Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDF

24 259 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 21:59

1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Vùng trung du, miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ Bắc Giang Các tỉnh thuộc khu vực có đặc điểm chung địa hình phức tạp, nhiều núi đồi, kết cấu hạ tầng lạc hậu, lại khó khăn Vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, đặc biệt sản xuất công nghiệp Cơ cấu kinh tế lạc hậu, chậm chuyển dịch, giá trị sản xuất công nghiệp cấu GDP thấp 30%, vùng khác thường 40% Thu nhập bình quân đầu người thấp so với nước, theo số liệu thống kê năm 2010, thu nhập bình quân đầu người vùng khoảng 500 USD, bình quân nước 1.300 USD Hoạt động thu hút đầu tư nước hạn chế, chưa có dự án lớn đóng góp đáng kể ngân sách Nguyên nhân chủ yếu kết thu hút đầu tư hạn chế môi trường đầu tư tỉnh chưa thực hấp dẫn nhà đầu tư nước Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh trung du, miền núi phía Bắc cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư Vì vậy, đề tài luận án mà tác giả lựa chọn là: Cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh vùng Trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Mục đích nội dung nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: làm để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB - Nội dung nghiên cứu: + Luận án làm rõ vấn đề lí luận môi trường đầu tư, khái niệm môi trường đầu tư, phân tích yếu tố tác động đến môi trường đầu tư Xây dựng mô hình để kiểm định, xây dựng tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường đầu tư, nghiên cứu kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư nước, từ rút học cho tỉnh TDMNPB + Đánh giá trình cải thiện môi trường đầu tư tỉnh trung du, miền núi phía Bắc: kết đạt được, số hạn chế yếu nguyên nhân yếu + Từ nguyên nhân hạn chế môi trường đầu tư dựa vào đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh trung du, miền núi phía Bắc(TDMNPB), luận án đề xuất quan điểm, định hướng cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời đưa số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án yếu tố tác động đến môi trường đầu tư, nhà đầu tư nước Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nội dung: nghiên cứu cải thiện yếu tố thuộc môi trường mềm bao gồm yếu tố: tính minh bạch, tính đồng thuận, chất lượng công vụ, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, sách thu hút đầu tư, chăm sóc dự án đầu tư Luận án không nghiên cứu yếu tố trị, kinh tế vĩ mô, quan hệ quốc tế, tham nhũng, hải quan, tòa án, tín dụng Môi trường đầu tư mà đề tài tập trung nghiên cứu môi trường cho doanh nghiệp nước, nguồn vốn thu hút đầu tư gồm đầu tư trực tiếp nước (FDI) đầu tư nước Đề tài không nghiên cứu đầu tư gián tiếp nước ngoài, vốn viện trợ từ tổ chức phi phủ, đầu tư từ ngân sách nhà nước Phạm vi không gian: luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu bốn tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Bắc Giang Lào Cai, mẫu đại diện cho khu vực Phạm vi thời gian: đánh giá thực trạng môi trường đầu tư từ năm 1987 đến năm 2010; đưa quan điểm, định hướng, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm tới, từ năm 2011 đến năm 2020 Những đóng góp luận án: 4.1 Những đóng góp mặt lí luận Luận án nghiên cứu khái niệm môi trường đầu tư theo cách tiếp cận từ phía nhà đầu tư, từ đề xuất việc phân loại thành hai nhóm môi trường đầu tư dựa tính chất cải thiện được(môi trường mềm), hay không cải thiện được(môi trường cứng) yếu tố cấu thành Từ việc nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc(TDMNPB) - khu vực chưa đề tài nghiên cứu, luận án nhóm nhân tố mang tính chất đặc thù vùng tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp nước Nhằm đánh giá cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB, luận án xây dựng số tiêu chí đánh giá môi trường đầu tư vừa mang tính định tính vừa mang tính định lượng 4.2 Những đề xuất rút từ kết nghiên cứu Thông qua việc điều tra doanh nghiệp nhằm đánh giá trạng môi trường đầu tư, luận án môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB nhiều hạn chế, dẫn đến kết thu hút đầu tư thấp, tỉ lệ vốn đầu tư thực đạt 30% so với tổng vốn đầu tư đăng kí, số dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh 36% tổng số dự án đăng kí Tác giả đề xuất mô hình kinh tế lượng gồm biến độc lập đồng thuận, chất lượng sở hạ tầng địa phương, chất lượng nguồn nhân lực chứng minh kết thu hút đầu tư tăng có cải thiện yếu tố môi trường đầu tư, đồng thời phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố Luận án đưa quan điểm, định hướng, đồng thời đề xuất giải pháp mang tính đặc thù cải thiện môi trường đầu tư cho tỉnh TDMNPB Ý nghĩa luận án Luận án tài liệu tham khảo cho công trình nghiên cứu vấn đề lí luận, thực tiễn cải thiện MTĐT, sở cho tỉnh TDMNPB áp dụng giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư Các công trình nghiên cứu sử dụng số liệu đầu tư, tình hình phát triển doanh nghiệp, tỉ lệ vốn đầu tư thực tổng vốn đăng kí, đóng góp vốn đầu tư dân doanh tổng mức đầu tư toàn xã hội Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án kết cấu thành chương: Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 2: Cơ sở lý luận thực tiễn cải thiện môi trƣờng đầu tƣ Chƣơng 3: Thực trạng môi trƣờng đầu tƣ tỉnh TDMNPB Chƣơng 4: Quan điểm, định hƣớng, giải pháp cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh trung du, miền núi phía Bắc đến năm 2020 CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước Có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, số công trình bật là: Năm 2005, tác giả Nguyễn Văn Hảo, luận văn Thạc sỹ với đề tài “Cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước Việt Nam lấy ví dụ đầu tư Nhật Bản" Viện Chính sách chiến lược nông nghiệp phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2005 có đề tài nghiên cứu "Tổng quan nghiên cứu môi trường đầu tư nông thôn Việt Nam" Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hoài, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có viết "Môi trường đầu tư cho nguồn tài nước Việt Nam” Năm 2007, tác giả Nguyễn Ngân Giang, Tư vấn Công ty Cổ phần tư vấn Sao Việt có viết môi trường đầu tư yếu tố ảnh hưởng Tác giả Vương Đức Tuấn, năm 2007 với đề tài Luận án Tiến sỹ “Hoàn thiện chế, sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2001-2010” Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước Bộ Kế hoạch Đầu tư, có viết Tạp chí Việt báo.vn tháng 11 năm 2007 với tiêu đề “Thu hút đầu tư nhiệm vụ tỉnh” Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright có viết Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn nhan đề “Xé rào ưu đãi đầu tư đua chạy xuống đáy” Tạp chí Việt Báo.vn trích dẫn ngày 24/3/2006 Nhóm tác giả Vũ Thành Tự Anh, Lê Viết Thái, Võ Tất Thắng có báo cáo nghiên cứu tựa đề “Xé rào ưu đãi đầu tư tỉnh bối cảnh mở rộng phân cấp Việt Nam” “sáng kiến” hay lợi bất cập hại”? Năm 2008, Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng giới xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh TDMNPB năm 2007” cho Hội nghị không thức kỳ nhóm tư vấn nhà tài trợ dành cho Việt Nam tổ chức tỉnh Lào Cai Năm 2008, Luận án Tiến sỹ Nguyễn Tiến Cơi với đề tài "Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước Malaysia trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng, kinh nghiệm khả vận dụng vào Việt Nam" Năm 2010, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư xuất kỷ yếu “Diễn đàn xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc” 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước Học thuyết kinh tế J.Maynard Keynes vào cuối năm 30 kỷ XX khẳng định vai trò vốn đầu tư tăng trưởng phát triển kinh tế Hiệp hội kinh doanh công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004 có Báo cáo môi trường đầu tư đầu tư trực tiếp nước Thổ Nhĩ Kỳ (Investment Environment and Foreign Direct Investments in Turkey) Năm 2004, Ngân hàng Thế giới có Báo cáo phát triển Thế giới 2005 với đề tài "Môi trường đầu tư tốt cho người" (A Better Climate for Every One) Năm 2005, Ngân hàng giới có Báo cáo phát triển Việt Nam 2006 với tựa đề “Kinh doanh” (Business) Năm 2007, Tác giả Innocent Azih (Nigeria) với nghiên cứu “cải thiện yếu tố môi trường đầu tư để phát triển nông thôn bền vững: nghiên cứu trường hợp Ni-giê-ria” Năm 2007, tác giả Scott Morgan Robertson có công trình nghiên cứu “Việt Nam mở cửa để thu hút đầu tư" (Vietnam: Open for Investment), đăng Tạp chí The Economist Năm 2010, Tiến sỹ Matthias Duhn, Giám đốc điều hành Phòng thương mại Châu Âu(EUROCHAM) Việt Nam có Báo cáo nghiên cứu “Đánh giá môi trường đầu tư Việt Nam theo mắt nhà đầu tư Châu Âu” Từ công trình nghiên cứu nước, tác giả rút vấn đề liên quan tới luận án mà công trình nghiên cứu là: + Khái niệm, đặc điểm môi trường đầu tư tác động việc cải thiện môi trường đầu tư tới thu hút đầu tư, tăng trưởng triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo + Những yếu tố tác động đến môi trường đầu tư, mối quan hệ chúng + Kinh nghiệm nước giới cải thiện môi trường đầu tư 6 + Thực trạng môi trường đầu tư Việt Nam, hạn chế số giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh vùng TDMNPB, môi trường đầu tư cho doanh nghiệp nước, nguồn đầu tư giữ vai trò quan trọng Đồng thời chưa có đề tài nghiên cứu cách tổng hợp môi trường đầu tư, đưa cách đầy đủ yếu tố tác động đến môi trường đầu tư, xây dựng tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng mô hình kinh tế lượng để làm rõ phân tích định tính 1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu luận án 1.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp 1.2.1.1 Nội dung phương pháp phân tích tổng hợp Phân tích việc phân chia yếu tố cấu thành môi trường đầu tư thành phận thành phần để đánh giá cách chi tiết có thành phần tác động tới yếu tố môi trường đầu tư Tổng hợp việc xác định thuộc tính, mối liên hệ chung, quy luật tác động qua lại yếu tố cấu thành môi trường đầu tư 1.2.1.2 Cách thức tiến hành phân tích tổng hợp Bước 1: Thông qua hệ thống thư viện quốc gia, Trường Đại học, trang Web, nhà khoa học để tìm báo, viết, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu nước, báo cáo có liên quan đến môi trường đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, trình hình thành cải thiện môi trường đầu tư Bước 2: Lấy số liệu liệu từ công trình nghiên cứu đó: thông qua tài liệu đề tài có liệu, thông tin có liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kết thu hút đầu tư Bước 3: tiến hành phân tích tổng hợp Trên sở số liệu, liệu có được, đề tài tập trung phân tích tổng hợp yếu tố tác động đến môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB, yếu tố chung yếu tố có tính chất đặc thù riêng cho tỉnh TDMNPB Đề tài phân tích hoạt động cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB, tác động việc cải thiện môi trường đầu tư tới kết thu hút đầu tư, tổng hợp mức độ đóng góp vốn đầu tư huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội 1.2.2 Phương pháp khảo sát phiếu 1.2.2.1 Đối tượng Đối tượng khảo sát doanh nghiệp địa bàn bốn tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La Bốn tỉnh lựa chọn để lấy mẫu đại diện cho tỉnh TDMNPB theo tiêu chí sau: Tổng số đối tượng khảo sát 160/1200 dự án đầu tư tỉnh, chiếm tỷ lệ 13,4% Số đối tượng khảo sát tỉnh 40, không phụ thuộc vào số dự án tỉnh Các doanh nghiệp khảo sát bao gồm doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước, mức vốn đầu tư khác dự án đầu tư giai đoạn khác 1.2.2.2 Công cụ nghiên cứu phương pháp phân tích số liệu Phiếu khảo sát Trên sở nội dung, mục tiêu nghiên cứu, tác giả xây dựng phiếu khảo sát Nội dung phiếu khảo sát gồm phần, chia thành 29 câu hỏi, phần gồm hai loại câu hỏi đóng câu hỏi mở Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng phương pháp phân tích tần suất, mô hình kinh tế lượng để phân tích số liệu, thông qua mô hình kinh tế lượng để chứng minh phân tích định tính Phương pháp mô hình kinh tế lượng: để đánh giá cách rõ ràng tác động yếu tố đến việc cải thiện môi trường đầu tư mức độ tác động chúng, dẫn đến định đầu tư nhà đầu tư vào tỉnh TDMNPB 1.2.2.3 Quy trình thu thập số liệu Các phiếu khảo sát gửi cho doanh nghiệp theo hình thức phát phiếu tận tay doanh nghiệp thời gian từ 15/5/2010- 15/6/2010, kèm theo phong bì dán tem có ghi sẵn địa người nhận 1.2.2.4 Quy trình tổng hợp phân tích số liệu Sau nhận phiếu khảo sát, người nghiên cứu tiến hành tổng hợp kết đánh giá mức độ hài lòng doanh nghiệp theo công cụ phân tích số liệu Các câu trả lời câu hỏi mở thống kê để giải thích cho đánh giá câu hỏi đóng Các kết sau kết hợp với số liệu thu từ công cụ nghiên cứu khác để đánh giá môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB 1.1.3 Phương pháp phân tích SWOT Luận án sử sụng phương pháp phân tích SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh TDMNPB Từ đánh giá hội, thách thức để làm sở cho việc đề xuất định hướng, quan điểm, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 1.3 Khung lô – gíc đề tài Môi trƣờng đầu tƣ Các yếu tố thuộc môi trường cứng Các yếu tố thuộc môi trường mềm Cải thiện môi trƣờng đầu tƣ (môi trƣờng mềm) Kết thu hút đầu tư tăng, tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Đầu tƣ vai trò đầu tƣ 2.1.1.1 Khái niệm đầu tư Theo Luật Đầu tư năm 2005: đầu tư việc nhà đầu tư bỏ vốn loại tài sản hữu hình vô hình để hình thành tài sản tiến hành hoạt động đầu tư Theo cách dễ hiểu đầu tư việc bỏ vốn, tiến hành hoạt động kinh tế nhằm mục đích tạo sản phẩm cho xã hội sinh lợi cho người bỏ vốn 2.1.1.2 Vai trò đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Đầu tư coi yếu tố quan trọng trình sản xuất, làm tăng trưởng kinh tế, đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, giải việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo 2.1.2 Môi trƣờng đầu tƣ 2.1.2.1 Khái niệm môi trường đầu tư Có nhiều quan niệm khác môi trường đầu tư, từ tổng quan công trình nghiên cứu, tác giả đưa khái niệm môi trường đầu tư sau: Môi trường đầu tư tổng hợp yếu tố khách quan chủ quan quốc gia hay khu vực; đem lại lợi ích, lợi nhuận cho nhà đầu tư; đồng thời định số lượng chất lượng dòng vốn đầu tư vào quốc gia, khu vực 2.1.2.2 Tính chất, phân loại môi trường đầu tư 2.1.2.2.1 Tính chất môi trường đầu tư Môi trường đầu tư có tính chất: tính khách quan, tính tổng hợp đa dạng, tính động tính hệ thống 2.1.2.2.2 Phân loại môi trường đầu tư Môi trường đầu tư phân loại thành môi trường cứng môi trường mềm Theo quan điểm tác giả, việc phân loại phải dựa khả cải thiện môi trường đầu tư Với cách tiếp cận môi trường 10 cứng gồm yếu tố cải thiện được, môi trường mềm bao gồm yếu tố cải thiện được, có yếu tố kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 2.1.2.3 Các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư 2.1.2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường cứng Các yếu tố thuộc môi trường cứng bao gồm vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khoáng sản, lượng 2.1.2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường mềm Các yếu tố bao gồm nhóm yếu tố trị, pháp lý, quan hệ quốc tế hành chính; yếu tố lực, quy mô kinh tế quốc gia, khu vực; trình độ phát triển thị trường hay dung lượng thị trường; sách; nguồn nhân lực thể chất lượng nguồn nhân lực giá sức lao động; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 2.1.3 Cải thiện môi trƣờng đầu tƣ 2.1.3.1 Sự cần thiết khách quan việc cải thiện môi trường đầu tư kinh tế thị trƣờng Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Do cạnh tranh quốc gia, địa phương thu hút đầu tư 2.1.3.2 Nội dung cải thiện môi trường đầu tư Trong luận án tác giả chủ yếu tập trung cải thiện môi trường mềm là: nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện sách thu hút đầu tư, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính minh bạch, cải thiện kĩ xúc tiến đầu tư tăng cường chăm sóc dự án đầu tư 2.1.3.3 Tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường đầu tư Các tiêu chí định tính: Thứ nhất, tiêu chí tính minh bạch, gồm: mức độ tiện lợi việc tiếp cận thông tin, mức độ công khai thông tin doanh nghiệp cần biết, thủ tục 11 hành Thứ hai, tiêu chí đồng thuận: ủng hộ lãnh đạo tỉnh người dân dự án đầu tư, phối hợp quan Thứ ba, tiêu chí chất lượng công vụ: nghiệp vụ cán bộ, công tâm cán Thứ tư tiêu chí kết cấu hạ tầng: cung cấp điện, nước, đường giao thông thuận tiện, hạ tầng xã hội khác Thứ năm tiêu chí sách thu hút đầu tư: sách thuế, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng Thứ sáu chất lượng nguồn nhân lực: tay nghề người lao động, ý thức, tác phong làm việc người lao động, trình độ học vấn Bảy chăm sóc dự án đầu tư có: hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động, tháo gỡ kịp thời khó khăn, tôn vinh doanh nghiệp Tiêu chí định lượng: Môi trường đầu tư cải thiện khi: kết thu hút vốn đầu tư nước tăng; số lượng doanh nghiệp tăng; tăng vốn đầu tư tư nhân tổng mức đầu tư toàn xã hội; tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, tỉ lệ hộ nghèo giảm 2.2 Cơ sở thực tiễn cải thiện môi trƣờng đầu tƣ 2.2.1 Bối cảnh quốc tế nước tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB 2.2.1.1 Bối cảnh quốc tế Các nước, khu vực đặc biệt khu vực Châu Á năm gần đầy không ngừng thay đổi hệ thống luật pháp, đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách TTHC để tăng cường thu hút FDI 2.2.1.2 Bối cảnh nước Cuộc cạnh tranh gay gắt liệt vùng, khu vực, tỉnh nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội ngày cao, có nhiều hoạt động cải thiện để thu hút đầu tư nước 2.2.2 Kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư nước 12 2.2.2.1 Kinh nghiệm nước 2.2.2.1.1 Cải thiện môi trường đầu tư vùng nông thôn Thái Lan Chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn, đặc biệt đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao lực quản lí, cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư, trọng đào tạo nhân lực Chương trình làng sản phẩm( One Tambon, One Product) triển khai vùng nông thôn Thai Lan đem lại việc làm thu nhập cho nông dân 2.2.2.1.2 Cải thiện môi trường đầu tư khu vực miền núi phía Tây Trung Quốc Sau khu kinh tế ven biển phía Đông Trung Quốc phát triển, phủ Trung Quốc lại chuyển dịch khuyến khích đầu tư sang khu vực miền núi, phía Tây Khu vực bao gồm Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh Khu vực có đặc điểm núi non hiểm trở, dân cư thưa thớt, kinh tế chậm phát triển Trung Quốc thực tốt sách khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư 2.2.2.2 Kinh nghiệm nước 2.2.2.2.1.Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng, cải cách TTHC, phát triển KCN, lãnh đạo tỉnh cầu thị, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực 2.2.2.2.2 Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Bình Dương Tạo đồng thuận cao cấp quyền, tập trung cải cách TTHC, chế cửa, cửa liên thông hoạt động có hiệu quả, công khai, minh bạch cao, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, huy động doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt quy hoạch xây dựng KCN thu hút đầu tư 2.2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh TDMNPB Một là, nâng cao nhận thức tạo đồng thuận nhận thức chủ trương thu hút đầu tư yếu tố định đến phát triển kinh tế-xã hội Hai là, tập trung làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Ba là, có sách huy động nguồn vốn tập trung đầu tư kết cấu hạ 13 tầng đặc biệt hệ thống giao thông, hạ tầng KCN, cung cấp điện, nước Bốn là, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt Năm là, nâng cao chất lượng công vụ chất lượng nguồn nhân lực Sáu là, xây dựng chế sách hợp lý nhằm thu hút, ưu đãi đầu tư tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển Bảy là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 14 CHƢƠNG III THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ Ở CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC 3.1 Ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hệ thống pháp luật 3.1.1 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 3.1.1.1 Thuận lợi ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú, có nhiều tiềm khoáng sản, đất đai, khoáng sản, sông ngòi, nhiều phong cảnh núi, rừng, hang động đẹp, thuận lợi cho sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng nhà máy thủy điện, trồng rừng, chế biến nông lâm sản, phát triển du lịch; có nhiều cửa quốc tế sang Trung Quốc, Lào thuận lợi cho phát triển thương mại 3.1.1.2 Những khó khăn, hạn chế Địa hình chia cắt phức tạp, hạ tầng phát triển đặc biệt giao thông, lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực thấp 3.1.2 Ảnh hưởng hệ thống luật pháp 3.1.2.1 Hệ thống pháp luật đầu tư trực tiếp nước Luật đầu tư nước Việt Nam năm 1987, sửa đổi bổ sung năm 1990, 1992, 1996, 2000, Luật Đầu tư năm 2005 tạo môi trường pháp lí thu hút đầu tư nước 3.1.2.2 Hệ thống pháp luật đầu tư nước Hệ thống pháp luật nước có tác động đến môi trường đầu tư, bao gồm: Luật Công ty 1990, Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990, Luật Khuyến khích đầu tư nước 1994, Luật Đầu tư năm 2005, điều kiện thuận lợi để khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư 3.1.2.3 Những hạn chế hệ thống pháp luật với môi trường đầu tư Chưa tạo sách đặc thù, đột phá để thu hút đầu tư vào tỉnh TDMNPB 3.2 Quá trình cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh TDMNPB 3.2.1 Giai đoạn từ năm 1987-2000 Giai đoạn 1987-2000 coi giai đoạn hình thành môi trường đầu tư 15 tỉnh TDMNPB Do giai đoạn môi trường đầu tư hình thành, nên kết thu hút đầu tư thấp Biểu: 3.4 Kết thu hút đầu tƣ vào tỉnh đến năm 2000 Tỉnh Số DA Vốn ĐT(tỉ đồng) Hòa Bình 31 Sơn La 12 Lào Cai Bắc Giang 11 Tổng 60 Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh - 2010 3.2.2 Giai đoạn từ năm 2001-2010 3.2.2.1 Cải thiện chế, sách Hầu hết tỉnh ban hành sách thu hút đầu tư riêng, tạo môi trường cạnh tranh mạnh mẽ thu hút đầu tư, nhiều nhà kinh tế coi giai đoạn xé rào việc ban hành sách thu hút đầu tư 3.2.2.2 Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Kết cấu hạ tầng cải thiện đáng kể Triển khai nâng cấp số tuyến đường Quốc lộ từ Hà Nội Điện Biên Nâng cấp tuyến quốc lộ 1A từ Hà Nội Lạng Sơn, quốc lộ 70, xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; nâng cấp quốc lộ 12 nối tỉnh Điện Biên với Lai Châu, tuyến đường 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 46, 34, 37, 279 Hạ tầng KCN, hệ thống cung cấp điện, nước, bưu viễn thông hệ thống hạ tầng xã hội khác cải thiện đáng kể 3.2.2.3 Cải thiện tính minh bạch Tính minh bạch việc công khai TTHC; cải cách bước hành chính, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thực phân cấp mạnh giao quyền chủ động mạnh cho địa phương; tập trung đạo rà soát cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; công bố công khai TTHC tỉnh 3.2.2.4 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hàng năm tỉnh đào tạo nghề cho hàng chục ngàn lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng đáng kể, tỉnh Hòa Bình tăng từ 7% năm 2000 lên 25 % vào năm 2010, Lào Cai từ 7,5% lên 27,8% 3.2.2.5 Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư 16 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, đầu tư kinh phí cho hoạt động xây dựng trang Web để giới thiệu tiềm năng, lợi tỉnh, sách ưu đãi đầu tư, xây dựng tài liệu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nước 3.3 Đánh giá chung cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh TDMNPB thời gian qua 3.3.1 Những kết đạt 3.3.1.1.Môi trường đầu tư có bước cải thiện Về sách thu hút đầu tư có cải thiện đáng kể; kết cấu hạ tầng nâng cấp, thủ tục hành đơn giản hoá; chất lượng nguồn nhân lực nâng lên, tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 6-9% năm 2000, lên 2533% vào năm 2010 Trình độ cán nâng lên đáng kể, hoạt động xúc tiến đầu tư trọng 3.3.1.2 Kết thu hút đầu tư tăng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Thứ nhất, số dự án đầu tư vốn đầu tư tăng Theo Biểu 3.8 số lượng dự án vốn đầu tư vào tỉnh tăng nhiều so với 10 năm trước Biểu: 3.8 So sánh kết thu hút đầu tƣ vào tỉnh qua giai đoạn Vốn đầu tư, đơn vị: tỉ đồng Giai đoạn Tỉnh 1987-2000 2001- So sánh giai đoạn Số DA Vốn ĐT Số DA Vốn ĐT Tăng DAĐT (lần) Tăng vốn ĐT (lần) Hòa Bình 31 299 31.506 75 1.000 Sơn La 12 147 26.150 147 2.179 Lào Cai 329 46.476 329 7.746 Bắc Giang 11 544 35.939 272 3.267 Tổng 80 1.285 128.071 160 1.600 Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh - 2010 Thứ hai, vốn đầu tư thu hút chiếm 60% tổng mức đầu tư toàn xã hội, cao tỉnh Bắc Giang 74,52% Thứ ba, cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Thứ tư, cải thiện môi trường đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tỉ lệ hộ nghèo 17 Thứ năm, cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Tốc độ phát triển doanh nghiệp tỉnh nhanh, 10 năm sau tăng gấp 13 lần giai đoạn 1987-2000, từ 513 doanh nghiệp lên 6.771 doanh nghiệp, tỉnh Bắc Giang tăng 25 lần, Sơn La 6,2 lần Đánh giá tác động cải thiện môi trường đầu tư qua mô hình kinh tế lượng Tác giả đề xuất mô hình kinh tế lượng dạng đơn giản sau: Yi  1   X 2i   3i X 3i   X 4i  U i Trong đó: Y: biến phụ thuộc định nghĩa vốn thu hút DN X2: đồng thuận, X3: chất lượng sở hạ tầng địa phương X4: chất lượng nguồn nhân lực Trên sở Bảng kết hồi quy, hàm hồi quy mẫu có dạng Yi  18 788  1.053 X  0.264 X  0.539 X + ei Kết hồi quy cho thấy tác động X 2, tức tác động biến số đồng thuận đến đầu tư DN lớn Ngoài biến X 3, X4 có ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư DN vào địa phương Như để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh cần ưu tiên cải thiện đồng thuận, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nâng cao chất lượng nhân lực 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Hạn chế môi trường đầu tư Tính đồng thuận chưa cao Có tới 41% số doanh nghiệp không hài lòng mức độ ủng hộ quyền tỉnh Các DN cảm thấy chưa nhận hợp tác tốt từ người dân địa phương, cụ thể có 50% số DN chưa hài lòng với mức độ ủng hộ người dân dự án DN Tính minh bạch thấp Kết điều tra cho thấy có 64.5% doanh nghiệp không hài lòng với mức độ công khai thông tin mà DN cần biết Chất lượng nguồn nhân lực thấp Tỉ lệ lao động qua đào tạo 30%, tỉ lệ lao động đào tạo kỹ thuật chuyên môn thấp, chủ yếu lao động thủ công Chất lượng công vụ chưa cao, thủ tục hành rườm rà Trình độ cán Đại học tỉnh đạt từ 60-70%, tỉ lệ đào tạo đại học hệ quy thấp, cán xã đạt trình độ Đại học từ 5-11% Bên cạnh tác phong làm việc quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, coi thường đạo đức nghề nghiệp tồn phận cán công chức quan công quyền 18 Kết cấu hạ tầng thấp Hệ thống tuyến đường từ Hà Nội Lào Cai, tuyến đường Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái cải tạo nâng cấp, qua nhiều sông suối, lại gặp nhiều khó khăn Các tuyến đường nội tỉnh hẹp chủ yếu đường cấp thấp, đường bê tông, đường giao thông nông thôn nhỏ chủ yếu 3-4 mét, chất lượng Hạ tầng điện, cấp thoát nước kém, thường xuyên điện điện không thông báo trước Chính sách thu hút đầu tư chưa hấp dẫn, chưa có sách mang tính đột phá để thu hút nhà đầu tư Việc chăm sóc dự án đầu tư giải phóng mặt bằng, phòng cháy, đăng kí môi trường, cấp phép xây dựng v.v chưa thường xuyên Ngoài ra, lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp, cho thấy đánh giá doanh nghiệp điều tra PCI có độ tương quan cao so với kết điều tra đề tài 3.3.2.2.Kết thu hút đầu tư thấp, chưa tương xứng với tiềm Một là, số lượng dự án FDI ít, quy mô dự án nhỏ: kết thu hút đầu tư nước hạn chế, giá trị sản phẩm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tổng sản phẩm xã hội chiếm tỉ trọng nhỏ, 1%, trừ tỉnh Bắc Giang chiếm tỉ lệ 7% Hai là, vốn đầu tư số dự án thực thấp so với số đăng kí: tỉ lệ vốn đầu tư thực tổng số vốn đăng kí đạt trung bình 30%, tỉ lệ dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 36% so với tổng đăng kí Các dự án chậm triển khai, gặp khó khăn ngừng triển khai chiếm tỉ lệ tương đối cao, Hòa Bình 37,2% Sơn La 29,1% Ba là, số lượng doanh nghiệp ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ: số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh TDMNPB ít, trung bình 1000 doanh nghiệp tỉnh Quy mô doanh nghiệp nhỏ, từ 7-8 tỉ đồng cho doanh nghiệp 3.3.2.3 Nguyên nhân hạn chế Nhận thức cán nhân dân khu vực thấp, phẩm chất đạo đức lực công tác phận cán chưa cao, quy mô trình độ phát triển doanh nghiệp nước thấp, hệ thống luật pháp bất cập, công tác thông tin tuyên truyền chưa hiệu quả; chế độ lương, phụ cấp cán công chức thấp, chưa có sách đột phá thu hút đầu tư, đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác thông tin, tuyên truyền hạn chế 19 CHƢƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ Ở CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẾN NĂM 2020 4.1 Những quan điểm cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh TDMNPB Vận dụng linh hoạt hệ thống luật pháp Việt Nam, phù hợp với thông lệ luật pháp quốc tế Khai thác cách có hiệu bền vững tài nguyên thiên nhiên Xây dựng mối liên kết đảm bảo lợi ích hài hoà tỉnh vùng, vùng với nước Đảm bảo hài hoà lợi ích nhà đầu tư, nhà nước người lao động Chủ động tích cực tham gia mạng sản xuất toàn cầu 4.2 Định hƣớng cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh TDMNPB Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức môi trường đầu tư Cải thiện môi trường đầu tư cần thu hút dự án mang tính đột phá Thu hút đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực Tạo bước đột phá phát triển kết cấu hạ tầng Khuyến khích đầu tư vào vùng động lực tỉnh, phát huy lợi so sánh Xây dựng sách thu hút đầu tư hấp dẫn, minh bạch 4.3 Một số giải pháp cải thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh TDMNPB 4.3.1 Nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận thu hút đầu tư cải thiện môi trường đầu tư phải thực hệ thống trị, từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo chuyên viên, nhân dân doanh nghiệp Hàng năm tỉnh tổ chức hội nghị công bố số PCI Đề xuất thành lập ban quản lí dự án để thực dự án cải thiện môi trường đầu tư, ban trực tiếp điều hành Chủ tịch UBND tỉnh 20 4.3.2 Cải thiện chế, sách, lấy sách huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng khâu đột phá Chính sách Trung ương: Miễn tiền thuê đất, áp dụng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp, mở rộng địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đầu tư, mở rộng nâng cấp tuyến đường giao thông, xây dựng tuyến đường cao tốc tỉnh, mở số tuyến bay tỉnh có khoảng cách 300 km từ Hà Nội, cho phép tỉnh thực số dự án nhạy cảm kinh doanh casino Chính sách tỉnh TDMNPB: Huy động tư nhân tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt hệ thống đường giao thông nội tỉnh, sử dụng hình thức đầu tư PPP, BOT, BT, sử dụng quỹ đất hai bên đường để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông Đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, đảm bảo hệ thống điện thông suốt cho sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng hạ tầng nhà công nhân KCN hạ tầng xã hội khác 4.4.3 Nâng cao tính minh bạch chất lượng công vụ Minh bạch công khai TTHC, bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định thiết kế sở Minh bạch việc công khai dự án sử dụng ngân sách nhà nước Nâng cao chất lượng công vụ từ khâu tuyển dụng cán bộ, hướng tới tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ quy vào làm cho quan nhà nước Tăng cường công tác phối hợp quan, trách nhiệm người đứng đầu quan, nâng cao đạo đức công vụ 4.4.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xã hội hóa công tác đào tạo nhân lực, huy động dự án tư nhân tham gia đào tạo nhân lực Đào tạo nhân lực gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp Tuyên truyền nâng cao ý thức người lao động, làm cho người lao động gắn bó với nhà máy Nâng cao chất lượng sống người lao động thông qua chế độ tiền lương, ăn ca, xây dựng nhà công nhân 4.4.5 Đổi hoạt động xúc tiến đầu tư, chăm sóc thực hiệu dự án đầu tư có 21 4.4.5.1 Đổi hoạt động xúc tiến đầu tư Trên sở tiềm mạnh địa phương để xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư dài hạn, phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng KCN việc xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng vào nhà đầu tư tiềm 4.4.5.2 Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc dự án đầu tư, nâng số lượng dự án đầu tư, vốn đầu tư thực so với số đăng kí Tăng cường hoạt động nắm bắt thông tin để hướng dẫn nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, công tác giải phóng mặt Có sách chăm sóc động viên kịp thời nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn kịp thời để đẩy mạnh tiến độ thực dự án đầu tư, nâng tỉ lệ vốn đầu tư thực so với số vốn đăng kí Có chế độ khen thưởng kịp thời để động viên doanh nghiệp, tổ chức giao ban hàng tháng với doanh nghiệp, động viên doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam dịp lễ, tết để khích lệ doanh nghiệp 22 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vùng TDMNPB Việt Nam, luận án hoàn thành mục tiêu đặt nghiên cứu, với kết chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý luận đầu tư, môi trường đầu tư, đưa khái niệm môi trường đầu tư theo quan điểm riêng tác giả; làm rõ cách phân loại môi trường đầu tư, đặc biệt phân loại môi trường đầu tư thành môi trường cứng môi truờng mềm Luận án sâu phân tích, làm rõ yếu tố tác động đến môi trường đầu tư, đặc điểm, tính chất môi trường đầu tư Nghiên cứu, làm rõ vai trò đầu tư, môi trường đầu tư cải thiện môi trường đầu tư yếu tố định tới kết thu hút đầu tư, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng xoá đói giảm nghèo tỉnh TDMNPB Thứ hai, đề nghiên cứu công phu tổng quan công trình nghiên cứu nước, để phát khoảng trống công trình nghiên cứu trước đây, từ làm sở cho việc đặt mục tiêu nghiên cứu đề tài, cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vùng TDMNPB Việt Nam Thứ ba, Luận án xây dựng phiếu điều tra gửi doanh nghiệp nước bốn tỉnh để thu thập thông tin môi trường đầu tư Sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế trị phương pháp đại phân tích SWOT, phương pháp toán việc xây dựng mô hình kinh tế lượng dạng đơn giản để chứng minh cho phân tích định tính Thứ tư, Luận án tổng hợp chủ trương, sách Đảng Nhà nước có liên quan đến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vùng TDMNPB; tổng hợp sách ban hành để thu hút đầu tư tỉnh TDMNPB thời gian qua Phân tích tác động hệ thống luật pháp tới việc cải thiện môi trường đầu tư Thứ năm, việc nghiên cứu học cải thiện môi trường đầu tư nước có ý nghĩa quan trọng để vận dụng vào cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB Thứ sáu, phân tích trình hình thành cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB từ năm 1987 đến Trên sở nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB, luận án tổng hợp, phân tích số 23 liệu đến năm 2010 trình cải thiện môi trường đầu tư, thành tựu đạt trình cải thiện môi trường đầu tư thông qua kết thu hút đầu tư nước Luận án đưa số liệu tỉ lệ vốn đầu tư thực 30% so với tổng vốn đăng kí tỉ lệ dự án đầu tư thực so với tổng dự án đăng kí 36% Luận án đưa số liệu so sánh kết thu hút đầu tư qua hai giai đoạn 1987 - 2000 2001 - 2010 Nhờ có hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kết thu hút đầu tư tăng đột biến số lượng dự án, quy mô dự án Về số lượng dự án đầu tư thu hút 1.285 dự án, tăng 160 lần; giá trị vốn đầu tư thu hút 128.071 tỉ đồng tăng 1.600 lần số lượng vốn đầu tư bốn tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lào Cai Bắc Giang Số lượng doanh nghiệp bốn tỉnh tăng gấp 11 lần từ 567 doanh nghiệp từ năm 19872000 lên 6.208 giai đoạn 2001-2010 Luận án phân tích, đánh giá vốn đầu tư từ tư nhân chiếm 60% tổng mức đầu tư toàn xã hội Thứ bảy, sở nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển thời gian tới, luận án đề xuất quan điểm, định hướng việc cải thiện môi trường đầu tư thời gian tới Trong có quan điểm tạo liên kết vùng, quan điểm sửa đổi hệ thống luật pháp có liên quan đến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư hướng tới tham gia mạng sản xuất toàn cầu Trên sở quan điểm, định hướng cải thiện môi trường đầu tư, luận án đề xuất năm nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tỉnh TDMNPB, là: Một là, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận Tăng cường hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, quan nhà nước tổ chức trị, xã hội nhân dân vai trò thu hút đầu tư; nhận thức thực trạng môi trường đầu tư tỉnh cần thiết cải thiện môi trường đầu tư Đồng thời tạo đồng thuận cao cán nhân dân công tác cải thiện môi trường đầu tư Các tỉnh cần thực dự án cải thiện môi trường đầu tư, triển khai thực nghị Tỉnh uỷ cải thiện môi trường đầu tư Hai là, đổi sách thu hút đầu tư; cho phép tỉnh TDMNPB thu hút số dự án đầu tư nhạy cảm casino số hoạt động vui chơi giải trí khác Cần có sách thu hút đầu tư kết cấu hạ 24 tầng, đặc biệt đường giao thông, mở số tuyến đường cao tốc tỉnh, số tuyến bay Chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp điện, cấp thoát nước vệ sinh môi trường dịch vụ đảm bảo Ba là, tạo minh bạch nâng cao chất lượng công vụ Thực tốt cải cách TTHC, nâng cao trình độ cán quản lí am hiểu luật pháp, tinh thông ngoại ngữ, đổi lề lối tác phong làm việc cán công chức để tạo điều kiện thuận lợi giảm chi phí cho doanh nghiệp Nâng cao tính minh bạch việc công khai TTHC, công khai chương trình, dự án đầu tư NSNN, công khai loại phí, lệ phí Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua việc ưu tiên gắn kết đào tạo nghề kế hoạch phát triển kinh tế địa phương nhu cầu doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề, thu hút đầu tư tư nhân cho hoạt động dạy nghề; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia giảng dạy sở đào tạo nghề Năm là, cải thiện kĩ xúc tiến đầu tư chăm sóc, thực có hiệu dự án đầu tư Trên sở phương pháp phân tích SWOT, luận án đánh giá tiềm năng, mạnh, phân tích hạn chế, hội thách thức để xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư Các tỉnh cần đổi mới, đa dạng hoá hoạt động xúc tiến đầu tư, xác định quan đầu mối làm công tác xúc tiến đầu tư, đồng thời tăng cường xã hội hoá, phối hợp với doanh nghiệp việc xúc tiến đầu tư Đối với dự án đầu tư có, cần tăng cường đối thoại với nhà đầu tư, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực dự án, có sách khen thưởng, động viên kịp thời để họ trở thành nhà xúc tiến đầu tư tốt cho tỉnh./
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDF, Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDF, Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn