Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột

11 266 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 22:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  LÊ THỊ THU HẰNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ÁC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TÓM TẮT LUẬN VĂN Hà Nội - 2013 Về bố cục luận văn: Ngoài phần lời mở đầu, tổng kết, mục lục, bảng, biểu, sơ đồ tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn chia làm bốn chương: Chương 1: Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận thuế GTGT quản lý thuế GTGT; Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột; Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột Lý chọn đề tài: Thuế sách kinh tế xã hội quan trọng Đảng Nhà nước ta, công cụ điều tiết kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa dịch vụ, khuyến khích phát triển kinh tế quốc dân, động viên phần thu nhập người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước, Luật thuế giá trị gia tăng ( GTGT) Quốc hội khóa XI thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 Sau 15 năm áp dụng, với lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2003, 2005, 2008, đến khẳng định, luật vào sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế xã hội đất nước, đạt mục tiêu đề ban đầu ban hành Tuy nhiên, luật hành bộc lộ không hạn chế Đó nguyên nhân gây thất thoát phần lớn Ngân sách Nhà nước ( NSNN) Những hạn chế cần phải có biện pháp khắc phục để thuế GTGT phát huy hết vai trò việc tạo lập nguồn thu cho NSNN thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt với khu vực Tây Nguyên có điều kiện, đặc trưng ngành nghề tập quán sản xuất kinh doanh riêng đòi hỏi giải pháp quản lý thuế GTGT phù hợp Chính vậy, em chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột ” để làm luận văn thạc sỹ ngành Quản trị doanh nghiệp Đây đề tài có ý nghĩa thiết thực mặt lý luận, đặc biệt vấn đề thực tiễn sở từ quan quản lý hành cụ thể Thông qua đề tài luận văn này, hy vọng đóng góp số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục thuế TP.Buôn Ma Thuột Mục tiêu nghiên cứu Về lý luận: Hệ thống hóa lý luận thuế GTGT công tác quản lý thuế GTGT Việt Nam Về thực tiễn: Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn TP Buôn Ma Thuột năm từ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn TP Buôn Ma Thuột thời gian tới Về đối tượng nghiên cứu luận văn: Thuế GTGT quản lý thuế GTGT Đối với phạm vi nghiên cứu luận văn: Về mặt không gian: Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột Về mặt thời gian: Từ năm 2008 đến 2012 giải pháp đề xuất cho giai đoạn đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin số liệu: Thông tin số liệu thứ cấp: sử dụng số liệu, báo cáo tổng kết hàng năm, tạp chí thuế, sách Thuế Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, mô tả: thực trạng, sử dụng lý thuyết để mô tả, giải thích, dự báo đề xuất giải pháp, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp phân tích dự báo Căn vào thông tin thời khứ để dự báo cho tương lai Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Luận văn giới thiệu phân tích số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu: Luận án tiến sĩ Vũ Văn Cương (2012), “ Pháp luật quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Đại học Luật Hà Nội Luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009) , “ Hoàn thiện quản lý thu thuế Nhà nước nhằm tăng cường tuân thủ thuế doanh nghiệp”, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Các sách tham khảo báo có liên quan: TS Nguyễn Thị Mỹ Dung ( 2012), “ Quản lý thuế Việt Nam hoàn thiện đổi mới”, Tạp chí Phát triển Hội nhâp, số ( 17), tr 45-46 Mỗi nghiên cứu có ưu, nhược điểm mặt phương pháp luận Luận văn kế thừa cách tiếp cận ưu điểm luận văn báo Cơ sở lý luận thuế GTGT quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Luận văn nêu lên khái niệm liên quan đến thuế GTGT Về lịch sử đời phát triển thuế GTGT: Thuế GTGT có nguồn gốc từ doanh thu, tính đến năm 1995 giới có tới 100 nước áp dụng thuế GTGT Ngày 10/05/1997 Nghị Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 ban hành luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 Đưa khái niệm chất thuế GTGT: Thuế GTGT thuế đánh phần giá trị tăng thêm hàng hóa dịch vụ phát sinh trình lưu thông đến tiêu dùng thu khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Các đặc trưng thuế GTGT: thuế GTGT loại thuế gián thu, có tính trung lập cao, thuế GTGT đánh vào GTGT HHDV phát sinh giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng hàng hóa dịch vụ Về phạm vi đánh thuế: thuế GTGT đánh vào hoạt động tiêu dùng diễn phạm vi lãnh thổ Phương pháp tính thuế GTGT: Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính thuế trực tiếp GTGT Vai trò thuế GTGT: Đối với Nhà nước thuế GTGT công cụ để Nhà nước thực chức quản lý vĩ mô kinh tế, doanh nghiệp người tiêu dùng, khoản thu quan trọng vào NSNN Đối với doanh nghiệp khuyến khích chuyên môn hóa, khuyến khích xuất khẩu, thúc đẩy chế độ hạch toán kế toán Đối với người tiêu dùng điều tiết thu nhập góp phần tạo nên công xã hội Các nội dung chủ yếu quản lý thuế GTGT: Đối với công tác thu thập thông tin, số liệu, công tác tính thuế tổ chức thu thuế, công tác kiểm tra, công tác hoàn thuế GTGT: sở lý luận bao gồm nội dung yêu cầu củ công tác, nguyên tắc phải tuân thủ thực hiện, việc tổ chức thực Chi cục Thuế tiêu chuẩn đánh giá công tác Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT: bao gồm nhân tố bên như: cấu tổ chức, sở vật chất ngành thuế, trình độ phẩm chất đạo đức đội ngũ lãnh đạo cán thuế nhân tố bên ngoài: Tính nghiêm minh luật pháp, ý thức chấp hành pháp luật thuế đối tượng nộp thuế, sách quản lý Nhà nước nói chung sách thuế GTGT nói riêng Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT số quốc gia: Giới thiệu khái quát thuế GTGT số quốc gia, biện pháp mà Nhà nước triển khai để quản lý thuế GTGT học kinh nghiệm cho Việt Nam bao gồm: Kinh nghiệm Thụy Điển: Cần nhận thức đầy đủ tác động xảy giai đoạn đầu áp dụng thay đổi thuế GTGT để có phương án xử lý Kinh nghiệm Trung Quốc: Thuế GTGT loại thuế có nhiều ưu điểm cần nghiên cứu áp dụng nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo chế thị trường không nên áp dụng thuế GTGT phạm vi hẹp số ngành số đơn vị Công tác bồi dưỡng cho cán thuế phải quan tâm chuẩn bị trước Kinh nghiệm Philipines: Cần làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn chế độ thuế để đối tượng, người hiểu thực Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế TP BMT Luận văn giới thiệu khái quát Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột Lịch sử đời phát triển Chi cục: Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột thành lập theo Quyết định số 315TC/QĐ ngày 21 tháng 08 năm 1990 Bộ trưởng Bộ Tài chịu lãnh đạo song trùng Cục Thuế UBND thành phố Thành phố Buôn Ma Thuột trung tâm trị, kinh tế - xã hội tỉnh nên nguồn thu chủ yếu tập trung Quá trình cải cách thuế, cải cách hành chính, thực đổi mới, hội nhập, , tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thuế hình thành lại theo giai đoạn để phù hợp với nhiệm vụ trị giao Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Cơ cấu tổ chức Chi cục Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột Nêu lên nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Các nhân tố bên trong: Cơ cấu tổ chức Chi cục, lực đội ngũ nhân viên, sở vật chất trình độ ứng dụng công nghệ thông tin Các nhân tố bên ngoài: Các sách quản lý thuế Nhà nước nói chung sách thuế GTGT nói riêng, đặc điểm doanh nghiệp địa bàn Các nhân tố mang đặc điểm đặc điểm ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Kết thu thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục giai đoạn 2008 2012 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp TP Buôn Ma Thuột: TP Buôn Ma Thuột - Phía Nam tỉnh Đăk Nông, Bình Phước, Bình Dương Thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 14 Đây trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam Phía tây vương quốc Campuchia thông qua cửa kinh tế Đăk Ruê, hình thành mạch giao thông quan trọng để phát triển thương mại dịch vụ, hình thành nên trung tâm giao lưu hàng hoá vùng tạo điều kiện cho phát triển du lịch, dịch vụ năm tới Thành phố Buôn Ma Thuột có 13 phường xã, cấu nông, lâm - công nghiệp - xây dựng, dịch vụ là: 36% - 27% - 37% Đối với vùng Tây Nguyên nói chung TP Buôn Ma Thuột nói riêng, đất đai khí hậu thích hợp trồng công nghiệp, nghề trồng chế biến sản phẩm từ công nghiệp phát triển, sản phẩm đem lại nguồn thu chủ yếu cho tỉnh Phân tích kết thu thuế GTGT doanh nghiệp: Bằng số liệu thu thập thực tế công tác quản lý thuế GTGT qua năm Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột, luận văn phân tích số thu thuế GTGT theo loại hình doanh nghiệp, phân tích tốc độ tăng thu cấu thu Chi cục để hiểu rõ hiệu thu thuế GTGT Chi cục Thuế TP BMT Nêu lên thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột Thực trạng công tác thu thập thông tin số liệu: Bộ phận thu thập thông tin, thông tin thu thập, phương pháp thu thập thông tin, thực trạng công tác thu thập thông tin, số liệu Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột Thực trạng công tác tính thuế tổ chức thu thuế: Bộ phận có chức làm công tác tính thuế, thu thuế doanh nghiệp, công tác tổ chức thu thuế Chi cục thực nào, thực trạng công tác tổ chức tính thuế, thu thuế Chi cục Thực trạng công tác kiểm tra thuế: Bộ phận thực công tác kiểm tra Chi cục, phương pháp để kiểm tra, kết công tác kiểm tra Thực trạng công tác hoàn thuế: Bộ phận thực công tác hoàn thuế Chi cục, phương pháp hoàn thuế, kết công tác hoàn thuế Đánh giá chung công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Các ưu điểm trong: Công tác thu thập thông tin số liệu, công tác tính thuế, thu thuế, công tác kiểm tra hoàn thuế Các hạn chế nguyên nhân: Nêu lên hạn chế trong: Công tác thu thập thông tin số liệu, công tác tính thuế, thu thuế, công tác kiểm tra, công tác hoàn thuế công tác tổ chức, cán Đưa nguyên nhân: Nguyên nhân kinh tế, sách thuế, nguyên nhân tổ chức thực công tác quản lý nguyên nhân khác 6 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế TP, BMT Phương hướng, nhiệm vụ Chi Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột thời gian tới Về phương hướng: Về chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, đội ngũ nhân viên sở vật chất Tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: Đảm bảo tăng thu nhằm giải vấn đề thâm hụt ngân sách, thuế GTGT nguồn thu quan trọng Tăng cường công tác quản lý thuế, thuế phải góp phần điều chỉnh cấu kinh tế theo hướng khuyến khích xuất khẩu, thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo công bằng, bình đẳng thành phần kinh tế khác Triển khai thực nghiêm túc văn hướng dẫn, đạo Chính Phủ Các nhiệm vụ giai đoạn từ đến 2015: Tập trung phấn đấu liệt hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ đến 2015 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Tổng cục Thuế công tác chống thất thu ưu tiên nhân lực, vật lực cho tra, kiểm tra Các giải pháp chủ yếu đưa để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp Chi Chi cục Thuế TP.Buôn Ma Thuột dựa hạn chế nêu chương Nhóm giải pháp công tác thu thập thông tin, số liệu: Để hoàn thiện số lượng tờ khai triển khai hướng dẫn kê khai: việc thu nhận xử lý tờ khai chưa chủ động phân loại nhóm đối tượng thường xuyên kê khai sai, chậm nộp, vướng mắc đối tượng nộp thuế nên cần lập kế hoạch tiêu chí phân loại, phân công đối tượng nộp thuế cho cán kê khai Đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng Internet nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức: nâng cao trình độ cán đồng nghiệp giỏi chuyên môn tin học Bằng cách lựa chọn số cán có trình độ tin học, chuyên môn nghiệp vụ thực luân chuyển năm/lần Những cán thực nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ tin học cho cán khác phận Đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ ứng dụng sử dụng mã vạch hai chiều Nhóm giải pháp công tác tính thuế tổ chức thu thuế: Nâng cao chất lượng công tác tính thuế, thu thuế, cụ thể: việc thực nghĩa vụ thuế dựa ý thức tự giác người nộp thuế, nhiên số doanh nghiệp cố tình chây ỳ làm cho số thuế nợ đọng tăng cao Để nâng cao chất lượng thu thuế cần gắn việc bình xét thi đua với phấn đấu hoàn thành dự toán thu từ đầu tháng, quý, năm Phối hợp tốt với quan Kho bạc, Hải quan, Tài công tác thu thuế: Ngân hàng, kho bạc, đơn vị trực tiếp thu thuế, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế NNT đòi hỏi Chi cục Thuế phải phối hợp tốt với quan cách mở rộng thêm liên kết với Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng NNT Thực số giải pháp đôn đốc thu nợ quy trình: Triển khai ứng dụng kết nối thu ngân sách ngành: Thuế, Kho Bạc, Hải quan, Tài cách hiệu Nhóm giải pháp công tác kiểm tra: Tăng cường xử lý DN trốn thuế, gian lận thuế, cụ thể: Phát triển đội ngũ cán kiểm tra cách tiếp tục chọn lọc cán có chuyên môn kế toán, phân tích, lĩnh vực kiểm tra nên tập trung vào ngành nông sản, khách sạn Phối hợp với quan liên ngành công tác kiểm tra, cụ thể: Thường xuyên tổ chức đoàn liên ngành để kiểm tra doanh nghiệp công an, thuế, quản lý thị trường, vừa phát kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế, vừa tăng tính nghiêm minh triển khai pháp luật thuế Tăng cường xử lý doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà tình hình diễn biến phức tạp cách phối hợp với ngành liên quan đẩy mạnh việc xử lý nghiêm hoạt động buôn bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp: công an, hải quan, quyền địa phương Nhóm giải pháp công tác hoàn thuế: Đổi thủ tục hoàn thuế, cụ thể: công tác hoàn thuế cải cách thủ tục số trường hợp giải chậm đối tượng hoàn thuế nhiều, sở thành lập năm đầu vào hoạt động, thuế đầu vào TSCĐ lớn thuế đầu hàng hóa, dịch vụ phát sinh nhỏ, chưa đủ để khấu trừ thuế đầu vào, sở kinh doanh sát nhập, giải thể, phá sản có số thuế GTGT nộp thừa Tăng cường kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, cụ thể: Tổ chức thực kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế chuyển đến quan thuế nhằm phát trường hợp lợi dụng sách để làm giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế hoàn Nhóm giải pháp hỗ trợ: Hoàn thiện cấu tổ chức Chi cục, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành Chi cục, tăng cường quản lý doanh thu, tăng cường công tác thi đua khen thưởng, tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nộp thuế Cụ thể công việc bật đưa để thực giải pháp hỗ trợ là: Sắp xếp lại cán theo hướng tập trung vào khâu công việc chính, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán theo chuyên môn phòng ban thay đại trà cho toàn Chi cục trước Thường xuyên tổ chức buổi hội nghị trao đổi, chia sẻ hay tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế Về tăng cường quản lý doanh thu nên tập trung hơn, phân chia ngành nghề để quản lý nhằm chuyên môn hóa việc kiểm tra đầu ra, chống thất thu cho mặt hàng trọng điểm như: nông sản, ăn uống Về tổ chức dịch vụ tư vấn NNT, luận văn đưa giải pháp học hỏi kinh nghiệm quản lý từ nước khác Nhật Bản: thực “ tuần lễ tìm hiểu thuế”, năm thực tuần lễ với chủ đề khác nhiều hoạt động thông qua chủ đề tiến hành như: diễn thuyết, báo chí, tọa đàm ti vi trưng bày quan thuế thực tiễn cho thấy, công tác kiểm tra dù có cố gắng đến thực tất đối tượng nộp thuế đặc biệt Chi cục Thuế TP BMT, làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ NNT chắn đem lại hiệu chi phí tổ chức không đáng kể Đưa kiến nghị cụ thể quan, cấp: Kiến nghị với Quốc hội: Hoàn thiện môi trường pháp lý hoàn thiện luật thuế GTGT, luận văn tập trung kiến nghị phương pháp tính thuế hoàn thuế, khấu trừ thuế Kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế: Thực quản lý thu máy tính, kết nối sâu hệ thống thu Kho bạc quan Thuế, kể doanh nghiệp Đối với quan hữu quan địa bàn Tỉnh: Phối hợp với Ngân hàng, Kho bạc Sở Kế hoạch, Đầu tư công tác thu kiểm soát đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Đối với UBND tỉnh việc cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển nguồn thu vào tỉnh thành phố Buôn Ma Thuột Kết nghiên cứu nguồn tham khảo đáng tin cậy cho cấp quản lý Chi cục Thuế có nhìn mẻ việc đưa định, giải pháp thực nhiệm vụ thu thuế nói chung đặc biệt thuế GTGT nói riêng thiết lập sách quản lý phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột, Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột, Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn