Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank

58 236 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2016, 21:43

1.Tính cấp thiết của đề tàiTrong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động mua bán hàng hóa giữa các quốc gia ngày càng phát triển, cùng với sự phát triển đó đòi hỏi hoạt động TTQT của các ngân hàng phải ngày một hoàn thiện hơn. Ngày nay, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hoạt động ngoại thương, thị trường được mở rộng toàn cầu, đối tác phong phú và đa dạng. Để đảm bảo an toàn trong khâu thanh toán và quyền lợi của các bên tham gia thì phương thức tín dụng chứng từ được sử dụng rất hiệu quả và phù hợp.Đối với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank là một ngân hàng non trẻ với thời gian thành lập chưa lâu (1993), hoạt động thanh toán TDCT tại VPBank là một hoạt động chưa thực sự nổi bật. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay thêm vào đó là tầm quan trọng ngày càng cao của TTQT đối với các ngân hàng, việc cải thiện chất lượng TTQT tại VPBank là hết sức cần thiết để tránh bị tụt hậu trên thị trường. Sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank, được tiếp xúc và tìm hiểu về hoạt động thanh toán TDCT của ngân hàng, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank” làm đề tài cho Chuyên đề Tốt nghiệp của mình.2.Mục đích nghiên cứuChuyên đề tốt nghiệp tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động, chất lượng thanh toán và những tồn tại trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán TDCT tại VPBank từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng thanh toán TDCT tại VPBank.3.Phương pháp nghiên cứu Dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, tổng hợp, chuyên đề phân tích dựa trên thực tiễn hoạt động tại một Ngân hàng thương mại, đưa ra đánh giá trung thực, hướng tới một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng. Ngoài ra, chuyên đề còn sử dụng một số tài liệu, sách báo, công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài này. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến chất lượng thanh toán TDCT tại NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong giai đoạn 2011–2014.5.Kết cấu Chuyên đềNội dung chuyên đề gồm 3 chương với nội dung cụ thể như sau:Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng phương thức thanh toán TDCT của NHTM.Chương 2: Thực trạng chất lượng phương thức thanh toán TDCT tại Ngân hàng TMCP VPBank.Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán TDCT đối với Ngân hàng TMCP VPBank. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Chuyên đề tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân, số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày chuyên đề trung thực chưa công bố hình thức nào, thông tin tài liệu trích dẫn chuyên để nêu rõ nguồn gốc Em xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Sinh viên Hồ Thị Tuyền DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ISBP Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo Tín dụng chứng từ NHđCĐ Ngân hàng định NHPH Ngân hàng phát hành NHTB Ngân hàng thông báo NHTM Ngân hàng thương mại NHXN Ngân hàng xác nhận NK Nhập TDCT Tín dụng chứng từ TMCP Thương mại cổ phần TMQT Thương mại quốc tế TTQT Thanh toán quốc tế UCP Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ URR Quy tắc thống hoàn trả liên hàng theo Tín dụng chứng từ VPBANK Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng XK Xuất XNK Xuất nhập DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ toán TDCT Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ toán TDCT Sơ đồ 2.1: Mô hình cấu tổ chức VPBank 17 Sơ đồ 2.1: Mô hình cấu tổ chức VPBank 17 Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động VPBank 2012 – 2014 19 Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động VPBank 2012 – 2014 19 Biểu đồ 2.1: Huy động khách hàng VPBank 19 Biểu đồ 2.1: Huy động khách hàng VPBank 19 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động VPBank .20 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động VPBank .20 Biểu đồ 2.3: Cho vay khách hàng VPBank 21 Biểu đồ 2.3: Cho vay khách hàng VPBank 21 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay khách hàng VPBank 21 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay khách hàng VPBank 21 Biểu đồ 2.5: Doanh số TTQT VPBank 24 Biểu đồ 2.5: Doanh số TTQT VPBank 24 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu mặt hàng NK chủ yếu qua VPBank năm 2014 .26 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu mặt hàng NK chủ yếu qua VPBank năm 2014 .26 Bảng 2.2: Hoạt động toán L/C nhập 2012 – 2014 .26 Bảng 2.2: Hoạt động toán L/C nhập 2012 – 2014 .26 Bảng 2.3: Hoạt động toán L/C xuất 2012 – 2014 27 Bảng 2.3: Hoạt động toán L/C xuất 2012 – 2014 27 Bảng 2.5: Doanh số phát hành L/C VPBank từ 2010 – 2014 32 Bảng 2.5: Doanh số phát hành L/C VPBank từ 2010 – 2014 32 Bảng 2.6: Doanh số thông báo L/C qua VPBank từ 2010 – 2014 .32 Bảng 2.6: Doanh số thông báo L/C qua VPBank từ 2010 – 2014 .32 Biểu đồ 2.7: Thị phần toán TDCT VPBank toàn hệ thống 33 Biểu đồ 2.7: Thị phần toán TDCT VPBank toàn hệ thống 33 Biểu đồ 2.7: Thị phần toán TDCT VPBank toàn hệ thống Error: Reference source not found SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ toán TDCT .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1: Mô hình cấu tổ chức VPBank Error: Reference source not found MỤC LỤC Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ toán TDCT Sơ đồ 2.1: Mô hình cấu tổ chức VPBank 17 Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động VPBank 2012 – 2014 19 Biểu đồ 2.1: Huy động khách hàng VPBank 19 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động VPBank .20 Biểu đồ 2.3: Cho vay khách hàng VPBank 21 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay khách hàng VPBank 21 Biểu đồ 2.5: Doanh số TTQT VPBank 24 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu mặt hàng NK chủ yếu qua VPBank năm 2014 .26 Bảng 2.2: Hoạt động toán L/C nhập 2012 – 2014 .26 Bảng 2.3: Hoạt động toán L/C xuất 2012 – 2014 27 Bảng 2.5: Doanh số phát hành L/C VPBank từ 2010 – 2014 32 Bảng 2.6: Doanh số thông báo L/C qua VPBank từ 2010 – 2014 .32 Biểu đồ 2.7: Thị phần toán TDCT VPBank toàn hệ thống 33 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động mua bán hàng hóa quốc gia ngày phát triển, với phát triển đòi hỏi hoạt động TTQT ngân hàng phải ngày hoàn thiện Ngày nay, Việt Nam phát triển mạnh mẽ hoạt động ngoại thương, thị trường mở rộng toàn cầu, đối tác phong phú đa dạng Để đảm bảo an toàn khâu toán quyền lợi bên tham gia phương thức tín dụng chứng từ sử dụng hiệu phù hợp Đối với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank ngân hàng non trẻ với thời gian thành lập chưa lâu (1993), hoạt động toán TDCT VPBank hoạt động chưa thực bật Trong môi trường cạnh tranh gay gắt ngân hàng thêm vào tầm quan trọng ngày cao TTQT ngân hàng, việc cải thiện chất lượng TTQT VPBank cần thiết để tránh bị tụt hậu thị trường Sau thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank, tiếp xúc tìm hiểu hoạt động toán TDCT ngân hàng, em chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức toán Tín dụng chứng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng– VPBank” làm đề tài cho Chuyên đề Tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Chuyên đề tốt nghiệp tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động, chất lượng toán tồn trình thực nghiệp vụ toán TDCT VPBank từ đề xuất giải pháp kiến nghị để nâng cao chất lượng toán TDCT VPBank Phương pháp nghiên cứu Dựa phương pháp vật biện chứng, phương pháp thống kê, tổng hợp, chuyên đề phân tích dựa thực tiễn hoạt động Ngân hàng thương mại, đưa đánh giá trung thực, hướng tới số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Ngoài ra, chuyên đề sử dụng số tài liệu, sách báo, công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến chất lượng toán TDCT NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu phương thức toán Tín dụng chứng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2011–2014 Kết cấu Chuyên đề Nội dung chuyên đề gồm chương với nội dung cụ thể sau: Chương 1: Những vấn đề chất lượng phương thức toán TDCT NHTM Chương 2: Thực trạng chất lượng phương thức toán TDCT Ngân hàng TMCP VPBank Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức toán TDCT Ngân hàng TMCP VPBank CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TDCT CỦA NHTM 1.1 Phương thức toán tín dụng chứng từ NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm toán TDCT 1.1.1.1 Khái niệm toán TDCT Tại Điều 2, UCP600, Tín dụng chứng từ định nghĩa sau: “Tín dụng chứng từ thỏa thuận bất kỳ, cho dù mô tả gọi tên nào, thể cam kết chắn không hủy ngang ngân hàng phát hành việc toán xuất trình phù hợp.” Như vậy, phương thức tín dụng chứng từ thực chất thỏa thuận, mà thỏa thuận thường thể nội dung thư hay điện, gọi Thư tín dụng hay Tín dụng thư (Letter of Credit - L/C) Trong khái niệm trên, “Ngân hàng phát hành” ngân hàng thực việc phát hành L/C theo đơn Người yêu cầu cho Việc “thanh toán” NHPH là: trả tiền tín dụng có giá trị toán ngay; cam kết trả chậm trả tiền đến hạn tín dụng có giá trị toán trả chậm; chấp nhận hối phiếu người thụ hưởng ký phát trả tiền hối phiếu đến hạn tín dụng có giá trị toán chấp nhận “Xuất trình phù hợp” việc xuất trình chứng từ phù hợp với điều kiện điều khoản tín dụng, với điều khoản áp dụng UCP tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế ISBP Từ khái niệm thấy thuật ngữ “tín dụng” hiểu theo nghĩa rộng, tức “cho vay tín nhiệm” “khoản cho vay tài sản” thông thường Thuật ngữ “tín dụng chứng từ” cho thấy bên liên quan phương thức giao dịch với chứng từ xuất hàng hóa, dịch vụ hay thực khác mà chứng từ liên quan (theo điều – UCP600) “Tín dụng chứng từ” có tính chất tùy ý tên gọi, tức sử dụng với nhiều tên gọi khác nhau, miễn thể thỏa thuận chắn việc NHPH toán có xuất trình phù hợp Trên thực tế, có nhiều thuật ngữ khác sử dụng để phương thức toán tín dụng chứng từ như: Letter of credit (L/C), Credit, Documentary credit (D/C), tín dụng thư, thư tín dụng, tín dụng chứng từ… 1.1.1.2 Đặc điểm toán TDCT  L/C hợp đồng kinh tế độc lập, hai bên nhà xuất (người yêu cầu mở L/C) NHPH Chính vậy, vấn đề liên quan đến sửa đổi L/C cần có đồng ý NHPH người NK  L/C hình thành từ hợp đồng ngoại thương chất hoàn toàn độc lập với hợp đồng Điều có nghĩa, trường hợp, ngân hàng không liên quan bị ràng buộc đến hợp đồng sở, L/C có dẫn chiếu đến hợp đồng  L/C giao dịch chứng từ vào chứng từ để toán Ngân hàng xem xét chứng từ đựợc xuất trình toán chứng từ coi xuất trình phù hợp, không quan tâm đến trạng hàng hóa Đặc điểm nguồn gốc tên gọi “tín dụng chứng từ”  L/C yêu cầu chứng từ phải tuân thủ chặt chẽ điều khoản điều kiện L/C Yêu cầu xuất phát từ đặc điểm L/C giao dịch chứng từ  L/C vừa công cụ toán hữu hiệu, hạn chế rủi ro cho bên, vừa công cụ sử dụng để lừa đảo, từ chối toán L/C phương thức trung hòa rủi ro cho bên, nhiên đặc điểm L/C giao dịch chứng từ nên dẫn đến tranh chấp bên tham gia 1.1.2 Lợi ích toán TDCT 1.1.2.1 Đối với NHTM Điểm khác bịêt TDCT với phương thức toán quốc tế khác việc ngân hàng tham gia cách chủ động vào quy trình toán đóng vai trò tích cực việc kiểm soát chứng từ qua ngân hàng Vì vậy, TDCT đóng vai trò ngày quan trọng hoạt động NHTM Đó là:  Làm tăng thu nhập cho NH, giúp NHTM mở rộng quy mô hoạt động sở hoàn thiện mở rộng hoạt động toán TDCT Mặt khác, toán TDCT giúp NHTM nâng cao uy tín với khách hàng việc tài trợ xuất nhập từ tăng vị khả cạnh tranh NH thị trường  TDCT thúc đẩy góp phần hoàn thiện nghiệp vụ liên quan kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, chiết khấu…  Giúp NH tăng nguồn vốn huy động từ khoản ký quỹ Doanh nghiệp từ chủ động việc sử dụng vốn  Thanh toán TDCT tạo điều kiện cho NH mở rộng quan hệ với ngân hàng đại lý ngân hàng nước Có thể nói, toán TDCT giúp hoạt động NH vượt phạm vi quốc gia, nâng cao vị NH nói riêng kinh tế Việt Nam nói riêng trường quốc tế 1.1.2.2 Đối với người XNK Phương thức toán TDCT, với ưu điểm bật, phương thức toán nhà XNK sử dụng phổ biến Thanh toán TDCT khâu quan trọng trình mua bán hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân thuộc quốc gia khác Nếu hoạt động toán TDCT nhanh chóng, an toàn, xác giải mối quan hệ lưu thông hàng hóa – tiền tệ người mua người bán cách trôi chảy hiệu Về giác độ kinh doanh, người mua toán, người bán giao hàng thể chất lượng chu trình kinh doanh, phản ánh hiệu kinh tế tài hoạt động doanh nghiệp, cụ thể:  Đối với người nhập khẩu, hàng hóa thực giao, người nhập phải trả tiền Người nhập yên tâm người xuất phải thực theo qui định L/C để đảm bảo việc người xuất toán tiền Đồng thời, người nhập ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ với chuyên môn trách nhiệm cao  Đối với người xuất khẩu, NH thực toán qui định L/C cho người xuất việc người mua có muốn trả tiền hay không Việc chậm trễ việc chuyển chứng từ hạn chế tối đa Khi chứng từ chuyển đến NHPH, việc toán tiến hành (nếu L/C trả ngay) vào ngày xác định (nếu L/C trả chậm) Người xuất đề nghị chiết khấu L/C để có trước tiền sử dụng cho việc chuẩn bị thực hợp đồng 1.1.3 Quy trình nghiệp vụ toán TDCT Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ toán TDCT (3) (8) (9) 39 Trung tâm toán giúp cho giao dịch đưa đầu mối, đảm bảo chuyên môn hóa mức độ tập trung cao đem lại số khó khăn trình tác nghiệp Việc thông tin qua lại Trung tâm toán chi nhánh có lúc bị chậm trễ chất lượng đường truyền chưa tốt hệ thống máy móc số chi nhánh lạc hậu Việc khắc phục lỗi nhiều chưa đảm bảo mặt thời gian hệ thống cán tin học làm việc tập trung Hội sở, chi nhánh chưa có cán phụ trách kỹ thuật d Hệ thống đại lý Những năm gần đây, VPBank tích cực mở rộng quan hệ đại lý nhiều quốc gia giới, đồng thời tăng cường củng cố mối quan hệ có Tuy nhiên, với thị trường khốc liệt nay, hệ thống ngân hàng đại lý VPBank nhiều hạn chế, làm giảm chất lượng toán TDCT Hiện nay, VPBank có quan hệ đại lý với 406 ngân hàng giới, số tăng đáng kể so với năm trước Tuy nhiên, so sánh với số ngân hàng có chất lượng toán TDCT cao BIDV có quan hệ đại lý với 1.600 ngân hàng, Techcombank có quan hệ đại lý với gần 900 ngân hàng giới… số mà VPBank có khiêm tốn Điều gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động toán TDCT tính an toàn giao dịch L/C khó đảm bảo, thời gian giao dịch chậm, hạn chế thông tin bạn hàng để cung cấp cho khách hàng… e Trình độ nhân viên Đội ngũ cán toán quốc tế VPBank số hạn chế kinh nghiệm làm việc Hầu hết cán trẻ tuổi trường, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế Mặt khác, trình độ nghiệp vụ cán toán quốc tế chưa đồng khiến chất lượng toán chưa có đồng nhất, giao dịch phức tạp cán có khả thực khiến cho số giao dịch bị trì hoãn thời gian, ảnh hưởng đến chất lượng toán TDCT VPBank Ngoài ra, cán toán quốc tế VPBank chưa linh hoạt việc cập nhật thông tin thị trường, thay đổi, bổ sung nguồn luật khiến công tác tư vấn ngân hàng chưa thực hiệu 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận trình bày Chương 1, Chương chuyên đề đề cập giải vấn đề: Một là, khái quát trình hình thành, phát triển hoạt động kinh doanh NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank Hai là, phân tích thực trạng hoạt động toán TDCT VPBank Ba là, nhận xét đánh giá hoạt động toán TDCT VPBank, điểm đáng ghi nhận, hạn chế tồn nguyên nhân kết Những vấn đề sở để chuyên đề đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng toán TDCT NH VPBank Chương 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TDCT ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VPBANK 3.1 Định hướng hoạt động TTQT VPBank 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh NH VPBank Bước sang năm 2015, VPBank đặt mục tiêu thách thức cần phải hoàn thành để tự tin bước vào Top ngân hàng bán lẻ hàng đầu với trọng tâm triển khai hai chiến lược tảng chiến lược Ngân hàng bán lẻ phục vụ Khách hàng cá nhân chiến lược tập trung hỗ trợ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ VPBank tập trung xây dựng củng cố hệ thống tảng vững chắc, với mực tiêu bao quát tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển hệ thống nhân sự, cải thiện mạnh mẽ hệ thống quản trị rủi ro đầu tư vào hệ thống công nghệ tiên tiến, đảm bảo phát triển nhanh ổn định bền vững cho năm chiến lược 2012-2017của VPBank Các mục tiêu cụ thể sau: - Công tác phát triển khách hàng, sản phẩm thị trường: năm 2015, VPBank tiếp tục nâng cao hiệu chất lượng đội ngũ bán hàng, cải tiến mô hình kinh doanh, phát triển mạnh sở khách hàng, kênh phân phối, tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, thực cá biệt hóa mạnh mẽ sách khách hàng sản phẩm phân nhóm khách hàng riêng biệt, tập trung vào phân khúc cụ thể - Triển khai đồng hệ thống quản trị rủi ro hệ thống kiểm soát rủi ro, trọng tâm hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng rủi ro vận hành Kết hợp với tư vấn quốc tế để xác định lộ trình cụ thể phát triển hệ thống quản trị rủi ro cách chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế theo định hướng yêu cầu Basel - Công tác xử lí nợ năm 2015 tập trung xây dựng quy trình, quy chế cụ thể quy định rõ ràng vầ phân luồng trách nhiệm xử lí nợ phận; thiết lập hệ thống theo dõi, báo cáo để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin tình hình nợ xấu, công tác xử lí nợ - Hoàn chỉnh, nâng cao hiệu Chiến lược Phát triển mạng lưới với mục tiêu phất triển song song hệ thống chi nhánh hệ thống ATM - Hoàn tất việc triển khai dự án sáng kiến công nghệ thông tin Tiếp tục khai thác tính hệ thống xây dựng chiến lược công nghệ thông tin core banking 42 có, triển khai thêm module tiện ích khác để phục vụ hoạt động kinh doanh công tác quản trị điều hành tốt 3.1.2 Định hướng hoạt động TTQT NH VPBank Bên cạnh định hướng hoạt động kinh doanh nói chung, VPBank đưa đường lối phát triển hoạt động toán quốc tế, nâng cao chất lượng toán quốc tế nhiệm vụ trọng tâm - Tăng cường, mở rộng tiếp thị & phục vụ khối khách hàng doanh nghiệp (đặc biệt tăng cường hợp tác với doanh nghiệp lớn lĩnh vực xuất nhập khẩu) - Bên cạnh tăng trưởng tín dụng tập trung tăng cường tư vấn, tiếp thị bán chéo sản phẩm để tăng doanh thu từ dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, tăng doanh số giao dịch xuất nhập khẩu… - Tăng cường giao dịch ngoại hối với Tổng công ty lớn tạo nguồn toán cho kênh toán Nội địa Quốc tế - Duy trì mối quan hệ với ngân hàng đại lý, mở rộng hợp tác toán song phương, đa phương với ngân hàng đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ toán quốc tế - Trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kỹ xử lý cho cán nhân viên: tổ chức cho nhân viên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ nội khóa đào tạo ngân hàng nước 3.2 Giải pháp 3.2.1 Hoàn thiện mô hình hoạt động kinh doanh 3.2.2 Đa dạng hóa loại hình toán L/C Sự phát triển mạnh mẽ hoạt động thương mại quốc tế kéo theo phát triển ngày đa dạng hoạt động TTQT nói chung toán L/C nói riêng Nhằm phát triển phương thức toán L/C đáp ứng nhu cầu khách hàng, ngân hàng cần triển khai biện pháp đa dạng hóa loại L/C sử dụng Hiện nay, việc sử dụng L/C tập trung vào loại L/C không hủy ngang L/C không hủy ngang có xác nhận mà chưa thực nhiều loại L/C đặc biệt Đây hạn chế lớn sử dụng loại L/C đáp ứng không đầy đủ nhu cầu khác khách hàng Do đó, iệc đa dạng hóa loại hình L/C điều vô cần thiết, nhiên trước thực ngân hàng cần phải tổ chức nghiên cứu thị trường, quan tâm sâu sát đến nhu cầu để áp dụng loại L/C có ý nghĩa thực tiễn cao kinh doanh, tránh đưa vào nhiều loại lại không sử 43 dụng đến Đây trình cần thời gian để thực Song song với việc đưa vào dịch vụ mới, ngân hàng cần tư vấn cho khách hàng ưu điểm laoị L/C đặc biệt để đáp ứng đucợ nhu cầu khách hàng mà lại tốt cho ngân hàng 3.2.3 Tăng cường đầu tư, hoàn thiện sở vật chất, công nghệ Công nghệ ngân hàng nước ta nhìn chung lạc hậu so với nước giới Mặt khác, toán quốc tế nói chung toán TDCT nói riêng hoạt động cần hỗ trợ lớn từ phía kỹ thuật công nghệ khoảng cách bên tham gia giao dịch xa, phải sử dụng đến công nghệ liên lạc thực giao dịch Đổi đại hóa công nghệ ngân hàng nâng cao chất lượng hệ thống sở vật chất việc làm cần thiết nhằm cải thiện chất lượng toán TDCT tăng khả cạnh tranh ngân hàng thị trường Việc nâng cấp sở vật chất đổi công nghệ VPBank trọng bước đầu đạt bước tiến đáng ghi nhận Hiện nay, VPBank sử dụng hệ thống quản lý lõi ngân hàng T24 Corebanking tập đoàn Temenos, hệ thống đại Bên cạnh việc tiếp tục khai thác tính hệ thống quản trị này, VPBank cần xây dựng điều chỉnh để phù hợp với đặc thù ngân hàng Ngoài ra, phát triển công nghệ dẫn đến đời hệ thống ngân hàng ảo – hệ thống hỗ trợ khách hàng thực giao dịch thông qua phương tiện kỹ thuật, khách hàng không cần đến giao dịch trực tiếp ngân hàng SMS Banking, Phone Banking… Đây tiện ích có tính cạnh tranh lớn ngân hàng có khả áp dụng Đối với toán quốc tế nói chung phương thức tín dụng chứng từ nói riêng, việc áp dụng công nghệ cách hoàn toàn khó thực áp dụng vào số khâu trình tác nghiệp Điều giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch nâng cao chất lượng dịch vụ Trong thời gian tới, ngân hàng cần tiếp tục tăng cường việc nâng cao chất lượng sở vật chất, công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng toán TDCT, cụ thể Ngân hàng cần tập trung vào số biện pháp như: 44 - Tiếp tục lộ trình đại hóa công nghệ ngân hàng phê duyệt sở phù hợp với hoàn cảnh nước ta ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng yêu cầu ngày cao khách hàng - Khai thác tối đa tính hiệu sử dụng sở vật chất có sẵn, tránh tình trạng mua công nghệ đại để đánh bong tên tuổi mà không sử dụng hết tính gây lãng phí nguồn lực - Ngân hàng cần lập phận chuyên trách nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại Bộ phận có trách nhiệm nghiên cứu công nghệ đại giới, nghiên cứu khả áp dụng công nghệ ngân hàng để đổi công nghệ hiệu quả, tiết kiệm thời gian chi phí - Song song với việc đại hóa công nghệ, ngân hàng nên đại hóa yếu tố người cách xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn hay trung dài hạn cho cán kỹ thuật tin học nhằm hiểu rõ chương trình vận hành có điều kiện tiếp xúc với chương trình công nghệ đại, hỗ trợ tốt cán nghiệp vụ, TTQT trình tác nghiệp 3.2.4 Mở rộng mạng lưới đại lý Việc thiết lập mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng nước có ý nghĩa chiến lược phát triển nghiệp vụ TTQT ngân hàng Nó không giúp cho giao dịch diễn trôi chảy, thuận lợi, an toàn, mà thông qua hệ thống ngân hàng đại lý, Ngân hàng phát triển công tác tư vấn cho khách hàng mình, cách cung cấp thông tin đối tác làm ăn khách hàng, tìm hiểu thị trường XNK, tránh trường hợp đối tac scó hành vi lừa đảo, không cp khả tài chinhd tham gia thương vụ Đối với ngân hàng có quan hệ truyền thống với VPBank, Ngân hàng cần củng cố mối quan hệ chặt chẽ, phát triển có lợi thông qua việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề, vừa để học hỏi kỹ thuật, công nghê, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, vừa tạo điều kiện để ngân hàng đại lý hiểu đẩy mạnh hợp tác với VPBank VPBank cần rà soát lại ngân hàng đại lý thông qua việc xây dựng tiêu thức phân loại, đánh giá tín nhiệm ngân hàng đại lý để lụa chọn ngân hàng có uy tín, phục vụ toán an toàn nhanh chóng, từ có sách đối ngoại phù hợp, đồng thời tạo sơ để tư vấn cho khách hàng Ngân hàng nên tổ chức 45 mạng lưới thông tin ngân hàng đại lý nhanh nhạy thông suốt hệ thống ngân hàng VPBank, thường xuyên tổ chức đúc rút kinh nghiệm quan hệ đối ngoại để hạn chế rủi ro TTQT Ngoài ra, VPBank cần mở rộng quan hệ song phương, đa phương với ngân hàng, tổ chức tài quốc tế, để phấn đấu nâng cao quy mô VPBank khu vực, cộng đồng tài quốc tế biết đến Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn biến động phức tạp, uy tín nhiều ngân hàng giới bị suy giảm, Ngân hàng cần có sách mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý cách phù hợp thận trọng Đặc biệt, ngân hàng cần tăng cường phát triển quan hệ đại lý thị trường tiềm mà hoạt động ngoại thương Việt Nam bắt đầu hướng đến Châu Phi, Trung Đông… sở thẩm định kỹ tình hình tài chính, uy tín, mạnh, chất lượng dịch vụ ngân hàng nước ngoài, tình hình kinh tế - trị nước mà ngân hàng đặt trụ sở 3.2.5 Nâng cao trình độ cán nhân viên Đội ngũ cán ngân hàng yếu tố định đến tồn phát triển tình hình cạnh tranh Đặc biệt, toán L/C toán viên đóng vai trò vô quan trọng, người trực tiếp thcự nghiệp vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng toán Do đó, ngân hàng nên quan tâm đến việc cập nhật không ngừng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp cho cán TTQT Đây biện pháp mang tính chất lâu dài ngân hàng trình độ toán viên mà tốt công việc toán trôi chảy, giảm thiểu rủi roc ho ngân hàng khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng nâng cao uy tín cho ngân hàng trường quốc tế Bên cạnh đó, yêu cầu giao dịch TTQT nói chung giao dịch L/C nói riêng đòi hỏi cán lãnh đạo cán trực tiếp làm nhiệm vụ trình đọ ngoại ngữ tốt, lực chuyên môn cao mà phải có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao có kinh nghiệm lĩnh vực TTQT Đồng thời, họ phải am hiểu luật pháp, tập quán quốc tế thực tiễn hoạt động ngân hàng nước, vùng, khu vực để có khả tư vấn cho khách hàng họ có yêu cầu Vì vậy, ngân hàng nên tổ chức thường xuyên lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lớp đào tạovà đào tạo lại để toán viên thích nghi với 46 biến đổi môi trường kinh doanh Bên cạnh kỹ cứng,nhân viên cần hoàn thiện kỹ mềm như: tư vấn khách hàng, khả thích nghi, khả làm việc môi trường động… Đây hoàn thiện chất cho nguồn nhân lực Hiện nay, Việt Nam hình thành nhiều lớp chuyên đề vè TTQT nghiệp vụ XNK trường đại học lớn Bên cạnh đó, số tổ chức mở lớp nghiệp vụ TTQT Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam… đặc biệt cán TTQT theo đuổi khóa học ICC để lấy chứng toán TDCT Kết thúc khóa học, Ngân hàng cần phải tổ chức đánh giá đào tạo để đánh giá hiệu nhân lực tương quan với khoản đầu tư ngân hàng cho lực lượng Ngân hàng nên trọng việc tuyển chọn nhân để đảm bảo đủ nguồn lực nhân cho việc mở rộng quy mô kinh doanh hay cần nguồn lực thay Quy trình tuyển chọn cần thực cách thực nghiêm túc, khách quan thông qua thi trình vấn Nội dung thi phải đảm bảo yêu cầu phân loại ứng viên đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ Ngoài ngân hàng cần tạo điều kiện để cán thực tế, tu nghiệp nước để nâng cao nghiệp vụ, có buổi gặp gỡ, giao lưu với cán cá tổ chức khác, tạo hội trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm Ngân hàng nên xây dựng cách khoa học thực chất hệ thống chế thưởng phạt hệ thống đánh giá nhân viên, tạo môi trường làm việc động, lành mạnh, khuyến khích nhân viên làm việc tích cực để hiệu công việc tốt 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Với Chính phủ Trong chế hội nhập nay, ngành ngân hàng gặp khó khăn thách thức Để nâng cao chất lượng hoạt động TTQT nói chung hoạt động toán TDCT nói riêng không đòi hỏi nỗ lực thân ngân hàng mà cần có hệ thống sách vĩ mô phù hợp Nhà nước để tạo môi trường hoạt động ổn định tránh rủi ro hạn chế tranh chấp phát sinh Với vai trò điều tiết vĩ mô nên kinh tế, Chính phủ cần quan tâm thực số giải pháp sau: 3.3.1.1 Thực ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế ổn định tăng trưởng bền vững điều kiện tiên để doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động XNK, nhờ hoạt động TTQT phát triển 47 Do đó, Nhà nước cần tăng cường vai trò việc ổn định kinh tế vĩ mô biện pháp như: kết hợp chặt chẽ sách tài khóa sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, xử lí mối quan hệ lãi suất với tỷ giá cán cân TTQT, quản lý tốt thị trường ngoại hối nợ quốc gia, đảm bảo vốn tính thanhh khoản cho kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống tài ngân hàng… Chỉ kinhh tế phát triển doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào lĩnh vực XNK, phát triển sản xuất, tăng cường tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh Khi đó, hoạt động TTQT ngân hàng mở rộng phát triển Hoạt động toán TDCT từ diễn thuận lợi hơn, chất lượng toán nâng cao Ngược lại, với kinh tế bấp bênh, tâm lý e ngại rủi ro khiến doanh nghiệp hạn chế hoạt động XNK từ làm hoạt động TTQT ngân hàng diễn ảm đạm, chất lượng toán không ý nâng cao 3.3.1.2 Hoàn thiện hàng lang pháp lý TTQT nói chung hoạt động toán TDCT nói riêng Thời gian qua, Nhà nước ban hành văn liên quan đến hoạt động ngân hàng như: Luật thương mại, luật tổ chức tín dụng, luật chứng khoán… Tuy nhiên, lĩnh vực TTQT, nước ta chưa có nguồn luật điều chỉnh cách rõ ràng Trong trình hội nhập ngày sâu rộng nay, mà hoạt động XNK ngày phát triển, việc thiếu hành lang pháp lý ảnh hưởng xấu tới doanh nghiệp XNK cho NHTM cung ứng dịch vụ TTQT Theo đó, Chính phủ cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế đặc điểm Việt Nam để điều chỉnh hoạt động toán TDCT Nhà nước cần sớm nghiên cứu, soạn thảo áp dụng hệ thống luật ví dụ nghị định TTQT đề cập đến mối quan hệ pháp lý giao dịch hợp đồng ngoại thương người mua, người bán với giao dịch ngân hàng khách hàng quan hệ thư tín dụng Cho đến nay, hầu hết khách hàng đến yêu cầu mở L/C văn pháp lý có tính chất hợp đồng thỏa thuận bên Trong nghiệp vụ TTQT cụ thể toán TDCT, ngân hàng hầu hết áp dụng thông lệ quốc tế UCP, Incoterms… mà chưa có văn nước hướng dẫn cụ thể nào, bất cập chỗ thông lệ quốc tế mâu thuẫn với luật quốc gia luật quốc gia vượt lên mặt pháp lý, vậy, khiến cho ngân hàng doanh nghiệp XNK lung túng thực TTQT dễ gặp 48 phải rủi ro Do vậy, cần có quan tâm điều chỉnh quán từ phía Nhà nước, đồng bộ, ngành có liên quan Bộ thương mại, phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan… để tránh mâu thuẫn nguồn luật nước quốc tế, từ tạo sân chơi công nhằm tạo điều kiện cho TTQT phát triển 3.3.1.3 Thực sách khuyến khích hoạt động XNK Hiện nay, Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại với nhiều nước giới, nhiên sản phẩm xuất nước ta chưa đa dạng, chủ yếu nông sản, thực phẩm, nguyên liệu thô… đồng thời cán cân TTQT thường xuyên biến động, thiếu tính ổn định Do vậy, thời gian tới cần có biện pháp khuyến khích hoạt động XNK cải thiện cán cân TTQT: Thứ nhất, Chính phủ nên ban hành luật thuế XNK phù hợp, ổn định Trên thực tế, biểu thuế quy định nước ta thay đổi làm cho doanh nghiệp không dự đoán diễn biến thị trường tương lai nên gặp không khó khăn cho họ ngân hàng phục vụ Ngoài ra, cần có sách bảo hộ nước hiệu quả, cụ thể quản lý công tác chống buôn lậu, trốn thuế, quản lý hạn ngạch… Thứ hai, tích cực thực hoạt động đối ngoại, tăng cường mối quan hệ với nước bạn hàng mở rộng sang khu vực kinh tế phát triển Mỹ, Châu Âu… Bên cạnh đó, thành lập phận dự báo thị trường nhằm tìm hiểu nhu cầu nước Đây biện pháp quan trọng việc phòng ngừa rủi ro toán Thứ ba, khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động XNK hàng hóa dịch vụ, đặc biệt xuất mặt hàng có giá trị gia tăng cao Khai thác triệt để có hiệu tiềm có sẵn vè tài nguyên, nguồn nhân lực nhằm giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, giảm tỷ trọng xuất sản phẩm thô sơ chế, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm nhằm giảm nhập siêu Đồng thời, phải có sách bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp XNK tham gia mua bán quốc tế, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần, đa dạng hóa hàng hóa đạt chuẩn quốc tế 3.3.2 Với NHNN NHNN chủ thể trực tiếp điều chỉnh hoạt động NHTM, vậy, NHNN cần tạo môi trường pháp lý cho hoạt động TTQT nói chung toán TDCT nói riêng NHNN thông qua biện pháp cụ thể sau: 3.3.2.1 Nghiên cứu ban hành văn pháp luật có liên quan đến hoạt động XNK 49 - NHNN cần xây dựng ban hành văn pháp lý nghị định hướng dẫn quy trình chuyên môn nghiệp vụ hoạt động toán TDCT - Cần có sách điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định tỷ giá nước, đảm bảo an toàn cho ngân hàng thực toán XNK Đưa lộ trình rõ ràng việc điều chỉnh tỷ giá nhằm xóa bỏ tâm lý kỳ vọng tỷ giá tăng, xóa bỏ tình trạng đầu tích trữ dân Có sách hạn chế hoạt động thị trường chợ đen Với cam kết rõ ràng từ phía NHNN, doanh nghiệp XNK đưa kế hoạch cụ thể dài hạn cho doanh nghiệp mình, từ khâu ký kết hợp đồng thương mại thỏa thuận điều kiện, điều khoản toán - NHNN cần có sách để NHTM tạo lập nguồn tài tích lũy nội nguồn tài trợ quốc tế để đẩy mạnh đại hóa công nghệ TTQT 3.3.2.2 Hoàn thiện phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thị trường trao đổi, cung cấp ngoại tệ nhằm giải nhu cầu ngoại tệ NHTM với nhau, NHNN tham gia với tư cách người mua-bán cuối can thiệp cần thiết Việc phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng điều kiện quan trọng để NHTM mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TTQT có hiệu Để hoàn thiện thị trường làm sở phát triển thị trường hối đoái Việt Nam, NHNN cần thực biện pháp sau: - Tăng cường giám sát quản lý NHTM phải xử lý trạng thái ngoại hối ngày việc mua bán ngoại tệ thị trường ngoại tệ liên ngân hàng - Mở rộng đối tượng tham gia vào hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng - Đa dạng hóa loại ngoại tệ, phương tiện TTQT mua bán thị trường, đa dạng hóa hình thức giao dịch như: Spot, Forward, Option, Swap… - Cần xây dựng cấu dự trữ ngoại tệ thích hợp đủ khả điều chỉnh thị trường ngoại tệ có căng thẳng tỷ giá - Củng cố phát triển Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, tạo điều kiện cho NHTM Việt Nam hợp tác tìm hiểu khách hàng đối tác, giúp đỡ tương trợ lẫn trình hòa nhập vào với cộng đồng giới, nghiên cứu hạn chế bớt rủi ro 3.3.3 Với Doanh nghiệp XNK Hiện nay, cạnh tranh thị trường ngày gay gắt, để hàng hóa nước ta đứng vững thị trường chất lượng phải tốt mà giá phải hợp lý Trong khâu đàm phán hợp đồng toán phải nắm rõ luật tuân thủ luật; hiểu rõ đối tác Bên cạnh hỗ trợ ngân hàng thân 50 doanh nghiệp cần phải có sách, biện pháp để phòng ngừa rủi ro cần thiết: 3.3.3.1 Tìm hiểu kỹ đối tác sách thương mại nước bạn hàng trước ký kết hợp đồng Việc lựa chọn tìm hiểu đối tác việc quan trọng kinh doanh Nếu doanh nghiệp tìm đối tác làm ăn trung thực, có thiện chí vướng mắc phát sinh trình kinh doanh dễ dàng giải thông qua thương lượng Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp nên lựa chọn khách hàng truyền thống, khách hàng có chi nhánh văn phòng giao dịch hợp pháp Việt Nam, hạn chế mua bán qua trung gian Đối với khách hàng giao dịch lần đầu, trước ký kết hợp đồng ngoại thương cần tìm hiểu kỹ thông tin lực kinh doanh, khả tài chính, uy tín thị trường Các doanh nghiệp cần nắm bắt thống tin giá cả, thị trường, tỷ giá quy định pháp luật nhà nước để có chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh nước; nắm bắt thông tin thị trường tình hình kinhh tế - trị nước bạn hàng 3.3.3.2 Nâng cao trình độ cán làm công tác XNK Thanh toán XNK hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Trong số lượng không nhỏ doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK lại hiểu biết đầy đủ quy định, quy trình nghiệp vụ cụ thể phương thức toán điều kiện phải áp dụng theo thông lệ quốc tế Điều gây khó khăn cho cán TTQT làm giảm tính chủ động doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng Để giải khó khăn này, doanh nghiệp cần có đầu tư mức việc tuyển dụng đào tạo cán làm công tác XNK Đối với doanh nghiệp hoạt động thường xuyên lĩnh vực XNK cần lập phận chuyên trách XNK bao gồm cán chuyên nghiệp giao dịch thương mại quốc tế, am hiểu toán XNK, trung thực kinh doanh Đối với doanh nghiệp không chuyên XNK doanh nghiệp nhỏ thuê chuyên gia tư vấn với tư cách cộng tác viên 3.3.3.3 Thực cam kết ký với ngân hàng Khi tham gia vào nghiệp vụ toán TDCT, doanh nghiệp cần thực dẫn tư vấn từ phía ngân hàng việc thực điều khoản L/C Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, lập chứng từ cần ý đáp ứng đầy đủ 51 theo quy định L/C số lượng, loại chứng từ chi tiết chứng từ để tránh việc bị bắt lỗi chứng từ dẫn đến việc bị tổn thất tài bị từ chối toán Đối với doanh nghiệp nhập nhận chứng từ từ phía ngân hàng cần nhanh chóng kiểm tra tính phù hợp xác chứng từ để tránh xảy tranh chấp phát sinh sau giao nhận hàng hóa toán Doanh nghiệp cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ toán cam kết L/C Nếu lí mà doanh nghiệp cố tình trì hoãn toán vai trò nhà nhập ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng với đối tác ngân hàng nước ngoài, gây tổn thất tài ngân hàng Vì vậy, doanh nghiệp nhập cần có kể hoạch sản xuất kinh doanh hợp lí, thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động kinh doanh, đảm bảo khả toán mình, góp phần giúp ngân hàng nâng cao chất lương hoạt động TTQT Qua xây dựng mối quan hệ thiện chí ngân hàng với khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở đưa lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Chương 1, phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT theo phương thức TDCT tồn tại Chương Ở Chương 3, chuyên đề đề cập số giải pháp bản, đồng thời đưa số kiến nghị với Chính phủ, NHNN doanh nghiệp XNK để nâng cao chất lượng phương thức toán TDCT ngân hàng VPBank 52 KẾT LUẬN Đất nước ta đà hội nhập với kinh tế quốc tế, hoạt động giao thương, buôn bán với nước khác diễn mạnh mẽ hết, hoạt động TTQT đặc biệt hoạt động Thanh toán TDCT tỏ rõ vai trò hoạt động ngoại thương, cầu nối kinh tế nước kinh tế giới, công cụ thiết yếu phục vụ hoạt động ngoại thương ngày trở nên quan trọng Để thực hoạt động Thanh toán TDCT thiếu NHTM Bằng lỗ lực hướng đắn, VPBank đạt kết định hoạt động Thanh toán TDCT VPBank không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút khách hàng nhằm phát triển hoạt động này, đem lại nhiều doanh thu cho ngân hàng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Chuyên đề Tốt nghiệp làm sáng số vấn đề mang tính chất lý luận thực tiễn sau: Một là, Chuyên đề Tốt nghiệp trình bày sở lý luận phương thức toán TDCT chất lượng phương thức toán TDCT tập trung trình bày khái niệm, tiêu phản ánh chất lượng phương thức TDCT từ cần thiết phải nâng cao chất lượng phương thức toán TDCT Hai là, dựa sở lý luận Chương 1, Chuyên đề Tốt nghiệp đánh giá thực trạng hoạt động nghiệp vụ toán TDCT VPBank chất lượng phương thức này, dựa vào để rút kết đạt được, mặt tồn nguyên nhân nhằm đưa giải pháp khắc phục tồn Cuối cùng, Chuyên đề Tốt nghiệp đưa giải pháp ngân hàng VPBank số kiến nghị quan quản lý, doanh nghiệp XNK sử dụng dịch vụ ngân hàng giúp ngân hàng nâng cao chất lượng phương thức Thanh toán TDCT, từ thu hút khách hàng nâng cao hiệu hoạt động TTQT VPBank 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Sách GS TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình Thanh toán quốc tế Tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Hà Nội GS TS Nguyễn Văn Tiến: Cẩm nang Thanh toán quốc tế Tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Hà Nội PGS TS Đing Xuân Trình: Cẩm nang sử dụng thư tín dụng – L/C – Tuân thủ UCP 600 ISBP 681 ICC (200), NXB Lao Động – Xã hội, Hà Nội GS TS Lê Văn Tư: Tín dụng tài trợ Xuất nhập kinh doanh ngoại tệ, NXB Thống kê, Hà Nội Peter Rose: Quản trị Ngân hàng thương mại (2011), NXB Tài Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng năm 2012, 2013, 2014 Báo cáo kinh tế xã hội năm 2012, 2013, 2014 Tổng cục thống kê Tạp chí Ngân hàng năm 2012, 2013, 2014 Tạp chí thị trường tài tiền tệ năm 2012, 2013, 2014 II Website Trang Web Ngân hàng Nhà nước http://www.sbv.gov.vn Trang Web Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng http://vpbank.com.vn Trang Web Tổng cục Hải quan http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/Default.aspx Kênh thông tin kinh tế tài Việt Nam http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang.chn Báo điện tử - thời báo kinh tế Việt Nam http://vneconomy.vn/tai-chinh/ngan-hang.htm PHỤ LỤC Sơ đồ tổ chức VPBank Các tiêu tài bật năm Báo cáo kết kinh doanh hợp 2012 Báo cáo kết kinh doanh hợp 2013 Báo cáo kết kinh doanh hợp 2014 Đánh giá kết kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank, Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank, Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng–VPBank

Từ khóa liên quan