Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú

78 289 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 22:34

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế - - h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP in TÁC ĐỘNG TỪ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG cK ĐƯỜNG BAO PHÍA TÂY, KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT HAI BÊN ĐƯỜNG BAO PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẾN VIỆC LÀM Tr ườ ng Đ ại họ VÀ THU NHẬP NGƯỜI DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Thắm Lớp: K42 TNMT Giảng viên hướng dẫn Th.S Tôn Nữ Hải Âu Huế, 05/2012 Để hoàn thành khóa luận này, nhận giúp đỡ tận tình quý báu quý Thầy, Cô Trường đại học kinh tế Huế, đặc biệt Th.S Tôn Nữ Hải Âu Đồng uế thời nhận giúp đỡ tập thể cán phòng Tài nguyên Môi nhận động viên gia đình bạn bè tế H trường thành phố Hà Tĩnh tập thể cán UBND phường Trần Phú Bên cạnh Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh Tế Huế trang bị cho kiến thức làm sở để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp suốt trình thực đề tài nghiên cứu h Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Th.S Tôn Nữ Hải Âu, người tận tình hướng dẫn in Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể cán phòng Tài nguyên Môi trường cK thành phố Hà Tĩnh, đặc biệt Anh Nguyễn Việt Hùng người trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập địa phương, dẫn động viên hoàn thành báo cáo họ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ mặt Do hạn chế hiểu biết thực tế hạn chế mặt thời gian kiến thức Đ ại nên khóa luận không tránh khỏi sai sót định Mong quý Thầy, Cô bạn góp ý để khóa luận hoàn thiện Tr ườ ng Một lần xin chân thành căm ơn! Huế, ngày 10 tháng năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Thắm Công nghiệp hóa, đại hóa UBND Ủy ban nhân dân BQ Bình quân SXNN Sản xuất nông nghiệp CN – TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp TM – DV Thương mại, dịch vụ KH Kế hoạch CC Cơ cấu CM – KT Chuyên môn, kỹ thuật Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H CNH – HĐH uế DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ uế DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT NGHIÊN CỨU tế H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu in h PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cK CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1Cơ sở lý luận họ 1.1.1 Đô thị hóa cần thiết phải thu hồi đất trình ĐTH 1.1.1.1 Đô thị hóa 1.1.1.2 Sự cần thiết phải thu hồi đất trình đô thị hóa Đ ại 1.1.1.3 Tác động trình đô thị hóa đến sống người dân .6 1.1.2 Khái niệm việc làm, thu nhập .9 1.1.2.1 Khái niệm lao động ng 1.1.2.2 Quan niệm việc làm 1.1.2.3 Khái niệm thu nhập 10 ườ 1.1.3 Các tiêu đánh giá việc làm, thu nhập lao động 11 Tr 1.1.3.1 Tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian làm việc lao động năm 11 1.1.3.2 Tỷ lệ thất nghiệp lao động .12 1.1.3.3 Thu nhập bình quân lao động 12 1.2 Cơ sở thực tiễn .13 1.2.1 Quá trình đô thị hóa giới 13 1.2.2 Quá trình đô thị hóa vấn đề lao động, việc làm thu nhập người dân bị thu hồi đất Việt Nam 14 1.2.2.1 Quá trình đô thị hóa Việt Nam .14 1.2.2.2 Vấn đề lao động, việc làm thu nhập người dân bị thu hồi đất Việt Nam .17 CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DỰ ÁN uế XÂY DỰNG ĐƯỜNG BAO TÂY, KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ HAIBÊN ĐƯỜNG BAO TÂY THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU 2.1 tế H NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ 19 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phường Trần Phú 19 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 2.1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, đất đai 19 2.1.2 in h 2.1.1.2 Điều kiện thời tiết, khí hậu 19 Điều kiện kinh tế- xã hội 20 cK 2.1.2.1 Tình hình sử dụng đất phường Trần Phú giai đoạn 2005-2011 20 2.1.2.2 Tình hình dân số lao động phường 22 2.1.2.3 Quy mô trình độ phát triển sở hạ tầng .23 họ 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội phường 24 2.1.3.1 Lĩnh vực kinh tế 24 Đ ại 2.1.3.2 Lĩnh vực văn hóa xã hội 25 2.2 Vài nét sơ lược dự án Xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao Tây thành phố Hà Tĩnh .26 ng 2.3Thực trạng chung hộ điều tra 29 2.3.1 Tình hình đất đai thu hồi đất hộ điều tra 30 ườ 2.3.2 Tình hình lao động hộ điều tra trước sau thu hồi đất 34 2.3.3 Tình hình vốn hộ điều tra sau thu hồi đất 37 Tr 2.3.4 Tình hình trang thiết bị sản xuất sinh hoạt hộ điều tra trước sau thu hồi 39 2.4 Tác động việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú .41 2.4.1 Tác động thu hồi đất đến việc làm người lao động 41 2.4.2 Tác động thu hồi đất đến tình hình sử dụng thời gian làm việc lao động năm 45 2.4.3 Tác động thu hồi đất đến thu nhập hộ 47 2.4.4 Những thuận lợi khó khăn lao động hộ bị thu hồi đất việc uế chuyển đổi ngành nghề, mở rộng phát triển sản xuất .52 2.4.5 Đánh giá chung tác động việc thu hồi đất cho trình ĐTH đến tế H việc làm, thu nhập người dân phường Trần Phú 55 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG PHƯỜNG TRẦN PHÚ 57 in h 3.1 Về chế, sách 57 3.1.1 Về hệ thống sách liên quan đến thu hồi chuyển đổi mục đích sử cK dụng đất 58 3.1.2 Về sách đền bù bồi thường thiệt hại .59 3.1.3 Về sách tạo việc làm đảm bảo thu nhập ổn định lâu dài cho người họ dân có đất bị thi hồi .59 3.2 Về công tác tổ chức, quản lý công tác đạo, thực .60 Đ ại PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 62 Tr ườ ng DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 1: cấu đất đai hộ điều tra trước thu hồi (năm 2005) sau thu hồi (năm 2011) 34 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ : Cơ cấu thu nhập hộ điều tra năm 2011 50 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình phát triển dân số đô thị Việt Nam 15 Bảng 2: Tình hình sử dụng đất đai phường Trần Phú giai đoạn 2005 - 2010 21 uế Bảng 3: Tình hình dân số lao động phường Trần Phú giai đoạn 2005 - 2010 22 Bảng 4: Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi hộ điều tra .30 tế H Bảng : Cơ cấu đất đai hộ điều tra năm 2011 31 Bảng 6: Biến động đất đai hộ điều tra giai đoạn 2005 – 2011 32 Bảng 7: Tình hình lao động hộ điều tra năm 2011 35 Bảng : Trình độ văn hóa, CM – KT người lao động trước sau thu hồi 36 h Bảng9 : Cách thức sử dụng tiền đền bù hộ gia đình bị thu hồi đất 38 in Bảng 10 : Tư liệu sản xuất hộ trước sau thu hồi đất 40 cK Bảng 11: Cơ cấu ngành nghề hộ điều tra trước sau thu hồi đất 43 Bảng 12 : Việc làm người lao động trước sau thu hồi .44 Bảng 13: Phân tổ thời gian làm việc lao động hộ điều tra 46 họ Bảng 14 : Phân tổ quy mô thu nhập hộ điều tra sau thu hồi 48 Bảng 15 : Cơ cấu thu nhập hộ sau bị thu hồi đất 49 Đ ại Bảng 16: Thay đổi nguồn thu nhập hộ so với trước thu hồi đất .51 Bảng 17: Những thuận lợi, khó khăn lao động việc chuyển đổi ngành nghề Tr ườ ng ổn định sống sau thu hồi .53 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU CNH – HĐH đô thị hóa đường phát triển quốc gia giới Thực tiễn phát triển nhiều quốc gia giới cho thấy CNH – HĐH đô thị hóa nhân tố làm thay đổi phương thức sản xuất, chuyển từ kinh tế nông nghiệp uế truyền thống sang phương thức sản xuất đại Trong trình này, tiến trình phát triển xã hội có thay đổi phát triển đô thị kèm theo thu hẹp xã tế H hội nông thôn Để đẩy mạnh CNH – HĐH đô thị hóa cần phải thực việc thu hồi đất cho xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình công cộng phục vụ lợi ích chung, xu hướng tất yếu trình phát triển h Ở nước ta, việc thu hồi đất phục vụ CNH – HĐH đô thị hóa trọng từ in sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng, đặc biệt đẩy mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đến Đại hội X nhẫn mạnh: huy động cK sử dụng tốt nguồn lực cho CNH – HĐH đất nước Hòa chung với xu hướng phát triển đó, năm qua địa bàn Thành họ phố Hà Tĩnh nhiều khu công nghiệp, khu đô thị xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nâng cấp, xây ngày đồng đại Nhờ đó, mặt kinh tế - xã hội thành phố thay đổi nhanh chóng theo hướng CNH – HĐH Đ ại văn minh Việc thu hồi đất bao gồm đất đất nông nghiệp cho xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị dẫn đến đất cho sản xuất – kinh doanh người dân bị thu hẹp, phải thay đổi điều kiện sống Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, khó khăn ng sống hàng ngày người dân bị thu hồi đất diễn Đặc biệt với người nông dân Và người dân phường Trần Phú ườ tình trạng sau thực dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh Để làm rõ mức độ tác Tr động, chọn đề tài: “Tác động thu hồi đất nông nghiệp dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú” làm khóa luận * Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ tác động việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm thu nhập người dân - Đánh giá xu hướng khả thích ứng thu nhập việc làm người dân sau bị thu hồi đất - Đưa giải pháp hạn chế tác động tiêu cực việc thực hiên dự uế án nhằm đảm bảo sống cho người dân sau thu hồi đất * Phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu việc làm, thu nhập lao động 30 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho dự án - tế H - Phạm vi nghiên cứu: Do dự án thực từ năm 2005 nên đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu việc làm thu nhập người dân năm 2011, đồng h thời thông qua vấn hộ để so sánh sống họ trước bị thu hồi in * Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê - Phương pháp chuyên gia chuyên khảo * Kết nghiên cứu Làm rõ đánh giá mức độ tác động thu hồi đất nông nghiệp đến họ - cK - việc làm, thu nhập hộ gia đình bị thu hồi đất Thông qua nghiên cứu để thấy xu hướng khả thích ứng việc làm Đ ại - thu nhập người dân bị thu hồi đất - Đưa số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực trình đô thị Tr ườ ng hóa đến việc làm thu nhập người dân Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu dụng lợi vị trí để tìm việc làm hay mở rộng hoạt động TM – DV từ trước nhằm tăng thêm thu nhập Về tiền đền bù, có 43,33% hộ cho tiền đền bù đủ để chuyển đổi ngành nghề Đa số hộ lao động kiêm ngành nghề, DV Khi có tiền đền bù họ mở rộng uế thêm quy mô 10% hộ lại cho tiền đền bù không đủ, hộ chưa có kinh nghiệm ngành nghề phi nông nghiệp nên có tiền họ lúng túng tế H việc sử dụng tiền làm nguồn vốn đầu tư Đa số họ tiêu hết khoản tiền cho việc sắm sửa nhà, đến tiền hết mà không chuyển đổi nghề khác Về phía quyền địa phương quan chức năng, có đến 83,33% hộ gia đình trí UBND phường định hướng nghề nghiệp cho nguoi dân in h Người dân đất phải tự đào tạo, tự tìm việc Chức UBND phường vấn đề thu hồi đất đơn vị hành trung gian chủ đầu tư cK người dân UBND phường đứng kiểm kê, thu hồi đất chương trình định hướng việc làm cho người dân Có 3,33%hộ trí là hộ gần cán địa phường nên có tham khảo ý kiến, ý kiến cá nhân họ cán bộ, chủ trương hay sách phường nhằm tạo điều kiện cho nông dân Đ ại Xét số lượng lao động Có 53,34% hộ gia đình đồng ý số lượng lao động gia đình nên dễ dàng chuyển đổi Đây hộ gia đình có lao động gia đình độ tuổi ít, chủ yếu gia đình vợ chồng trẻ Sau thu hồi đất, họ tìm kiếm ng việc mới, học thêm nghề để tìm hội khác Thứ hai, mặt khó khăn So với thuận lợi nhìn chung hộ gia đình gặp ườ nhiều khó khăn Chiếm tỷ lệ nhiều sản xuất nông nghiệp, sức khỏe gia đình yếu hay thiếu vốn, thiếu lao động Thiếu vốn có 46,67% hộ đồng ý Tr Không phải tiền đền bù không đủ mà khoản tiền đền bù dùng vào mục đích chuyển đổi ngành nghề lại sau hộ sử dụng vào mục đích khác Đối với nhũng hộ lao động mà sản xuất nông nghiệp công việc điều khó khăn Còn lại khó khăn thiếu kinh nghiệm ngành nghề phi nông nghiệp chiếm 20% hộ khó khăn chủ yếu rơi vào số hộ có lao động cao tuổi, khả học để chuyển đổi ngành nghề có hạn Có 20% hộ đồng ý SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu thiếu đất sản xuất, số chủ yếu số hộ vừa thu đất sản xuất vùa thu phần đất ở, muốn thực sô hoạt động TM – DV không đất Tóm lại, trình chuyển đổi việc làm sau bị thu hồi đất không tồn thuận lợi mà có khó khăn, chủ yếu thiếu vốn, hay sức khỏe lao động uế nên hộ gia đình chưa mở rộng hoạt đọng sản xuất kinh doanh hộ, có lao động chưa có việc làm, thất nghiệp hay có việc lại làm không ổn phương nhằm hạn chế tối đa khó khăn người lao động tế H định, thu nhập thấp Đây vấn đề cần quan tâm quyền địa 2.4.5 Đánh giá chung tác động việc thu hồi đất cho trình ĐTH đến việc làm, thu nhập người dân phường Trần Phú in h Như biết, đô thị hóa có hai hình thức biểu chủ yếu: đô thị hóa theo chiều rộng đô thị hóa theo chiều sâu Tiến trình đô thị hóa phường Trần Phú cK theo hình thức thứ hai Tức là, xuất phát từ đô thị sẵn có , theo thời gian, ngày phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển dân số Đô thị với diện tích hạn chế ngày chật hẹp, nhu cầu đất đai để họ mở rộng nhà xưởng công nghiệp, mở rộng tuyến đường giao thông, khu vui chơi giải trí cho nhà ngày gia tăng Do qua trình đô thị hóa ngày Đ ại đẩy mạnh, bắt đầu với việc quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mà thường chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp Quá trình thường diễn nhanh, mang tính chất bắt buộc, người nông dân không nắm vai trò chủ động ng Do vậy, hình thức này, người nông dân chịu nhiều tác động từ trình đô thị hóa, tích cực tiêu cực ườ Cùng với việc Thị xã Hà Tĩnh trở thành thành phố Hà Tĩnh từ năm 2007 trở đi, phường đẩy nhanh qua trình đô thị hóa với dự án lớn nhỏ thực song Tr song với qua trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Và trình tác động không nhỏ tới sông người nông dân Đầu tiên mặt tích cực Dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tàng kỹ thuật hai bên đường bao phia Tây thành phố Hà Tĩnh dự án thuộc loại chỉnh trang đô thị Do vậy, hạ tầng kỹ thuật xây dựng kên cố khang trang, tạo điều kiện cho sống người dân nâng cao, đồng thời tạo điều kiện cho thương mại SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu dịch vụ phát triển Mặt khác, phường nằm gần bến xe tỉnh, có vị trí địa lý thuận lợi nên việc chuyển dịch cấu kinh tế dễ dàng Do đó, hội việc làm cho người lao động sau bị thu hôi đất tăng cao Trên thực tế, trước Thị xã Hà Tĩnh công nhận thành phố phát triển phường giai đoạn qua uế theo xu hướng tăng thương mại dịch vụ Đồng thời, lợi lao động trẻ hầu hết có trình độ chuyên môn Vì nên việc thu hồi đất ảnh hưởng tế H tiêu cực đến họ Bên cạnh đó, việc thu hồi đất gây nên không khó khăn, thách thức cho người lao động phường Dự án tiến hành thu hồi đất thời gian dài, người lao động có thời gian để chuyển đổi, lao động kiếm việc in h làm Một số gia đình lâm vào tình trạng khó khăn sức khỏe lao động không đảm bảo, hay hộ gia đình không sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ cách hợp lý dẫn cK đến tiền không mà việc làm Một số lao động việc làm, có bấp bênh, thời gian làm việc nhiều mà thu nhập lại không cao Quá trình đô thị hóa mang đến không thách thức đất nông nghiệp giảm họ mạnh kéo theo lao động việc làm gia tăng Tuy vậy, trình mang đến hội việc làm thu nhập lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Đ ại thương mại dịch vụ Địa phương người lao động cần nắm bắt hội, tận dụng lợi sẵn có để khắc phục nhưngc tồn tại, vượt qua Tr ườ ng thách thức sống người dân sau thu hồi sớm ổn định SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG PHƯỜNG TRẦN PHÚ uế Quá trình đô thị hóa gắn với thu hồi đất tất yếu trình phát triển Trong giai đoạn 2005 – 2011, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phường Trần Phú tế H chiếm tỷ lệ cao, số lao động nông nghiệp đất lao động theo tăng Tuy phường cho khai phá vùng đất chưa sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp số lao động sau thu hồi đất dự án Xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao Tây thành phố Hà Tĩnh không trở lại hoạt in h động sản xuất nông nghiệp Vì diện tích đất khai phá không giao cho số lao động Do vậy, số lao động tìm công việc khác Xu hướng chuyển dịch cấu cK ngành nghề lực lượng lao động có chuyển biến tốt theo hướng tăng CN – TTCN, TM – DV, giảm nông nghiệp Một số kiếm việc làm ổn định, thu nhập tương đối, số lại chưa ổn định, thu nhập không cao lại họ bấp bênh Tình trạng tất yếu mà lao động khong có trình độc CM – KT, kinh nghiệm làm ngành nghề phi nông nghiệp, thêm vào vấn đề Đ ại tuổi tác, khả đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế Thực trạng cho thấy quan chức người dân chuẩn bị kĩ cho “hậu thu hồi đất”, phần thích ứng với tác động ng Trong trình đô thị hóa với thu hồi đất dự án tiếp tục diễn địa bàn phường năm tới diện tích đất nông nghiệp ườ không cho dù có diện tích đất chưa sử dụng Điều kéo theo tình trạng thất nghiệp, không tìm việc làm lao động se ngày gia tăng Do Tr quyền địa phương cần tích cực vấn đề tìm hướng giải việc làm cho người dân Trong phạm vi khuôn khổ khóa luận, xin đề xuất số giải pháp sau: 3.1 Về chế, sách Nhà nước ban hành không sách vấn đề thu hồi đất Nội dung co chế sách là: hướng vào tiếp tục giải phóng tiềm lao SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu động, đất đai khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm kinh tế hộ gia đinh, kinh tế trang trại, doanh nghiệp vùa nhỏ ; đẩy mạnh chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp đáp ứng lại yêu cầu cấu lại kinh tế theo hướng CNH – HĐH hội nhập; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh lao động nông uế nghiệp; tạo việc làm đầy đử cho nông dân vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nâng cao giá trị việc làm cho lao động nông dân tế H Các sách vĩ mô góp phần quan trọng, tao chủ động, góp phần tích cực để giải vấn đề việc làm, thu nhập đời sống cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất Tuy vậy, việc thực đói mặt với nhiều khó khăn Tại địa bàn phường, việc thu hồi đất thực theo chế, sách Nhà nước, đất bị thu hồi chưa quan tâm mức in h vấn đề giải việc làm, thu nhập dời sông cho lao động nông nghiệp có cK 3.1.1 Về hệ thống sách liên quan đến thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất - UBND tỉnh, thành phố cần có quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn cụ thể sau bị thu hồi đất họ Qua tạo chủ động cho người dân việc chủ động tìm hướng cho Đ ại - Trong trình quy hoạch cần điều chỉnh cho người dân tiếp tục sản xuất phần đất lại, phần đất Do dự án không thu hồi đất làn, có văn thu hồi thời gian thực lâu nên dễ xảy ng trường hợp diện tích đất lại diện tích đất thu hồi sản xuất Điều gây thiệt hại không đáng có cho nông dân ườ - Khi có định thu hồi đất, UBND cấp tỉnh, thành phố xã, phường cần thông báo cho người dân trước thời gian, tránh tình trạng “nước đến chân Tr nhảy” Đông thời, vùng có kế hoạch chưa thực cấp chức cần thông báo cho người dân khoang thời gian thu hồi để người dân yên tâm sản xuất, tránh việc bỏ đất không canh tác chờ đền bù - Để tránh tình trạng đất bị thu hồi bỏ không nông dân đất sản xuất gây lãng phí, UBND cấp cần phối hợp với nhà đầu tư thu chừng tiến hành xây dựng chừng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu 3.1.2 Về sách đền bù bồi thường thiệt hại Vấn đề đền bù bồi thường thiệt hại vấn đề nhiều bất cập Đối với người dân bị thu hồi đất họ quan tâm nhiều đến vấn đề bồi thường so với vấn đề việc làm Điều đặc biệt quan tâm hộ nôgn dân diện tích đất uế canh tác họ không còn, đất nông nghiệp đất có chi phí đền bù thấp, muốn chuyển đổi nghề cần khoản tiền lớn Về vấn đề xin đưa - tế H số giải pháp sau: Trên sở phương pháp khung giá quy định điều 55 – 56 Luật đất đai (2003), UBND tỉnh, thành phố cần xây dựng giá đất cụ thể, hợp lý cho hộ dân có đất bị thu hồi h Đối với đơn vị chịu trách nhiệm thực đền bù cần kiểm đếm số lượng đất in - đai, hoa màu thực tế Ngoài cần công khai bảng giá đất địa phương, để người dân phải chờ tiền đền bù - cK hộ dân Quá trình đền bù phải công khai, rõ ràng, nhanh chóng, tránh tình trạng Các cấp quyền cần có trách nhiệm việc hướng dẫn người dân sử họ dụng tiền đền bù cách đáng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tiêu pha hoang phí dẫn đến tình trạng hết tiền mà việc làm chưa có Đối với hộ dân, có tiền đền bù cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, hợp lý Đ ại - nhằm tận dụng triệt để giá trị mục đích bồi thường hỗ trọ chuyển đổi ngành nghề, ổn định sống ng 3.1.3 Về sách tạo việc làm đảm bảo thu nhập ổn định lâu dài cho người dân có đất bị thi hồi ườ Đối với người dân có đất bị thu hồi, đặc biệt nông dân, vấn đề việc làm thu nhập vấn đề phức tạp gặp nhiều khó khăn Tại phường Trần Phú, sau dự án Tr thực hiện, số lao động có việc làm chiếm cao nhiều lao động việc làm bấp bênh, thu nhập không cao lại không ổn định Trong thời gian tới, vấn đề khó khăn mà dự án thực ngày nhiều, kéo theo số lao động nông nghiệp bị đất gia tăng Do vậy, cấp quyền hộ gia đình cần chủ động hướng chuyển đổi ngành nghề cho lao động SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 59 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu Cơ quan chức cần chủ động liên kết với trung tâm dạy nghề nhằm tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề đặc biệt niên độ tuổi 15 – 25 để chuẩn bị cho họ điều kiện tay nghề để chuyển sang ngành nghề dịch vụ UBND phường cần có hỗ trợ kịp thời vốn cho lao động qua kênh vốn hội phụ nữ, hội nông dân để họ chuyển đổi ngành nghề Đối với hộ gia đình có lực lượng lao động trẻ cần chủ động đầu tư, nâng tế H - cao trình độ cho em - uế - UBND phường nên gắn kết trách nhiệm cho doanh nghiệp địa bàn việc sử dụng lao động địa phương in h 3.2 Về công tác tổ chức, quản lý công tác đạo, thực - Tăng cường trách nhiệm quyền cấp việc thu hồi, tạo việc cK làm ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi - Trong đào tạo tổ chức cán cần lựa chọn cán thực có lực, có đủ phẩm chất đạo đức để thi hành công vụ Đồng thời, nâng cao trách nhiệm người nông dân họ người cán việc đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho Đ ại - Trong công tác đạo cần đảm bảo quán, đồng chế, sách thu hồi đất để phù hợp với thực tế - Cần cải tiến quy trình thực để vấn đề từ lên kế hoạch, lập hồ sơ cho ng đến thu hồi, đền bù thực nhanh chóng, rõ ràng không gây khó khăn cho Tr ườ người dân SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình tìm hiểu thực trạng việc làm thu nhập hộ nông dân bị thu hồi đất dự án Xây dựng đường bao Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao Tây - Dự án thu hồi 235546,3 m2 diện tích đất nông nghiệp ba tổ gồm tổ 4, tế H tổ tổ 9, chiếm % diện tích đất nông nghiệp phường - uế thành phố Hà Tĩnh địa bàn phường Trần Phú, rút số kết luận sau: Với hộ vấn số hộ có diện tích đất canh tác bị thu hồi đến 96,51% diện tích đất nông nghiệp Do vậy, phần lớn lao động phải tìm việc làm - Cơ cấu lao động hộ chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng in h tách khỏi nông nghiệp tăng lĩnh vực phi nông nghiệp Đồng thời, trình độ lao động tăng cao, số lao động đào tạo tăng so với trước thu hồi Việc làm sau thu hồi lao động đa dạng Tuy nhiên, số lao động cK - việc làm so với trước thu hồi tăng Một số lao động có việc làm thu nhập không cao, công việc lại không ổn định thợ nề, xe ôm Một số lao động họ không chủ động tìm việc tâm lý ỷ vào tiền đền bù nên thất nghiệp Nhưng nhìn chung lao động sau thu hồi đất tìm việc để tăng thu nhập Về thu nhập đời sống người dân đêu tăng, mức tăng không đáng Đ ại - kể Nguồn thu nhập chủ yếu từ tiền lương, tiền công hoạt động TM – DV - Các hộ gia đình có nhiều thuận lợi chuyển đổi ngành nghề ng gặp không khó khăn - Về quyền địa phương không làm tròn trách nhiệm việc hướng ườ nghề cho lao động Chính quyền làm trung gian ban quản lý dự án người dân Tác động trình đô thị hóa thu hồi đất dự án ảnh hưởng Tr không nhỏ tới người dân đồng thời ta thấy cố gắng người dân việc chuyển đổi ngành nghề để ổn định sống Tuy nhiên, thực tế nhiều bất cập, khó khăn nên nhiều lao động bế tắc việc tìm việc làm Quá trình đô thị hóa tiếp tục, quyền địa phương giải pháp cụ thể để giải việc làm cho người dân tương lai số lao động thất nghiệp gia tăng, kéo theo tệ nạn xã hội, gây nên gánh cho toàn xã hội SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Tôn Nữ Hải Âu Kiến nghị Qua kết luận trên, ta thấy năm sau dự án thu hồi đất, phường Trần Phú việc chuyển đổi ngành nghề có chuyển biến đáng kể Tuy nhiên hộ gặp khó khăn chuyển đổi, hộ cần uế quyền quan tâm để thích nghi với sống Tôi xin đưa số kiến nghị với quyền sau: Thứ nhất, sở điều 55 – 56 Luật Đất đai (2003) với điều kiện tế H - thực tế cần xem xét lại giá tiền đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp bị thu hồi cho người dân, nhằm giúp người dân tìm ngành nghề dựa vào số tiền đền bù - Thứ hai, cần hoàn thiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đồng nhằm tạo in h điều kiện cho người dân tiếp tục sản xuất, tránh tình trạng dân đất mà doanh nghiệp lại bỏ trống Thứ ba, quyền nên có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ việc làm cho cK - người dân Không để tình trạng giao tiền xong hết trách nhiệm, để người dân tự Tr ườ ng Đ ại họ xoay xở sống SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NXB Chính trị Quốc gia (2004), Luật đất đai 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010, NXN Khoa học xã hội, Hà Nội uế Nguyễn Xuân Dũng (2003), Một số định hướng đẩy mạnh CNH – HĐH tế H GS.TSKH Lê Du Phong (2007), Thu nhập, đời sống, việc làm người dân có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội , công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội in h Huỳnh Phú Hiệp Lê Quang Trí (2011), “Thay đổi mục đích sử dụng đất đời sống kinh tế - xã hội người dân vùng khu dự án Nam Cần Thơ, Quận cK Cái Răng, Thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học, (số ngày 18/5/2011) Nguyễn Xuân Phúc (2010), “ảnh hưởng đô thị hóa đến hướng sử dụng đất hộ nông dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên”, Chuyên đề nghiên cứu Tr ườ ng Đ ại họ Tổng cục thống kê Việt Nam Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CÁC HỘ DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT (Thông tin năm 2011) MSP: Người vấn: Nguyễn Thị Hồng Thắm Lớp: K42 TNMT Người vấn: Địa chỉ: I CÂU HỎI PHẦN ĐỊNH LƯỢNG Về đất đai: - Tổng diện tích đất hộ: m2 - Năm bị thu hồi đầu tiên: m2 - Trong đó: Loại đất Diện tích Biến động năm Diện tích năm 2005 2005-2011 năm 2011 Thu Bán Cấp Mua hồi thêm - Đất - Đất trồng hàng năm - Đất nuôi trồng thủy sản Về lao động: - Tổng số thành viên gia đình: Trong đó: .nam, nữ - Tổng số lao động chính: Trong đó: Trình độ văn Nghề nghiệp Ngày công hóa Giới Lao động Tuổi lao động tính Trước Sau Trước Sau (ngày) thu hồi thu hồi thu hồi thu hồi Lao động Lao động Lao động Lao động Lao động Tình hình trang thiết bị tư liệu sản xuất sinh hoạt Loại phương tiện ĐVT Trước thu hồi Sau thu hồi Cái Máy tính Cái Ti vi Cái Tủ lạnh Cái Dàn âm Cái Điện thoại Cái - Phương tiện sản xuất Con Lợn nái sinh sản Con Cái Máy tuốt lúa ườ ng Bình bơm thuốc Tr Cái Cái Đ ại Xe cải tiến họ Cày, bừa cK Trâu, bò tế H Xe máy h M2 in Diện tích nhà uế - Phương tiện sinh hoạt Cái Tình hình sản xuất thu nhập hộ năm 2011 ĐVT: 1000 đồng Nguồn thu Tổng thu Số Đơn Tổng lượng giá thu Chi phí sx, thuế Thu nhập uế Sản xuất nông nghiệp tế H - Trồng trọt Lúa Rau h Cây cảnh in - Chăn nuôi Gia cầm CN-TTCN Nấu rượu Cơ khí TM-DV ng Buôn bán Đ ại May mặc Cho thuê phòng trọ ườ Tiền lương, tiền công Bảo hiểm, trợ cấp Tr họ Trâu, bò cK Lợn Lãi suất, lợi tức II CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH Xin hỏi ông (bà) đánh giá mức tăng nguồn thu nhập sau thu hồi đất so với trước Tăng Tăng Tăng tương Giảm Giảm nhiều đương nhiều uế Nguồn thu tế H Sản xuất nông nghiệp - Trồng trọt - Chăn nuôi h CN-TTCN Bảo hiểm, trợ cấp Lãi suất, lợi tức cK công họ Tiền lương, tiền in TM-DV Đ ại Ông (bà) sử dụng tiền đền bù cho việc gì? Cách thức sử dụng Tìm kiếm việc làm ng Xây, sửa nhà ườ Sắm sửa đồ dùng Mua tư liệu sản xuất Tr Mua gia súc Mua gia cầm Đầu tư cho học Cho vay Tiêu dùng khác Có (v) Ghi Những thuận lợi, khó khăn ông (bà) gặp phải chuyển đổi ngành nghề Ý kiến Đồng ý uế Thuận lợi - Tiền đền bù đủ để chuyển đổi ngành nghề chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động cK Khó khăn in - Lao động gia đình nên dễ dàng chuyển đổi h - UB phường quan chức có định hướng tế H - Chuyển sang khu đô thị nên dễ chuyển sang ngành nghề dịch vụ Mức độ Không Không rõ đồng ý - Đất nông nghiệp không nên không họ thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp - Không có đất để chuyển đổi ngành nghề khác Đ ại - Thiếu vốn - Sức khỏe lao động gia đình yếu - Kinh nghiệm kĩ thuật ngành nghề phi ng nông nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp khác hạn chế ườ - Lao động gia đình Tr Ông (bà) có kiến nghị với quyền ban quản lý dự án việc thu hồi đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú , Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú , Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn