Chia tay ý thức hệ - Hà Sỹ Phu

66 151 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 17:53

Hà Sỹ Phu Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Chia tay ý thức hệ Phần Triết học Mác-Lê Không có phương pháp luận Trước cảnh đổ vỡ ý thức hệ, số nhà lý luận Mác xít thức thời chịu lùi tới cỡ Cứ cho điều nói sai hết đi, Mác-Lê để lại cho nhân loại tài sản tư tưởng vô giá phương pháp luận Mác xít-Lêninnít Tôi thấy nên nhận thức lại rằng: Cứ cho điều Mác-Lê nói hết (để khỏi cần kiểm tra) sai lầm chối cãi sai lầm phương pháp luận! (Trước trình bày nội dung xin phép lưu ý người đọc điểm: - Việc phân tích Mác-Lênin dù triệt để đến đâu không nhằm mục đích đánh đổ MácLênin, hiểu nhận thức toàn nhân loại Mác-Lê đổ Vả lại lý luận mà lúc nhằm để phục vụ trị không tỉnh táo để thấy quy luật khách quan, lý luận phục vụ nghiệp trị đắc lực dùng xong người ta vứt Bởi việc phân tích Mác-Lê phân tích Khổng Mạnh hay tôn giáo nhằm lấy điểm tựa để trình bày tư Vì mục đích ấy, chưa cần tách bạn Mác với Ăng-ghen, Lênin, Xtalin hay người khác, ta biết tất thuộc dòng, chuyển hóa từ người sang người kia, điều kế thừa sai biệt, hệ tất yếu gốc ban đầu Mặt khác tính không quan trọng hệ lý luận Mác xít nên khảo sát nguyên lý không cần, không nên động vào tất biện giải sau thiên kinh vạn quyển, xuôi ngược đủ màu, có tính chất chữa cháy, có chống lại nguyên lý Các nhà lý luận Mác xít thường cứng nhắc, không cho cựa quậy khuôn mẫu, bị phê phán lại viện dẫn từ chủ nghĩa tính linh động mềm đến mức uốn Chúng ta sẵn sàng linh động nên xoay quanh gốc nguyên lý Nếu nguyên lý linh động nốt mà lý luận Trước hết, cần nhận biết đúng, sai Còn sai thuộc ai, công việc nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng trị chuyên nghiệp Tuy nội dung, không tán thành thứ triết học thực dụng cách trình bày, trừ phần Vật chất ý thức dài, nói chung giữ cách viết vắn tắt: HI ĐP Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Khi tìm quy luật khách quan, người khoa học không định hướng trước theo ý muốn nhà trị Nhưng nhận thức khách quan đến kết luận rồi, người khoa học người khác hoàn toàn có quyền ứng dụng kết luận Khoa học vào thực tế đời sống, có đời sống trị, mà không sợ mâu thuẫn với tính khoa học khách quan Có làm hai điều hay không tùy thuộc khả phân thân người khoa học Tôi cố gắng tự tin vào khả phân thân mình, kết đến đâu xin người đọc phân xét Trước hết đẩy nhận thức tới tận xem chân lý sao, chân lý uốn Sau ứng xử với thực tế lại chuyện mềm dẻo Không sợ nhận thức rành mạch thái độ cực đoan Trái lại có hiểu thấu đáo tránh cực đoan tùy tiện Mục đích viết trước hết trình bày nhận thức Mong muốn dùng nhận thức để làm tốt xã hội trước mắt lại chuyện sau Nếu nhằm mục tiêu thực tế trước mắt không dại dột theo đường dài dòng từ vật chất ý thức trở làm cho vô ích Con đường kinh tế trị nhanh gọn nhiều!) 1) HỏI: Nên đánh giá khái quát phương pháp luận Mác xít? ĐáP: So với dòng triết học Duy tâm Siêu hình trước quan điểm Duy vật Biện chứng hiển nhiên hướng triết học tiến xét vế tính khoa học, tính nhân tính thực tiễn Trong đâu phần Mác kế thừa, đâu phần Mác sáng tạo, đâu điểm thống sai biệt MácĂng ghen nghiên cứu đầy đủ Điều cần nói là: Ngay gốc Duy vật Biện chứng Mácxít tiến có nhữữg kẽ hở mang mầu sắc phân tích cực đoan, tâm chủ quan, tách rờ, máy móc, mà quan niệm vật chất ý thức ví dụ điển hình Càng đem vận dụng khuyết điểm lớn ra, từ chỗ tưởng vô hại đến chỗ trở nên trầm trọng không cứu vãn Cái tiến xưa không tiến Người chịu tác hại khuyết điểm Mác Ăng - ghen, ông phát triển tinh thần vật biện chứng vào xã hội để hình thành nên phương pháp luận vật lịch sử Có thể nói Duy vật lịch sử phân lai vật biện chứng Duy vật biện chứng tích cực, vật lịch sử tiêu cực Trên đà trượt ấy, người Mácxít sau rơi tuột vào cõi vừa tâm giáo điều vừa vật thực dụng, lại mang thêm hội chứng thần kinh phân lập phát xít Càng sau triết học Mácxít chìm sâu vào đường trị hóa, đại chúng hóa tôn giáo hóa Tha hóa không triết học Về mặt trị chủ nghĩa Mác chịu trình Lênin hóa, Xtalin hóa, Mao hóa Việt Nam hóa Một nhà Mác học than phiền với người ta không trung thành với lý thuyết Mác Tôi nói: Ngay Mác trung thành với lý thuyết Lý thuyết cô gái cực đẹp lẩn thẩn, chắn người ta vồ lấy tất yếu sau phản bội 2) HỏI: Nghĩ phạm trù vật chất ý thức? Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu ĐáP: Đây vấn đề triết học mà triết gia dùng để phân biệt triết học vật với triết học tâm Các triết gia Mácxít cho khẳng định Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất định ý thức Vật chất phản ánh vào ý thức, sau ý thức tác động trở lại vào giới vật chất v v Triết học ngày phải thảo luận tiếp tục vấn đề quan niệm Quan niệm rõ ràng vẽ hai giới Càng phản ánh vào nhau, tác động vào mãnh liệt bao nhiêu, giới thứ định giới thứ hai điều khẳng định hai một! Tin vào tồn vững cặp vật chất ý thức ông dùng làm chỗ dựa để định nghĩa cách lẩn quẩn: ý thức người tồn (tức vật chất) ý thức, vật chất (tức tồn tại) thực khách quan cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh Như vậy, nói cho dễ hiểu ý thức vật chất phản ánh vào đầu óc người, vật chất tồn bên mà ý thức phản ánh Sự phản ánh ngày tiểm cẩn với thật Tinh thần phản ánh luận Mácxít Cứ song song người thật bóng ta tường Bóng hình in vào tường, thể mà bóng phản ánh Han ta có trước, bóng có sau, định bóng v v (chỉ có điều khác bóng ý thức động, vươn khỏi tường tu sửa lại hình dung ta) Phạm trù cặp ý thức vật chất bắt nguồn từ ý niệm rành mạch sơ khai ta phân biệt bên với bên ngoài, phân biệt ta với khác ta, phân biệt người có ý thức với giới vật chất vô ý thức, phân biệt chủ thể nhận thức với đối tượng bị nhận thức, phân biệt vật chất với tính thần, phân biệt quy luật khách quan với ý chí chủ quan Trong trực cảm, tất ranh giới tồn hiển nhiên đến mức chẳng cần bàn cãi, song thực tất ranh giới vớ vẩn cả, khẽ nhích vấn đề sang bình diện khác ranh giới biến Nếu hiểu thuộc tính quan trọng ý thức tính phản ánh tính tác động phải biết thuộc tính vật chất nói chung, biểu tất mức độ từ thấp lên cao Cục sắt nam châm, vật phát tín hiệu phản ánh vào vật tác động trở lại vào vật Giữa phân tử ôxy hydro chúng nhận thức lẫn tác động lẫn Đã đành quan hệ đơn giản từ đơn giản đến ý thức người có mức độ tiến hóa trung gian nối liền lại Không thể tách ý thức người khỏi khả phản ánh tác động giới vật chất nói chung Không phải đến người ý thức thiêng liêng xuất ý thức chuyện riêng giới người (nếu mang nghĩa hẹp tương ứng với quy mô xã hội thôi, đem đọ với quy mô vật chất được?) Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu ý thức tinh thần thuộc tính chung giới vật chất Không thể có thứ vật chất tinh thần, thứ tinh thần vật chất: Tách thành vật chất tinh thần để cho có trước, có sau tức tách vật chất khỏi thuộc tính vô nghĩa biết chừng nào! Thử hỏi nam châm thuộc tính hút sắt có trước? Vật chất tính phản ánh Không thể có vật chất ý thức, giới vật chất vận động, tự ý thức, tự phản ánh, tự tác động phần vào phần tự biến đổi Con người ta lẫn ý thức ta hoàn toàn thuộc vào giới Không phải xác ta thuộc giới vật chất, ý thức ta lại đứng bên để chụp ảnh Và triết học tâm lẫn triết học vật bị thời đại vượt qua Muốn cho nhận thức luận sáng tỏ trước hết phải đưa vào khái niệm lát cắt hay mặt cắt mà nội hàm ranh giới giả tạo mà người bịa để làm phương tiện nhận thức giới Đứa trẻ nhìn cái bánh trưng thấy bề ngoài, cắt đôi bánh từ trí tưởng tượng bánh đầy đủ trước, thấy ruột bánh bên trong, nhận thức mặt cắt nhân tạo phải cắt Cái bánh nguyên vẹn mà bộc lộ bên trong, khác nhận thức thực nghiệm Mỗi kiểu lát cắt cung cấp thêm cho ta mẫu nhận thức khác nhau, tất lát cắt cần xóa khỏi nhận thức, không sai lệch đối tượng ta muốn nhận thức Ranh giới vật chất ý thức lát cắt nhân tạo thông minh mà ta bịa ra, thật Ranh giới ta ta, ranh giới chủ thể tác động đối tượng hay kết tác động tạm thời, tương đối, suy cho giả tạo Cái ta chủ thể nhận thức đồng thời bị bên nhận thức Đừng tưởng đại diện cho ý thức đem qui luật cải tạo giới vật chất mà quên sản phẩm vật chất nạn nhân, nạn vật cách vô ý thức Đừng tưởng bên mà quên đồng thời bên Tất đổi chỗ cho liên tục không lúc dứt Sắc đấy, mà thoát lại thành Không ngược lại Có nghĩa mà thành vô nghĩa Đương nhiên hoán đổi lung tung, biến đổi có điều kiện Nói khác đi, vật chất, ý thức sản phẩm ý niệm, mà ý niệm chúng đổi chỗ cho liên tục Chia Về điều này, theo hiểu biết Mác nhận thức sâu sắc so với Ăngghen Lênin, song chưa đủ để bứt phá, nên quanh quẩn để cuối bị vào định luận Mác xít mang nhiều tính chất phân ly máy móc cực đoan Tôi trộm nghĩ Mác ảnh hưởng nhiều lối tư tổng hợp Đông phương (đừng lầm với chất phong kiến cù nhầy Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Đông phương) quy luật tiến hóa Sinh học tình hình Song lịch sử làm có chữ nếu! Chẳng hạn, Mác tưởng tượng Đảng tiên phong với ý thức suốt pha lê kiên định kim cương, để nhân loại trao hết vận mệnh giới vật chất ngoắt ngoéo đầy tha hóa bẩn thỉu cho Đảng dìu dắt tới thiên đường Cộng Sản xa xôi kia? Nếu thực vật biện chứng hẳn ông phải hiểu gửi trứng cho ác, mỡ treo miệng mèo, nửa đường không sài làm gì? (Bất giác nghĩ tới chuyện Mã Giám Sinh hộ tống Kiều) Tưởng vật khách quan mà thành tâm chủ quan! 3) HỏI: Tại nói Chủ nghĩa Duy vật Lịch sử mang tính chất Duy tâm Siêu hình? ĐáP: Nói cách khác: Chủ nghĩa Duy vật lịch sử Mácxít chống lại tinh thần Duy vật Biện chứng Cái nhìn Chủ nghĩa Duy vật lịch sử Mácxít người xã hội cắt rời, cực đoan phiến diện Ví dụ: + Con người có thuộc tính cá nhân thuộc tính xã hội lý luận Mác-Lê người xã hội nuốt chửng người cá nhân để thực tế tạo tiền đề cho vài cá nhân nuốt chửng xã hội + Đảng Cộng Sản Con người, có mặt phải mặt trái, mặt thiện mặt ác Mác-Lê thấy mặt thiện Trong xã hội tư có hai mặt Mác-Lê thấy mặt trái + Nhà nước có hai mặt công ích tư lợi, Mác-Lê nhìn thấy chất tư lợi xấu Nhà nước nên phấn đấu làm tiêu vong Nhà nước, kết Nhà nước độ mà ông tạo lại nhiều tính tư lợi mà không làm tiêu vong (trừ xã hội tề từ chối chủ nghĩa Mác-Lê Liên Xô Đông Âu) + Sở hữu tư nhân hay sở hữu tập thể có hai mặt tích cực tiêu cực, Mác-Lê nhìn thấy mặt tiêu cực tư hữu nhìn thấy mặt tích cực công hữu, nên phá tư hữu, lập công hữu Hệ tạo điều kiện cho số người chiếm công thành tư trở thành nhà tư sản thực thụ + Sự chiếm hữu xã hội sào huyệt mafia gồm hai buồng: chiếm hữu tư liệu sản xuất chiếm hữu quyền lực Nhưng Mác-Lê nhìn thấy kẻ thù chiếm hữu tư liệu sản xuất, nâng quyền lực lên để dùng diệt chiếm hữu tư liệu sản xuất Ai ngờ chiếm hữu quyền lực tai ác gấp vạn lần + Vấn đề giá trị thặng dư Cũng có mặt phát triển kinh tế vào tạo nguy công Nhưng Mác-Lê nhìn thấy mặt bóc lột giá trị thặng dư mà không thấy mặt tích cực hợp lý Kết Đảng viên vừa khuyến khích làm giầu (thực chất cách bóc lột giá trị thặng dư nữa), lại vừa phải nói khéo để khỏi làm tủi vong linh tác giả Tư luận + Vấn đề đấu tranh giai cấp có mặt, mặt làm đối trọng tích cực để làm xã hội phát triển Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu mặt phá phách làm nhiễu xã hội Nhưng Mác-Lê tâng bốc đấu tranh giai cấp thành động lực thúc đẩy tiến hóa để có sức mạnh mà giành quyền, đến lúc cầm quyền rồi, quan hệ giai cấp xử lý với chuyện đấu tranh giai cấp động lực tiến hóa để ghế yên? Cái thuyết đấu tranh giai cấp chống kinh tế thị trường cụ Mác lại làm ta kẹt quá, có phải mềm đến mức uốn Nếu cụ Mác bị uốn, xem chừng cụ Mác chịu uốn không đến lượt cụ Hồ + Chủ nghĩa Mác-Lê nói Trong xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp động lực tiến hóa Nhưng xã hội có giai cấp giai đoạn lịch sử loài người (chính Mác-Lê nói thế) Vậy xin hỏi: Trong toàn lịch sử loài người nói chung, kể có giai cấp giai cấp động lực tiến hóa nói chung gì? Bởi chưa quan tâm mức đến toàn đoán cục nên tiến trình cách mạng Vô sản lên chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lệ ngang phè trật khớp khỏi lịch sử Ăngghen lại biện bạch điều tính cách mạng đoạn tuyệt cách triệt để (!) Nếu biết nhìn lịch sử cách thật biện chứng trình thống ông phải thấy trí tuệ động lực (động lực mang tính khách quan, khác với động mang tính chủ quan), không dựng học thuyết đấu tranh giai cấp rum beng + Tính cực đoan phiến diện gây bệnh tả vừa nói, gây bệnh hữu khuynh Đấu tranh sinh tồn (trong đấu tranh giai cấp biểu hiện) quy luật phổ biến bớt Vậy mà ông định làm chiến đấu cuối nghĩa làm sao? Dựa vào lý tưởng hữu khuynh đấu tranh giai cấp người cầm quyền Cộng Sản kìm hãm tối đa đấu tranh giai cấp giai cấp tầng lớp lao động + Công trình lớn Mác tập Tư bản, công phu, nhiều kiến thức điều mấu chốt lại không giúp cho việc giải toán xã hội Chẳng thừa mà có hại cho mục đích gây hiểu lầm, tưởng tội lỗi sinh chỗ có giá trị thặng dư Nhà triết học đập vào giá trị thặng dư khác người công nhân trút căm thù vào máy móc Tách toán phân chia sản phẩm khỏi toán phân chia quyền lực toàn phát triển sản xuất tìm đáp số cho toán xã hội? Nhiều người nghĩ việc đề cao yếu tố việc tìm lực lượng vật chất giai cấp công nhân chứng tính vật chủ nghĩa Song, phân tích phần vật chất ý thức vật cách phiến diện cắt rời, mang tính định hướng chủ quan lãng mạn lại chạy sang tâm Nói vật, tâm dùng hệ ngôn ngữ quen dùng Theo ý riêng hệ tư ranh giới vật tâm tồn ta quan niệm, vấn đề diễn đạt cách khác Tóm lại toàn nhãn quan vật lịch sử Mác xít nhãn quan phi biện chứng, đầy tính tâm chủ quan Những điều phân tích tài liệu có tính chất lý luận bản: Đôi điều suy nghĩ công dân (ĐĐSN ) (1) Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Nhiều luận lý Mác xít tam đoạn luận máy móc, xuất phát từ tiền đề chủ quan nên kết thúc phi lý Ra đời giai đoạn chưa chín Văn minh Công nghiệp, phương pháp luận Mác xít mang nhiều dấu ấn bệnh Công nghiệp, công nghiệp Công nghiệp, thể xu hướng thích quy mô lớn, thích đồng loạt, thích chế cách máy móc (thậm chí biện chứng cách máy móc, uyển chuyển cách máy móc), thích kinh tế, cực đoan hóa tính vật chất, cực đoan hóa phân tích loại trừ Nói công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp sản xuất đại trà sở sản xuất xác đơn vị sản phẩm Còn Mác quan tâm đến tổng thể quan hệ xã hội, quan tâm giải phóng xã hội, mà vi phạm giải phóng cá nhân (nên coi nhẹ vấn đề Quyền Con người, nghĩ Xã hội có Con người nằm rồi!) (2) Nói công nghiệp Công nghiệp quy trình vận hành Công nghiệp phải có chế ngược (feedback) để tự kiểm tra, tự khống chế, tự dừng, tự sửa chữa , Chuyên Vô sản máy vận hành theo tiêu chuẩn hoàn toàn chế ngược nên lúc đầu ổn mà sau quyền lực bành trướng vô hạn độ đến người thiết kế trở thành nạn nhân Những điều với đặc điểm mang tính lãng mạn phong kiến (sẽ phân tích sau) đủ cho nhận định Chủ nghĩa Xã hội Mácxít đại biểu cuối dòng chủ nghĩa Xã hội không tưởng Hệ lý luận Mác xít phát triển tự mâu thuẫn, xa thực tế lúng túng, xây dựng tiền đề phương pháp luận chủ quan, phiến diện Nói đến sai lầm học thuyết sai lầm bao trùm hết thảy, sai lầm phương pháp luận! Đảng Cộng Sản buộc phải thừa nhận sai lầm khác lại kiên bảo vệ phương pháp luận (1) Xem cung cách mà đội ngũ nhà trị lý luận Mác xít hì hục nai lưng vá víu, che chắn, người ta không khỏi phì cười thấy đám anh hề, cố sức lau nhà cho khô lại để rô-bi-nê phía sau ồ phun nước! 4) HỏI: Nhận định tính Tiền phong dự đoán Mác xít? ĐáP: Tính khoa học, tính Tiền phong khả Dự đoán ba liên hoàn Nếu có tính Khoa học thật sự, có tính Tiền phong khả Dự đoán Ngược lại Dự đoán luôn sai hay chủ yếu sai chất khó lòng Tiền phong Khoa học Một chủ nghĩa Mác-Lê tự xác định Chủ nghĩa Xã hội Khoa học việc tự xưng Đảng Tiền phong tiến hành Dự đoán đinh đóng cột hợp với tư lôgic phép biện chứng tự nhiên Nhưng ngược lại, dự đoán đinh đóng cột đổ đương nhiên không dám nhận Khoa học Tiền phong nữa, lôgic tự nhiên tự trọng tối thiểu Người Cộng Sản tài giỏi thực tế tranh đấu có ứng dụng khoa học thật sự, dự đoán chiến thuật thường đúng, không thắng Nhưng dự đoán chiến lược, lại vấn đề khác hẳn Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Dự đoán Mác xít có tính chiến lược bao trùm nhất, kết tinh tư Cộng Sản toàn giới tuyên bố 81 Đảng Cộng Sản nội dung thời đại : Thời đaị ngày thời đại độ từ Chủ nghĩa Tư lên Chủ nghĩa Xã hội phạm vi toàn giới mở đầu Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại Là sụp đổ chủ nghĩa Đế quốc tan rã hệ thống thuộc địa xuất ngày nhiều dân tộc tiến lên đường XHCN Giai cấp công nhân Quốc tế, mà đại diện Đảng Mácxít Lêninít chân (đang đứng vị trí trung tâm Thời đại đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa Xã hội Đảng Cộng Sản Việt Nam xa dự đoán mà nhìn thấy ba dòng thác : dòng thác tan rã chủ nghĩa Tư bản, dòng thác sinh sôi chủ nghĩa Xã hội dòng thác giới thứ ba Đối chiếu với thực tế ngày liệu để bình luận? Hãy ý trí tuệ tập trung giới Cộng Sản, trí tuệ vào lúc phong trào Cộng Sản (khá tính giai cấp kiêu ngạo cực đoan phi thực tế điều chỉnh nhiều), đến mức bị người Cộng Sản khác lên án xét lại mà sai đến mức lộn ngược hệ thống lý thuyết dạng chân khủng khiếp biết chừng nào? Vậy mà đến hôm nay, trí thức gọi tiên tiến giới tư Cộng Sản chưa nhìn sai từ nơi gốc rễ, xưng Khoa học, Tiền phong đủ biết khả ngu hóa lý thuyết đến độ tuyệt hảo Có người không đồng ý với tôi, lại bảo Người ta chẳng dốt đâu, người ta biết đấy! Nếu kinh khủng Đẩy trí tuệ khỏi đầu người vốn thông minh điều tài tình, việc đẩy lương tâm danh dự khỏi trái tim vốn đầy tính lương thiện lý tưởng siêu ma lực đáng để loài người muôn đời nghiền ngẫm Kẻ làm trị mà dùng ngu lực hay ma lực lo không vô địch? Và người vô địch không ngu dốt, trái lại, tinh khôn tuyệt vời Thông minh ngu dốt song song người, lượng trí khôn mà Tạo hóa ban cho người bình thường gần số (Trừ người bất thường không kể Chỉ số thông minh IQ mặt trí khôn thôi) Dùng hết tinh khôn cho việc ngu dốt việc khác Vô địch điều kiện đại bại điều kiện khác Thoạt nhìn Chân lý mang tính cù nhầy Nhưng lấy Tiến hóa Hạnh phúc chung Nhân quần làm chuẩn Chân lý có tiêu chuẩn xác định lộn ngược Trong chiến tranh Vệ quốc, Đảng Lao Động Việt Nam gồm người yêu nước nhất, dám hy sinh biết tổ chức có sách lược nên có vai trò tiền phong thật Nhưng bước vào giai đoạn cách mạng tức đấu tranh giai cấp nhằm mục đích tối hậu xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản tình hình xoay ngược trở lại Dựa lý thuyết phi khoa học chủ trương hành động chống quy luật, bị thực tế phủ định Bản chất lạc hậu, không tiền phong, muốn giành vị trí tiền phong quy trình giành lấy Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu tiền phong phải diễn theo bước tuần tự: Bước 1: Thấy tiền phong thật ngược với mình, nên coi phản động Bước 2: Không chống được, đành buông lỏng, để tiền phong thật tồn không thức Bước 3: Thấy tiền phong thật hữu hiệu, hợp lý nên phải làm theo Bước 4: Tuyên bố tiền phong thật khởi xướng Trong thực tiễn Cách mạng Việt Nam, từ việc to việc nhỏ dẫn vô số kiện diễn theo kiểu ấy, tức lếch chạy theo thực tiễn để đoạt lấy tiền phong, từ chủ trương khoán sản, thị trường tư nhân, tự luyến ái, y phục thời trang, quan hệ với người nước ngoài, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù, nhân quyền, pháp trị, xã hội công dân, tự lập hội, trí tuệ động lực , thứ mà ngày hôm coi phản động, như: từ bỏ Chuyên Vô sản, Dân chủ đa nguyên, tự báo chí, tự truyền bá tư tưởng, thông tin Intermet, tự xuất bản, hủy hệ thống trường Đảng, nhìn nhận lại chất tư tưởng Mác-Lê, nhìn nhận lại vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh lăng Hồ chủ tịch, Đảng đối lập, Tổng thống chế, tự vận động tranh cử v v (xin nhắc lại: nhiều vấn đề bị coi cấm kỵ, xin chưa thảo luận đây) Ngay viết nhiều trí thức tiến bộ, hôm bị thông báo nội coi phản động chắn coi quan điểm Đảng Nếu Đảng nghĩ thật đáng mừng, điều quan trọng xã hội chỗ quan điểm ai, mà chỗ quan điểm tiến thực nào, thực tâm muốn đổi đất nước hay buộc phải thích nghi để trì quyền lợi tập đoàn Và từ phát sinh hệ khác Trong phần trình bày sau, có đề cập đến số Dự đoán mang tính thực Tiền phong dựa tư Khoa học thực ********************************** Ghi chú: (1) Hà Sĩ Phu, Nhà xuất TIN, Paris 1993 (2) Hoàng Văn Hào, Chu Thành: Quyền người, quyền Công dân Khái lược lịch sử lý luận (Sách: Quyền Con người giới đại Tài liệu tham khảo nội bộ, Viện Thông tin khoa học xã hội, Hà Nội 1995) Trích: Về mặt lý luận, thời gian dài lý luận Quyền Con người, Quyền Công dân chủ nghĩa xã hội quan điểm kế thừa giá trị Nhân quyền lịch sử Điều thể cương lĩnh đường lối Đảng cầm quyền hiến pháp, pháp luật nước Xã hội chủ nghĩa nước phương Tây dùng cờ Nhân quyền để tiến công chủ nghĩa Xã hội, nước Xã hội chủ nghĩa thường tỏ lúng túng, bị động, đối phó bị công kích đánh đâu đỡ Trước đây, nước Xã hội chủ nghĩa, Quyền Con người nói đến, đồng Hà Sỹ Phu Chia tay ý thức hệ Quyền Con người với Quyền Công dân! Trong văn kiện pháp lý (hiến pháp, luật) tồn thuật ngữ Quyền Công dân! Khi khởi xướng công cải cách đổi mới, trí thức hợp lý nhân loại tiếp thu! ********************************* Hà Sỹ Phu Chia tay ý thức hệ Phần Phong kiến biến tướng Chính trị học Mác-Lê 5) HỏI: Vì Đôi điều suy nghĩ (ĐĐSN ) anh đối chiếu Mác-Lê với KhổngMạnh? ĐáP: Theo nhận thức tư trị Mác-xít tư Đức trị phong kiến mang màu sắc Công nghiệp Trước đây, chất Phong kiến hệ thống trị Mác-Lê bị che mờ nguyên nhân sau: + Về nội dung: Người ta thấy lý thuyết Mác-Lê có nhân tố mà lý thuyết Đức trị phong kiến Giai cấp công nhân Đảng tiền phong, tính Quốc tế, tính tập thể, tính Công nghiệp, tính Duy vật biện chứng Hơn thế, lý thuyết Mác -Lê nói ý thức hệ phong kiến ý thức hệ phản động cần phải tiêu diệt + Về vai trò lịch sử: Có ngộ nhận chủ nghĩa Đế quốc giai đoạn Chủ nghĩa Tư Chủ nghĩa Tư cáo chung phải có thay chứ? Trong khủng hoảng giới kỷ đầu Văn minh Công nghiệp phê xã hội Tư đương thời khát vọng giới khác trở nên mảnh đất tuyệt vời để nẩy mầm hạt giống Cộng sản, người ta ngưỡng vọng hoàn toàn mẻ Sau thắng lợi huy hoàng giai đoạn đầu trào lưu Cộng sản: chiến thắng phát xít, xuất siêu cường Cộng sản với công nghiệp nặng, vũ khí hạt nhân, thám hiểm vũ trụ ngưỡng vọng trở thành niềm tin thực Thực tế khiến cho người dù có nhìn thấy điều không ổn tư Mác-xít không dám nghĩ tư tưởng Mác-xít mang màu sắc Công nghiệp tư tưởng phong kiến lỗi thời Nhưng xem xét vấn đề từ tiến hóa Đức trị sang Pháp trị thấy chất rõ Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Phải dùng đến Ngụy biện tin vào hiệu nó, chứng tỏ lòng người tuyên truyền không tin Đạo đức, trái lại tin chất phi nhân chứa lập luận vào lòng người (!) Những Ngụy biện khác thuộc loại này, thiết tưởng chẳng đáng để phân tích thêm Xin nhường diễn đàn cho gã chuyên đánh vợ Gã vũ phu đánh vợ, hàng xóm sang can, gã bảo: Ngày trước, phải tìm hiểu, cưới xin, lo toan vất vả, tốn lúc không thấy mặt anh đâu? Mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng! Nữ quyền phải nhập gia tùy tục Nhà chủ, đặc điểm nhà bình quyền nhà anh được! Vâng, phong kiến, vợ nhu cầu đổi việc đến anh? Cái gậy vợ, vợ vợ đấy! Các ông mượn cớ bênh vực Nữ quyền để can thiệp vào gia đình không được! Cứ để yên cho bình quyền, cho cho, cấm không đòi! Gia đình lại không Dân Chủ gấp triệu lần gia đình anh chứ, lại đòi giáo dục à? Nghe nói gã du kích nên không dám đánh lý thuyết Dân Chủ gã Chính quyền ta lần định bắt gã học tập cho gã sợ mà chừa đi, chị vợ ốm nhom lăn xả vào, mếu máo xin cho gã, nên đành chịu 4/ Cao đạo, lẩn tránh: 32) Chính trị bẩn thỉu, dính đến làm gì? Ông lo viết văn, lo làm khoa học, làm nghệ thuật có phải vừa cao lại vừa an toàn, vừa bổ ích không? 33) Sôi sục bao năm biết vô nghĩa, chán hết thứ rồi, muốn yên Tôi lo kiếm ăn, thì chơi cảnh, khỏe người mà lại có tiền! 34) Ông Mác ông Giê-su, ông Thích ca, muốn cho đời tốt thôi, chẳng ông sai cả! Sai kẻ lợi dụng ông ấy, kẻ lợi dụng thời chẳng có? 35) Giải pháp vô ích, người tham, sân, si mà Cái gốc phải trở gốc thiện Con người! Bây nghiên cứu Kinh Dịch! Phải đọc Phật giáo ông ạ! Đấu tranh giai cấp sai rồi, lại đấu tranh chống lại sai tiếp Vấn đề Thiện c Ông nên vào Thiền, Yoga, khí công, nhân điện thấy thản ngay! - Những lời khuyến thiện đầy tính chất tu hành, đạo sĩ hầu hết từ Đảng viên Cộng Sản trí thức, sĩ quan cựu chiến binh cách mạng, nhà khoa học, nhà văn nhà báo dở dang, thành viên tích cực phong trào đấu tranh chống Mỹ Ngụy trước , nghĩa từ người trước vốn sôi sục lý tưởng, hăm hở nhập Điều không lạ Vì người yêu đương say đắm thất tình tâm cắt tóc tu Đạo vật Mác-xít thời ngự trị phần hồn phần xác người ta, Đạo vô hồn, để lại cho xã hội khoảng trống Điều dễ hiểu Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Điều kỳ lạ tài tình người sử dụng trào lưu Khi xưa anh hiếu động trúng ý Bây anh bất động, lại trúng ý Cái người tâm linh anh chạy ngược chạy xuôi thuộc cả! Xưa tôn giáo làm điều ấy? 36) Phân tích, đấu tranh nghe phải đấy, không thay đổi đâu, c mạnh lắm, lì bê tông, làm được! Thôi Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! - Thái độ bi quan nhìn thấy biểu bên Thử hỏi mà anh cho vững mạnh vô địch gì? Chủ nghĩa Mác Lênin chăng? Tư tưởng Hồ Chí Minh chăng? Xin thưa bảo vật thiêng liêng vỏ bày triển lãm thôi, ruột gan bên đánh tráo từ lâu Một khối bê tông mà chất xi măng gắn kết mủn sắt, cục đá bên dù có giữ nguyên độ cứng dắn sắt, cục đá, khiêng đâu chẳng Huống chi sắt, cục đá lại vật liệu mẫn cảm với lợi quyền, bóng tối gặp đô-la rã mảng! Nhưng bị lợi quyền làm cho hủ hóa Những người tử tế mẫn cảm với Trí tuệ Lương tâm Trí tuệ Lương tâm thuộc Dân tộc Thời đại mà đại diện xuất ngày nhiều Những người Cộng Sản lão thành, người xuất thân trí thức, chục năm trước hát khúc lợi quyền hồn đâu có chỗ lợi quyền mà quyện theo hồn sông núi, có đủ độ lùi để nhìn rõ vết chân qua, bỏ sinh hoạt Đảng Rất nhiều Đảng viên, có nhiều cán Đảng cao cấp, vai phải lứa (hoặc đàn anh) y viên Bộ trị đương nhiệm công khai phê phán phận tối cao Đảng, phê phán Mác Lênin, phê phán từ đường lối chiến lược Đảng đến ngụy án ghi án mà Đảng cố tình bưng bít Những tầng hàng rào kẽm gai bảo vệ bóng ma chủ nghĩa bị phá, ngày tiếp cận trung tâm, người có lòng Cộng Sản sáng tự giải thoát khỏi hàng rào ý thức Đảng, kỷ luật Đảng lâu trói chặt lương tâm nhân cách Cuối đời, không hành động chút theo lương tâm phút lâm chung nhắm mắt được? Đảng ta vu cáo Đảng viên yêu nước trung trực Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Đỗ Trung Hiếu, Hồ Hiếu, Dương Thu Hương (và hàng loạt Đảng viên vụ án trị Hoàng Minh Chính) phản động, liệu tiếp tục vu cáo với ông Lê Giản, Nguyễn Trung Thành, Ngô Thức, Trần Độ, La Văn Lâm, Nguyễn Văn Đào nhiều cán Đảng viên khác, người Cộng Sản dành trọn đời cho đấu tranh Dân tộc không tán thành cách làm Đảng nay, người mà danh sách họ ngày dài thêm, người Cộng Sản mà Đảng chưa kịp khai trừ nhân dân giang tay đón? Điều Đảng ta dễ làm vận hành máy ngụy biện khổng lồ Nhưng liên Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu tục lên dây cót đầu rót kinh phí vào bụng, máy xỉu dần Trong buổi lên dây cót, Tổng Bí thư Đỗ Mười phải lấy tay đập đập vào cỗ máy khổng lồ ngủ gật sau: Chúng ta phải có ý thức đấu tranh tư tưởng Các cán viện nghiên cứu khoa học tự nhiên khoa học xã hội, nhà trị, nhà văn hóa phải có thái độ, phải lên tiếng Tại lại ngồi yên vị bị động suốt năm nay? Sắp tới bị động ta không bàn thống với nhau; viện nghiên cứu mà không nghiên cứu sâu đấu tranh với địch được! (!) Khổ mà địch ai? Đế quốc Mỹ không phải, Mỹ địch lần gặp địch Đảng lại tươi tỉnh thế? Chủ lực Địch anh cán Đảng, bị Trí tuệ Lương tâm Con người đánh thức, nên lại ân cần đánh thức Đảng dậy để tỉnh táo ứng xử cho Dân tộc nhờ, dầu biết số người mà phải đánh thức ấy, nhiều anh ngủ giả vờ (!) Nhiều lúc tự đặt cho câu hỏi: Liệu nội Đảng có đoàn kết với đường lối nhị nguyên Làm kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa không? Và tự giải đáp này: Bây không bao cấp nữa, anh làm anh ăn Vậy phận Đảng làm Kinh tế thị trường có ăn lớn Còn phận trị, tuyên huấn chuyên lo định hướng Xã hội chủ nghĩa thiệt thòi hơn, lẽ công phải đặt Nếu toàn Đảng trí quan hệ mật thiết với Mỹ điều tác động vào hai phận chiến lược Đảng: Về Kinh tế Mỹ phải ngồi ghế người bạn lớn Tài lớn Mỹ nắm, chủ nghĩa Mỹ không rời ghế kẻ thù số 1, chuyên nghề diễn biến hòa bình Phải chờ xem Mỹ chấp nhận diễn vai kịch kép Đảng ta muốn làm bạn với tất người, phận giữ gìn chủ nghĩa Đảng có quyền làm bạn với Mỹ chứ, chỗ phải tài tình lãnh đạo Nếu Đảng cứng khối bê tông chỗ phải uyển chuyển Khối bê tông vô địch thuở tự giải thể, lực học tác động! Đáng lưu ý lại khối bê tông hình thành, trở ngại đường đổi đời Dân tộc hôm nay: vật liệu thoái hóa khối bê tông cũ, với cặn bã từ nhiều nguồn số cấu tử ngoại nhập liên kết lực hấp dẫn đô-la vô số chất phụ gia hấp dẫn khác Liên kết thời điều kiện định trở nên liên kết cực mạnh, liên kết Mafia Một giải pháp chân khác quy trình nhằm hóa giải mối liên kết III) Cái nút giải pháp: Nhiều người bảo tôi: Mọi điều rõ rồi, cần nghĩ cách để thoát khỏi trạng này, tiến nơi tươi đẹp, sáng mà không gây sứt đầu mẻ trán cho dân tộc, cách mà người chấp nhận được! Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu _ kiến thống Đảng cầm quyền nay, ý kiến khác muốn đưa quy trình cụ thể, cụ thể, mạch lạc, chi tiết hay Đấy việc phải làm, viết nhỏ không trực tiếp tham dự vào công việc ấy, hiểu công việc thật khó, thật dễ Phút sinh nở Lịch sử dễ dàng bà mẹ thôi, lịch sử đẻ gà, thai nghén việc khó Thai nghén để sản phẩm tương lai đáp ứng ước vọng mặt? Mà thai nghén thách đố, diễn hộp kín, hộp kín mở tỏ tường Sinh học đại dám mon men điều khiển phần giới tính đứa bé thôi, đâu dám đoạt quyền tạo hóa để điều khiển chất lượng bẩm sinh mà tạo hóa tác thành từ bóng tối? Bài toán thai nghén xã hội khó gấp vạn lần toán sinh học Đứa Lịch sử định hạnh phúc gia đình mà hàng triệu gia đình Nóng vội, đẻ non tất nhiên không nuôi được, lại thụ động ngồi chờ, Lịch sử sinh sôi đâu có hẹn kỳ, phút có ma quỷ từ muôn kiếp trước tranh đầu thai! Khi mắt trông thấy đứa hài nhi, Người lai, trán có sừng chẳng hạn, ván đóng thuyền rồi! Tạo hóa đánh đố ta, lại mách nước cho ta quy luật Vậy ta phải nghiền ngẫm kỹ quy luật 1/ DÂN TR điều kiện cho Chương trình Cải cách! Tuy lịch sử có ngẫu nhiên quy luật chung là: Dân tộc số phận Số phận Dân tộc Dân trí Dân tộc định Nếu Dân trí chưa đủ cao để đón nhận hội nổ tạo điều kiện để lực hội chiếm lĩnh Chỉ vận hội vận động tích cực Dân trí sinh vận hội thực Việc thị trường hóa, công nghiệp hóa, bình thường hóa với Mỹ, A-sê-an hóa, Rồng hóa có tính hai mặt cả, dao hai lưỡi Dân vội thấy mà mừng Đáng mừng hay đáng lo trình độ Dân trí định Nhân đây, nên mở ngoặc để nói với người có thiện ý giúp Mọi có hai mặt, việc hiệu tốt hay xấu điều kiện kèm theo Không ý đến điều kiện có thương lại hóa mười phụ Nhà yêu nước Miến Điện Ôn-san Su-chi vừa thả tự liền có lời với nước tiên tiến rằng: Chúng cần viện trợ, khoan! Bà lại bi bọn quyền quân vu làm hại cho đất nước, phải lấy lời dạy lòng yêu nước thông minh! Tôi chưa xây xong kho đựng thóc, mà anh vội mang thóc viện trợ đổ đầy đường béo lũ chuột Dân chưa thành chủ, mà anh bày tiệc linh đình bọn đầy tớ ăn hết Mọi vật, trình có tính đồng nhịp nhàng bên Chỉ cần làm so le chút để phá vỡ tính đồng đủ lộn ngược Bên lợi dụng quy luật Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Nói đổi Kinh tế Chính trị nên làm song song, hay trước, trước không Vì không thiết lúc song song hay lúc giữ cự ly trước sau Vấn đề có đồng hay không! Muốn biết nhịp điệu đồng phải xét việc, lúc, lấy hiệu mục đích cuối mà đo Đồng phối hợp vừa có nguyên tắc lại vừa linh hoạt, hợp lý người đánh võ Kinh tế phải đồng với Chính trị Văn hóa Viện trợ từ phải đồng với Dân trí bên Dân trí phải đồng với Dân khí, Dân sinh Toàn nghiệp đổi phải lấy DÂN TR làm Trên Dân trí thấp đề án lừa mị mạnh dễ thuyết phục, trái lại đề án chân mạnh tính khả thi Khi Dân trí cao hơn, chương trình đổi mạnh dạn lại thành khả thi Tuy nhiên, chờ xây dựng tốt Dân trí bắt đầu làm việc khác Vậy nên phải có đồng xây dựng Dân trí Cải cách xã hội, Dân trí cao bước Cải cách lại đưa yêu cầu cao bước Hai mặt tương hỗ nhiều lần suốt trình Xây dựng Dân trí Cải tổ cung đình tạo hội cho Không thể đặt chương trình cách mạng ảo tưởng theo kiểu làm lần xong, mạch tới đích! Chủ nghĩa hội thù địch với Dân trí lợi dụng Dân trí Điều kiện lý tưởng cho bọn hội là: Dân tộc ngủ, họ thức Người lớn giống trẻ con, khen dễ ngủ Những ả ngoại tình chẳng thường cho kẹo, nựng vài câu cho nhỏ lăn ngủ để thu xếp vận hội gì? Dân trí ta thấp, không muốn nói thấp, người trường phái nựng Dân tộc nói Dân trí cao Nhưng khác chỗ có dám vạch rõ thấp chỗ nào, ủng hộ hay ngăn cản nhân tố để nâng cao Dân trí 2/ CÔNG KHAI điều kiện định để nâng cao Dân trí: Trong viết, phần nói Tính cách Việt Nam (bài Đôi điều suy nghĩ ) phần Vượt qua Ngụy biện (bài Chia tay _ thức hệ) cố gắng phác họa tranh chung Dân trí Mỗi nhóm người có đặc điểm riêng, theo tôi, nhược điểm chung nặng nề cần phải khắc phục là: - _ thức xã hội công dân thấp, trước khó khăn chung phản xạ ứng xử tìm lối nhỏ để thích nghi riêng Lâu ngày nhược điểm phát triển thành thói vị kỷ vô cảm trơ trước nỗi đau chung, nỗi đau đồng loại Khi mở cửa, tự chút riêng phát triển, chung ngày tàn tạ Rất nhiều túi riêng phồng lên kho chung cạn - Chủ nghĩa thực dụng du kích Nhu cầu nhận thức thấp Không có nhu cầu thống, chắp vá tùy tiện Vốn không rành mạch (thơ Nguyễn Duy), cốt việc, cốt có lợi trước Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu mắt, Việt Nam thủ đô Ngụy biện (Về chủ đề này, cần có công trình nghiên cứu đầy đủ hơn, không trọng đến ưu điểm, đề cập có chừng mực phạm vi viết này) Muốn nâng cao Dân trí, điều kiện định phải cung cấp trí thức cung cấp thông tin (Đồng thời, phải tạo điều kiện để người dân làm chủ hoạt động kinh tế, kỹ thuật, văn hóa trị đất nước) Điều nói đơn giản thực tế vô khó khăn Vì chế độ Đảng trị giữ độc quyền việc cung cấp tri thức xã hội thông tin xã hội Tất tri thức thông tin có nhiệm vụ phải củng cố cho ý thức hệ phi khoa học, vừa tâm giáo điều, vừa vật thực dụng Vì thế, nghiệp nâng cao Dân trí thực chất đấu tranh không khoan nhượng nhận thức bên Tư với bên _ thức hệ cũ kỹ giả tạo với biến thể môđéc trước sống Nói nâng cao Dân trí mà không tạo điều kiện cho tự tư tưởng tự báo chí nói suông, chí ý đồ kìm hãm Dân trí Nền tảng, cốt lõi Đổi DÂN TR, linh hồn DÂN TR CÔNG KHAI (Glasnost) Chừng chưa có CÔNG KHAI điều bị bưng bít, người dân có hiểu biết đúng, không cung cấp thông tin, mà nâng cao DÂN TR! Không tiếp nhận đầy đủ nguồn thông tin nói đến chuyện làm chủ? Rút cục diện đấu tranh bên đòi mở rộng tính CÔNG KHAI bên kìm hãm tính CÔNG KHAI định tiến triển hay thoái toàn trình đổi đất nước Sự ủng hộ cho tính CÔNG KHAI tiêu chuẩn số để xét xem anh có muốn đổi thật hay đổi giả! Cứ xem tính CÔNG KHAI mở rộng tới đâu biết công đổi tới Quan hệ toàn diện với Mỹ, vào khối Asean kiện quan trọng Đổi thước đo thành tựu Đổi IV/ Triều đại phong kiến cuối cần có thoái vị a/ Thực chất trào lưu cộng sản phương án đổi Trong phần phần trình bày thực chất Trào lưu Cộng sản giới kỷ 19-20 vai trò tích cực tiêu cực lịch sử - Về Triết học, Tiến hóa luận Chủ nghĩa Duy vật lịch sử lý thuyết tư biện, tâm chủ quan siêu hình, cực đoan phiến diện, đem phong trào thời làm quy luật tổng quát Lý luận có giá trị để phê phán xã hội lúc ấy, hòa nhập vào giới ngày nay, lại dùng vào việc xây dựng xã hội văn minh sau - Về Chính trị học, biến tướng Đức trị phong kiến mang màu sắc Công nghiệp, (thậm chí mắc bệnh Công nghiệp), mâu thuẫn nguyên tắc với Dân chủ giới ngày nay, Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu dựa hẳn vào Đạo đức giả định giai cấp tiền phong giả định, để cố định máy chuyên thật Đảng độc quyền thật, nhân danh nhân dân để tước đoạt ức chế quyền làm chủ nhân dân Chuyên Vô sản thử sức cuối triết lý Đức trị trước Lịch sử, lửa Phong kiến tàn lại bùng lên lần cuối trước tắt hẳn - Đối chiếu với giá trị phổ quát vững bền trình tiến hóa nhân loại VĂN H A NHÂN QUY N trào lưu tranh đấu cờ búa liềm kỷ 19-20 trào lưu chân tất yếu cho NHÂN QUY N tối thiểu, trào lưu tầm VĂN H A thấp - Trào lưu Cộng sản hoàn thành sứ mệnh lịch sử nói cách xuất sắc, có thành giành quyền tự cho nhiều dân tộc bị áp Nhưng sau giành NHÂN QUY N tối thiểu, lại ngộ nhận vai trò lịch sử Đáng lẽ phải trút bỏ hoàn toàn nguyên lý dùng cho việc khởi hành, lại sử dụng nguyên lý để tiếp đoạn đường khác hẳn chất so với đoạn đường cũ Ví chạy tiếp sức, đấu thủ vô địch đoạn đầu cho không thay nên giành quyền chạy tiếp chạy đuối sức, đội chắn đích sau Vì kéo dài ưu điểm, nên sau khủng hoảng bắt đầu ngày gia tăng Bên cạnh suy sụp kinh tế suy sụp văn hóa Trong tha hóa toàn xã hội quan trọng tha hóa người nắm quyền lực, tức tha hóa đội ngũ tiền phong giai đoạn trước, điều định chiều hướng đổi giai đoạn sau Trước sóng Dân chủ hóa Thị trường hóa toàn cầu kỷ nguyên Văn minh Tin học, hệ thống giới Cộng sản không đủ sức bao cấp cho ổn định phi lý Sợi dây bảo hiểm đứt phựt, khối Cộng sản rơi tung tóe, mạnh chạy Những quốc gia có chút truyền thống Dân chủ Tư sản tìm đường với cộng đồng nhân loại tương đối dễ dàng Những quốc gia tỉnh táo bị mâu thuẫn dồn ép lâu vỏ ổn định giả tạo, bùng thành lửa nội chiến tàn bạo đau thương Riêng nước châu phong kiến đặc sệt, sau phút choáng váng định bước theo nước Cộng sản đàn anh, định thần lại, thấy ngõ tối thâm u núi rừng châu , có chỗ cho chúa sơn lâm vạn đại dung thân, rút quân đó, cố thủ Việc nước Cộng sản châu trụ lại vỏ Cộng sản có lý Trước đây, theo lý thuyết Chuyên Vô sản nước không chuyên Cộng sản châu Âu mang tiếng xét lại lại Mác thống Chủ nghĩa Mao châu bị xếp vào loại giáo điều, giáo điều Mao đâu phải giáo điều Mác Mao Trạch Đông tuyên bố để đọc Mác-Lênin! Cứ chất Phong kiến Gia trưởng mà cập nhật hóa thành Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Chuyên có khác đâu mà phải học? Những người Cộng sản Việt Nam lúc đầu vào Đảng để đánh Pháp đuổi Nhật biết sách kinh điển Mác câu Mác-Lê truyền khẩu? Ngay từ đầu đảng Cộng sản châu đồng hóa chủ nghĩa Mác theo thể trạng mình, để làm việc Vi thấy Mác lung lay, lãnh tụ Cộng sản châu kịp thời điều chỉnh đến mức cần thiết, thực chất good bye Mác cách không bịn rịn gì, đâu có dại chịu đổ theo Mác? Có thể bỏ chủ nghĩa Mác, lọc lại phần hữu ích cho độc quyền lãnh đạo, không chia xẻ với ai! Đối với văn minh ta lọc để sài phần hữu ích Kinh tế thị trường làm bạn với tất người, người giàu có Còn phần bất lợi cho Dân chủ Đa nguyên vứt bỏ Lọc lấy hai cốt lõi béo bở hai hệ thống ấy, ghép lại thành văn minh đại ta Thế hóm chứ! Làm kinh tế Thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa đứa lai láu cá Trong cách tính toán làm có DÂN? Nhưng thành công phương án châu lại cần yếu tố thuộc Dân: tình trạng nghèo khổ Dân tình trạng Dân trí thấp! Nếu Dân trí Hung, Tiệp khỏi phải bàn Dân trí thấp, nên dọa cho mẻ yên Nếu khéo tận dụng tình trạng Dân trí thấp Dân bảo vệ Thấy nói nhiều nông dân ngoại thành Hà Nội trước không khí đổi hồ hởi năm 86-87 nắm tay đe: Đứa đòi Pháp trị, Đa nguyên, động đến Đảng ông đánh bỏ mẹ! Dân chưa hiểu Pháp trị thể chế Dân chủ để bảo vệ khỏi thứ TRị khác Thấy nói Pháp trị lại nghĩ dùng luật PHP để TRị nên sợ hết vía, cầu cứu lòng thương dân Đức trị, khiến cho ông Đức trị cười thầm: biết bẫy Đức trị Cụ thánh thật, say đạo đức, hướng thượng rúc sâu vào bẫy ta nhiêu! b/ Phải cách nhìn văn hóa va cách ứng sử văn hóa Khi đấu tranh cho Quyền Con người tầm Văn hóa xoay quanh nhu cầu sinh tồn tối thiểu, thiếu thứ chết ngay, nên tâm lý tranh đấu loại tâm lý đơn giản liệt, một còn, chết, hai giới! Bây đổi với số đông xã hội ta, nhu cầu tối thiểu vượt qua, vận động để dân chủ hóa xã hội tranh đấu tầm Văn hóa cao hơn, tâm lý tranh đấu Bởi giữ tâm lý tranh đấu đơn giản liệt ấy, người ta phân liệt nhau, kỳ thị nhau, quy kết cách đơn giản võ đoán: phê phán học thuyết Mác-Lê tức ăn phải bã Thực dân, Đế quốc Đã không tán thành định hướng Xã hội chủ nghĩa phê phán đường lối Đảng cầm quyền tức phản động, phải bỏ tù Đã phê phán độc quyền yêu cầu dân chủ tức nằm âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ Đã không nguyện lòng theo Đảng tức sa sút phẩm chất tăng phẩm chất Đã có quan điểm khác với Đảng bất mãn thiệt thòi quyền lợi Đã Đa nguyên đánh có nguy nước Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu vân vân Cuộc sống Văn hóa giúp người nhận đời vậy, không gian người rộng rãi nhiều, đường đời lối độc đáo Cuộc sống đa dạng có nhiều khả Ta nhìn mâu thuẫn đời cách khoan dung có Văn hóa Trước bao dung đồng loại ta thấy ngượng ý thức đấu tranh giai cấp thường trực sắc bén Ta tự tin hơn, đồng thời biết tin người khác, hiểu anh hùng hết sứ mệnh yên tâm mà rút lui, xã hội không vắng mặt anh mà tắc tỵ Và định đến lúc tâm hồn ta thản, để nhận đời vốn Đa nguyên Vươn tới tầm nhìn Văn hóa, người ta có khát vọng Văn hóa, hiểu lẽ biện chứng nhân đấu tranh dung thứ, đấu tranh mà tâm không ác, dung thứ không tha Đấu tranh bất mãn cho mà bất mãn thay cho người khác Lòng trung thực buộc ta phải đẩy nhận thức tới tận cho rõ trắng đen mà hành vi lại độ lượng Cuộc đấu tranh tầm Văn hóa thấp chọn lựa zêrô số 1, phủ định hoàn toàn cũ, thua hết không Cuộc đấu tranh Văn hóa cao chọn lựa một 10 Cái thắng bảo toàn cũ, nâng cao thêm đoạn, đoạn bỏ qua, đoạn nhỏ chênh lệch xác định hẳn tầm Văn hóa Một bước tiến nhỏ tầm cao khó khăn nhiều bước nhảy vọt tầm thấp Giống quy trình sản xuất tối ưu muốn tăng suất lên 0, 1% Giống hai đội bóng ngoại hạng trứ danh phải phân nhì trận chung kết Có nhìn Văn hóa ta thấy đổi có nhiều mặt được, lại có mặt chưa Cái chưa dường nhân nhượng bao trùm ánh sáng, không khí ta thở, nhân cách người Không có nhân cách người ta sống, chí sống béo tốt Nhưng đến trình độ Văn hóa định người ta thấy thiếu vi lượng con không sống Bởi sống lúc bỏ xa nghĩa sống sinh vật Có nhìn Văn hóa nhận hòa nhập vào Thời làm Kinh tế thị trường mà giữ ý thức hệ Vô sản độc tôn, câu từ ngôn ngữ giao tiếp ta hai nghĩa; khoảng vũ trụ Nhị nguyên đạo đức vỏ ngôn ngữ để phát ngôn bề cho hợp chủ nghĩa, tầng ngầm tự động phiên dịch nghĩa trần trụi thứ Thị trường dã man Và thói quen Ngụy trang gậm nhấm Dân tộc Không thể bắt giống nòi phải trả giá cho gọi ổn định, mà chẳng có ổn định ổn định quyền lực lãnh đạo tập đoàn Thay lời kết Triều Đại Phong Kiến Cuối Cùng Chiếc Bình Phong! Lòng yêu nước khát vọng tự hạnh phúc đưa nước ta vào quỹ đạo Cộng sản với trả giá Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu đắt Nhưng trí tuệ Nhân loại, với thực tiễn xã hội hôm lại chứng minh đường giúp ta đổi xương máu lấy Độc lập khả đưa ta tới đích cuối ngõ cụt, người bạn trước đường quay trở lại Điều không mong muốn, song thật Do chất nhạy bén, nên thực tình quay với đường chung giới rồi, ngõ cụt lùi lại dần phía sau kỷ niệm quên thời ấu trĩ Đáng lẽ phải bộc lộ thẳng thắn với thật ấy, để quên phần khứ thù hận, tha thứ cho lỗi lầm qua, tập hợp lại vốn liếng Dân tộc, hợp sức làm lại nghiệp đất nước bao dung, hỗ trợ bạn bè năm châu Chỉ có chân thành gây khí hồ hởi lòng tin cậy lẫn nhau, có sức mạnh tinh thần chấp cánh cho sức mạnh vật chất, để đưa Dân tộc tới tương lai sáng lạn, tương lai tầm mắt Song hy vọng lóe sáng khoảnh khắc, Dân tộc sa vào cách đổi Tại lựa chọn tưởng đơn giản mà cuối lại không đơn giản? Vì chủ nghĩa Cộng sản qua loài người để lại quốc gia Cộng sản ba hậu quả: - Một sản xuất kinh tế trì trệ, phi quy luật - Một máy chuyên chế khổng lồ - Một hệ tư tưởng văn hóa lạc hậu, giả tạo, phục vụ cho sản xuất máy kể Trong ba yếu tố ấy, yếu tố thứ hai yếu tố có vai trò định khả chuyển hóa đất nước hòa bình Bộ máy có mặt ưu mặt nhược đặc trưng ƯU chỗ: máy trưởng thành từ phong trào giải phóng dân tộc dầy dạn kinh nghiệm, có khả quy tụ vận động quần chúng đông đảo, nhân dân lao động, lực quý lực lượng cầm quyền không dễ có được, ngẫu nhiên mà có Ưu điểm phát huy thành nhân tố thuận lợi cho đổi đất nước cách sáng ổn định, bỏ định hướng Xã hội chủ nghĩa ảo tưởng để chọn mục tiêu thiết thực dân giàu nước mạnh, xã hội công văn minh Người tiền phong việc cứu nước lại có khả tiền phong công đổi Nhược chỗ: pháo đài ý thức hệ chuyên Vô sản, kiểu Đức trị phong kiến chuyên chế nhiều đặc quyền đặc lợi, nặng tính lợi tín lý, nặng đầu óc phân liệt, kỳ thị với trí thức dân chủ Nhược điểm lâu thường xuyên tha hóa đội ngũ tiền phong kia, gặp hội biến máy thành trở ngại khổng lồ, khó khắc phục công đổi Những năm 1986-1988 thời gian tranh chấp hai khả Nhưng không may cho Dân tộc chúng ta, tình hình diễn biến phức tạp số nước khối Liên Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Xô cũ Đông Âu, Trung Quốc cuối năm 80 tác động bất lợi đến Việt Nam Tình hình kích động tự vệ tầng lớp lãnh đạo, làm cho cán cân nghiêng mặt tiêu cực cướp Dân tộc hội nghìn năm có một, để đổi đất nước tinh thần cởi mở, sáng hòa hợp, hòa giải Để hôm lại phải khó nhọc bước tìm kiếm lại tinh thần sáng Những người Cộng sản còng nặng lòng với Dân tộc nhận muốn tiếp tục sống có lương tâm không phân biệt với lực không sáng Đã lỡ hội lịch sử để Đảng chủ nghĩa Giai cấp cực đoan thăng hoa, hóa thân trở thành Đảng có tính chất Dân tộc Dân chủ, Đảng lại trở với quy luật ích kỷ muôn thuở: hòa nhập với giới song lại không muốn đặc quyền đặc lợi, nên máy chủ động thay đổi yếu tố thứ (tức kinh tế), đồng thời cố trì yếu tố thứ ba (tức nguyên tắc trị tư tưởng Chủ nghĩa), dùng hai yếu tố phục vụ cho Từ hình thành phương án Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Và cần tự nhiên phải áp dụng sách hai mặt, tự nhiên cởi mở thẳng thắn với nhau, nói ngọng nghịu! Thay chân thành, cởi mở tin cậy lẫn nhau, lại phải tiếp tục nói dối, lại phải tiếp tục đối phó với nhau! Tham nhũng rươi chạy quanh trận đồ bùng nhùng hai mặt, phát triển thành quốc nạn bất trị Tham vọng lạ lôgíc thông thường đấu tranh sinh tồn tầm thường Đáng lẽ hội thăng hoa kéo Dân trí, Đảng trí lên bậc (Đảng với tinh thần Dân tộc, Dân chủ!) để làm cho cất cánh; ngược lại, Dân tộc phải làm việc gây dựng lại Dân trí, Đảng trí chút một, để tựa vào mà vực tình hình lên Nhưng không đường khác Bởi vận hội bắt nguồn từ phát triển Dân trí vận hội thực Dân tộc Kẻ hội mặt cố tình câu giờ, trì hoãn việc đổi họ chưa thu xếp xong mưu kế, mặt lại muốn tranh thủ tạo vận hội nhanh tốt, Dân trí chưa kịp phát triển để cản trở cách đổi nhanh họ Trạng thái giao thời thời điểm lý tưởng để tranh thủ làm ăn kiếm lợi nên nhiều người (cả bên lẫn bên ngoài) ưa thích đáng ngạc nhiên Khi người tử tế tỉnh ngộ ván đóng thuyền! Dân tộc lại lần đứng trước nhu cầu: Khai DÂN TR, chấn DÂN KH, hậu DÂN SINH (hậu bồi đắp) hiệu mà nhà quốc Phan Chu Trinh hô hào thuở trước Vẫn phải giải lại toán ngày xưa, với thông số hôm Lời hô hào kháng chiến (theo cách nói người Cộng sản lão thành Nguyễn Khắc Viện) lời khai Dân trí, chấn Dân khí đầy tinh Văn hóa Đây đấu tranh nội Dân tộc, chuyện địch, ta Không làm thay Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Quyền phán xử cuối thuộc nội Dân tộc Đây diễn biến hòa bình đầy tính Văn hóa Không có thua một Cái phải thắng, tất giá trị chân cũ phải bảo tồn, tất dự định chân có tiếp tục Lỗi lầm cũ tha thứ công lao cũ lại cần phải phủ định? Không xáo động bạo hành phép xảy Xã hội hòa bình mà lên, tất nhiên cần điều chỉnh nhiều không cần có bước lùi Song đấu tranh có tính chất ôn hòa văn hóa đồng nghĩa với ổn định giả tạo chiều Thái độ lảng tránh trách nhiệm công dân, thái độ ngậm miệng ăn tiền coi có văn hóa được? (Không đấu tranh tới nơi chẳng nhúc nhích!) Im lặng nuôi dưỡng p bức, câu nói nhà Văn hóa, cựu Tổng thống Pháp F Mitterrand thật đáng cho ta suy nghĩ Tôi nghĩ hù dọa đấu tranh cho Dân chủ tất yếu dẫn đến bạo loạn, quy chém giết dã man giới tinh thần Dân chủ đa nguyên không hiểu biết gì, mà tiếp tay cho luận điệu phản động, không muốn cho dân ta mở mày mở mặt, muốn trì Nhân dân ngoan ngoãn để dễ bề sử dụng Nếu thích tìm địch tìm địch đấy! Cái cũ chuyên chế, chật hẹp nên buộc phải phủ định khác với để tồn Chỉ mới, đa nguyên pháp trị, phi ý thức hệ, có khả bao dung Nếu quy luật tiến hóa t ổn, nhiều loạn nhân loại làm có văn minh hôm nay? Chỉ có đấu tranh hòa bình để đạt tới phát triển lành mạnh ổn định thực, ổn định biện chứng Dùng bạo lực Chuyên để giữ ổn định ổn định không lành mạnh mà ổn định giả, mâu thuẫn không khơi thông, tích lũy sinh bạo loạn Đây đấu tranh công khai Chẳng công khai mà phải lấy CÔNG KHAI làm nguyên tắc, làm luật chơi Trước hết phải đấu tranh cho tính CÔNG KHAI, lên án dấm dúi Bóng tối có lợi cho c Khi Đảng tự nhận lấy trách nhiệm người lãnh đạo xã hội ghi vào hiến pháp việc Đảng ảnh hưởng đến xã hội, việc nội Đảng được? Không thực tính CÔNG KHAI, phương án đổi để dân chủ hóa pháp trị hóa xã hội chuyện để nói cho vui Một mặt phải đấu tranh khuôn khổ luật pháp, bảo vệ phần luật tiến Một mặt phải đấu tranh để cải thiện luật pháp Có luật pháp không mâu thuẫn với phát triển, luật pháp giai đoạn hình thành Từ ngày có công đổi mới, Kinh tế có nhiều bước tiến đáng kể, thành đáng vui mừng Nhưng tất điều trình bày nói lên phần tính chất phức tạp tình hình, không đơn giản vẻ bên Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu Nếu không khát vọng có tính Văn hóa cao người dân Việt thực cho phép tạm nghỉ ngơi đôi chút để lo cho mình, mà chẳng cần mệt óc nghĩ điều điều làm gì, để làm phiền lòng cấp lãnh đạo! Một khát vọng mang tính Văn hóa! Ấy khát vọng muốn nhân vận hội mà đưa Dân tộc ta bứt lên, bứt lên để nâng cao số GDP, để cải thiện đời sống, để hòa nhập vào giới, nhằm hóa rồng, mà để Dân tộc tự cải tạo rũ bỏ khuyết tật để nâng lên tầm vóc văn minh thật (chứ tầm vóc hào nhoáng mà ta tự phong), lên tầm vóc mà tiềm Dân tộc cho phép nhọc nhằn Dân tộc đáng đền bù! Cách nước ta mâu thuẫn với khát vọng Nhân văn ấy, nên không tạo tảng Văn hóa vững cho phát triển Kinh tế lành mạnh, xây dựng Dân chủ pháp trị, công nghiệp hóa đại hóa đất nước ta mong muốn Khi ta nắm toàn quyền lực tay, ta làm Dân chủ giả mà chẳng làm được, chẳng cãi miệng ta, mà khối người phụ họa ca ngợi Nhưng trời đất công chỗ: không thành tâm không thu phục lòng người, người tiên tiến, nên có sức mạnh cội nguồn, trước sau Dân tộc bắt ta quay trở lại, trả nợ mà Dân tộc tạm ứng cho ta ta khôn ngoan chiếm đoạt Ta có thoát đời cháu lại phải trả nợ cho mình, quịt nợ Dân tộc? Khốn nỗi, người bị tổn thất Dân tộc, nên phải ngăn chận để trừng phạt đừng phải xảy Trái lại, có đường lối đổi quang minh đại, xuất phát từ nhãn quan Văn hóa cách giải có tính Văn hóa, lấy CÔNG KHAI làm nguyên tắc, có ý kiến xuôi ngược nói cho người nghe, vận mệnh Dân tộc toàn dân thực định đoạt, chẳng có xáo trộn tàn bạo xảy tất thành tựu có bảo toàn, tất dự định đáng tiếp tục, niềm hạnh phúc vô giá chia cho tất người không khí bình, sung sướng nhìn vào mắt chứa chan tin cậy, hưởng thụ tiện nghi kiêu hãnh làm người Điều mười máy tuyên truyền khổng lồ ta cộng với trăm tỷ đô la viện trợ không làm được! Một Chính trị có Văn hóa, mặt vào trình độ quần chúng quảng hoạch định sách trước mắt thích ứng với số đông, mặt khác không lấy tình trạng Văn hóa thấp làm giới hạn lợi dụng nó, trái lại phải tìm cách thỏa mãn nhu cầu có tính VĂN H A NHÂN QUY N thiểu số tầm DÂN TR cao Chính trân trọng thiểu số đảm bảo công cho số đông nâng dần Dân tộc lên, mà không cần đem người làm tiêu chuẩn tức khắc để gò người Nếu đấu tranh giành cơm áo lấy chủ lực số đông lớp dưới, đấu tranh Văn hóa lấy chủ lực thiểu số tầng Văn hóa Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu thuận lẽ tự nhiên Bằng cách ấy, nhu cầu cao thực dần dần, có dung hòa khả thực, quyền lợi nghĩa vụ, dung hòa khối người có trình độ nhu cầu chênh lệch xã hội Một tinh thần đa nguyên rộng rãi may mở lối thoát cho tất người Trong đấu tranh nội bộ, nhiều ta có khả sửa lỗi, có bình phong bên cạnh lỗi nấp vào Trong trường hợp này, giúp sửa đổi không cất hộ bình phong đi! Càng suy nghĩ nội dung tình _ thức hệ Mác xít, thấy rõ _ TH_C APHONG KIẾN TR HNH triều đại phong kiến cuối kìm hãm tiến xã hội, dùng làm BNH PHONG cho yếu tố tiêu cực ẩn nấp t có ý nghĩ muốn phá bình phong đi, trái lại ứng xử theo kiểu: Cứ để đấy, anh nấp nấp, hiểu mà! Sống thời ta theo thời ấy, gặp thời Mác-Lê ta làm luận văn Tiến sĩ Mác-Lê mà sống, cãi làm gì? Đấy bí môn phái hiệp khí đạo đấy! Hình để chẳng chết thật, cảm thấy khốn nạn quá, chịu không nổi, nên phải nói ra! Sao lại không chết ai? Khối kẻ chết theo nghĩa đen, khối kẻ sống dở chết dở bình phong ấy, Dân tộc chết theo nghĩa CHẾT chân CON NGƯI, không chết? nước khác, bình phong không lại đáng quan tâm đến thế! Nhưng Việt Nam khác, bình phong tất cả, Việt Nam TH ĐÔ ngụy biện! Ngụy biện trước hết bình phong để đối diện với Lương tâm Trí tuệ mình! Thế thảnh thơi, muốn làm làm, nói nói, truồi trạch lươn, thời sống Đổi mới, đổi cũ kiếm lãi Đó thủ thuật để trực diện đương đầu với c, trực tiếp đối phó với Thiện! Đó khăn nhà ảo thuật, khăn mở không thành có, có thành không rồi! Mắt trông thấy rành rành mà vậy! Đấy Võ Việt Nam, Xiếc Việt Nam! (Xin Võ sĩ Nghệ sĩ Xiếc thứ lỗi cho mượn từ ngữ cao quý bạn) Quy luật tư tưởng ư, Chính thống ư, Chuẩn đến nước phải Du kích hóa! Ấy bất biến Việt Nam để ứng xử với vạn biến đời! Người ta sống Ngụy biện, lập nghiệp ngụy biện, giết Ngụy biện! Vượt vạn trùng vây, bách chiến bách thắng mà tay bình phong biến hóa Người ta thường nghĩ cách đơn giản thời buổi kinh tế công đấu tranh tư tưởng làm gì, bình phong ấy, với tất thiết chế hệ lụy nó, hàng ngày ngốn Chia tay ý thức hệ Hà Sỹ Phu nhân dân tiền! t người hiểu để có ngày ổn định theo phương án nay, ngân quỹ tiền để kê cho chỗ khập khiễng, vai gầy người dân ghé vào tòa lâu đài bị sụt móng gượng đứng thẳng bình thường mà tiếp đón khách thập phương! Nhưng phí tổn không thấm vào đâu so với trả giá cho băng hoại văn hóa diễn hàng ngày, sau bình phong Muốn biết bình phong quan trọng nhường thử giật bỏ mà xem, người ta lăn xả vào ôm ghì lấy để bảo vệ bảo vệ người thân Và giật bỏ cõi Việt Nam bừng sáng! Vì từ việc bắt đầu cách sáng, vật mang ý nghĩa thật nó! Học thuyết Mác-Lê không dùng vào việc xây dựng xã hội văn minh ngày nay, gây cho nước ta tổn thất không đau đớn, công giúp huy động sức mạnh Dân tộc làm khởi nghĩa Tháng Tám kháng chiến chống ngoại xâm, thay đổi vị trí nước ta đồ giới, nhân dân ta có ngày sống tốt đẹp, mặt góp phần cho người Việt Nam trưởng thành Hãy có cách hành xử trượng phu để Chủ nghĩa từ biệt nhân dân ta cách công khai, chia tay tình nghĩa Chủ nghĩa phải vào đường bí mật, đất nước ta có độc lập, nên tiễn Chủ nghĩa trước Hãy Chủ nghĩa thản! Nếu giai đoạn cuối này, tham chút lợi riêng mà bắt Chủ nghĩa phải đóng nốt vai trò bình phong, che đậy điều khuất tất để gây thêm ác cảm cho hệ Việt Nam sau này, chẳng hóa định lấy oán trả ân cho Mác sao? Việt Nam ta sành chơi bình phong, học thuyết đến không thoát được, thôi, với Mác, nên tha cho Mác! Tôi liều lĩnh vượt qua trở ngại lớn trình độ thô thiển mà giải bày chút nhận thức nông cạn, cốt để thu nhận bảo bạn đọc kính mến Đổi Mới gì? Nếu DÂN TộC thức tỉnh, tự vượt qua mà lên! Đà Lạt, Ngày 19-8-1995 Hà Sĩ Phu Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn: Mõ Hà nội Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia tay ý thức hệ - Hà Sỹ Phu, Chia tay ý thức hệ - Hà Sỹ Phu, Chia tay ý thức hệ - Hà Sỹ Phu

Từ khóa liên quan