xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu

112 457 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 15:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LIÊU THỊ MỸ HỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY THỜI TRANG ÁO DÀI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẠC LIÊU NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 S KC 0 Tp Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LIÊU THỊ MỸ HỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY THỜI TRANG ÁO DÀI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẠC LIÊU NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LIÊU THỊ MỸ HỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY THỜI TRANG ÁO DÀI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẠC LIÊU NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ VĂN LỘC Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƢỢC: Họ & tên: LIÊU THỊ MỸ HỒNG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Bạc liêu 1979 Quê quán: Bạc Liêu Dân tộc: Kinh Đơn vị công tác : Trƣờng Trung cấp nghề Bạc liêu Chỗ riêng địa liên lạc: số 59/13 - Hẻm - Đƣờng Tỉnh lộ 38 - Khóm - Phƣờng – Thành phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu Điện thoại quan: 0781 957 033 Fax: 0781 969 939 Điện thoại di động: 0946 933 349 E-mail: lieumyhongbl@gmail.com II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Hệ đào tạo: Tại chức Thời gian đào tạo từ 10/1998 đến 06/2002 Nơi học: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Ngành học: Kỹ Thuật Nữ Công Tên đề tài: Thiết kế thời trang công sở Ngày & nơi bảo vệ: Tháng năm 2002 - Trƣờng ĐHSP Kỹ Thuật TPHCM Đại học Mở Bán Công Thành phố Hồ Chí Minh Hệ đào tạo: Từ xa Thời gian đào tạo từ 10/2004 đến 04/2009 Nơi học: Trung tâm Giáo dục Thƣờng xuyên Bạc Liêu Ngành học: Quản trị kinh doanh Tên môn thi tốt nghiệp: QT nhân lực & QT vận hành, QT học & Marketing CB Ngày & nơi thi tốt nghiệp: Tháng 2/2009 - Tp Hồ Chí Minh -i- Sau đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ 10/2011 đến 10/ 2013 Nơi học : Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Ngành học: Giáo dục học Tên luận văn: Xây dựng chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề May thời trang Áo dài trƣờng Trung cấp nghề Bạc Liêu Ngƣời hƣớng dẫn: PGS TS Võ Văn Lộc Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh B1 III QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm Từ 2002 đến 2004 Trƣờng THPT Vĩnh Lợi - Bạc liêu Giáo viên Từ 2005 đến 2009 Trƣờng THCS Hòa Bình - Bạc Liêu Giáo viên Từ 2009 đến 2010 Trƣờng Trung cấp nghề Bạc liêu Giáo viên Từ 2010 đến Phó Trƣởng phòng đào tạo Trƣờng Trung cấp nghề Bạc liêu XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC (Ký tên, đóng dấu) Ngày 10 tháng năm 2013 Ngƣời khai ký tên Liêu Thị Mỹ Hồng - ii - LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2013 Ngƣời cam đoan Liêu Thị Mỹ Hồng - iii - LỜI CẢM ƠN Qua trình thực luận văn, người nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Lộc, Trường Đại học Sài Gòn cán hướng dẫn khoa học nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn người nghiên cứu suốt trình thực luận văn Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Xuân quý thầy cô giảng viên Hội đồng bảo vệ chuyên đề tận tình giảng dạy, nhận xét, góp ý xây dựng định hướng cho trình nghiên cứu, thực luận văn Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Sư phạm Kỹ thuật quý thầy cô Trường Đại học SPKT TP HCM tham gia giảng dạy môn học chương trình đào tạo Thạc sĩ Giáo dục cung cấp kinh nghiệm, kiến thức tảng mà người nghiên cứu lĩnh hội để thực luận văn cao học Ban Giám hiệu, quý thầy cô đồng nghiệp Trường Trung cấp nghề Bạc Liêu, Trung tâm dạy nghề, thông hoạt viên chuyên gia lĩnh vực nghề may nhiệt tình giúp đỡ người nghiên cứu trình phân tích nghề góp ý cho chương trình hoàn thiện Quý tác giả tài liệu mà người nghiên cứu sử dụng để tham khảo trình nghiên cứu đề tài Các anh, chị học viên lớp Cao học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trình học tập Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô, chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe TP HCM, ngày 10 tháng năm 2013 Liêu Thị Mỹ Hồng - iv - TÓM TẮT Thực quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm góp phần nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có đủ lực để phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Trong năm qua, Giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò to lớn việc giúp học sinh tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm từ nghề học Một yếu tố quan trọng góp phần định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp chƣơng trình đào tạo nghề với mục tiêu xây dựng phải phù hợp với nhu cầu xã hội, địa phƣơng, sở vật chất, phù hợp với nhiều đối tƣợng, hội tìm kiếm việc làm sau trƣờng giải sống Để đáp ứng nhu cầu trên, điều kiện hạn chế thời gian mục tiêu nghiên cứu, ngƣời nghiên cứu thực đề tài: “Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề “May thời trang Áo dài” TrườngTtrung cấp nghề Bạc Liêu” Đề tài gồm phần : Mở đầu, Nội dung Kết luận Phần mở đầu: Trình bày tính cấp thiết đề tài nhƣ nhiệm vụ phƣơng pháp nghiên cứu mà ngƣời nghiên cứu thực để làm sáng tỏ đề tài Nội dung đề tài gồm có chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chƣơng trình đào tạo nghề Chƣơng 2: Cơ sở thực tiễn xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề “May thời trang Áo dài” (Khảo sát thực trạng nghề; Khảo sát nhu cầu nghề; Phân tích nghề theo phƣơng pháp DACUM) Chƣơng 3: Xây dựng chƣơng trin ̀ h đào tạo nghề “May thời trang Áo dài (Thiết kế đề cƣơng chƣơng trình chi tiết; Khảo sát ý kiến đánh giá chƣơng trình) Phần kết luận : Tóm tắt kết đề tài nghiên cứu, giá trị đóng góp đề tài số kiến nghị Giáo dục nghề nghiệp quan tâm đến mục tiêu đào tạo, phải trọng đối tƣợng ngƣời học, điều kiện biến động kinh tế-xã hội Một chƣơng trình đào tạo nghề ngắn hạn, không tốn nhiều thời gian nhƣ chi phí cho ngƣời học, mà giải đƣợc nhu cầu nghề nghiệp ngƣời học thật cần thiết điều kiện kinh phí hạn hẹp nhƣ Đó vấn đề mà “Chƣơng trình đào tạo nghề May thời trang Áo dài” cân nhắc trình xây dựng chƣơng trình -v- ABSTRACT In order to achieve the role of education as the priority national policy for improving the intellectual standards of people, fostering talents, developing human resource that serves in the industrialization and modernization process of the country In recent years, vocational training and education has played a key role that aims to the learners to master the skills and knowledge as well as to be able to get a job or start their own business One of the most important factors of vocational training and education which contributes to outcome quality is that the training program must be met to the social and local needs and suitable to institution facilities, different types of learner, the opportunities for the job seeking and living assurance To meet these above demands, with the limited conditions of time and research objectives, the author has been conducting thesis titled: "Develop a training primary programme for Aodai sewing fashion in Bac Lieu Vocational School" The thesis consists of parts as below: Beginning part, Contents and Conclusion The beginning part : To clarify the urgency of the topic as well as the tasks and methods of research were accomplished by the author The main content of the thesis includes three chapters: Chapter 1: Literature reviews on the Training Curriculum Chapter 2: Practical background on Curriculum Development of the “Aodai Sewing Fashion” (Occupational research; Training Needs Analysis; DACUM Job Analysis) Chapter 3: Curriculum development on the ““Aodai Sewing Fashion” (To design a detailed Programme; to research collected data on Curriculum Evaluation) The conclusion part: This part includes the Summary of research results, study contributions, recommendation Vocational Training and education has always focused on the learning objectives Learners must have been considered as center for studying, especially in recent social economic fluctuation A time saving and low cost curriculum for short-term training that satisfies the training needs of the labor is really necessary in the situation of economy crisis at present These problems have been addressed in The Curriculum of “Aodai Sewing fashion” - vi - MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chƣơng : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1 Các khái niệm 1.2 Tổng quan xây dựng chƣơng trình 10 1.3 Xu hƣớng tiếp cận CTĐT giới 19 1.4 Các mô hình xây dựng CTĐT nghề tiêu biểu giới 21 1.5 Qui trình xây dựng Chƣơng trình đào tạo 26 1.6 Các yếu tố tác động đến việc xây dựng chƣơng trình đào tạo 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 Chƣơng : CƠ SỞ THỰC TIỂN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG ÁO DÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU 30 2.1 Thực trạng ngành dệt may Việt Nam 30 2.2 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực dệt may tỉnh Bạc Liêu 32 2.3 Khái quát trƣờng Trung cấp nghề Bạc Liêu 37 2.4 Thực trạng trang phục áo dài nhu cầu thị hiếu ngƣời dân thời trang Áo dài địa bàn tỉnh Bạc Liêu 41 - vii -  Về Thông tin chƣơng trình:  Cấu trúc mô-đun chương trình: Bảng 3.4: Ý kiến nhận xét cấu trúc chương trình STT Tiêu chí lựa chọn Lựa chọn Tỉ lệ Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 33 % Cụ thể phù hợp với chuyên môn 15 63 % Chấp nhận đƣợc 4% Có thể chấp nhận đƣợc nhƣng cần điều chỉnh 0% Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn 0% 0% 4% Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 33% Cụ thể phù hợp với chuyên môn Chấp nhận đƣợc Có thể chấp nhận đƣợc nhƣng cần điều chỉnh 63% Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn Hình 3.4: Biểu đồ Ý kiến nhận xét cấu trúc chương trình Qua kết thống kê cho thấy cấu trúc mô-đun chƣơng trình, đƣợc đánh giá cụ thể phù hợp với chuyên môn cao: cụ thể phù hợp với chuyên môn (8 lựa chọn, chiếm 33%), cụ thể phù hợp (15 lựa chọn, chiếm 63%)  Kết (mục tiêu) chương trình: Bảng 3.5: Ý kiến nhận xét kết (mục tiêu) chương trình STT Tiêu chí lựa chọn Lựa chọn Tỉ lệ Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 21 % Cụ thể phù hợp với chuyên môn 16 67 % Chấp nhận đƣợc 8% Có thể chấp nhận đƣợc nhƣng cần điều chỉnh 4% Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn 0% - 82 - 8% 0% 4% 21% Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn Cụ thể phù hợp với chuyên môn Chấp nhận đƣợc Có thể chấp nhận đƣợc nhƣng cần điều chỉnh Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn 67% Hình 3.5: Biểu đồ Ý kiến nhận xét kết (mục tiêu) chương trình Đa số ý kiến nhận xét qua thống kê cho thấy kết (mục tiêu) CT, đƣợc đánh giá cụ thể phù hợp với chuyên môn cao: cụ thể phù hợp với chuyên môn (5 lựa chọn, chiếm 21%), cụ thể phù hợp (16 lựa chọn, chiếm 67%), chấp nhận nhƣng cần điều chỉnh (01 lựa chọn, chiếm 4%) Qua vấn sâu ngƣời nghiên cứu bổ sung hoàn thiện mục tiêu CT Nhƣ vậy: thông tin CT đƣợc chuyên gia đánh giá cao cụ thể phù hợp với chuyên môn Điều cho thấy ngƣời nghiên cứu xây dựng thích hợp, mang tính thiết thực cao, thể đƣợc kỳ vọng ngƣời học, ngƣời sử dụng sản phẩm nhƣ từ phía nhà trƣờng  Về Nội dung mô-đun:  Mô tả mục tiêu (kiến thức, kỹ năng, thái độ): Bảng 3.6: Ý kiến nhận xét nội dung mô-đun Mô đun Tiêu chí lựa chọn Tổng Tỉ lệ Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 6 25 26 % Cụ thể phù hợp với chuyên môn 17 17 16 18 68 71 % Chấp nhận đƣợc 3% Có thể chấp nhận đƣợc nhƣng cần điều chỉnh 0 0 0% Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn 0 0 0% Kết thống kê cho thấy mục tiêu CT thiết thực, mang tính cụ thể phù hợp với chuyên môn đào tạo - 83 - 17 18 18 17 Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 16 16 14 Cụ thể phù hợp với chuyên môn 12 Chấp nhận 10 6 Có thể chấp nhận cần điều chỉnh 6 Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn 00 Mô đun1 000 Mô đun2 00 Mô đun3 000 Mô đun4 Hình 3.6: Biểu đồ Ý kiến nhận xét nội dung mô-đun  Mô tả mức độ công việc mô-đun: Bảng 3.7: Mô tả mức độ công việc mô-đun có chương trình Mô đun Tiêu chí lựa chọn Tổng Tỉ lệ Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 10 35 36 % Cụ thể phù hợp với chuyên môn 15 13 14 13 55 58 % Chấp nhận đƣợc 2 6% Có thể chấp nhận đƣợc nhƣng cần điều chỉnh 0 0 0% Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn 0 0 0% 16 15 14 14 13 12 10 Cụ thể phù hợp với chuyên môn 10 Rất cụ thể phù hợp với chuyên môn 13 Chấp nhận Có thể chấp nhận cần điều chỉnh 2 00 00 00 Mô đun1 Mô đun2 Mô đun3 00 Không cụ thể, không phù hợp với chuyên môn Mô đun4 Hình 3.7: Mô tả mức độ công việc mô-đun có chương trình - 84 - Qua biểu đồ cho thấy tính cụ thể phù hợp với chuyên môn mô tả, kiến thức, kỹ năng, thái độ, tên dạy (công việc) mô-đun đƣợc đánh giá cao, điều cho thấy mục tiêu nội dung mô-đun đƣợc ngƣời nghiên cứu xây dựng thích hợp, mang tính thiết thực cao  Mô tả ý kiến giáo viên thời lƣợng chƣơng trình Bảng 3.8: Mô tả thời lượng mô-đun có chương trình Tên Mô đun Lựa chọn Dƣ, nên giảm Vừa đủ Thiếu, nên tăng Mô đun 24 Mô đun 23 Mô đun 23 Mô đun 23 25 Dƣ, nên giảm 20 Vừa đủ 15 Thiếu, nên tăng 10 Mô đun Mô đun Mô đun Mô đun Hình 3.8: Mô tả thời lượng mô-đun có chương trình Kết thống kê cho thấy thời lƣợng mô-đun vừa đủ chiếm tỉ lệ cao (trên 99% giáo viên cho thời lƣợng mô-đun CT vừa đủ) Nhƣ thời lƣợng công việc mô-đun CT “May thời trang Áo dài” đƣợc ngƣời nghiên cứu xây dựng phù hợp  Mô tả mức độ khả thi, thiết thực chƣơng trình Bảng 3.9: Mô tả mức độ khả thi, thiết thực chương trình STT Tiêu chí lựa chọn Lựa chọn Tỉ lệ Tốt, ban hành sử dụng 17 71 % Chấp nhân đƣợc, cần điều chỉnh số thông 29 % - 85 - tin trƣớc ban hành 29% Cần điều chỉnh nhiều thông tin đánh giá lại trƣớc ban hành 0% Tốt, ban hành sử dụng 0% Chấp nhân đƣợc, cần điều chỉnh số thông tin trƣớc ban hành 71% Cần điều chỉnh nhiều thông tin đánh giá lại trƣớc ban hành Hình 3.9: Mô tả mức độ khả thi, thiết thực chương trình Dựa vào biểu đồ cho thấy đa số đồng ý CT ban hành sử dụng (17 ngƣời đồng ý, chiếm 71%) Nhƣ vậy, CT “May thời trang Áo dài” đƣợc ngƣời nghiên cứu xây dựng thiết thực, phù hợp, sử dụng năm tới cho tỉnh Bạc Liêu Nhƣ vậy, từ kết khảo sát xin ý kiến giáo viên hoạt động lĩnh vực nghề may để đánh giá lại toàn CT “May thời trang Áo dài”, ngƣời nghiên cứu xét thấy CT mang tính khả thi, thiết thực, nội dung đào tạo phù hợp với mục tiêu, phù hợp với nhu cầu thực tế, hiệu sử dụng cho đào tạo cao, ban hành đào tạo năm tới, trƣớc tiên cho Trƣờng Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu - 86 - KẾT LUẬN CHƢƠNG III Từ kết thống kê khảo sát nhu cầu trang phục Áo dài quan, trƣờng học ngƣời dân địa bàn tỉnh Bạc Liêu Dựa kết khảo sát thực trạng CTĐT nghề may, nhƣ ý kiến đóng góp giáo viên chuyên ngành may Ngƣời nghiên cứu tiến hành xây dựng CTĐT nghề “May thời trang Áo dài” dựa sở biểu đồ phân tích nghề theo phƣơng pháp DACUM Biểu đồ đƣợc tiến hành từ chuyên gia ngƣời lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực nghề may Áo dài dẫn dắt thông hoạt viên DACUM Nội dung CT “May thời trang Áo dài” gồm có mô-đun, mô-đun đƣợc thiết kế với thời lƣợng lý thuyết thực hành thích hợp với nhu cầu nghề nghiệp NH có khả hành nghề sau trƣờng với kỹ học có chƣơng trình Toàn CT với tổng thời gian 462 tiết, lý thuyết 95 tiết (chiếm 20%), thực hành 335 tiết (chiếm 75%), kiểm tra 32 tiết (chiếm 5%) Về phía Trƣờng Trung cấp nghề Bạc Liêu qua tìm hiểu, ngƣời nghiên cứu xét thấy đủ sở vật chất thiết bị để đào tạo CT Cùng với xu hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực qua đào tạo, năm qua, Trƣờng đƣợc đầu tƣ nâng cấp mặt bằng, sở vật chất, phòng học, thiết bị, đủ điều kiện để đào tạo Mặt khác, để CT mang tính thực tiễn khả thi hơn, sau xây dựng CT, ngƣời nghiên cứu tiến hành khảo sát xin ý kiến đánh giá chuyên gia giáo viên có nhiều kinh nghiệm, trực tiếp giảng dạy, quản lý CTĐT nghề may trƣờng, trung tâm dạy nghề tỉnh tỉnh lân cận Kết thống kê khảo sát, khẳng định CT thiết thực, nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp, trình tự mô-đun CT hợp lý, thời gian đào tạo theo mô-đun thích hợp với tình hình kinh tế, nhân lực tỉnh tỉnh lân cận tỉnh Đồng Sông Cửu Long Ngoài ra, CT nghề may có trung tâm dạy nghề, trƣờng nghề tỉnh Bạc Liêu chƣa có nội dung đào tạo “May thời trang Áo dài”, nội dung cần phải đƣợc thiết kế cách chi tiết, nhằm mang tính thuyết phục cao cung cấp đủ thông tin đƣa CT cho giáo viên trực tiếp giảng dạy Nhƣ vậy, nội dung chƣơng giải yêu cầu luận văn nghiên cứu Kết CT phục vụ cho trung tâm dạy nghề, trƣờng nghề địa bàn tỉnh Bạc Liêu tỉnh lân cận có nhu cầu, trƣớc mắt bổ sung thêm CTĐT Trƣờng Trung cấp nghề Bạc Liêu - 87 - PHẦN KẾT LUẬN - 88 - KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thực đề tài “Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề May thời trang Áo dài Trường Trung cấp nghề Bạc Liêu”, để đƣợc kết cụ thể nhƣ ngƣời nghiên cứu kế thừa có chọn lọc công trình nghiên cứu trƣớc, tài liệu có liên quan, qua khảo sát thực tiễn nhƣ: vấn trực tiếp không trực tiếp để nắm bắt thông tin thực tế, khảo sát phiếu hỏi, qua quan sát Bên cạnh đó, ngƣời nghiên cứu lĩnh hội ý kiến thầy, cô lĩnh vực phân tích nghề DACUM, lĩnh vực XDCT, bạn bè, đồng nghiệp lĩnh vực may thiết kế thời trang đƣợc hƣớng dẫn PGS TS Võ Văn Lộc, ngƣời tận tình dẫn dắt theo sát đề tài hỗ trợ tạo điều kiện để công trình nghiên cứu thực cách thuận lợi Luận văn hoàn thành với nội dung nhƣ: * Một là, nghiên cứu sở lý luận XDCTĐT nghề: Tìm hiểu khái niệm thuật ngữ liên quan đến đề tài nghiên cứu, mô hình XDCTĐT nghề, phƣơng thức tiến hành phân tích nghề DACUM, hƣớng tiếp cận XDCT bƣớc XDCTĐT nghề “May thời trang Áo dài” Những kết luận rút từ việc nghiên cứu sở lý luận nhƣ trên: tiến hành XDCTĐT nghề, trƣớc tiên ngƣời nghiên cứu tìm hiểu số thuật ngữ khái niệm đề tài đó, để có kiến thức tổng thể, chất vấn đề cần nghiên cứu, nhằm đƣa sở lý luận vững để xác định hƣớng tiến hành nghiên cứu đắn Tìm hiểu kế thừa mô hình XDCTĐT tác giả giới, để đƣa cách thức XDCTĐT hiệu quả, thiết thực vận dụng cách linh hoạt vào điều kiện thực tế địa phƣơng Mục tiêu cuối đào tạo nâng cao chất lƣợng cho NH, để sau trƣờng NH có khả kiếm sống nghề học Cho nên qua mô hình, ngƣời nghiên cứu XDCTĐT nghề đã: khảo sát thực trạng nghề, khảo sát nhu cầu, xác định mục tiêu, phân tích nghề, XDCTĐT, đánh giá chƣơng trình, hiệu chỉnh” Phƣơng thức đào tạo để đạt hiệu đào tạo theo môđun, thiết phải phân tích nghề, CTĐT nghề phải đƣợc xây dựng sở biểu đồ DACUM với bảng danh mục công việc nhiệm vụ nghề * Hai là, thực khảo sát để làm sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp XDCTĐT nghề “May thời trang Áo dài”, ngƣời nghiên cứu tiến hành: lập kế hoạch tổng thể, chọn mẫu khảo sát, khảo sát, nhập xử lý liệu thu thập rút kết luận nhƣ sau: - Khảo sát thống kê kết nhu cầu thị hiếu trang phục Áo dài cán bộ, giáo viên, học sinh ngƣời dân sống làm việc quan, - 89 - trƣờng học địa bàn tỉnh Bạc Liêu Từ kết thống kê cho thấy nhu cầu thị hiếu trang phục Áo dài lớn, điều kiện thực tiễn để tiến hành đề tài - Khảo sát thống kê kết CT cho thấy địa bàn tỉnh Bạc Liêu nay, ngƣời lao động có nhu cầu học nghề “May thời trang Áo dài” cao Vì có CTĐT nghề phục vụ thỏa mãn đƣợc nhu cầu thị hiếu may mặc ngƣời, có nhiều hội việc làm cho NH sau trƣờng Khảo sát thực trạng cho thấy đa số NH nghề may trung tâm dạy nghề, hay trƣờng nghề tỉnh, thợ may hành nghề hầu nhƣ chƣa qua đào tạo “May thời trang Áo dài” Vì thế, CT “May thời trang Áo dài” cần thiết, phù hợp với tình hình, nhu cầu xã hội lĩnh vực đào tạo nghề tỉnh Bạc Liêu Kết khảo sát giúp ngƣời nghiên cứu xác định nội dung để đƣa vào XDCT * Ba là, thực hội thảo phân tích nghề DACUM “May thời trang Áo dài” làm tảng để XDCTĐT nghề Qua đó, ngƣời nghiên cứu đề xuất, đề cƣơng CTĐT nghề “May thời trang Áo dài” chi tiết với thời lƣợng lý thuyết thực hành thích hợp Nội dung gồm mô-đun, thiết kế chi tiết cho mô-đun Xây dựng phiếu khảo sát đánh giá CTĐT nghề “May thời trang Áo dài”, để khẳng định tính hợp lý CT Qua kết thống kê, cho thấy CT hoàn toàn khả thi, nội dung đầy đủ thiết thực TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Về mặt lý luận Ngƣời nghiên cứu tìm hiểu lĩnh vực nghề “May thời trang Áo dài”, lĩnh vực mà chƣa có ngƣời nghiên cứu công trình khoa học tỉnh CTĐT nghề “May thời trang Áo dài” trình độ sơ cấp CT đƣợc thiết kế theo mô-đun Vì theo mô-đun nên CT rút ngắn thời gian cho NH NH tự lựa chọn nội dung để học phù hợp với thân, dễ dàng liên thông với trình độ khác nhanh chóng giải việc làm sau kết thúc khóa học Để XDCTĐT nghề “May thời trang Áo dài”, ngƣời nghiên cứu tổ chức hội thảo phân tích nghề DACUM, sở bảng phân tích nghề với số nhiệm vụ công việc cụ thể, ngƣời nghiên cứu chọn lựa để xây dựng nội dung CTĐT Qua phƣơng pháp phân tích nghề DACUM, nội dung CT đƣợc xây dựng cách khách quan, với đồng tình giáo viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn Ngƣời nghiên cứu tiến hành khảo sát đánh giá tính khả thi nội dung CT, thời lƣợng CT nhƣ kết CT Kết thống kê khẳng định CT mang giá trị thực tiễn cao, nội dung thời lƣợng phân bố hợp lý - 90 - 2.2 Về mặt thực tiễn Kết CT trƣớc tiên bổ sung thêm vào hệ thống CTĐT nghề Trƣờng Trung cấp nghề Bạc Liêu trực tiếp đƣa vào giảng dạy Trƣờng nghề, Trung tâm dạy nghề tỉnh, sau mở rộng cho tỉnh lân cận khác có nhu cầu Góp phần nâng cao chất lƣợng sống, NH có khả thiết kế Áo dài thời trang đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày cao ngƣời, để họ tự thể thân, thể trình độ văn hóa khiếu thẩm mĩ riêng Ngƣời học chọn lựa nội dung thời gian học tùy theo sở thích cá nhân, điều kiện kinh tế, nhu cầu nghề nghiệp nhằm giảm đƣợc chi phí thời gian học tập Ngƣời học tự tạo việc làm vừa học vừa làm để nâng cao chuyên môn, ổn định sống, hoàn thiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp đề 2.3 Khả triển khai ứng dụng vào thực tế Chƣơng trình đƣa vào sử dụng sở daỵ nghề toàn tỉnh tỉnh lân cận HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Thời gian nghiên cứu có giới hạn, nên đề tài phân tích công việc cho mô-đun chi tiết, xây dựng sở thực tiễn khảo sát phạm vi tỉnh Bạc Liêu vài địa điểm tỉnh lân cận Nếu nghiên cứu phát triển toàn diện hơn, ngƣời nghiên cứu thực hiện: - Minh họa chi tiết cho tất mô-đun chƣơng trình - Xây dựng tài liệu giảng dạy học tập cho chƣơng trình - Triển khai đào tạo thực nghiệm để khẳng định tính hiệu CT - Xây dựng CT theo hệ thống môn học nhằm mở rộng phạm vi đào tạo, tạo điều kiện cho NH tiếp tục học nâng cao lĩnh vực chuyên môn nghề KIẾN NGHỊ 4.1 Đối với cấp quản lý Đối với Bộ Lao động-Thƣơng binh Xã hội cần bổ sung nghề “May thời trang Áo dài” danh mục nghề đào tạo để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp xã hội Đối với Tổng cục dạy nghề cần ban hành chuẩn đào tạo nghề phổ biến tƣơng ứng với cấp trình độ: Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề Cao đẳng nghề Đối với Sở GD-ĐT cần đạo sâu sát hoạt động hƣớng nghiệp dạy nghề - 91 - Nhà nƣớc cần tăng cƣờng đầu tƣ phƣơng tiện trang thiết bị cho sở dạy nghề, đồng thời có kế hoạch bồi dƣỡng định kỳ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác dạy nghề 4.2 Đối với lãnh đạo Trƣờng, Trung tâm dạy nghề Đối với hiệu trƣởng Trƣờng Trung học phổ thông Trung học sở cần phối hợp chặt chẽ với trƣờng nghề để phân luồng học sinh Các trung tâm dạy nghề cần tạo mối quan hệ tốt với doanh nghiệp, để nắm yêu cầu thực tiễn đào tạo mà xây dựng CTĐT phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp Tóm lại, với mong muốn nghề “May thời trang Áo dài” đƣợc phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh, đồng thời mang đến hội học tập tốt cho ngƣời, đào tạo nguồn lao động kỹ thuật chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu xã hội nên ngƣời nghiên cứu mạnh dạn thực đề tài với hy vọng thật mang đến “Chƣơng trình đào tạo nghề May thời trang Áo dài” thật hiệu cho công tác đào tạo nghề tỉnh Bạc Liêu - 92 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Dạy nghề Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Bộ Lao Động - Thƣơng Binh & Xã Hội Tổng cục dạy nghề Tài liệu tập huấn chƣơng trình khung dạy nghề, chƣơng trình dạy nghề Hà Nội, 2007 Tổng cục Dạy nghề (2004), Dự án “Tăng cƣờng trung tâm dạy nghề”(SVTC) Sổ tay xây dựng chƣơng trình, tài liệu chuyển giao cho hệ thống dạy nghề Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 việc Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng ban hành tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2012 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển dạy nghề dạy nghề thời kỳ 2011-2020 Quyết định 212/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng năm 2003 Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh & Xã hội việc ban hành nguyên tắc xây dựng tổ chức thực chƣơng trình dạy nghề Nguyễn Đình Bảng - Trƣơng Hoành Sơn, Khái niệm mô-đun đào tạo kỹ lao động cần thiết Nguyễn Tƣờng Dũng (2004), Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng mô hình đào tạo chức danh vận hành nhà máy Điện Thủ Đức PGS.TS Trần Khánh Đức Tài liệu giảng Phát triển chƣơng trình đào tạo 10 Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực NXB Giáo dục Hà Nội 11 Trần Thị Minh Kiều (2008), Giáo trình thiết kế thời trang Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 12 Lƣu Xuân Mới (2002), Lý luận dạy học đại học Nhà xuất giáo dục 13 Nguyễn Chí Sỹ (2006), Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chƣơng trình nghề điện xây dựng theo môđun kỹ hành nghề 14 Nguyễn Văn Tuấn - Võ Thị Xuân (2008), Tài liệu giảng phát triển chƣơng trình đào tạo nghề Trƣờng Đại học sƣ phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 15 Tiêu Thanh Thủy (2007), Luận văn thạc sĩ : Phát triển chƣơng trình Dạy nghề nông thôn cho Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Trà Vinh với hỗ trợ Trƣờng Đại học Trà Vinh - 93 - 16 Từ điển Giáo dục học- NXB Từ điển bách khoa 2001 17 Viện nghiên cứu giáo dục Trƣờng đại học Sƣ phạm Tp.HCM: Tài liệu Những vấn đề xây dựng CTĐT - 2003 18 Lâm Quang Thiệp (2006), Chƣơng trình quy trình đào tạo đại học Hà Nội 19 Nguyễn Thị Cẩm Vân (2007), Giáo trình y phục thƣờng ngày Bộ Giáo Dục Đào Tạo Dự án đào tạo giáo viên THCS Nhà xuất Đại học sƣ phạm, tập 20 Hoàng Ngọc Vinh (2006), (tài liệu dịch từ Milagros Campos Valles): Phát triển chƣơng trình đào tạo giáo dục chuyên nghiệp theo lực thực – Chƣơng trình bồi dƣỡng cán quản lý Hạ Long Tài liệu Tiếng Anh : 21 UNESCO and ILO Recommendations.Technical and Vocational Education and 22 Training for The Twenty- first Century, 2002 23 Helen Joseph-Armstrong (1995), Patternmaking for Fashion Design, NewYork 24 John Collum (1996), Curriculum Development & Docummentation for Skill Formation, A Guide to processes products and decicions 25 Robert E Norton (1997), DACUM HANDBOOK Các Website: 26 www.ipe.edu.vn 27 http://www.baclieu.gov.vn/default.aspx 28 http://www.dacumohiostate.com 29 http://www.dacumohiostate.com/SCIDProcessModel.pdf 30 http://www.legamex.vn/index.php/main/tintuc_chitiet/442 31 http://vinasme.vn/nd5/detail/tin-kinh-te-tong-hop/dau-tu/dao-tao-nguon-nhanlucgiai-phap-phat-trien-ben-vung-nganh-det-may/6376.003014.html 32 http://www.vietnamscout.com/textile/index.php?option=com_content&view=article&i d=212:nganh-dt-may-vit-nam-phia-trc-la-c-hi&catid=37:textile-and-garment 33 http://ktdt.com.vn/news/detail/346996/nam-2012-xuat-sieu-cua-nganh-det-may-sevuot-7-6-ty-usd.aspx 34 http://www.agtex.com.vn/thong-tin-khac/xuat-khau-det-may-2013tin-hieu-lacquan-tu-thi-truong-nhap-khau/258/722 35 http://www.ipsi.org.vn/TinTucChiTiet.aspx?nId=667&nCate=7 36 http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o_d%C3%A0i - 94 - PHỤ LỤC NỘI DUNG Trang Phụ lục 1: Phiếu khảo sát ý kiến thực trạng 1pl nhu cầu sử dụng trang phục áo dài Phụ lục 2: Phiếu khảo sát ý kiến thực trạng 4pl nội dung chƣơng trình Phụ lục 3: Phiếu khảo sát ý kiến chƣơng trình May thời trang áo dài 7pl Phụ lục 4: Danh sách đơn vị giáo viên tham gia đóng góp ý kến 10pl Phụ lục 5: Biểu đồ DACUM 12pl Phụ lục 6: Phiếu phân tích công việc cho 16pl Mô-đun Phụ lục : Một số hình ảnh trình thực đề tài 91pl - 95 -
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu , xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu , xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu

Từ khóa liên quan