Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

77 952 2
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 11:02

VIỆN HÀN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HOÀNG TỐ PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA PGS.TS BÙI NGUYÊN HÀ NỘI, LỜI CAM Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Tất tài liệu khảo, đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn đảm bảo xác cao phạm vi hiểu biết Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2016 Người viết Hoàng Tố MỤC MỞ CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái quát góp vốn thành lập công ty cổ phần 1.2 Pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần 24 2.2 Thực tiễn góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam 43 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần 55 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 58 3.3 Một số MỞ Tính cấp thiết đề Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt sau kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế nước ta có phát triển đáng kể Số lượng công ty thành lập ngày nhiều đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nhiều việc làm tham gia vào phân công lao động quốc tế Trong số loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần hình thức tổ chức kinh doanh huy động vốn có chế mở linh hoạt nhất, có khả huy động vốn rộng rãi, tập trung vốn với quy mô lớn Từ đó, tạo điều kiện môi trường thúc đẩy vốn luân chuyển linh hoạt kinh tế, giúp cho nguồn lực phân bổ sử dụng hợp lý, hiệu Chính vậy, Việt Nam, từ năm 2006, mô hình công ty cổ phần coi hướng quan trọng chủ trương đổi chế quản lý kinh tế để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Điều thể rõ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X: Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu doanh nghiệp cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phát triển doanh nghiệp cổ phần mới, để hình thức kinh tế trở thành phổ biến, chiếm tỉ trọng ngày cao kinh tế nước ta [8; tr.231] Trên sở đó, quy định công ty cổ phần dần bổ sung hoàn thiện từ Luật Công ty (1990) đến Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Doanh nghiệp (2014) Luật Doanh nghiệp với văn pháp luật có liên quan đầu tư, chứng khoán thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán… tạo thành hành lang pháp lý cho công ty cổ phần tồn phát triển Đối với loại hình doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần nói riêng, vốn góp vấn đề pháp lý then chốt Góp vốn bước khởi đầu công việc kinh doanh, yếu tố tiền đề quan trọng đời, phát nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần Do đó, quy định pháp luật góp vốn phải hợp lý, rõ ràng, có tính khả thi phù hợp Các quy định góp thành lập công ty cổ phần phải thực bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cổ đông, chủ nợ tạo tiền đề pháp lý vững cho hoạt động công ty cổ phần Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần nước ta bộc lộ số thiếu sót, hạn chế chủ thể quyền góp vốn, hình thức góp vốn, số quy định thiếu tính thống với văn pháp luật khác Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng góp vốn thành lập công ty cổ phần, tác giả lựa chọn “Pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam nay” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Nhận thức tầm quan trọng phức tạp vấn đề góp vốn thành lập công ty, vấn đề trở thành đề tài nghiên cứu nhiều nhà khoa học lĩnh vực khác kinh tế, pháp luật… kể đến như: - Sỹ Hồng Nam (2016), Các hình thức góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2016, tr 11-14 - Nguyễn Võ Linh Giang (2015), Quy định định giá tài sản quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện nghiên cứu lập pháp, Số 17/2015 - Vũ Thị Loan (2014), Pháp luật góp vốn quyền sử dụng đất, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội - Hà Thị Doánh (2013), Góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hành Việt Nam, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội - Nguyễn Thị Huế (2011), Các hình thức góp vốn thành lập công ty hợp Việt Nam, Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, Số 9/2011, tr 44- Đỗ Quốc Quyên (2010), Xác định loại giá trị tài sản góp vốn vào ty, Nghề Luật Học viện Tư pháp, Số 5/2010, tr 48-51, - Mai Hữu Đạt (2010), Một số bất cập pháp luật đầu tư gián tiếp nước Việt Nam phương hướng hoàn thiện, Nhà nước Pháp luật Viện Nhà nước Pháp luật, Số 3/2010, tr 25-32 - Nguyễn Thị Dung (2010), Hoàn thiện quy định góp vốn xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 9/2010, tr 28-37 - Nguyễn Hà Phương (2009), Pháp luật hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp nhãn hiệu hàng hóa - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội - Nguyễn Thanh Hải (2007), Chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội Những công trình nghiên cứu chi tiết vấn đề góp vốn, nhiên, góp vốn thành lập công ty nói chung, nghiên cứu góp vốn loại tài sản cụ thể, tiếp cận gần chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần * Các công trình khoa học nghiên cứu góp vốn thành lập công ty cổ phần: - Vũ Thị Tuyết Nhung (2014), Những vấn đề pháp lý huy động, sử dụng vốn phân chia lợi nhuận công ty cổ phần, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội - Phạm Thị Giang Thu (2013), Một vài ý kiến pháp luật điều chỉnh hoạt động góp vốn, mua cổ phần ngân hàng thương mại, Dân chủ - Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh (2012), Pháp luật góp mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Nxb pháp, Hà - Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh (2012), Thực trạng pháp luật góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2012, tr 27-37 Những công trình nghiên cứu đề cập đến góp vốn thành lập công ty cổ phần chưa chuyên biệt, sâu, mà tiếp cận góc độ quản lý vốn chủ thể góp vốn Mặc dù công trình nghiên cứu có nhiều giá trị tham khảo, nhiên, nhìn chung, công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề pháp lý vốn quản lý công ty cổ phần, chưa có đề tài sâu vào vấn đề góp vốn thành lập công ty cổ phần Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận pháp luật góp vốn công ty cổ phần: phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật góp vốn công ty cổ phần Việt Nam để từ đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật góp vốn công ty cổ phần nước ta thời gian tới Để thực mục tiêu trên, Luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu, làm sáng tỏ vấn đề lý luận pháp luật góp vốn công ty cổ phần; - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật góp vốn công ty cổ phần Việt Nam nay; - Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật góp vốn công ty cổ phần nước ta thời gian tới Trong khuôn khổ đề tài, luận văn nghiên cứu góp vốn thành lập công ty cổ phần với nội dung nghiên cứu giới hạn quy định pháp Luật Doanh nghiệp hành Góp vốn thành lập công ty cổ phần nghiên không bao gồm góp vốn sau công ty cổ phần thành lập Và công ty cổ đề cập luận văn không thuộc trường hợp công ty cổ phần có vốn Nhà nước Luận văn không sâu nghiên cứu khía cạnh tài vốn ty cổ phần vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Luận văn không nghiên cứu toàn quy định pháp luật công ty cổ phần hay vốn công ty cổ phần, mà nghiên cứu vấn đề góp vốn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn chủ yếu dựa sở phương pháp luận triết học Mác – Lênin, tảng quan điểm vật biện chứng vật lịch sử, lý luận chung Nhà nước pháp luật Ngoài ra, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu thiếu nghiên cứu khoa học pháp lý: phương pháp logic; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp đối chiếu, so sánh; phương pháp khảo cứu thực tiễn… Các phương pháp sử dụng đan xen để xem xét cách toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu luận văn sở lý luận, tài liệu tham khảo cho công trình nghiên cứu có nội dung liên quan Những phân tích thực tiễn hoàn thiện luận văn định hướng nhà làm luật hoàn thiện pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận góp vốn thành lập công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ 1.1 Khái quát góp vốn thành lập công ty cổ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm pháp lý công ty cổ Ở nước khác nhau, công ty cổ phần có tên gọi khác Ở Mỹ gọi công ty kinh doanh (Commercial Coporation), Pháp công ty vô danh (Anonymous Company), Anh công ty với trách nhiệm hữu hạn (Company Limited), Nhật Bản gọi công ty chung cổ phần (Kabushiki Kaisha)… Công ty cổ phần xuất Anh năm 1600 Công ty Đông Ấn (East India Company), thành lập nhóm gồm 218 người, với hình thức đơn giản, thành viên góp vốn theo chuyến biển, sau chuyến thành viên tham gia nhận lại vốn tiền lãi; gặp rủi ro thành viên chịu thiệt hại tương ứng với phần vốn mà góp Đến năm 1602, Hà Lan xuất công ty tương tự Công ty Đông Ấn Anh, công ty cổ phần xuất Thụy Điển, Đan Mạch, Đức… Đến cuối kỷ XVII, công ty cổ phần bắt đầu xuất lĩnh vực ngân hàng Từ kỷ XVIII đến đầu kỷ XIX, công ty cổ phần xâm nhập vào lĩnh vực giao thông vận tải, đường sông, đường sắt… Đến năm 1962, Anh có tới 482.000 công ty cổ phần Còn Mỹ, năm 1904 số công ty cổ phần chiếm 23.6% tổng doanh nghiệp nước, năm 1962 chiếm 78% Bắt đầu từ thời kỳ công ty cổ phần thành lập khắp nhiều lĩnh vực nước tư làm cho kinh tế quốc gia phát triển [33; tr.7] Nếu công ty cổ phần đời phát triển nước tư sớm Việt Nam lại xuất muộn Từ năm 1986 trở trước, Việt Nam phát triển kinh tế theo hướng kinh tế quản lý tập trung nên không tồn công ty luật công ty Tại Đại hội Đảng khóa VI năm 1986, Đảng Nhà nước định chuyển kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế hàng động kinh doanh Đến năm 1990, Việt Nam có đạo luật thức quy định công ty, Luật Công ty Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 Những định pháp luật công ty nói chung công ty cổ phần nói riêng ngừng hoàn thiện để đáp ứng điều kiện kinh tế thị trường hội kinh tế giới, từ Luật Công ty năm 1990 đến Luật Doanh nghiệp 1999, Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty cổ phần: “1 Công ty cổ phần doanh nghiệp, đó: a) Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ b) Cổ đông tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 03 không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều 119 khoản Điều 126 Luật Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần loại để huy động vốn.” Dù quy định với tên gọi khác chất công ty cổ phần hiểu thống Theo đó, công ty cổ phần đặc trưng cho loại hình công ty đối vốn, tức liên kết cổ đông dựa nhu cầu vốn, không bị ràng buộc mặt nhân thân loại hình công ty đối nhân Vốn công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi cổ đông, cổ đông chịu trách nhiệm Luật Doanh nghiệp năm 2014 cần bổ sung trường hợp thay đổi sản góp vốn cách thức để thay đổi, chủ thể có thẩm quyền chấp thuận thay tương tự quy định công ty trách nhiệm hữu Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 cần có hướng dẫn cụ số hình thức góp vốn đặc thù ví dụ Một là, góp vốn sản nghiệp thương mại Sản nghiệp xem xét giác độ khác Nếu xem xét khía cạnh giá trị, sản nghiệp hiểu tổng thể quan hệ pháp luật tài sản, tập hợp tài sản có tài sản nợ chủ thể không đơn sưu tập đồ vật Sản nghiệp thương mại không đơn bao gồm tài sản vật có thực mà tài sản vô hình doanh nghiệp (Mạng lưới tiêu thụ hàng hóa cung ứng dịch vụ, Tên thương mại, Biển hiệu) Vì vậy, người ta coi việc góp vốn sản nghiệp thương mại góp vốn vật Đồng thời, sản nghiệp thương mại yếu tố quyền sử hữu trí tuệ lại bao gồm tài vật Do đó, pháp luật cần hướng dẫn cụ thể trường hợp góp vốn sản nghiệp thương mại, việc xác định phạm vi sản nghiệp thương mại vấn đề chuyển nhượng sản nghiệp thương mại Hai là, góp vốn tri thức Ngày người ta thường nhấn mạnh tài sản trí tuệ hay sở hữu trí tuệ Chúng xem phận quan trọng tri thức Điều có nghĩa khái niệm tài sản khái niệm tri thức có giao thoa, không trùng khít với Nếu định nghĩa tri thức phương diện hành vi quan sát được, tri thức khả cá nhân hay nhóm thực hiện, dẫn, xui khiến người khác thực quy trình nhằm tạo chuyển hóa dự báo vật liệu Tri thức điển chế hóa chép dạng ẩn chép đầu cá nhân chu trình hoạt động doanh nghiệp Những tri thức ẩn điển chế hóa được, nên khó mua bán Chúng khác với bốn loại tài sản trí tuệ nhãn hiệu giấy chứng nhận sáng chế, quyền kiểu dáng công nghiệp đăng ký xem tài sản trị giá tiền chuyển giao lưu dân theo quy định hành pháp luật Việt Ba là, góp vốn công sức Như nghiên cứu, thỏa thuận hợp đồng góp vốn thành lập công ty làm phát sinh nghĩa vụ thành viên công ty Và đối tượng nghĩa vụ bao gồm: chuyển giao quyền sở hữu, làm không làm công việc Vì vậy, cam kết thực hành vi cụ thể trị giá tiền theo quan niệm luật nghĩa vụ xem góp vốn Vì cam kết thực hành vi cụ thể có có giá trị tiền theo quan niệm luật nghĩa vụ xem góp vốn Thừa nhận việc góp vốn công sức hướng tới yếu tố hiệu việc góp vốn, đảm bảo nguyên tắc tự ý chí, bảo đảm cho công sức lao động xã hội Cũng giống với góp vốn tri thức, việc góp vốn lao công khiến cho người góp vốn bị ràng buộc nghĩa vụ mẫn cán trung thực Do đó, có hậu tương tự với góp vốn tri thức Về vấn đề góp vốn tri thức công sức, có nhiều quan điểm khác Có quan điểm cho không nên quy định hai loại tài sản góp vốn khó định giá xác Cá nhân tác giả cho việc mở rộng hình thức góp vốn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể góp vốn thành lập công ty đảm bảo quyền lợi bên quan hệ góp vốn Hơn nữa, cho dù pháp luật không quy định hình thức góp vốn diễn thực tế Hiện nay, mà “chất xám” ngày doanh nghiệp coi trọng góp vốn tri thức hay công sức ngày phổ biến Điều đòi hỏi pháp luật phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng việc có góp vốn tri thức, công sức hay không hậu pháp lý hình thức góp vốn Vấn đề định giá tài sản góp vốn pháp luật Việt Nam nhiều vướng mắc Để hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề này, tham khảo pháp luật Cộng hoà Pháp Theo pháp luật Cộng hòa Pháp, việc định giá tài sản góp vốn Hội đồng góp vốn định giá Hội đồng định Chánh Tòa thương mại theo cầu thống thành viên tương lai công ty sáng lập viên sáng lập viên [12] Đối với tài sản đặc biệt ví dụ quyền sở trí tuệ, việc định giá tài sản trí tuệ thực tổ chức định giá không chuyên nghiệp lĩnh vực sở hữu trí tuệ Theo pháp luật Việt Nam không thiết bên phải chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp loại tài sản đặc thù Vì vậy, dẫn đến việc định giá sai tài sản góp vốn Trong đó, theo luật Cộng hòa Pháp Hội đồng vốn chọn danh sách Hội đồng kiểm toán chuyên gia đăng ký danh sách tòa án [12] Các chuyên gia danh sách tòa án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, vậy, tài sản góp vốn thuộc lĩnh vực chuyên gia lĩnh vực chọn Các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực họ nên không dẫn đến tình trạng định giá sai So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định trách nhiệm thành viên, cổ đông sáng lập định giá cao giá trị thực tế tài sản góp vốn Tuy nhiên, pháp luật chưa quy định trách nhiệm tổ chức định giá chuyên nghiệp tổ chức định giá tài sản góp vốn Về vấn đề này, pháp luật Cộng hòa Pháp quy định chi tiết Luật quy định trách nhiệm dân hình chủ thể tiến hành định giá sai Nếu Hội đồng góp vốn tiến hành định giá tài sản trí tuệ góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng phải chịu trách nhiệm tính xác giá trị định giá Nếu Hội đồng góp vốn giá trị xác định khác với giá trị Hội đồng góp vốn định giá, thành viên chịu trách nhiệm liên đới với người thứ ba vòng năm năm giá trị góp vốn tài sản trí tuệ thành lập công ty [12] Về trách nhiệm hình sự, người có hành vi định giá vượt giá trị thực tế tài sản góp vốn bị phạt tù năm năm đóng phạt số tiền 350.000 euro Khi định giá cao giá trị thật tài sản góp vốn vào công ty phần, cổ đông hay người tiến hành định giá giá trị vốn góp chịu nhiệm với cổ đông khác mà cổ đông khác bị thiệt hại hành định giá vượt giá trị thật tài sản Thiệt hại mà cổ đông khác phải chịu gia tăng vô quyền người góp vốn có hành vi định giá sai thiệt hại hệ từ thiệt hại công ty cổ đông yêu cầu bồi thường cho cá nhân bị thiệt hại, trách nhiệm hình tương tự trường hợp công ty cổ phần Pháp luật Cộng hòa Pháp quy định chặt chẽ việc góp vốn vào công ty cổ phần hoạt động người góp vốn ký hợp đồng góp vốn với doanh nghiệp Về phía doanh nghiệp, người ký hợp đồng góp vốn Chủ tịch Hội đồng quản trị sau cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông Để định giá tài sản, nhiều Hội đồng góp vốn định Chánh Tòa thương mại, theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị [12] Tham khảo quy định pháp luật Pháp định giá tài sản góp vốn, rút số kinh nghiệp cho pháp luật Việt Nam để hoàn thiện quy định định giá tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần Thứ nhất, tổ chức định giá chuyên nghiệp Quy định tổ chức định giá chuyên nghiệp cần thay Hội đồng góp vốn luật Cộng hòa Pháp quy định Hội đồng góp vốn thành viên sáng lập thống định, không định không định, theo định Tòa kinh tế thuộc Tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh Thành viên hội đồng góp vốn phải chọn danh sách chuyên gia đăng ký tòa án Thứ hai, trách nhiệm định giá không xác giá trị tài sản góp vốn Về quy định này, luật nên quy định trách nhiệm dân hình chủ thể có hành vi định giá không xác giá trị tài sản cổ đông tiến hành định giá thành viên cổ đông lại công ty trách nhiệm công ty có hành vi định giá sai Trách nhiệm trách nhiệm dân trách nhiệm kỷ luật Trách nhiệm hình nên áp dụng cho trường hợp định giá sai trị thật tài sản góp vốn Trách nhiệm hình nên theo hướng tính toán đến giá trị chênh lệch so với giá trị thật tài sản Tại nên phân biệt trách nhiệm tổ chức định giá chuyên nghiệp trách nhiệm cổ đông sáng lập định giá sai giá trị tài sản góp vốn Khi tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá cần gửi báo cáo cho cổ đông sáng lập, cổ đông sáng lập đồng ý với giá Hội đồng góp vốn báo cáo Hội đồng góp vốn chịu trách nhiệm giá trị định giá thời hạn năm năm kể từ ngày kết thúc định giá Trong trường hợp cổ đông sáng lập không đồng ý với giá Hội đồng góp vốn đề nghị người chịu trách nhiệm định họ Như phân tích chương 2, Luật Doanh nghiệp Bộ luật Dân Luật Đất đai có chồng chéo, mâu thuẫn vấn đề góp vốn quyền sử dụng đất Pháp luật cần có quy định cụ thể hai hình thức góp vốn quyền sử dụng đất Góp vốn quyền sử dụng đất phương diện quyền sử dụng đất đai cần có quy định phù hợp với hình thức góp vốn quyền sử dụng tài sản Việc hủy hợp đồng đặt với trường hợp vi phạm nghiêm trọng khắc phục Đối với hình thức góp vốn chuyển quyền sử dụng đất, bên nhận góp vốn người sử dụng đất có đầy đủ quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Vì thế, không nên quy định bên góp vốn nhận lại quyền sử dụng đất hết thời hạn góp vốn Đối với trường hợp người góp vốn quyền sử dụng đất để lại thừa kế mà phần vốn góp quyền sử dụng đất chia cho chủ thể khác cần quy định theo người thừa kế quyền sử dụng đất bị hạn chế việc thực quyền người sử dụng đất thời hạn góp vốn xác định Như Luận văn phân tích Chương 2, Luật Doanh nghiệp năm 2014 chưa quy định rõ trường hợp góp vốn quyền sử dụng đối tượng sở hữu tuệ Bởi vậy, quy định thủ tục chuyển quyền sở hữu, pháp luật nghiệp cần phải quy định thêm thủ tục chuyển quyền sử dụng trường cổ đông góp vốn quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ quyền sử dụng đất (khi đó, công ty - bên nhận góp vốn có quyền sử dụng thu lợi mà quyền định đoạt quyền sử dụng tài sản góp vốn đó) Có phù hợp với quy định góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Luật Đất đai, quy định chuyển quyền sử dụng tài sản trí tuệ theo Luật Sở hữu trí tuệ Cách quy định dễ gây hiểu lầm giá trị quyền sử dụng đất loại tài sản khác không góp vốn quyền sử dụng luật quy định người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty 3.2.5 Quyền nghĩa vụ cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định chi tiết cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần Từng loại cổ đông quy định quyền nghĩa vụ riêng Điều tạo sở pháp lý vững để bảo vệ quyền lợi cổ đông chủ nợ Có thể thấy, quy định pháp luật vấn đề góp vốn thành lập công ty cổ phần hoàn thiện, đầy đủ Tuy nhiên, việc thực thi quy định có hiệu hay không đạt mục đích mà nhà làm luật mong muốn hay không, phụ thuộc nhiều vào chế thực thi pháp luật 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Thứ nhất, hoàn thiện thiết chế xã hội tham gia thực thi pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Cần thường xuyên hệ thống hóa, kiểm tra văn pháp luật doanh định mâu thuẫn, thiếu thống nhất, không phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung bỏ hạn chế hành vi trục lợi, không trung thực thông qua thành lập công đồng thời khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn kinh doanh, khắc phục tâm lý ỷ trông chờ vào Nhà nước xã Nhưng hoàn thiện hệ thống pháp luật chưa đủ, ngày nước công nghiệp phát triển cho thấy, thiết chế xã hội kinh tế ngày tham gia vào quản lý xã hội nói chung, hoạt động kinh tế nói riêng cách có hiệu Sự hiệu thiết chế mặt làm giảm máy quan liêu hành chính, giảm gánh nặng chi tiêu ngân sách nhà nước, quan quản lý nhà nước giải lĩnh vực xã hội hóa được; mặt khác, thiết chế tham gia vào quản lý xã hội, hạn chế tính độc quyền, tư tưởng áp đặt quan quản lý nhà nước, hạn chế cửa quyền, tham nhũng số không nhỏ cán bộ, công chức Các thiết chế kinh tế nhìn chung hoạt động doanh nghiệp sinh lợi chế cạnh tranh, để tồn tại, thiết chế phải ngày hoàn thiện tính chuyên nghiệp, trung thực, hoàn thiện có tính tích cực trình tham gia quản lý xã hội kinh tế Các thiết chế xã hội, kinh tế đề cập tổ chức kiểm toán, tư vấn, luật sư, công chứng, tổ chức giám định, ngân hàng tổ chức trọng tài giải tranh chấp… Đồng thời, cần xây dựng hành lang pháp lý cho thiết chế hoạt động tổ chức độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật trung thực, xác hoạt động tham gia quản lý xã hội, kinh tế hoạt động theo chế cạnh tranh Thứ hai, nâng cao lực quản lý quan đăng ký kinh doanh nói chung quan nhà nước khác Để áp dụng hiệu pháp luật kinh doanh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất yếu tố quan trọng phải nâng cao lực quản lý quan đăng ký kinh doanh quan nhà nước khác Năng lực quản lý quan nhà nước nói chung quan đăng ký kinh doanh vấn đề nâng cao Tuy nhiên, tác động nhiều nguyên nhân nên Nhà dành quan tâm chất lượng quản lý nhà nước quan thực hiệu Sự đời hàng chục nghìn doanh nghiệp phản ánh mặt tích cực quyền tự kinh doanh, thủ tục hành chính ngày đơn giản, gọn nhẹ mặt cho thấy nhiều điểm hạn chế việc cấp phép đăng ký kinh doanh Hàng ngàn hồ sơ thành lập công ty chấp thuận; sau đời hàng loạt Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhiều “công ty ma”… với dễ dãi quan đăng ký kinh doanh thái độ thiếu trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp số cán nhà nước Chất lượng doanh nghiệp tỷ lệ nghịch với gia tăng Hàng năm, ngành Tòa án phải giải không tranh chấp cổ đông, thành viên công ty liên quan đến vấn đề góp vốn Việc cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, theo dõi, giám sát việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quan trọng không thời điểm góp vốn mà có ý nghĩa vai trò lớn suốt trình hoạt động phát triển doanh nghiệp Khi góp vốn thành lập công ty, cổ đông phải thực thỏa thuận góp vốn thời điểm góp vốn, tài sản góp vốn, phương thức góp vốn… Nhưng tất nội dung nhiều trường hợp thực giấy, điều cho thấy khâu “hậu kiểm” quan quản lý nhà nước yếu kém, sau cấp phép hoạt động chưa có biện pháp giám sát có hiệu nhằm đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ điều kiện cấp phép Vì vậy, để quan đăng ký kinh doanh quan nhà nước khác thực tốt chức quản lý nhà nước, cần: Trước hết, xác định rõ ràng hợp lý thẩm quyền quan nhà nước quản lý hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp Cần có phân cấp quản lý cách hợp lý cần có phối hợp đồng quan nhà nước cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán công Ba là, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo tiêu chí: gọn nhẹ, thủ tục đơn giản, bảo đảm tính công khai, minh Bốn là, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra quan nhà nước đăng ký kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để phát kịp thời sai phạm có chế xử lý nghiêm minh, công khai nhằm mục đích giáo dục chung để phát huy vai trò ngăn chặn hành vi vi phạm Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp Việc nâng cao ý thức pháp luật văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh cho người dân thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật kênh quan trọng để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư đưa pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần thực thi hiệu đời sống xã hội, giảm thiểu vi phạm pháp luật, tranh chấp không đáng có, đặc biệt góp vốn thành lập công ty cổ phần, mà cổ đông người dân bình thường, người lao động công ty Tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp cho người dân, nhà đầu tư có hiểu biết pháp luật, hiểu rõ quyền nghĩa vụ thực góp vốn để từ họ có ý thức tuân thủ pháp luật Nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh có nghĩa nâng cao hiểu biết pháp luật doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ vai trò doanh nghiệp kinh tế quốc gia, cộng đồng Mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến tối đa hóa lợi nhuận hết phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn pháp lý, phải có trách nhiệm với xã hội Khi gia nhập Các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật áp dụng để dục pháp luật cho người dân nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh thông qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí, hội nghị, hội thảo… Tổ chức mô hình câu lạc doanh nhân, câu lạc hay hiệp hội doanh nghiệp, qua buổi sinh hoạt chung câu lạc để lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao đạo đức kinh doanh Ngoài ra, Nhà nước cần trọng đến việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua quan tư pháp Cần nâng cao chất lượng phục vụ, lực chuyên môn phận hỗ trợ doanh nghiệp phòng đăng ký kinh doanh, quan thuế quan nhà nước khác Bởi vì, trình độ pháp luật người dân nước ta chưa cao, doanh nghiệp chưa trọng đến việc nâng cao kiến thức pháp luật, nên trách nhiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực thiết thực Tại quan nhà nước quan đăng ký kinh doanh, quan thuế, cần có phận tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng pháp luật, tuân thủ thủ tục… Với định hướng số ý kiến cá nhân, tác giả thực hy vọng quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần nói riêng, quy định Luật Doanh nghiệp nói chung ngày hoàn thiện, hiệu quả, phát huy vai trò thực tiễn KẾT LUẬN CHƯƠNG Căn phân tích cụ thể, sâu sắc quy định pháp luật thực tiễn thi hành quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần chương 2, chương luận văn tập trung vào vấn đề hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần: i) Hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần cần theo đường lối, chủ trương, chính sách Đảng Nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi hệ thống pháp luật bảo đảm cân quyền lợi cổ đông chủ nợ; ii) Trên sở thiếu sót quy định pháp luật phân tích chương 2, tác giả mạn phép đưa số quan điểm, ý kiến cá nhân nhằm hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần; iii) Ngoài ra, tác giả có đưa số quy định pháp luật nước để so sánh với pháp luật Việt Nam Từ đó, tác giả có phương hướng để hoàn thiện quy định pháp luật cho phù hợp với tình hình góp vốn thành lập công ty cổ phần giới iv) Xác định để bảo đảm quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần thực thi có hiệu thực tế, hoàn thiện quy định pháp luật chưa đủ, mà giải pháp đồng nâng cao hiệu KẾT Công ty cổ phần mô hình kinh doanh có tính ưu việt so với loại hình công ty khác, có khả tập hợp nhiều lực lượng khác vào hoạt động chung tôn trọng sở hữu riêng quyền, trách nhiệm lợi ích cổ đông theo mức vốn góp Mở rộng tham gia cổ động vào công ty cổ phần, đặc biệt người lao động cách để họ tham gia vào hoạt động công ty với tư cách chủ sở hữu thực người làm thuê Do đó, góp vốn thành lập công ty cổ phần vấn đề quan trọng Luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận góp vốn thành lập công ty cổ phần để bước đầu tạo nhìn khái quát, tổng thể vấn đề nghiên cứu Dựa cách hiểu chất góp vốn thành lập công ty cổ phần, luận văn tiếp cận phân tích quy định pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần cách đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, gắn với ngành luật khác có liên quan Luật Đất đai, Luật Sở hữu trí tuệ… Từ đó, đối chiếu, so sánh với thực tiễn thực quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần để đánh giá ưu điểm, hạn chế quy định pháp luật Trên sở phân tích này, kết hợp với định hướng hoàn thiện pháp luật, luận văn mạnh dạn đưa kiến nghị, quan điểm cá nhân nhằm hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Đã quan điểm cá nhân khó tránh khỏi hạn chế, gây tranh cãi bất đồng, nhiên kết trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, sâu sắc thời gian dài tác giả Ngoài ra, luận văn đề số ý kiến việc nâng cao hiệu thực thi pháp luật, bảo đảm quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần thi hành thực tế Còn nhiều vấn đề tác giả muốn sâu trình bày, khuôn khổ luận văn thạc sĩ khả nhận thức, lý luận có hạn, tác giả hy vọng nhận ý kiến phản biện, lời góp ý chân thành quý báu để luận văn hoàn thiện, thực có ý nghĩa thiết thực việc xây dựng quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần ngày hoàn TÀI LIỆU THAM Nguyễn Ngọc Bích (2003), Luật doanh nghiệp - Vốn quản lý công ty cổ phần, Nxb Trẻ, Hà Nội Chính phủ (2010), Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành số điều Luật Doanh nghiệp 2005, Hà Nội Hà Thị Doánh (2013), Góp vốn vào doanh nghiệp quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hành Việt Nam, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thị Dung (2010), Hoàn thiện quy định góp vốn xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 9/2010, tr 28-37 Mai Hữu Đạt (2010), Một số bất cập pháp luật đầu tư gián tiếp nước Việt Nam phương hướng hoàn thiện, Nhà nước Pháp luật Viện Nhà nước Pháp luật, Số 3/2010, tr 25-32 Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Thương mại, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật kinh tế, tập Luật doanh nghiệp, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020 11 Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận hợp đồng thông dụng Bộ luật Dân Việt Nam, Nxb Trẻ, Hà Nội luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện nghiên cứu lập pháp, 17/20 13 Nguyễn Thanh Hải (2007), Chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà 14 Nguyễn Thị Huế (2011), Các hình thức góp vốn thành lập công ty hợp danh Việt Nam, Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, Số 9/2011, tr 44-48 15 Vũ Thị Loan (2014), Pháp luật góp vốn quyền sử dụng đất, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 16 Sỹ Hồng Nam (2016), Các hình thức góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2016, tr 11-14 17 Lê Thị Hải Ngọc (2006), Một số vấn đề pháp lý công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh (2012), Thực trạng pháp luật góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2012, tr 27-37 19 Doãn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh (2012), Pháp luật góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 20 Vũ Thị Tuyết Nhung (2014), Những vấn đề pháp lý huy động, sử dụng vốn phân chia lợi nhuận công ty cổ phần, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 21 Nguyễn Hà Phương (2009), Pháp luật hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp nhãn hiệu hàng hóa - Một số vấn đề lý luận thực 23 Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp, Hà 24 Quốc hội (2005), Luật Phòng, chống tham nhũng, Hà 25 Quốc hội (2005), Luật Sở hữu trí tuệ, Hà 26 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức, Hà 27 Quốc hội (2010), Luật Viên chức, Hà 28 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, N 29 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Hà Nội 30 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư, Hà Nội 32 Đỗ Quốc Quyên (2010), Xác định loại giá trị tài sản góp vốn vào công ty, Nghề Luật Học viện Tư pháp, Số 5/2010, tr 48-51, 60 33 Nguyễn Thiết Sơn (1991), Công ty cổ phần nước phát triển Quá trình thành lập, tổ chức quản lý, Nxb Khoa học - xã hội, Hà Nội 34 Đỗ Thị Thìn (2013), Những vấn đề pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 35 Phạm Thị Giang Thu (2013), Một vài ý kiến pháp luật điều chỉnh hoạt động góp vốn, mua cổ phần ngân hàng thương mại, Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, Số 1/2013, tr 28-34 36 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay , Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay , Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn