Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại khách sạn hương giang

147 206 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊ ́H U TRẦN NGỌC QUYỀN Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ̣I H O ̣C K IN H NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG Đ A LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế TRẦN NGỌC QUYỀN IN H TÊ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG ̣I H O ̣C K CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 Đ A LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG TẤN QUÂN HUẾ - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các tài liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ́H U Ế Tác giả Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Trần Ngọc Quyền i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện hỗ trợ trình học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trương Tấn Quân người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình bảo giúp đỡ suốt trình Ế nghiên cứu hoàn thiện luận văn U Xin trân trọng cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán công nhân viên khách sạn ́H Hương Giang tạo điều kiện giúp đỡ tôi, trình thu thập số liệu dành TÊ thời gian trả lời vấn, đóng góp ý kiến giúp hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ hoàn thành khóa học thực luận văn H Do thời gian, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên luận văn IN không tránh khỏi sai sót định Rất mong nhận góp ý, xây dựng K quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện ̣C Cuối xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành ̣I H O cảm ơn! Đ A Tác giả Trần Ngọc Quyền ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRẦN NGỌC QUYỀN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2013 - 2015 Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG TẤN QUÂN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG Ế Tính cấp thiết đề tài U Quản lý có hiệu nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng ́H chiến lược phát triển doanh nghiệp, ngành quốc gia Để làm điều đòi hỏi nhà quản lý cần phải nghiên cứu động lực làm việc nhân TÊ viên từ có biện pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Phương pháp nghiên cứu H Các phương pháp sử dụng luận văn phương pháp tổng hợp, thống IN kê, điều tra vấn bảng hỏi, phân tích so sánh định tính định lượng K Các số liệu khảo sát thu thập thông qua điều tra bảng câu hỏi toàn cán công nhân viên khách sạn Hương Giang, xử lý số liệu phần mềm SPSS ̣I H khách sạn O ̣C 15.0 tìm nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Đ A Luận văn hệ thống hóa lý luận khoa học động lực tạo động lực làm việc cho người lao động Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động khách sạn Hương Giang Qua đó, luận văn kiến nghị đề xuất số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên khách sạn Hương Giang iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ủy ban nhân dân QĐ Quyết định TCHC Tổ chức hành KHVT Kế hoạch vật tư Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế UBND iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu phòng khách sạn 35 Bảng 2.2: Tình hình khách lưu trú khách sạn Hương Giang .41 Bảng 2.3: Kết kinh doanh khách sạn Hương Giang 44 Bảng 2.4: Quy mô lao động khách sạn Hương Giang năm 2014 45 Bảng 2.5: Tình hình lao động khách sạn qua năm (2012 - 2014) 47 Ế Bảng 2.6: Cơ cấu mẫu điều tra 57 U Bảng 2.7: Kết đánh giá độ tin cậy Cronbach's Alpha .59 ́H Bảng 2.8: Kết kiểm đinh Cronbach's Alpha 60 TÊ Bảng 2.9: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test 63 Bảng 2.10: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động 65 Bảng 2.11: Kết xây dựng mô hình hồi quy 69 H Bảng 2.12: Kết phân tích hồi quy nhóm nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 70 IN Bảng 2.13: Kiểm định giá trị trung bình kết đánh giá nhân viên 73 K Bảng 2.14: Kiểm định khác biệt đánh giá Nam Nữ .75 ̣C Bảng 2.15: Kết kiểm định phương sai đánh giá nhóm độ 76 O Bảng 2.16: ANOVA đánh giá nhóm độ tuổi 76 ̣I H Bảng 2.17: Kết kiểm định phương sai đánh giá nhóm trình độ học vấn 77 Đ A Bảng 2.18: ANOVA đánh giá nhóm trình độ học vấn 77 Bảng 2.19: Kết kiểm định phương sai đánh giá nhóm phận làm việc 80 Bảng 2.20: ANOVA đánh giá nhóm phận làm việc 80 Bảng 2.21: Kết kiểm định phương sai đánh giá nhóm thu nhập 81 Bảng 2.22: ANOVA đánh giá nhóm thu nhập 82 Bảng 2.23: Kết kiểm định phương sai đánh giá nhóm thâm niên 83 Bảng 2.24: ANOVA đánh giá nhóm thâm niên 83 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Quá trình tạo động lực 10 Hình 1.2: Thuyết kỳ vọng 14 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất .30 vi MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ i Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 U Phương pháp nghiên cứu .3 ́H 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 TÊ 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích 4.3 Công cụ xử lý phân tích H Cấu trúc nội dung đề tài .7 IN PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU K 1.1 Cơ sở lý luận ̣C 1.1.1 Các khái niệm O 1.1.1.1 Khái niệm động lực làm việc ̣I H 1.1.1.2 Khái niệm tạo động lực làm việc 10 1.1.1.3 Vai trò tạo động lực làm việc cho nhân viên 11 Đ A 1.1.2 Một số học thuyết tạo động lực cho người lao động 12 1.1.2.1 Hệ thống nhu cầu Maslow 12 1.1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố F Herzberg 13 1.1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 14 1.1.2.4 Thuyết công J Stacy Adams 15 1.1.2.5 Học thuyết tăng cường tích cực B.F Skinner 15 1.1.2.6 Thuyết nhu cầu David McClelland 16 1.1.2.7 Học thuyết thiết lập mục tiêu Edwin Locke .17 1.1.3 Đặc điểm yêu cầu lao động kinh doanh khách sạn .20 vii 1.1.3.1 Đặc điểm lao động kinh doanh khách sạn 20 1.1.3.2 Yêu cầu lao động kinh doanh khách sạn 24 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 1.2.1 Các công trình nghiên cứu có liên quan đến động lực làm việc nhân viên 25 1.2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC YẾU TỐ Ế ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI U KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG 32 ́H 2.1 Đặc điểm khách sạn Hương Giang 32 TÊ 2.1.1 Thông tin chung khách sạn Hương Giang 32 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 32 H 2.1.3 Cơ sở vật chất khách sạn Hương Giang 34 IN 2.1.3.1 Cơ sở vật chất kinh doanh lưu trú 34 2.1.3.2 Cơ sở vật chất kinh doanh ăn uống 36 K 2.1.3.3 Các dịch vụ khác .37 ̣C 2.1.4 Cơ cấu tổ chức khách sạn 37 O 2.1.5 Thị trường mục tiêu đặc điểm nguồn khách khách sạn 40 ̣I H 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn qua năm (2012 - 2014).43 2.2 Thực trạng động lực làm việc lao động khách sạn Hương Giang 44 Đ A 2.2.1 Quy mô cấu lao động khách sạn Hương Giang .44 2.2.2 Thực trạng động lực trình tạo động lực làm việc cho lao động khách sạn Hương Giang 48 2.2.2.1 Điều kiện làm việc mức độ cải thiện điều kiện làm việc .48 2.2.2.2 Mối quan hệ với đồng nghiệp 50 2.2.2.3 Lương thưởng phúc lợi .50 2.2.2.4 Đặc điểm công việc 52 2.2.2.5 Phong cách lãnh đạo khách sạn .53 2.2.2.6 Cơ hội đào tạo thăng tiến .54 viii Multiple Comparisons Tukey HSD Tren 45 Dieu kien lam Duoi 25 viec Tu 25 - 35 O ̣C Tu 35 - 45 Duoi 25 Đ A Dac diem cong viec ̣I H Tren 45 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 10345 121 15495 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.4523 6920 -.3084 8330 -.8127 4275 -.6920 4523 -.1424 4273 -.6867 0617 -.8330 3084 -.4273 1424 -.8268 -.0830 -.4275 8127 -.0617 6867 0830 8268 -.7833 3679 -.8334 3148 -.9514 2963 -.3679 7833 -.3381 2351 -.4963 2566 -.3148 8334 -.2351 3381 -.4425 3058 -.2963 9514 -.2566 4963 -.3058 4425 -.4122 8245 -.5917 6417 -.7486 5917 -.8245 4122 -.4890 1267 -.6890 1198 -.6417 5917 -.1267 4890 -.5053 2984 -.5917 7486 -.1198 6890 Ế 948 633 852 948 566 137 633 566 010 852 137 010 786 646 525 786 966 842 646 966 965 525 842 965 823 1.000 990 823 424 265 1.000 424 909 990 265 U 22059 22001 23908 22059 10983 14428 22001 10983 14338 23908 14428 14338 22193 22134 24052 22193 11049 14515 22134 11049 14425 24052 14515 14425 23839 23776 25836 23839 11869 15591 23776 11869 15495 25836 15591 Sig ́H Tu 35 - 45 11988 26230 -.19261 -.11988 14243 -.31249 -.26230 -.14243 -.45491(*) 19261 31249 45491(*) -.20773 -.25926 -.32759 20773 -.05153 -.11986 25926 05153 -.06833 32759 11986 06833 20616 02500 -.07845 -.20616 -.18116 -.28461 -.02500 18116 -.10345 07845 28461 Std Error TÊ Tu 25 - 35 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 H Duoi 25 Mean Difference (I-J) IN Phong cach lanh dao va dao tao (I) Do tuoi (J) Do tuoi K Dependent Variable 909 -.2984 5053 Chinh sach luong thuong Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 K Duoi 25 ̣C Ky luat IN Tren 45 ̣I H O Tu 25 - 35 Đ A Tu 35 - 45 Tren 45 * The mean difference is significant at the 05 level 122 986 991 320 986 1.000 099 991 1.000 081 320 099 081 314 621 998 314 726 093 621 726 404 998 093 404 412 730 250 412 729 891 730 729 432 250 891 432 -.6818 -.6699 -1.0835 -.5224 -.2895 -.7451 -.5310 -.3100 -.7529 -.2215 -.0424 -.0297 -.2273 -.3610 -.6848 -1.1297 -.4733 -.8444 -.9924 -.2023 -.7062 -.7859 -.0431 -.1758 -.9429 -.8239 -1.0988 -.2385 -.1766 -.4928 -.3544 -.4115 -.6078 -.1816 -.2799 -.1600 Ế Tren 45 23212 23151 25157 23212 11557 15182 23151 11557 15088 25157 15182 15088 26159 26090 28351 26159 13024 17109 26090 13024 17003 28351 17109 17003 22774 22713 24682 22774 11339 14895 22713 11339 14803 24682 14895 14803 U Tu 35 - 45 -.07971 -.06944 -.43103 07971 01027 -.35132 06944 -.01027 -.36159 43103 35132 36159 45121 31574 05057 -.45121 -.13547 -.40063 -.31574 13547 -.26517 -.05057 40063 26517 -.35217 -.23472 -.45862 35217 11745 -.10645 23472 -.11745 -.22390 45862 10645 22390 ́H Tu 25 - 35 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 35 - 45 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tren 45 Duoi 25 Tu 25 - 35 Tu 35 - 45 TÊ Duoi 25 H Co hoi thang tien 5224 5310 2215 6818 3100 0424 6699 2895 0297 1.0835 7451 7529 1.1297 9924 7859 2273 2023 0431 3610 4733 1758 6848 8444 7062 2385 3544 1816 9429 4115 2799 8239 1766 1600 1.0988 4928 6078 ANOVA nhóm trình độ Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df2 Sig 176 500 2.547 1.069 1.056 823 641 3 3 176 176 176 176 176 057 364 369 483 589 U Ế 792 TÊ ́H Phong cach lanh dao va dao tao Dieu kien lam viec Dac diem cong viec Co hoi thang tien Chinh sach luong thuong Ky luat df1 ANOVA IN H Sum of Squares 5.780 73.460 79.239 8.690 67.914 76.604 6.864 82.598 89.462 7.356 78.705 86.061 10.058 99.421 109.479 2.261 79.588 81.849 Between Groups Within Groups Total Dieu kien lam Between Groups viec Within Groups Total Dac diem cong Between Groups viec Within Groups Total Co hoi thang tien Between Groups Within Groups Total Chinh sach luong Between Groups thuong Within Groups Total Ky luat Between Groups Within Groups Total Đ A ̣I H O ̣C K Phong cach lanh dao va dao tao 123 df 176 179 176 179 176 179 176 179 176 179 176 179 Mean Square 1.927 417 F 4.616 Sig .004 2.897 386 7.507 000 2.288 469 4.875 003 2.452 447 5.483 001 3.353 565 5.935 001 754 452 1.667 176 Multiple Comparisons Tukey HSD CĐ, TC Pho thong K Dieu kien lam Tren Dai hoc viec ̣I H O CĐ, TC ̣C Dai hoc Đ A Pho thong Dac diem cong Tren Dai hoc viec Dai hoc CĐ, TC Pho thong 124 147 114 028 147 972 052 114 972 115 028 052 115 442 146 048 442 071 000 146 071 233 048 000 233 351 081 091 351 024 044 081 024 997 091 044 997 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.2151 2.1990 -.1586 2.2479 1003 2.5086 -2.1990 2151 -.2585 3639 -.0021 6272 -2.2479 1586 -.3639 2585 -.0400 5597 -2.5086 -.1003 -.6272 0021 -.5597 0400 -.4908 1.8304 -.2038 2.1101 0061 2.3218 -1.8304 4908 -.0159 5826 1916 7967 -2.1101 2038 -.5826 0159 -.0775 4991 -2.3218 -.0061 -.7967 -.1916 -.4991 0775 -.4639 2.0960 -.0962 2.4556 -.1211 2.4326 -2.0960 4639 0336 6937 0060 6734 -2.4556 0962 -.6937 -.0336 -.3419 2940 -2.4326 1211 -.6734 -.0060 -.2940 3419 Ế 46537 46391 46426 46537 11999 12132 46391 11999 11560 46426 12132 11560 44746 44606 44639 44746 11537 11665 44606 11537 11115 44639 11665 11115 49347 49192 49229 49347 12723 12864 49192 12723 12258 49229 12864 12258 Sig U 99191 1.04464 1.30445(*) -.99191 05273 31254 -1.04464 -.05273 25981 -1.30445(*) -.31254 -.25981 66981 95312 1.16393(*) -.66981 28331 49412(*) -.95312 -.28331 21081 -1.16393(*) -.49412(*) -.21081 81604 1.17969 1.15574 -.81604 36365(*) 33970(*) -1.17969 -.36365(*) -.02395 -1.15574 -.33970(*) 02395 ́H Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Mean Std Difference Error (I-J) TÊ Tren Dai hoc (J) Trinh hoc van H Phong cach lanh dao va dao tao (I) Trinh hoc van IN Dependent Variable Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc ̣I H O Dai hoc ̣C Ky luat Đ A CĐ, TC Pho thong * The mean difference is significant at the 05 level 125 -.2046 0358 1819 -2.2942 -.0857 0578 -2.5267 -.5586 -.1633 -2.6747 -.7092 -.4574 -.3948 0897 -.0812 -2.4137 1181 -.0558 -2.8894 -.8422 -.5187 -2.7206 -.6763 -.1789 -.7328 -.5728 -.5116 -1.7800 -.1678 -.1093 -1.9321 -.4800 -.2500 -1.9952 -.5457 -.3742 Ế Tren Dai hoc 136 041 018 136 230 014 041 230 609 018 014 609 247 032 073 247 004 128 032 004 587 073 128 587 702 496 419 702 596 312 496 596 955 419 312 955 U Chinh sach luong thuong ́H Pho thong 48170 48019 48055 48170 12420 12557 48019 12420 11966 48055 12557 11966 54139 53970 54010 54139 13959 14113 53970 13959 13449 54010 14113 13449 48439 48287 48323 48439 12489 12627 48287 12489 12033 48323 12627 12033 TÊ CĐ, TC 1.04481 1.28125(*) 1.42828(*) -1.04481 23644 38347(*) -1.28125(*) -.23644 14703 -1.42828(*) -.38347(*) -.14703 1.00943 1.48958(*) 1.31967 -1.00943 48015(*) 31024 -1.48958(*) -.48015(*) -.16991 -1.31967 -.31024 16991 52358 67969 74180 -.52358 15610 21822 -.67969 -.15610 06212 -.74180 -.21822 -.06212 H Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc CĐ, TC Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc CĐ, TC Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc Pho thong Tren Dai hoc Dai hoc CĐ, TC IN Tren Dai hoc K Co hoi thang tien 2.2942 2.5267 2.6747 2046 5586 7092 -.0358 0857 4574 -.1819 -.0578 1633 2.4137 2.8894 2.7206 3948 8422 6763 -.0897 -.1181 1789 0812 0558 5187 1.7800 1.9321 1.9952 7328 4800 5457 5728 1678 3742 5116 1093 2500 ANOVA nhóm phận làm việc Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df2 Sig 174 114 3.949 8.970 3.849 3.062 5.658 5 5 174 174 174 174 174 002 000 002 011 000 U Ế 1.807 TÊ ́H Phong cach lanh dao va dao tao Dieu kien lam viec Dac diem cong viec Co hoi thang tien Chinh sach luong thuong Ky luat df1 ANOVA K ̣C O ̣I H Đ A H Between Groups Within Groups Total Dieu kien lam viec Between Groups Within Groups Total Dac diem cong Between Groups viec Within Groups Total Co hoi thang tien Between Groups Within Groups Total Chinh sach luong Between Groups thuong Within Groups Total Ky luat Between Groups Within Groups Total IN Phong cach lanh dao va dao tao Sum of Squares 14.090 65.149 79.239 15.563 61.041 76.604 15.303 74.159 89.462 23.386 62.675 86.061 28.230 81.249 109.479 11.186 70.663 81.849 126 Mean Square 2.818 174 374 179 3.113 174 351 179 3.061 174 426 179 4.677 174 360 179 5.646 174 467 179 2.237 174 406 179 df F 7.526 Sig .000 8.873 000 7.181 000 12.985 000 12.091 000 5.509 000 Multiple Comparisons Tukey HSD Van phong K IN H Nha hang 23850 -.45810 13496 28639 45989 -.23850 -.69660(*) -.10354 04789 22140 45810 69660(*) 59306(*) 74449(*) 91800(*) -.13496 10354 -.59306(*) 15143 32494 -.28639 -.04789 -.74449(*) -.15143 17351 -.45989 -.22140 -.91800(*) -.32494 -.17351 38049 -.19412 45922 67255(*) 50891 -.38049 -.57460(*) 07873 29206 12843 19412 ̣I H O ̣C BV, BT Đ A Ky thuat Dieu kien lam Le tan viec Buong phong Van phong Sig .17590 753 18089 120 17179 970 19236 672 23678 380 17590 753 14004 000 12808 966 15457 1.000 20725 893 18089 120 14004 000 13486 000 16023 000 21151 000 17179 970 12808 966 13486 000 14988 914 20378 603 19236 672 15457 1.000 16023 000 14988 914 22139 970 23678 380 20725 893 21151 000 20378 603 22139 970 17026 227 17510 877 16629 069 18619 005 22919 234 17026 227 13556 001 12397 988 14962 374 20061 988 17510 877 127 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.2684 7454 -.9794 0632 -.3601 6300 -.2679 8407 -.2224 1.1422 -.7454 2684 -1.1002 -.2930 -.4726 2655 -.3975 4933 -.3758 8186 -.0632 9794 2930 1.1002 2044 9817 2827 1.2062 3085 1.5275 -.6300 3601 -.2655 4726 -.9817 -.2044 -.2805 5834 -.2623 9122 -.8407 2679 -.4933 3975 -1.2062 -.2827 -.5834 2805 -.4645 8115 -1.1422 2224 -.8186 3758 -1.5275 -.3085 -.9122 2623 -.8115 4645 -.1102 8711 -.6987 3105 -.0200 9384 1360 1.2091 -.1516 1.1694 -.8711 1102 -.9652 -.1840 -.2785 4360 -.1391 7232 -.4497 7065 -.3105 6987 Ế Buong phong Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Le tan Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Le tan Buong phong Nha hang BV, BT Ky thuat Le tan Buong phong Van phong BV, BT Ky thuat Le tan Buong phong Van phong Nha hang Ky thuat Le tan Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Le tan Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Le tan Std Error U Le tan (J) Bo phan lam viec ́H Phong cach lanh dao va dao tao (I) Bo phan lam viec TÊ Dependent Variable Mean Difference (I-J) TÊ IN K ̣C O ̣I H Đ A 128 001 000 000 010 069 988 000 684 1.000 005 374 000 684 973 234 988 010 1.000 973 240 841 554 015 524 240 000 968 608 1.000 841 000 004 000 043 554 968 004 194 992 015 608 000 194 908 524 1.000 043 1840 2772 4197 1130 -.9384 -.4360 -1.0295 -.2048 -.5187 -1.2091 -.7232 -1.3136 -.6314 -.7812 -1.1694 -.7065 -1.2930 -.6181 -.4539 -.1266 -.7860 -.2223 0845 -.2948 -.9550 -1.0746 -.5021 -.2136 -.6183 -.3263 2135 1211 4131 0127 -.8341 -.2854 -.9503 -.0908 -.4993 -1.2673 -.7369 -1.3984 -.8308 -.9234 -1.1611 -.6561 -1.3133 U Ế 13556 13054 15510 20473 16629 12397 13054 14508 19725 18619 14962 15510 14508 21430 22919 20061 20473 19725 21430 18766 19300 18329 20523 25262 18766 14941 13664 16491 22112 19300 14941 14388 17095 22566 18329 13664 14388 15991 21742 20523 16491 17095 15991 23621 25262 22112 22566 ́H 57460(*) 65333(*) 86667(*) 70303(*) -.45922 -.07873 -.65333(*) 21333 04970 -.67255(*) -.29206 -.86667(*) -.21333 -.16364 -.50891 -.12843 -.70303(*) -.04970 16364 41422 -.22983 30588 67588(*) 43316 -.41422 -.64405(*) -.10833 26167 01894 22983 64405(*) 53571(*) 90571(*) 66299(*) -.30588 10833 -.53571(*) 37000 12727 -.67588(*) -.26167 -.90571(*) -.37000 -.24273 -.43316 -.01894 -.66299(*) H Buong phong Nha hang BV, BT Ky thuat Nha hang Le tan Buong phong Van phong BV, BT Ky thuat Bao ve, bao tri Le tan Buong phong Van phong Nha hang Ky thuat Ky thuat Le tan Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Dac diem cong Le tan Buong phong viec Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Buong phong Le tan Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Van phong Le tan Buong phong Nha hang BV, BT Ky thuat Nha hang Le tan Buong phong Van phong BV, BT Ky thuat Bao ve, bao tri Le tan Buong phong Van phong Nha hang Ky thuat Ky thuat Le tan Buong phong Van phong 9652 1.0295 1.3136 1.2930 0200 2785 -.2772 6314 6181 -.1360 1391 -.4197 2048 4539 1516 4497 -.1130 5187 7812 9550 3263 8341 1.2673 1.1611 1266 -.2135 2854 7369 6561 7860 1.0746 9503 1.3984 1.3133 2223 5021 -.1211 8308 7538 -.0845 2136 -.4131 0908 4380 2948 6183 -.0127 TÊ IN K ̣C O ̣I H Đ A Chinh sach luong thuong 129 -.7538 -.4380 -.1166 -1.0462 -.1462 -.0743 -.5489 -.8778 -1.3113 -.4032 -.3481 -.8461 0236 5196 4931 5514 0574 -.8250 -.3208 -1.2555 -.2936 -.7951 -1.0131 -.5257 -1.4572 -.5536 -.9749 -.7896 -.3255 -1.2530 -.3569 -.2767 1239 -.7239 0530 1135 4893 -1.2561 -1.2824 -.4963 -.4549 -.1056 -.4404 3811 3136 3586 7124 U Ế 21742 992 23621 908 17252 240 17742 035 16850 338 18867 133 23224 995 17252 240 13736 000 12562 999 15161 992 20328 795 17742 035 13736 000 13227 000 15716 000 20745 023 16850 338 12562 999 13227 000 14701 950 19987 882 18867 133 15161 992 15716 000 14701 950 21715 595 23224 995 20328 795 20745 023 19987 882 21715 595 19643 007 20201 982 19185 023 21481 010 26442 000 19643 007 15639 000 14303 992 17261 1.000 23145 153 20201 982 15639 000 15060 000 17894 000 23620 000 ́H -.12727 24273 38060 -.53487(*) 33941 46941 12032 -.38060 -.91548(*) -.04119 08881 -.26028 53487(*) 91548(*) 87429(*) 1.00429(*) 65519(*) -.33941 04119 -.87429(*) 13000 -.21909 -.46941 -.08881 -1.00429(*) -.13000 -.34909 -.12032 26028 -.65519(*) 21909 34909 69001(*) -.14174 60588(*) 73255(*) 1.25134(*) -.69001(*) -.83175(*) -.08413 04254 56133 14174 83175(*) 74762(*) 87429(*) 1.39307(*) H Co hoi thang tien Nha hang BV, BT Le tan Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Buong phong Le tan Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Van phong Le tan Buong phong Nha hang BV, BT Ky thuat Nha hang Le tan Buong phong Van phong BV, BT Ky thuat Bao ve, bao tri Le tan Buong phong Van phong Nha hang Ky thuat Ky thuat Le tan Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Le tan Buong phong Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Buong phong Le tan Van phong Nha hang BV, BT Ky thuat Van phong Le tan Buong phong Nha hang BV, BT Ky thuat 4993 9234 8778 -.0236 8250 1.0131 7896 1166 -.5196 3208 5257 3255 1.0462 1.3113 1.2555 1.4572 1.2530 1462 4032 -.4931 5536 3569 0743 3481 -.5514 2936 2767 5489 8461 -.0574 7951 9749 1.2561 4404 1.1587 1.3516 2.0133 -.1239 -.3811 3280 5400 1.2283 7239 1.2824 1.1816 1.3899 2.0737 Ế 19185 023 -1.1587 14303 992 -.3280 15060 000 -1.1816 16738 974 -.3557 22757 057 -.0103 21481 010 -1.3516 17261 1.000 -.5400 17894 000 -1.3899 16738 974 -.6090 24724 293 -.1937 26442 000 -2.0133 23145 153 -1.2283 23620 000 -2.0737 22757 057 -1.3013 24724 293 -1.2313 18319 998 -.4481 18839 998 -.6202 17892 810 -.2915 20033 006 1368 24659 504 -.2801 18319 998 -.6077 14585 890 -.5774 13338 888 -.2401 16098 002 1704 21584 583 -.2714 18839 998 -.4656 14585 890 -.2632 14045 269 -.1033 16688 000 3105 22028 198 -.1270 17892 810 -.7397 13338 888 -.5287 14045 269 -.7062 15610 024 0402 21223 926 -.4052 20033 006 -1.2914 16098 002 -1.0982 16688 000 -1.2723 15610 024 -.9398 23057 822 -.9481 24659 504 -1.1411 21584 583 -.9727 22028 198 -1.1426 21223 926 -.8180 23057 822 -.3808 U Le tan -.60588(*) Buong phong 08413 Van phong -.74762(*) BV, BT 12667 Ky thuat 64545 Bao ve, bao tri Le tan -.73255(*) Buong phong -.04254 Van phong -.87429(*) Nha hang -.12667 Ky thuat 51879 Ky thuat Le tan -1.25134(*) Buong phong -.56133 Van phong -1.39307(*) Nha hang -.64545 BV, BT -.51879 Ky luat Le tan Buong phong 07983 Van phong -.07731 Nha hang 22412 BV, BT 71412(*) Ky thuat 43048 Buong phong Le tan -.07983 Van phong -.15714 Nha hang 14429 BV, BT 63429(*) Ky thuat 35065 Van phong Le tan 07731 Buong phong 15714 Nha hang 30143 BV, BT 79143(*) Ky thuat 50779 Nha hang Le tan -.22412 Buong phong -.14429 Van phong -.30143 BV, BT 49000(*) Ky thuat 20636 Bao ve, bao tri Le tan -.71412(*) Buong phong -.63429(*) Van phong -.79143(*) Nha hang -.49000(*) Ky thuat -.28364 Ky thuat Le tan -.43048 Buong phong -.35065 Van phong -.50779 Nha hang -.20636 BV, BT 28364 * The mean difference is significant at the 05 level Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Nha hang 130 -.0530 4963 -.3136 6090 1.3013 -.1135 4549 -.3586 3557 1.2313 -.4893 1056 -.7124 0103 1937 6077 4656 7397 1.2914 1.1411 4481 2632 5287 1.0982 9727 6202 5774 7062 1.2723 1.1426 2915 2401 1033 9398 8180 -.1368 -.1704 -.3105 -.0402 3808 2801 2714 1270 4052 9481 ANOVA nhóm thu nhập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df2 Sig 177 024 2.950 1.167 8.531 9.138 2.196 2 2 177 177 177 177 177 055 314 000 000 114 Ế 3.797 ́H U Phong cach lanh dao va dao tao Dieu kien lam viec Dac diem cong viec Co hoi thang tien Chinh sach luong thuong Ky luat df1 ANOVA Đ A Chinh sach luong thuong Ky luat TÊ H IN ̣I H Co hoi thang tien K Dac diem cong viec ̣C Dieu kien lam viec Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total O Phong cach lanh dao va dao tao Sum of Squares 5.892 73.347 79.239 8.039 68.566 76.604 8.418 81.044 89.462 7.117 78.944 86.061 9.747 99.732 109.479 1.207 80.642 81.849 131 df 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 Mean Square 2.946 414 F 7.110 Sig .001 4.019 387 10.376 000 4.209 458 9.192 000 3.559 446 7.979 000 4.873 563 8.649 000 603 456 1.324 269 Multiple Comparisons Tukey HSD (I) Thu nhap (J) Thu nhap Mean trung binh/ trung binh/ Std Difference thang thang Error (I-J) Tu - trieu -.14480 Tu - trieu -.60518(*) Tu - trieu Duoi trieu 14480 Tu - trieu -.46038(*) Tu - trieu Duoi trieu 60518(*) Tu - trieu 46038(*) Dieu kien lam Duoi trieu Tu - trieu -.38654(*) viec Tu - trieu -.51974(*) Tu - trieu Duoi trieu 38654(*) Tu - trieu -.13320 Tu - trieu Duoi trieu 51974(*) Tu - trieu 13320 Dac diem cong Duoi trieu Tu - trieu -.44876(*) viec Tu - trieu -.37103 Tu - trieu Duoi trieu 44876(*) Tu - trieu 07773 Tu - trieu Duoi trieu 37103 Tu - trieu -.07773 Co hoi thang Duoi trieu Tu - trieu -.26847(*) tien Tu - trieu -.61280(*) Tu - trieu Duoi trieu 26847(*) Tu - trieu -.34433 Tu - trieu Duoi trieu 61280(*) Tu - trieu 34433 Chinh sach Duoi trieu Tu - trieu -.29679(*) luong thuong Tu - trieu -.73026(*) Tu - trieu Duoi trieu 29679(*) Tu - trieu -.43347 Tu - trieu Duoi trieu 73026(*) Tu - trieu 43347 Ky luat Duoi trieu Tu - trieu -.10970 Tu - trieu -.25302 Tu - trieu Duoi trieu 10970 Tu - trieu -.14332 Tu - trieu Duoi trieu 25302 Tu - trieu 14332 * The mean difference is significant at the 05 level .10340 16164 10340 16788 16164 16788 09997 15628 09997 16232 15628 16232 10869 16991 10869 17647 16991 17647 10727 16769 10727 17417 16769 17417 12057 18848 12057 19577 18848 19577 10842 16948 10842 17604 16948 17604 TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A 132 343 001 343 018 001 018 000 003 000 691 003 691 000 077 000 899 077 899 035 001 035 121 001 121 039 000 039 072 000 072 570 297 570 695 297 695 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.3892 0996 -.9872 -.2231 -.0996 3892 -.8572 -.0636 2231 9872 0636 8572 -.6228 -.1502 -.8891 -.1504 1502 6228 -.5169 2505 1504 8891 -.2505 5169 -.7057 -.1919 -.7726 0306 1919 7057 -.3394 4948 -.0306 7726 -.4948 3394 -.5220 -.0149 -1.0092 -.2164 0149 5220 -.7560 0673 2164 1.0092 -.0673 7560 -.5818 -.0118 -1.1758 -.2848 0118 5818 -.8962 0292 2848 1.1758 -.0292 8962 -.3660 1466 -.6536 1476 -.1466 3660 -.5594 2728 -.1476 6536 -.2728 5594 Ế Duoi trieu ́H Phong cach lanh dao va dao tao Sig U Dependent Variable ANOVA nhóm thâm niên Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df2 Sig 176 002 6.236 3.494 377 973 3.724 3 3 176 176 176 176 176 000 017 769 407 013 U Ế 5.216 TÊ ́H Phong cach lanh dao va dao tao Dieu kien lam viec Dac diem cong viec Co hoi thang tien Chinh sach luong thuong Ky luat df1 ANOVA K ̣I H Dac diem cong viec ̣C Dieu kien lam viec Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total O Phong cach lanh dao va dao tao IN H Sum of Squares 5.341 73.898 79.239 4.968 71.636 76.604 5.318 84.144 89.462 5.020 81.041 86.061 4.008 105.471 109.479 4.030 77.819 81.849 Đ A Co hoi thang tien Chinh sach luong thuong Ky luat 133 df 176 179 176 179 176 179 176 179 176 179 176 179 Mean Square 1.780 420 F 4.240 Sig .006 1.656 407 4.069 008 1.773 478 3.708 013 1.673 460 3.634 014 1.336 599 2.229 086 1.343 442 3.038 030 Multiple Comparisons Tukey HSD Dependent (I) Tham nien (J) Tham nien Mean Std Variable lam viec lam viec Difference Error (I-J) Ế 13856 13334 13692 13856 13580 13932 13334 13580 13413 13692 13932 13413 13653 13139 13491 13653 13381 13727 13139 13381 13216 13491 13727 13216 14839 14281 14664 14839 14544 14921 14281 14544 14365 14664 14921 14365 U 46576(*) 28500 07244 -.46576(*) -.18076 -.39332(*) -.28500 18076 -.21256 -.07244 39332(*) 21256 33042 -.10098 -.09310 -.33042 -.43141(*) -.42352(*) 10098 43141(*) 00788 09310 42352(*) -.00788 45119(*) 12041 05455 -.45119(*) -.33078 -.39665(*) -.12041 33078 -.06586 -.05455 39665(*) 06586 TÊ Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu - 10 nam Duoi nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu 10 - 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tren 15 nam Tren 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Dieu kien lam Duoi nam Tu - 10 nam viec Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu - 10 nam Duoi nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu 10 - 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tren 15 nam Tren 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Dac diem Duoi nam Tu - 10 nam cong viec Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu - 10 nam Duoi nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu 10 - 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tren 15 nam Tren 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam ́H Duoi nam Đ A ̣I H O ̣C K IN H Phong cach lanh dao va dao tao 134 95% Confidence Interval Sig Lower Upper Bound Bound 005 1064 8251 145 -.0609 6309 952 -.2827 4276 005 -.8251 -.1064 544 -.5330 1715 027 -.7547 -.0320 145 -.6309 0609 544 -.1715 5330 390 -.5605 1353 952 -.4276 2827 027 0320 7547 390 -.1353 5605 077 -.0237 6845 869 -.4418 2398 901 -.4430 2568 077 -.6845 0237 008 -.7785 -.0843 013 -.7796 -.0675 869 -.2398 4418 008 0843 7785 1.000 -.3349 3507 901 -.2568 4430 013 0675 7796 1.000 -.3507 3349 014 0663 8361 834 -.2500 4908 982 -.3258 4349 014 -.8361 -.0663 108 -.7080 0465 042 -.7836 -.0096 834 -.4908 2500 108 -.0465 7080 968 -.4385 3067 982 -.4349 3258 042 0096 7836 968 -.3067 4385 TÊ IN K ̣C O ̣I H Đ A * The mean difference is significant at the 05 level 135 542 424 621 542 999 061 424 999 033 621 061 033 158 807 999 158 590 121 807 590 730 999 121 730 301 712 754 301 880 036 712 880 167 754 036 167 -.1839 -.1501 -.5491 -.5736 -.3517 -.7504 -.5789 -.3908 -.7558 -.1996 -.0113 0225 -.0826 -.2716 -.4491 -.7800 -.6279 -.8052 -.5585 -.2175 -.5839 -.4033 -.0621 -.2511 -.1206 -.2104 -.5063 -.6206 -.4669 -.7628 -.5029 -.2595 -.6451 -.2260 0176 -.0723 Ế 14604 14054 14431 14604 14313 14684 14054 14313 14137 14431 14684 14137 16628 16002 16431 16628 16297 16719 16002 16297 16096 16431 16719 16096 14287 13749 14118 14287 14003 14365 13749 14003 13830 14118 14365 13830 U 19484 21440 -.17475 -.19484 01956 -.36959 -.21440 -.01956 -.38915(*) 17475 36959 38915(*) 34868 14346 -.02290 -.34868 -.20522 -.37157 -.14346 20522 -.16636 02290 37157 16636 25000 14626 -.14015 -.25000 -.10374 -.39015(*) -.14626 10374 -.28641 14015 39015(*) 28641 H Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu - 10 nam Duoi nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu 10 - 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tren 15 nam Tren 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Chinh sach Duoi nam Tu - 10 nam luong thuong Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu - 10 nam Duoi nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu 10 - 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tren 15 nam Tren 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Ky luat Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu - 10 nam Duoi nam Tu 10 - 15 nam Tren 15 nam Tu 10 - 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tren 15 nam Tren 15 nam Duoi nam Tu - 10 nam Tu 10 - 15 nam ́H Co hoi thang Duoi nam tien 5736 5789 1996 1839 3908 0113 1501 3517 -.0225 5491 7504 7558 7800 5585 4033 0826 2175 0621 2716 6279 2511 4491 8052 5839 6206 5029 2260 1206 2595 -.0176 2104 4669 0723 5063 7628 6451
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại khách sạn hương giang , Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại khách sạn hương giang , Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại khách sạn hương giang

Từ khóa liên quan