Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum

116 851 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 17:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðINH VĂN PHÚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ðà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG ðINH VĂN PHÚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ðặng Văn Mỹ ðà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Tác giả luận văn ðinh Văn Phúc MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn ðề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 ðặc ñiểm quản lý thuế 1.1.3 Vai trò quản lý thuế 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH 11 1.2.1 Công tác lập, giao thực dự toán 12 1.2.2 Tổ chức thực quy trình quản lý thuế 14 1.2.3 Giám sát tuân thủ pháp luật thuế 24 1.2.4 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUÊ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH 27 1.3.1 Nhân tố sách thuế 27 1.3.2 Nhân tố thuộc quan thuế 28 1.3.3 Nhân tố thuộc ñối tượng nộp thuế 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM 32 2.1 ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - Xà HỘI, HỘ KINH DOANH VÀ BỘ MÁY, NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ THUẾ 32 2.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 32 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 33 2.1.3 ðặc ñiểm hộ kinh doanh ñịa bàn 35 2.1.4 Tổ chức máy nguồn nhân lực quản lý thuế 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM 40 2.2.1 Công tác lập, giao thực dự toán 40 2.2.2 Tổ chức thực quy trình quản lý thuế 44 2.2.3 Giám sát tuân thủ pháp luật thuế 57 2.2.4 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 59 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ KON TUM 61 2.3.1 Những thuận lợi, khó khăn, áp lực QLT ñối với HKD 61 2.3.2 Kết ñạt ñược 64 2.3.3 Những hạn chế 65 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ KON TUM 71 3.1 NGHIÊN CỨU CÁC ðIỀU KIỆN TIỀN ðỀ 71 3.1.1 Chủ trương, sách phát triển hộ kinh doanh 71 3.1.2 Mong muốn hộ kinh doanh công tác quản lý thuế 72 3.1.3 Xu hướng quản lý thuế ngành Thuế 73 3.2 QUAN ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ KON TUM 74 3.2.1 Quan ñiểm 74 3.2.2 ðịnh hướng 76 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI HKD TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 78 3.3.1 Xây dựng dự toán thuế ñảm bảo sát với thực tế 78 3.3.2 Hoàn thiện công tác tổ chức thực quy trình quản lý thuế 80 3.3.3 Tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật thuế 87 3.3.4 ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ 90 3.3.5 Hoàn thiện máy nâng cao trình ñộ ñối ngũ công chức 93 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài 95 3.4.2 Kiến nghị Tổng cục Thuế 97 3.4.3 Kiến nghị Cục Thuế tỉnh 97 3.4.4 Kiến nghị UBND thành phố 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT: Bảo vệ môi trường CCT: Chi cục Thuế CQT: Cơ quan thuế CLCCHTT: Chiến lược cải cách hệ thống thuế DTPL: Dự toán pháp lệnh DT: Dự toán DTPð: Dự toán phấn ñấu ðKKD: ðăng ký kinh doanh ðTNT: ðối tượng nộp thuế ðVT: ðơn vị tính GTGT: Giá trị gia tăng HC-NS-TV-ÂC: Hành chính, nhân sự, tài vụ, ấn HðND: Hội ñồng nhân dân HðTVT: Hội ñồng tư vấn thuế HKD: Hộ kinh doanh KBNN: Kho bạc Nhà nước KK-KTT: Kê khai - Kế toán thuế KTNB: Kiểm tra nội LXP: Liên xã, phường LLLð: Lực lượng lao ñộng MB: Môn NHTM: Ngân hàng thương mại NSNN: Ngân sách Nhà nước NNT: Người nộp thuế QLT: Quản lý thuế QLN&CCNT: Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế SXKD: Sản xuất kinh doanh TC-KH: Tài - Kế hoạch THNVDT: Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán TNCN: Thu nhập cá nhân TN: Tài nguyên TTðB: Tiêu thụ ñặc biệt TTHT: Tuyên truyền, hỗ trợ UBND: Ủy ban nhân dân UNT: Ủy nhiệm thu ƯTH: Ước thực DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Một số tiêu kinh tế thành phố Kon Tum 33 2.2 Một số tiêu xã hội thành phố Kon Tum 35 2.3 Tình hình sử dụng lao ñộng HKD 36 2.4 Cơ cấu máy nguồn nhân lực QLT năm 2015 38 2.5 Khối lượng công việc công chức thuộc ðội thuế LXP khu vực Tây Nguyên năm 2014 39 2.6 Dự toán thuế HKD giai ñoạn 2013-2015 40 2.7 Tình hình biến ñộng HKD giai ñoạn 2012-2015 44 2.8 Tình hình quản lý HKD Chi cục Thuế thành phố 46 2.9 Kết khảo sát doanh thu HKD năm 2015 48 2.10 Tình hình nộp tờ khai thuế GTGT TNCN HKD 49 2.11 Kết tính thuế phải nộp HKD 50 2.12 Tình hình nợ cưỡng chế nợ thuế HKD 54 2.13 Tình hình miễn, giảm thuế HKD 56 2.14 Tình hình kiểm tra thuế trụ sở HKD 58 2.15 Các hình thức hỗ trợ người nộp thuế 60 DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ Số hiệu Tên biểu ñồ biểu ñồ 2.1 Cơ cấu giá trị sản xuất thành phố Kon Tum năm 2012 2015 Trang 34 2.2 Quy mô HKD tỉnh Kon Tum 36 2.3 Tình hình thực dự toán thuế HKD 42 2.4 Cơ cấu thuế HKD tổng thuế 44 2.5 Tình hình nộp thuế HKD 52 92 nhắc nhở, ñộng viên nhằm khơi dậy tính tự giác ñể họ chấp hành nghĩa vụ thuế ðồng thời, tăng cường kiểm HKD ñể xử lý sai phạm; nợ thuế dai dẳng dẫn ñến khó thu tiến hành cưỡng chế ñể thu nợ Bốn là, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh Công tác tuyên truyền, hỗ trợ phải ñược thực thường xuyên, liên tục ñể phố biến kịp thời sách thuế ban hành nhằm giúp hộ kinh doanh nắm bắt ñầy ñủ, từ ñó thực ñúng quy ñịnh Bố trí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng ñể giải ñáp kịp thời vướn mắc HKD qua ñiện thoại qua lớp tập huấn, ñối thọai Thành lập tổ tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh bao gồm công chức ðội tuyên truyền, hỗ trợ công chức ðội thuế LXP ñể tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp ñến nhóm HKD nhằm hướng dẫn, giải ñáp kịp thời vướng mắc phát sinh trình thực sách thuế Năm là, nâng cao trách nhiệm ñịa phương, ngành có liên quan công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế Thu thuế kịp thời, ñầy ñủ góp phần ñảm bảo tiêu thu NSNN cấp Vì vậy, cấp ủy ðảng; HðND, UBND phải tăng cường lãnh ñạo, ñạo, ñiều hành tổ chức thực quản lý thuế Các quan thông tin ñại chúng, tổ chức ñoàn thể phải ñẩy mạnh công tác tuyên truyền sách thuế, ñiển hình tiên tiến việc thực pháp luật thuế hộ kinh doanh; công khai kết nộp thuế trường hợp chây ì thuế hộ kinh doanh ñể người dân biết Sáu là, phát triển hoạt ñộng dịch vụ tư vấn thuế ñể làm giảm tải công tác hỗ trợ Chi cục Thuế Hỗ trợ tạo ñiều kiện ñể tổ chức tư vấn thuế, ñại lý thuế, … phát triển nhằm làm ña dạng hình thức hỗ trợ người nộp thuế, giúp hộ kinh doanh có nhiều kênh thông tin ñể lựa chọn, qua ñó giúp Chi cục Thuế giảm ñược áp lực công việc 93 3.3.5 Hoàn thiện máy nâng cao trình ñộ ñối ngũ công chức a Kiện toàn máy Giai ñoạn 2016-2020, biên chế ngành Thuế ổn ñịnh theo tiêu biên chế ñược giao ñến tháng năm 2015, ñó phải bố trí, sử dụng biên chế cho hợp lý Chi cục Thuế phải rà sót lại chức năng, nhiệm vụ ñội nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp công việc bỏ sót nhiệm vụ; quy ñịnh rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ cho ñội trách nhiệm phối hợp ñội ñể làm sở ñánh giá kết qủa thực nhiệm vụ ñội; xếp, bố trí lại nhân ðội thuế cho phù hợp với trình ñộ, lực, sở trường công chức yêu cầu công việc nhằm nâng cao hiệu công tác Công chức, lao ñộng ðội thuế LXP chiếm 28,7% tổng công chức, lao ñộng Chi cục Thuế; tính theo ñịnh mức khối lượng công việc quản lý thuế trung bình công chức, lao ñộng ðội thuế LXP thuộc khu vực Tây Nguyên vượt công chức, lao ñộng Trong năm tới, việc thu thuế ñối với hộ kinh doanh khoán khu vực trung tâm ñược thực ñiểm thu thuế NHTM, KBNN; hộ kinh doanh xa khu vực trung tâm công chức thuế trực tiếp thu; ñến năm 2020, việc thu thuế tổ chức Ủy nhiệm thu thực dẫn ñến khối lượng công việc ðội thuế LXP giảm mạnh Chi cục Thuế ñiều chuyển công chức, lao ñộng sang ñội thuế thực chức quản lý thuế cho phù hợp ðội kiểm tra thuế chưa ñảm bảo ñủ số lượng theo quy ñịnh (hiện thiếu người, ñến năm 2020 thiếu thêm người nữa), ñó phải bổ sung ñầy ñủ, kịp thời ñể ðội thực nhiệm vụ ñảm bảo hiệu lực, hiệu b Nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức Xây dựng kế hoạch ñào tạo, ñào tạo lại, bồi dưỡng cho công chức suốt trình công tác ñể ñảm bảo thực tốt nhiệm vụ giai ñoạn ðối với công chức ñã ñáp ứng ñủ yêu cầu tuyển 94 dụng hạn chế lực cần cho ñi ñào tạo, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ ñể ñáp ứng yêu cầu công việc thực tế Việc ñào tạo, ñào tạo bồi dưỡng cho công chức phải phù hợp theo chức quản lý thuế ðẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu nhằm trang bị kiến thức chuyên ngành, kỹ thành thạo kinh nghiệm xử lý vấn ñề thuế thực tiễn; ñào tạo, bồi dưỡng có thay ñổi sách, quy trình quản lý thuế ñể công chức nắm bắt kịp thời áp dụng tốt vào công việc Xây dựng ñội ngũ công chức thuế ñảm bảo sạch, liêm chính, không gây phiền hà, sách nhiễu ñối với người nộp thuế thực thi công vụ ñể vụ lợi; văn minh, lịch quan hệ giao tiếp với người nộp thuế; ñộng, chuyên nghiệp, hiệu giải công việc Từng công chức phải có ý thức tự giác xây dựng kế hoạch tự học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ; thực nghiêm túc, ñúng quy ñịnh “10 ñiều kỹ luật ñối với công chức, viên chức ngành Thuế”; “Quy ñịnh tiêu chuẩn văn hóa công sở ñạo ñức công chức, viên chức ngành Thuế”; “tuyên ngôn ngành Thuế”, … c Tăng cường ñạo, kiểm soát thực quản lý thuế Chi cục trưởng CCT chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế trước pháp luật toàn hoạt ñộng CCT ñịa bàn Vì vậy, phải tổ chức thực công tác quản lý thuế ñúng theo quy ñịnh pháp luật ðể công tác QLT ñược thực ñảm bảo hiệu lực, hiệu quả, Chi cục trưởng phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Chi cục trưởng phụ trách theo ñịa bàn lĩnh vực; ñồng thời tăng cường ñạo, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực nhiệm vụ QLT ñội công chức Hàng tháng, vào chức năng, nhiệm vụ quy ñịnh, ñội phải xây dựng kế hoạch thực công việc ñội ñể làm sở giám sát, ñạo kịp thời ðội trưởng ñội thuế tổ chức thực nhiệm vụ theo kế 95 hoạch xây dựng; công chức ñược giao nhiệm vụ theo vị trí chức (thuộc ñội thực chức QLT), quản lý ñịa bàn (thuộc ðội thuế LXP) phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn ñể hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao; làm tốt ñược khen thưởng kịp thời, ñể xảy thất thu thuế giải công việc không ñúng quy ñịnh gây ảnh hưởng không tốt cho quan bị xử lý trách nhiệm theo quy ñịnh pháp luật Mỗi tuần, Chi cục trưởng Phó Chi cục trưởng ñược phân công phụ trách ñịa bàn tiến hành kiểm tra tình hình thực tế ñịa bàn ñể nắm tình hình quản lý thuế có ñạo, xử lý kịp thời nhằm tránh thất thu thuế Tăng cường công tác kiểm tra nội ñể phát ngăn chặn kịp thời biểu lợi dụng quyền hạn, gây khó khăn cho HKD thông ñồng làm thất thu thuế Xử lý nghiêm khắc công chức thuế suy thoái, biến chất ñồng thời khen thưởng kịp thời ñội, cá nhân có thành tích 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài - ðối với sách Thuế Môn Theo Luật Phí Lệ phí năm 2015 từ năm 2017, Lệ phí Môn thay Thuế Môn Theo dự thảo Nghị ñịnh quy ñịnh Lệ phí Môn Bộ Tài xây dựng ñang tổ chức lấy ý kiến tham gia HKD có doanh thu 100 triệu ñồng/năm nộp Lệ phí Môn bài; hộ có doanh thu từ 100 ñến 300 triệu ñồng/năm nộp Lệ phí Môn 0,3 triệu ñồng/năm hộ có doanh thu 300 triệu ñồng/năm nộp Lệ phí Môn triệu ñồng/năm Như vậy, sách ñược ban hành, việc tính Lệ phí Môn ñơn giản hộ kinh doanh có doanh thu 100 triệu ñồng/năm ñược tiếp tục ưu ñãi thuế Qua nghiên cứu nhận thấy, Lệ phí Môn có tác dụng tạo ñộng lực giúp cho quan thuế thống kê, kiểm soát HKD nhằm hỗ trợ cho công tác 96 hành thu loại thuế khác Nếu quy ñịnh HKD có doanh thu 100 triệu ñồng/năm nộp Lệ phí Môn có nhiều HKD thuộc diện nộp loại thuế nên công tác quản lý thuế bị buôn lỏng dễ nảy sinh tiêu cực Do ñó, Chính phủ nên xem xét quy ñịnh thu Lệ phí Môn mức hợp lý ñối với HKD có doanh thu 100 triệu ñồng/năm ñể ñảm bảo công tác quản lý thuế ñối với HKD ñạt hiệu cao - ðối với sách thuế GTGT TNCN Hiện nay, HKD có doanh thu từ 100 triệu ñồng/năm trở xuống nộp thuế GTGT TNCN Chính sách quy ñịnh chưa chặt chẽ nên ñã tạo kẽ hở cho HKD có doanh thu 100 triệu ñồng/năm tách thành lập nhiều hộ có mức doanh thu từ 100 triệu ñồng trở xuống, kinh doanh ñịa ñiểm ngành nghề, mặt hàng kinh doanh trước tách thành lập nhiều hộ ñảm bảo hoạt ñộng ñúng quy ñịnh pháp luật kinh doanh ðiều dẫn ñến phát sinh nhiều hộ ảo làm tăng chi phí cho công tác quản lý thuế gây thất thu cho NSNN Mặt khác, HKD có doanh thu từ 100 triệu ñồng/năm trở xuống, mà chủ yếu hộ có doanh thu gần ngưỡng 100 triệu ñồng/năm không kê khai thuế vượt ngưỡng doanh thu ñể ñược hưởng ưu ñãi thuế Vì vậy, Bộ Tài cần nghiên cứu quy ñịnh cho chặt chẽ tránh tạo kẽ hở ñể HKD vận dụng làm thất thu cho NSNN - ðối với Bảng công khai thông tin HKD nộp thuế khoán Theo quy ñịnh, chậm ngày 20/12 hàng năm, Chi cục Thuế gửi Thông báo mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến kèm theo Bảng công khai thông tin HKD nộp thuế khoán cho HKD Trong ñó, Bảng công khai ñược lập cho nhiều hộ theo ñịa bàn, thể ngành nghề kinh doanh; doanh thu tiền thuế khoán theo kê khai; doanh thu tiền thuế khoán theo tính toán quan thuế ñể HKD biết, giám sát, phản hồi ý kiến 97 Qua nghiên cứu nhận thấy, việc gửi danh sách mức thuế khoán hộ kinh doanh khoán ñịa bàn cho hộ kinh doanh biết ñể giám sát, phản hồi ý kiến cách làm hay, phù hợp thực tế; nhiên, ñể nhận ñược ý kiến có chất lượng khó hộ kinh doanh dự ñoán ñược gần ñúng tổng doanh thu hộ xung quanh ñược phần doanh thu có xuất hóa ñơn nên ñược phần thuế khoán có xác thực tế hay không ñể có ý kiến Vì vậy, Bộ Tài cần nghiên cứu ban hành mẫu Bảng công khai cho HKD biết ñược ñầy ñủ thông tin, từ ñó ý kiến phản hồi có giá trị 3.4.2 Kiến nghị Tổng cục Thuế Theo quy ñinh Bộ Tài chính, ñịa bàn chưa thực nộp thuế qua phương thức ñiện tử, quan quản lý thuế ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế ñối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán Vì vậy, Tổng cục Thuế sớm ban hành hướng dẫn ủy nhiệm thu thuế ñể Chi cục Thuế triển khai thực nhằm giảm tải áp lực công việc cho Chi cục Thuế Tăng cường tổ chức lớp ñào tạo, ñào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thuế ñể Chi cục Thuế cử công chức tham gia cập nhật kiến thức, sách kịp thời nhằm phục vụ tốt công tác quản lý thuế 3.4.3 Kiến nghị Cục Thuế tỉnh Hộ kinh doanh ñược quản lý thuế ñịa bàn thành phố Kon Tum chiếm gần 50% tổng số hộ kinh doanh ñang quản lý thuế tỉnh Vì vậy, Cục Thuế cần tăng cường ñạo, kiểm tra công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh Chi cục Thuế thành phố nhằm hướng dẫn, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh trình thực nhiệm vụ Chi cục Thuế Tăng cường tổ chức lớp tập huấn sách, quy trình quản lý thuế ñể Chi cục Thuế nắm bắt ñầy ñủ, kịp thời tổ chức thực quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh ñúng theo quy ñịnh 98 3.4.4 Kiến nghị UBND thành phố Ban hành quy chế phối hợp quan có liên quan thành phố việc cung cấp thông tin thực nhiệm vụ quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh ñịa bàn thành phố nhằm tạo sở pháp lý nâng cao tinh thần trách nhiệm quan việc thực nhiệm vụ thu NSNN Chỉ ñạo các quan, ban, ngành, UBND xã, phường phối chặt chẽ với Chi cục Thuế việc thực nhiệm vụ quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh nhằm ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN hàng năm thành phố KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương ñã nêu lên ñược chủ trương, sách ðảng, Nhà nước, ñịa phương phát triển hộ kinh doanh; mong muốn hộ kinh doanh công tác quản lý thuế xu hướng quản lý thuế Trên sở ñó, kết hợp với sở lý luận Chương việc phân tích, ñánh giá thực trạng công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh Chương 2, tác giả ñã ñề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh ñịa bàn thành phố Kon Tum 99 KẾT LUẬN Trong năm qua, ñể thực chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ðảng, Nhà nước ñã ban hành nhiều sách nhằm khuyến khích, ưu ñãi ñể tạo ñiều kiện cho thành phần kinh tế phát triền Với chủ trương, sách ñúng ñắn, hợp lý này, HKD ñịa bàn thành phố Kon Tum ñã phát triển mạnh mẽ số lượng quy mô kinh doanh, hoạt ñộng rộng khắp ñịa bàn với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau; ñã góp phần thực hoàn thành tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn ñịnh nguồn thu cho thành phố, tạo công ăn việc làm cho lao ñộng, thực thành công chủ trương xóa ñói, giảm nghèo, thành phố Sự phát triển mạnh mẽ HKD ñộng lực tích cực thúc ñẩy Chi cục Thuế ngày phát triển ñại, chuyên nghiệp hơn; công tác QLT ñối với HKD ñảm bảo chặt chẽ, khoa học hơn; trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ công chức QLT ngày nâng cao Tuy nhiên, phát triển mạnh mẽ, ña dạng HKD ñã tạo sức ép lớn, làm bộc lộ hạn chế, yếu công tác quản lý thuế Chi cục Thuế, ñó là: HKD chưa ñược quản lý thuế kịp thời, ñầy ñủ; công tác lập dự toán thuế, tính thuế ñối với HKD nộp thuế khoán chưa sát với thực tế chưa ñảm bảo công tương ñối cho HKD nghĩa vụ nộp thuế; công tác thu nộp thuế, quản lý nợ thuế chưa thực theo quy ñịnh, chưa ñược quan tâm ñúng mức dẫn ñến tiền thuế nợ cao nợ khó thu có xu hướng tăng mạnh; công tác kiểm tra thuế HKD chưa ñảm bảo số lượng nên chưa thể phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế; công tác tuyên truyền, hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế nên chưa thu hút ñược tham gia HKD tầng lớp nhân dân; việc bố trí công chức số ñội thuế chưa phù hợp với lực, sở trường công tác; việc ñạo, kiểm tra, phối hợp thực nhiệm vụ QLT chưa ñược quan tâm ñúng mức, 100 Trên sở phân tích, ñánh giá thực trạng công tác quản lý thuế ñối với HKD ñịa bàn thành phố Kon Tum, Luận văn ñã ñề xuất số giải pháp số kiến nghị nhằm “Hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” thời gian tới Các giải pháp ñó ñược xây dựng theo nhóm sau: Một là, xây dựng dự toán thuế ñảm bảo sát với thực tế; Hai là, hoàn thiện công tác tổ chức thực quy trình QLT; Ba là, tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật thuế; Bốn là, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ; Năm là, hoàn thiện máy nâng cao trình ñộ ñội ngũ công chức Quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh lĩnh vực rộng, phức tạo; ñối tượng nộp thuế nhiều ña số có trình ñộ am hiểu pháp luật thuế thấp; chế, sách, quy trình thuế ñối với HKD chưa ñược ñầy ñủ thường xuyên thay ñổi, Trong ñó, thời gian nghiên cứu có hạn khả nhận thức tác giả chưa ñầy ñủ nên Luận văn khó tránh khỏi sai sót ñịnh Tác giả mong nhận ñược ý kiến ñóng góp quý Thầy, Cô giáo; nhà khoa học; cán bộ, công chức ngành Thuế ñồng nghiệp ñể luận văn ñược hoàn thiện hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum (2015), Niên giám Thống kê năm 2014 [2] Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, Báo cáo công tác quản lý thu thuế từ năm 2012 ñến năm 2015 [3] Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Báo cáo kết ñánh giá tình hình thực Luật Quản lý thuế [4] Cục Thống kê tỉnh Kon Tum (2013), Kết tổng ñiều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012 [5] Cục Thống kê tỉnh Kon Tum (2015), Niên giám Thống kê năm 2014 [6] Cục Thống kê tỉnh Kon Tum (2013), Kon Tum chặng ñường xây dựng phát triển (từ năm 1991 ñến năm 2012 [7] Vũ Văn Cương (2012), Luận án tiến sĩ luật học: Pháp luật quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam - Những vấn ñề lý luận thực tiễn [8] Nguyễn Thị Thùy Dương (2011), Luận án tiến sĩ kinh tế: Quản lý thuế Việt Nam ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế [9] Nguyễn Văn ðang (2014), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Các giải pháp nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Hà Giang [10] Hoàng Văn Hải (2014), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Tăng cường công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế Vĩnh Phúc [11] Học viện Hành (2013), Tài liệu quản lý NSNN [12] Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Kon Tum (2015), Tình hình ñăng ký kinh doanh hộ kinh doanh từ năm 2010-2015 [13] Lê Xuân Quang (2012), Thuế, NXB Lao ðộng, Hà Nội [14] Nguyễn Công Thạch (2012), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế ñối với hộ kinh doanh cá thể ñịa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai [15] Thành ủy Kon Tum (2015), Văn kiện ðại hội ñại biểu ðảng thành phố Kon Tum lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) [16] Thuvienso.edu.vn, Chuyên ñề 8: Tổ chức máy ngành Thuế, ñăng ngày 04/9/2015 [17] Thuvienso.edu.vn, Chuyên ñề 9: Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai ñoạn 2011-2020, ñăng ngày 04/9/2015 [18] ðỗ Minh Thương (2014), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh cá thể ñịa bàn thành phố Bắc Giang [19] Tổng cục Thuế (2008), Chuyên ñề nội dung quản lý thuế [20] Tổng cục Thuế, Quyết ñịnh số 1688/Qð-TCT ngày 06/10/2014 việc ban hành Quy trình Quản lý thuế ñối với HKD [21] ðặng Thị Thùy Trang (2015), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh cá thể ñịa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh [22] Nguyễn Hữu Trung (2013), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Quản lý thu thuế ñối với hộ kinh doanh cá thể ñịa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh [23] Nguyễn Ngọc Trường (2013), Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế ñối với hộ kinh doanh Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An [24] Trung tâm Bồi dưỡng ðại biểu dân cử - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Phương hướng xây dựng cải cách sách thuế ñối với kinh tế cá thể, tiểu chủ, WWW.ttbd.gov.vn [25] Trung tâm Bồi dưỡng ðại biểu dân cử - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Tổng quan quản lý thuế, ngày 28/5/2014 WWW.ttbd.gov.vn [26] Trường ðại học Kinh tế thánh phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Quản lý thuế (Thuế 2), Nxb Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [27] Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Báo cáo kinh tế - xã hội từ năm 2011 ñến năm 2015 [28] Văn phòng Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Văn số 09/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012, hợp Luật Quản lý thuế [29] Viện nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (2012), Kinh nghiệm số nước ñại hóa công tác quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế [30] Trần Việt, Làm ñể nâng cao tính tuân thủ thuế, Tạp chí Thuế Nhà nước số (319) - Kỳ 1/3/2011 [31] Nguyễn Thị Thanh Xuân (2011), Luận văn thạc sĩ kinh tế: ðánh giá chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Chi cục Thuế Quận Website: Chính phủ: www.chinhphu.vn; Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn; Tổng cục Thuế: www.gdt.gov.vn; ðại học ðà Nẵng: www.udn.vn; ðại học Kinh tế - ðại học ðà Nẵng: www.due.edu.vn; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: www.kontum.gov.vn; Cục thuế tỉnh Kon Tum: www.gdt.gov.vn; Cục Thống kê tỉnh Kon Tum: http://thongkekontum.gov.vn; Bách khoa toàn thư Wikipedia: https://vi.wikipedia.org PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỘ KINH DOANH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM Xin chào Quý ông/bà! Trước hết, xin gửi ñến quý ông (bà) lời cảm ơn chân tình Chúng nhóm nghiên cứu thuộc Trường ðại học Kinh tế ðà Nẵng Hiện nay, ñang nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” Chúng mong nhận ñược hợp tác từ phía quý ông (bà) cam kết tất thông tin ñây ñược giữ kín Xin ông (bà) vui lòng dành chút thời gian trả lời câu hỏi sau cách ñánh dấu x vào ô thích hợp Phần Thông tin cá nhân Họ tên: ………………………………………… ……….…………………………………………… …………………… ðịa kinh doanh: ………………………………………………… ……………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh (ðánh dấu x vào ô tương ứng ñây) Thương mại Dịch vụ Ăn uống Sản xuất Khác Xin vui lòng cho biết doanh thu năm 2015 ông/bà: ………………… triệu ñồng Phần Tình hình thực pháp luật thuế hộ kinh doanh Ông/bà có ñược tiếp cận ñầy ñủ thông tin thay ñổi sách thuế, thủ tục hành thuế không? Tiếp cận ñầy Tiếp cận chưa Không ñược ñủ kịp thời kịp thời, ñầy ñủ Tiếp cận Ông/bà có sử dụng hóa ñơn bán hàng Chi cục Thuế không? Rất ñầy ñủ Thực không ñầy ñủ Không thực Ông/bà có sử dụng hóa ñơn bán hàng Chi cục Thuế không? Có sử dụng Không sử dụng Ông/bà sử dụng hình thức toán nảo? Tiền mặt Chuyển khoản Ông/bà nộp thuế theo phương pháp nào? Phương pháp khoán Phương pháp kê khai Phần ðánh giá hộ kinh doanh công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh Chi cục Thuế thành phố Kon Tum Ý kiến ông/bà công tác quản lý thuế Chi cục Thuế thành phố Các nội dung quản lý Rất tốt Tốt Chưa Không tốt tốt Công tác hướng dẫn ñăng ký, kê khai thuế; ñôn ñốc nộp thuế nào? Công tác tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ thuế nào? Công tác tổ chức thu nộp thuế nào? Công tác thu tiền nợ thuế nào? Công tác tập huấn, ñối thoại nào? Xin ông/bà cho biết Chi cục Thuế ñã ñảm bảo công chưa? Công Chưa công Xin ông/bà cho biết Chi cục Thuế thành phố ñã ñảm bảo quản lý hết nguồn thu ñịa bàn chưa? ðã quản lý hết Chưa quản lý hết Xin chân thành cảm ơn ông/bà ñã dành thời gian trả lời Kính chúc ông/bà gia ñình dồi sức khỏe, hạnh phúc ñạt ñược nhiều thành công công việc sống./ Kon Tum, ngày … tháng … năm 2016 [...]... sau: - Luận văn góp phần làm rõ thêm một số vấn ñề về lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế ñối với HKD - Qua phân tích, ñánh giá thực trạng công tác quản lý thuế ñối với HKD trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, luận văn ñề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trong thời gian ñến Do ñó, Luận văn. .. những ưu ñiểm và hạn chế trong công tác quản lý thuế ñối với HKD trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - ðề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với HKD trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trong thời gian tới 3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu: Quản lý thuế ñối với HKD trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Phạm vi nghiên cứu: - Về... cho công tác nghiên cứu, áp dụng cho công tác quản lý thuế ñối với HKD trên ñịa bàn 6 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh Chương 2 Thực trạng công tác quản lý thuế ñối với HKD trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Chương 3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với. .. pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế Quận 1 5 - Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế ñối với hộ kinh doanh cá thể trên ñịa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai”, Luận văn thạc sĩ kinh tế của Nguyễn Công Thạch (2012) Luận văn ñã hệ thống những vấn ñề lý luận về thuế, quản lý thuế và các nhân tố ảnh hưởng ñến quản lý thuế ñối với HKD; sử dụng phương pháp... công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế ñối với hộ kinh doanh, góp phần hoàn thiện chính sách thuế và ñẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tôi chọn ñề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum làm luận văn thạc sỹ của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát những vấn ñề cơ bản về quản lý thuế ñối với HKD - Phân tích, ñánh giá thực... danh bạ hộ kinh doanh Danh bạ quản lý hộ kinh doanh là danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện quản lý thuế ñược lập theo từng ñịa bàn xã, phường, thị trấn hoặc chi tiết theo từng ñường, phố, ngõ xóm… Danh bạ quản lý hộ kinh doanh ñược lập ñầy ñủ cho tất cả các hộ kinh doanh thực tế có hoạt ñộng kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh thuộc diện phải ñăng ký hoặc không phải ñăng ký kinh doanh; hộ kinh doanh. .. của toàn xã hội Trong những năm qua, công tác quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ñã ñược chú trọng, qua ñó ñã góp phần ñảm bảo ổn ñịnh nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Tuy nhiên, khu vực hộ kinh doanh trên ñịa bàn thành phố Kon Tum có số lượng lớn, ñối tượng kinh doanh thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, ý thức chấp hành pháp luật về thuế chưa cao... thông tin ñăng ký thuế, Danh bạ quản lý hộ kinh doanh ñể quản lý thu thuế kịp thời ðể ñánh giá công tác quản lý HKD (bao gồm hộ có ðKKD và hộ không có ðKKD) ta sử dụng chỉ tiêu: Tỷ lệ số HKD ñang quản lý thuế trên tổng số HKD ñang hoạt ñộng, mục ñích nhằm ñánh giá hiệu quả công tác quản lý hộ kinh doanh ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn của Chi cục Thuế Công thức tính: Tỷ lệ số HKD ñang quản lý trên số HKD hoạt... thu thuế của CCT x 100% 1.2.2 Tổ chức thực hiện quy trình quản lý thuế Quy trình quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh là trình tự thực hiện các bước công việc trong quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh và trách nhiệm thực hiện các bước công việc ñó của các bộ phận thuộc Chi cục Thuế Trình tự các bước công việc và trách nhiệm của các bộ phận trong quản lý thuế ñối với hộ kinh doanh như sau: a Quản lý danh... thuế phải nộp hay thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN) [25] Quản lý hộ kinh doanh ñược thực hiện qua các nội dung: 15 (1) Quản lý hộ kinh doanh mới ra kinh doanh: ðối với hộ mới ra kinh doanh nếu chưa có ñăng ký kinh doanh thì ðội KK-KTT tham mưu cho Lãnh ñạo Chi cục Thuế ñể phối hợp với các cơ quan, các ngành, các ñơn vị trên ñịa bàn hướng dẫn hộ kinh doanh làm thủ tục kê khai ñăng ký thuế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum , Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum , Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố kon tum, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan