NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC TRÊN ÐỊA BÀN TP. HCM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA MỘT NỀN KINH TẾ TRI THỨC: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP

15 311 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 13:18

NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC TRÊN ÐỊA BÀN TP HCM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA MỘT NỀN KINH TẾ TRI THỨC: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TS Vũ Thị Phương Anh * ** ThS Nguyễn Bích Hạnh Mở đầu: Nếu xét góc độ sách ngôn ngữ nói quốc gia giới đặt nặng vai trò lực ngoại ngữ đào tạo sử dụng nhân lực Việt Nam Trong tuyển dụng, trình độ ngoại ngữ yêu cầu quan trọng để lựa chọn bổ nhiệm nhân quan nhà nước Trong đào tạo, đa số nước khác việc giảng dạy ngoại ngữ thực nhà trường phổ thông, Việt Nam ngoại ngữ giảng dạy bậc đại học môn học bắt buộc Ngoài ra, có quy định nghiêm ngặt lực ngoại ngữ sinh viên bậc đại học, việc đạt mức trình độ quy định điều kiện bắt buộc để công nhận tốt nghiệp đại học, yêu cầu đầu vào đầu chương trình đào tạo sau đại học (Cao học Nghiên cứu sinh), đồng thời điều kiện bắt buộc để tham gia chương trình đào tạo Sau đại học nước ngân sách nhà nước Ðiều đáng nói ngoại ngữ có vai trò quan trọng sách giáo dục ngôn ngữ Việt Nam, lực ngoại ngữ sinh viên tốt nghiệp nói chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phản ánh phương tiện thông tin đại chúng Ở có mâu thuẫn khó lý giải bên yêu cầu nghiêm ngặt trình độ ngoại ngữ mà sinh viên phải đạt trước công nhận tốt nghiệp 1, bên đánh giá người sử dụng sinh viên tốt nghiệp với trình độ ngoại ngữ trường đại học thừa nhận Rõ ràng có lời giải thích đúng: đánh giá nhà tuyển dụng nói riêng xã hội nói chung trình độ ngoại ngữ sinh viên Việt Nam không xác, không lực ngoại ngữ đầu tốt nghiệp sinh viên Việt Nam thực hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Ðâu lời giải thích hợp lý cho tình trạng nói trên? Câu hỏi trả lời ta đánh giá xác lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam so sánh với mặt chung khu vực giới Một nỗ lực để trả lời câu hỏi đề tài nghiên cứu mang tên "Ðánh giá hiệu đào tạo tiếng Anh ngoại ngữ trường đại học địa bàn TP HCM" Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh giao cho nhóm nghiên cứu thuộc Trường ÐHKHXH-NV thực giai đoạn 2001-2004 Tham luận báo cáo phần kết thu từ đề tài nói trên, với mục đích mô tả mặt lực tiếng Anh sinh viên * Trung tâm Khảo thí Ðánh giá chất lượng đào tạo ÐHQG-HCM ** Trường Ðại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ÐHQG-HCM Theo quy định Bộ GD-ĐT, sinh viênViệt Nam tốt nghiệp đại học phải có lực ngoại ngữ trình độ trung cấp, mà theo tiêu chuẩn giới trình độ cho phép người học sử dụng độc lập tình quen thuộc cố định, tức tình thông thường công việc ngày Việt Nam, phân tích số nguyên nhân gây tình trạng hiệu đào tạo tiếng Anh trường đại học, đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu giảng dạy tiếng Anh nói riêng giảng dạy ngoại ngữ nói chung bậc đại học Việt Nam Ngoài phần mở đầu kết luận, tham luận cấu trúc thành hai phần chính: (1) mô tả nghiên cứu - gồm mục tiêu, phương pháp, đối tượng; (2) báo cáo kết thu diễn giải ý nghĩa Phần mở đầu nhằm nêu vấn đề mô tả bối cảnh; phần kết luận đưa giải pháp khả thi cho vấn đề xác định tham luận Mục tiêu, phương pháp, đối tượng nghiên cứu: 1.1 Mục tiêu tổng quát câu hỏi nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu báo cáo tham luận xác định xác mặt lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam nay, so sánh mặt với đòi hỏi thực tế để đến kết luận hiệu đào tạo ngoại ngữ trường đại học VN Ðể đạt mục tiêu này, cần phải trả lời hai câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau: Mặt lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam mức so sánh với khu vực giới, có đáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức hay không? Nếu lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước điều đâu? Ðể trả lời hai câu hỏi nêu trên, cần phải đưa phán đoán xác dựa thông tin đáng tin cậy có giá trị thu thập xử lý với phương pháp nghiên cứu phù hợp Ðây đòi hỏi chung đề tài nghiên cứu đánh giá (evaluation research), lãnh vực nghiên cứu có tính tổng hợp ngày khẳng định vai trò nghiên cứu xã hội, đặc biệt nghiên cứu phục vụ quản lý nói chung quản lý giáo dục nói riêng * Mục 1.2 trình bày phương pháp kỹ thuật cụ thể sử dụng để thực đề tài 1.2 Phương pháp thu thập liệu xử lý thông tin: Yêu cầu quan trọng mặt phương pháp nghiên cứu đánh giá cần tìm hiểu chất việc nhiều góc độ khác nhau, sử dụng nhiều nguồn thông tin phương pháp xử lý khác để có tranh toàn diện vấn đề nghiên cứu Với đề tài này, nhóm nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận kết hợp định lượng định tính, vừa sử dụng tiêu chí công cụ khách quan để đo lường mặt lực tiếng Anh sinh viên thu thập thông tin trình giảng dạy đơn vị, vừa xem xét ý kiến đánh giá nhiều mang tính chủ quan người giảng viên sinh viên hiệu giảng dạy, nhằm hiểu rõ vấn đề đưa kết luận có giá trị Trong khuôn khổ tham luận này, trình bày kết thu thập liệu từ đối tượng sinh viên mà không đề cập đến đối tượng giáo viên; nhiên, kết điều tra cho thấy ý kiến giáo viên sinh viên nhiều vấn đề thống Dưới phương pháp sử dụng trình thu thập xử lý liệu đề tài * Các độc giả quan tâm tìm hiểu thêm nghiên cứu đánh giá tham khảo chương viết Evaluation Research and Policy Analysis (Nghiên cứu đánh giá phân tích sách) giáo trình Research in Education (Nghiên cứu giáo dục) tác giả James H McMillan Sally Schumacher (Addison Wesley Longman 2001, Chapter 16) 1.2.1 Các phương pháp công cụ thu thập liệu: 1.2.1.1 Xác định trình độ tiếng Anh sinh viên thước đo thống có khả quy đổi sang chuẩn quốc tế: Ðể tìm hiểu mặt lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam tương quan với khu vực giới, cần phải đo lường trình độ sinh viên thước đo có giá trị độ tin cậy cao thống cho đối tượng, cách ta thực so sánh cần thiết, chẳng hạn học viên với học viên khác, năm học với năm học khác, chương trình đào tạo với chương trình đào tạo khác, quốc gia với quốc gia khác Công cụ đo lường lực tiếng Anh sinh viên sử dụng cho đề tài cần phải đạt hai yêu cầu vừa phù hợp với thực tế giảng dạy tiếng Anh bậc đại học Việt Nam (chú trọng từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu - đặc biệt đọc hiểu chuyên ngành - viết, mà không nhấn mạnh kỹ nghe nói), vừa có khả quy đổi quốc tế Ðể đạt hai yêu cầu này, nhóm nghiên cứu xây dựng đề kiểm tra trình độ tiếng Anh gồm phần Phần 1, nhằm kiểm tra lực tiếng Anh tổng quát, dùng chung cho sinh viên, thi Quick Placement Test (phiên giấy) Ðây sản phẩm hợp tác NXB Oxford Bộ phận Khảo thí thuộc Ðại học Cambridge (University of Cambridge Local Examinations Syndicate, viết tắt UCLES), xuất năm 2001, gồm 40 câu hỏi nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra kiến thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu) kỹ đọc hiểu theo chủ đề thông dụng Phần 2, nhằm kiểm tra khả đọc hiểu chuyên ngành sinh viên, gồm thi đọc hiểu soạn riêng cho nhóm đối tượng khác sinh viên Công nghệ thông tin, sinh viên Tài chính-Kế toán, sinh viên ngành Xã hội-Nhân văn nói chung, gồm 20 câu hỏi nhiều lựa chọn Như vậy, sinh viên tham dự kiểm tra phảI làm kiểm tra gồm phần (60 câu), 40 câu đầu (Phần 1) chung cho sinh viên, 20 câu sau (Phần 2) có thay đổi tùy ngành học sinh viên Kết kiểm tra xử lý thành hai phần riêng biệt, Phần kiểm tra sở để so sánh trường khác quy đổi sang chuẩn trình độ quốc tế 1.2.1.2 Thu thập thông tin thực trạng dạy học tiếng Anh trường phương pháp khảo sát: Ngoài việc đo lường trình độ để xác định mặt lực tiếng Anh sinh viên, , nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát (survey) để tìm hiểu nguyên nhân bất cập lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam Khảo sát phương pháp sử dụng phổ biến nghiên cứu xã hội nói chung nghiên cứu giáo dục nói riêng Kỹ thuật thông dụng khảo sát sử dụng bảng hỏi (questionnaire) để thu thập liệu tự khai (self-report data) đối tượng nghiên cứu vấn đề Ðối với đề tài này, khảo sát phương pháp phù hợp để tìm hiểu nguyên nhân hiệu giảng dạy học tâp tiếng Anh trường, thông tin đầy đủ ý kiến đánh giá xác người giảng viên sinh viên tham gia trình Hai bảng hỏi thiết kế sử dụng cho hai đối tượng nói để thu thập thông tin việc giảng dạy học tập tiếng Anh trường Cấu trúc hai bảng hỏi tương tự nhau, gồm phần: (1) thông tin cá nhân, (2) trình giảng dạy tiếng Anh khả chuyên môn (đối với giáo viên) trình học tập khả tiếng Anh (đối với sinh viên), (3) thông tin khách quan việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh trường/ khoa, (4) ý kiến đánh giá trình giảng dạy tiếng Anh trường/ khoa Ðể thuận tiện cho việc thu thập thông tin, đa số câu hỏi viết dạng câu hỏi đóng (cung cấp sẵn lựa chọn), cuối phần bảng hỏi có câu hỏi mở cho phép người tham gia cung cấp thêm thông tin nằm lựa chọn cung cấp sẵn Trong tham luận này, báo cáo kết khảo sát đối tượng sinh viên 1.2.2 Phương pháp xử lý liệu: Do mục tiêu đề tài xác định mặt lực ngoại ngữ sinh viên Việt Nam nói chung nhóm sinh viên cụ thể, yêu cầu quan trọng mặt phương pháp phải đảm bảo tính khái quát kết luận cách sử dụng mẫu lớn phương pháp phân tích thống kê Những phương pháp thống kê sử dụng đề tài gồm có thống kê mô tả, phân tích tương quan (correlational analysis), phân tích nhân tố (factor analysis) Thống kê mô tả cung cấp cho phép ta thông tin tổng quát mẫu điều tra kết đạt (điểm số sinh viên kiểm tra QPT, tổng hợp thông tin ý kiến đánh giá sinh viên giáo viên yếu tố có liên quan đến trình giảng dạy học tập tiếng Anh) Phân tích tương quan cho phép ta xem xét mối quan hệ cặp yếu tố nêu (chẳng hạn, mối quan hệ trình độ đầu vào kết kiểm tra, trình độ giáo viên độ hài lòng sinh viên), phân tích nhân tố kỹ thuật phân tích đa biến (multivarate analysis) cho phép ta rút điểm chung (được gọi nhân tố - factors) hệ thống mối liên hệ qua lại (interrelationships) nhiều yếu tố khác nhau, trường hợp cụ thể đề tài tất ý kiến đánh giá học viên giảng viên với độ hài lòng sinh viên với kết kiểm tra Trong phạm vi tham luận này, trình bày kết phân tích mô tả (descriptive analyses), không vào phân tích cấp cao 1.3 Ðối tượng nghiên cứu: Ðối tượng nghiên cứu đề tài sinh viên trường đại học lớn địa bàn TP Hồ Chí Minh tiêu biểu cho khối ngành tự nhiên, kỹ thuật, xã hội-nhân văn, kinh tế, sư phạm Các trường có mặt mẫu điều tra gồm có trường thành viên Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Ðại học Khoa học Tự nhiên (ÐHTN), Trường Ðại học Bách Khoa (ÐHBK), Trường Ðại học Khoa học Xã hội Nhân văn (ÐHXH-NV) trường ÐHQG-HCM Trường Ðại học Kinh tế (ÐHKT) Trường Ðại học Sư phạm (ÐHSP) Tuỳ theo khả tiếp cận thông tin nhóm nghiên cứu, trường chọn sinh viên thuộc vài khoa tham gia vào điều tra Việc thu thập liệu tiến hành Học kỳ I năm học 2002-2003 (từ tháng 10/2002 đến hết tháng 1/2003) Tổng cộng có xấp xỉ 1,000 sinh viên thuộc trường nói tham gia vào điều tra, trừ sinh viên ÐHSP trả lời bảng hỏi không tham gia kiểm tra trình độ, tất trường khác tham gia hai phần điều tra Bảng 1.1 1.2 cung cấp thông tin tổng quát cấu trúc mẫu điều tra cho đối tượng sinh viên STT Trường / Khoa ÐHKT (Khoa Tài chính-Kế toán) ÐHBK (Khoa Công nghệ thông tin) ÐHXH-NV (Khoa Ngữ vănBáo chí Khối Triết, Sử) Giai đoạn (Năm 2) 150 (48%) 117 (69%) 117 (67%) Giai đoạn (Năm 3/4) 162 (52%) 52 (31%) 58 (33%) Tổng cộng 312 (100%) 169 (100%) 175 (100%) Tỷ lệ toàn mẫu điều tra 32,8% 17,8% 18,4% ÐHTN (Khoa Công nghệ thông tin) Tổng cộng 136 (46%) 520 (55%) 160 (54%) 432 (45%) 296 (100%) 952 (100%) 31,0% 100% Bảng 1.3.1 - Số lượng sinh viên tham gia kiểm tra trình độ trường theo giai đoạn STT Trường / Khoa ÐHKT (Khoa Tài chính-Kế toán) ÐHBK (Khoa Công nghệ thông tin) ÐHXH-NV (Khoa Ngữ vănBáo chí Khối Triết, Sử) ÐHTN (Khoa Công nghệ thông tin) ÐHSP (Khoa Lý, Hoá, Giáo dục trị) Tổng cộng Giai đoạn (Năm 2) (0%) 114 (63%) 157 (65%) 111 (69%) 142 (100%) 524 (57%) Giai đoạn (Năm 3/4) 193 (100%) 67 (37%) 84 (35%) 49 (31%) (0%) 393 (43%) Tổng cộng 193 (100%) 181 (100%) 241 (100%) 160 (100%) 142 (100%) 917 (100%) Tỷ lệ toàn mẫu điều tra 21,0% 19,7% 26,3% 17,5% 15,5% 100% Bảng 1.3.2 - Số lượng sinh viên tham gia khảo sát ý kiến trường theo giai đoạn Những kết thu diễn giải ý nghĩa: 2.1 Kết kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên: 2.1.1 Quy chiếu hệ thống kiểm tra trình độ tiếng Anh Khung trình độ chung Châu Âu làm sở so sánh mặt lực sinh viên Việt Nam với khu vực giới: Trước nêu kết kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên mẫu điều tra, cần có nhìn tổng quan hệ thống kiểm tra trình độ tiếng Anh thông dụng giới nay, đặt hệ thống trình độ ngoại ngữ (A, B, C) Việt Nam vào hệ thống chung Dựa kết nhiều nghiên cứu quan trọng giới lãnh vực kiểm tra - đánh giá trình độ ngoại ngữ thực thập niên vừa qua, đặc biệt tiêu chí đánh giá trình độ ngoại ngữ dùng chung cho toàn Châu Âu Hội đồng Châu Âu (Council of Europe), nhóm nghiên cứu xây dựng công thức quy đổi tương đương hệ thống kiểm tra trình độ tiếng Anh giới, đặt trình độ A, B, C Việt Nam mức điểm cụ thể kiểm tra sử dụng đề tài vào chung hệ thống này, nhằm tạo sở cho việc so sánh lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam với mặt chung khu vực giới Quy chiếu trình độ A, B, C Việt Nam Khung trình độ chung Châu Âu điều kiện để trả lời câu hỏi nêu tham luận, so sánh với giới mãi hài lòng với tiêu chuẩn riêng đặt sử dụng, dù tiêu chuẩn không đáp ứng yêu cầu thực tế Một cách lý tưởng, xây dựng công thức quy đổi chứng Việt Nam với hệ thống khác, cần phải nghiên cứu giá trị đồng thời (concurrent validity)* loại chứng khác sử dụng để đo lường * Một cách ngắn gọn, “giá trị đồng thời” tìm hiểu tương đương kết hai kiểm tra (thường tính độ tương quan kết nhóm học viên hai kiểm trình độ nhóm học viên Tuy nhiên, điều kiện Việt Nam nay, điều hoàn toàn không khả thi chứng A, B, C thống tên gọi không dựa tiêu chí chung nội dung trình độ Vì vậy, nhóm nghiên cứu xây dựng công thức quy đổi phương pháp chuyên gia, phương pháp khả thi hoàn cảnh nay, dựa tài liệu mô tả Khung trình độ chung Châu Âu (Common European Framework, viết tắt CEF)** , vốn có mục đích với đề tài tạo điều kiện quy đổi thừa nhận tương đương hệ thống chứng ngoại ngữ khác CEF hệ thống gồm mức trình độ dùng để mô tả mức trình độ ngoại ngữ người từ lúc học đến thành thục người ngữ Tiền sơ cấp (A1: Pre-elementary), Sơ cấp (A2: Elementary), Sơ trung cấp (B1: Lower Intermediate), Cao trung cấp (B2: Upper-intermediate), Cao cấp (C1: Advanced), Tối cao cấp (C2: Very Advanced) (xem Cột Bảng 2.1.1) Theo mức trình độ này, xác định trình độ A, B, C Việt Nam tương đương với trình độ A2, B1, B2 CEF (Cột Bảng 2.1.1) Ðể có thang đo nhạy cảm với khác biệt trình độ tiếng Anh sinh viên, nhóm nghiên cứu chia nhỏ trình độ A, B, C Việt Nam thành hệ thống mức quy mức điểm thô phần kiểm tra trình độ vào hệ thống mức trình độ mô tả sau (Cột 8, 9) : Mức 0: hoàn toàn bắt đầu Mức 1: A Mức 2: trình độ A Mức 3: B Mức 4: trình độ B Mức 5: C Mức 6: trình độ C Theo hệ thống phân chia trình độ này, sinh viên vào đại học phải đạt Mức (trình độ A), tốt nghiệp phải đạt Mức (trình độ B), tức phải tăng mức trình học trường, 0.5 mức cho năm học (giả định chương trình tiếng Anh bố trí học suốt năm) Nếu sinh viên không đạt Mức trường, không tăng 0.5 mức cho học kỳ, kết luận việc giảng dạy tiếng Anh không đạt hiệu mong muốn Cần ý ta chấp nhận hệ thống quy đổi vừa nêu giả định việc đánh giá công nhận trình độ tiếng Anh Việt Nam công bằng, xác có giá trị (một điều đáng ngờ điều kiện nay!), hệ thống chứng trình độ tiếng Anh (A, B, C) hạn chế lớn thấp so với giới, trình độ cao Việt Nam (trình độ C, trình độ đầu Cao học đầu vào Nghiên cứu sinh) bậc cao trung (upper intermediate), tương đương với 500 điểm TOEFL 5.5-6.0 điểm IELTS (xem Bảng 2.1.1), mức điểm sàn thấp để xin xét tuyển vào chương trình đại học trường cạnh tranh cao nước nói tiếng Anh ngữ 2.1.2 Các kết kiểm tra diễn giải ý nghĩa Bảng 2.1.2 cung cấp số thống kê kết kiểm tra chung cho toàn 952 sinh viên thực kiểm tra Kết điểm thô cho thấy trung bình chung tất sinh viên 22.3 cho Phần 1, xấp xỉ 10 cho Phần 2, tức đạt mức trung bình tra), giá trị thừa nhận, tương đương kiểm tra cho phép ta kết luận giá trị lại ** Khung trình độ chung Châu Âu kết trình nghiên cứu lâu dài quy mô toàn Châu Âu thực nhằm nâng cao ý thức giới trẻ Châu Âu đa dạng ngôn ngữ văn hoá châu lục này, tăng cường hiểu biết dân tộc, khuyến khích việc học tập ngoại ngữ suốt đời để tăng tính cạnh tranh nguồn nhân lực Châu Âu Các độc giả có quan tâm tìm hiểu thêm nghiên cứu website: http://culture.coe.fr/lang/index.html (Cột 3, 4) Khi quy đổi sang hệ thống mức trình độ mô tả mục 2.1.1 nêu trên, ta thấy sinh viên mức trình độ 2.6 tính theo điểm Phần 2.7 tính theo điểm Phần Những mức điểm cho thấy lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam? Ðể trả lời câu hỏi nói trên, trước hết cần ý sinh viên mẫu điều tra đầu năm thứ (điểm trung bình học kỳ 4.24, tức hoàn tất học kỳ học tập học kỳ 5) Theo quy định Bộ Giáo dục Ðào tạo, sinh viên bước vào năm thứ ba phải có trình tối thiểu mức 3.0 việc giảng dạy tiếng Anh bậc đại học bố trí học kỳ (tính theo công thức 2/8x4 + 2) * Theo thông tin thu từ bảng hỏi, nhiều trường/ khoa bố trí học tiếng Anh học kỳ đầu, trường hợp sinh viên bắt đầu vào năm phải có mức trình độ tối thiểu 3.3 Như vậy, xét theo tiêu chuẩn Việt Nam trình độ tiếng Anh sinh viên chưa đạt mức kỳ vọng (còn thiếu 0.5 mức so với yêu cầu), cho việc đào tạo tiếng Anh trường chưa đạt hiệu mong muốn HỌC KỲ ĐIỂM THÔ PHẦN (3) ĐIỂM THÔ PHẦN (4) 952 952 948 952 0 4 Mean 4.2353 22.2805 9.9557 2.5735 2.6719 Median 2.0000 22.0000 10.0000 2.0000 3.0000 (1) N (2) Valid Missing Mode ĐIỂM QUY PHẦN (5) ĐIỂM QUY PHẦN (6) 948 2.00 21.00 10.00 2.00 3.00 75132 5.61844 4.08724 1.10579 1.36210 Variance 564 31.567 16.706 1.223 1.855 Range 2.00 34.00 20.00 6.00 6.00 Minimum 2.00 2.00 00 00 00 Maximum 4.00 36.00 20.00 6.00 6.00 Std Deviation Bảng 2.1.1 - Kết kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên * Ý nghĩa công thức sau: 2/8x4 = mức tăng trưởng kỳ vọng cho học kỳ (2 mức trình độ cho toàn chương trình đại học chia học kỳ) nhân với số học kỳ học; +2 = cộng thêm mức trình độ đầu vào đại học (trình độ A) để có mức trình độ cần đạt Khung trình độ chung Châu Âu (1) Mơ tả trình độ Cambridge Exams TOEFL IELTS Trình độ A, B, C (Việt Nam) (2) (3) (4) (5) (6) Quick Placement Test (QPT) (7) A1 Tiền sơ cấp (Preelementarry x 200 Æ 297 0.5 Æ 2.0 x 0-15 A2 Sơ cấp (Elementary) KET 300 Æ 367 2.5 Æ 3.0 16-23 B1 Trung cấp (Intermediate) PET 370 Æ 403 407 Æ 440 3.5 Æ 4.0 4.5 Trình độ B: yêu cầu đầu bậc đại học 443 Æ 480 5.0 483 Æ 510 5.5 Æ 6.0 Trình độ C: yêu cầu đầu trình độ Sau đại học 513 Æ 550 6.5 x 553 Æ 590 7.0 593 Æ 630 633 Æ 670 7.5 Æ 8.0 8.5 Æ 9.0 x B2 C1 C2 Cao trung cấp (Upper Intermediate) FCE Cao cấp (Advanced) CAE Tối cao cấp (Very Advanced) CPE Trình độ A: yêu cầu đầu vào bậc đại học B kiểm tra trình độ Phần B kiểm tra trình độ Phần (8) (9) QPT 0-6 (Mức 0) 0-3 (Mức 0) QPT 7-15 (Mức 1) 4-6 (Mức 1) QPT 16-23 (Mức 2) 7-9 (Mức 2) QPT 24-27 (Mức 3) 10-12 (Mức 3) QPT 28-30 (Mức 4) QPT 31-35 (Mức 5) 13-15 (Mức 4) QPT 36-40 (Mức 6) 19-20 (Mức 6) x x x x x x 24-30 31-40 16-18 (Mức 5) Bảng 2.1.2 - Bảng quy chiếu hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh theo Khung trình độ chung châu Âu 1 Việc quy chiếu tương đương cột (1), (2), (3), (7) Bảng 2.1.1 dựa theo tài liệu hướng dẫn sử dụng QPT (OUP 2001:35-36); cột (4) (5) dựa nghiên cứu thực tương đương TOEFL IELTS thực tế sử dụng hai loại chứng nói trường đại học giới Các cột (6), (8) (9) đóng góp nhóm thực đề tài Khi quy đổi mức trình độ vừa nêu sang hệ thống kiểm tra quốc tế, ta thấy mặt trình độ sinh viên mẫu điều tra (tính trung bình sinh viên bắt đầu năm thứ 3) đạt khoảng 360-370 điểm TOEFL, 3.5 điểm IELTS (ở khoảng cuối mức 2, đầu mức 3; xem Bảng 2.1.1) Ðây mức trình độ thấp so với giới, theo định nghĩa ALTE trình độ sinh viên chưa thể tham gia vào trao đổi ý kiến dù mức thấp nhất, mà tiếp nhận thông tin đơn giản bối cảnh quen thuộc5 Ngoài ra, sử dụng mức tăng trưởng trung bình dựa kết kiểm tra sinh viên mẫu điều tra (0.5 mức sau học kỳ) trường sinh viên đạt trình độ mức (dưới B), tức khoảng 400 điểm TOEFL 4.0 điểm IELTS Ở mức này, sinh viên tốt nghiệp đại học chưa đủ trình độ để tham gia chương trình tiếng Anh dự bị đại học nước nói tiếng Anh **, chưa nói đến việc tham gia chương trình đào tạo sau đại học hội thảo, hội nghị khu vực giới Ðó chưa kể việc quy đổi trình độ nói thực dựa thi xây dựng cho đề tài, vốn trọng ngữ pháp, từ vựng đọc hiểu, mà không kiểm tra kỹ nghe, nói viết kỹ mà người học Việt Nam thường yếu Như vậy, kiểm tra kỹ người học, kết quy đổi trình độ tiếng Anh sinh viên Việt Nam sang chuẩn quốc tế thấp nhiều Ðiều cho phép ta khẳng định đánh giá xã hội bất cập lực ngoại ngữ sinh viên tốt nghiệp cứ! 2.2 Một số kết thu từ bảng hỏi khảo sát diễn giải ý nghĩa Nếu trình độ tiếng Anh sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước kết kiểm tra trình độ cho thấy, đâu nguyên nhân? Cuộc khảo sát ý kiến sinh viên thực nhằm cung cấp cho ta manh mối tình trạng hiệu việc đào tạo tiếng Anh bậc đại học nêu Ðể có liệu cần thiết, nhóm nghiên cứu thiết kế bảng hỏi với câu hỏi thuộc ba nhóm thông tin sau: Theo ALTE (Hiệp hội nhà trắc nghiệm ngôn ngữ châu Âu), mức trình độ CEF mô tả ngắn gọn sau: Trình độ A2 (tương đương trình độ A Việt Nam, tức mức sử dụng đề tài): có khả đối phó (deal with) với thông tin đơn giản tồn (get by) tình quen thuộc; Trình độ B1 (tương đương trình độ B Việt Nam): có khả ứng phó (manage) với nhiều tình (wider range of situations); bắt đầu nêu ý kiến thái độ mức độ hạn chế; Trình độ B2 (tương đương trình độ C Việt Nam): tự tin, có khả sử dụng ngôn ngữ mức chức (functional ability, tức diễn đạt chưa xác hiểu được), có ý thức nhiều quy ước sử dụng ngôn ngữ (greater awarness of conventions of use) ** Các chương trình học tiếng Anh dự bị đại học nước nói tiếng Anh thường đòi hỏi sinh viên phải có trình độ tối thiểu 450 điểm TOEFL, 4.5-5.0 điểm IELTS Mức điểm 450 TOEFL mức tối thiểu để tham gia chương trình đào tạo Sau đại học nước ngân sách nhà nước Các thông tin trình độ đầu vào sinh viên: thời gian học tiếng Anh phổ thông, tự đánh giá trình độ ngoại ngữ đầu vào theo hệ thống mức sử dụng để quy đổi kết kiểm tra (không sử dụng mức 0) Các thông tin trình: gồm hai nhóm nhỏ: (a) thông tin khách quan (b) đánh giá chủ quan sinh viên yếu tố chương trình đào tạo (thời lượng, giáo trình, sĩ số, cấu trúc chương trình,cách kiểm tra đánh giá), mức tăng trưởng trình độ theo cảm nhận (tính cách lấy trình độ theo tự khai trừ cho trình độ đầu vào), trình độ phương pháp giáo viên, độ hài lòng sinh viên vv Các thông tin yếu tố có liên quan (nhằm hỗ trợ việc diễn giải kết quả): chứng trình độ tiếng Anh nước (nếu có), việc tham gia học thêm tiếng Anh học tiếng Anh khoá Bảng 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 nêu tóm tắt kết thu từ khảo sát nhóm thông tin nói N Range Minimum Maximum tiengAnhphothong 878 12 12 trinhdovao 907 Mean Std Deviation 6.23 2.52 Variance 1.737 3.017 1.150 1.323 Bảng 2.2.1 – Các thông tin trình độ đầu vào sinh viên N Range Minimum Maximum sotiettuan 905 sotuanhk 847 23 30 tonghk 848 10 tylechuyennganh 477 50 20 70 siso 883 30 30 60 xeplop 870 2.00 00 2.00 batbuochoc 822 2.00 00 2.00 kiemtra 852 2.00 00 2.00 sudungdiemkt 889 2.00 00 2.00 Mean Std Deviation 4.75 14.57 5.23 4335 45.15 5057 1.8777 1.4155 1.8976 Variance 1.140 1.300 2.162 4.676 1.756 3.084 12248 015 10.026 100.515 82779 685 41612 173 50719 257 31063 096 Bảng 2.2.2(a) – Các thông tin khách quan trình giảng dạy tiếng Anh N Range Minimum Maximum trinhdonay 894 muctangtrinhdo 892 -5 ykthoigian 917 1 yksiso 917 1 ykgtrinh 891 2 yktrinhdo 891 2 ykcsvc 897 2 ykgday 877 2 ykbaithi 894 2 yktochucgd 862 2 dohailong 893 Mean 3.28 75 53 62 1.26 1.03 59 1.22 1.58 1.14 3.16 Bảng 2.2.2(b) – Các ý kiến đánh giá trình giảng dạy tiếng Anh Std Deviation Variance 1.227 1.505 829 688 499 249 485 235 657 432 666 443 644 414 694 482 626 392 650 423 659 434 N Range Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance hocthem 908 1 51 500 250 ccqg 902 1 0.29 0.454 0.206 ccqg246 250 3.38 1.290 1.665 ccqt 882 1 03 159 025 20 217.00 350.00 567.00 501.1000 58.77155 3454.095 tuongduongTOEFL Bảng 2.2.3 – Các thông tin hỗ trợ diễn giải kết Kết thu từ khảo sát cho phép ta đưa nhận xét sau: Về trình độ đầu vào sinh viên: theo tự đánh giá sinh viên trình độ đầu vào họ cao trình độ cần đạt chút (điểm trung bình 2.52), xét theo số năm học tiếng Anh phổ thông ta có kết trung bình đạt 6.23, tức thấp yêu cầu (thời gian cần đạt theo quy định năm) Ngoài ra, nhận thấy độ biến thiên lớn trình độ tiếng Anh đầu vào sinh viên xét theo hai biến vừa nêu (trình độ tiếng Anh đầu vào theo tự đánh giá, thời gian học tiếng Anh phổ thông), thấy qua số thống kê độ biến thiên Bảng 2.2.1 (thời gian học tiếng Anh phổ thông trải dài từ đến 12 năm (!), trình độ đầu vào theo tự đánh giá trải dài từ mức đến mức 6!) Sự chênh lệch trình độ đầu vào hoàn toàn lý giải được, kỳ thi tuyển vào đại hoc đa số sinh viên thi môn tiếng Anh Ðây nguyên nhân khiến cho hiệu giảng dạy thấp, nhà trường không tự phân loại trình độ tiếng Anh sinh viên trước thực giảng dạy Về việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh trường: Những thông tin Bảng 2.2.2(a) cho phép ta có mô tả sau việc tổ chức giảng dạy trường: + Nhìn chung, thời lượng đào tạo tiếng Anh trường tuân thủ quy định Bộ Giáo dục Ðào tạo, tức xấp xỉ 400 tiết cho toàn chương trình đại học + Chương trình đào tạo gồm tiếng Anh tổng quát tiếng Anh chuyên ngành, với tỷ lệ chuyên ngành trung bình 40% tổng thời lượng Sĩ số trung bình lớp khoảng 45 sinh viên, đông so với yêu cầu lớp học ngoại ngữ (6) + Việc xếp lớp để phân loại trình độ sinh viên thực với số sinh viên mẫu điều tra (điểm trung bình 0.5 số điểm tối đa 2), việc tham gia học ngoại ngữ bắt buộc tuyệt đại đa số sinh viên (điểm trung bình 1.8 số điểm tối đa 2) Theo tiêu chuẩn giới, sĩ số lớp học ngoại ngữ không vượt 20 học viên Trong điều kiện Việt Nam, sĩ số chấp nhận cho lớp học ngoại ngữ 30 học viên, không nên vượt mức học viên điều kiện để thực tập sử dụng ngôn ngữ + Về kiểm tra trình độ, đa số sinh viên kiểm tra bắt buộc lần học kỳ số kiểm tra lần (điểm trung bình 1.4 số điểm tối đa 2) Ðối với đa số sinh viên, điểm kiểm tra sử dụng để ghi vào học bạ môn học chuyên ngành Những thông tin nói cho thấy việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trường quản lý chặt chẽ mang nặng tính hành mà không dựa vào nhu cầu thật sinh viên (học theo thời lượng quy định, dự lớp bắt buộc, thi bắt buộc, đa số không tổ chức xếp lớp theo trình độ tiếng Anh mà theo lớp học chuyên ngành Trong đó, chênh lệch lớn trình độ đầu vào sinh viên thể Bảng 2.2.1 đòi hỏi phải có cách tổ chức giảng dạy linh hoạt với phương châm lấy người học làm trung tâm Cách tổ chức giảng dạy không phù hợp với người học có lẽ nguyên nhân hiệu đào tạo thấp thấy qua kết kiểm tra trình độ sinh viên Nếu thông tin khách quan việc tổ chức giảng dạy cho ta rút kết luận tạm thời trên, người nghĩ trình đó? Bảng 2.2.2(b) cho ta kết sau: Cảm nhận kết đạt (dựa tự đánh giá trình độ tiếng Anh sinh viên): Tương tự tự đánh giá trình độ đầu vào, sinh viên có khuynh hướng tự đánh giá trình độ cao thực tế (mức tự đánh giá 3.28, kết kiểm tra xấp xỉ 2.6) Tuy nhiên, mức trình độ cao thực tế này, mức tăng trưởng (tính hiệu số trình độ trình độ đầu vào theo tự đánh giá) sinh viên chưa đạt mức kỳ vọng (tăng trưởng 0.75 mức sau học kỳ theo quy định phải đạt tối thiểu mức có số trường bố trí giảng dạy tiếng Anh học kỳ đầu tiên) Về ý kiến đánh giá cách tổ chức giảng dạy trường: Ý kiến đánh giá sinh viên khía cạnh khác việc tổ chức giảng dạy nói chung chưa thật tốt đa số đạt điểm trung bình trung bình chút Khi đặt kết bối cảnh văn hoá Việt Nam nơi sinh viên chưa có thói quen góp ý cho nhà quản lý cách tổ chức giảng dạy nhà trường phương pháp thầy cô, ta kết luận kết dù đạt mức trung bình cho thấy sinh viên không hài lòng với cách tổ chức giảng dạy Sự không hài lòng thể rõ qua việc góp ý sinh viên cho câu hỏi mở (tổng cộng có đến phân nửa số sinh viên - tỷ lệ cao cho câu hỏi mở - có góp ý với nhiều ý kiến gay gắt cho thấy rõ xúc sinh viên) Ðiều khẳng định lại qua kết câu hỏi tổng hợp độ hài lòng sinh viên cách tổ chức giảng dạy (điểm trung bình 3.16 thang điểm 5, tức mức "tạm được") Những yếu tố cần lưu ý xếp theo mức độ nghiêm trọng giảm dần gồm có: + Cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu (điểm trung bình 0.59 thang điểm 2) + Trình độ sinh viên chênh lệch (điểm trung bình 1.03 thang điểm 2) + Việc tổ chức giảng dạy chưa tốt (điểm trung bình 1.14 thang điểm 2) + Hiệu giảng dạy thấp (điểm trung bình 1.22 thang điểm 2) + Giáo trình không phù hợp không thú vị (điểm trung bình 1.26 thang điểm 2) Trước đưa lời kết luận cuối hiệu đào tạo tiếng Anh trường, vài thông tin có liên quan thu từ bảng hỏi đáng ý, tỷ lệ học thêm tiếng Anh sinh viên, tỷ lệ sinh viên có chứng tiếng Anh nước quốc tế (Bảng 2.2.3), sau: Về tỷ lệ học thêm tiếng Anh sinh viên: Trong 908 sinh viên trả lời câu hỏi có đến 51% sinh viên có học thêm tiếng Anh Ðây số đáng báo động, điều cho thấy chương trình đào tạo không đáp ứng nhu cầu học tập nửa số sinh viên chương trình, họ phải tham gia lên lớp kiểm tra (và đa số đạt!), lãng phí thời gian công sức lớn thầy lẫn trò Ngoài ra, với tỷ lệ học thêm trên, ta khẳng định tất kết đạt sinh viên (tức tăng trưởng trình độ, dù chưa đạt mức yêu cầu) kết trình đào tạo nhà trường? Về chứng trình độ ngoại ngữ sinh viên: Trong số 902 sinh viên trả lời câu hỏi này, có đến 262 trường hợp khai có chứng quốc gia, chiếm tỷ lệ 29% tổng số Trong số 262 trường hợp này, có 250 trường hợp khai rõ trình độ chứng chỉ, có 103 trường hợp có chứng A (41.2%), 122 trường hợp có chứng B (48.8%), 25 trường hợp có chứng C (10%) Số lượng sinh viên có chứng quốc tế nhiều, 850 sinh viên trả lời câu hỏi có 23 trường hợp khai có chứng quốc tế (TOEFL IELTS), chiếm tỷ lệ 3% tổng số, trung bình điểm số đạt sinh viên quy điểm TOEFL cao, xấp xỉ 500 điểm TOEFL (tức tương đương trình độ C, mức cao hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh sử dụng đề tài này) Thông tin thu lần khẳng định chênh lệch trình độ sinh viên nêu Ðiều đáng nói sinh viên phải ngồi học lớp với sinh viên có trình độ trung bình khoảng 360-370 điểm TOEFL (cuối mức 2, đầu mức 3) tức trình độ đến 3, mức! Ðiều giúp ta có thêm sở để khẳng định chênh lệch lớn trình độ sinh viên lớp nguyên nhân gây tình trạng thiếu hiệu đào tạo tiếng Anh bậc đại học Kết luận Ðợt kiểm tra trình độ khảo sát ý kiến sinh viên bảng hỏi thực cho đề tài cung cấp cho ta thông tin đầy đủ mặt trình độ Anh ngữ sinh viên việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh trường đại học tiêu biểu địa bàn TP Hồ Chí Minh Những thông tin cho phép ta trả lời hai câu hỏi nghiên cứu nêu mục 1.1 tham luận, xin nhắc lại đây: Mặt lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam mức so sánh với khu vực giới, có đáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức hay không? Nếu lực tiếng Anh sinh viên Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước điều đâu? Ðối với câu hỏi thứ nhất, câu trả lời rõ ràng sinh viên có trình độ tiếng Anh thấp, thể qua mức trình độ đạt qua kiểm tra Kết thúc năm thứ hai, sinh viên đạt khoảng 360-370 điểm TOEFL, hoàn toàn chưa có khả tự diễn đạt ý tưởng mình; tốt nghiệp, trình độ sinh viên đạt khoảng 400 điểm TOEFL, chí chưa đủ trình độ để xét tham gia chương trình tiếng Anh dự bị đại học nước ngữ Với trình độ ngoại ngữ vậy, rõ ràng nguồn nhân lực mà trường đại học Việt Nam cung cấp cho thị trường lao động chưa thể đáp ứng yêu cầu ngày cao trình độ ngoại ngữ để hoạt động kinh tế tri thức Ðối với câu hỏi thứ hai, tham luận đưa thông tin từ phía sinh viên chưa đưa ý kiến giáo viên, đồng thời áp dụng thống kê mô tả, thông tin thu giúp ta lần nhiều manh mối tình trạng hiệu đào tạo tiếng Anh Việt Nam Trong yếu tố xác định, có cặp yếu tố có liên quan chặt chẽ với nguyên nhân quan trọng gây bất cập trình độ tiếng Anh sinh viên nay: bên trình độ đầu vào chênh lệch sinh viên, đòi hỏi phải có cách quản lý phù hợp với hoàn cảnh thực tế trường nhu cầu trình độ người học, bên cách quản lý cứng nhắc mang nặng tính hành chính, tất sinh viên với trình độ khác (và thuộc trường, ngành học khác nhau) trải qua thời lượng nhau, áp dụng chương trình học có mục tiêu cấu trúc tương tự (trang bị khả tiếng Anh tổng quát tiếng Anh chuyên ngành, nhấn mạnh ngữ pháp, từ vựng đọc hiểu xem nhẹ kiến thức ngữ âm kỹ nghe, nói, viết) Chính thiếu phù hợp chương trình đào tạo cứng nhắc trình độ nhu cầu đa dạng người học vô hiệu hoá phần lớn nỗ lực nhà trường, giảng viên người học Ðể khắc phục tình trạng nói trên, cần phải thực cách mạng cách quản lý giảng dạy tiếng Anh trường Trước hết, thiết phải thay đổi quan niệm cách tổ chức giảng dạy tất sinh viên nhu cầu trình độ phải thực lộ trình thống nhất, thay vào quan niệm thực lấy người học làm trung tâm, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhóm sinh viên - bao gồm mục tiêu, thời lượng, cấu trúc chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy cho đối tượng Tất nhiên, việc xây dựng cách quản lý với chương trình nêu việc làm lâu dài, trước mắt vượt khả trường nay, chí phải xây dựng ban hành quy định cho phép sinh viên tự tổ chức việc học tập minh chứng cho khả tiếng Anh chứng đơn vị đào tạo có uy tín nước cấp Việc cho phép sinh viên tự tổ chức việc học tập tiếng Anh ý tưởng mới, mà trường thử nghiệm thực Tuy nhiên, giải pháp hai vướng mắc: (1) giá trị chứng tiếng Anh nước chưa bảo đảm, phần tình trạng chứng giả tồn tại, quan trọng chứng tiếng Anh nước chưa xây dựng tiêu chí chung trình độ, dẫn đến tình trạng chứng mức trình độ giống có độ khó khác nhau; (2) việc nộp chứng trình độ giải yêu cầu đầu trình độ tiếng Anh sinh viên, không giải yêu cầu học tiếng Anh môn học bắt buộc chương trình học theo quy định hành, sinh viên cần có điểm môn tiếng Anh học kỳ để ghi vào học bạ để không vi phạm quy chế đào tạo Những vướng mắc nói cho thấy giải pháp khác cần thực đồng thời với chí trước cho phép sinh viên tự tổ chức việc học tiếng Anh cải tổ triệt để cách kiểm tra công nhận trình độ tiếng Anh theo hướng sử dụng chuẩn trình độ tiếng Anh quốc tế, cách sử dụng chứng quốc tế sẵn có, hợp tác với đối tác quốc tế để xây dựng chứng trình độ phù hợp với mục tiêu điều kiện riêng Ðây xu hướng chung khu vực giới, chẳng hạn việc sử dụng chứng TOEFL TOEIC Mỹ Nhật Bản, việc thừa nhận tất loại chứng Anh, Mỹ Úc nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, nỗ lực xây dựng hệ thống kiểm tra công nhận trình độ tiếng Anh cho riêng Israel Sự cải tổ thành công khâu chắn đem lại thay đổi tích cực khâu khác thay đổi giáo trình, phương pháp học tập giảng dạy, sở vật chất, trình độ giáo viên, tạo nên cộng hưởng cần thiết toàn hệ thống để cải thiện hiệu giảng dạy tiếng Anh Việt Nam Tất giải pháp vừa nêu thực đồng triệt để chắn dẫn đến kết tất yếu nâng cao lực tiếng Anh sinh viên, nguồn nhân lực chất lượng cao quan trọng quốc gia, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao nhân lực phục vụ trình hội nhập kinh tế đất nước
- Xem thêm -

Xem thêm: NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC TRÊN ÐỊA BÀN TP. HCM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA MỘT NỀN KINH TẾ TRI THỨC: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP, NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC TRÊN ÐỊA BÀN TP. HCM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA MỘT NỀN KINH TẾ TRI THỨC: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP, NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ÐẠI HỌC TRÊN ÐỊA BÀN TP. HCM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA MỘT NỀN KINH TẾ TRI THỨC: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP