Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống ở trường trung học phổ thông huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

118 304 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2016, 08:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CHỬ HỒNG CHÍNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH SƠN – TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CHỬ HỒNG CHÍNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH SƠN – TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Tháp HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh trƣờng THPT huyện Thanh Sơn , tỉnh Phú Thọ” công trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Quang Tháp Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với công trình nghiên cứu khác, thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc./ Học viên Chử Hồng Chính i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu xây dựng thực đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh Trƣờng trung học phổ thông huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ” nhận đƣợc giúp đỡ Ban giám hiệu Hội đồng giáo dục nhà trƣờng THPT thuộc huyện Thanh Sơn, bạn đồng nghiệp, em học sinh lực lƣợng giáo dục huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, tận tình cung cấp tài liệu, đóng góp ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn Để đạt tới kết hôm nay, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Ban giám hiệu, giáo sƣ, giảng viên Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến thầy giáo hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Quang Tháp, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo cho suốt trình lập đề cƣơng, nghiên cứu viết hoàn thiện luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, thực hoàn chỉnh luận văn, song luận văn có thiếu sót, mong nhận đƣợc góp ý, bảo quý thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp bạn đọc để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho học sinh thân yêu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Chử Hồng Chính ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH Ban giám hiệu BCH Ban chấp hành BPT Ban phụ trách CBQL Cán quản lý CNH Công nghiệp hóa CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GS.TS Giáo sƣ Tiến sỹ GTS Giá trị sống GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐ GD NGLL Hoạt động giáo dục lên lớp HĐH Hiện đại hóa KNS kỹ sống LHQ Liên hợp quốc PHHS Phụ huynh học sinh PGS.TS Phó giáo sƣ Tiến sỹ THPT Trung học phổ thông TN Thanh niên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu giới 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm 10 1.2.1 Quản lý quản lý giáo dục 10 1.2.2 Quản lý trƣờng học 13 1.2.3 Khái niệm, mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp giáo dục giá trị sống 13 1.2.4 Khái niệm, mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp giáo dục kỹ sống 21 1.3 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh phổ thông 25 1.3.1 Quản lý chƣơng trình, nội dung giáo dục giá trị sống, kỹ sống 26 1.3.2 Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống 26 1.3.3 Quản lý công tác kiểm tra đánh giá thực chƣơng trình hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống 27 1.3.4 Quản lý lực lƣợng tham gia hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh 29 iv 1.3.5 Quản lý sở vật chất điều kiện thực hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống 33 1.4 Một số nét tâm lý đặc trƣng lứa tuổi THPT 34 Tiểu kết chƣơng 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN THANH SƠN – TỈNH PHÚ THỌ 40 2.1 Sơ lƣợc tình hình giáo dục huyện Thanh Sơn, tỉnh phú Thọ 40 2.1.1 Tình hình phát triển KT-XH huyện Thanh Sơn, tỉnh phú Thọ 40 2.1.2 Khái quát giáo dục THPT Huyện Thanh Sơn 40 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục GTS, KNS quản lý hoạt động giáo dục GTS, KNS cho học sinh trƣờng THPT huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 44 2.2.1 Nhận thức cần thiết giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh 44 2.2.2 Thực trạng giáo dục giá trị sống kỹ sống trƣờng THPT huyện Thanh Sơn 47 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh Trƣờng THPT huyên Thanh Sơn 54 2.3.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống BGH 54 2.3.2 Thực trạng quản lý đạo lực lƣợng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục GTS, KNS 56 2.3.3 Quản lý sở vật chất tài cho hoạt động giáo dục KNS 61 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục GTS, KNS BGH nhà trƣờng 62 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN THANH SƠN – TỈNH PHÚ THỌ 67 v 3.1 Những sở cho việc quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh cho học sinh Trƣờng THPT huyện Thanh Sơn 67 3.1.1 Những yêu cầu việc xây dựng biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống kỹ sống 67 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh trƣờng THPT huyện Thanh Sơn 69 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho lực lƣợng tham gia 69 3.2.2 Xây dựng chế tổ chức, điều hành phối hợp thực lực lƣợng tham gia hoạt động giáo dục GTS, KNS 72 3.2.3 Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục GTS, KNS 74 3.2.4 Tập huấn lực sƣ phạm, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho đội ngũ GV 76 3.2.5 Chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống 78 3.2.6 Quản lý điều kiện sở vật chất tài phục vụ cho hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống 82 3.2.7 Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực chƣơng trình GD GTS, KNS gắn với công tác thi đua khen thƣởng 83 3.3 Khảo sát tính khả thi cấp thiết biện pháp đề xuất 86 3.3.1 Mục đích khảo sát 86 3.3.2 Đối tƣợng khảo sát 86 3.3.3 Nội dung khảo sát 87 3.3.4 Các biện pháp đƣợc khảo sát 87 3.3.6 Kết khảo sát 89 Tiểu kết chƣơng 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chất lƣợng đội ngũ CBQL GV trƣờng THPT 41 Bảng 2.2: Xếp loại hạnh kiểm học sinh trƣờng THPT Hƣơng Cần ba năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 42 Bảng 2.3: Xếp loại hạnh kiểm học sinh trƣờng THPT Thanh Sơn ba năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 43 Bảng 2.4: Xếp loại hạnh kiểm học sinh trƣờng THPT Văn Miếu ba năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 43 Bảng 2.5 Nhận thức CBQL, giáo viên, phụ huynh học sinh 45 học sinh cần thiết giáo dục GTS, KNS (n=362) 45 Bảng 2.6 Mức độ hiểu biết GV giá trị sống 46 Bảng 2.7 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục giá trị sống kỹ sống thông qua tích hợp liên môn giáo viên môn (n=120) 47 Bảng 2.9 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục giá trị sống kỹ sống BCH Đoàn trƣờng (n=39) 51 Bảng 2.10 Kết đánh giá mức độ thực giáo dục giá trị sống kỹ sống thông qua HĐGDNGLL (n=72) 53 Bảng 2.11 Kết đánh giá hiệu quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS BGH nhà trƣờng (n=48) 55 Bảng 2.12 Thực trạng quản lý GV môn tích hợp hoạt động GDGTS, KNS 56 Bảng 2.13.Thực trạng phối hợp BCH Đoàn trƣờng tham gia hoạt động GDGTS, KNS 59 Bảng 2.14 Kết đánh giá hiệu thực kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục GTS, KNS BGH nhà trƣờng 63 Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp 89 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Nhận thức CBQL, giáo viên, phụ huynh học sinh học sinh cần thiết giáo dục GTS, KNS 45 Biểu đồ 3.1: Mức độ cấp thiết tính khả thi 90 viii - Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp chuẩn bị phƣơng tiện cần thiết, phối hợp đồng tổ chức nhà trƣờng để tổ chức có hiệu hoạt động giáo dục GTS, KNS cho học sinh - Cử cán tham gia lớp tập huấn cấp trên, triển khai hoạt động tập huấn cấp trƣờng, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giáo viên trƣờng, đánh giá, rút kinh nghiệm sau hoạt động, động viên, khen thƣởng kịp thời - Tổ chức giáo dục đồng giá trị sống kỹ sống cho học sinh, để kỹ em thể sống phản ánh giá trị sống mà em lĩnh hội có đƣợc 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Thông tư số :12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 ban hành điều lệ trường Trung học sở, trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ Giáo dục Đào tạo ( 2010), Giáo dục Kỹ sống hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thông (tài liệu dành cho giáo viên).Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo ( 2010) Giáo dục Kỹ sống hoạt Môn Giáo dục công dân trường trung học phổ thông (tài liệu dành cho giáo viên).Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Sở Giáo dục đào tạo Phú Thọ, hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2015-2016 Trƣờng THPT Thanh Sơn, THPT Hƣơng Cần, THPT Văn Miếu, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 Đặng Quốc Bảo - Bùi Việt Phú (2013), Một số góc nhìn phát triển quản lý giáo dục, NXB giáo dục Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, ( 2007) Giáo trình giáo dục kỹ sống, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Qốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2011) Đo lường đánh giá giáo dục dạy học Đại học Giáo dục, 10.Nguyễn Đức Chính - Vũ Lan Hƣơng (2015), Phát triển chương trình giáo dục, NXB giáo dục Việt Nam 11.Nguyễn Tiến Đạt (2010), Giáo dục so sánh Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 12.Trần Khánh Đức Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nhà Xuất giáo dục Việt Nam, (2010) 95 13.Phạm Minh Hạc (1997) Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực Nhà xuất Chính trị quốc gia, 14.Phạm Minh Hạc (2001) Phát triển toàn diện người thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Nhà xuất Chính trị quốc gia, 15.Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường bối cảnh thay đổi, NXB giáo dục Việt Nam 16.Đặng Xuân Hải (2012), Tập giảng Quản lý hệ thống GDQD nhà trường hệ thống GDQD, Trƣờng ĐHGD 17.Mai Quang Huy – Đinh Thị Kim Thoa- Trần Anh Tuấn Tổ chức quản lý hoạt động giáo dục nhà trường.Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 18.Ngọc Linh ( 2013) Kỹ sống dành cho học sinh.Nhà xuất văn học 19.Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2015), Quản lý giáo dục - số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học quốc gia Hà Nội; 20 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010) Đại cương khoa học quản lý Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 21.Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thƣ (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 22.Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Thị Kim Thoa - Trần Văn Tính - Vũ Phƣơng Liên (2010) Hoạt động giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh trung học), Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 23.Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Giáo dục giá trị kỹ sống cho học sinh phổ thông Tài liệu tập huấn, bối dƣỡng giáo viên (2010) 24 Hà Nhật Thăng(2001).Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường phổ thông, Nhà xuất giáo dục -96 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHIẾU SỐ ( Dành cho CBQL, giáo viên, cha mẹ học sinh học sinh ) Để giúp nhà trƣờng tổ chức tốt hoạt động giáo dục giá trị sống kỹ sống cho em học sinh, xin quý thầy cô, phụ huynh em cho biết thông tin sau cách đánh dấu x vào ô, cột tƣơng ứng ghi ý kiến vào phần để trống Câu 1: Theo quý thầy cô, phụ huynh em học sinh: Có cần phải tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trƣờng THPT không? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết B Vì sao? ………………………….……………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu Hiện có ba quan điểm, quý vị, thầy, cô, em, đồng tình với quan điểm ? - Cần giáo dục Giá trị sống - Vì sao? - Cần giáo dục Kỹ sống - Vì sao? - Cần Giáo dục giá trị sống kỹ sống - Vì sao? 97 PHIẾU SỐ ( Dành cho giáo viên) Câu 1: Các thầy cô tự đánh giá mức độ hiểu biết giá trị sống ? Stt Giá trị sống Giá trị truyền thống Giá trị hòa bình Giá trị tôn trọng Giá trị yêu thƣơng Giá trị khoan dung Giá trị trung thực Giá trị khiêm tốn Giá trị hạnh phúc Giá trị trách nhiệm Hiểu sâu sắc 10 Giá trị hợp tác 11 Giá trị giản dị 12 Giá trị tự 13 Giá trị đoàn kết 98 Hiểu chƣa Chƣa hiểu sâu sắc biết Câu 2: Xin thầy cô vui lòng cho biết mức độ thành thạo thân kỹ sống dƣới đây? Stt Kỹ sống Kỹ nhận thức Kỹ giao tiếp ứng xử Kỹ xác định giá trị Kỹ làm việc nhóm Kỹ ứng phó với căng Mức dộ đánh giá Thành thạo thẳng Kỹ kiểm soát tình cảm Lập kế hoạch hoạt động Kỹ lắng nghe Kỹ cạnh tranh lành mạnh 10 Kỹ giải vấn đề 11 Kỹ định 12 Kỹ bảo vệ thân cho cộng đồng 13 Kỹ từ chối 14 Kỹ thuyết trình 15 Kỹ kiên định 16 Kỹ hợp tác 99 Bình thƣờng Chƣa tốt PHIẾU SỐ 03 (Dành cho giáo viên môn) Đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc tích hợp nội dung giáo dục giá trị sống, kỹ sống, cho học sinh vào môn học mà đồng chí giảng dạy theo nội dụng sau: Mức độ thực Stt Nội dung Tốt Có kế hoạch tích hợp vào nội dung chƣơng trình môn Có lựa chọn giá trị sống, kỹ sống phù hợp với nội dung chƣơng, dạy Tổ chức trình dạy học tài liệu cho hoạt động tích hợp Chuẩn bị phƣơng tiện, tài liệu cho hoạt động tích hợp Đánh giá kết nhận thức GTS, KNS học sinh sau học Có đúc rút kinh nghiệm điều chỉnh nội dung, phƣơng pháp lên lớp hiệu 100 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ (Dành cho giáo viên chủ nhiệm) Là giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng chí cho biết ý kiến tự đánh giá mức độ thực việc giáo dục giá trị sống cho học sinh theo nội dung dƣới đây? Mức độ thực Stt Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch giáo dục GTS, KNS phù hợp với đặc điểm lớp Triển khai kế hoạch hoạt động đến học sinh lớp Chuẩn bị phƣơng tiện, tài liệu cho hoạt động Phân công cho học sinh chuẩn bị hoạt động theo chủ điểm, chuyên đề Tổ chức sinh hoạt lớp với nội dung phong phú hấp dẫn Bồi dƣỡng lực tổ chức tự điều kiển hoạt động học sinh Đánh giá kết tham gia hoạt động học sinh Rút kinh nghiệm sau hoạt động Phối hợp với GV môn 10 Phối hợp với BCH Đoàn trƣờng 11 Phối hợp với hội PHHS 101 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ (Dành cho Ban chấp hành Đoàn trường) Là ủy viên BCH Đoàn trƣờng, đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho ĐVTN BCH Đoàn trƣờng theo nội dung sau: Mức độ thực Stt 10 Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch giáo dục GTS, KNS, tuần, tháng, năm Triển khai kế hoạch hoạt động đến giáo viên học sinh trƣờng Tổ chức giáo dục thông qua chào cờ đầu tuần Tổ chức giáo dục GTS, KNS thông qua sinh hoạt chi đoàn Tổ chức hoạt động theo chủ điểm, chủ đề Rút kinh nghiệm sau hoạt động Phối hợp với lực lƣợng nhà trƣờng Phối hợp với lực lƣợng nhà trƣờng Bồi dƣỡng lực tổ chức điều khiển hoạt động cho cán lớp, cán đoàn Đôn đốc đánh giá thi đua chi đoàn 102 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ (Dành cho giáo viên giảng dạy, hoạt động giáo dục lên lớp) Đồng chí tự đánh giá mức độ thực việc tích hợp hoạt động giáo dục GTS, KNS vào hoạt động giáo dục lên lớp theo nội dung sau: Mức độ thực Stt Nội dung Tốt Có kế hoạch lồng ghép giáo dục GTS, KNS với kế hoạch HĐGDNGLL Lựa chọn GTS, KNS phù hợp với chủ đề HĐ GDNGLL tháng Học sinh tham gia thiết kế hoạt động GTS, KNS Tổ chức hoạt động phong phú theo chủ đề Học sinh tích cực tự giác tham gia hoạt động Có kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm sau hoạt động 103 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ (Dành cho CBQL) Đồng chí đánh giá việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS BGH nhà trƣờng theo nội dung sau nhƣ nào? Mức độ thực Stt Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm hoạt động giáo dục GTS, KNS Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng lực tổ chức hoạt động giáo dục GTS,KNS cho giáo viên Xây dựng kế hoạch quản lý nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp,hình thức tổ chức hoạt động giáodục GTS, KNS Xây dựng kế hoạch quản lý sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, hoạt động tự chọn, HĐ GDNGLL Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lƣợng nhà trƣờng Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lƣợng nhà trƣờng Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, đầu tƣ CSVC cần thiết cho hoạt động GD GTS, KNS Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục GTS, KNS 104 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ (Dành cho CBQL) Thầy ( cô) Vui lòng đánh giá công tác quản lý GV môn tích hợp hoạt động GDGTS, KNS BGH nhà trường nào? Mức độ thực ( N=15) Stt Nội dung Tốt Chỉ đạo tổ chuyên môn thực việc tích hợp nội dung GDGTS, KNS vào môn học Công tác tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ để GV thực giảng dạy tích hợp nội dung GDGTS,KNS Yêu cầu tổ, nhóm chuyên môn thống kê dạy tích hợp GDKNS tiến hành dạy thử nghiệm Công tác kiểm tra đánh giá BGH nhà trƣờng QL đạo việc tích hợp HĐGDKNS vào môn học 105 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ (Dành cho CBQL) Thầy ( cô) Vui lòng đánh giá công tác quản lý BCH Đoàn trƣờng tham gia hoạt động GDGTS, KNS BGH nhà trường nào? Mức độ thực ( N=15) Stt Nội dung Tốt Chỉ đạo Đoàn niên xây dựng kế hoạch giáo dục GTS, KNS cho ĐVTN Chỉ đạo Đoàn trƣờng tổ chức hoạt động GDGTS, KNS chào cờ đầu tuần Chỉ đạo cán Đoàn tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục GTS, KNS Chỉ đạo BCH Đoàn trƣờng xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại chi đoàn 106 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ 10 (Dành cho CBQL) Thầy ( cô) vui lòng đánh giá công tác kiểm tra đánh giá hoạt động GTS, KNS BGH nhà trƣờng nhƣ nào? Mức độ thực Stt Nội dung Tốt Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách Kiểm tra thƣờng xuyên việc thực kế hoạch hoạt động giáo dục GTS, KNS lực lƣợng nhà trƣờng Kiểm tra đột xuất việc thực kếhoạch giáo dục GTS, KNS lực lƣợng nhà trƣờng Kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục GTS, KNS thông qua kết rèn luyện học sinh Kiểm tra việc phối hợp lực lƣợng giáo dục Kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, kinh phí phục vụ cho hoạt động giáo dục GTS, KNS 107 Khá TB Chƣa thực PHIẾU SỐ 11 (Dành cho CBQL) Để nâng cao chất lƣợng giáo dục kỹ sống nhà trƣờng quý vị, thầy cô em vui lòng cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục GTS, KNS trƣờng THPT huyện Thanh Sơn theo bảng dƣới đây: Stt Tính cần thiết RCT CT CCT Nội dung biện pháp Biện pháp 1: Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho lực lƣợng tham gia Biện pháp 2: Xây dựng chế tổ chức, điều hành phối hợp thực lực lƣợng tham gia hoạt động giáo dục GTS, KNS Biện pháp 3: Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục GTS, KNS Biện pháp 4: Quản lý công tác tập huấn lực sƣ phạm, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho đội ngũ GV Biện pháp 5: Chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống Biện pháp 6: Quản lý tốt điều kiện sởvật chất tài phục vụ cho hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống Biện pháp 7: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực chƣơng trình GD GTS, KNS gắn với công tác thi đua khen thƣởng 108 Tính Khả thi RKT KT CKT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống ở trường trung học phổ thông huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ , Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống ở trường trung học phổ thông huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ , Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống ở trường trung học phổ thông huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn