hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học công nghiệp tp HCM

115 216 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2016, 20:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LƢƠNG THẾ VINH PHẠM ĐỨC VIỆT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NAM ĐỊNH, 2015 BỘ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LƢƠNG THẾ VINH PHẠM ĐỨC VIỆT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Đẩu NAM ĐỊNH, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”, công trình nghiên cứu khoa học độc cá nhân dƣới hƣớng dẫn TS Trần Văn Đẩu - Khoa Kinh tế - Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh Mọi số liệu sử dụng luận văn trung thực kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc công bố trƣớc Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm có vấn đề khiếu nại bị quy kết phô tô nguyên công trình nghiên cứu ngƣời khác Nam Định, ngày tháng Học viên Phạm Đức Việt ii năm 2015 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên phân loại đội ngũ giảng viên 1.1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên 1.1.2 Phân loại đội ngũ giảng viên 1.1.2.1 Về số lƣợng giảng viên 1.1.2.2 Về chất lƣợng giảng viên 1.2 Đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 1.3 Vai trò, ý nghĩa đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 10 1.3.1.Vai trò đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 10 1.3.2 Ý nghĩa đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 11 1.4 Nội dung chủ yếu hình thức đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 11 1.4.1 Nội dung chủ yếu đào tạo đội ngũ giảng viên 11 1.4.1.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển 11 1.4.1.2 Xác định nội dung công tác đào tạo phát triển 12 1.4.1.3 Xác định mục tiêu đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên: 12 1.4.1.4 Xây dựng chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên: 13 1.4.2 Hình thức đào tạo đội ngũ giảng viên 14 1.5 Các tiêu phản ánh kết đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học .15 1.5.1 Tỷ lệ giảng viên trình độ ĐH, ThS., TS., PGS., GS./giảng viên quy đổi 15 1.5.2 Tỷ lệ sinh viên/1giảng viên trình độ ĐH, ThS, TS, PGS, GS 15 1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng tới đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học .16 1.6.1 Các nhân tố bên 16 iii 1.6.1.1 Các nhân tố thuộc giảng viên 16 1.6.1.2 Các nhân tố thuộc nhà trƣờng 16 1.6.2 Các nhân tố bên 25 1.6.2.1 Chính sách vĩ mô hỗ trợ nhà nƣớc tổ chức quốc tế 25 1.6.2.2 Sự phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ phát triển đào tạo 26 1.6.2.3 Đào tạo nghề chất lƣợng đào tạo nghề 26 1.6.2.4 Thị trƣờng lao động 27 1.7 Kinh nghiệm đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên số tr ƣờng đại học nƣớc 27 1.7.1 Liên kết đào tạo với giảng viên nước Khoa Quốc tế trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu 27 1.7.2 Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội 28 1.7.2.1 Về quy định tiêu chuẩn giảng viên 29 1.7.2.2 Việc tạo nguồn để đào tạo phát triển giảng viên 29 1.7.2.3.Việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Tổng quan trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 33 2.1.2 Đặc điểm trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 35 2.1.2.1 Về cấu tổ chức 35 2.1.2.2 Cấp bậc đào tạo 37 2.1.2.3 Loại hình đào tạo, hệ đào tạo 37 2.1.2.4 Ngành nghề đào tạo 38 2.2 Thực trạng đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh .40 2.2.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên 40 2.2.2.Cơ cấu đội ngũ giảng viên 42 2.2.2.1 Cơ cấu giảng viên theo độ tuổi 42 2.2.2.2 Đội ngũ giảng viên phân theo thâm niên 43 iv 2.2.2.3 Đội ngũ giảng viên phân theo giới tính 44 2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 45 2.2.3.1 Đào tạo thông qua biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo 45 2.2.3.2 Đào tạo thông qua thực nhiệm vụ giảng dạy giảng viên 45 2.2.3.3 Đào tạo thông qua thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 46 2.2.4 Đào tạo phát triển giảng viên theo phương pháp dài hạn 48 2.2.4.1 Quy định Bộ giáo dục Đào tạo cấu giảng viên trƣờng đại học 48 2.2.4.2 Đào tạo phát triển giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 48 2.2.4.3 Đào tạo phát triển giảng viên thông qua chƣơng trình Hợp tác quốc tế 51 2.2.4.4 Tổ chức đào tạo ngắn hạn với dự án 52 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 53 2.3.2 Các nhân tố bên 53 2.3.2.1 Các nhân tố thuộc giảng viên 53 2.3.2.2 Các nhân tố thuộc nhà trƣờng 54 2.3.3 Các nhân tố bên 63 2.3.3.1 Các nhân tố gắn liền với luật pháp, sách chế nhà nƣớc 63 2.3.3.2 Chế độ tiền lƣơng giảng viên thấp 63 2.3.3.3 Yếu tố văn hóa xã hội xu hội nhập giáo dục đào tạo 64 2.4 Đánh giá công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 65 2.4.1 Thành tựu đạt công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 65 2.4.1.1 Xây dựng chiến lƣợc đào tạo phát triển giảng viên 65 2.4.1.2 Xây dựng tiêu chí cụ thể đào tạo phát triển giảng viên 65 2.4.1.3 Đào tạo phát triển giảng viên chuyên môn lực nghiên cứu 66 v 2.4.1.4 Chế độ khuyến khích giảng viên tích cực biên soạn giáo trình NCKH, học tập nâng cao trình độ 67 2.4.2 Hạn chế công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 67 2.4.2.1 Chất lƣợng giảng dạy chƣa đạt yêu cầu 67 2.4.2.2 Đối tƣợng đào tạo, chuẩn bị trình độ chuyên môn ngoại ngữ giảng viên trƣờng nhiều hạn chế 68 2.4.2.3 Cơ chế quản lý 68 2.4.2.4.Công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên 69 2.4.2.5 Trách nhiệm công tác, lề lối làm việc 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: 69 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 70 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 70 3.1.1 Sứ mệnh tầm nhìn 70 3.1.1.1 Sứ mệnh 70 3.1.1.2.Tầm nhìn 70 3.1.2 Chiến lược phát triển đào tạo 71 3.1.2.1 Kế hoạch đào tạo học sinh sinh viên 71 3.1.2.2 Về chất lƣợng đào tạo 73 3.1.2.3 Xây dựng sở vật chất phục vụ cho đào tạo nghiên cứu khoa học 73 3.1.2.4.Chiến lƣợc đào tạo phát triển lực giảng dạy cho giảng viên 74 3.1.3 Chiến lược đào tạo phát triển giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo 75 3.1.4 Chiến lược nghiên cứu khoa học đào tạo giảng viên 76 3.1.4.1 Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 76 3.1.4.2 Công tác đào tạo giảng viên 76 3.1.4.3 Xây dựng kế hoạc đào tạo phát triển 77 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 78 3.2.1.Hoàn thiện đổi công tác tuyển dụng giảng viên 78 vi 3.2.2 Nhà trường phối hợp với giảng viên việc nâng cao trình độ 84 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp đánh giá giảng viên 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 vii BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Cụm từ viết tắt Nghĩa cụm từ CLĐT Chất lƣợng đào tạo CNH-HĐH Công nghiệp hoá - đại hoá CNTT Công nghệ thông tin CLGV Chất lƣợng giảng viên DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Giáo dục đào tạo GS Giáo sƣ PGS Phó giáo sƣ 10 ĐH Đại học 11 ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội 12 ĐHCN.TPHCM Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 13 NCS Nghiên cứu sinh 14 NCKH Nghiên cứu khoa học 15 KT - XH Kinh tế - xã hội 16 KHCN Khoa học công nghệ 17 TS Tiến sỹ 18 HSSV Học sinh sinh viên viii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Đội ngũ giảng viên trƣờng Bảng 2.2 Bảng phân loại giảng viên theo độ tuổi Bảng 2.3 Bảng phân loại giảng viên theo thâm niên Bảng 2.4 Bảng phân loại giảng viên theo giới tính Bảng 2.5 Quy mô HSSV, Số HSSV tốt nghiệp, tổng nguồn thu Bảng 2.6 Cơ cấu giảng viên trƣờng Bảng 2.7 Quy định giảng giảng viên Bảng 2.8 Quy định giảng giảng viên Bảng 3.1 Quy mô đào tạo trƣờng Bảng 3.2 Diện tích sản xây dựng Bảng 3.3 Đội ngũ giảng viên trƣờng đến năm 2020 Bảng 3.4 Bảng xếp loại đánh giá giảng viên ix + Nhà trƣờng hỗ trợ thêm kinh phí, thời gian, tài liệu, sở vật chất…để tạo điều kiện cho giảng viên tham gia NCKH Ngoài nhà trƣờng nên tăng cƣờng hỗ trợ sở, khoa trung tâm để tạo phong trào thi đua hoạt động NCKH sở, khoa toàn trƣờng + Giảng viên tham gia NCKH tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật giảng viên vào cuối năm Bƣớc Tiến hành đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng Sau khoá đào tạo, bồi dƣỡng nhà trƣờng nên kiểm tra đánh giá nhằm mục đích xác định kết thu đƣợc giảng viên, đồng thời nhắc nhở giảng viên nhận thức đắn tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng Hiện nay, công việc nhà trƣờng bị bỏ ngỏ, nhà trƣờng thƣờng quan tâm tới việc giảng viên thu lƣợm đƣợc sau khoá đào tạo, bồi dƣỡng ứng dụng nhƣ vào công việc hàng ngày Để làm tốt công tác kiểm tra đánh giá, tác giả đề xuất số điểm sau: + Sau khoá học nhà trƣờng phát phiếu thăm dò cho giảng viên để giảng viên đánh giá nội dung, thời gian, phƣơng pháp, chi phí, khả ứng dụng thực tế….của khoá học Ý kiến phản hồi giảng viên cung cấp thông tin để nhà quản lý rút kinh nghiệm đƣa điều chỉnh cho khoá học sau + Sau khoá học, giảng viên phải viết thu hoạch, báo cáo nội dung mà thu nhận đƣợc Nhà trƣờng tiến hành kiểm tra khả vận dụng kiến thức thu đƣợc từ khoá học vào công việc hàng ngày giảng viên để đánh giá hiệu thực tế khoá học 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp đánh giá giảng viên Trong mô hình quản trị Harward kết đánh giá lực nhân viên để giảm biên chế, cắt hợp đồng mà kết giúp tổ chức xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, hội, rủi ro mặt nhân sự, tảng để nhà quản lý phát triển chiến lƣợc nguồn nhân lực Nhƣ vậy, hoạt động đánh giá giảng viên giúp nhà trƣờng trƣờng đại học nhận đƣợc thực trạng đội 91 ngũ giảng viên so với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ trọng trách đƣợc xã hội giao cho Từ đây, hiệu trƣởng trƣờng có chiến lƣợc phát triển lực lƣợng giảng viên để đáp ứng mục tiêu nhà trƣờng, không đơn đánh giá giảng viên để biết giỏi, không giỏi Nhƣ để thu đƣợc kết đánh giá xác nhà trƣờng phải phối hợp đồng phƣơng pháp đánh giá sau: Giảng viên tự đánh giá Đây kênh thông tin có giá trị hết giảng viên hiểu rõ đƣợc điểm mạnh, điểm yếu chuyên môn, lỗ hổng trình độ cần khắc phục thân Tác giả đƣa số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá + Phòng tổ chức hành thiết kế đánh giá thành tích công việc cho giảng viên, giảng viên tự đánh giá thành tích mà đạt đƣợc vào dịp cuối năm + Căn vào tự đánh giá giảng viên kết mà giảng viên đạt đƣợc thực tế để gửi thông tin phản hồi nhận xét ƣu nhƣợc điểm giảng viên Đánh giá giảng viên thông qua sinh viên Nếu phƣơng pháp đƣợc sử dụng cách khéo léo, khoa học đƣợc coi thông tin quan trọng để đánh giá lực giảng viên Phiếu đánh giá phải làm cách khoa học, tiêu chí đánh giá phải trọng vào kiến thức, phƣơng thức truyền giảng đạo đức giảng viên quan hệ thầy trò, trình xử lý số liệu cần đảm bảo tính khách quan, mực gửi đến giảng viên Kết đánh giá đƣợc ngƣời quản lý trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn với giảng viên vấn đề chƣa tốt mà nhiều sinh viên nêu Một số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá + Hiện việc đánh giá giảng viên thông qua sinh viên đƣợc thực môn học kết thúc, giáo vụ khoa đến lớp phát phiếu thăm dò cho sinh viên 92 tốn thời gian, tiền bạc đồng thời khó khăn nhập số liệu xử lý số liệu Hiện kết học tập sinh viên đƣợc nhà trƣờng đƣa lên mạng, nhà trƣờng nên thiết kế phần mềm để qua muốn xem đƣợc điểm thi buộc sinh viên phải đánh giá giảng viên giảng dạy môn học Với cách đánh giá nhà trƣờng tiết kiệm đƣợc thời gian, tiền bạc, kết thu đƣợc có độ xác cao + Các tiêu chí đánh giá cần tập trung nhiều vào kiến thức, phƣơng pháp giảng dạy mối quan hệ thầy trò; nên giảm thiểu tiêu chí phụ thuộc nhiều vào quy định nhà trƣờng Có thể đƣa 10 tiêu chí sau phiếu thăm dò Mục tiêu, phƣơng pháp, cách đánh giá môn học đƣợc giảng viên giới thiệu rõ ràng từ tiết đầu môn học Giảng viên cung cấp, giới thiệu đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo Giảng viên chuẩn bị kỹ giảng trƣớc lên lớp; kiến thức truyền đạt đảm bảo tính xác, thông tin cập nhật Bài giảng hấp dẫn, sinh động, nội dung cấu trúc giảng hợp lý Giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên tích cực tham gia thảo luận, phát biểu, nêu câu hỏi lớp kích thích động não sinh viên Giảng viên đƣa nhiều tập, tình thực tế giúp sinh viên hiểu nhanh, gắn liền lý thuyết với thực hành Giảng viên sử dụng hiệu phƣơng tiện dạy học: bảng phấn, Projector, mô hình học cụ, thiết bị thực hành, dụng cụ thí nghiệm… Giảng viên xử lý khéo kéo tình sƣ phạm Giảng viên đối xử công bằng, thẳng thắn, nhiệt tình, tận tâm sinh viên 10 Mức độ hiểu lớp sinh viên 93 So với phiếu thăm dò cũ trƣờng, phiếu thăm dò có 10 tiêu chí nhƣng giữ đƣợc tiêu chí bản, phiếu thăm dò có thêm số tiêu chí sau để đánh giá tốt chất lƣợng giảng giảng viên Giảng viên chuẩn bị kỹ giảng trƣớc lên lớp; kiến thức truyền đạt đảm bảo tính xác, thông tin cập nhật Giảng viên xử lý khéo léo tình sƣ phạm Mức độ hiểu lớp sinh viên Đánh giá giảng viên thông qua đồng nghiệp Sự nhận xét, đánh giá đồng nghiệp có trình độ chuyên môn cao nguồn thông tin giúp giảng viên đánh giá đƣợc điểm mạnh, điểm yếu hoạt động giảng dạy NCKH Tuy nhiên phƣơng pháp đƣợc thực sở phía Bắc mang tính hình thức, chƣa phát huy hiệu quả, chƣa cung cấp nguồn thông tin quan trọng cho giảng viên Một số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá + Đa dạng hoá hình thức dự Dự tập thể theo kế hoạch thành phần dự khoa tổ chức dự quy định Dự không theo kế hoạch, dự đột xuất Phòng đào tạo tham mƣu cho ban giám hiệu nhà trƣờng xây dựng kế hoạch dự chéo khoa, kế hoạch dự ban giám hiệu + Sau tất buổi dự giờ, thành viên phải tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm nhận xét đánh giá nội dung: nội dung giảng, phƣơng pháp giảng dạy, tƣ tác phong…Kết dự để bình xét thi đua cá nhân, tập thể năm học; để xếp lịch giảng dạy cho giảng viên + Nhà trƣờng phải nâng cao vai trò tổ môn Tổ trƣởng môn phải xếp lịch sinh hoạt tổ môn tối thiểu 02 lần/tháng để qua giảng viên đƣợc thảo luận chuyên môn; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; thực việc phân công kèm cặp, hƣớng dẫn giảng viên giảng viên chƣa đạt yêu cầu Hoạt động chƣa đƣợc quan tâm, tổ môn tồn mang tính hình thức 94 Ban lãnh đạo sở, trƣởng phó khoa cần tham dự đột xuất buổi sinh hoạt tổ môn Đánh giá giảng viên thông qua nhà quản lý Là ngƣời quản lý nên họ hiểu rõ lực thực tế nhân viên dƣới quyền, kênh thông tin đem lại kết đánh giá CLGV mà chƣa đƣợc nhà trƣờng quan tâm Tác giả đƣa số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá nhƣ sau: + Kết thúc kỳ học, nhà trƣờng phát phiếu thăm dò để cán quản lý đánh giá giảng viên khoa + Phiếu thăm dò theo mẫu phiếu 04 phần phụ lục + Kết đánh giá nên xếp theo khoa Ngoài nhà trường cần xây dựng tiêu chí để đánh giá giảng viên Để đánh giá giảng viên có hiệu thực chất Đối với trƣờng ĐHCNTP.HCM việc đánh giá giảng viên theo tác giả cần đảm bảo yêu cầu sau: Đánh giá giảng viên phải đƣợc tiến hành hàng năm nhằm thu thông tin phản hồi làm để đánh giá, phân loại giảng viên xây dựng chiến lƣợc phát triển lực đội ngũ giảng viên nhà trƣờng Tiêu chí đánh giá: mức độ đảm bảo nội dung chuyên môn, mức độ đạt đƣợc mục tiêu dạy học, mức độ đáp ứng kỳ vọng ngƣời học, thu hút ngƣời học… Nội dung đánh giá: chất lƣợng giảng, trình độ chuyên môn lực sƣ phạm, đạo đức, tác phong… Ngƣời tham gia đánh giá: sinh viên, giảng viên khoa, cán quản lý, ban tra giáo dục trƣờng, giảng viên tự đánh giá Phƣơng pháp thu thập thông tin đánh giá: phiếu điều tra, vấn, thƣ góp ý, dự giờ… Ở tác giả xin tập trung vào phần tiêu chí đánh giá mẫu đánh giá giảng viên Mẫu đánh giá chấm điểm giảng viên theo tiêu chí, mục đƣợc 95 chia làm số mục con, gồm có hai nhiệm vụ: bắt buộc tự nguyện Phẩm chất đạo đức tinh thần tập thể (20 điểm) 1.1 Phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp: 10đ 1.2 Chấp hành chủ trƣơng sách Đảng, nhà nƣớc qui định khác trƣờng: 5đ 1.3 Tham gia hoạt động tập thể, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: 5đ Giảng dạy (60 điểm) 2.1 Hoàn thành khối lƣợng công việc giảng dạy: 10đ 2.2 Đảm bảo nội dung chƣơng trình quy định: 8đ 2.3 Đảm bảo quy chế đào tạo, giảng dạy, kiểm tra, thi cử: 7đ 2.4 Phƣơng pháp giảng dạy phù hợp theo hƣớng phát huy khả tự học sinh viên: 5đ 2.5 Mức độ hài lòng sinh viên giảng viên (lấy từ kết phiếu thăm dò): 10đ 2.6 Xếp loại giảng giảng viên (lấy từ kết phiếu dự giờ): 10đ 2.7 Cải tiến chƣơng trình, nội dung phƣơng pháp giảng dạy: 5đ 2.8 Giúp đỡ, rèn luyện, giáo dục, hƣớng dẫn sinh viên: 5đ NCKH (30 điểm) 3.1 Có báo khoa học báo cáo khoa học: 5đ 3.2 Tham gia đề tài NCKH: 10đ 3.3 Tham gia làm giáo trình, tài liệu, xây dựng chƣơng trình: 10đ 3.4 Hƣớng dẫn sinh viên NCKH: 5đ Đào tạo, bồi dƣỡng (20 điểm) 4.1 Tham gia đầy đủ khoá đào tạo, bồi dƣỡng nhà trƣờng đoàn thể: 5đ 4.2 Hoàn thành nhiệm vụ bồi dƣỡng chuyên môn cho thân: 5đ 96 4.3 Học tập trị, ngoại ngữ, tin học hành chính: 5đ 4.4 Cán kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao: 5đ Căn vào tổng số điểm để xếp loại giảng viên Bảng 3.4 Bảng xếp loại đánh giá giảng viên STT Tổng điểm Xếp loại giảng viên 110 < Điểm ≤ 130 Xuất sắc 80 < Điểm ≤ 110 Giỏi 50 < Điểm ≤ 80 Khá 30 < Điểm ≤ 50 Trung bình Điểm ≤ 30 Yếu Nguồn:Phòng đào tạo trường 3.2.4 Thực tốt sách đãi ngộ, tăng cường sở vật chất, cải thiện chế quản lý giảng viên - Về sách đãi ngộ Năm 2012 mức thu nhập bình quân giảng viên 5,8 triệu đồng/tháng; năm 2013 mức thu nhập tăng lên đến 6,7 triệu đồng/tháng Ngoài việc đảm bảo sống ổn định cho giảng viên mặt vật chất, nhà trƣờng phát huy vai trò công đoàn để nâng cao đời sống tinh thần cho giảng viên nhƣ: tổ chức thăm hỏi giảng viên ốm đau, thai sản; gia đình giảng viên có hiếu hỷ; tổ chức thăm quan, du lịch lần/năm; trao quà cho em giảng viên vào dịp trung thu, 1/6 cháu đạt thành tích cao học tập…Với quan tâm vật chất tinh thần nhà trƣờng hỗ trợ nhiều cho giảng viên yên tâm công tác, cống hiến gắn bó lâu dài với nhà trƣờng Tuy nhiên sách đãi ngộ chƣa thực phát huy hết hiệu quả, Tác giả xin đề xuất số kiến nghị sau: + Hiện kết bình xét thi đua phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan nhà quản lý, tiêu chí bình xét không rõ ràng nên nhiều gây bất bình cho giảng 97 viên Vì phòng tổ chức hành cần xây dựng tiêu chí cụ thể để bình xét thi đua cuối tháng xếp loại A, B, C, D giảng viên, từ đảm bảo việc đánh giá công bằng, làm tính lƣơng kỳ II (tiền thƣởng) cho giảng viên + Mức khen thƣởng cuối năm không nên áp dụng mức nhƣ mà nên phân chia thành mức vào xếp loại giảng viên, nhƣ giảng viên có ý thức công tác giảng dạy, NCKH nâng cao trình độ + Nhà trƣờng cần giảm định mức dạy cho giảng viên theo quy định Bộ GD&ĐT định mức giảng cho giảng viên 280 tiết/năm Hiện trƣờng ĐHCNTP.HCM áp dụng định mức 450 tiết/năm, cao quy định 60% số tiết coi kiểm tra, coi thi, chấm thi, hƣớng dẫn thực tập…lại không đƣợc quy đổi dạy mà coi nhiệm vụ giảng viên Chính điều nên giảng viên trƣờng cho nhà trƣờng đảm bảo thu nhập cao cho giảng viên so với nhiều trƣờng khác phân chia khối lƣợng công việc lớn + Đối với giảng viên thử việc Đƣợc hƣởng lƣơng theo bảng chấm công Giảng tiết đƣợc toán tiết với mức 70 000đồng/ tiết + Đối với nghiên cứu sinh nƣớc Chỉ dạy 150 tiết năm Lƣơng hƣởng 100%, hỗ trợ tiền học phí theo mức thu sở đào tạo Sau tốt nghiệp đƣợc nhà trƣờng thƣởng 50 triệu đồng + Đối với nghiên cứu sing nƣớc Đƣợc hƣởng lƣơng kỳ I tiền thƣởng ngày lễ tết Sau tốt nghiệp đƣợc thƣởng 100 triệu đồng + Chế độ đãi ngộ , thu hút với cán giảng viên có trình độ cao Những cán bộ, giảng viên có học vị tiến sỹ , tuổi đời dƣới 55 tuổi với nam dƣới 50 tuổi với nữ công tác trƣờng đƣợc đƣợc hỗ trợ 50 triệu đồng Những cán bộ, giảng viên có chức danh Phó giáo sƣ, tuổi đời dƣới 55 tuổi với 98 nam dƣới 50 tuổi với nữ công tác trƣờng đƣợc đƣợc hỗ trợ 70 triệu đồng Những cán bộ, giảng viên có chức danh Giáo sƣ, tuổi đời dƣới 55 tuổi với nam dƣới 50 tuổi với nữ công tác trƣờng đƣợc đƣợc hỗ trợ 100 triệu đồng + Phụ cấp cho giảng viên có trình độ cao không làm công tác quản lý Tiến sỹ triệu đồng / tháng Phó giáo sƣ triệu đồng / tháng Giáo sƣ triệu đồng / tháng Tất theo nguyên tắc phải đủ chuẩn [13] - Về sở vật chất, chƣơng trình học, giáo trình, tài liệu tham khảo… Hiện sở vật chất trƣờng đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy học tập, sở phía Bắc đƣợc đánh giá có sở vật chất khang trang so với nhiều trƣờng đại học khu vực phía Bắc Tuy nhiên tồn số nhƣợc điểm Tác giả đƣa số kiến nghị sau: + Thƣ viện nhà trƣờng rộng, khang trang nhƣng tài liệu tham khảo nghèo nàn cập nhật ảnh hƣởng đến công tác giảng dạy, NCKH giảng viên chất lƣợng học tập sinh viên + Nhà trƣờng cần đầu tƣ thời gian, kinh phí để giảng viên tập trung xây dựng, cập nhật chƣơng trình, giáo trình, tài liệu tham khảo Hiện nay, có nhiều môn học có chƣơng trình, giáo trình dành cho tất hệ, loại hình, chuyên ngành đào tạo Chính điều tạo tâm lý đối phó, không đầu tƣ thời gian để chuẩn bị giảng, giảng viên cần soạn giáo án để giảng dạy cho tất lớp + Việc cập nhật chƣơng trình phải đƣợc thực đồng với việc chỉnh sửa giáo trình tài liệu tham khảo Hiện nay, chƣơng trình học giáo trình nhà trƣờng chƣa có đồng bồ gây lúng túng cho giảng viên giảng dạy khó khăn cho sinh viên kiểm tra thi cử Có môn học chƣơng trình học đƣợc cập nhật nhƣng giáo trình 99 lại chƣa đƣợc chỉnh sửa, nhà trƣờng lại hƣớng dẫn cụ thể giảng viên dạy theo chƣơng trình học hay dạy theo giáo trình + Khi chƣơng trình, giáo trình thay đổi phải có buổi tập huấn cho giảng viên - Về chế quản lý Trƣờng Đại học CNTP.HCM có sở có nhiều khoa, viện, trung tâm phòng ban chức năng, để thực chế quản lý có hiệu nhà trƣờng nên thực số công việc sau: + Phổ biến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chức trƣờng sở cho toàn giảng viên Khi đƣợc phổ biến vấn đề này, giảng viên biết để giải công việc họ cần liên hệ với phòng ban + Giám sát việc thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chức Kiên xử lý cán không làm lẩn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho giảng viên họ cần giải công việc + Phòng tra giáo dục quản lý HSSV cần hỗ trợ đắc lực cho giảng viên vấn đề quản lý lớp học: đồng phục, thẻ, điểm danh….để giảng viên không bị áp lực lên lớp, dành nhiều thời gian truyền thụ kiến thức + Ngƣời quản lý trực tiếp xem xét nguyện vọng, lực nhu cầu đào tạo thực tiễn để bố trí môn học cho giảng viên Tránh tình trạng bố trí môn học không với chuyên môn đào tạo giảng viên phải giảng dạy nhiều môn học, thời gian nghiên cứu chuyên sâu KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: Tuy thành lập đƣợc năm trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đƣợc uy tín thƣơng hiệu mình, nhà trƣờng có đƣợc sở vật chất khang trang với đội ngũ giảng viên có đạo đức nghề nghiệp tốt đƣợc chuẩn hoá để đáp ứng nhu cầu GD&ĐT giai đoạn tới Tuy nhiên qua phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên, tác giả nhận thấy tồn 100 nhiều việc cần hoàn thiện Vì vậy, tác giả đề xuất 04 giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Đổi công tác tuyển dụng giảng viên - Nhà trƣờng phối hợp với giảng viên việc nâng cao trình độ - Hoàn thiện phƣơng pháp đánh giá giảng viên - Nâng cao sách đãi ngộ, tăng cƣờng sở vật chất, cải thiện chế quản lý giảng viên 101 KẾT LUẬN Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhu cầu xã hội nguồn nhân lực có chất lƣợng cao ngày cấp thiết Đội ngũ giảng viên nhân tố quan trọng định CLĐT nhà trƣờng Vì vậy, đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức thực tế, có khả NCKH…là nhiệm vụ hàng đầu trƣờng đại học Qua phân tích, nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mặt mạnh Kể từ ngày thành lập trƣờng có nhiều nỗ lực, phấn đấu công tác đào tạo, thành nhà trƣờng đạt đƣợc năm qua năm có hàng vạn học sinh sinh viên (HSSV) tốt nghiệp bậc học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp CNH - HĐH đất nƣớc, phần xây dựng đƣợc uy tín thƣơng hiệu mình, nhà trƣờng có đƣợc sở vật chất khang trang với đội ngũ giảng viên có đạo đức nghề nghiệp tốt đƣợc chuẩn hoá để đáp ứng nhu cầu GD&ĐT giai đoạn Luận văn khảng định rõ sứ mạng, quan điểm, mục tiêu chiến lƣợc đào tạo phát triển giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên bên cạnh mặt mạnh số tồn tại, hạn chế nhƣ: tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ, chức danh phó giáo sƣ, giáo sƣ thấp, trình độ ngoại ngữ thấp, tuổi đời, tuổi nghề giảng viên trẻ, thiếu kiến thức thực tế, tham gia NCKH, viết giáo trình, tài liệu tham khảo Do cần phải đánh giá cách đầy đủ để tìm giải pháp quản lý, sớm khắc phục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách tốt Từ phân tích, đánh giá thực trạng tác giả nêu lên giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có tính khả thi cao Về lý luận, luận văn bƣớc đầu nghiên cứu sở lý luận đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên làm sở để đánh giá thực trạng từ đề biện pháp quản lý 102 Về thực tiễn, luận văn nghiên cứu giải số vấn đề thực tiễn, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học CNTP.HCM, xác định tồn tại, nguyên nhân từ đề giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Các giải pháp hoàn thiện có quan hệ mật thiết với nhau, có tác dụng thúc đẩy Vì vậy, thực giải pháp phải tiến hành đồng không coi nhẹ giải pháp Đối với tác giả, thời gian không dài cố gắng học tập, nghiên cứu viết luận văn, thân nhận đƣợc giúp đỡ Trƣờng đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên giúp đỡ nhiệt tình để tác giả hoàn thành luận văn Trong trình tổng hợp, đánh giá phân tích số liệu nội dung có liện quan đến đề tài nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi nhƣng thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến giảng viên, đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh có ý nghĩa thiết thực Tác giả xin chận thành cảm ơn 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết năm 2013, Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, [2] Báo cáo tổng kết năm 2014 Trƣờng ĐHCN thành phố Hồ Chí Minh [3] Điều lệ trƣờng Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2003 Thủ tƣớng Chính phủ mục 1,2,3,4,5 điều 45, chƣơng VII quy định [4] Điều lệ trƣờng Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2010 Thủ tƣớng Chính phủ [5] Điều lệ trƣờng Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2010 Thủ tƣớng Chính phủ [6] Kinh tế nguồn nhân lực, trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Trần Xuân Cầu chủ biên năm 2008: [7] Luật Giáo dục – Năm 2005 mục 3, điều 70, chƣơng IV quy định [8] Luật số 08/2012/QH013 Quốc hội: Luật giáo dục đại học (GDĐH) mục 1,2,3, điều 54, chƣơng VIII quy định [9] Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực, tác giả Jerry W Gilley đồng năm 2002 [10] Phát triển đội ngũ giảng viên thông qua giáo dục đào tạo: Kinh nghiệm Đông Á Viện Kinh tế giới xuất năm 2003 [11] Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội xuất bản, (2006), GS.TS Bùi Văn Nhơn [12] Quản trị nhân lực, trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2004: [13] Quy chế chi tiêu nội bộ, Trƣờng ĐHCN TP.HCM số 448/QĐ-ĐHCN ngày 8/6/2012 [14] Thông tƣ 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 Bộ GD-ĐT [15] Trung tâm Hợp tác quốc tế trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 104 [16] Việt Hà (thực hiện) - VNU Media [17] http://www.daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=325716 [18] http://infonet.vn/mot-nam-tang-gan-4000-giang-vien-dai-hoc-post141734.info [19] http://www.hui.edu.vn/Content.aspx?MenuID=74 [20]http://vietbao.vn/Giao-duc/Can-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giang-vien-DHCD/30077355/202/ Hồng Hạnh [21] www.hui.edu.vn - Trang Web trƣờng ĐHCNTP.HCM 105
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học công nghiệp tp HCM, hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học công nghiệp tp HCM, hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học công nghiệp tp HCM

Từ khóa liên quan