Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

8 1,354 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2016, 21:32

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ IMục tiêu : - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi hs nhắc lại tính chất giao hoán và kết quả của phép cộng . 2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . a) Giới thiệu bài toán : - Gv gọi học sinh đọc bài toán ví dụ trong SGK - Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ? - Bài toán yêu cầu gì ? - Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết -Hai hs trả lời trả lời - Hai hs lần lượt đọc trước lớp : Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai số đó là 10 .Tìm hai số đó ? -Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu của hai số là 10. - Yêu cầu tìm hai số đó . tổng và cho ta biết hiệu của 2 số , yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán : - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn lên bảng - Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn . - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé , sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ . - Hoàn thành sơ đồ : ? Số lớ n 70 Số bé ? - Đoạn thẳng biểu diễn số bé ngắn hơn so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn . - Hs suy nghĩ và sau đó phát biểu ý kiến 10 c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách 1) - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé - Yêu cầu hs phát biểu ý kiến - Gv dùng phấn màu để gạch chéo hoặc bìa để che phần hơn của số lớn so với số bé và nêu vấn đề : Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ? - Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 lần của số bé - Phần lớn hơn của số lớn so với số bé được gọi là gì ? - Khi bớt đi phần hơn của số lớn so - Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn bằng số bé - Là hiệu của hai số - Tổng của chúng giảm đi đúng bằng phần hơn của số lớn so với số bé . - Tổng mới là :70 – 10 = 60 - Hai lần số bé là 70 – 10 = 60 - Số bé là : 60 :2 = 30 - Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc với số béthì tổng của chúng thay đổi như thế nào ? - Tổng mới là bao nhiêu ? - Tổng mới là hai lần của số bé , vậy ta có hai lần số bé là bao nhiêu? - Hãy tìm số bé ? - Hãy tìm số lớn ? - Yêu cầu hs trình bày bài giải của bài toán - Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé - Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và yêu cầu hs ghi nhớ . c) Hướng dẫn hs giải bài toán ( cách 2 ) - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn 70 – 30 = 40) - 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào giấy nháp - Đọc thầm lời giải và nêu : Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2 - Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến + Nếu thêm vào số bé một phần đúng bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ bằng số lớn . - Gv khẳng định lại cách tìm hai lần số lớn + Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu thêm vào số bé một phần đúng bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ như thế nào so với số lớn ? + Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn . + Phần hơn của số lớn so với số bé chính là gì của 2 số ? + Khi thêm vào số bé phần hơn của số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi như thế nào ? + VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Cách giải: Cách 1: - Số lớn = (tổng + hiệu): - Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn) Cách 2: - Số bé = (tổng – hiệu) : - Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé) I Bài toán mẫu Bài 1: Tổng hai số 70 Hiệu hai số 10 Tìm hai số Bài 2: Lớp 4A có 28 học sinh Số học sinh nam nhiều số học sinh nữ em Hỏi lớp 4A có học sinh nam, học sinh nữ? II Các dạng toán: Dạng 1: Cho biết tổng lẫn hiệu Bài Tuổi bố tuổi cộng lại 58 tuổi Bố 38 tuổi Hỏi bố tuổi, tuổi? Bài Một lớp học có 28 hs Số hs nam số hs nữ em Hỏi lớp học có học sinh nam, hs nữ? Bài 3.Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp 24 cm tổng chúng 92 cm Tính diện tích hình chữ nhật cho Bài Tìm hai số biết tổng hai số 42, hiệu hai số 10 Bài Hai lớp 4A 4B trồng 600 Lớp 4A trồng lớp 4B 50 Hỏi lớp trồng cây? Bài 6.Tính nhẩm: Tổng hai số Hiệu chúng Tìm hai số Bài Tìm số biết tổng hiệu chúng là: a) 24 6; b) 60 12; c) 325 99 Bài Tuổi chị tuổi em cộng lại 36 tuổi Em chị tuổi Hỏi chị tuổi, em tuổi? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Một thư viện trường học cho HS mượn 65 sách gồm loại: Sách giáo khoa sách đọc thêm Số sách giáo khoa nhiều số sách đọc thêm 17 Hỏi thư viện cho học sinh mượn loại sách? Bài 10 Hai phân xưởng làm 1200 sản phẩm Phân xưởng thứ làm phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm hỏi phân xưởng làm sản phẩm? Bài 11 Thu hoạch từ hai ruộng tạ thóc Thu hoạch ruộng thứ nhiều ruộng thứ hai tạ thóc Hỏi thu hoạch ruộng ki-lô-gam thóc? Bài 12 Hai thùng chứa tất 600 lít nước Thùng bé chứa thùng to 120l nước Hỏi thùng chứa lít nước? Dạng2: Cho biết tổng dấu hiệu Bài Tìm hai số chẵn có tổng 210, biết chúng có 18 số chẵn khác Bài Tìm hai số biết tổng chúng 198 xóa chữ số bên trái số lớn số bé Nếu xóa chữ số số giảm 100 đơn vị) Bài Hai lớp 4A 4B có tất 82 học sinh Nếu chuyển học sinh lớp 4A sang lớp 4B số học sinh lớp Tính số học sinh lớp Bài Tìm hai số lẻ có tổng 186 Biết chúng có số lẻ Bài Hai ông cháu có tổng số tuổi 68, biết cách năm cháu ông 52 tuổi Tính số tuổi người Bài Hùng Dũng có tất 45 viên bi Nếu Hùng có thêm viên bi Hùng có nhiều Dũng 14 viên Hỏi lúc đầu bạn có viên bi Bài Hùng Dũng có tất 45 viên bi Nếu Hùng cho viên bi Hùng có nhiều Dũng 14 viên Hỏi lúc đầu bạn có viên bi Bài Lớp 4A có 32 học sinh Hôm có bạn nữ nghỉ học nên số nam nhiều số nữ bạn Hỏi lớp 4A có học sinh nữ, học sinh nam? Bài Hùng Dũng có tất 46 viên bi Nếu Hùng cho Dũng viên bi số bi hai bạn Hỏi lúc đầu bạn có viên bi Bài 10 Hai thùng dầu có tất 116 lít Nếu chuyển lít từ thùng thứ sang thùng thứ hai lượng dầu hai thùng Hỏi thùng có lít dầu? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 11 Tìm hai số có tổng 132 Biết lấy số lớn trừ số bé cộng với tổng chúng 178 Bài 12 Tìm hai số có tổng 234 Biết lấy số thứ trừ số thứ hai cộng với hiệu chúng 172 Bài 13 An Bình có tất 120 viên bi Nếu An cho Bình 20 viên Bình có nhiều An 16 viên Hỏi bạn có viên bi ? Bài 14 An Bình có tất 120 viên bi Nếu An cho Bình 20 viên Bình có An 16 viên Hỏi bạn có viên bi? Bài 15 Hai kho gạo có 155 Nếu thêm vào kho thứ kho thứ hai 17 số gạo kho Hỏi lúc đầu kho có gạo? Bài 16 Ngọc có tất 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ Biết lấy 10 viên bi đỏ hai viên bi xanh số bi đỏ số bi xanh Hỏi có viên bi loại ? Bài 17 Hai người thợ dệt dệt 270 m vải Nếu người thứ dệt thêm 12m người thứ hai dệt thêm m người thứ dệt nhiều người thứ hai 10 m hỏi người dệt m vải? Bài 18 Tổng số 1978 Số thứ tổng hai số 58 đơn vị Nếu bớt số thứ hai 36 đơn vị số thứ hai số thứ ba Tìm số Dạng 3: Cho biết hiệu dấu tổng Bài Tất học sinh lớp xếp hàng 12 hàng Số bạn gái số bạn trai Hỏi lớp có bạn trai, bạn gái? (Dấu tổng) Bài Bố 28 tuổi; năm số tuổi hai bố tròn 50 Tính tuổi người Cách 1:Hiệu tuổi bố không đổi nên năm bố 28 tuổi Tổng số tuổi bố năm 50 tuổi Cách 2: Hiệu tuổi bố 28 Tổng số tuổi bố 50 – × = 44 (tuổi) Bài Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài chiều rộng 4m Hỏi diện tích mảnh vườn m2? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Bố 30 tuổi Biết năm tổng số tuổi bố 62 tuổi Tính tuổi bố Bài Cha 32 tuổi Biết năm tổng số tuổi cha 64 tuổi Tính tuổi cha Bài Tổng hai số số lớn có chữ số chia hết cho Biết thêm vào số bé 35 đơn vị ta số lớn Tìm số Bài Trên bãi cỏ người ta đếm 100 chân vừa gà vừa chó Biết số chân chó nhiều chân gà 12 Hỏi có gà, chó? Bài Trên bãi cỏ người ta đếm 100 mắt vừa gà vừa chó Biết số chó nhiều số gà 12con Hỏi có gà, chó ? Bài Tìm hai số có hiệu 129 Biết lấy số thứ cộng với số thứ hai cộng với tổng chúng 2010 Bài 10 Một phép trừ có tổng số bị trừ, số trừ hiệu 7652 Hiệu lớn số trừ 798 đơn vị Hãy tìm phép trừ Bài 11 Tìm hai số có hiệu 22 Biết lấy số lớn cộng với số bé cộng với hiệu chúng 116 Bài 12 Tìm hai số có hiệu 132 Biết lấy số lớn cộng với số bé trừ hiệu chúng 548 Bài 13 Lan vòng quanh sân vận động hết 15 phút, phút 36 m Biết chiều dài sân vận động chiều rộng 24 m Tính diện tích sân vận động Bài 14 Hồng có nhiều Huệ 16000 đồng Nếu Hồng có thêm 5000 đồng Huệ có thêm ... Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán Kiểm tra bài cũ: 1) Tìm x: x – 208 = 375 2) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 265 + 79 + 35 Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó Số lớn: Số bé: 10 70 ? ? Cách thứ nhất: Bài giải Hai lần số bé là: 70 - 10 = 60 Số bé là: 60 : 2 = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30 Số bé = ( 70 – 10 ) : 2 = 30 Tổng Hiệu Nhận xét: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó Số lớn: Số bé: 10 70 ? ? Cách thứ hai: Bài giải Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Số lớn = ( 70 + 10 ) : 2 = 40 Nhận xét: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Tổng Hiệu Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó. Cách thứ nhất Số lớn: Số bé : ? ? 10 70 Bài giải Hai lần số bé là: 70 – 10 = 60 Số bé là: 60 : 2 = 30 Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Bài giải Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Cách thứ hai Tóm tắt: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu, rồi sau đó chia cho 2 Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, rồi sau đó chia cho 2 Kết luận: Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là: Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? Tóm tắt: Tuổi con : Tuổi bố : 38 tuổi 58 tuổi ? tuổi ? tuổi Bài giải Hai lần tuổi con là: 58 – 38 = 20 (tuổi) Tuổi của con là: 20 : 2 = 10 (tuổi) Tuổi của bố là: 10 + 38 = 48 (tuổi) Đáp số: Bố: 48 tuổi Con: 10 tuổi Bài giải Hai lần tuổi bố là: 58 + 38 = 96 (tuổi) Tuổi của bố là: 96 : 2 = 48 (tuổi) Tuổi của con là: 48 - 38 = 10 (tuổi) Đáp số: Bố: 48 tuổi Con: 10 tuổi Cách 1 Cách 2 Thực hành- Luyện tập: Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? Bài tập 2 : Tóm tắt: Học sinh trai : Học sinh gái : 4 em 28 em ? em ? em Thực hành- Luyện tập: Thứ 3 ba ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? Bài tập 2 : Tóm tắt: Học sinh trai : Học sinh gái : 4 em 28 em ? em ? em Bài giải Hai lần số học sinh gái là: 28 – 4 = 24 (em) Số học sinh gái là: 24 : 2 = 12 (em) Số học sinh trai là: 12 + 4 = 16 (em) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Cách 1 Cách 2 Bài giải Hai lần số học sinh trai là: 28 + 4 = 32 (em) Số học sinh trai là: 32 : 2 = 16 (em) Số học sinh gái là: 16 - 4 = 12 (em) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Thực hành- Luyện tập:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Bài tập toán lớp 4: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Từ khóa liên quan