Vai trò của nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)

19 799 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 21:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ TUYẾT VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ TUYẾT VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60 90 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN AN LỊCH Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu: “Vai trò nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi cộng đồng” – (Nghiên cứu trường hợp Thị trấn Neo huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang) dƣới hƣớng dẫn thầy PGS.TS Nguyễn An Lịch công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Tuyết LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ to lớn từ thầy giáo hướng dẫn thầy cô giáo Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, từ Hội người cao tuổi Thị trấn Neo, từ Ủy ban nhân dân Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nơi thực nghiên cứu, quan tâm giúp đỡ gia đình bạn bè thân hữu Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý thầy PGS.TS Nguyễn An Lịch Thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tâm dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình hoàn thành luận văn Tôi bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến hội viên người cao tuổi Hội Người cao tuổi Thị trấn Neo, hết lòng giúp đỡ trình điều tra, vấn để thu thập thông tin hoàn thiện luận văn, lời cảm ơn đến quan đoàn thể Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Cuối xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè thân hữu đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tinh thần tạo điều kiện suốt trình nghiên cứu Do trình độ thân nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận quan tâm, đánh giá, góp ý thầy cô giáo, bạn bè người quan tâm đến vấn đề để rút kinh nghiệm hoàn thiện tốt Tôi xin trân trọng cảm ơn tất giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Tuyết MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Lý chọn đề tài Error! Bookmark not defined Tổng quan vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined Ý nghĩa nghiên cứu Error! Bookmark not defined Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phần NỘI DUNG CHÍNH Error! Bookmark not defined Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 1.1 Các khái niệm công cụ Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm vai trò Error! Bookmark not defined 1.1.2 Khái niệm người cao tuổi Error! Bookmark not defined 1.1.3 Khái niệm cộng đồng Error! Bookmark not defined 1.1.4 Khái niệm công tác xã hội Error! Bookmark not defined 1.1.5 Khái niệm nhân viên công tác xã hội Error! Bookmark not defined 1.2 Các lý thuyết ứng dụng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2.2 Lý thuyết nhu cầu Maslow Error! Bookmark not defined 1.2.3 Lý thuyết vai trò xã hội Error! Bookmark not defined 1.3 Tổng quan sách Đảng, nhà nƣớc ngƣời cao tuổi Error! Bookmark not defined 1.3.1 Những chủ trương Đảng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Luật pháp sách nhà nước Error! Bookmark not defined 1.4 Đặc điểm địa bàn thị trấn Neo – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang.Error! Bookmark not defined 1.4.1 Vị trí địa lý Error! Bookmark not defined 1.4.2 Tổ chức dân cư Error! Bookmark not defined 1.4.3 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Error! Bookmark not defined TIỂU KẾT CHƢƠNG Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHĂM SÓC VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA NGƢỜI CAO TUỔI TẠI THỊ TRẤN NEO – HUYỆN YÊN DŨNG – TỈNH BẮC GIANG Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc điểm chung ngƣời cao tuổi mẫu nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.1.1 Cơ cấu người cao tuổi chia theo giới tínhError! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu người cao tuổi chia theo nhóm tuổiError! Bookmark not defined 2.1.3 Tình trạng hôn nhân Error! Bookmark not defined 2.1.4 Mô hình gia đình người cao tuổi Error! Bookmark not defined 2.1.5 Trình độ học vấn Error! Bookmark not defined 2.1.6 Cơ cấu người cao tuổi phân theo trình độ chuyên mônError! Bookmark not defined 2.2 Đánh giá thực trạng chất lƣợng chăm sóc nhu cầu hỗ trợ ngƣời cao tuổi Thị trấn Neo – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang.Error! Bookmark defined 2.2.1 Sức khỏe nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Error! Bookmark not defined 2.2.2 Hoạt động lao động nhu cầu lao động người cao tuổi Error! Bookmark not defined not 2.2.3 Quan hệ xã hội nhu cầu quan tâm, tôn trọngError! Bookmark not defined 2.2.4 Hoạt động văn hóa – xã hội nhu cầu tham gia người cao tuổi Error! Bookmark not defined 2.2.5 Hỗ trợ người cao tuổi cán xã hội quyền địa phương Error! Bookmark not defined 2.2.6 Phát huy vị trí, vai trò người cao tuổiError! Bookmark not defined 2.2.7 Mong muốn, nguyện vọng người cao tuổiError! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG TRỢ GIÚP NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNGError! Bookmark not defined 3.1 Vai trò nhân viên công tác xã hội Error! Bookmark not defined 3.1.1 Người giáo dục Error! Bookmark not defined 3.1.2 Người tạo khả Error! Bookmark not defined 3.1.3 Người điều phối - kết nối dịch vụ Error! Bookmark not defined 3.1.4 Người biện hộ Error! Bookmark not defined 3.1.5 Người tạo môi trường thuận lợi Error! Bookmark not defined 3.1.6 Người đánh giá giám sát Error! Bookmark not defined 3.2 Vận dụng phƣơng pháp công tác xã hội cá nhân trợ giúp ngƣời cao tuổi cộng đồng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hồ sơ thân chủ Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kế hoạch tác nghiệp Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tiến trình trợ giúp Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤC LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTXH Công tác xã hội NCT Ngƣời cao tuổi NXB Nhà xuất PVS Phỏng vấn sâu TDTT Thể dục thể thao UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình trạng sức khỏe NCT Error! Bookmark not defined Bảng 2.2 Số lần khám sức khỏe định kỳ năm NCT Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Việc thƣờng làm NCT ốm/đau bệnh tậtError! Bookmark not defined Bảng 2.4 Hình thức chăm sóc ốm đau NCTError! Bookmark not defined Bảng 2.5 Mức độ hài lòng NCT quan tâm đến sức khỏe thành viên gia đình Error! Bookmark not defined Bảng 2.6 Hoạt động kinh tế NCT Error! Bookmark not defined Bảng 2.7 Mục đích tham gia hoạt động kinh tế NCTError! Bookmark not defined Bảng 2.8 Thời gian dành cho công việc NCTError! Bookmark not defined Bảng 2.9 Nguồn thu nhập NCT Error! Bookmark not defined Bảng 2.10 Mức thu nhập trung bình/tháng Error! Bookmark not defined Bảng 2.11 Thời gian NCT dành thăm hỏi họ hàng/bạn bè/hàng xóm đƣợc họ hàng/bạn bè/hàng xóm tới thăm Error! Bookmark not defined Bảng 2.12 Số lƣợng bạn tri ân, tri kỷ NCTError! Bookmark not defined Bảng 2.13 Đối tƣợng trò chuyện tâm NCTError! Bookmark not defined Bảng 2.14 Tâm trạng hàng ngày NCT Error! Bookmark not defined Bảng 2.15 Các công việc thƣờng làm lúc rảnh NCTError! Bookmark not defined Bảng 2.16 Số lƣợng hội/ đoàn thể/câu lạc NCT tham giaError! Bookmark not defined Bảng 2.17 Lợi ích tham gia hoạt động xã hộiError! Bookmark not defined Bảng 2.18 Hỗ trợ quyền địa phƣơngError! Bookmark not defined Bảng 2.19 Hỗ trợ cán xã hội chăm sóc sức khỏeError! Bookmark not defined Bảng 2.20 Hỗ trợ tâm lý cán xã hội Error! Bookmark not defined Bảng 2.21 Hỗ trợ kinh tế cán xã hội Error! Bookmark not defined Bảng 2.22 Mức độ hỗ trợ cán xã hội, quyền địa phƣơng Error! Bookmark not defined Bảng 2.23 Đánh giá NCT vai trò hỗ trợ cán xã hội, quyền địa phƣơng Error! Bookmark not defined Bảng 2.24 Vị trí, vai trò NCT gia đìnhError! Bookmark not defined Bảng 2.25 Hoạt động xã hội NCT Error! Bookmark not defined Bảng 2.26 Mong muốn/nguyện vọng NCTError! Bookmark not defined DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu Abraham MaslowError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.1 Tình trạng sức khỏe NCT chia theo nhóm tuổiError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.2 Mức độ quan tâm ngƣời thân NCTError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3 Mức độ chi phí NCT từ thu nhập hàng thángError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.4 Mức độ tham gia hội, đoàn thể, câu lạc bộError! defined Bookmark not TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đặng Nguyên Anh (1998), Di cư phát triển bối cảnh đổi kinh tế xã hội đất nước, Tạp chí Xã hội học, số (61) Báo cáo sơ kết tháng đầu năm 2014 – Phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng cuối năm 2014 Hội Ngƣời cao tuổi Thị trấn Neo – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang Chu Vĩnh Bình (2010), Cuộc sống người cao tuổi, NXB Thế giới, Hà Nội Bộ Tƣ pháp (2010), Luật người cao tuổi, NXB Tƣ Pháp, Hà Nội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Gia đình với người cao tuổi, Tài liệu giáo dục đời sống gia đình Bộ Văn hoá, Thể Thao Du lịch, UNICEF, Tổng cục Thống kê, Viện Gia đình Giới (2008), Kết điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006, Hà Nội Nguyễn Đình Cao (2007), Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, NXB Hà Nội 8 Kim Chi, Tình trạng già hóa dân số giới 1950-2050, trích dịch từ United ations, World Population Aging 1950-2050, Dân số phát triển số 10-2002 Phạm Khắc Chƣơng (1996), Người già – tiềm to lớn giáo dục gia đình 10.Bùi Thế Cƣờng (2005), Trong miền anh sinh xã hội: Nghiên cứu tuổi già Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Bùi Thế Cƣờng (2005), Nghiên cứu phúc lợi xã hội: Nhìn lại chặng đường - (Trƣờng hợp chƣơng trình nghiên cứu triển khai) thuộc Chƣơng trình nghiên cứu phúc lợi xã hội Viện xã hội học, Tạp chí Xã hội học, số (92), tr.13 – 25 12 Bùi Thế Cƣờng, Đặng Thị Việt Phƣơng, Trịnh Huy Hóa dịch (2012), Từ điển XHH Oxford, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13.Nguyễn Xuân Cƣờng, Lê Trung Sơn (2003), Thực trạng người cao tuổi giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Hà Tây, Tạp chí dân số phát triển, số 3, 2004, tr 30 – 36 14 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (2001), Xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Đàm Hữu Đắc, Phạm Huy Thụ, Hoàng Thị Việt Phƣơng (2013), Tài liệu tập huấn công tác Hội Người cao tuổi năm 2013, NXB Lao động 16 Trần Thị Minh Đức, Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Ý Đức, Vấn đề người cao tuổi, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 18 Trƣơng Thị Khánh Hà (2013), Giáo trình tâm lý học phát triển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19.Lê Đức Hinh - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, Vấn đề tâm lý xã hội tuổi già 20 Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên, 2013), Giáo trình công tác xã hội với người cao tuổi, Hà Nội 21.Phạm Vũ Hoàng (2013), Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế 22 Hội thảo “Già hóa dân số định hướng xây dựng Chương trình Hành động Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020”, 20/9/2011 23.Tô Duy Hợp, Lƣơng Hồng Quang (2000), Phát triển cộng đồng Lý thuyết vận dụng, NXB Văn hóa thông tin, Hà nội 24.Tô Duy Hợp, Nguyễn Lâm Tuấn Anh (2008), Giáo trình Xã hội học nông thôn, Khoa Xã hội học - Trƣờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Thế Huệ (2008), Thực trạng người cao tuổi Hải Dương, Quảng Bình Đắc Lắk, Tạp chí Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, số 10/2004, website Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình 26 Nguyễn Thế Huệ (2007), Người cao tuổi bạo lực gia đình, NXB Tƣ Pháp, Hà Nội 27 Nguyễn Thế Huệ (2008), Người cao tuổi già làng phát triển bền vững Tây Nguyên, NXB Thông Tấn, Hà Nội 28.Nguyễn Thế Huệ (2010), Thực trạng đời sống người cao tuổi từ 80 trở lên, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 29.Nguyễn Thế Huệ (2013), Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi sở, NXB Chính trị Quốc gia; Bách khoa Hà Nội 30 Nguyễn Thế Huệ, Lê Văn Nhẫn (2005), Thực trạng thu nhập mức sống người cao tuổi Việt Nam, Hà Nội 31 Nguyễn Thế Huệ, Lê Văn Nhẫn (2004), Người cao tuổi Việt Nam nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, NXB Khoa học Xã hội 32 Nguyễn Thế Huệ, Đinh Văn Tƣ (2010), Nâng cao chất lượng hoạt động Hội người cao tuổi Việt Nam thời kỳ mới, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 33 Nguyễn Thế Huệ, Nguyễn Tấn Trịnh (2005), Hệ thống văn sách Đảng Nhà nước người cao tuổi Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXBThống kê 34.Hoàng Mộc Lan, Đời sống tinh thần người cao tuổi Việt Nam nay, Khoa Tâm lý học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 35 Nguyễn Kim Lân (2006), Ứng xử với người cao tuổi gia đình, NXB Phụ nữ, Hà Nội 36 Nguyễn An Lịch (Chủ biên, 2013), Giáo trình nhập môn công tác xã hội, NXB Lao động, Hà Nội 37 Nguyễn Kim Liên (2008), Giáo trình phát triển cộng đồng, NXB Lao động, Hà Nội 38 Đặng Vũ Cảnh Linh (2009), Nghiên cứu số đặc trưng người cao tuổi Việt Nam đánh giá mô hình chăm sóc NCT áp dụng, NXB Dân trí, Hà Nội 39 Bùi Xuân Mỹ, Phạm Minh Thảo (2005), Bách khoa người cao tuổi, NXB Từ điển Bách khoa 40.Trịnh Thị Nguyệt (2014), Tìm hiểu hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho người cao tuổi trung tâm chăm sóc tập trung địa bàn Hà Nội - (Nghiên cứu trƣờng hợp Trung tâm bảo trợ xã hội Trung tâm chăm sóc ngƣời cao tuổi Thiên Đức), Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội 41 Nguyễn Hữu Nhân (2004), Phát triển cộng đồng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 42 Nguyễn Thị Hồng Nhung (2013), “Vai trò câu lạc giáo dục chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi cộng đồng” - (Nghiên cứu trƣờng hợp Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đông A- Nam Định), Luận văn Thạc sĩ Xã hội học 43 Nguyễn Văn Nhƣơng (2004), Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, NXB Thanh Niên 44 Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Già hóa dân số người cao tuổi Việt Nam: Thực trạng, dự báo số khuyến nghị sách, 7/2011 45 Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), New York Tổ chức Hỗ trợ Ngƣời cao tuổi quốc tế (HelpAge International), Già hóa Thế kỷ 21: Thành tựu Thách thức, 2012 46 Lê Thanh Sơn, Phan Lê Thu Hằng (2004), Thực trạng người cao tuổi Hà Tây 2003, Tạp chí Dân số Phát triển, số 10/2004, website Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình 47 Mai Thị Kim Thanh (2011), Giáo trình nhập môn Công tác xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam 48.Dƣơng Chí Thiện (1999), Sự tham gia hoạt động xã hội người cao tuổi đồng sông Hồng, Tạp chí Xã hội học, số (66), tr.62 – tr.65 49 Hà Văn Thuật (2013), Chính sách Đảng, Nhà nước chăm sóc, phụng dưỡng phát huy vai trò người cao tuổi: Hỏi đáp, NXB Chính trị Quốc gia 50 Hà Thị Thƣ (2007), Giáo trình tâm lý học phát triển, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 51 Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (2009), Tổng quan kết nghiên cứu, điều tra cấu dân số theo tuổi giới tính, Hà Nội 52 Trung tâm Từ điển học (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đằ Nẵng, Đà Nẵng 53 Lê Truyền, Trịnh Duy Luân, Bùi Thế Cƣờng, Trần Thị Vinh, Vũ Hoa Thạch, Đỗ Thịnh (1994), Người cao tuổi an sinh xã hội: Đề tài "người cao tuổi an sinh xã hội" tài trợ cũa quỹ Toyota/Tương lai, NXB Khoa học Xã hội 54 Trần Đình Tuấn (2010), Công tác xã hội: Lý thuyết thực hành, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 55.Trịnh Văn Tùng, Tóm tắt từ Piene Ansart Andre Aknoun, Từ điển Xã hội học, Paris, Nhà xuất Le Robert Seuil, 1999 56 Ủy ban Dân số, Gia đình Trẻ em (2006), Nghiên cứu số đặc trưng người cao tuổi Việt Nam đánh giá mô hình chăm sóc người cao tuổi áp dụng, Tạp chí Dân số Phát triển (số 5/2006),website Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình 57.Hoàng Thúy Vi (2014), Nhận thức tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học 58 Viện nghiên cứu Ngƣời cao tuổi Việt Nam, Thực trạng người cao tuổi Việt Nam nhằm phát huy tài trí tuệ họ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa 2002-2003 Tài liệu tiếng nƣớc 59 Annette L Fitzpatrick, Neil R Powe, Lawton S Cooper, Diane G Ives, MPH, and John A Robbins, Barriers to Health Care Access Among the Elderly and Who Perceives Them, US National Library of Medicine National Institutes of Health, 10/2004 60 Chanitta Soommaht, Songkoon Chantachon and Paiboon Boonchai, Developing Model of Health Care Management for the Elderly by Community Participation in Isan 61 Dean Blevins, Bridget Morton, and Rene McGovern, Evaluating a communitybased participatory research project for elderly mental healthcare in rural America, US National Library of Medicine National Institutes of Health 62 Melen R.McBride, Nancy Morioka.Douglas and Gwen Veo, Aging and health: Asian and Pacific Islander American Elders, Stanford Geriatric Education center 63 M.A Suppes, C.C Wells (1994), The social work experience: An introduction to the profession, McGraw-Hill, Inc 64 Robert L Barker, The Social work dictionary, 5th Edition NASW PRESS Website 65.http://quynguoicaotuoinghean.vn/vi/news/Suc-Khoe-Nguoi-Cao-Tuoi/Phat-huyvai-tro-nguoi-cao-tuoi-trong-giao-duc-doi-song-gia-dinh-o-Viet-Nam-80/ 66.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682385/, 9/2008 67.http://hoithankinhhocvietnam.com.vn/van-de-tam-ly-xa-hoi-cua-tuoi-gia/ 68.http://www.socialwork.vn/d%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ng-tinhth%E1%BA%A7n-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-caotu%E1%BB%95i-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-hi%E1%BB%87nnay/ 69.http://www.socialwork.vn/t%E1%BB%95ng-quan-chinh-sachc%E1%BB%A7a-d%E1%BA%A3ng-nha-n%C6%B0%E1%BB%9Bcv%E1%BB%81-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cao-tu%E1%BB%95i/ 70.http://www.socialwork.vn/h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-gia-hoa-dans%E1%BB%91-va-d%E1%BB%8Bnh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-xayd%E1%BB%B1ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-hanh-d%E1%BB%99ngqu%E1%BB%91c-gia-vi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cao-tu/ 71.http://vietnam.unfpa.org/webdav/site/vietnam/shared/Publications%202011/Ag eing%20report_VIE_27.07.pdf 72 http://www.socialwork.vn/t%E1%BB%95ng-quan-chinh-sachc%E1%BB%A7a-d%E1%BA%A3ng-nha-n%C6%B0%E1%BB%9Bcv%E1%BB%81-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cao-tu%E1%BB%95i/ 73.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448535/ 74 http://medwelljournals.com/fulltext/?doi=sscience.2009.439.442 75 http://quynguoicaotuoinghean.vn/vi/news/Suc-Khoe-Nguoi-Cao-Tuoi/Phat-huy-vai-tronguoi-cao-tuoi-trong-giao-duc-doi-song-gia-dinh-o-Viet-Nam-80/
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Vai trò của nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Vai trò của nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)

Từ khóa liên quan