ? + Sự có mặt của kháng nguyên kích thích tế bào limpho phân bào tạo kháng thể vào máu, đồng thời tạo các tế bào nhớ khu trú các tổ chức bạch huyết ở dạng không hoạt động Khi kháng nguyên gây bệnh tái xâm nhập vào thể, tế bào nhớ sẽ nhanh chóng sản xuất kháng thể với số lượng lớn kịp thời tiêu diệt mầm bệnh Quy trình rèn luyện kĩ Theo quan điểm nhiều tác giả, cho qui trình rèn luyện kỹ suy luận cho HS gồm bước sau GV giới thiệu ý nghĩa, chất, yêu cầu kĩ suy luận GV làm mẫu, HS quan sát Tổ chức hoạt động để HS thực kĩ suy luận HS thảo luận, thực kĩ suy luận GV kết luận, xác hoá kiến thức, đánh giá kĩ rèn luyện HS tự lực làm lại hoàn thiện kĩ 35 Sơ đồ 2.3.1 Qui trình rèn luyện kĩ suy luận 2.4 Vận dụng qui trình để rèn luyện kĩ suy luận cho HS tập tình 2.4.1 Tổ chức cho HS rèn luyện kĩ suy luận diễn dịch (hoặc suy luận quy nạp) thông qua giải tập tình *Bước 1: GV giới thiệu ý nghĩa, chất, yêu cầu kĩ suy luận * Bước 2: GV làm mẫu thông qua giải tập tình sau: Bài tập tình huống: Có ý kiến cho “có thể nuôi cấy virut môi trường nuôi cấy giống vi khuẩn ” Theo em ý kiến hay sai? giải thích Với kiến thức biết (tiền đề): - Môi trường nuôi cấy vi khuẩn môi trường vô sinh (có chứa chất vô hữu cơ) không chứa tế bào sống phân bào - Virut sống kí sinh nội bào bắt buộc, chúng nhân lên biểu đặc tính sống tế bào sống Ta suy ra: Không thể nuôi cấy virut môi trường nuôi cấy vi khuẩn Kết luận: Ý kiến sai Với cách giải HS vận dụng gặp trường hợp tương tự dù câu hỏi có thay đổi * Bước 3: Để rèn luyện kĩ năng, cho HS làm BTTH sau Có bạn học sinh thắc mắc “vì virut viêm gan B xâm nhập vào tế bào gan mà không xâm nhập vaò tế bào bạch cầu, HIV xâm nhập vào tế bào bạch cầu mà không xâm nhập vào tế bào gan” Em giúp bạn hóa giải thắc mắc * Bước 4: HS tự lực làm việc * Bước 5: Thảo luận, kết Sau HS nghiên cứu, trao đổi để giải BTTH, tổ chức phân tích thảo luận toàn lớp tiền đề xuất phát, lập luận kết luận - Tiền đề xuất phát: Theo kiến thức học 30: Sự nhân lên virut tế bào chủ ta biết loại virut có gai glicoprotein protein bề mặt đặc hiệu với thụ thể bề mặt loại tế bào Lập luận: Ta có: 36 - Vi rut viêm gan B có protein đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào gan không thích hợp với thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu Còn HIV có gai glicoprotein thích hợp với thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu mà không thích hợp với tế bào gan Kết luận: Virut viêm gan B xâm nhập vào tế bào gan HIV xâm nhập vào tế bào bạch cầu HS xem lại cách lập luận thân, đối chiếu với hướng dẫn giải GV, phân tích điểm đạt, chưa đạt, tự lực làm lại hoàn thiện kĩ suy luận HS giải tập khác tương tự Khi HS thành thạo bỏ qua bước CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm - Đánh giá hiệu việc thiết kế BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học Sinh học bậc THPT - Xác định tính khả thi việc sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận dạy học Sinh học nói chung, phần Vi sinh vật nói riêng - Thu thập xử lý số liệu để xác định kết định tính, định lượng kết thực nghiệm sư phạm 3.2 Nội dung phương pháp thực nghiệm 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm - HS lớp 10 năm học 2013 – 2014 3.2.2 Tổ chức thực nghiệm - Đối tượng nghiên cứu chia làm đối tượng: ĐC TN - Lớp TN dạy theo giáo án thiết kế hoạt động có sử dụng số BTTH trình bày sáng kiến - Lớp ĐC dạy theo giáo án GV đứng lớp soạn theo phương pháp dạy học hỏi- đáp 3.2.3 Phương pháp tiến hành - TN thức tiến hành trường chúng dạy HKII năm học 20132014 37 - Thời gian: từ tháng 01/ 2014 đến tháng 3/ 2014 - Các lớp ĐC TN có chế độ kiểm tra đánh giá giống nội dung, số lần kiểm tra biểu điểm - Chúng chọn dạy lý thuyết lớp tiến hành kiểm tra ba 15 phút sau dạy xong Bài 22 Tên Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất Số tiết lượng vi sinh vật 29 Cấu trúc loại virut 30 Sự nhân lên virut tế bào chủ - Trong sử dụng hệ thống BTTH thiết kế kết hợp với hoạt động nhằm phát huy tính tích cực học tập rèn luyện kỹ suy luận HS - Trong TN tiến hành kiểm tra 15 phút sau dạy xong Bài 15 phút số kiểm tra sau dạy xong 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật, kiểm tra 15 phút số tiến hành dạy xong 29: Cấu trúc loại virut, kiểm tra 15 phút số tiến hành dạy xong 30: Sự nhân lên virut tế bào chủ 3.3 Kết thực nghiệm 3.3.1 Kết định lượng Bảng 3.3 Bảng tần suất hội tụ điểm kiểm tra sau thực nghiệm Phương Số Tỉ lệ (%) HS đạt điểm Xi trở xuống 10 án ĐC 120 2,5 9,17 23,33 42,5 65,83 82.5 95 99,17 100 TN 120 0,83 7,5 19,17 40 63,3 81,67 92,5 100 Từ bảng 3.3, vẽ đồ thị tần suất hội tụ lớp TN ĐC sau: (Trục tung tỉ lệ (%) HS đạt điểm Xi trở xuống, trục hoành điểm số Xi) 38 Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn tần suất hội tụ điểm lần kiểm tra TN Bảng 3.4 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng Phương án X ±m ĐC TN 5,8 ± 0,15 6,95 ± 0,14 Các tham số đặc trưng S Cv(%) 1,7 29,3 1,64 23,5 td 5,75 Qua kết thực nghiệm có số nhận xét sau: - Điểm số trung bình X lớp TN (6,95 ) cao so với lớp ĐC (5,8) hệ số biến thiên nhóm lớp TN (23,5%) thấp hệ số biến thiên nhóm lớp ĐC (29,3 %) Điều chứng tỏ kết lớp TN ổn định, chắn lớp ĐC - Số HS xếp loại trung bình lớp TN (7,5%) chiếm tỉ lệ thấp lớp ĐC (23,3%) Trong tỉ lệ HS đạt giỏi lớp TN (36,6%) lớn so với lớp ĐC (17,5%) - Đồ thị tần suất hội tụ ứng với lớp TN nằm phía bên phải phía so với lớp ĐC Để khẳng định lại kết trên, tính đại lượng kiểm định td Đại lượng kiểm định td=5,75 với bậc tự f= 120+120-2= 238 Tra bảng Studen với mức ý nghĩa α=0.05, giá trị tới hạn tα ứng với kiểm định phía tα=1,96 Vậy td>tα, chứng tỏ khác X lớp TN lớp ĐC có ý nghĩa thống kê, 39 điểm trung bình lớp TN cao lớp ĐC ngẫu nhiên mà áp dụng phương pháp dạy TN Như vậy, việc thiết kế sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận dạy học phần Vi sinh vật đem lại hiệu thiết thực, giúp HS hiểu chất vấn đề khắc sâu kiến thức, phát huy lực sáng tạo, tìm tòi học tập, tăng cường hứng thú học tập em Tuy vậy, để nâng cao tính hiệu GV phải thường xuyên tâm huyết áp dụng linh hoạt quy trình biện pháp rèn luyện kỹ vào trình dạy học 3.3.2 Kết định tính Khi tiến hành dạy học cách sử dụng BTTH , qua dự giờ, quan sát, trao đổi với học sinh, qua việc phân tích kiểm tra, đánh giá khái quát sau: - Ở lớp TN có khả suy luận tốt lớp ĐC, khả tiếp thu vận dụng kiến thức học HS lớp TN tốt so với lớp ĐC HS tập trung học tập, thảo luận sôi giải BT, đặc biệt HS chủ động tìm kiến thức mới, sửa chữa sai lầm hiểu chưa cặn kẽ Như sau sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS trình dạy bước đầu mang lại hiệu quả, HS có kỹ giải vấn đề gặp phải Với kết thu lần khẳng định tính đắn, hiệu quả, khả thi BTTH việc rèn luyện kỹ học tập cho HS 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thực mục tiêu đề tài, đối chiếu với nhiệm vụ giả thuyết nêu ra, thu kết sau: 1.1 Sáng kiến góp phần làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS Cụ thể: - Phân tích chất dạy học tình huống/sử dụng tình dạy học Xác định vai trò, ưu - nhược điểm BTTH sử dụng để rèn luyện kỹ cho HS dạy HS học - Điều tra thực trạng việc dạy - học GV HS phân tích cấu trúc chương trình phần Vi sinh vật 10 làm sở cho việc xây dựng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS trình dạy học 1.2 Chúng đề xuất quy trình thiết kế sử dụng BTTH rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học phần Vi sinh vật - Sinh học lớp 10 THPT 1.3 Qua phân tích nội dung phần Vi sinh vật vận dụng quy trình thiết kế BT tình huống, thiết kế 45 tình học tập nhằm rèn luyện kỹ suy luận cho HS 1.4 Kết thực nghiệm bước đầu cho thấy giả thuyết khoa học nêu đắn sử dụng số BTTH dạy học góp phần kích thích tính chủ 41 động, tích cực HS, đồng thời tăng tương tác GV HS góp phần nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt có khả rèn luyện kỹ suy luận cho HS học tập Kiến nghị Sáng kiến đề cập tới phần Vi sinh vật – Sinh học 10 THPT, đề nghị cần tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài cho phần khác chương trình sinh học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng môn rèn luyện kĩ học tập cho học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Báo (chủ biên), Nguyễn Đức Thành, 2001 Lý luận dạy học Sinh học (phần đại cương) Nxb Giáo dục, Hà Nội Phan Đức Duy, 1999 Sử dụng tập tình sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kỹ dạy học sinh học Luận án tiến sĩ giáo dục, Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Trần Dụ Chi, Trịnh Nguyên Giao, Phạm Văn Ty , 2006 Sinh học 10 Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Trần Dụ Chi, Trịnh Nguyên Giao, Phạm Văn Ty, 2006 Sinh học 10 - Sách giáo viên Nxb Giáo dục, Hà Nội Vương Tất Đạt, 2000 Logic học đại cương Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Ngô Văn Hưng, 2005 Giới thiệu đề thi đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh Nxb Đại học Quốc Gia, Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Văn Hưng, 2006 Bài tập chọn lọc sinh học 10 Nxb Giáo dục,Hà Nội 10 Trần Văn Kiên, Phạm Văn Lập, 2006 Giới thiệu đề thi học sinh giỏi quốc gia olympic quốc tế môn sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Nhâm, 2007 Lý luận dạy học sinh học đại Bài giảng chuyên đề cao học Đại học Vinh 12 Phan Trọng Ngọ, 2005, Dạy học phương pháp dạy học nhà trường Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 42 13 Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng, 2013 Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 10 Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội 14 Phạm Văn Ty,2013 Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông vi sinh vật Nxb Giáo dục, Việt Nam 15 Phạm Văn Ty, Nguyễn Vĩnh Hà, 2012 Tài liệu chuyên sinh trung học phổ thông vi sinh vật học Nxb Giáo dục, Việt Nam 16 Vũ Văn Vụ, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Như Hiền, Ngô Văn Hưng, Nguyễn Đình Quyến,Trần Quý Thắng, 2006 Sinh học 10 nâng cao Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Vũ Văn Vụ,Vũ Đức Lưu, Nguyễn Như Hiền, Ngô Văn Hưng, Nguyễn Đình Quyến,Trần Quý Thắng, 2006 Sinh học 10 nâng cao - Sách giáo viên Nxb Giáo dục, Hà Nội 43 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng suy luận cho học sinh trong dạy học phần vi sinh vật sinh học 10, Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng suy luận cho học sinh trong dạy học phần vi sinh vật sinh học 10, Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng suy luận cho học sinh trong dạy học phần vi sinh vật sinh học 10, - Trình bày các kiểu sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và sinh sản của vi sinh vật nhân thực.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn