Kinh Vô Lượng Thọ - Hán dịch_ Pháp Sư Khang Tăng Khải

48 1,106 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 00:42

Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Kinh Vô Lượng Thọ Việt dịch: Sa Môn Thích Tuê Đăng Lời tựa Giáo lý đấng Thế Tôn trải qua 2.516 năm đến có công thù thắng siêu việt, đánh bạt nghiệp chướng phiền não cứu thoát chúng sinh khỏi trầm luân vũng lầy sinh tử Đối với người Phật chân chính, thành tâm cầu đạo giải thoát, lời châu ngọc ngài thật môn diệu dược Kinh điển qua lần kết tập lưu truyền đến hướng dẫn tâm thức người vươn lên cảnh giới trang nghiêm, tịnh, gột tội cấu, nhiễm cõi đời ô trọc hãn Muốn đạt tới cảnh giới an vui giải thoát, điều kiện tiên phải lắng tâm, gạn ý lời Phật thuyết: "Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh." (Tâm an tịnh cõi Phật ra.) Hiểu hành giả tự thân rực rỡ quang minh thấy cõi trang nghiêm Phật Sự kiện lắng tâm, gạn ý nằm pháp môn Tịnh Độ mà đấng Thế Tôn chúc lũy cho chúng sinh đời mạt phát qua yếu kinh: Kinh Bi Hoa, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Những kinh giáo nhằm tạo duyên khởi từ bi, trí tuệ cho người biết hồi tâm phục thiện, thăng hoa sống cao đẹp giới đảo điên, mê muội Hành giả, gột trần cấu cách lọc tâm, làm tiêu ma nghiệp chướng xem làm nguyên động lực giao lưu qua cõi nước Cực Lạc, quốc độ giải thoát tịnh, trang nghiêm Đó miếng đất tâm roi phấn thôn vàng Hành giả mường tượng lời kinh huyền diệu hòa theo năm tháng lắng sâu vào tâm thức hữu tình để sinh thành phúc uy nghiêm, cao Quý hóa thay! Kinh giáo Pháp Môn Tịnh Độ * Kinh A Di Đà diễn cảnh giới trang nghiêm tịnh cõi nước Cực Lạc * Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Bi Hoa xuất sinh từ công tu tập ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngộ nhập cảnh giới Cực Lạc phát khởi trí tuệ hành trì * Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy pháp tu quán tưởng đức Phật Vô Lượng Thọ làm duyên ứng hợp với cõi nước Cực Lạc Chung quy, pháp môn Tịnh Độ cốt lấy: "Niệm giác bất tư nghị làm thể." Bởi thế, niệm không móng lên toàn người thể nhập vào tự tánh nhiệm mầu Ở đây, Tịnh Độ hòa nhập với thiền Hành giả không nên cố chấp, phân biệt Tịnh Độ hay Thiền Vì lẽ hai (Thiền, Tịnh Độ) đưa hành giả đến cảnh giới bát ngát Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải hạnh Phật thừa Tuy nhiên, Thiền hạng hạ thật khó hành trì, lẽ Thiền nhiếp tất tâm trí vào thấy tiền để trí tuệ chiếu bao trùm tất thấy toàn diện, Lộ trình thật khó khăn nên dành cho bậc thượng căn, thượng trí, đủ khả tư quán niệm Nhận thấy phần đông Phật tử đường tập tu nên pháp môn Tịnh Độ dễ dàng dung hợp với tất cả, thực hành Hành giả, hành trì pháp môn Tịnh Độ đạt đến trạng thái tâm bất loạn, Thiền Bởi lẽ, Thiền hay Tịnh Độ đến mục đích chung minh tâm kiến tánh Phật tử phải nhận thức rằng: "Tiềm diệu dụng công đức thụ trì kinh bất tư nghì." Có thể hiểu ý thâm diệu lúc trì Kinh Vô Lượng Thọ cảm nhận 48 đại nguyện hóa độ chúng sinh nhập cảnh giới an vui giải thoát ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng mà đấng Thế Tôn thuyết giáo chúc luỹ cho chúng Bồ Tát, Duyên Giác Thanh Văn núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá thật vô diệu dụng Kinh Vô Lượng Thọ gồm có phần yếu sau: Do duyên đại giác khởi lên chư cổ Phật xuất nơi núi Kỳ Xà Quật - đức Phật nhân đó, thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Nhân duyên ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng phát 48 đại nguyện trước đấng Thế Tôn nhờ công đức tu tập thù thắng, đức hạnh thâm mật, ngài thành tựu pháp thân hiệu A Di Đà, thể cảnh giới tâm nguyện ngự trị cõi nước tên Cực Lạc phương Tây Cảnh giới trang nghiêm tịnh cõi nước Cực Lạc gồm: Quanh minh vô lượng, Thọ mệnh vô lượng Thánh chúng vô lượng, cộng vào đường sá, lầu gác, ao thất bảo, lại đủ loại chim tiếng hót trẻo, cỏ hoa tươi nhuận, phô bày muôn sắc, phảng phất hương thơm Lại có, từ canh sen hồng tự nhiên thai sanh thánh chúng, diện mạo sáng ngời, đoan mà Nhật Nguyệt sánh Lại có, y phục tốt, thức ăn sang, tự nhiên hóa thành tâm niệm Tất sang trọng quý báu vô Những duyên khởi mầu nhiệm trí tuệ cõi nước Cực Lạc công đức tu tập tinh đem lại lợi ích giải thoát tuyệt vời cho hành giả chân nhuần nhuyễn trì tụng, quán xét minh mẫn tâm không ô nhiễm Tôi nhận thấy, Kinh Vô Lượng Thọ có nhiều nghĩa lý thâm diệu, triển khai trí tuệ quang minh công đức trì tụng kinh nầy thật diệu dụng, xuất phát từ tâm tịnh Cũng giá trị cao thâm đó, tha thiết việc lưu truyền nên thành tâm phiên dịch kinh từ Nho văn ngài Khang Tăng Khải đời Tào Ngụy Việt ngữ để quý Phật tử thường tụng hàng ngày khóa lễ cầu siêu Dịch kinh này, có tâm nguyện mong người dứt bỏ tà kiến, mê chấp, xem pháp huyễn hóa, đồng thời tinh tiến thực hành thiện pháp đem lại lợi lạc an vui giải thoát cho kẻ còn, người Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh Sài Thành, mùa hạ năm Canh Tuất 1970 Sa môn Thích Tuệ Đăng cẩn chí Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Kinh Vô Lượng Thọ Việt dịch: Sa Môn Thích Tuê Đăng Lời Bạt Sống hệ lụy trần gian đầy dẫy ma chướng; giáo lý đấng Thế Tôn đủ khả thù thắng siêu việt - bạt nghiệp chướng xóa phiền não đời sống người thành tâm cầu đạo giải thoát Giáo lý mãi nguồn lực phấn đấu, sinh động tiềm tàng bốn mươi tám ngàn pháp môn, Tam Tạng kinh điển, châu liên ngọc kết - nâng nhẹ tâm hồn, khai sáng trí tuệ hầu hết trình độ, giai cấp dân gian có pháp môn Tịnh Độ phổ cập Kinh điển kết tập châu ngọc đấng Thế Tôn đầy đủ nghĩa lý chân thật khiến tâm thức người đạt tới cảnh giới trang nghiêm, tịnh, thấy cõi Phật sinh động hữu tình trước mắt mà khởi sinh trí tuệ từ bi Kinh Vô Lượng Thọ Lời châu ngọc Thế Tôn chúc lũy cho chúng sinh thời kỳ mạt pháp Kinh Vô Lượng Thọ diễn đạt công tu tập ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng (chính thân đức Phật A Di Đà) với 48 đại nguyện hóa độ chúng sinh vào cảnh giới an vui, giải thoát, thể thật rõ ràng chất nhân vượt thoát vây bủa ngẫu kiện phi lý, gột nhiễm trần cấu tâm trịnh trí quán xét minh mẫn nhằm hướng dẫn tâm thức tham đắm mộng huyễn trở chân tịnh, phá lưới vô minh thực cảnh giới tâm nguyện Vì lợi ích diệu dụng kinh Vô Lượng Thọ người Phật tử chân sống Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng tận tâm phiên dịch từ Nho văn ngài Khang Tăng Khải Việt ngữ, nhằm triển khai nghĩa lý vi diệu, duyên khởi trí tuệ quang minh đức hạnh thâm mật cho hàng giả việc trì tụng kinh Tôi nhận thấy hoan hỉ phấn chấn tâm hồn sau đọc toàn kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng trao cho (niềm giao cảm thoát có cố gắng chuyển ngữ Hòa Thượng) phương diện ấn tống (hành) nên Hòa Thượng yêu cầu phổ biến đến quảng đại Phật tử, nhằm khuyến hóa tu dưỡng tâm thức bổ sung kinh điển phương trượng thập phương đáp ứng nhu cầu hoằng pháp hoàn cảnh Tôi mong cầu hy vọng quý vị phát tâm khuyến hóa góp phần công đức ấn tống phổ biến kinh Vô Lượng Thọ, khai thông sâu rộng nguồn nước từ bi đến tâm hồn khao khát cuối Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh Sa môn Thích Minh Phát *** Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Nghi thức Lễ Tụng Lễ Tam Bảo Hết thảy cung kinh, Nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo thường trụ khắp pháp giới mười phương (3 lễ) Nguyện Hương (Quỳ chấp tay đọc) Nguyện hương mây Bay tỏa khắp mười phương Trong vô biên cõi Phật Hóa vô số diệu hương Năm thứ hương thơm ngát Trang nghiêm để cúng dường Trọn đủ Bồ Tát Đạo Thành tựu Như Lai hương (Vừa lễ vừa đọc) Cúng dường rồi, cung kinh, Nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo thường trụ khắp pháp giới mười phương (1 lễ) Tán Phật (Đứng chấp tay đọc) Sắc thân Như Lai đẹp Thế gian không Chẳng sánh, chẳng nghĩ bàn Nên đảnh lễ Tướng Phật đẹp vô Trí tuệ Phật Tất pháp thường trụ Vì quy y Trí lớn nguyện lực lớn Độ khắp quần sinh Khiến bỏ thân nóng khổ Sinh sang nước mát vui Nay ba nghiệp Quy y lễ tán Nguyện chúng sinh Kinh Vô Lượng Thọ Đồng sinh Tịnh Độ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Úm phạ nhật la vật (3 lần) Cửu bái Tây phương (Vừa lễ vừa đọc) Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân diệu pháp tịnh, cõi Thường tịch quang, khắp pháp giới chư Phật (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân tướng hải vi trần, cõi Thật báo trang nghiêm, khắp pháp giới chư Phật (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân tướng nghiêm giải thoát, cõi Phương tiện thánh cư, khắp pháp giới chư Phật (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân giới đại thừa cõi An Lạc phương Tây, khắp pháp giới chư Phật (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân hóa vãng thập phương, cõi An Lạc phương Tây, khắp pháp giới chư Phật (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ, ba kinh Giáo, Hành, Lý, tuyên dương giới Chính, cõi An Lạc phương Tây, khắp pháp giới Tôn Pháp (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, thân tử kim muôn sắc, cõi An Lạc phương Tây, khắp pháp giới Bồ Tát (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ Thánh chúng hải hội tịnh, thân nghị nghiêm mãn phận, cõi An Lạc phương Tây, khắp pháp giới Thánh chúng (1 lễ) Nay khắp bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện dứt bỏ hết ba chướng, quy mệnh sám hối (1 lễ) Sám hối (Quỳ chấp tay đọc) Đệ tử chúng (hoặc kỳ hương linh ) xin chí tâm sám hối Đệ tử chúng sinh pháp giới, từ đời vô thủy đến nay, bị vô minh che lấp, dáo dở mê lầm Lại sáu ba nghiệp, tập theo pháp chẳng lành, gây nhiều tội mười điều dữ, năm tội vô gián tất tội khác, vô số vô biên, nói hết Mười phương đức Phật, thường đời, tiếng pháp không dứt, hương báu đầy ắp, vị pháp ngập tràn, buông ánh sáng sạch, soi thấu tất cả, lý nhiệm thường trụ, đầy khắp hư không Con từ vô thủy đến nay, sáu mù mịt, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết Vì nhân duyên ấy, trôi vòng sinh tử, trải qua nẻo luân hồi, trăm ngàn muôn kiếp, không hẹn ngày Trong kinh nói rằng: "Đức Tỳ Lư Giá Na, thân khắp chỗ", chỗ đức Phật gọi Thường Tịch Quang; nên phải biết, tất pháp, Phật pháp Song chẳng rõ, lại theo giòng vô minh; nên trí giác ngộ, mà chẳng thấy tịnh, Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải cảnh giải thoát mà dấy lên ràng buộc Nay thức tỉnh, đổi bỏ Cung kính đối trước chư Phật đức A Di Đà Thế Tôn, tỏ bày sám hối; cầu xin cho pháp giới chúng sinh, tất tội nặng, ba nghiệp sáu căn, từ đời vô thủy, đời tại, hay đời vị lai gây nên; gây, hay sai người khác gây; thấy, nghe, người gây mà vui theo; nhớ, hay chẳng nhớ; biết, hay chẳng biết; nghi, hay chẳng nghi; che giấu, hay chẳng che giấu; xin hết Con sám hối rồi, sáu ba nghiệp, không lầm lỗi, lành tu được, sạch, hết để hồi hướng, trang nghiêm Tịnh Độ, khắp chúng sinh, đồng sinh nước Cực Lạc Nguyện xin đức Phật A Di Đà, thường lai hộ trì, khiến lành tiền thêm lên, chẳng nhân tốt; tới mệnh chung, thân an niệm chính, trông, nghe rõ ràng; trước mặt thấy đức A Di Đà thánh chúng, tay cầm đài hoa, tiếp dẫn độ con, giây phút, sinh trước Phật, trọn đạo Bồ Tát, độ khắp chúng sinh, đồng thành Phật đạo (vừa lễ vừa đọc) Sám hối, phát nguyện Quy mệnh kính lễ đức Phật A Di Đà Tam Bảo (1 lễ) Tán hương (ngồi kiết già tụng) Lư hương vừa bén chiên đàn Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Chư Phật thấy biết hương chí thiền Pháp thân toàn thể tiền Chứng minh hương nguyện phúc liền ban cho Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) Chú nghiệp Tu lị tu lị, ma tu lị, tu tu lị, tát bà (3 lần) Chú thân nghiệp Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà (3 lần) Chú ba nghiệp Án, sa phạt bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần) Chú yên thổ địa Nam mô tam mãn đá đà nẫm, độ rô độ rô, địa vĩ tát bà (3 lần) Chú phổ cúng dường Án, nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật la hộc (3 lần) Kinh Vô Lượng Thọ Kệ khai kinh Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Pháp Phật cao siêu nhiệm mầu, Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu Con nghe thấy, xin trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa thật sâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) *** Kinh Tâm Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, tu hành tinh thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn không, độ thoát khổ ách Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức không, không tức sắc; thọ, tưởng, thành, thức, lại Này Xá Lợi Tử! Cái tướng chân không pháp ấy, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt Bởi thế, chân không ấy, sắc, thụ, tưởng, hành thức; mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; sắc, thanh, hương, vị xúc pháp; từ nhãn thức giới đến ý thức giới; từ chi vô minh đến chi lão tử; từ vô minh tận đến lão tử tận Không có khổ, tập, diệt vào đạo; trí, đắc, chi sở đắc Các vị Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm ngài không trở ngại, không trở ngại, nên không sợ hãi Chư Phật ba đời y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Vậy biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại thần, đại minh, vô thượng, vô đẳng đẳng, trừ hết khổ, thực chẳng hư Nên lại nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, là: "Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha." Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần) *** Bài tụng kinh Sám Hối Hồi Hướng Đệ tử chúng con, nghiệp ma ngăn cản, thần chí lẫn rối, tính u minh, tự nhiên sinh ra, ý nghĩ quanh co, dáo dở chất chồng Tuy mắt nhìn tới chữ mà tâm chạy theo việc khác, lầm chữ, sai câu Giọng đọc nặng nhẹ không đều, hiểu biết lại chấp theo tà kiến Hoặc công việc lấn cướp chí, tâm chẳng để vào kinh Tụng niệm lúc đứng lúc ngồi, đứt đoạn, bỏ dở, cách quảng, lướt qua Tụng lâu sinh trễ nãi, việc trái ý sinh tức giận Chốn nghiêm tịnh, làm cho dơ dếch, nơi tôn kính, trở lại khinh nhờn Thân miệng y xiêm, chẳng tịnh, y hậu lễ lạy, thiếu vẻ trang nghiêm; cúng dường chẳng phép, vào nơi chỗ Kinh sách mở gấp, làm cho nhàu rối; để rơi rớt, dơ bẩn, rách nát Tất chẳng chuyên chẳng thành, Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải thẹn hổ, sợ hãi Kính xin chư Phật, Bồ Tát khắp pháp giới, hư không giới, Thánh chúng, hộ pháp thiện thần, thiên long từ bi thương xót, chúng sám hối, hết tội lỗi, khiến công đức tụng kinh này, vẹn tròn vừa ý Đệ tử chúng lại thành tâm phát nguyện, hồi hướng, lo sợ việc phiên dịch, nhuận sắc sai lầm, giải không đúng; truyền dạy có sai lạc, âm thích có lầm lẫn, so sánh sửa đổi có thiếu sót, viết chép in cắt có lẫn lộn Những lỗi lầm đó, dù vị pháp sư hay người khác, chúng hết xin họ mà sám hối Kính nhờ sức uy thần Phật, khiến cho tội chướng tiêu trừ Và xin chư Phật thường quay bánh xe pháp, cứu vớt cho muôn loài Sau nữa, nguyện đem công đức tụng kinh, trì này, hồi hướng cho vị hộ pháp, long thiên, thần linh núi sông ba cõi, vị thiện thần giữ gìn chốn già lam, cầu mong hạnh phúc, an lạc, hòa bình, chí thiện, để trang nghiêm đạo Vô Thượng Bồ Đề nguyện cho khắp chúng sinh pháp giới; vào cảnh giới pháp thân chư Phật (ba tiếng chuông sang hiệu mõ) *** Bài niệm Phật ngài Đại Thế Chí Bồ Tát (Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm) Ngài Đại Thế Chí, đấng pháp vương, năm mươi hai vị đại Bồ Tát đồng hành với ngài, liền từ chỗ ngồi, đứng dậy dập đầu lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nhớ đời xưa, cách nhiều kiếp, cát sông Hằng, có Phật đời, hiệu ngài Vô Lượng Quang; mười hai Như Lai, nối nhau, kiếp, Như Lai cuối cùng, hiệu ngài Siêu Nhật Nguyệt Quang Ngài dạy phép "Niệm Phật Tam Muội." Ví hai người: người chuyên nhớ, người quên; hai người thế, dù có gặp nhau, không gặp; dù có thấy nhau, không thấy Vậy hai người phải nhớ đến nhau, thân thiết, mãi, cho hết kiếp này, lại sang kiếp khác, bóng với hình, chẳng xa rời Mười phương Như Lai, thương nhớ chúng sinh mẹ nhớ con; trốn chạy, mẹ nhớ, làm Nếu nhớ mẹ, mẹ nhớ con, mẹ đời đời, chẳng rời xa Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật niệm Phật, đời đời sau, định thấy Phật, cách Phật chẳng xa Chẳng nhờ đến phép phương tiện khác, mà tỏ ngộ tâm mình, người ướp hương, thân có mùi hương; phép gọi "Hương quang trang nghiêm." Chỗ thân con, dùng tâm niệm Phật, vào vô sinh nhẫn Nay cõi này, tiếp người niệm Phật, nơi Tịnh Độ Phật hỏi đến con, phép tu viên thông, không chọn lựa, thu nhiếp, tất sáu Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải căn, chuyên tịnh niệm, nối liền liền, phép định, thứ *** Bài niệm Phật Thân Phật Di Đà vàng chói lọi, Tướng tốt rực rỡ chẳng bì, Mắt xanh lặng bốn biển lớn, Mi sáng toả lồng năm núi Di Hào quang hóa vô số Phật; Lại hóa nhiều Bồ Tát Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh; Chín phẩm lên bờ Đại Giác Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần) Nam mô A Di Đà Phật (1 hay tràng) Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần) Nam mô Đại Tạng Vương Bồ Tát (10 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần dứt mõ) *** Lễ Tổng (đứng quỳ, vừa đọc vừa lễ) Quy mệnh kính lễ tất Tam Bảo, thường trụ suốt ba đời khắp mười phương, hết hư không pháp giới (1 lễ) Quy mệnh kính lễ đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà (1 lễ) Quy mệnh kính lễ đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Cực Lạc phương Tây (1 lễ) Quy mệnh kính lễ đức Phật Di Lạc, giáo chủ cõi Ta Bà đời mai sau (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù vị đại Bồ Tát khắp pháp giới (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền vị đại Bồ Tát khắp pháp giới (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm vị đại Bồ Tát khắp pháp giới (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ đức Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí vị đại Bồ Tát khắp pháp giới (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ đức Bồ Tát Địa Tạng Vương vị đại Bồ Tát khắp pháp giới (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ vị Bồ Tát hải hội tịnh vị hiền thánh tăng khắp pháp giới (1 lễ, tiếng chuông) Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Nhất tâm đảnh lễ vị Bồ Tát Lịch Đại Tổ Sư (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ vị Bồ Tát Hộ Pháp chư Thiên (1 lễ) Nhất tâm đảnh lễ đức Bồ Tát Hộ pháp Vi Đà, bậc cõi trời tôn kính ba châu vàng theo (1 lễ) Con nguyện khắp bốn ân, ba cõi, pháp giới chúng sinh, dứt khỏi ba chướng, chí thành phát nguyện (1 lễ) *** Phát nguyện Tịnh Độ (quỳ tụng) Đệ tử chúng (đệ tử ) Nhất tâm quy mệnh Phật A Di Đà Ở cõi Cực Lạc; Xin lấy Tịnh Quang Soi cho chúng Xin đem Từ tuệ Thu nhiếp chúng Nay niệm Niệm danh hiệu Phật Vì đạo Bồ Đề Cầu sinh Tịnh Độ Phật xưa thề: "Nếu có chúng sinh Muốn sinh sang nước Cực Lạc ta Dốc lòng tin ưa Từ người niệm nhiều Cho đến người Niệm mười danh hiệu Nếu chẳng sinh Thì ta thề Chẳng lên Phật." Vì nhân duyên Kinh Vô Lượng Thọ Hẳn đức Vô Thượng Tôn Ghi nhận cho thành Phật Sức nguyện Phật Nghe danh muốn vãng sinh Đều tới cõi Từ không lui chuyển Bồ Tát khởi chí nguyện Nguyện nước Niệm độ khắp Danh tỏ đủ mười phương Phụng thờ ức vị Phật Phi hóa khắp cõi Cung kính hân hoan Về tới nơi An Dưỡng Nếu người không thiện tâm Chẳng nghe kinh Người trai giới tịnh Mới nghe pháp Lại thấy Thế Tôn Thời tin việc Khiêm, kính, nghe, vâng, làm Tâm vui mừng hớn hở Kẻ kiêu mạn lười biếng Khó thể tin pháp Đời trước thấy chư Phật Ham nghe pháp Bồ Tát Thanh Văn Chẳng xét tâm Phật Ví kẻ mù lòa Muốn làm người dẫn đạo Biển trí tuệ Như Lai Sâu rộng không bờ bến Nhị thừa chẳng lường Chỉ riêng Phật tỏ rõ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Giả sử hết người Đều tu hành đắc đạo Tịnh tuệ biết vốn không Ức kiếp nghĩ trí Phật Cùng tận tâm giảng thuyết Hết đời chẳng biết Phật tuệ không ngằn mé Thanh tịnh Thọ mệnh khó Đời Phật khó gặp Người có tín tuệ khó Nếu nghe tinh tiến cầu Nghe pháp thường chẳng quên Thấy kính phúc lớn Cùng ta bạn hiền Bởi nên phát tâm Vì đời đầy đau khổ Nên phải cầu pháp Sẽ chứng Phật đạo Rộng độ giòng sinh tử Phật bảo A Nan: "Bồ Tát cõi nước bổ vào vị Phật, trừ Bồ Tát có nguyện, chúng sinh đem công đức hoằng thệ để trang nghiêm cho muốn đột thoát hết chúng sinh chóng thành Phật Này A Nan! Các chúng Thanh Văn cõi Phật ấy, ánh sáng nơi phóng tám thước, ánh sáng Bồ Tát chiếu sáng trăm tuần Trong Bồ Tát đó, có hai vị Bồ Tát tôn quý vào bật nhất, nên ánh sáng oai linh chiếu khắp ba ngàn đại thiên giới A Nan bạch Phật: "Hai vị Bồ Tát danh hiệu gì?" Đức Phật bảo: "Vị thứ tên Quán Thế Âm, vị thứ hai tên Đại Thế Chí Hai vị Bồ Tát cõi Ta Bà tu hạnh Bồ Tát, mệnh chung chuyển hóa sinh sang cõi nước Cực Lạc đức Phật A Di Đà Này A Nan! Những người sinh sang cõi nước có đủ ba mươi hai tướng tốt, trí tuệ đầy đủ, thâm nhập pháp, thông suốt tới chỗ cốt yếu mầu nhiệm thần thông diệu dụng, sáng sủa, nhanh nhẹn Những người tính sút thành tựu hai đức nhẫn: âm hưởng nhẫn nhu thuận nhẫn; người tính nhanh nhẹn đức vô sinh pháp nhẫn, kể xiết Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Lại nữa, vị Bồ Tát ấy, trước thành Phật, chẳng bị rơi vào chốn ác, thần thông tự tại, lại biết rõ sinh mệnh đời trước Trừ người sinh qua phương khác cõi đời ngũ trọc ác thế, thị chúng sinh cõi cõi nước ta vậy." Phật bảo A Nan: "Bồ Tát cõi nước ấy, nương oai thần Phật, dù khoảng bữa ăn, tới vô lượng giới mười phương, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, tùy theo tâm tưởng niệm tự nhiên hoá sinh vô số vô lượng thứ cúng dường hoa, kỹ nhạc, áo lọng, cờ, phướn, ứng niệm liền đến, thứ quý báu mầu nhiệm khác lạ, đời có, đem dâng rải vào chư Phật chúng Bồ Tát, Thanh Văn Ở hư không hóa thành lọng hoa mầu sáng rực rỡ, mùi thơm tỏa ngát khắp nơi Hoa có chu vi bốn trăm dặm, gấp lên mãi, che kín ba ngàn đại thiên giới Tùy theo thứ lớp trước sau biến Các vi Bồ Tát ấy, đẹp lòng vui vẻ Ở hư không, nhạc trời trỗi lên Tiếng nhạc tuyệt vời mầu nhiệm, ca ngợi công đức Phật, thỉnh trụ kinh pháp với tâm vô hoan hỷ Cúng dường chư Phật xong, trước ăn, nhẹ cất lên trở cõi nước mình." Phật bảo A Nan: "Đức Phật Vô Lượng Thọ ban truyền giáo pháp cho Bồ Tát, Thanh Văn, trời người nhóm họp hết giảng đường thất bảo, rộng tuyên đạo giáo, diễn xướng pháp mầu Tất lòng hoan hỷ, tỏ ngộ đạo lý Ngay lúc đó, bốn phương trời tự nhiên gió, thổi vào thất bảo phát tiếng cung, thương, giốc, chùy, vũ, vô lượng thứ hoa đẹp theo gió bay đi, rải bốn phía, tự nhiên cúng dường chẳng dứt Tất chư thiên đem trăm ngàn thứ hoa, hương, kỹ nhạc cõi trời để cúng dường đức Phật Vô Lượng Thọ, chúng Bồ Tát, Thanh Văn rải hoa hương tấu âm nhạc Kẻ trước người sau, kẻ qua người lại, tưng bừng vui vẻ, kể xiết." Phật bảo A Nan: "Các hàng Bồ Tát sinh qua cõi Phật Vô Lượng Thọ, giảng thuyết thường tuyên pháp, theo trí tuệ thông đạt mình, không trái không lầm Đối với muôn vật cõi ấy, tâm ngã sở (coi vật mình), không trái không lầm Đối với muôn vật cõi ấy, tâm đắm nhiễm, lại tự tại, không ưa thích không ghét bỏ vật gì, không phân biệt với kẻ khác, chẳng ganh đua chẳng tranh chấp Lại có tâm đại từ bi nhiêu ích chúng sinh, tâm ương ngạnh, giận hờn Lìa khỏi hết phiền não làm dao động, nên tâm hoàn toàn tịnh, không chán nản biếng nhác Lại có tâm bình đẳng, tâm đắc thắng, tâm thâm diệu, tâm thiền định, tâm ham pháp, vui pháp mừng pháp Lại dứt phiền não, lìa tâm ác thú, suy xét tường tận việc làm Bồ Tát, đầy đủ vô lượng công đức, pháp thiền định thâm diệu thần thông quang minh trí tuệ Ý chí nương vào bảy phần giác ngộ, theo pháp Phật mà tu tâm, nhục nhãn suốt, phân biệt tỏ rõ điều Thiên nhãn thông suốt hạn lượng Pháp nhãn quán xét lẽ đạo Tuệ nhãn thấy rõ lẽ thật dẫn tới bờ giác ngộ Phật nhãn tròn vẹn biết rõ pháp tính Đem trí vô ngại diễn thuyết cho người nghe Quán thấy ba cõi Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải hư không Chí cầu Phật pháp, đủ biện tài, trừ diệt phiền não chúng sinh Lại nữa, tính thể từ Như Lai mà sinh nên hiểu rõ pháp như bất động, khéo hiểu nghĩa tập đế, diệt đế phương tiện Chẳng ham lời tục, vui nghĩa Đại Thừa Tu lành, chí sùng Phật đạo Biết tất pháp vẳng lặng, sinh thân phiền não hết Nghe pháp cao sâu, lòng không nghi ngại, chăm tu hành, đức tính đại bi, sâu xa mầu nhiệm, che chở khắp cõi, xét nghĩa đạo Nhất Thừa, đến bờ giác ngộ Tuệ tâm phát khởi, đoán lưới nghi Giáo pháp Phật bao la không vượt Trí tuệ biển cả, thiền định núi cao, ánh tuệ quang sáng chói mặt trời, mặt trăng Pháp ngài đầy đủ trọn vẹn núi tuyết, khiến công đức cõi đất rộng không phân biệt vật sạch, dơ, tốt, xấu; nước rửa hết cát, bụi, bẩn, nhơ; lửa nồng đốt cháy tất củi phiền não; bão loạn quay cuồng khắp giới không ngăn cản; hư không chẳng vướng mắc vật gì; hoa sen cõi gian không nhuốm bẩn; cỗ xe lớn chở hết chúng sinh thoát vòng sinh tử; tầng mây, tiếng sấm pháp lớn vang dậy, thức tỉnh người mê muội; trận mưa lớn, pháp cam lộ thấm nhuần chúng sinh, núi kim cương, chúng ma ngoại đạo chẳng thể lay chuyển; Phạm Thiên Vương pháp lành điều tôn quý; ni câu loại che khắp tất cả; hoa ưu đàm bát có khó tìm; loài chim cánh vàng oai hùng hàng phục ngoại đạo; loài chim lãng du không tích luỹ gì; ngưu vương không vật thắng được; tượng vương điều phục giỏi; mãnh sư không sợ hãi vật Đức Đại Từ lồng lộng cõi hư không, diệt hết lòng ganh tị nên chẳng ghét kẻ Chăm vui cầu pháp, lòng chán, đủ Thường hay tuyên rộng pháp mà không mỏi mệt Đánh trống pháp, dựng cờ pháp, rọi đèn tuệ phá tan vô minh Tu sáu điều hòa kính, thường làm việc pháp thí Chí dũng mãnh tinh tiến, tâm không yếu mềm Làm đèn sáng cho đời ruộng phúc cho chúng sinh Lại làm thầy dẫn đạo, bình đẳng chẳng ghét, chẳng yêu vui với đạo, vui buồn khác Nhổ gai ham muốn an ổn chúng sinh Công đức trí tuệ chẳng sánh khiến người tôn kính Diệt hết tham, sân, si, dạo chơi pháp thần thông, đầy đủ khí lực như: lực nhân, lực duyên, lực ý, lực nguyện, lực phương tiện, lực thường, lực định, lực tuệ, lực đa văn, lực thí, lực giải, lực nhẫn, lực nhục, lực tinh tiến, lực thiền định lực trí tuệ Lực niệm quán lực thông minh Lực pháp để điều phục chúng sinh Lại nữa, hình tướng tốt đẹp công đức biện tài trang nghiêm trọn đủ, không sánh Cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường chư Phật ngợi khen, hạnh ba la mật Bồ Tát Tu phép tam muội: không, vô tướng, vô nguyện, bất sinh, bất diệt môn tam muội, xa rời địa vị Duyên Giác Thanh Văn Này A Nan! Các Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức vậy, ta nói sơ qua cho ông nghe thôi, nói rộng trăm ngàn muôn kiếp không hết được." Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Phật bảo Di Lặc Bồ Tát tất trời, người rằng: "Các Bồ Tát, Thanh Văn cõi nước Phật Vô Lượng Thọ có công đức, trí tuệ chẳng kể xiết Cõi nước thật nhiệm mầu, an vui tịnh thế, chẳng gắng sức làm lành, nghĩ đến đạo pháp tự nhiên, nương vào nơi không không trống rỗng bao la, mà chuyên cần tinh tiến, gắng sức cầu nguyện, khiến dứt vòng luân hồi, sinh cõi nước An Lạc, dứt hẳn năm đường dữ, tới đường không hiểm nguy Đường bình an dễ qua, lại người chịu tu Cõi nước chẳng có điều trái nghịch, muốn toại nguyện Sao chẳng bỏ việc đời, chuyên cầu đạo đức để sống lâu mãi, yên vui không Song, người đời thói bỏ, chẳng chịu làm làn, tranh việc trái lễ, tranh nhiều việc cõi đời cực khổ tợn Họ cần cù làm việc, mong thỏa mãn vật chất cho đời Chẳng sang, hèn, giàu, nghèo, già trẻ, trai, gái lo nghĩ nhiều tiền Dù có hay không, lo nghĩ, sợ hãi, buồn khổ lòng Vì lo nghĩ nên tâm thần rối loạn, chẳng lúc yên vui, yên tĩnh Kẻ có ruộng lo ruộng, người có nhà lo nhà; nhẫn đến lo bò, ngựa, lục súc, tớ, tiền việc ăn mặc, v.v chất chứa nghĩ suy, lo buồn sợ hãi Lại lo bị tai nạn bất thường giặc cướp, nước, lửa, kẻ thù, chủ nợ, làm cho tiêu tan lụn bại gia sản; quanh quẩn lo buồn, không lúc nguôi! Kết giận lòng, chẳng rời lo lắng nên tâm ý cố bám, ham thích không lúc buông bỏ Nhưng bể gẫy, dập nát, đem vứt bỏ đi, thân thác qua đời, chẳng có vật theo Kẻ giàu sang có nỗi lo âu, suy tính nhiều điều, cần khổ thế, nên sinh bệnh tật Kẻ nghèo hèn hạ, thiếu bề Ví không ruộng lo có ruộng, không nhà lo có nhà, không trâu, ngựa, lục súc, tớ, tiền ăn mặc, v.v lo cho có đủ Khi có đủ lại tiêu tan mất, sinh buồn khổ, nên lại lập kế tìm mưu cho có lại Khi chưa gặp thời suy tính chẳng được, thân tâm mỏi mệt, ngồi đứng chẳng yên, lo nghĩ chất chồng, cực khổ thế, nên sinh bệnh tật Hoặc lại ngồi không, đời phế bỏ, chẳng chịu làm lành, tu đức hành đạo Đến mệnh chung, thần thức phải sinh vào nơi xa khác, dù thiện hay ác không hay biết Người sống cõi đời, cha con, anh em, vợ chồng, họ hàng, nội ngoại, phải kính thương nhau, không tị hiềm, nên giúp đỡ lẫn nhau, không tham xẻn; phải giữ hòa thuận, vui vẻ từ lời nói đến cử không nghịch chống nhau, không lòng tranh chấp, hận thù Lòng tranh chấp, oán hận đời này, nóng lên chút mà trở nên thù oán dội đến đời sau Vì gây oán thù nên mưu hại lẫn nhau, không hành động được, dồn nén vào cay độc oán hận tinh thần, khiến khắc ghi tạng thức chẳng rời Do đó, chết đi, lúc tái sinh tìm báo oán, trả thù! Người đời thường thương yêu dây dưa ham muốn, nên trôi lăn vòng sinh tử, lại sinh mình, tử mình, mình, lại mình, buồn khổ hay vui sướng tự làm chịu, chẳng Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải thay Thiện ác biến hóa, họa phúc theo, sinh vào chốn khác, mở mờ mịt mịt, chẳng hay biết được; người ngã, vĩnh viễn chia lìa, mong gặp lại nhau, thật khó Nay gần gũi, chẳng bỏ chuyện vô ích, gắng sức chuyên cần tu thiện, lúc khoẻ mạnh tinh tiến nguyện độ chúng sinh để thọ mệnh lâu dài Lợi ích thế, chẳng cầu đạo vô thượng mà đợi chờ chi nữa? Người đời thường chẳng tin làm lành gặp lành, tu đạo chứng đạo; chẳng tin bố thí phúc, người chết lại sinh Vì không tin thiện ác, cho phải, lại nghe lời nhau, từ cha đến con, kẻ trước người sau, tổ tiên ông bà, chẳng biết đạo đức; thần thức ngu tối, tâm ý nhiễm ô, chẳng hiểu sinh tử, thiện ác, cát hung, hoạ phúc nào, nên hành động liều lĩnh Sống chết lẽ thường, nối tiếp Hoặc cha khóc con, khóc cha, vợ chồng anh em thương khóc lẫn Tráo trở dưới, cội rễ vô thường, phải qua, chẳng giữ thường Lời Phật dạy bảo, người chẳng tin, trôi quanh đường sinh tử, không ngừng Những người thế, đần độn ngu tối, chẳng tin kinh pháp, tâm không lo xa, ý khoái lạc thú, ngu si mê hoặc, ham dục tham tài, kiêu căng giận Đó chẳng hiểu đạo đức tu hành đắc đạo, nên chịu ác thú, sinh tử không cùng, thật đáng thương thay! Sang hèn giàu nghèo, tôn ti dưới, mang lòng sát hại độc ác, gây càn dở, ác khí mờ mịt, nghịch với trời đất, chẳng thuận lòng người, làm điều trái ác, nên phải tội nặng Tuổi thọ chưa hết, bị chết đi, đoạ vào đường dữ, quẩn quanh hàng ngàn ức kiếp, không hẹn ngày ra, nói cho hết, nhiều nỗi đau thương!" Phật bảo Di Lặc Bồ Tát trời, người rằng: "Phải suy nghĩ kỹ, gắng làm việc thiện, tránh xa việc ác, dục vinh hoa vốn chẳng thường Nay gặp Phật đời, cần phải tinh tiến cầu đạo, có chí nguyện muốn sinh Cực Lạc, trí tuệ, công đức hết, đừng chiều theo dục vọng mà phụ kinh giới Nếu có nghi hoặc, khôn hiểu nghĩa kinh, nên đem hỏi Phật, xin ngài dạy cho." Bồ Tát Di Lặc quỳ gối bạch Phật rằng: "Uy thần Phật thật tôn quý Theo lời Phật dạy, nghe suy nghĩ kỹ lời nói chân thiện đó, người đời Nay Phật từ mẫn, dạy đạo lớn, khiến trời, người đội ơn lành, tỉnh tai sáng mắt, giải thoát lo khổ muôn loại thấm nhuần ân đức, Phật tuệ thông suốt tám phương, dưới, khứ, vị lai việc Ngày chúng độ thoát nhờ đức khiêm tu cần khổ, cầu đạo đời trước Phật Ân đức Phật che khắp, phúc lộc cao vời, quang minh soi suốt, mở cửa niết bàn Phật đấng Pháp Vương, đứng bậc Thánh, làm thầy tất cõi người, theo chỗ tâm nguyện, khiến đắc đạo Nay gặp Phật, lại nghe hồng danh đức Phật Vô Lượng Thọ, tất vui mừng, tâm trí mở mang sáng suốt." Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: "Ông nói phải đấy, có người tin kính đức Phật, người có phúc thiện lớn, lâu Phật thị lần Nay tay làm Phật cõi đời này, diễn nói kinh pháp, Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải truyền bá đạo giáo, cắt lưới nghi ngờ, nhổ gốc dục, lấp nguồn ác, khắp tam giới, không đâu trở ngại Trí tuệ mở mang, tóm thâu lý đạo, cầm giữ mối giềng, phân minh rõ rệt, bảo năm chốn, độ kẻ chưa độ, dứt hẳn sinh tử, đến đạo niết bàn Di Lặc nên biết: Ông từ vô số kiếp tới nay, tu hạnh Bồ Tát, cứu độ chúng sinh, từ lúc đắc đạo, vào niết bàn, kể số Ông mười phương trời, người tứ chúng nhiều kiếp xoay vần năm đạo, lo sợ cần khổ, nói hết Đời gặp Phật, nghe kinh pháp, lại nghe tên Phật Vô Lượng Thọ, thật vui sướng thay! Tôi mừng giùm cho ông Ông nên tự chán thống khổ sinh, lão, bệnh, tử xấu bất tịnh, chẳng đáng vui Tự nên đoán, thân ngay, tâm chính, làm nhiều việc thiện, sửa sạch, rửa bỏ tâm nhơ Lời nói tin thật, nết na thẳng, ý nghĩ, việc làm ứng hợp với Người độ mình, lại cứu người khác, tinh tiến cầu nguyện, chứa thêm nhân lành Tuy có mỏi mệt sinh cõi Phật Vô Lượng Thọ, vui sướng không cùng, an vui mãi Đã nhổ hết gốc rễ sinh tử, lại không khổ nạn, tham giận, ngu si Lúc ấy, muốn thọ kiếp, trăm kiếp hay ngàn ức vạn kiếp tùy theo ý mình, Đó pháp vô vi tự nhiên, gần với đạo niết bàn Các ông tâm nguyện điều gì, phải tinh tiến, không nên ngờ vực, kẻo hối không kịp, chừng ăn năn, tự làm tội lỗi, sinh vào cung điện thất bảo nơi biên địa kia, năm trăm năm, chịu gian khổ." Di Lặc bạch rằng: "Con xin ghi nhận lời dạy vô quý báu Phật, chăm tu học, làm theo lời Phật dạy, chẳng dám nghi ngờ điều gì." Phật bảo Di Lặc: "Các ông đời này, lòng thật dạ, chẳng làm việc dữ, công đức lớn, mười phương giới chẳng sánh Tại sao? Vì cõi nước chư Phật, hàng trời người, làm điều lành, chẳng làm điều dữ, nên dễ dàng khai hóa Nay ta làm Phật gian này, có năm dữ, năm đau, năm dốt, cực khổ Như Lai giáo hóa quần sinh, khiến bỏ năm dữ, rời năm đau, lìa năm dốt; khiến giữ năm lành, để dẫn đến phúc đức trường thọ đạo niết bàn, thật vô khó khăn Năm gì? Năm đau gì? Năm dốt gì? Làm tiêu trừ năm dữ, khiến giữ năm lành, đầy đủ phúc đức, chết sinh lên cõi Trường Thọ Niết Bàn Sự thứ Từ trời, người loài giun, bọ, ham làm việc bạo ác, mạnh bắt nạt yếu, mưu hại lẫn nhau, chèn ép đánh giết, cắn nuốt lẫn Chẳng biết tu thiện, ác nghịch vô đạo, tự nhiên chịu lấy tội vạ sau Thần minh ghi nhớ, chẳng tha kẻ phạm Thế nên có kẻ nghèo khó thấp hèn, ăn xin côi cút, câm ngọng điếc mù, xấu xa ngây dại, chẳng kịp người Vả lại, có kẻ giàu sang, thông minh tài trí tu thiện tích đức, thực hành thiện pháp đời trước Nhưng lại thành nghiệp ác gây nên tội lỗi Lúc sống vướng phải pháp luật gian, lao tù đày đọa, chịu hình phạt, rõ ràng trước mắt, khó mong khỏi Đến chết đi, vào Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải cõi u minh, lâu mau, chuyển sang thân khác, phải chịu tam đồ thật cực khổ Thần hồn tỉnh thức, tự nhiên sinh, vào oán lẫn nhau, triền miên không dứt Ác báo chưa hết, chẳng rời nhau, loanh quanh đó, không hẹn ngày ra, khó giải thoát, khổ đau rên xiết Đó thứ nhất, đau thứ nhất, dốt thứ Ví lửa đốt cháy thân người, người biết dù lửa dữ, lòng chống ý, sửa nết, làm điều lành, chẳng làm điều dữ, liền độ thoát, phúc đức lớn, nên qua đời, sinh lên cõi thượng thiên Nê Hoàn Đó lành lớn thứ Sự thứ hai Người gian, cha con, anh em, chồng sợ, nghĩa lý, chẳng theo pháp luật, tâm ý buông lung, hoang dâm kiêu ngạo, nịnh nọt chẳng ngay, nói không thật; ghét người hiền, chê người thiện, bẫy người vào chỗ oan uổng Bậc bất minh, tin dùng kẻ dưới; kẻ tự ý, gian giảo nhiều bề, mưu mô tham nhũng, hại kẻ trung lương, trái nghịch ý trời Dưới lừa dối trên, lừa dối cha; bà quen biết, dối gạt lẫn nhau; mang lòng tham muốn, giận hờn, ngây dại, coi cao trọng, tham lam độ, sang hèn dưới, Làng xóm chợ thôn, người ngu kẻ dại, bóc lột lẫn nhau, kết thành oan trái Giầu có keo sẻn, chẳng chịu giúp người, tham nặng, khổ xác nhọc tâm Cứ mãi, không nơi nương cậy; cõi u minh, lại mình; thiện ác hoạ phúc, theo nghiệp đầu thai Hoặc chốn vui, vào nơi khổ, sau hối, muộn Người gian, tâm ngu trí mọn, chê ghét người lành, chẳng lòng kính mến Hành động gian tham, rình lấy người, tiêu xài hết, lại tìm kiếm Tâm tà chẳng chính, chẳng chịu nghĩ suy, việc đến xảy ra, hối Lúc sống vướng phải pháp luật gian, theo tội làm, chịu lấy hình phạt Ngoài thiên thần ghi tên vào sổ nên chết đi, thần hồn bị đoạ vào đường dữ, khổ não không lường Quanh quẩn đó, nhiều đời nhiều kiếp, không hẹn ngày ra, khổ đau khôn xiết! Đó lớn thứ hai, đau thứ hai, dốt thứ hai Ví lửa dữ, đốt cháy thân người Nhưng người biết dù đó, lòng chống ý, sửa nết, không làm việc dữ, làm việc lành, liền độ thoát, phúc đức lớn, nên qua đời sinh lên cõi thượng thiên niết bàn Đó lành lớn thứ hai Sự thứ ba Người ta sinh gian, sống gửi, tuổi thọ chẳng Trên bậc hiền minh, trưởng giả, tôn quý hào phú; kẻ bần hạ tiện, bại liệt ngu si; người ác, thường mang lòng tà, nghĩ dâm dật, phiền não, dục giao loạn, ngồi đứng chẳng yên; ý tham tiếc giữ, muốn lấy được; dòm ngó sắc đẹp, thói tà ra, vợ chán ghét, lại ngoại tình; tổn hại gia cang, làm điều trái phép, tụ hợp kết bè, quân đánh lộn, nghĩ việc ác, làm àn làm bậy, trộm cắp người; động tâm phởn ý, mệt xác tìm vui chốc lát Hoặc họ hàng, chẳng kể người kẻ dưới, bà nội ngoại, buồn khổ chán ghét, lại chẳng sợ phép nước cấm ngăn Tội thế, chạm đến người quỷ; nhật nguyệt soi thấy, thần minh xét biết, nên bị Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải đoạ vào tam đồ khổ não; quanh quẩn đó, nhiều đời nhiều kiếp, chẳng hẹn ngày ra, khổ đau khôn xiết! Đó lớn thứ ba Ví lửa mạnh đốt cháy thân người Nhưng người biết được, dù đó, lòng chống ý, sửa nết, làm việc lành, chẳng làm việc dữ, liền độ thoát, phúc đức lớn, nên qua đời, sinh lên cõi thượng thiên niết bàn Đó lành lớn thứ ba Sự thứ bốn Người gian, chẳng nghĩ tu thiện, xúi giục nhau, làm việc ác Hoặc nói hai chiều, nói lời độc ác, nói lời gian dối, nói lời thêu dệt, gièm pha, ghen ghét, phá hại người hiền, chẳng hiếu cha mẹ, khinh nhờn sư trưởng, chẳng giữ thành tín với bạn bè Tự cao tự đại, cho có học, cậy làm càn, lấn át người khác; xấu hổ, chẳng sợ trời đất, thần minh nhật nguyệt, coi thường tất May nhờ đời trước làm nhiều phúc đức nên tiếp giúp cho chút ơn lành Đời làm dữ, phúc đức hết, thiện quỷ thần, xa bỏ Trơ trọi mình, không nơi nương tựa Tuổi thọ hết, theo, tội báo kéo lôi, không lìa bỏ, đành phải trước vào vạc lửa, thân tâm tan nát, tinh thần đau khổ, tới lúc rồi, ăn năn không kịp Cho nên phải lăn lộn tam đồ khổ não, nhiều đời nhiều kiếp, không hẹn ngày ra, khổ đau khôn xiết! Đó thứ tư, đau thứ tư, dốt thứ tư, khổ sở khôn Ví lửa dữ, đốt cháy thân người, người biết được, dù đó, lòng chống ý, sửa nết, làm việc lành, chẳng làm việc dữ, liền độ thoát, phúc đức lớn, nên qua đời, sinh lên cõi thượng thiên niết bàn Đó lành thứ tư Sự thứ năm Người gian, dựa dẫm lười biếng, chẳng chịu làm lành, sửa tu tập Cha mẹ dạy bảo, trợn mắt giận dữ, nói chẳng hòa, trái ngược ngang bướng Giống oan gia, chẳng chẳng kém, lấy cho bừa bãi, ghét chê, quên ơn trái nghĩa, không tâm báo đền Nghèo túng thiếu, sinh tâm làm liều, dông dỡ chơi bời, bạc gian lận, số tiền lấy được, dùng nuôi thân mình, đắm say rượu thịt, ăn uống không chừng, tâm ý buông lung, ngang tàng xấc xược; chẳng biết phải trái, cưỡng ép tình người Thấy người hiền thiện, đem lòng ganh ghét, không lễ không nghĩa, chẳng kiêng nể Tự cho phải, chẳng kể khuyên can Lục thân quyến thuộc, no hay đói, chẳng cần nghĩ đến; chẳng nghĩ công ơn cha mẹ, chẳng giữ đạo nghĩa thầy bạn Tâm thường nghĩ điều dữ, miệng thường nói điều dữ, thân thường làm việc dữ, chẳng làm chút lành Chẳng tin chư Phật, kinh pháp, thánh hiền; chẳng tin tu đạo giải thoát, chẳng tin chết có sinh nữa, chẳng tin làm lành lành, làm chịu Lại muốn giết Phật Thánh, khuấy rối chúng Tăng; muốn hại đến cha mẹ, anh em, họ hàng, lục thân ghét bỏ, mong cho chết Tâm ý người đời, phần nhiều Ngu dại mờ tối, lại cho khôn ngoan sáng suốt; chẳng biết sinh từ đâu lại, chết đâu, chẳng nhân chẳng thuận, trái nghịch trời đất, mà cầu mong sống lâu Phật có từ tâm dạy bảo, khiến cho tỏ ngộ đường sinh tử, thiện ác, lại chẳng chịu tin theo Tâm bị nghẽn lấp, ý chẳng mở mang Đến chết, ăn năn, sợ hãi dồn Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải đến, dù muốn lo làm lành, ăn năn sửa đổi, kịp Trong khoảng trời đất, năm đạo rõ ràng: trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh mênh mông mờ mịt, thiện ác báo ứng, họa phúc theo nhau, tự chịu lấy, chẳng thay Người lành làm việc lành, từ vui vào chỗ vui, từ sáng vào chỗ sáng; người làm việc dữ, từ khổ vào chỗ khổ, từ tối vào chỗ tối Lẽ được, có Phật biết rõ Lời dạy bảo, kẻ tin theo Sống chết chẳng ngừng, đường chẳng dứt Người đời thế, khó thể nói hết Cho nên có ba đường khổ não, lăn lộn đó, nhiều đời nhiều kiếp, khó giải thoát, đau khổ nói cho xiết Đó thứ năm, đau thứ năm, dốt thứ năm, khổ sở khôn Ví lửa mạnh đốt cháy thân người Nhưng người biết được, dù đó, lòng chống ý, sửa nết, làm việc lành, chẳng làm việc dữ, độ thoát, phúc đức lớn, nên chết đi, sinh lên cõi thượng thiên niết bàn Đó lành thứ năm." Phật bảo Di Lặc rằng: "Ta bảo với ông, đời có năm dữ, năm đau, năm dốt, khổ sở Tất làm điều dữ, chẳng chịu làm điều lành, nên phải vào đường Hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, mong chết chẳng được, mong sống chẳng xong Tội báo hiển khiến cho người trông thấy Đến chết đi, theo việc làm, vào ba đường dữ, tự đốt lẫn nhau, khổ sở khốn cùng, đến bao đời sau, gây kết oán Khởi từ việc nhỏ, liền thành ác lớn, tham tài năm sắc, chẳng chịu làm ơn bố thí, ngu si tham dục hối thúc, tư tưởng chạy theo tâm mình, phiền não trói buộc, chẳng cởi Giành lợi mình, không xết phải trái Giàu sang sung sướng, thời vui dạ, chẳng hay nhẫn nhục, chẳng chăm tu thiện Uy không bao, tan biến hết, khiến tâm thân lao khổ, lâu ngày thành nguy kịch Thể đạo thường nhiên, xưa vẳng lặng, tựa cung tên, giương, buông giữ Màn lưới nhân hợp lẫn nhau, bóng theo hình, thưa khó lọt Riêng côi cút, sống cảnh ấy, mà chẳng hay biết, thật thẹn thay! Thế gian vậy, ta thật thương họ, nên đem sức thần, trừ diệt việc dữ, đưa tới điều lành Xóa ý quấy, giữ gìn kinh giới, chịu làm theo đạo pháp, chẳng sai trái, hầu mong giải thoát tới đạo niết bàn." Phật lại dạy rằng: "Ông với hàng trời, người người đời sau, nghe kinh Phật, phải suy nghĩ kỹ Thực hành theo lời Phật dạy, tâm hạnh chính; bậc nên làm việc lành để dẫn dụ kẻ dưới, khuyên bảo lẫn nhau, khiến tự giữ cho Tôn bậc Thánh, kính người lành, nhân nghĩa từ bi, lời Phật dạy bảo, không sai trái Lòng mong cứu đời, nhổ dứt gốc đường sinh tử, xa lánh tam đồ ba đường dữ, vô lo sợ khổ đau Các người nên trồng nhiều đức, ban ơn bố thí, đừng phạm giới cấm; nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ; giáo hóa lẫn nhau, tu phúc làm thiện Chính tâm thành ý, trai giới tịnh, ngày đêm, công đức làm lành trăm năm cõi Phật Vô Lượng Thọ Tại vậy? Vì cõi nước Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải đức Phật ấy, vô vi tự nhiên, chứa lành, mảy may Cõi Ta Bà tu thiện mười ngày mười đêm làm lành ngàn năm cõi Phật phương khác Tại vậy? Vì cõi Phật phương khác, người làm lành nhiều, kẻ làm ít, phúc đức tự nhiên, chỗ để tạo nên Chỉ có cõi Ta Bà có nhiều dữ, chẳng có tự nhien Khổ công tham muốn, lừa dối lẫn nhau, mệt tâm nhọc thân, ăn cay uống đắng, việc thế, nối tiếp không ngừng Ta thương người hàng trời, người, nên khổ tâm dạy bảo, khiến tu thiện nghiệp Tùy nghi dạy bảo, trao cho kinh pháp Nếu tin, theo ý sở nguyện, khiến cho chứng đạo Phật đến đâu, nước làng khu xóm, chẳng đâu chẳng nhờ ơn giáo hóa Thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt sáng trong, mưa gió thuận hòa, tai nạn chẳng khởi Nước giàu dân yên, binh đao vô dụng Chuộng đức dấy nhân, chăm tu lễ nhượng." Phật lại dạy rằng: "Ta thương xót lũ người trời, người, cha mẹ, thương nghĩ đến Nay ta làm Phật cõi đời này, hàng phục năm dữ, tiêu trừ năm đau, diệt tắt năm dốt, đem lành, trừ dữ, nhổ khổ sinh tử, khiến cho năm đức, lên tới cõi An Lạc vô vi Khi ta nhập diệt rồi, kinh đạo dần, loài người đua nịnh dối trá, trở lại làm dữ, nên bị năm dốt, năm đau y trước Càng lâu sau, thêm cực khổ, nói hết Đó ta nói sơ qua cho nghe, nên suy nghĩ cho kỹ, khuyên bảo lẫn nhau, theo kinh pháp Phật dạy mà tu hành, không tái phạm." Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc, chấp tay bạch rằng: "Những lời Phật dạy đúng, người đời Như Lai lòng từ thương xót chúng sinh, khiến cho độ thoát Chúng xin ghi nhận lời dạy quý trọng Phật, chẳng dám trái sai." Phật bảo A Nan: "Ông đứng dậy, sửa lại y phục, chấp tay cung kính, đảnh lễ đức Phật Vô Lượng Thọ Mười phương cõi nước chư Phật Như Lai, thường ngợi khen Phật Vô Lượng Thọ không ngừng không ngớt." Bấy A Nan đứng dậy, sửa lại y phục, thẳng hướng phía Tây, cung kính chấp tay, năm vóc sát đất, đảnh lễ đức Phật Vô Lượng Thọ Bạch rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Con nguyện thấy đức Phật Vô Lượng Thọ cõi nước An Lạc, đại chúng Bồ Tát, Thanh Văn." Bạch xong, tức thời đức Phật Vô Lượng Thọ buông hào quang sáng lớn, soi khắp giới chư Phật, núi Kim Cương, núi Tu Di, núi lớn nhỏ, cung điện, người, hết Ví nước lớn, tràn ngập giới, muôn vật đó, chìm đắm chẳng hiện, thấy nước lớn, mênh mông bát ngát, ánh hào quang sáng đức Phật kia, giống Tất ánh hào quang Bồ Tát, Thanh Văn, bị che mờ ánh hào quang rực rỡ đức Phật Bấy giờ, A Nan tứ chúng liền trông thấy đức Phật Vô Lượng Thọ, oai đức cao vời, núi Tu Di, cao tất giới Nương theo ánh sáng hào quang vô mầu nhiệm đức Phật Vô Lượng Thọ, Bồ Tát, Thanh Văn, trời, người bên cõi Cực Lạc thấy rõ ràng đức Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Phật Thích Ca cõi Ta Bà đại chúng mà thuyết pháp Lúc ấy, Phật hỏi A Nan Từ Thị Bồ Tát rằng: "Trong cõi nước kia, từ mặt đất trở lên, đến cõi trời Tịnh Cư, có vật mầu nhiệm, tịnh, tự nhiên, ông trông thấy hết không?" A Nan đáp: "Dạ chúng thấy." Phật lại hỏi: "Các ông có nghe tiếng lớn đức Phật Vô Lượng Thọ truyền khắp tất giới để giáo hóa chúng sinh chăng?" A Nan đáp: "Dạ chúng nghe!" - "Các ông có thấy nhân dân cõi nước kia, nương nơi cung điện thất bảo rộng lớn trăm ngàn tuần, khắp mười phương cúng dường chư Phật, mà không bị trở ngại chăng?" A Nan đáp: "Dạ, chúng thấy." - "Các ông có thấy, nhân dân cõi nước kia, có loài thai sinh chăng?" A Nan đáp: "Dạ, chúng thấy Loài thai sinh đó, nơi cung điện, rộng trăm tuần, năm trăm tuần, họ thụ hưởng khoái lạc, tự nhiên cõi trời Đao Lợi vậy." Bấy giờ, Từ Thị Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì, nhân dân nước kia, người thai sinh, kẻ lại hóa sinh?" Phật bảo Từ Thị: "Nếu có chúng sinh, tu công đức, nguyện sinh cõi kia, đem lòng ngờ vực, chẳng rõ trí Phật, trí chẳng thể nghĩ bàn, trí chẳng thể ngợi khen, trí đại thặng rộng lớn, trí hết, trí sánh Đối với thứ trí ấy, ngờ vực chẳng tin Song biết tin tội tin phúc, tu tập điều lành, nguyện sinh cõi Cực Lạc Những chúng sinh đó, mệnh chung lại sinh nơi cung điện kia, thọ năm trăm tuổi, thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh Pháp, chẳng thấy Bồ Tát, Thanh Văn, Thánh chúng Bởi thế, cõi nước kia, gọi thai sinh Nếu có chúng sinh, tin rõ Phật trí Thắng trí, làm công đức, lòng tin hồi hướng, hóa sinh hoa thất bảo, ngồi xếp tròn, khoảng giây phút, thân tướng trang nghiêm, công đức trí tuệ, trọn đủ cả, Bồ Tát Lại nữa, Từ Thị, đại Bồ Tát phương khác, phát tâm muốn thấy đức Phật Vô Lượng Thọ chúng Bồ Tát, Thanh Văn bên nước ngài, để cung kính cúng dường, Bồ Tát ấy, mệnh chung sinh cõi Phật Vô Lượng Thọ, tự nhiên hóa sinh hoa thất bảo Di Lặc nên biết: Bậc hóa sinh, có trí huệ rộng lớn Còn hạng thai sinh trí tuệ thấp kém, năm trăm năm chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh Pháp, chẳng thấy Bồ Tát, chúng Thanh Văn; không cúng đường chư Phật, chẳng biết phép tắc Bồ Tát, chẳng tu tập công đức Hạng người này, đời trước trí tuệ, ngờ vực lúc tu nhân, nên hậu vậy." Phật bảo Di Lặc: "Ví Chuyển Luân Thánh Vương, có nhà tù bảy tứ báu, trang hoàng đẹp đẽ, trần thiết giường mùng, treo dây lọng Nếu có Thái tử, phạm tội với vua, liền bị giam vào đó, cột khóa vàng, cung cấp cho thứ: cơm nước, áo quần, giường nệm, hao hương, kỹ nhạc, giống Vua Chuyển Luân, không thiếu thứ Vậy theo ý ông, vị thái tử có thích nơi chăng?" - Bạch đức Thế Tôn! Chắc hẳn không thích Chỉ muốn tìm đủ cách, cầu Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải lực, mong khỏi chốn Phật bảo Di Lặc: "Chúng sinh tu phúc, cúng giống thế, ngờ vực trí tuệ Phật, nên sinh vào cung điện bảy báu, hình phạt, khổ sở Nhưng năm trăm năm, chẳng thấy Tam Bảo, chẳng cúng dường, chẳng tu nhân lành, nên lấy làm khổ Tuy vui có thừa, chẳng vui cõi Phật Vô Lượng Thọ Nếu chúng sinh ấy, biết lỗi mình, ăn năn tự trách, cầu lìa khỏi liền ý, dần đến chỗ cõi Phật Vô Lượng Thọ vô lượng vô số cõi Phật khác, cung kính cúng dường tu công đức Di Lặc nên biết: có Bồ Tát sinh tâm ngờ vực, lợi lớn Vì , nên phải hiểu rõ tin tưởng vào trí tuệ tuyệt vời chư Phật." Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Ở giới Ta Bà có vị Bất Thoái Bồ Tát, sinh cõi Phật Vô Lượng Thọ?" Phật bảo Di Lặc: "Ở giới này, có sáu mươi bảy ức vị Bất Thoái Bồ Tát, vãng sinh sang cõi nước Mỗi vị Bồ Tát cúng dường vô số chư Phật, gần cúng dường Di Lặc Còn tiểu hạnh Bồ Tát người tu tập công đức ít, số vãng sinh chẳng thể kể xiết Chẳng cõi Ta Bà mà cõi Phật phương khác có Bồ Tát vãng sinh sang cõi Cực Lạc Một cõi Phật Viễn Chiếu, cõi có trăm tám mươi ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Hai cõi Phật Bảo Tạng, cõi có chín mươi ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Ba cõi Phật Vô Lượng Âm, cõi có hai trăm hai mươi ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Bốn cõi Phật Cam Lộ Vị, cõi có hai trăm năm mươi Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Năm cõi Phật Long Thắng, cõi có mười bốn ức Bồ Tát vãng sanh sang cõi nước Sáu cõi Phật Thắng Lực, cõi có vạn bốn ngàn Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Bảy cõi Phật Sư Tử, cõi có năm trăm Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Tám cõi Phật Ly Cấu Quang, cõi có tám mươi ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Chín cõi Phật Đức Thủ, cõi có sáu mươi ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Mười cõi Phật Diệu Đức Sơn, cõi có sáu mươi ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Mười cõi Phật Nhân Vương, cõi có mười ức Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Mười hai cõi Phật Vô Thượng Hoa, cõi có vô số bậc Bất Thoái Bồ Tát, trí tuệ dũng mãnh, cúng dường vô số chư Phật Chỉ bảy ngày mà thu nhiếp, pháp kiên cố đại sĩ, tu tập trăm ngàn ức kiếp Các Bồ Tát vãng sinh sang cõi nước Mười ba cõi Phật Vô Úy, cõi có bảy trăm chín mươi ức đại Bồ Tát, tiểu Bồ Tát Tỳ Kinh Vô Lượng Thọ Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải Kheo chẳng thể kể xiết, vãng sinh sang cõi nước ấy." Phật bảo Di Lặc: "Chẳng có vị Bồ Tát mười bốn cõi Phật vãng sinh, mà nhiều Bồ Tát mười phương giới, cõi Phật số vãng sinh, nhiều Nay ta nói lược danh hiệu chư Phật mười phương Bồ Tát, Tỳ Kheo, sinh sang cõi Nếu nói rộng ra, suốt đêm ngày, kiếp, hết được." Phật bảo Di Lặc: "Nếu có người nghe danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ, sinh tâm vui mừng, niệm, biết người ấy, lợi ích lớn, công đức tròn đầy Này Di Lặc! Nếu có lửa dữ, đầy khắp ba ngàn đại thiên giới, gắng sức vượt qua, nghe kinh này, vui mừng tin ưa, chịu giữ đọc tụng, theo Phật dạy mà tu hành, lợi ích kể xiết Vì vậy? Vì có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh Nếu lại có người, nghe kinh này, đạo vô thượng, không lui chuyển Do đó, nên phải chuyên tâm tin chịu, trì tụng, khiến thấy Phật Vô Lượng Thọ tất cảnh vật kỳ diệu cõi nước Cực Lạc Nay Như Lai chúng sinh mà nói kinh này, làm điều gì, trước nên cầu thỉnh thực hành Đừng để ta diệt độ rồi, lại sinh tâm ngờ vực Như Lai đem lòng từ bi thương xót nói cho ông rõ: Về đời mạt pháp, kinh giáo diệt hết, riêng kinh này, trụ lại trăm năm, có người nào, gặp kinh này, tùy theo ý nguyện, độ thoát." Phật bảo Di Lặc: "Như Lai đời, khó gặp khó thấy, kinh giáo Phật, khó khó nghe, thắng pháp Bồ Tát, pháp ba la mật, khó nghe; gặp bậc thiện tri thức, nghe pháp mà tu hành, lại khó Nếu người nghe kinh này, mà tín tâm chịu giữ, lại khó, chẳng khó Vì thế, pháp Như Lai, làm vậy, nói vậy, dạy vậy, phải tin theo, pháp mà tu hành." Kinh đức Thế Tôn nói kinh này, vô số chúng sinh nghe ròi, phát tâm vô thượng Chính Giác Một vạn hai ngàn na tha người pháp nhãn tịnh, hai mươi ức chư thiên nhân dân A La Hán, tám mươi vạn Tỳ Kheo Lậu Tận Ý Giải, bốn mươi ức Bồ Tát Bất Thoái chuyển; đem công đức thệ nguyện rộng lớn mà trang nghiêm cho mình, đến đời sau, thành bậc Chính Giác Lúc ấy, ba ngàn đại thiên giới, sáu thứ chấn động, ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương cõi nước, trăm ngàn âm nhạc tự nhiên trỗi lên, vô số hoa thơm ngào ngạt, từ không rải xuống Phật nói kinh xong, Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát mười phương lại, trưởng lão A Nan, đại Thanh Văn tất đại chúng vui mừng tin chịu làm Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: Canary Nguồn: Canary/ VNthuquan - Thư viện Online NXB Kim Đồng Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 29 tháng năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Vô Lượng Thọ - Hán dịch_ Pháp Sư Khang Tăng Khải, Kinh Vô Lượng Thọ - Hán dịch_ Pháp Sư Khang Tăng Khải, Kinh Vô Lượng Thọ - Hán dịch_ Pháp Sư Khang Tăng Khải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn