Đánh giá hiện trạng sử dụng và những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

76 248 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 22:23

i tế H KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC uế ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ KHOA KINH TÃÚ & PHẠT TRIÃØN .   Đ ại họ cK in h ÂẠNH GIẠ HIÃÛN TRẢNG SỈÍ DỦNG V NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN CHÁÚT LỈÅÜNG ÂÁÚT NÄNG NGHIÃÛP TRÃN ÂËA BN HUÛN HỈÅÏNG HỌA TÈNH QUNG TRË Tr ườ ng Sinh viãn thỉûc hiãûn: TRÁƯN THË THÅM Låïp : K42 - TNMT Niãn khọa Giạo viãn hỉåïng dáùn: ThS PHẢM THË THANH XN HÚ, 05/2012 : 2008 - 2012 ii Khóa luận tốt nghiệp kết năm tháng miệt mài học tập uế ghế giảng đường Đại học, bước khởi đầu làm quen với q trình tế H nghiên cứu ứng dụng lý thuyết học với mơi trường thực tế bên ngồi Tuy nhiên, để hồn thành khóa luận ngồi nỗ lực bàn thân mà cần đến động viên, cỗ vũ gia đình, bạn bè đặc biệt h giúp đỡ nhiệt thành thầy cán hướng dẫn Qua in đây, tơi xin gửi lời cảm ơn đến cá nhân tập thể nhiệt tình ủng cK hộ, giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình truyền thụ trang bị cho tơi tảng kiến họ thức vững vàng thời gian học tập trường để tơi tiếp thu tốt kiến thức khoa học làm khóa luận Đ ại Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Th.s Phạm Thị Thanh Xn tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên ng cứu thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cơ, phòng Tài ườ ngun - Mơi trường huyện Hướng Hóa ln nhiệt tình giúp đỡ, góp ý Tr tạo điều kiện thuận lợi q trình thực tập hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè người ln động viên khích lệ chỗ dựa tinh thần vững cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu có hạn kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp ý kiến thầy cơ, bạn bè để khóa luận ngày hồn thiện Sinh viên Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Trần Thị Thơm uế Huế, tháng năm 2012 iii MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 uế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu .2 tế H 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤT ĐAI h 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò đất đai in 1.1.1 Khái niệm đất đai .4 cK 1.1.2 Đặc điểm đất đai 1.1.3 Vai trò đất đai 1.2 Sử dụng đất yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất họ 1.2.1 Khái niệm sử dụng đất .6 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất Đ ại 1.3 Quan điểm sử dụng đất bền vững 1.4 Ơ nhiễm đất 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Ngun nhân gây nhiễm đất ng 1.5 Khái niệm, ngun nhân hình thức suy thối đất 11 ườ 1.5.1 Khái niệm, ngun nhân suy thối đất 11 1.5.2 Các hình thức suy thối đất .11 Tr 1.6 Các tiêu nghiên cứu 13 1.7 Tình hình sử dụng chất lượng đất Việt Nam tỉnh Quảng Trị 16 1.7.1 Tình hình sử dụng đất Việt Nam 16 1.7.2 Hiện trạng sử dụng chất lượng tài ngun đất tỉnh Quảng Trị 16 iv CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HĨA, TỈNH QUẢNG TRỊ .20 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hướng Hóa 20 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 uế 2.1.1.1 Vị trí địa lý 20 2.1.1.2 Địa hình: 20 tế H 2.1.1.3 Khí hậu 21 2.1.2 Tài ngun thiên nhiên, mơi trường 22 2.1.2.1 Tài ngun đất 22 2.1.2.2 Tài ngun nước 22 in h 2.1.2.3 Tài ngun rừng 23 2.1.2.4 Thực trạng mơi trường 23 cK 2.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội 24 2.1.3.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 24 2.1.3.2 Dân số lao động 26 họ 2.1.4 Thực trạng phát triển sở, hạ tầng .28 2.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 30 Đ ại 2.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hướng Hóa 31 2.2.1.Hiện trạng sử dụng đất huyện Hướng Hóa 31 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hướng Hóa 35 ng 2.2.3 Cơ cấu diện tích loại trồng huyện Hướng Hóa 38 2.2.3.1 Cây lâu năm 38 ườ 2.2.3.2 Cây trồng hàng năm 40 2.3 Ảnh hưởng hoạt động sản xuất nơng nghiệp đến chất lượng đất 42 Tr 2.3.1 Hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phân bón 42 2.3.1.1 Tình hình sử dụng phân bón sản xuất nơng nghiệp .42 2.3.1.2 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật .44 2.3.2 Các phương thức canh tác thiếu tính bền vững địa bàn 46 2.4 Biến động chất lượng đất nơng nghiệp 47 2.4.1 Ý kiến đánh giá chất lượng đất nơng nghiệp địa bàn huyện v Hướng Hóa .47 2.4.2 Tình hình chất lượng đất thơng qua tiêu chí đánh giá .48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HẠN CHẾ SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP Ở uế HUYỆN HƯỚNG HĨA 51 3.1 Đánh giá tiềm định hướng sử dụng đất đai vùng .51 tế H 3.1.1 Tiềm đất đai phục vụ sản xuất nơng, lâm nghiệp 51 3.1.2 Tiềm đất đai phục vụ cho việc phát triển cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp 52 3.1.3 Tiềm đất đai phục vụ cho việc phát triển dịch vụ - du lịch 52 in h 3.1.4 Định hướng sử dụng đất huyện Hướng Hóa đến năm 2020 .52 3.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững giai đoạn 2011 – 2020 53 cK 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất bền vững địa bàn huyện Hướng Hóa 54 3.3.1 Giải pháp sách, quy hoạch sử dụng đất 54 họ 3.3.2 Giải pháp vốn sở hạ tầng 55 3.3.3 Giải pháp sản xuất nơng nghiệp bền vững hạn chế suy giảm chất Đ ại lượng đất nơng nghiệp .55 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57 1.1 Kết luận 57 Tr ườ ng 1.2 Kiến nghị 58 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ủy ban nhân dân BQ : Bình qn NN : Nơng nghiệp DT : Diện tích TNMT : Tài ngun mơi trường NN PTNT : Nơng nghiệp phát triển nơng thơn CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CN : Cơng nghiệp BVTV : Bảo vệ thực vật Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế UBND vii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG Trang Bảng 1: Phân cấp độ chua đất 14 Bảng 2: Phân cấp mức độ chất dinh dưỡng đất 14 uế Bảng 3: Phân cấp lượng mùn đất 15 Bảng 4: Phân cấp độ hấp thụ đất (CEC) 15 tế H Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Trị năm 2010 17 Bảng 6: Quy mơ, cấu kinh tế huyện Hướng Hóa giai đoạn 2009 – 2011 25 Bảng 7: Tình hình dân số lao động huyện Hướng Hóa giai đoạn 2009 – 2011 27 in h Bảng 8: Hiện trạng sử dụng đất phân theo mục đích sử dụng năm 2011 32 Bảng 9: Tình hình sử dụng đất huyện Hướng Hóa giai đoạn 2009 – 2011 34 cK Bảng 10: Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hướng Hóa qua năm 37 Bảng 11: Cơ cấu diện tích loại trồng lâu năm 39 họ Bảng 12: Diện tích trồng hàng năm huyện Hướng Hóa giai đoạn 2009 – 2011 41 Đ ại Bảng 14: Tình hình sử dụng phân bón hóa học số trồng địa bàn huyện Hướng Hóa .42 Bảng 15: Tình hình sử dụng phân hữu địa bàn huyện Hướng Hóa 43 ng Bảng 16: Cách thức sử dụng thuốc BVTV hộ gia đình 45 Bảng 17: Cách thức xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng hộ gia ườ đình địa bàn huyện Hướng Hóa 45 Bảng 18: Ý kiến đánh giá chất lượng đất nơng nghiệp huyện Hướng Hóa 47 Tr Bảng 19: Những biểu suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp 48 Bảng 20: Ngun nhân gây suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp 48 Bảng 21: Tính chất số loại đất nơng nghiệp địa bàn huyện Hướng Hóa 49 viii DANH MỤC ĐỒ THỊ Trang Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất huyện Hướng Hóa năm 2011 32 Biểu đồ 2: Cách thức xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng hộ gia Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế đình 45 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đất đai giữ vai trò quan trọng đời sống sản xuất, uế tảng cho hoạt động sản xuất người Luật đất đai năm 1993 khẳng định: “Đất đai tài ngun vơ q giá, tư liệu sản xuất khơng thể tế H thay được, thành phần quan trọng hàng đầu mơi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh…” Trong năm gần q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa diễn mạnh mẽ, dân số gia tăng với tốc độ nhanh chóng kéo theo đòi hỏi ngày h tăng lương thực, thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã in hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu cK ngày tăng chưa có biện pháp hợp lý để bảo vệ tài ngun đất Như đất đai, đặc biệt đất nơng nghiệp có nguy suy thối ngày cao tác động thiên nhiên thiếu ý thức người q trình họ sử dụng, khai thác Đó chưa kể đến suy giảm diện tích đất nơng nghiệp q trình thị hóa diễn mạnh mẽ, khả khai hoang đất lại hạn chế Đ ại Do q trình khai thác q mức biện pháp canh tác khơng hợp lý làm cho chất lượng đất ngày suy giảm, diện tích rừng ngày bị thu hẹp, tượng xói mòn, sạt lỡ đất diễn trầm trọng Theo Lê Văn Khoa, nước ta có ng 25 triệu đất dốc gần 70% diện tích đất đồi núi có vấn đề, đất xấu độ phì nhiêu thấp Bên cạnh việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật khơng ườ gây nhiễm cho mơi trường mà tiêu diệt lồi sinh vật có ích gây cân sinh thái, sâu bệnh ngày nhiều Theo báo cáo trạng mơi trường Tr quốc gia 2005: Ơ nhiễm đất sử dụng phân bón hóa học vấn đề đáng báo động, nơng dân sư dụng phân bón hóa học khơng kỹ thuật canh tác nơng nghiệp nên hiệu lực phân bón thấp, có 50% lượng đạm, 50% lượng kali khoảng 80% lượng lân dư thừa đất trực tiếp hay gián tiếp gây nhiễm mơi trường đất Các loại phân vơ thuộc nhóm chua sinh lý K2SO4, KCl, super photphat tồn dư axit làm chua đất SVTH: Trần Thị Thơm Khóa luận tốt nghiệp sử dụng 1.569,71 chuyển từ đất nơng nghiệp sang Diện tích đất sử dụng chủ yếu vào việc mở rộng đất (317,5 từ đất nơng nghiệp 25,72 từ đất chưa sử dụng), mở rộng đất cơng cộng để xây dựng hệ thống giao thơng, thủy lợi, trường học…(802,42 từ đất nơng nghiệp 367 từ đất chưa sử dụng) kinh doanh phi nơng nghiệp, đất cơng trình lượng tế H 3.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững giai đoạn 2011 – 2020 uế Ngồi mở rộng diện tích loại đất phi nơng nghiệp khác đất sản xuất Đất đai nằm nhóm tài ngun hạn chế, điều kiện khơng thể thiếu q trình phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, để góp phần khai thác h hiệu nguồn tài ngun đất đai phục vụ q trình phát triển kinh tế - xã hội rõ, thực thống đầy đủ in thời kỳ quan điểm sử dụng đất cần phải nhận thức cK - Khai thác sử dụng đất theo hướng giải phóng lực sản xuất ngành kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch họ cấu trồng, ưu tiên phân bổ đất đai cho ngành kinh tế mũi nhọn huyện, huyện thúc đẩy kinh tế phát triển, khơng ngừng cải thiện đời sống nhân dân, thực tốt sách dân tộc miền núi, quan tâm đầu tư phát triển vùng sâu miền núi Đ ại vùng xa, bước thu hẹp khoảng cách thành thị nơng thơn, đồng - Khai thác triệt để, sử dụng tồn quỹ đất đai vào mục đích cụ thể ng kinh tế quốc dân, khơng để tình trạng đất trống đồi núi trọc tồn kéo dài Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, pháp luật, lấy giá trị sản xuất ườ đơn vị diện tích đất đai làm thước đo để bố trí trồng, vật ni, đầu tư xây dựng sở hạ tầng, phát triển khu cơng nghiệp, thương mại du lịch theo quy hoạch Tr kế hoạch Từng bước phân bổ sử dụng quỹ đất phù hợp đáp ứng u cầu phát triển kinh tế - xã hội qua thời kỳ huyện, tạo cở sở vững cho nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa địa bàn huyện - Duy trì bảo vệ nghiêm ngặt trạng thái rừng vùng đầu nguồn xung yếu, khu vực bảo tồn thiên nhiên Khoanh ni, trồng rừng kết hợp với trồng lâu năm để đạt tỷ lệ tán che cao SVTH: Trần Thị Thơm 53 Khóa luận tốt nghiệp - Trong sử dụng đất nơng nghiệp, hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất chun trồng lúa nước đặc biệt khu vực thuận lợi đầu tư thâm canh để đảm bảo an ninh lương thực mức tối thiểu Mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng theo hướng tăng diện tích đất trồng cơng nghiệp, ăn có giá trị kinh tế cao Đầu tư thâm canh uế tăng vụ, xây dựng vùng chun canh tế H - Trong cấu sử dụng đất chung, cần dành tỷ lệ thích đáng hợp lý cho mục đích chun dùng, ưu tiên phát triển cơng nghiệp, hình thành khu cơng nghiệp tập trung, vừa để thực chuyển đổi cấu kinh tế, tăng cường sở hạ tầng, cơng trình phúc lợi cơng cộng, vừa tạo điều kiện thúc đẩy phát h triển ngành, lĩnh vực hiệu ổn định in - Sử dụng đất chun dùng, đất cần triệt để tiết kiệm, bố trí sử dụng loại cK đất vừa vào điều kiện thực tế u cầu trước mắt, vừa phải đảm bảo đáp ứng u cầu phát triển lâu dài theo xu hướng tăng dần tiêu chuẩn chất lượng mơi trường nâng cao mức sống nhân dân họ - Gắn khai thác sử dụng với nhiệm vụ bồi dưỡng tái tạo, làm tăng độ phì cho đất chống suy thối đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ mơi trường, bảo đảm sử Đ ại dụng đất bền vững lâu dài Ngồi ra, việc khai thác sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo vấn đề quốc phòng an ninh, qn triệt quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, tơn trọng phong tục tập qn đồng ng bào, giữ gìn phát huy sắc văn hố dân tộc, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội ườ 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất bền vững địa bàn huyện Hướng Hóa Tr 3.3.1 Giải pháp sách, quy hoạch sử dụng đất - Thực tốt sách giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài theo quy hoạch, kế hoạch Nhà nước Bảo vệ khoanh ni tái sinh rừng, phục hồi diện tích rừng tăng độ che phủ, đẩy nhanh đưa diện tích đất trống đồi núi trọc vào sử dụng hiệu - Tiến hành điều tra, đánh giá trạng mơi trường đất địa bàn huyện SVTH: Trần Thị Thơm 54 Khóa luận tốt nghiệp nhằm tạo sở để đưa sách, biện pháp phù hợp việc sử dụng quỹ đất có hiệu quả, hạn chế tác động xấu đến mơi trường đất làm đất bị nhiễm, suy thối, khả sản xuất Cần phải xác định nhiệm vụ quan trọng cần phải trọng cơng bảo vệ mơi trường phát triển uế bền vững huyện - Hồn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tế H địa bàn Rà sốt tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã, thị trấn huyện phù hợp với phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện, đồng thời phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội h địa phương để đảm bảo tính đồng tồn hệ thống quy hoạch, kế hoạch in sử dụng đất qua xếp phân bổ hợp lý đất đai, đưa cơng tác quản lý đất đai theo pháp luật cK 3.3.2 Giải pháp vốn sở hạ tầng - Nhằm đảm bảo cho người dân n tâm, ổn định sản xuất, quyền địa họ phương cần phải có sách tín dụng, hỗ trợ vốn cho người dân Huy động nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, Hội phụ nữ, Hội nơng dân thực phân bổ hợp lý nguồn vốn từ chương trình “xóa đói, giảm nghèo” Nhà nước Đ ại - Hệ thống thủy lợi địa bàn có nhiều yếu kém, đặc biệt việc cung cấp nước cho sản xuất nơng nghiệp vùng sâu núi cao nhiều khó khăn Do đó, cần phải đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thủy lợi ng địa bàn 3.3.3 Giải pháp sản xuất nơng nghiệp bền vững hạn chế suy giảm chất ườ lượng đất nơng nghiệp Tr - Hiện địa bàn huyện Hướng Hóa tồn phương thức canh tác lạc hậu gây ảnh hưởng lớn đến mơi trường chất lượng đất, làm đất bạc màu, thối hóa làm giảm hiệu sử dụng đất, bền vững Do cần phải chuyển giao giống phù hợp với điều kiện vùng, kỹ thuật canh tác tiến Mở rộng diện tích trồng lúa nước, chuyển đổi diện tích nương rẫy sang mơ hình vườn - rừng hay trồng loại cơng nghiệp Đặc biệt SVTH: Trần Thị Thơm 55 Khóa luận tốt nghiệp xã có địa hình đồi núi dốc Hướng Phùng, Hướng Lập nên thực mơ hình nơng lâm kết hợp để hạn chế xói mòn thối hóa đất - Thực biện pháp canh tác bền vững đất dốc hạn chế xói mòn phủ đát, áp dụng mơ hình luận canh, xen canh loại trồng, uế loại ăn quả, cơng nghiệp, rừng với ngắn ngày khác trồng họ đậu sườn có hàng ngăn đai để hạn chế xói mòn đất dốc tế H - Đối với diện tích nương rẫy canh tác cần phải làm đai ngang - Đẩy mạnh thâm canh khai hoang mở rộng đất nơng nghiệp h - Nghiên cứu, chuyển đổi cấu trồng để tăng hiệu kinh tế in phát huy tiềm đất đai, nâng cao hệ số sử dụng đất biện pháp thâm cK canh, nâng cao chất hữu cho đất nhằm phục hồi cải thiện độ phì nhiêu đất - Chú trọng đến cơng tác thu gom, xử lý rác thải nơng nghiệp đặc biệt chất thải nguy hại, giảm thiểu việc vứt rác bừa bãi gây nhiễm mơi trường đất họ ảnh hưởng đến sức khỏe người - Thực chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức sử dụng phân Đ ại bón thuốc bảo vệ thực vật hợp lý đảm bảo canh tác cách bền vững thực chương trình tham vấn cộng đồng có tham gia người dân cơng tác bảo vệ quản lý đất đồi núi Giao quyền sử dụng đất lâu dài ổn định Tr ườ ng cho nơng hộ SVTH: Trần Thị Thơm 56 Khóa luận tốt nghiệp uế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ tế H 1.1 Kết luận Hướng Hóa huyện miền núi biên giới có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội h - Hướng Hố có vị trí quan trọng khơng tỉnh Quảng Trị mà in với khu vực Bắc Trung nước tuyến hành lang kinh tế Đơng – Tây Trên địa bàn huyện có Cửa quốc tế Lao Bảo, từ theo Quốc Lộ phía cK Tây có tuyến đường xun Á qua nước Lào – Thái Lan – Mianma Với đặc điểm vị trí địa lý vậy, Hướng Hố có lợi việc phát triển mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hố – xã hội với huyện tỉnh, tỉnh khu vực Bắc họ Trung đặc biệt với nước thuộc khối ASEAN - Tốc độ phát triển tăng qua năm, cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích Đ ại cực, theo hướng giảm tỷ trọng ngành nơng lâm ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành cơng nghiệp dịch vụ, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững - Huyện có tài ngun đất đai, tài ngun rừng phong phú đa dạng thuận lợi ng để phát triển ngành nơng lâm nghiệp Là vùng đất với truyền thống dựng nước giữ nước, bảo vệ biên cương, cờ nêu cao lòng kiên cường, khơng chịu khuất ườ phục trước kẻ thù nào, ghi vào trang sử chói chang, vẻ vang mn thuở Tr dân tộc - Trong cấu sử dụng đất huyện năm 2011, diện tích đất nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn (chiếm 77,98 % tổng diện tích đất tự nhiên tồn huyện) Diện tích nơng nghiệp sử dụng chủ yếu cho mục đích lâm nghiệp (chiếm 83,75 % tổng diện tích đất nơng nghiệp) Tuy nhiên, diện tích đất nơng nghiệp qua năm có chiều hướng giảm dần chuyển đổi mục đích sử dụng sang loại đất phi nơng nghiệp Bên cạnh đó, diện tích đất chưa sử dụng chưa khai thác cách triệt SVTH: Trần Thị Thơm 57 Khóa luận tốt nghiệp để, diện tích đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ cao (chiếm 18,60% tổng diện tích đất tự nhiên) dẫn đến việc sử dụng đất chưa hiệu quả, gây ảnh hưởng đến tài ngun đất địa bàn huyện Hướng Hóa - Bên cạnh đó, chất lượng đất nơng nghiệp địa bàn có nhiều biểu suy uế thối, đất chai cứng, giảm độ tơi xốp, hàm lượng chất dinh dưỡng đất giảm biến động từ trung bình đến nghèo, đất có biểu chua làm ảnh hưởng đến tế H canh tác trồng - Nhiều người dân sử dụng phương thức canh tác lạc hậu, đặc biệt canh tác nương rẫy dựa vào nước trời đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn h làm đất đai ngày suy kiệt Lượng phân bón thuốc trừ sâu sử dụng q in mức khơng theo tiêu chuẩn kỹ thuật chưa thực tốt cơng tác xử lý rác thải nơng nghiệp nguy hại dẫn đến nhiễm mơi trường đất nơng nghiệp cK Vì vậy, để đảm bảo sử dụng tài ngun đất hợp lý bền vững hạn chế suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp địa bàn, quyền địa phương cần phải có giải pháp cụ thể việc hỗ trợ người dân hoạt động sản đai địa bàn Đ ại 1.2 Kiến nghị họ xuất nơng nghiệp biện pháp kỹ thuật, lựa chọn loại trồng phù hợp với đất  Đối với quyền: - Đẩy mạnh cơng tác quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết việc sử dụng đất ng sản xuất nơng nghiệp, thực việc phân vùng sản xuất theo hướng tập trung - Có phối hợp quan chức địa bàn phòng Tài ườ ngun mơi trường, phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn nhằm đánh giá khả thích nghi đất đai hệ thống trồng qua xác định mơ hình Tr sản xuất nơng nghiệp phù hợp khai thác hiệu nguồn tài ngun đất đai - Mở lớp tập huấn cho bà nơng dân kỹ thuật trồng trọt, cách thức sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp - Nâng cao trình độ chun mơn cho cán địa phương, đặc biệt cán khuyến nơng xã - Tranh thủ hỗ trợ chương trình dự án phát triển nơng thơn nhằm SVTH: Trần Thị Thơm 58 Khóa luận tốt nghiệp phát triển sở hạ tầng, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo cho sản xuất nơng nghiệp địa bàn  Đối với người nơng dân - Để nâng cao hiệu sử dụng đất, trì bảo vệ mơi trường sản xuất, uế người dân cần tích cực tham gia chương trình khuyến nơng, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất Mạnh dạn áp dụng loại giống vào tế H sản xuất, chuyển đổi cấu trồng diện tích đất sản xuất hiệu - Cần thay đổi nhận thức việc sản xuất từ sản xuất mang tính tự cung tự h cấp sang sản xuất theo hướng hàng hố, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống in người dân Tích cực tham gia ủng hộ chủ trương sách địa phương việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cấu trồng, áp dụng cK mơ hình ln canh xen canh - Sử dụng hợp lý, tránh lạm dụng q mức loại phân bón, nơng dược họ sản xuất Sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu để tăng hàm lượng dinh dưỡng cho trồng, tránh nhiễm thối hóa đất đai Đảm bảo hướng tới  Tr ườ ng Đ ại “nơng nghiệp xanh”, bền vững SVTH: Trần Thị Thơm 59 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 1993, NXB Chính trị quốc gia Niên giám thống kê năm 2011, Phòng thống kê huyện Hướng Hóa PGS.TS Nguyễn Đức Khiển, Tài ngun mơi trường tiềm thách uế thức, 2005, NXB nơng nghiệp TS.Lương Văn Hinh cộng (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất tế H Trương Đình Trọng, Thực trạng thối hóa đất bazan tỉnh Quảng Trị giải pháp bảo vệ mơi trường đất Kiểm kê đất đai năm 2010 tỉnh Quảng Trị h Thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Hướng Hóa, tỉnh in Quảng Trị Đất Việt Nam, Hội Khoa học đất Việt Nam (2000), NXB nơng nghiệp cK PGS.TS Đào Châu Thu (2008), Suy thối đất phục hồi đất bị suy thối Trung tâm nghiên cứu phát triển nơng nghiệp bền vững, Đại học nơng nghiệp I Hà Nội họ 10 Báo cáo trạng mơi trường quốc gia năm 2005, Bộ TNMT 11 Thuyết minh đồ đất tỉnh Quảng Trị, Viện Quy hoạch thiết kế Nơng nghiệp Đ ại 12 Trần Văn Hiến, Phân bón nơng nghiệp vấn đề nhiễm mơi trường, Viện lúa Đồng sơng Cửu Long 13 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Chính phủ ng 14 Hiện trạng suy thối nhiễm mơi trường đất Quảng Trị, http://moitruong.quangtri.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hien- ườ trang-o-nhiem-dat/Hien-trang-suy-thoai-va-o-nhiem-moi-truong-dat-47 Tr 15 Giáo trình nơng hóa, nhà xuất Nơng nghiệp 16 GS Đỗ Ánh, Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng, NXB Nơng nghiệp 17 Một số khóa luận tốt nghiệp khóa trước SVTH: Trần Thị Thơm ng ườ Tr Đ ại h in cK họ PHỤ LỤC uế tế H PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ẢNH uế HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP I Những thơng tin người vấn tế H Họ tên: Tuổi: Địa chỉ: Giới tính: Nam Nữ Dân tộc: h Trình độ văn hóa : in II Tình hình sử dụng đất vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nơng cK nghiệp Diện tích đất sử dụng sản xuất nơng nghiệp gia đình ơng (bà) ? họ Gia đình ơng (bà) trồng loại trồng nào? Đ ại Gia đình ơng (bà) thường sử dụng loại phân hóa học để bón cho trồng? Số lượng phân hóa học bón cho trồng ? Số lượng Đạm URE Lân Kali NPK Tr ườ ng Loại Hộ ơng (bà) có sử dụng loại phân hữu (phân chuồng, phân xanh…) để bón cho trồng hay khơng?  Có  Khơng Nếu có lượng bón cho trồng ? Loại Số lượng phân hữu tế H uế kg/ha in  Bón phân theo quy trình kỹ thuật h Cách thức bón phân hộ ơng (bà) ?  Bón phân theo thời tiết cK  Bón phân theo biểu trồng  Bón phân theo tập qn canh tác họ Trong q trình chăm sóc trồng hộ ơng (bà) có thường sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu…) khơng?  Có  Khơng Đ ại Nếu có, trả lời câu hỏi 7, 8, Cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ơng (bà) nào?  Pha thuốc theo hướng dẫn ng  Pha theo kinh nghiệm thân ườ  Pha theo lời mách bảo người quen  Khác (ghi rõ): Những loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật mà hộ ơng (bà) thường sử dụng Tr loại nào?  Bao bì giấy kẽm  Chai nhựa  Chai thủy tinh  Khác (ghi rõ): Hình thức xử lý loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nào?  Chơn lấp xuống đất  Vứt bỏ ao, hồ, sơng suối uế  Đốt  Khác (ghi rõ): tế H 10 Ơng (bà) đánh chất lượng đất nơng nghiệp gia đình?  Suy giảm nghiêm trọng  Suy giảm nhiều in  Khơng có biểu suy giảm h  Suy giảm cK 11 Theo ơng (bà) suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp thơng qua biểu gì?  Đất chai cứng hơn, giảm độ tơi xốp họ  Đất bạc màu, xói mòn  Đất chua Đ ại  Các vi sinh vật đất suy giảm nhiều  Khả giữ nước đất 12 Theo ơng (bà) suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp xuất phát từ ng ngun nhân nào?  Điều kiện khí hậu, thời tiết Tr ườ  Tập qn canh tác thiếu tính bền vững  Chất thải, rác thải (sinh hoạt, gia súc, nơng dược, sản xuất cơng nghiệp )  Khác (ghi rõ): 13 Ở địa phương ơng (bà) có thường xun tổ chức buổi tập huấn khuyến nơng cách thức sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phương thức canh tác bền vững khơng?  Có  Khơng  Khơng rõ 14 Nếu có, ơng (bà) cho biết hiệu chương trình này?  Có hiệu  Khơng hiệu  Khơng rõ 15 Ơng (bà) có đề xuất để sử dụng bền vững hạn chế suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp địa phương ? uế Tr ườ ng Đ ại họ cK in  h Xin chân thành cảm ơn ! tế H PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN uế HUYỆN HƯỚNG HĨA tế H Thưa Ơng (bà), tơi thực đề tài tốt nghiệp đánh giá trạng sử dụng đất tìm hiểu số vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Do mong giúp đỡ Ơng (Bà) việc cung cấp số thơng tin cần thiết liên quan đến đề tài nghiên cứu h Tơi xin cam đoan thơng tin phục vụ cho đề tài tốt nghiệp cK in khơng sử dụng vào mục đích khác Câu 1: Xin Ơng (bà) cho biết số thơng tin thân Họ tên: Tuổi: Giới tính: họ Nơi làm việc: Nam Nữ Đ ại Câu 2: Ơng (bà) đánh chất lượng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện?  Suy giảm nghiêm trọng  Suy giảm nhiều ng  Suy giảm ườ  Khơng có biểu suy giảm Câu 3: Theo ơng (bà) suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp thơng qua Tr biểu gì?  Đất chai cứng hơn, giảm độ tơi xốp  Đất bạc màu, xói mòn  Đất chua  Các vi sinh vật đất suy giảm nhiều  Khả giữ nước đất Câu 4: Theo Ơng (bà) suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp xuất phát từ ngun nhân gì?  Điều kiện khí hậu, thời tiết  Tập qn canh tác thiếu tính bền vững uế  Chất thải, rác thải (sinh hoạt, gia súc, nơng dược, sản xuất cơng nghiệp…) tế H  Khác (ghi rõ): Câu 5: Ơng (bà) có ý kiến, đề xuất nhằm hạn chế suy giảm chất lượng đất nơng nghiệp địa phương đảm bảo sử dụng nguồn lực đất đai bền vững? in h cK họ Tr ườ ng Đ ại Xin chân thành cảm ơn cộng tác Ơng (bà)!  [...]... h chất lượng đất nông nghiệp cũng như giảm hiệu quả sử dụng đất và ảnh hưởng đến Xuất phát từ những lý do trên, trong quá trình thực tập tại địa bàn tôi tiến hành cK thực hiện đề tài Đánh giá hiện trạng sử dụng và những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị , họ qua đó đề xuất những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả và sử dụng đất nông nghiệp. .. dung: đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sử dụng đất nông uế nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và những vấn đề ảnh hưởng 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tế H đến chất lượng đất nông nghiệp - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: dựa vào hiện trạng sử dụng đất và cơ h cấu đất đai trên địa bàn, tôi tiến hành điều tra 40 hộ ở các xã Hướng Phùng, Hướng. .. dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đ ại Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm những nội dung sau: Nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về sử dụng đất - Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở huyện Hướng Hóa - Đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng đất nông nghiệp ng - trên địa bàn huyện Hướng Hóa ườ - Đề xuất những giải pháp cơ bản, có... nâng cao hiệu quả sử dụng đất đảm bảo tính hợp lý và bền vững trong sử dụng đất Tr 1.3 Đối tượng nghiên cứu Tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến tình hình sử dụng đất nông nghiệp và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp của huyện Hướng Hóa SVTH: Trần Thị Thơm 2 Khóa luận tốt nghiệp 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Phạm vi thời... 1.7.2 Hiện trạng sử dụng và chất lượng tài nguyên đất tỉnh Quảng Trị Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của tỉnh Quảng Trị, diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 473.982,24 ha, bình quân trên đầu người đạt 0,79 ha/người SVTH: Trần Thị Thơm 16 Khóa luận tốt nghiệp Diện tích Mục đích sử dụng đất Cơ cấu (ha) (%) tế H TT uế Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Quảng Trị năm 2010 Tổng diện tích tự nhiên Đất. .. tốt nghiệp CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hướng Hóa uế 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý tế H Hướng Hoá là huyện miền núi nằm tại phía Tây tỉnh Quảng Trị, giáp biên giới với Nước CHDCND Lào Thị trấn huyện lỵ cách thành phố Đông Hà 55 km về phía Tây Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình h Phía Nam và. .. việc sử uế dụng đất đai Phương hướng sử dụng đất được quyết định bởi yêu cầu xã hội và mục tiêu tế H kinh tế trong từng thời kỳ nhất định Thực trạng sử dụng đất liên quan tới lợi ích kinh tế của người sở hữu, sử dụng và kinh doanh đất đai Sự quan tâm quá mức đến lợi nhuận tối đa sẽ dẫn đến tình trạng đất đai bị sử dụng không hợp lý, thậm chí huỷ in 1.3 Quan điểm sử dụng đất bền vững h hoại đất đai Sử dụng. .. tỉnh Quảng Trị năm 2010 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.2 Đất lâm nghiệp 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nông nghiệp khác 2 Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất ở 2.2 Đất chuyên dùng 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 2.6 Đất phi nông nghiệp khác 3 100 381.008,29 80,38 87.837,91 18,53... tổng diện tích đất tự nhiên Phần lớn diện tích này là đất bị suy thoái và hoang mạc hóa, mất giá trị sử dụng do quá trình khai thác không hợp lý Đối với chất lượng đất, vấn đề đáng báo động hiện nay là tình trạng suy giảm ng chất lượng đất nông nghiệp do rửa trôi, xói mòn, sa mạc hóa và thoái hóa, ô ườ nhiễm…Suy thoái chất lượng đất làm giảm khả năng sản xuất, suy giảm đa dạng sinh học và gây ra nhiều... đai được thể hiện ở các khía cạnh sau: - Sử dụng đất hợp lý về không gian, hình thành hiệu quả kinh tế không gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cơ cấu đất đai trên diện tích đất đai được sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng đất SVTH: Trần Thị Thơm 6 Khóa luận tốt nghiệp - Quy mô sử dụng đất cần có sự tập trung thích hợp, hình thành quy mô kinh tế sử dụng đất - Giữ mật độ sử dụng đất đai thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng và những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Đánh giá hiện trạng sử dụng và những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Đánh giá hiện trạng sử dụng và những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan