Các dạng cân bằng

57 1,351 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2013, 01:25

1 1 TIEU LUAN: TIN HOẽC TIEU LUAN: TIN HOẽC TRONG VAT LY TRONG VAT LY CAO HOẽC PPGD VAT LY KHOA 16 ( 2005 2008) 3 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1.Trọng tâm của vật là gì? Xác đònh trọng tâm của một thước dài hình chữ nhật 2.Khi nào 1 lực tác dụng vào một vật có trục quay cố đònh mà làm cho vật không quay ? 4 Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của lực không đi qua lực không đi qua  a>Trọng tâm a>Trọng tâm  b>Trục quay b>Trục quay  c>Trục quay qua trọng tâm c>Trục quay qua trọng tâm  d>Trục quay cố đònh d>Trục quay cố đònh 5 5 Bài 37 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG 7 A B CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng 8 A B CAÙC DAÏNG CAÂN BAÈNG 9 Trạng thái cân bằng bền CÁC DẠNG CÂN BẰNG 10 Cân bằng bền A B P N CÁC DẠNG CÂN BẰNG 11 Cân bằng bền A B P N F hl Vật lệch khỏi VTCB, hợp lực tác dụng vào vật có tác dụng đưa vật trở về VTCB CÁC DẠNG CÂN BẰNG 12 Cân bằng bền Tại sao thước đứng yên ? CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng bền O [...]... rời xa VTCB 22 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền Vò trí cân bằng không bền O 23 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền G O P Vò trí cân bằng không bền 24 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền O 25 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền Thước chuyển động rời xa VTCB 26 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền O G d P (+) Momen lực khác không đưa vật rời xa VTCB ban đầu 27 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền... VTCB ban đầu 28 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng không bền Khi vật lệch ra khỏi vò trí cân bằng thì hợp lực hay moment lực khác không và có tác dụng đưa vật rời xa vò trí cân bằng 29 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng A B 30 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng mới Vò trí cân bằng A B Trạng thái cân bằng phiếm đònh 31 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh N A P B 32 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh N... vật BẰNG KHÔNG vật Cân bằng ở vò trí mới 33 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O Vò trí cân bằng phiếm đònh 34 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O G Vò trí cân bằng phiếm đònh P 35 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O 36 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O O G P Momen lực bằmg không đưa vật về VTCB mới 37 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh Vât lệch khỏi VTCB phiếm đònh Momen lực bằng. .. 17 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng bền Khi vật lệch ra khỏi vò trí cân bằng thì hợp lực hay moment lực khác không và có tác dụng đưa vật về vò trí cân bằng cũ 18 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng A B 19 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng A B Trạng thái cân bằng không bền 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền N Vò trí cân bằng A P B 21 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền Vò trí cân bằng A N N P B Fhl...CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền O G Vò trí cân bằng bền P 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền O 14 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền Thước chuyển động trở về VTCB 15 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền O d G P (+) Momen lực khác không đưa vật trở về VTCB ban đầu 16 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền Vât lệch khỏi VTCB bền Hợp lực khác không Momen lực khác không Tác dụng Đưa vật trở về VTCB ban đầu 17 I.CÁC DẠNG CÂN... phiếm đònh O 36 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O O G P Momen lực bằmg không đưa vật về VTCB mới 37 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh Vât lệch khỏi VTCB phiếm đònh Momen lực bằng không Hợp lực bằng không Tác dụng Đưa vật đứng yên ở VTCB mới 38 . VTCB CÁC DẠNG CÂN BẰNG 12 Cân bằng bền Tại sao thước đứng yên ? CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng bền O 13 Cân bằng bền O P G CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân. 5 5 Bài 37 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG 7 A B CÁC DẠNG CÂN BẰNG Vò trí cân bằng 8 A B CAÙC
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng cân bằng, Các dạng cân bằng, Các dạng cân bằng