Truyền thông không uống rượu bia khi tham gia giao thông trên báo mạng điện tử ( khảo sát báo giao thông vận tải, VOV online, vietnannet từ tháng 6 2013 6 2014)

127 485 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016, 09:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ THANH HOÀI TRUYỀN THÔNG “KHÔNG UỐNG RƢỢU BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG” TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ (Khảo sát báo: Giao thong vận tải, vov online, vietnamnet từ tháng 6/2013-6/2014) LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ THANH HOÀI TRUYỀN THÔNG “KHÔNG UỐNG RƢỢU BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG” TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ (Khảo sát báo: Giao thong vận tải, vov online, vietnamnet từ tháng 6/2013-6/2014) Chuyên ngành: BÁO CHÍ HỌC Mã số: 60.32.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn sản phẩm nghiên cứu, chƣa đƣợc công bố công trình khoa học Mọi luận luận văn xác thực Tác giả luận văn Đinh Thị Thanh Hoài LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chƣơng trình Cao học báo chí K16, ngƣời truyền đạt cho kiến thức hữu ích viết báo, làm sở cho thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Lợi tận tình hƣớng dẫn cho thời gian thực luận văn Mặc dù trình thực luận văn có lúc không đƣợc thuận lợi nhƣng thày hƣớng dẫn, bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị giúp đỡ điều tra khảo sát để có liệu làm luận văn Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập nhƣ thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến góp ý Thầy/Cô anh chị học viên Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Đinh Thị Thanh Hoài DANH MỤC VIẾT TẮT ATGT: An toàn giao thông THPT: Trƣờng Trung học Phổ thông WHO: Tổ chức Y tế giới GTGT: Giao thông Vận tài UBATGTQG: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia TS: Tiến sĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Lịch sử nghiên cứu liên quan đến đề tài 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 10 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 11 Phƣơng pháp nghiên cứu: 12 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài: 14 Kết cấu luận văn 14 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG “KHÔNG UỐNG RƢỢU BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG” TRÊN BÁO CHÍ 16 1.1 Khái niệm truyền thông 16 1.2 Truyền thông an toàn giao thông 23 1.3 Thông điệp truyền thông về an toàn giao thông 25 1.4 Thông điệp truyền thông an toàn giao thông báo mạng điện tử 27 1.4.1 Nội dung truyền thông "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" 28 1.4.2 Các yêu cầu thông điệp truyền thông an toàn giao thông 28 1.4.3 Vai trò báo mạng điện tử vấn đề truyền thông “không uống rƣợu bia tham gia giao thông” 30 1.4.4 Nội dung truyền thông "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" báo mạng điện tử 32 1.4.5 Hình thức truyền thông "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" báo mạng điện tử 33 1.4.6 Tiêu chí đánh giá hiệu truyền thông báo mạng điện tử thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" 34 Tiểu kết chƣơng 36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG "KHÔNG UỐNG RƢỢU BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG" QUA CÁC BÁO ĐƢỢC KHẢO SÁT 38 2.1 Giới thiệu báo mạng điện tử đƣợc chọn để khảo sát 38 2.1.1.Giaothongvantai.com 38 2.1.2 Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (Vov.vn) 38 2.1.3.Vietnamnet.vn 39 2.2 Thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" báo điện tử 39 2.2.1 Bình diện nội dung 41 2.2.2 Phân tích hình thức thể 52 2.3 Đánh giá hiệu truyền thông vấn đề an toàn giao thông 61 2.3.1 Hiệu truyền thông thông qua nghiên cứu xã hội học bảng hỏi 61 2.3.2 Hiệu thay đổi hành vi sau tiếp nhận thông điệp 76 2.4 Đánh giá ƣu điểm hạn chế 73 2.4.1.Ƣu điểm: 74 2.4.2 Hạn chế 75 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 76 Tiểu kết chƣơng 78 Chƣơng 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THỐNG “KHÔNG UỐNG RƢỢC BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG” TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 80 3.1 Một số vấn đề đặt 80 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động truyền thông "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" báo mạng điện tử 83 3.2.1 Ban hành quy định pháp luật hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng chống hành vi uống rƣợu bia tham gia giao thông 83 3.2.2 Tăng cƣờng đầu tƣ cho hoạt động truyền thông giảm thiểu hành vi tham gia giao thông uống rƣợu bia 84 3.2.3 Tăng cƣờng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" 85 3.2.4 Thực chiến dịch truyền thông quy mô chuyên nghiệp 86 3.2.5 Tổ chức lại thông điệp 88 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng viết 89 3.2.7 Phối hợp thông tin đơn vị có trách nhiệm hoạt động truyền thông 90 3.2.8 Tổ chức phƣơng thức truyền thông tích hợp để thu hút bạn đọc 92 Tiểu kết chƣơng 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tỷ lệ chia theo đề tài phản ánh 46 Bảng 2: Tỉ lệ sử dụng thể loại 48 Bảng 3: Tỷ lệ sử dụng thông điệp hộp thông tin 56 Bảng 4: Tỷ lệ sử dụng thông điệp ngôn ngữ 58 Bảng 5: Mức độ hấp dẫn yếu tố báo 65 Bảng 6: Đánh giá hiệu thực truyền thông 67 Bảng 7: Đánh giá thực mục tiêu truyền thông 69 Biểu đồ 1: Tỉ lệ sử dụng chi tiết 51 Biểu đồ 2: Tỉ lệ thông điệp tit 54 Biểu đồ 3: Tỷ lệ sử dụng thông điệp sapo 55 Biểu đồ 4: Tỷ lệ ảnh truyền tải thông điệp 59 Biểu đồ 5: Số lƣợng ngƣời đọc báo điện tử 62 Biểu đồ 6: Đánh giá độ hấp dẫn báo 63 Biểu đồ 7: Các thông điệp đƣợc nhận biết 70 Biểu đồ 8: Tỉ lệ thay đổi hành vi 72 Biểu đồ 9: Tỉ lệ gửi ý kiến phản hồi 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở quốc gia nào, ngƣời lái xe uống rƣợu bia bị coi yếu tố mang tính chất nhƣ nguy an toàn giao thông (ATGT) đƣờng Do vậy, phòng chống uống rƣợu, bia lái xe vấn đề tƣơng đối cấp bách an toàn giao thông đƣờng giới, Việt Nam Thực tế cho thấy, kiến thức ngƣời dân ảnh hƣởng rƣợu, bia đến khả lái xe nhƣ hoạt động tuân thủ luật lệ giao thông kém, họ chƣa đƣợc tiếp cận thông tin cách đầy đủ, nhận thức hạn chế Chính vậy, năm qua, Chính phủ tăng cƣờng hoạt động kiểm soát yếu tố gây ảnh hƣởng đến an toàn giao thông đƣờng bộ, song hiệu chƣa đƣợc nhƣ mong muốn Thời gian gần đây, vi phạm luật giao thông có biểu diễn biến phức tạp, nguyên nhân liên quan rƣợu, bia đƣợc chuyên gia đánh giá nghiêm trọng Thực tế, số ngƣời không tự kiểm soát đƣợc hành động sau uống bia lớn đƣợc chứng minh số ngƣời bị tai nạn, chí bị chấn thƣơng sọ não điều khiển phƣơng tiện sau sử dụng rƣợu, bia mức đáng báo động Luật giao thông đƣờng quy định: cấm hoàn toàn việc sử dụng rƣợu bia lái xe ôtô tham gia giao thông hạn chế đến mức thấp nồng độ cồn máu ngƣời xe gắn máy Đồng thời, Nghị định 34 quy định rõ mức xử phạt tăng nặng hành vi điều khiển phƣơng tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn Những ảnh hƣởng không tốt rƣợu, bia sức khỏe ngƣời biết, song có thực tế ngƣời dũng cảm từ bỏ đƣợc Điều đặc biệt nguy hiểm ngƣời điều khiển phƣơng tiện giao thông bởi, họ không đủ tỉnh táo làm chủ hành vi Hàng loạt vụ tai nạn giao 11 Theo ý kiến bạn, thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" cần đƣợc đƣa báo mạng điện tử nhƣ phù hợp? Cuối cùng, xin bạn vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên: Nam Nữ: Tuổi: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Xin chân thành cảm ơn bạn ! Nếu bạn có thêm ý kiến đóng góp, xin liên lạc với Đinh Thị Thanh Hoài email: hoai.ptv@gmail.com Phụ lục 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU Đề tài: Thông điệp truyền thông “không uống rƣợu bia tham gia giao thông” báo mạng điện tử Việt Nam (Khảo sát báo điện tử Giao thông vận tải, báo điện tử Đài tiếng nói Việt nam báo điện tử Vietnamnet từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014) -o0o Họ tên: Cơ quan: Chức vụ: 109 Câu hỏi 1: Ông/bà có quan tâm tới thông điệp hoạt động truyền thông không? Câu hỏi 2: Theo ông/bà mục tiêu chủ yếu truyền thông báo chí gì? - Thu hút quan tâm công chúng - Thay đổi nhận thức công chúng - Giải vấn đề - Khác (nêu rõ gì) Câu hỏi 3: Theo anh chị, bên liên quan phải có trách nhiệm nhƣ việc truyền tải thông điệp truyền thông lên báo chí? - Trách nhiệm quan chủ quản - Trách nhiệm tòa soạn - Trách nhiệm phóng viên? Câu hỏi 4: Trách nhiệm truyền tải thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" đƣợc thực quan báo chí ông/bà nhƣ nào? Câu hỏi 5: Trƣớc sáng tạo tác phẩm, ông/bà có nghĩ tới truyền tải thông điệp không? Câu hỏi 6: Ông/bà áp dụng quan điểm vào thực tế tác nghiệp nhƣ nào? Câu hỏi 7: Xin cho ví dụ cụ thể? Câu hỏi 8: Với trƣờng hợp loạt " " trách nhiệm đƣợc thực nhƣ thƣa ông/bà? CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU Đề tài: Thông điệp truyền thông “không uống rƣợu bia tham gia giao thông” báo mạng điện tử Việt Nam (Khảo sát báo điện tử Giao thông vận 110 tải, báo điện tử Đài tiếng nói Việt nam báo điện tử Vietnamnet từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014) -o0o Họ tên: Cơ quan: Chức vụ: Câu hỏi 1: Ông/bà có quan tâm tới thông điệp hoạt động truyền thông không? Câu hỏi 2: Theo ông/bà mục tiêu chủ yếu truyền thông báo chí gì? - Thu hút quan tâm công chúng - Thay đổi nhận thức công chúng - Giải vấn đề - Khác (nêu rõ gì) Câu hỏi 3: Theo anh chị, bên liên quan phải có trách nhiệm nhƣ việc truyền tải thông điệp truyền thông lên báo chí? - Trách nhiệm quan chủ quản - Trách nhiệm tòa soạn - Trách nhiệm phóng viên? Câu hỏi 4: Trách nhiệm truyền tải thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" đƣợc thực quan báo chí ông/bà nhƣ nào? Câu hỏi 5: Trƣớc sáng tạo tác phẩm, ông/bà có nghĩ tới truyền tải thông điệp không? Câu hỏi 6: Ông/bà áp dụng quan điểm vào thực tế tác nghiệp nhƣ nào? Câu hỏi 7: Xin cho ví dụ cụ thể? Xin cảm ơn ông/bà 111 Trả lời bà:Trƣơng Lê Na Cơ quan: VOVTV - ĐTNVN Chức vụ: biên tập viên/phát viên Câu hỏi 1: Ông/bà có quan tâm tới thông điệp hoạt động truyền thông không? Trả lời: Có Câu hỏi 2: Theo ông/bà mục tiêu chủ yếu truyền thông báo chí gì? - Thu hút quan tâm công chúng - Thay đổi nhận thức công chúng - Giải vấn đề - Khác (nêu rõ gì) Trả lời: Cả ý Câu hỏi 3: Theo anh chị, bên liên quan phải có trách nhiệm nhƣ việc truyền tải thông điệp truyền thông lên báo chí? - Trách nhiệm quan chủ quản - Trách nhiệm tòa soạn 112 - Trách nhiệm phóng viên? Trả lời: Cơ quan chủ quản: định hƣớng tuyên truyền, vừa đảm bảo tôn mục đích, vừa đảm bảo phong mỹ tục, truyền thống dân tộc; đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp mang tính sáng tạo, đổi việc đề hình thức tuyên truyền, tránh sáo mòn, rập khuôn cũ kỹ, ko hợp thời đại - Tòa soạn: Phân công, bố trí nhân lực, kỹ thuật, phƣơng tiện, tài tham gia hoạt động tuyên truyền cách phù hợp, đầy đủ nhất, tránh đầu voi đuôi chuột; tiếp thu ý kiến sáng tạo đổi phƣơng thức tuyên truyền - Phóng viên: tìm hiểu kỹ, sâu có trách nhiệm tới với hoạt động tuyên truyền mà tòa soạn quan đề ra; tìm tòi sáng tạo hình thức thể cho sinh động, hấp dẫn đa dạng Câu hỏi 4: Trách nhiệm truyền tải thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" đƣợc thực quan báo chí ông/bà nhƣ nào? Trả lời: Thông điệp đƣợc thể qua tác phẩm báo chí đƣợc đăng tải/phát sóng kênh tin tức ĐTNVN; đồng thời, kênh VOVGT quốc gia có phối hợp thƣờng xuyên với ban ngành chức liên quan đến lĩnh vực giao thông mà đặc biệt UBATGTQG việc hƣớng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng rƣợu bia tham gia giao thông Câu hỏi 5: Trƣớc sáng tạo tác phẩm, ông/bà có nghĩ tới truyền tải thông điệp không? Trả lời: có Câu hỏi 6: Ông/bà áp dụng quan điểm vào thực tế tác nghiệp nhƣ nào? Trả lời: Bản thân nêu cao tinh thần làm việc để truyền tải cách trung thực đến công chúng, bàn bạc , hỏi ý kiến đồng nghiệp trƣớc viết tin đƣa lên trang mạng thhoong tin truyền 113 tải có ý nghĩa đƣợc làm cẩn thận nhằm mục đích đƣa thông điệp có ích đến công chúng Câu hỏi 7: Xin cho ví dụ cụ thể? Trả lời: Ví dụ thông điệp “ uống rƣợu không lái xe” đồng nghiệp bàn bạc kỹ lƣỡng trƣớc cho lên trang mạng để viết thông tin sau có hình ảnh tốt đƣợc đƣa đến công chúng Xin cảm ơn bà Trả lời bà: Nguyễn Thị Thu Cơ quan: Vietnamnet.vn Chức vụ: biên tập viên Câu hỏi 1: Ông/bà có quan tâm tới thông điệp hoạt động truyền thông không? Trả lời: Có Câu hỏi 2: Theo ông/bà mục tiêu chủ yếu truyền thông báo chí gì? - Thu hút quan tâm công chúng - Thay đổi nhận thức công chúng - Giải vấn đề - Khác (nêu rõ gì) Trả lời: Cả ý Câu hỏi 3: Theo anh chị, bên liên quan phải có trách nhiệm nhƣ việc truyền tải thông điệp truyền thông lên báo chí? - Trách nhiệm quan chủ quản - Trách nhiệm tòa soạn - Trách nhiệm phóng viên? 114 Trả lời: Cơ quan chủ quản: có định hƣớng tuyên truyền để rập khuôn cũ kỹ, ko hợp thời đại - Tòa soạn: Phân công, bố trí nhân lực, kỹ thuật, phƣơng tiện, tài tham gia hoạt động tuyên truyền cách đầy đủ nhất, tiếp thu ý kiến sáng tạo đổi hình thức tuyên truyền thông điệp - Phóng viên: có trách nhiệm với hoạt động tuyên truyền mà tòa soạn quan đề ra; phải có óc snags tạo để hình thức thể cho sinh động hấp dẫn Câu hỏi 4: Trách nhiệm truyền tải thông điệp "không uống rƣợu bia tham gia giao thông" đƣợc thực quan báo chí ông/bà nhƣ nào? Trả lời: Thông điệp đƣợc thể qua tác phẩm báo chí đƣợc đăng báo mạng vietnamnet; đồng thời thƣờng xuyên phối hợp với ban ngành chức liên quan đến lĩnh vực giao thông thực số biện pháp tuyên truyền thông điệp đến công chúng không uống rƣợu bia tham gia giao thông Câu hỏi 5: Trƣớc sáng tạo tác phẩm, ông/bà có nghĩ tới truyền tải thông điệp không? Trả lời: có Câu hỏi 6: Ông/bà áp dụng quan điểm vào thực tế tác nghiệp nhƣ nào? Trả lời: Tôi đặt mục tiêu làm việc hiệu lên hàng đầu Chính mà công tác chuyển tải thông điệp lên trang mạng Vietnamnet đƣợc đồng nghiệp bàn bạc kỹ để tìm cách chuyển tải thông điệp cách đơn giản nhƣng lại dễ hiểu để công chúng ddonss nhậ cách nhanh Câu hỏi 7: Xin cho ví dụ cụ thể? Trả lời: Ví dụ thông điệp “ nói không với rƣợu bia tham gia giao thông” đồng nghiệp bàn bạc kỹ, hỏi ý kiến Ban ATGT để làm nội 115 dung hình ảnh vừa có ý nghĩa vừa dễ hiểu để công chúng cảm nhận đƣợc thông điệp nhƣ lời dẫn, nhƣ mach bảo công chúng nên thận trọng uống rƣợu mà tham gia giao thông Xin cảm ơn bà Phụ Lục 10 lời khuyên giúp bạn lái xe an toàn (phần 1) Thứ 5, 08:32, 02/01/2014 VOV.VN - Xe ngày an toàn hơn, đường sá tốt hơn,… Thực tế, hầu hết tai nạn giao thông lại lỗi người điều khiển Ngày nay, điều khiển xe có độ an toàn cao hơn, chạy xe đƣờng tốt hơn… Chiń h vì thế , Mỹ giảm tỉ lệ tử vong tai nạn giao thông thấp đƣợc ghi nhận năm 2008 (nguồn: NHTSA - Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ) Nhƣng đáng tiếc số tai nạn ô tô tử vong toàn nƣớc Mỹ đáng kinh ngạc: Trong năm 2008, có gần triệu vụ tai nạn xe Mỹ với 37.000 ca tử vong Hơn nữa, tai nạn ô tô nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong độ tuổi từ 34 nƣớc Sự phát triển khoa học công nghệ giúp tiếp tục làm giảm số thƣơng vong tai nạn ô tô , nhƣng tồn thực phần lớn vụ tai nạn ô tô lỗi ngƣời điều khiển xe Cách tốt để làm giảm nguy tai nạn thay đổ i thói quen lái xe Dưới 10 lời khuyên thực hữu ích giúp bạn hành khách bạn tham gia giao thông an toàn 10 Tuyệt đối không lái xe say rƣơ ̣u 116 Theo số liê ̣u của Cu ̣c An toàn giao thông quố c gia Hoa Kỳ , 30 % vụ tai nạn ô tô đáng tiếc nƣớc này liên quan tới việc lái xe có sử dụng cồn Những vụ tai nạn làm 11.773 ngƣời chết riêng năm 2008 Phần lớn số này, lái xe tránh đƣợc tai nạn xảy nhận thức đƣợc rằ ng sử dụng đồ uống có cồn lái xe nguy hiểm Đồ uống có cồn nguyên nhân khiế n lái xe không làm chủ đƣợc tay lái, dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc Ngay có nồng độ cồn máu thấp , phản xạ ngƣời lái xe bị chậm lại dễ dàng có định sai lầ m điề u khiể n xe Nếu nồng độ cồn máu cao , ngƣời lá i xe sẽ rơi vào tra ̣ng thái không tỉnh táo với các biể u hiê ̣n nhƣ : nhòe mắt, nhìn thành chí nhận thức Ở Mỹ , ngƣời ta hay nói với rằ ng : nế u ba ̣n lái xe với nồ ng đô ̣ cồ n máu ở mƣ́c 0,08 hoă ̣c cao thì hành trình của ba ̣n hoàn toàn có thể thẳ ng tới nhà tù Nế u ba ̣n đã uố ng rƣơ ̣u , tố t nhấ t nên nhờ mô ̣t ngƣời ba ̣n tỉnh táo lái xe cho bạn taxi nhà Còn bạn có kế hoạch uống trƣớc đó, bạn nên chắ c chắ n rằ ng ̀ h có lái xe cùng 117 Không cha ̣y xe quá tố c đô ̣ cho phép Cục An toàn giao thông quốc gia Mỹ gi ải thích hậu việc lái xe quá tố c đô ̣ theo cách đơn giản nhƣ sau : “ Tố c đô ̣ là mô ̣t nhƣ̃ng nguyên nhân thƣờng thấ y ở các vu ̣ tai na ̣n giao thông Hàng năm, nề n kinh tế thiê ̣t ̣i ƣớc tính khoảng 40 tỉ USD cho vụ tai nạn có liên quan đến tốc độ Năm 2008, chạy tốc độ chiếm 31 % nguyên nhân dẫn tới các vu ̣ tai na ̣n chế t ngƣời làm 11.674 ngƣời thiê ̣t ma ̣ng” (nguồ n: NHTSA) Mô ̣t ví du ̣ về viê ̣c điề u khiể n xe thành phố , nế u ba ̣n lái xe quá tố c đô ̣ 16 km/h thì ba ̣n chỉ tiế t kiê ̣m đƣơ ̣c vài phút đó thì nguy tai na ̣n tăng lên tới 50% Ngay cả cha ̣y xe đƣờng dài , thời gian ba ̣n tiế t kiê ̣m sẽ không đáng kể so với nguy xảy tai na ̣ n về tố c đô ̣ Bạn ý tuân theo bảng giới ̣n tố c đô ̣ đƣờng Nế u thƣ̣c sƣ̣ cầ n phải nhanh thì có mô ̣t giải pháp hơ ̣p lí là khởi hành sớm Tránh tập trung điều khiển xe 118 Rấ t nhiề u bang ta ̣i Mỹ đã thông qua điề u luâ ̣t cấ m sƣ̉ du ̣ng điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng lái xe Nguyên nhân là mỗi năm toàn nƣớc Mỹ có tới 2.600 ngƣời chế t liên quan tới hành đô ̣ng (Theo ƣớc tiń h của ta ̣p chí Live Science) Trên thƣ̣c tế , số này có thể còn rấ t thấ p viê ̣c sƣ̉ du ̣ng điê ̣n thoa ̣i lái xe vẫn không ngƣ̀ng tăng lên Nế u ba ̣n nghi ̃ nói chuyện hay nhắn tin lái xe mô ̣t vấ n đề lớn thì ba ̣n haỹ cân nhắ c điề u này: Mô ̣t nhà nghiên cƣ́u đã chỉ rằ ng phản ứng ngƣời lái xe 20 tuổ i nói chuyê ̣n điê ̣n thoa ̣i cũng giố ng nhƣ cu ̣ già 70 tuổ i lái xe Hơn nƣ̃a, viê ̣c dùng điê ̣n thoa ̣i lái xe có thể giảm 20 % khả phản ứng ngƣời điều khiển xe Tuy nhiên, không chỉ viê ̣c sƣ̉ du ̣ng diê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng mới gây sƣ̣ mấ t tâ ̣p trung mà ăn uống , trang điể m , sƣ̉ du ̣ng thiế t bi ̣điê ̣n tƣ̉ hay nói chuyê ̣n với hành khách dẫn đến thiếu tập trung ngƣời lái xe Không lái xe buồ n ngủ 119 Lái xe tình trạng buồn ngủ nguy hiểm không việc bạn lái xe say rƣơ ̣u Mô ̣t nhà nghiên cƣ́u ta ̣i Đa ̣i ho ̣c Công nghê ̣ Virginia cho rằ ng 20% vụ tai na ̣n có nguyên nhân ngủ gậ t ( Nguồ n tƣ̀ kênh Denver ) Nế u mô ̣t tài xế mệt ngủ gật lái xe hậu điều đoán trƣớc đƣợc Ngay cả cha ̣y xe đƣờng cao tố c tƣơng đố i thẳ ng , lái xe ngủ gật làm xe văng khỏi đƣờng Và tất nhiên, cố i, cô ̣t điê ̣n, vƣ̣c hay tru ̣ cầ u sẽ trở thành phần kịch thảm họa chết ngƣời Giải pháp đơn giản là: Ngủ thật sâu giấc! Bạn nên chắn ngủ đủ tiế ng mô ṭ ngày ? Điề u này không chỉ áp du ̣ng với đêm trƣớc chuyế n mà nên trở thành quy luật thƣờng xuyên Thắ t dây an toàn 120 Dây an toàn bảo vê ̣ ma ̣ng số ng của ba ̣n Thắ t dây an toàn đúng cách sẽ giúp tránh khỏi nguy bị lắc xe tồi tệ văng qua kính chắn gió Theo thố ng kê của NHTSA , mô ̣t nƣ̉a số ngƣời c hế t vì tai na ̣n giao thông ở nƣớc này không thắt dây an toàn Con số này còn đáng sơ ̣ đố i với nhƣ̃ng ngƣời trẻ tuổ i : 70% số nạn nhân vụ tai nạn chết ngƣời đô ̣ tuổ i tƣ̀ 13 – 15 đã không thắ t dây an toàn Trong phầ n lớn các vu ̣ tai na ̣n xe , hô ̣i số ng sót của ba ̣n sẽ lớn nế u ba ̣n thắ t dây an toàn Ngay cả xe va cha ̣m ở tố c đô ̣ thấ p , ngƣời không thắ t dây an toàn có thể nhào đằng trƣớc đập vào cửa xe , gây chấ n thƣơng nă ̣ng ở đầ u hoă ̣c gaỹ xƣơng Ở tốc độ cao , số phâ ̣n của nhƣ̃ng ngƣời không thắ t dây bao hiể m sẽ còn khủng khiếp Nạn nhân bị chấn thƣơng nặng văng qua cửa kính ; xe khác đâm vào “ha ̣ cánh” xuố ng đƣờng; va đâ ̣p vào hoă ̣c nhà cƣ̉a ở vâ ̣n tố c 80 km/h./ (Còn nữa) Hứa Mạnh/VOV online MỞ CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN TẠO THÓI QUEN “Đã uống rƣợu, bia không lái xe” 121 Cập nhật: 02/10/2013, 05:57 [GMT+7] Trong tháng cuối năm, Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai chuyên đề tuyên truyền xử lý vi phạm nồng độ cồn toàn quốc triển khai thí điểm tỉnh Quảng Ninh xử lý nồng độ theo kinh nghiệm quốc tế với hƣớng đơn giản thủ tục kiểm tra Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp nói: "Soi kính lúp thấy dòng khuyến cáo uống bia không lái xe" vỏ lon bia Sáng 1/10, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Họp báo chuyên đề tuyên truyền, xử lý vi phạm nồng độ cồn Trong tháng cuối năm, Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai chuyên đề tuyên truyền xử lý vi phạm nồng độ cồn toàn quốc triển khai thí điểm Quảng Ninh xử lý nồng độ theo kinh nghiệm quốc tế với hƣớng đơn giản thủ tục kiểm tra Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Hiệp hội Rƣợu, bia nhà sản xuất đồ uống có cồn tham gia tích cực công tác phòng chống rƣợu, bia lĩnh vực 122 giao thông “Hiện có nhà sản xuất bia ghi khuyến cáo sản phẩm tác hại rƣợu, bia điều khiển phƣơng tiện ngƣời tiêu dùng, nhƣng vị trí khó tìm, chữ bé phải soi kính lúp thấy, Ủy ban ATGT Quốc gia mong muốn nhà sản xuất ghi rõ để ngƣời sử dụng đồ uống có trách nhiệm, có kế hoạch lựa chọn phƣơng tiện phù hợp tham gia giao thông uống rƣợu, bia không lái xe” - ông Hiệp nhấn mạnh Trong chiến dịch này, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội thảo bàn trách nhiệm doanh nghiệp, nhà sản xuất việc sản xuất, lƣu thông, kinh doanh buôn bán, quảng cáo đồ uống có cồn… tăng cƣờng lực cho đội ngũ quản lý vận tải quy định pháp luật hoạt động vận tải đƣờng biện pháp phòng chống vi phạm nồng độ cồn Khánh Hà 123
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thông không uống rượu bia khi tham gia giao thông trên báo mạng điện tử ( khảo sát báo giao thông vận tải, VOV online, vietnannet từ tháng 6 2013 6 2014) , Truyền thông không uống rượu bia khi tham gia giao thông trên báo mạng điện tử ( khảo sát báo giao thông vận tải, VOV online, vietnannet từ tháng 6 2013 6 2014) , Truyền thông không uống rượu bia khi tham gia giao thông trên báo mạng điện tử ( khảo sát báo giao thông vận tải, VOV online, vietnannet từ tháng 6 2013 6 2014)

Từ khóa liên quan