Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

107 257 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 20:11

i Đạ ng ườ Tr ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG cK họ U N TỐT NGHIỆP inh tế – ih Đạ DƯƠNG T ẢO P ƯƠNG ọc Hu Huế, tháng năm 2016 ế i i Đạ ng ườ Tr ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG cK họ U N TỐT NGHIỆP inh tế NGÂN – ih Đạ Sinh viên thực hiện: Gi : K46A – i Niên khóa : 2012 – 2016 a K aC Hu ế Huế, tháng năm 2016 ớng dẫn: ọc Lớp viê ii i Đạ ng ườ Tr LỜ N Để hoàn thành đề tài mình, em xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giáo Khoa Tài – Ngân hàng tạo điều giúp đỡ em thực đề tài cách thuận lợi cK họ Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Khoa Cương, người tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt trình làm Khóa luận tốt nghiệp Thầy giúp đỡ em nhiều, từ việc hình thành ý tưởng ban đầu theo sát động viên, góp ý, chỉnh sửa, cung cấp tài liệu hay để em hoàn thành đề tài cách tốt inh Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, anh chị công tác Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VIệt Nam - Chi nhánh Quảng Bình tạo điều kiện giúp đỡ, bảo, hướng dẫn nhiệt tình cung cấp tế tài liệu cần thiết thời gian em thực tập Ngân hàng Đạ Cuối cùng, em xin cảm ơn chân thành đến bố mẹ, người thân bạn bè quan tâm, giúp đỡ động viên em suốt thời gian qua để em có ih thể hoàn thành đề tài cách tốt ọc Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Hu Dương Thảo Phương ế iii i Đạ ng ườ Tr T T TĐ T a a i i ới i va a i v v ệ i v i i i với va v a i cK họ i U cho vay va i ự N i a iệ NG ự ựa q a việ i với i i i – ” K a v ệ i i i ự v iai v va i i ia ia a iê C av i iệ i phâ i v iê i v C i i a va ê va a a i i va i v i Hu iê va i ọc v iệ ih a v i Đạ i ới v C việ va i tế i i i i i i i a v a - v K va a inh v p v ế iv i Đạ ng ườ Tr C ự i i C iới v v C va a i i i - C i iệ nh v v i i a i i i va iệ C cK họ iê iC i i v iệ a -C i ự i i ia i i v av i iệ ự i va i iệ v aC i i va i i i iệ ới K inh tế ih Đạ ọc Hu ế v i Đạ ng ườ Tr BIDV D N Ụ Á Ngân hàng T i c ph n QHKH Quan hệ khách hàng RRTD R i ro tín d ng cK họ Qu n tr r i ro tín d ng Tài s mb o XHTDNB X p h ng tín d ng n i b CIC Trung tâm thông tin tín d ng BQ TDH ng v n Trung dài h n T inh TDN H a ớc Ngân hàng Nhà QTRRTD H i n iệ i TMCP S v i c ph NHTM NHNN Ữ V ẾT T T DPRR Dự phòng r i ro TCTD c S i a CBTD C CBQHKH Cán b Quan hệ khách hàng KHCN K KHDN K iệ ih Đạ a tế SXKD ọc Hu ế vi i Đạ ng ườ Tr MỤC LỤC PHẦ i iê iê 2.1 M c tiêu chung 2.2 M c tiêu c th v vi iê cK họ i iê K i K PHẦ CHƯƠ H C CƠ S C CH H C inh H H H va HƯƠ ? C va C tế ng cho vay ê iệ va iới Đạ i va va H CH H HƯƠ ih C i i va i i i iai 1.2.2 Các ch iê i i v i va ọc va Hu 1.2.2.1 N h n tỷ lệ n h n 10 1.2.2.2 N x u tỷ lệ n x u 10 ế 1.2.2.3 Hệ s r i ro tín d ng 11 vii i Đạ ng ườ Tr v ng 11 1.2.2.5 Ch tiêu hệ s thu n 12 ê a i va 12 ê uan 12 ê iệ i i 14 CH 15 va 15 ng r i va 17 i ho vay 21 i CHƯƠ a H cK họ Ki a va 23 24 H C H HƯƠ – CH H C H HẦ Ầ CH Ư H H 24 inh H H CH H C Ầ Ư H 24 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n 24 v tế C 2.1.2 Giới thiệu v i iệ a -C i 25 Đạ 2.1.2.1 Giới thiệu chung 25 iệm v 25 2.1.2.2 Ch C u t ch c 26 H Ầ Ư – 2015 29 H CH H 2.2.1 Thực tr ng tín d ng t i C i iai - CH C H v H ọc C HH a ih i 2.1.2.4 K t qu H i iệ a H 39 - a C va v Hu 39 39 40 ế viii i Đạ ng ườ Tr i i ệ a va -C i i C v 44 2.2.2.1 Tình hình n h n, n x u 44 2.2.2.2 Tình hình trích l p DPRR 46 i v tài s n b H C C C CH CH H m 46 H H C H Ầ Ư H - H 47 2.3.1 T ch c b máy qu n tr r i cK họ g cho vay 47 2.3.2 Chính sách qu n tr r i ro tín d ng 48 2.3.3 Phân c p thẩm quy n phán quy t ho ng cho vay 55 2.3.4 Chính sách khách hàng 56 2.3.5 Công c ki m tra giám sát 59 i ự i va inh i v 2.3.6.1 Nh ng k t qu i iệ a i -C i 61 c 61 2.3.6.2 Nh ng h n ch v công tác qu n tr r i ro 62 tế n nh ng h n ch công tác qu n tr r i 2.3.6.3 Nguyên nhân dẫ va CHƯƠ i BIDV Qu ng Bình 65 Đạ 70 H GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR R CH H H HƯ H Ầ H Ư H H HẦ Ầ Ư H 70 I NGÂN H HƯƠ – CH H C ọc HẦ – CH C ih H HƯƠ H H 70 3.1.1 M c tiêu chung 70 H H H CH H H C C H C H Ầ Ư H H 74 ế - CH ng cho vay 71 Hu ớng ho ix i Đạ ng ườ Tr 3.2.1 Gi i ớc m 3.2.2 Gi i x lý n h n, n x u 74 i u ti t giám sát r i ro 76 3.2.2.1 Nâng cao ch v ng công tác phân tích, thẩ án vay v n 76 3.2.2.2 Qu n lý, giám sát ki m soát ch t chẽ trình gi i v ng ki m tra sau cho vay 77 3.2.2.3 Nâng cao công tác ki m soát n i b 79 v 3.2.2.4 M r ng cho vay có tài s n b ng biện pháp b o hi m cK họ kho n vay 79 3.2.2.5 Thực nghiêm túc việc phân lo i n trích dự phòng r i ro 80 3.2.3 Các gi i pháp lâu dài 80 3.2.3.1 Ti p t c hoàn thiện hệ th ng x p h ng tín d ng n i b 80 3.2.3.2 Nâng cao ch ê ng v i cc a ũ 81 inh 3.2.3.3 Hoàn thiện hệ th ng thông tin ph c v công tác qu n tr r i ro tín d ng 81 3.2.3.4 Thi t l p m i quan hệ b n v ng với khách hàng 82 3.2.3.5 Hoàn thiện khung qu n tr r i ro quy trình qu n tr r i ro tín d ng 83 K K H 84 tế HẦ 84 K H 84 ớc 84 2.1 Ki n ngh với 2.1.1 Hoàn thiệ Đạ K i ng pháp lý b m an toàn cho ho ng tín d ng c a ih ngân hàng 84 2.1.2 Xây dựng hệ th ng thông tin qu c gia công khai 85 ọc 2.1.3 Xây dựng hệ th ng ch tiêu trung bình ngành 85 2.2 Ki n ngh với NHNN 86 2.2.2 Nâng cao hiệu qu trung tâm thông tin tín d CC Hu i công tác qu n lý tín d ng 86 h tr Ngân i công tác tín d ng 86 ng tra c a ớc Việt Nam 87 ế 2.2.3 Ho x i Đạ ng ườ Tr i v a a việ i va i i a va a Ki ẽ i i a a ẽ a i i i 3.2.2.3 Nâng cao công tác ki m soát n i b i ỳ i i aH i i C i iệ a a a C i i cK họ i soát i i a ò iê ă 3.2.2.4 Mở r ng cho vay có tài s n b a ờng bi n pháp b o hi m kho n vay  va S inh va i va va i i ê a i v ự việ v i i ự i việ ự iệ i i a i C iệ i v i a i ỳ ê ọc vay i a i a S i va va va ới iệ ế i S Hu việ g a ê i S i ih i i ò ê i iệ i ự Đạ ò i  a i việ tế i i với i iệ S i a 79 i Đạ ng ườ Tr Hiệ i ẩ i va v với i aC i va a ới iê i iê i ệ i i i a va 3.2.2.5 Thực hi n nghiêm túc vi c phân lo i n trích dự phòng r i ro C i iệ iê i cK họ a i ự C v i v i iê a i ự i ò a va i với i 3.2.3 Các giải pháp lâu dài inh 3.2.3.1 Tiếp t c hoàn thi n h th ng xếp h ng tín d ng n i b ệ H iệ iệ iệ ự i ệ i a ê ự iệ - iê a i iê a ới ẩ ự i & iệ a iệ iê a i Hu av i a iê i iê ’ Sa i với i i ệ ê a i ới a ọc việ a a ih a i a i i ũ - Đạ v H tế - C ệ i với ế 80 i Đạ ng ườ Tr - Ki v i ẽ i i ẩ 3.2.3.2 Nâng cao chấ v a ệ H i i ới ô , ng v ức c ũ b tín a N ự iệ ê i - B a a phân công công việc h p lý cho cán b , tránh tình tr ng t i cho cán b m b o ch cK họ nghiên c u, thẩ ê ng công việc, giúp cho cán b th i gian nh ki m tra giám sát kho n vay m t cách có hiệu qu nâng a i o, thực hiệ ũ ki n th kinh nghiệm, kỹ thu t thẩ nh kỳ v n d ng nh ng nh tín d ng, qu n tr r i ro, nâng cao ch t ng tín d ng i ng kỷ lu t dựa ch inh - Xây dựng ch ực hiệ d ng hiệu qu công việc mà cán b kỷ lu t ph i C nh v c th ng nh t toàn hệ th ng ph i ng c thực Nh v y nâng cao tính ch u trách nhiệm quy t tế nghiêm túc triệ ng tín nh tín d ng c a cán b có liên quan - Thực luân chuy n cán b qu ct ol Đạ tiêu cực nh ng m i quan hệ gi m tr nh ng i ng th i giúp t i u kiện cho cán b ti p c n nh ng khách hàng khác có kh c nhanh chóng ih việ lý công 3.2.3.3 Hoàn thi n h th ng thông tin ph c v công tác qu n tr r i ro tín d ng i v i với  i a a a i v i a việ i a Hu ê ọc  ế 81 i Đạ ng ườ Tr i i i va a ẩ i a ò i a ê việ ai i v ự ẩ i i v i a a i a a ngân hàng  Sa i iệ i i i v cK họ C việ i ự iệ va v va a ự òi i i iê a ới v i v a ỹ i 3.2.3.4 Thiết lập m i quan h b n v ng v i khách hàng a a ệ ê i a ỳ v i i ũ v i a v ệ i a K i với iệ v a ê i i i ẩ a a việ i với v a i a i ệ v với hách v iệ Hu a a a i ọc i ẽ i i ệ a ê ới i ác v ih v i với v i i a v ệ v Đạ i i C i v iê i i a ẽ i a a a tế việ inh i v ê ế 82 i Đạ ng ườ Tr 3.2.3.5 Hoàn thi n khung qu n tr r i ro quy trình qu n tr r i ro tín d ng i a ự i iệ ự ũ t v i a v i i ự a iệ i ẩ iê v việ a ự a i v i a ê iệ i i a ia inh cK họ tế ih Đạ ọc Hu ế 83 i Đạ ng ườ Tr P ẦN ẾT U N V ẾN NG Ị ẾT U N i va i v ự iai iệ i i i cK họ ự iệ ự i i a i iệ v ò i v i iai a cho vay i C i v ò va i ự iC i i i i ọc ẾN NG Ị ê - ih ớc ờng pháp lý bả ảm an toàn cho ho c a ngân hàng ới ự i i a ế i ng tín d ng Hu ô v Đạ i i 2.1 Ki n nghị vớ N i i nhánh Thứ 3, v i tế i ê i ự iC i 2.1.1 Hoàn thiệ i v inh iê v với ự iê a va va i i : Thứ nhất, ệ Thứ hai, ệ a v i với a v với a ự ò v ê iệ v va iệ a v i a i ự a a i ự v 84 i Đạ ng ườ Tr iệ với va a iệ i iệ v a a a ê i i v iệ với iệ với ê i a iệ v việ vai ò i với i iệ ự việ a i i ệ cK họ ê a a ự ự a i a v C iệ a a iệ a ẽ iê iệ iới việ i với a i i i iệ iê a i va v v a NHTM, việ ẩ iệ iv i i a ê i iệ a iệ a a a i i i a i i i i ự ệ i v ệ v việ i i i ỷ i v i i v i việ i i C i i i ia ò i a iệ vẫ H ò Hu i v i v ọc i ự ia ũ i v 2.1.3 Xây dựng hệ th ng tiêu trung bình ngành iệ i ih việ v i ia a i a ới i v i a Đạ việ a tế i v i i v việ khác việ a inh 2.1.2 Xây dựng hệ th ng thông tin qu c gia công khai i v ê i ế 85 i Đạ ng ườ Tr với i ự i ệ iê a việ với a i a i i i ê TCTD a 2.2 Ki n nghị với NHNN Đổi công tác quản lý tín d ng H với vai ò v v a cK họ v NHTM – H iê v ẩ iê việ ự a i vai inh a i H iệ i i a a ò ẩ H v i vi iệ a iệ ê i a v ũ i ự C H i vẫ a i ự i i i i ũ ế i v Hu i với C C v ọc a a i i ) ể hỗ tr ih i công tác tín d ng v ( 2.2.2 Nâng cao hiệu trung tâm thông tin tín d i v H ự a H i v ẫ H N iệ Đạ iê a H ò tế C i v a iê i i H ò iệ ự a H trí vai trò i a ự ẩ i iới i iệ a a i ự 86 i Đạ ng ườ Tr H iệ i i ỳv H v ê i i i i ê H i i CC v i i cK họ N ng tra c a ự i i a H ũ Q ả CC i a i i i a ẩ ự ệ P Đầ i v ự ệ v i với a a a iệ ự i i i ia vự Hu i ê i v i v c ọc i iới ự v ển i ệ ự i P ih - i vự T ũ i a iê iê i i Đạ iệ a i ê a v v ệ iệ a H C - i a tế C i iệ i a N i với i với i với - C i i v v ớc Việt Nam H B ự N inh iệ 2.3 Ki n nghị a H i với việ a i ê 2.2.3 Ho a a CC H i i i ê CC ệ iệ i i i v a ế 87 i Đạ ng ườ Tr - C ẩ a ũ ê v - C ự ự ê iệ ự i a i v iê ia a a i iệ v v ự i v a i i i ự iệ i v a a i i v ê ỹ ẩ ới v iệ i a i i iệ i inh va ê i iệ vự iệ ũ i nhánh khác i i a với iê i ẽ i giúp va iệ i iê a vẫ ò i i i i ọc ự i ẽ iệ a việ ih iệ v i Chi nhánh v iê i Đạ H v v tế ê - ia iệ a v ê i i i cK họ - C iệ ò i iệ i iệ với việ ia iê ê i i i i iệ v Hu ế 88 i Đạ ng ườ Tr D N SÁ A G ÁO TR N Lý thuyết tài ch nh tiền tệ ia H C i i ia i H Ụ TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết tài ch nh quốc tế ia Ngân hàng thương mại i v i a H i cK họ H a H v Ki i H 9), Quản trị ngân hàng thương mại i H Ngân hàng thương mại i ia Ki ê Nghiệp vụ ngân hàng thương mại a inh i i 2010), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại i tế i Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại ê ê B NG Đạ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại N U i ih Quản trị rủi ro t n dụng Ngân hàng nông 10 nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam”, a iệ i Ki H ọc K Phân t ch tình hình quản trị rủi ro t n dụng 11 Ngân hàng thương mại cổ phần Nam iệt – Chi nhánh uế” K Ki H iệ Hu i a ế 89 i Đạ ng ườ Tr C BÁO TẠP 12 H Thực trạng lý nợ ấu ngành ngân hàng iệt Nam năm 2012 – 2013 và số khuyến nghị ch nh sách”, 03 13 i Kinh tế iệt Nam 2014 s chuyển sáng hơn” a TRANG WEB 14 http://sbv.gov.vn/ 15 http://bidv.com.vn/ 16 http://www.tapchitaichinh.vn/ 17 http://vnexpress.net/ 18 http://www.vntrades.com/ 19 http://tapchithue.com.vn 20 http://vi.wikipedia.org E V N BẢN P ÁP U T inh 21 cK họ D - H 23 – H tế - H 22 ih Đạ ọc Hu ế 90 i Đạ ng ườ Tr P Ụ Ụ 1: Quy trình cấp tín d ng t B DV Q ả ấ Q RR ó B e ô ẩ T Q ả TD ị TD Marketting, ti p th s n phẩm TD Các quy nh phê duyệt, t ch i, b sung h Ti p nh vay v n cK họ N Vào s quy nh thông báo n i b Ki m tra H v tin KH Y v Chuy n ch ng t cho b ph n k toán chuy n ti n v i r i ro: s n phẩm, khách hàng r i ro c tế nh nhu c u xu t TD Thực qui trình gi i ngân rút v n: Yêu c u KH cung c p ch ng t inh Ch i m tín d v i r i a u Thi t l p h n m c tín d ng, t o tài kho n nh p d liệu v kho n vay v qu n lý Giám sát kho n vay, thông báo chuy n ch ng t cho k toán thu n (g c+lãi) Đạ N TB t ch i Y TB Ch p nh n ng/ h ọc Ti p t c thu th p thông tin Thẩ nh l i h H v i s n th ch p ih L ph a H Hu (Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành BIDV Quảng Bình ) ế 91 i Đạ ng ườ Tr P Ụ Ụ ấ : Thẩm quy n phán quy t tín d ng ẩ ẩ P ĐTD S ệ i ê K % i iS K C i BIDV phát hành) G ê ệ i iới i với 32 10 80 40 10 56 28 i với 16 i với 56 28 iới Đạ % i iS K C i BIDV phát hành) iới tế ê i G ệ 10 10 28 3.5 80 PGĐ Q RR ệ i i với a ẩ 60 tháng 60 tháng 12 tháng 60 tháng iới 14 12 tháng 60 tháng 16 56 28 12 tháng 60 tháng Hu PGĐ Q i T bả ã ọc PGĐ Q ê ệ iới 40 ih ê T iới a ẩ 40 inh ê 80 i với i với G ệ (Đơn vị: Tỷ đồng) Nhóm Nhóm Nhóm iới ự cK họ ệ ẩ iới ĐTD S ê Chi nhánh Quảng Bình ế 92 i Đạ ng ườ Tr ê ệ i với % i iS K C i BIDV phát hành) PGĐTN ệ i i ê 12 tháng iới 80 40 10 i với i với a ự i PGD ê ệ iới i với a ẩ i G ê PGD ệ 28 i với 14 3,5 20 inh iới 40 i với G PGD i i i với ẩ ê ệ % ia i 28 iS K ê ệ i với i PGD i i i với i ự i i a 2 ọc C i i BIDV phát hành i với 3,5 ih G C 14 Đạ ò tế ệ a 12 tháng i với % i iS K C i BIDV phát hành) ê 60 tháng Phê duyệt giải ngân, phát hành bảo lãnh lần đến mức tối đa hợp đồng t n dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh cấp thẩm quyền Chi nhánh ký kết, kể hợp đồng cấp có thẩm quyền B D Trụ sở ch nh ký kết và giao Chi nhánh thực giải ngân, phát hành bảo lãnh cK họ G i với (Nguồn: Trích Phụ lục CV 1922/CV-QLRR phân cấp thẩm quyền BIDV Quảng Bình) Hu ế 93 [...]... khách hàng vay theo các th lo i ng n h n, ng nhu c u v n cho SXKD, d ch v i n: các dự Cho vay ng n h n là các kho n vay có th i h va n 12 tháng; ế  i s ng và Hu trung h n và dài h n nh i với khách ọc hàng TCTD xem xét quy a 4 i Đạ ng ườ Tr  Cho vay trung h n là các kho n vay có th i h n cho vay t trên 12 n 60 tháng;  Cho vay dài h n là các kho n vay có th i h n cho vay t trên 60 tháng tr lên  i  Cho. .. ánh r i ro tín d ng c a m t ngân hàng Song có th k n m t vài ch tiêu quan tr ng sau: ế 9 i Đạ ng ườ Tr 1.2.2.1 N quá h n và tỷ l n quá h n:  N quá h n Phát sinh khi kho va n h n mà khách hàng không hoàn tr hay m t ph n ti n g c ho c lãi vay N quá h c toàn b ng là bi u hiện y u kém v tài chính c a khách hàng và là d u hiệu r i ro tín d ng cho ngân hàng Trong ho va quá h a ngân hàng, n quá h n phát sinh... hiện trong ngân hàng vào các nguyên nhân gây ra i hàng c th hóa thành các d u hiệu phát sinh trong ho Nhóm 1: D u hiệ iê a ng ph n ánh n quan hệ với ngân hàng i g m: Hu  va , ngân ọc C ế 15 i Đạ ng ườ Tr a Khách hàng có các bi u hiệ a kỳ va  ê a i các kho n lãi và n g ia m ho c n h n, xin gia h n n , chu , Nhóm 2: Nhóm các d u hiệ iê a n qu n lý và t ch c c a khách hàng : không có sự th ng nh t trong. .. t t, r i ro v c ngân hàng cho vay d - m tài s n i < ≤ 7 i : Doanh nghiệ m c trung bình, ngân hàng có th cho va S K v m th p nh t sẽ n m c, trong lãi su t cho vay, c x p h ng lo i II, r i ro i có S a i Hu tích kỹ i ọc trong b i c l i, ih Doanh nghiệp x p lo i iệ Đạ i m s Z th p sẽ i i va d ng v n c a khách hàng ế 20 i Đạ ng ườ Tr ≤ 1,8 i - c x p h ng lo i : Doanh nghiệ tín d ng x u nh t, r i ro ng m... cho vay c a TCTD hàng Cho vay là m t hình th c c p tín d s d ng m t kho n ti i với khách TCTD giao cho khách hàng v s d ng vào m i gian nh nh theo tho thu n với nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi inh a ê n cho các ho c các ngân hàng và TCTD áp d ng cho vay c a mình 1.1.2 C tế C i va v a i ẩ va 7 , v a a va a a H ih i iê , i a va Đạ với ự a  làm ti - H NHNN v việc ban hành Quy ch cho vay c a TCTD nh cho. .. ph ớng dẫn c a NHNN Việt Nam 1.1.3.3 cho vay va cK họ i 7 tự có c a TCTD, tr a a ng h v t quá 15% v n i với nh ng kho n cho vay t các ngu n v n uỷ v ng h p nhu c u v n c a m t inh t quá 15% v n tự có c a TCTD ho c khách hàng có nhu c u huy ng v n t nhi u ngu n thì các TCTD cho vay h p v Việt Nam RO TRONG T ƯƠNG Ạ i a iệ v i va a va va a i a ựv a v i iê a i i ự a iệ ũ i i với ớ trong ựv i với av i Hu... họ  i ro do nhân viên n i av với CBTD a iê a K ự va i a ự a i i ớ iệ v v i DUNG V QUẢN TRỊ R 1.3.1 N ệ i a i ẩ a i vẫ RO TRONG i va i va vi OẠT Đ NG v OV Đạ qu n tr Nh n diện va tế 1.3 N i với ẩ ẽ a i ự inh i CBNH i a ớc h t ph i nh n diện r i ro nh liên t c và có hệ th ng trong ho t không ch th ng kê nh ng r i v ih i vay c a ngân hàng Nh n diện ng cho a x y ra, mà còn dự báo nh ng d ng r i ro mới... trên v trên v cho vay = tế 1.2.2.4 D ng th i r i ro tín va c bao nhiêu l S vòng nhanh, s ọc quay càng lớn ch ng t ngu n v n c a ngân hàng luân chuy n d ng v n hiệu qu a luân chuy n v n nhanh hay ch Hu ế 11 i Đạ ng ườ Tr 1.2.2.5 Chỉ tiêu h s thu n a Hệ s thu n cao cho th y công tác thu n Ch tiêu này còn bi u hiện kh i n tri n t t, r i ro tín d ng th p i n c a ngân hàng t việc cho khách hàng vay Doanh s... v theo dòng s n phẩm c a BIDV Qu ng Bình giai tế B n 2013 - 2015 36 C ê a bàn t nh Qu ng Bình 38 Đạ B ng 2.7: Th ph B ng 2.8 Tình hình s d ng v n c a Chi nhánh iai B C ỳ i i - 2015 39 c a Chi nhánh iai n ih 2013-2015 40 B C c a Chi nhánh iai n 2013- ọc 2015 42 B C i c a Chi nhánh giai B B ng 2.13: Tình hình n aC i t i Chi nhánh iai iai Hu n 2013-2015 ... v n vay h p pháp ũ va a TCTD i với - H TCTD v ực hành vi dân sự và ch u trách nhiệm ế -M i Hu -C 7 7 H i ọc a a a i v trên iv ih ê ng a cho vay i H Đạ 1.1.3.2 thu n trong h tế i v ih cho v a a inh tín d ng i SXKD va - Hoàn tr n g c và lãi v ê v i v va ớ ng tín d ng 6 i Đạ ng ườ Tr - Có kh i m b o tr n trong th i h n cam k t - Có dự SXKD, d ch v kh thi và có hiệu qu ; ho c có dự cv i s ng kh thi và phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình , Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình , Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

Từ khóa liên quan