Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước thừa thiên huế

118 413 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 11:20

PHẦN I: MỞ ĐẦU Sự cần thiết khách quan việc chọn nghiên cứu đề tài Một nội dung quan trọng công đổi chế quản lý kinh tế Đảng Nhà nước năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90, việc thực cải cách lĩnh vực Tài chính-Tiền tệ Hệ thống Ngân hàng tổ chức lại thành hai cấp; thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ế trực thuộc Bộ Tài chính, chuyển nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước U (NSNN) từ Ngân hàng Nhà nước trước sang cho KBNN Một chức ́H năng, nhiệm vụ chủ yếu hệ thống KBNN thực chi kiểm soát chi TÊ NSNN Năm 2000, sở sáp nhập Tổng Cục đầu tư phát triển vào hệ thống KBNN, nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ Tổng cục đầu tư phát triển H chuyển sang hệ thống KBNN, nhằm tập trung thống nhiệm vụ kiểm soát chi IN vào quan KBNN Thừa Thiên Huế từ thành lập vào hoạt động đến nay, với K chức nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN địa bàn có nhiều tiến triển rõ ̣C rệt.Công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN đạt O nhiều kết định KBNN góp phần đảm bảo công tác toán vốn đầu ̣I H tư XDCB sách, chế độ đồng thời giảm tình trạng toán vốn sai quy định, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đ A Tuy nhiên, công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB năm qua nhiều hạn chế, nhiều điểm bất cập, chưa thống nhất; Cơ chế quản lý chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh Thực tế đòi hỏi cần phải sâu nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để đánh giá mặt đạt phân tích điểm tồn dẫn đến hạn chế hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN địa bàn tỉnh năm qua từ đó, tìm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá vấn đề lý luận vốn đầu tư XDCB dự án đầu tư, để làm sở nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế - Phân tích đánh giá tình hình công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2004-2008 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu Ế tư XDCB qua KBNN địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng nước nói chung U Đối tượng phạm vi nghiên cứu ́H - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN TÊ - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sâu vào nghiên cứu công tác kiểm soát chi (Tổ chức máy tổ chức H nghiệp vụ) vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2004-2008 IN Đề tài tập trung giải vấn đề liên quan đến công tác kiểm K soát chi vốn đầu tư nước, coi chiếm tỷ trọng lớn tổng số nguồn vốn toán qua KBNN O ̣C Phương pháp nghiên cứu ̣I H - Phương pháp luận vật biện chứng - Phương pháp thống kê, điều tra, vấn, khảo sát thực tiễn Đ A (Nguồn số liệu thứ cấp: quan KBNN ngành có liên quan.Nguồn số liệu sơ cấp: điều tra qua chủ đầu tư , ban quản lý có giao dịch văn phòng KBNN Tỉnh, Huyện, thị xã, thành phố) - Phương pháp tổng hợp phân tích (trên sở sử dụng phần mềm excel SPSS ) - Phương pháp đối chiếu, so sánh.v.v Tên đề tài - Tên đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế” PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN Ế MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN U 1.1 ĐẦU TƯ ́H 1.1.1 Một số lý luận chung đầu tư đầu tư phát triển TÊ 1.1.1.1 Khái niệm phân loại đầu tư - Khái niệm đầu tư H Đầu tư nói chung hy sinh nguồn lực để tiến hành IN hoạt động nhằm thu kết định tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết K Nguồn lực phải hy sinh tiền, tài nguyên thiên nhiên, tài sản tài ̣C (tiền vốn), tài sản vật chất, tài sản trí tuệ O Trong kết đạt được, kết tài sản vật chất, tài sản trí ̣I H tuệ nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng lúc nơi, không người bỏ vốn mà kinh tế [23,7] Đ A - Phân loại đầu tư: đầu tư chia đầu tư thành loại chủ yếu sau: - Đầu tư tài chính: Là loại đầu tư người có tiền bỏ tiền cho vay mua chứng có giá để hưởng lãi suất định trước lãi suất phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh công ty phát hành - Đầu tư thương mại: Là loại đầu tư mà người có tiền bỏ tiền mua hàng hoá sau bán với giá cao nhằm thu lợi nhuận chênh lệch giá mua bán Hai loại đầu tư không tạo tài sản cho kinh tế, mà làm tăng tài sản tài người đầu tư Tuy nhiên, chúng có tác dụng thúc đẩy đầu tư phát triển - Đầu tư phát triển: Là hoạt động đầu tư mà người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tạo tài sản cho kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội khác, điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân xã hội Đó việc bỏ tiền để xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tiềm lực hoạt động sở Ế tồn tạo tiềm lực cho kinh tế xã hội U 1.1.1.2 Đầu tư phát triển vai trò kinh tế ́H Như biết, đầu tư phát triển hoạt động đầu tư tài sản vật chất sức lao động nhân tố quan trọng để phát triển tăng TÊ trưởng kinh tế Vai trò kinh tế thể mặt sau : - Thứ đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu: H +Tác động đến tổng cầu: Đầu tư yếu tố chiếm tỷ trọng lớn tổng cầu IN toàn kinh tế quốc dân, thường từ 24%-28% Khi mà tổng cung chưa thay giá cân tăng K đổi, tăng lên đầu tư làm cho tổng cầu tăng kéo sản lượng cân tăng theo O ̣C + Tác động đến tổng cung: Tăng quy mô đầu tư nguyên nhân trực tiếp ̣I H nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung kinh tế, yếu tố khác không thay đổi Mặt khác, tác động vốn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư nâng Đ A cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi công nghệ gián tiếp làm tăng tổng cung đến kinh tế - Thứ hai đầu tư có tác động tăng trưởng kinh tế : Đầu tư vừa tác động đến tăng trưởng kinh tế vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng Biểu tập trung mối quan hệ đầu tư với tăng trưởng kinh tế thể hệ công thức tính hệ số ICOR Hệ số ICOR (Incremental Capital Output Ratio- tỷ số gia tăng cuả vốn so với sản lượng) tỷ số quy mô đầu tư tăng thêm với mức gia tăng sản lượng, suất đầu tư cần thiết để tạo đơn vị sản lượng (GDP) tăng thêm Là tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn đầu tư Ý nghĩa hệ số ICOR để tạo thêm đơn vị kết sản xuất cần tăng thêm đơn vị vốn sản xuất hay nói thời kỳ định muốn tạo đồng tăng trưởng cần đồng vốn đầu tư Vốn đầu tư tăng thêm ICOR = Đầu tư kỳ = GDP tăng thêm Ế GDP tăng thêm U Hay ICOR xác định công thức sau: ICOR = TÊ Tốc độ tăng trưởng kinh tế ́H Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP Công thức cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào vốn đầu tư (nếu H công nghệ không thay đổi, nhân tố kết hợp vốn lao động theo hệ IN số cố định) K Ngoài ra, ICOR cho thấy tăng trưởng phụ thuộc vốn hay hiệu sử dụng đầu tư Theo số liệu thống kê, ICOR Việt Nam 5,7, cao nhiều so O ̣C với 3,32 năm 1995 Do đó, việc quản lý vốn đầu tư yêu cầu cấp ̣I H thiết cho phát triển vững kinh tế Đầu tư tác động đến quy mô tăng trưởng mà tác động đến Đ A chất lượng tăng trưởng, biểu qua công thức sau: g = Di+DI+TFP Trong đó: g: tốc độ tăng trưởng kinh tế Di: phần đóng góp vốn đầu tư vào tăng trưởng GDP DI: phần đóng góp lao động vào tăng trưởng GDP TFP: phần đóng góp của yếu tố suất vào tăng trưởng trưởng GDP - Thứ ba đầu tư có vai trò quan trọng việc chuyển dịch cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế cấu tổng thể yếu tố cấu thành kinh tế, có quan hệ chặt chẽ với nhau, biểu mặt vật chất mặt lượng, tuỳ theo mục đích kinh tế Đầu tư có tác động quan trọng đến chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với quy luật chiến lược lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia thời kỳ - Thứ tư đầu tư có tác động đến phát triển khoa học công nghệ Đầu tư nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến định đổi phát triển Ế khoa học công nghệ doanh nghiệp quốc gia [23,25] U 1.2 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 1.2.1 Nguồn vốn nước ́H * Nguồn vốn nhà nước TÊ Nguồn vốn đầu tư nhà nước bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước nguồn vốn đầu tư phát triển H doanh nghiệp nhà nước IN - Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước: Đây nguồn chi ngân K sách Nhà nước cho đầu tư Đó nguồn vốn đầu tư quan trọng chiến lựơc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Nguồn vốn thường sử dụng ̣C cho dự án kết cấu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ cho dự án O doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần tham gia Nhà nước, chi cho ̣I H công tác lập thực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn Đ A - Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước: Cùng với trình đổi mở cửa, tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước ngày đóng vai trò đáng kể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước có tác dụng tích cực việc giảm đáng kể việc bao cấp vốn trực tiếp Nhà nước Với chế tín dụng, đơn vị sử dụng nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay Chủ đầu tư người vay vốn phải tính toán hiệu đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước hình thức độ chuyển từ hình thức cấp phát ngân sách sang phương thức tín dụng dự án có khả thu hồi vốn trực tiếp - Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp Nhà nước: Được xác định thành phần chủ đạo kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ khối lượng vốn lớn Mặc dù số hạn chế đánh giá cách công khu vực kinh tế Nhà nước với tham gia doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế nhiều thành phần Với chủ trương tiếp tục đổi doanh nghiệp Nhà nước, hiệu hoạt động khu vực kinh tế ngày khẳng định, tích luỹ doanh nghiệp Nhà nước ngày Ế gia tăng đóng góp đáng kể vào tổng quy mô vốn đầu tư toàn xã hội U * Nguồn vốn dân cư tư nhân ́H Nguồn vốn từ khu vực tư nhân bao gồm phần tiết kiệm dân cư, phần tích luỹ doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã Theo đánh giá sơ bộ, khu vực TÊ kinh tế Nhà nước sở hữu lượng vốn tiềm lớn mà chưa huy động triệt để H Thực tế thời gian qua cho thấy đầu tư doanh nghiệp tư nhân hộ gia IN đình đóng vai trò quan trọng đặc biệt việc phát triển nông nghiệp kinh tế nông K thôn, mở mang ngành nghề, phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ vận tải địa phương Vốn dân cư phụ thuộc vào thu nhập chi tiêu O ̣C hộ gia đình Quy mô nguồn tiết kiệm phụ thuộc vào: ̣I H - Trình độ phát triển đất nước (ở nước có trình độ phát triển thấp thường có quy mô tỷ lệ tiết kiệm thấp) Đ A - Tập quán tiêu dùng dân cư - Chính sách động viên Nhà nước thông qua sách thuế thu nhập khoản đóng góp với xã hội.[23, 28-30] 1.2.2 Nguồn vốn nước Có thể xem xét nguồn vốn đầu tư nuớc phạm vi rộng dòng lưu chuyển vốn quốc tế (international capital flows) Về thực chất, dòng lưu chuyển vốn quốc tế biểu thị trình chuyển giao nguồn lực tài quốc gia giới Trong dòng lưu chuyển vốn quốc tế, dòng từ nước phát triển đổ vào nước phát triển thường nước giới thứ ba đặc biệt quan tâm Dòng vốn diễn với nhiều hình thức Mỗi hình thức có đặc điểm, mục tiêu điều kiện thực riêng, không hoàn toàn giống Theo tính chất lưu chuyển vốn, phân loại nguồn vốn nước sau: - Tài trợ phát triển vốn thức (ODF - official development finance) Nguồn bao gồm: Viện trợ phát triển thức (ODA -offical development assistance) hình thức viện trợ khác Trong đó, ODA chiếm tỷ trọng chủ yếu nguồn ODF; - Đầu tư trực tiếp nước ngoài; ́H - Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế U Ế - Nguồn tín dụng từ ngân hàng thương mại; * Nguồn vốn ODA TÊ Đây nguồn vốn phát triển tổ chức quốc tế phủ nước cung cấp với mục tiêu trợ giúp nước phát triển So với hình thức H tài trợ khác, ODA mang tính ưu đãi cao nguồn vốn ODF khác IN Ngoài điều kiện ưu đãi lãi suất, thời hạn cho vay tương đối lớn, K ODA có yếu tố không hoàn lại (còn gọi thành tố hỗ trợ) đạt 25% Mặc dù có tính ưu đãi cao, song ưu đãi cho loại vốn thường kèm O ̣C điều kiện ràng buộc tương đối khắt khe (tính hiệu dự án, thủ tục ̣I H chuyển giao vốn thị trường…) Vì vậy, để nhận loại tài trợ hấp dẫn với thiệt thòi nhất, cần phải xem xét dự án điều kiện tài tổng thể Nếu Đ A không việc tiếp nhận viện trợ trở thành gánh nặng nợ nần lâu dài cho kinh tế Điều có hàm ý rằng, yếu tố thuộc nội dung dự án tài trợ, cần có nghệ thuật thoả thuận để vừa nhận vốn, vừa bảo tồn mục tiêu có tính nguyên tắc * Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại Điều kiện ưu đãi dành cho loại vốn không dễ dàng nguồn vốn ODA Tuy nhiên, bù lại có ưu điểm rõ ràng gắn với ràng buộc trị, xã hội Mặc dù vậy, thủ tục vay nguồn vốn thường tương đối khắt khe, thời gian trả nợ nghiêm ngặt, mức lãi suất cao trở ngại không nhỏ nước nghèo Do đánh giá mức lãi suất tương đối cao thận trọng kinh doanh ngân hàng (tính rủi ro nước vay, thị trường giới xu hướng lãi suất quốc tế), nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại thường sử dụng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu xuất thường ngắn hạn Một phận nguồn vốn dùng để đầu tư phát triển Ế * Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) U Nguồn đầu tư trực tiếp nước có đặc điểm khác nguồn vốn nước ́H khác việc tiếp nhận nguồn vốn không phát sinh nợ cho nước tiếp nhận Thay nhận lãi suất vốn đầu tư, nhà đầu tư nhận phần lợi nhuận thích TÊ đáng dự án đầu tư hoạt động có hiệu Đầu tư trực tiếp nước mang theo toàn tài nguyên kinh doanh vào nước nhận vốn nên thúc đẩy phát H triển ngành nghề mới, đặc biệt ngành đòi hỏi cao trình độ kỹ thuật, IN công nghệ hay cần nhiều vốn Vì nguồn vốn có tác dụng to lớn đối K với trình công nghiệp hoá, chuyển dịch cấu kinh tế tốc độ tăng trưởng nhanh nước nhận đầu tư ̣C * Thị trường vốn quốc tế O Với xu hướng toàn cầu hoá, mối liên kết ngày tăng thị trường ̣I H vốn quốc gia vào hệ thống tài quốc tế tạo nên vẻ đa dạng vế nguồn vốn cho quốc gia làm tăng khối lượng vốn lưu chuyển phạm vi toàn cầu Đ A Ngay nhiều nước phát triển, dòng vốn đầu tư qua thị trường chứng khoán gia tăng mạnh mẽ 1.3 Bản chất nguồn vốn đầu tư Xét chất, nguồn hình thành vốn đầu tư phần tiết kiệm hay tích luỹ mà kinh tế huy động để đưa vào trình tái sản xuất xã hội Điều kinh tế học cổ điển, kinh tế trị học Mác - Lênin kinh tế học đại chứng minh Trong tác phẩm “Của cải dân tộc” (1776), Adam Smith, đại diện điển hình trường phái kinh tế học cổ điển cho rằng: “Tiết kiệm nguyên nhân trực tiếp gia tăng vốn Lao động tạo sản phẩm để tích luỹ cho trình tiết kiệm Nhưng dù có tạo nữa, tiết kiệm vốn không tăng lên” Sang kỷ XIX, nghiên cứu cân đối kinh tế, mối quan hệ khu vực sản xuất xã hội, vấn đề trực tiếp liên quan đến tích luỹ, C Mác chứng minh rằng: Trong kinh tế hai khu vực, khu vực I sản xuất tư liệu sản xuất khu vực II sản xuất tư liệu tiêu dùng Cơ cấu tổng giá trị Ế khu vực bao gồm (c + v + m) c phần tiêu hao vật chất, (v + m) U phần giá trị tạo Khi đó, điều kiện để đảm bảo tái sản xuất mở rộng không ́H ngừng sản xuất xã hội phải đảm bảo (v + m) khu vực I lớn tiêu hao (v + m)I > cII Hay nói cách khác: TÊ vật chất (c) khu vực II Tức là: H (c + v + m)I > cII + cI IN Điều có nghĩa rằng, tư liệu sản xuất tạo khu vực I không bồi K hoàn tiêu hao vật chất toàn kinh tế (của hai khu vực) mà phải dư thừa để đầu tư làm tăng quy mô tư liệu sản xuất trình sản xuất ̣C Đối với khu vực II, yêu cầu phải đảm bảo: O (c+v+m)II < (v+m)I + (v+m)2 ̣I H Có nghĩa toàn giá trị hai khu vực phải lớn giá trị sản phẩm sản xuất khu vực II Chỉ điều kiện thoả mãn, kinh tế Đ A dành phần để tái sản xuất mở rộng Từ quy mô vốn đầu tư gia tăng Như để đảm bảo gia tăng nguồn lực cho sản xuất, gia tăng quy mô đầu tư, mặt phải tăng cường sản xuất tư liệu sản xuất khu vực I, đồng thời phải sử dụng tiết kiệm tư liệu sản xuất hai khu vực Mặt khác phải tăng cường sản xuất tư liệu tiêu dùng khu vực II, thực hành tiết kiệm tư liệu tiêu dùng hai khu vực Với phân tích trên, thấy theo quan điểm C.Mác, đường quan trọng lâu dài để tái sản xuất mở rộng phát triển sản xuất 10 2.Don gian quy trinh Obs Exp erve ecte dN dN Residual khong 56 40.0 16.0 co 24 40.0 -16.0 Total 80 erve ecte dN dN 55 40.0 co 25 40.0 Total 80 15.0 -15.0 TÊ khong Residual U Exp ́H Obs Ế 3.Don gian chung tu toan 4.Cai thien thoi gian chuyen tien Expect dN ed N IN H Observe khong K co 70 40.0 30.0 10 40.0 -30.0 80 ̣C Total Residual Đ A khong ̣I H O 5.Thai giao dich co Total Obs Exp erve ecte dN dN Residual 71 40.0 31.0 40.0 -31.0 80 a cells (.0%) have expected frequencies less than The minimum expected cell frequency is 40.0 b Based on 10000 sampled tables with starting seed 1310155034 Chi- df Square( Số quan sát Tỷ lệ Asymp Monte Carlo Sig Sig Sig a) 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound 25% 20.000 0.000 000(b) 0.000 0.000 2.Don gian quy trinh 24 30% 12.800 0.000 000(b) 0.000 0.000 25 31% 11.250 0.001 001(b) 0.000 0.001 chuyen tien 10 13% 45.000 0.000 5.Thai giao dich 11% 48.050 0.000 3.Don gian chung tu toan 000(b) 0.000 0.000 000(b) 0.000 0.000 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H 4.Cai thien thoi gian Ế 20 U 1.Cai tien co che cua Phụ lục 9: Phụ lục 02 theo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Phụ lục 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng Số ngày tháng năm Ế Tên/số hợp đồng xây dựng: U Tên Bên giao thầu: ́H Tên Bên nhận thầu: TÊ Công trình: Hạng mục: Giai đoạn toán / lần toán H số: K IN Căn xác định: Khối lư- Đơn vị ̣C Tên công việc ợng tính Đã thực Theo HĐ toán Thành tiền Đã thực Theo HĐ Đ A ̣I H O Số TT Đơn giá Tổng cộng Bằng chữ: Đại diện Bên giao thầu đại Đại diện Bên nhận diện Nhà tư vấn (nếu có) thầu (Ký, ghi rõ họ tên, (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) chức vụ) Ghi Phụ lục 10: Mẫu thông báo kết kiểm soát chi MẪU SỐ 02/TTVĐT KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số : Độc lập - Tự - Hạnh phúc /KB-TTVĐT , ngày tháng năm Ế THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THANH TOÁN U Kính gửi: Sau xem xét nội dung hồ sơ: ́H Thuộc dự án: TÊ Chủ đầu tư: Bộ, ngành, địa phương: H Kho bạc Nhà nước thông báo kết kiểm soát hồ sơ sau: IN Nhận xét Tên hạng mục Số vốn chủ đầu Giá trị KBNN Giá trị sau Giá trị giá trị trúng tư đề nghị tạm chấp nhận kiểm soát chênh ứng/thanh toán toán trước ( KBNN lệch KLHT/quyết trường hợp toán toán trước kiểm 7= 4-6 O thầu giá trị ̣I H hợp đồng soát sau) Đ A Đơn vị tính : đồng Dự toán duyệt ̣C STT K Kết kiểm soát toán + Nguyên nhân tăng, giảm : Số vốn đề nghị thu hồi ( trừ vào lần toán tiếp theo) Đề nghị : Trong vòng 05 ngày chủ đầu tư ý kiến coi chấp nhận nội dung văn GIÁM ĐỐC Nơi nhận : ( Ký tên, đóng dấu ) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cám ơn đầy đủ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Tác giả luận văn i Trần Kiêm Phú LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cá nhân, đơn vị giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Lời cảm ơn xin gửi đến Thầy TS.Hoàng Văn Liêm, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình suốt thời gian làm luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo quan Kho bạc Ế Nhà nước Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập lớp U Cao học ́H Tôi xin cảm ơn đến đồng nghiệp ngành Kho bạc Nhà nước, Ban TÊ quản lý, Chủ đầu tư tham gia nhiều ý kiến quý báu cho đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân động H viên, chia sẻ tạo điều kiện cho vượt qua nhiều khó khăn để học tập hoàn K IN thành luận văn này./ Đ A ̣I H O ̣C Trần Kiêm Phú ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Trần Kiêm Phú Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2007-2010 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Liêm Tên đề tài: : “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế” Ế Tính cấp thiết đề tài U KBNN Thừa Thiên Huế , với chức nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN địa ́H bàn, năm qua, có nhiều tiến triển rõ rệt, góp phần đảm bảo công tác toán vốn đầu tư XDCB sách, chế độ Tuy nhiên, công tác TÊ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB năm qua nhiều hạn chế, nhiều điểm bất cập, chưa thống nhất; Cơ chế quản lý chi vốn đầu tư XDCB qua H KBNN nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh Thực tế đòi hỏi cần phải sâu IN nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để đánh giá mặt đạt được, điểm tồn K công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN địa bàn tỉnh năm qua từ đó, tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu công ̣C tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN O Phương pháp nghiên cứu ̣I H Phương pháp luận vật biện chứng Phương pháp thống kê, điều tra, vấn, khảo sát thực tiễn; Phương pháp tổng hợp phân tích (trên sở sử dụng Đ A phần mềm excel SPSS );Phương pháp đối chiếu, so sánh.v.v Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn  Hoàn thiện chế quản lý, toán vốn đầu tư XDCB  Hoàn chỉnh máy kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB  Hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB  Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý  Tăng cường công tác cán bộ, công tác giáo dục trị tư tưởng iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NGHĨA BQL Ban quản lý CB Cán DA Dự án ĐP Địa phương FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội ICOR Tỷ số gia tăng vốn so với sản lượng KBNN Kho bạc Nhà nước KHTH Kế hoạch tổng hợp 10 KSC Kiểm soát chi 11 NSNN Ngân sách Nhà nước 12 NXB Nhà xuất 13 ODA 14 ODF 15 TƯ 16 TTVĐT Thanh toán vốn đầu tư UBND Uỷ ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng XHCN Xã hội Chủ nghĩa 18 20 U ́H TÊ H IN Tài trợ phát triển thức K ̣C Đ A 19 Viện trợ phát triển thức Trung ương ̣I H 17 Ế O STT iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chu trình giải ngân vốn dự án đầu tư nguồn vốn nước .27 Sơ đồ 1.2: Chu trình giải ngân vốn dự án đầu tư nguồn vốn nước .28 Sơ đồ 1.3: Quy trình kiểm soát loại công việc, hợp đồng toán Quy trình kiểm soát loại công việc, hợp đồng toán U Sơ đồ 1.4: Ế nhiều lần 48 ́H lần lần toán cuối công việc, hợp đồng toán Quy trình kiểm soát chi đề nghị sửa đổi 79 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Sơ đồ 3.1: TÊ nhiều lần 51 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ số 2.1: Tình hình toán vốn qua KBNN Thừa Thiên Huế từ 2004-2008 .55 Biểu đồ số 2.2: Tình hình toán vốn qua KBNN Thừa Thiên Huế từ 2004-2008 theo cấp ngân sách 56 Tỷ lệ giảm cấp phát từ 2004-2008 66 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ số 2.3: vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số liệu cấp phát vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế.54 Bảng 2.2: Thống kê số liệu cấp phát vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế theo cấp ngân sách từ năm 2004-2008 55 Bảng 2.3: Thống kê số liệu giảm chi kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế qua năm .65 Ế Bảng 2.4: Phân tích nguyên nhân giảm chi kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB U từ 2004-2008 66 ́H Bảng 2.5: Kiểm định độ tin cậy thang đo 69 TÊ Bảng 2.6: Thống kê mô tả vấn đề tồn công tác kiểm soát chi Đ A ̣I H O ̣C K IN H KBNN .71 vii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục sơ đồ v Ế Danh mục biểu đồ vi U Danh mục bảng vii ́H Mục lục viii TÊ PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết khách quan việc chọn nghiên cứu đề tài .1 H Mục đích nghiên cứu đề tài IN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 K Tên đề tài .2 ̣C PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .3 O Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ̣I H CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN Đ A MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 ĐẦU TƯ .3 1.1.1 Một số lý luận chung đầu tư đầu tư phát triển .3 1.1.1.1 Khái niệm phân loại đầu tư .3 1.1.1.2 Đầu tư phát triển vai trò kinh tế .4 1.2 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ .6 1.2.1 Nguồn vốn nước .6 1.3 Bản chất nguồn vốn đầu tư 1.4 DỰ ÁN ĐẦU TƯ .12 viii 1.4.1 Khái niệm dự án 12 1.4.2 Khái niệm dự án đầu tư 13 1.4.3 Đặc điểm dự án đầu tư 13 1.4.4 Trình tự đầu tư .14 1.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT TTVĐT .18 1.5.1 Khái niệm quản lý 18 1.5.2 Quản lý vốn đầu tư 18 Ế 1.5.3 Kiểm soát toán vốn đầu tư 18 U 1.6 CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 19 ́H 1.7 CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XDCB CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 22 1.7.1 Cơ sở xây dựng sách đầu tư nhà nước 22 TÊ 1.7.2 Chính sách vốn đầu tư nhà nước 23 1.7.2.1 Dự án đầu tư nhằm chuyển dịch cấu kinh tế 23 H 1.7.2.2 Dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực .23 IN 1.7.2.3 Dự án đầu tư xoá đói giảm nghèo 24 K 1.7.2.4 Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN 24 1.7.2.5 Dự án thu hút vốn đầu tư nước 26 O ̣C 1.8.1 Chu trình giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 26 ̣I H 1.8.2 Chu trình giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn vốn nước 28 1.9 SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỂM SOÁT TTVĐT – VAI TRÒ VÀ TRÁCH Đ A NHIỆM CỦA CHỦ THỂ TRONG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ XDCB 29 1.9.1 Sự cần thiết phải kiểm soát TTVĐT 29 1.9.2 Nhiệm vụ chủ thể công tác quản lý kiểm soát TTVĐT thuộc ngân sách nhà nước 31 1.9.3 Nhiệm vụ hệ thống KBNN quản lý TTVĐT XDCB 34 1.10 ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ QUA KBNN 36 ix 1.10.1 Thanh toán khối lượng thủ tục, trình tự, quy trình toán vốn XDCB .36 1.10.2 Thực kiểm tra xác mức vốn đầu tư phải toán 37 1.10.3 Đạt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ sở tảng thực cải cách hành công 38 1.11 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN 39 Ế 1.12 TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN .40 U 1.12.1 Những quy định nguyên tắc chung quản lý cấp phát, tóan vốn ́H đầu tư XDCB thuộc NSNN qua hệ thống KBNN 40 1.12.2 Quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư nước qua KBNN 43 TÊ 1.12.3 Trình tự giải thủ tục, hồ sơ luân chuyển chứng từ vốn đầu tư toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN .46 H CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB IN QUA KBNN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỜI GIAN QUA 52 K 2.1 MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB CỦA THỪA THIÊN HUẾ O ̣C GIAI ĐOẠN 2004-2008 52 ̣I H 2.2 CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TTVĐT VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 53 Đ A 2.3 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT CHI QUA KBNN THỪA THIÊN HUẾ TỪ 2004-2008 54 2.4.CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN TRONG CÁC NĂM QUA .56 2.4.1 Về tổ chức máy quản lý, phân công nhiệm vụ kiểm soát TTVĐT ứng dụng công nghệ thông tin 56 2.4.2 Tình hình thực nhiệm vụ kiểm soát TTVĐT 63 2.5 QUY TRÌNH QUẢN LÝ KIỂM SOÁT, TTVĐT HIỆN NAY CỦA HỆ THỐNG KBNN 67 x 2.6 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI CỦA KBNN THỪA THIÊN HUẾ QUA KHẢO SÁT CHỦ ĐẦU TƯ (BAN QUẢN LÝ) 68 2.6.1 Thông tin chung người vấn 68 2.6.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo đánh giá nội dung điều tra 69 2.6.3 Những vấn đề tồn kiểm soát chi .70 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG THỜI Ế GIAN TỚI 72 U 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT ́H CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN 72 3.1.1 Mục tiêu công tác kiểm soát TTVĐT .72 TÊ 3.1.2 Định hướng thực 73 3.2 GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN H ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG THỜI GIAN IN TỚI 75 K 3.2.1 Hoàn thiện chế quản lý, toán vốn đầu tư XDCB 75 3.2.2 Hoàn chỉnh máy kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 78 O ̣C 3.2.3 Hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 79 ̣I H 3.2.4 Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý 80 PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 83 Đ A PHẦN KIẾN NGHỊ 83 PHẦN KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC xi [...]... phải có các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài làm đòn bẫy phát triển nền kinh tế 1.8 CHU TRÌNH GIẢI NGÂN VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.8.1 Chu trình giải ngân vốn đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN Vốn đầu tư XDCB đầu tư bằng nguồn vốn NSNN là một phần trong nội dung chi của dự toán NSNN Vì vậy, việc giải ngân vốn đầu tư XDCB cũng phải thực hiện đầy đủ bước như chu trình chi ngân sách là... dụng công quỹ Nhà nước có hiệu quả Xây IN dựng cơ chế kiểm soát chi nhằm kiểm tra việc quản lý và sử dụng công quỹ của các K chủ đầu tư đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tư ng - Về phương diện tài chính công, sự kiểm soát chi đầu tư phát triển là điều cần O ̣C thiết, vì tỷ trọng chi đầu tư ở nước ta chi m từ 30-40% so với chi NSNN Tuy vậy, ̣I H nhiều nhu cầu cần thiết, bức bách vẫn chưa được giải quyết... vật tư cho sản xuất, khả năng về nguồn vốn đầu tư Trên cơ sở những thông tin đã thu thập, chủ đầu tư tiến hành lập hoặc thuê các tổ chức tư vấn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt + Tổng mức đầu tư: Tổng mức vốn đầu tư là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư. .. hoàn thành những công việc nêu trên, công tác chuẩn bị đầu tư kết ̣I H thúc, giai đoạn thực hiện đầu tư được bắt đầu (công trình được khởi công xây dựng) chủ đầu tư có trách nhiệm: Đ A - Quản lý chất lượng công trình xây dựng Chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc rất lớn vào các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt Nhiệm vụ của chủ đầu tư trong giai đoạn này là phải kiểm tra chất lượng... của kiểm soát thanh toán là: XDCB ̣I H - Xem xét việc tuân thủ của chủ đầu tư, nhà thầu theo quy định về đầu tư Đ A - Xác định tính hợp lý, hợp pháp các khối lượng đề nghị thanh toán của chủ đầu tư và nhà thầu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết Để có thể hơn về vấn đề trên, cần phân tích kỹ hơn về khái niệm này nhằm đưa ra một quan niệm đúng đắn về kiểm soát chi vốn đầu tư 1.6 CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB... chuẩn bị đầu O ̣C tư ở giai đoạn này, vấn đề pháp lý thể hiện ở văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành chuẩn bị đầu tư và dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được ̣I H cấp có thẩm quyền phê duyệt Đ A Kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, toàn bộ hồ sơ dự án được gửi đến cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư để xem xét và quyết định Quyết định đầu tư là văn bản pháp lý cơ bản, có phạm... đoạn thực hiện đầu tư đựơc bắt đầu ̣I H * Thực hiện đầu tư Một khi dự án có quyết định đầu tư thì việc thực hiện dự án là trách nhiệm của Đ A chủ đầu tư hay nói một cách khác, chủ đầu tư có toàn quyền quyết định công việc đầu tư trên cơ sở phải tôn trọng đầy đủ nội dung quyết định đầu tư đã ban hành Những công việc phải tiến hành trong quá trình chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư đó là: - Xin... cấp trong đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ tập trung vào các công trình kỹ thuật hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp Nhà nước chủ yếu dành ưu tiên đầu tư những công trình trọng điểm, những công trình có ảnh Ế hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn đất nước Mục tiêu đầu tư của U nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cũng có sự chuyển dịch, tập trung cho xây dựng cơ ́H sở hạ... trong giới hạn của K tổng mức đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt + Đơn giá xây dựng cơ bản O ̣C Đơn giá xây dựng cơ bản là những chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và ̣I H chi phí sử dụng máy thi công tính trên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp riêng hoặc một bộ phận kết cấu xây lắp và được xác định trên cở sở định mức dự toán Đ A XDCB của Bộ Xây dựng Đơn giá XDCB do Chủ tịch... cách công minh, tiết kiệm và chính xác ́H - Trong lĩnh vực ngân sách không có công cụ nào để từ đó có thể đem lại một sự quản lý khách quan chính xác, sự chi tiêu công quỹ có hiệu quả, tiết kiệm ngoài TÊ việc xây dựng một cơ chế tổ chức quản lý chi và kiểm soát chi hữu hiệu Xây dựng cơ chế quản lý vốn đầu tư nhằm tạo hàng lang pháp lý đối với những người được H Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý sử dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước thừa thiên huế , Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước thừa thiên huế , Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn