LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH

11 779 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tõ vµ c©u Chuyªn ®Ò tiÕng ViÖt Chuyªn ®Ò tiÕng ViÖt líp 3E líp 3E NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù chuyªn ®Ò thÇy c« vÒ dù chuyªn ®Ò Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Bài tập: Bài tập: Điền từ so sánh vào từng chỗ Điền từ so sánh vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau: trống trong mỗi câu sau: a. a. Đêm ấy, trời tối đen . mực. Đêm ấy, trời tối đen . mực. b. b. Trăm cô gái đẹp tiên sa. Trăm cô gái đẹp tiên sa. c c . . Mắt của trời đêm các vì sao. Mắt của trời đêm các vì sao. như tựa là LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ : Më réng vèn tõ : Gia ®×nh Gia ®×nh ¤n tËp c©u: ¤n tËp c©u: Ai lµ g×? Ai lµ g×? «ng mÑbè emchÞ bµ «ng bµ bè mÑ chÞ em Flash, hay theo s¬ ®å nh­ bµi hä n«i, hä ngo¹i Bµi 1: Bµi 1: T×m c¸c tõ ng÷ chØ gép nh÷ng T×m c¸c tõ ng÷ chØ gép nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh. ng­êi th©n trong gia ®×nh. M: M: «ng bµ, chó ch¸u, … «ng bµ, chó ch¸u, … Các từ chỉ gộp những người trong gia đình Các từ chỉ gộp những người trong gia đình - Ông bà Ông bà - Bố mẹ Bố mẹ - Cô dì Cô dì - Chú bác Chú bác - Cha ông Cha ông - Ông cha Ông cha - Cô chú Cô chú - Cậu mợ Cậu mợ - Chú thím Chú thím - Bố con Bố con - Mẹ con Mẹ con - Cô cháu Cô cháu - Anh em Anh em - Chị em Chị em Bài 2: Bài 2: Xếp các thành ngữ, tực ngữ sau vào nhóm thích Xếp các thành ngữ, tực ngữ sau vào nhóm thích hợp: hợp: a. a. Con hiền cháu thảo. Con hiền cháu thảo. b. b. Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. c. c. Con có cha như nhà có nóc. Con có cha như nhà có nóc. d. d. Con có mẹ như măng ấp bẹ. Con có mẹ như măng ấp bẹ. e. e. Chị ngã em nâng. Chị ngã em nâng. g g . . Anh em như thể chân tay Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đ ần. ần. Nhóm 1: Nhóm 1: Cha mẹ Cha mẹ đối với con cái đối với con cái Nhóm 2: Nhóm 2: Con cháu Con cháu đối với ông bà đối với ông bà Nhóm 3: Nhóm 3: Anh chị Anh chị em đối với nhau em đối với nhau Bài 2: Bài 2: Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp: vào nhóm thích hợp: Nhóm 1: Nhóm 1: Cha mẹ Cha mẹ đối với con cái đối với con cái Nhóm 2: Nhóm 2: Con cháu đối Con cháu đối với ông bà, cha mẹ với ông bà, cha mẹ Nhóm 3: Nhóm 3: Anh chị Anh chị em đối với nhau em đối với nhau - Con hiền cháu thảo. - Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ. - Con có cha như nhà có nóc. - Con có mẹ như măng ấp bẹ. - Chị ngã em nâng. - Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. . Bài 3: Dựa theo nội dung các bài tập Bài 3: Dựa theo nội dung các bài tập đọc ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu theo đọc ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu mẫu Ai là gì Ai là gì ? ? để nói về: để nói về: a. a. Bạn Tuấn trong truyện Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len. Chiếc áo len. b. b. Bạn nhỏ trong bài thơ Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ. Quạt cho bà ngủ. c. c. Bà mẹ trong truyện Bà mẹ trong truyện Người mẹ. Người mẹ. d d . . Chú chim sẻ trong truyện Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ bông hoa bằng lăng. Chú sẻ bông hoa bằng lăng. - Anh Tuấn là anh trai của Lan. - Bạn nhỏ là một người cháu hiếu thảo. - Bà mẹ là người mẹ hy sinh vì con. - Chú Sẻ là bạn của bé Thơ hoa bằng lăng. Trò chơi Trò chơi Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía trên để tạo thành một cụm từ có ý trên để tạo thành một cụm từ có ý nghĩa nói về tình cảm gia đình nghĩa nói về tình cảm gia đình . bài cũ Bài tập: Bài tập: Điền từ so sánh vào từng chỗ Điền từ so sánh vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau: trống trong mỗi câu sau: a. a. Đêm ấy, trời tối. bé Thơ và hoa bằng lăng. Trò chơi Trò chơi Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía trên để tạo thành một cụm từ có
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH, LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH, LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn