Bài tập học kỳ Thương Mại 1 Quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã theo luật 2012

15 2,303 23
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016, 21:45

A.MỞ ĐẦUHợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế được Đảng và Nhà nước ta coi trọng xây dựng và phát triển trong các ngành kinh tế. Phong trào hợp tác xã phát triển đã có nhiều đóng góp cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước và cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Hiện nay, khi nước ta phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì kinh tế hợp tác xã vẫn là một trong hai thành phần kinh tế quan trọng. Do đó, phải đổi mới hoạt động của hợp tác xã đồng thời thực hiện một cách đồng bộ bằng các quy định trong Luật Hợp tác xã. Trong đó, những quy định về chế độ pháp lý thành viên hợp tác xã là cơ sở pháp lý quan trọng thể hiện sự đổi mới trong nguyên tắc quản lý và hoạt động của hợp tác xã, đồng thời xác định được vai trò làm chủ của thành viên trong hợp tác xã. Vì vậy, em đã chọn đề bài tập lớn học kỳ số 7: “Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành”B.NỘI DUNGI.Khái niệm về hợp tác xã trong pháp luật hiện hành.1.Định nghĩa.Định nghĩa của hợp tác xã được quy định chi tiết và cụ thể tại khoản 1, Điều 3, Luật Hợp tác xã 2012 như sau: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”Bên cạnh hợp tác xã, mô hình liên hiệp hợp tác xã cũng được điều chỉnh tại Luật Hợp tác xã năm 2012 với bản chất như một “hợp tác xã” của các hợp tác xã cụ thể tại khoản 2, Điều 3: “Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã”.Về cơ bản, sự hoạt động của hợp tác xã và liên hợp tác xã là giống nhau. Tại khoản 3, Điều 3 cũng quy định: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp”.2.Đặc điểm pháp lý2.1.Về bản chất, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hộiHợp tác xã là tổ chức kinh tế cơ bản và quan trọng nhất của nền kinh tế tập thể dựa trên sự sở hữu của các thành viên, tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ chức quản lí: thành viên hợp tác xã có quyền biểu quyết ngang nhau. Hợp tác xã được thành lập để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho các thành viên, thúc đẩy sự phát triển và góp phần hạn chế thất nghiệp trong xã hội.Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội. Hợp tác xã tạo điều kiện tham gia rộng rãi cho nhiều đối tượng chủ thể (người lao động, người sản xuất nhỏ, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi thành phần kinh tế, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam,…). Thể hiện rõ nét ở nguyên tắc phân chia lợi nhuận: Một phần lợi nhuận trong hợp tác xã dùng để trích lập các quỹ, được phân chia cho việc đáp ứng nhu cầu giáo dục, huấn luyện, thông tin cho xã viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa xã hội chung của cộng đồng dân cư địa phương … Một phần lợi nhuận khác cần được phân phối lại cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ. Do vậy mà kể cả những thành viên góp vốn ít nhưng vẫn có cơ hội được nhiều lợi nhuận hơn người góp nhiều.2.2.Nguyên tắc hoạt động cơ bản của hợp tác xãHiện nay các nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã được quy định tại điều 7 Luật Hợp tác xã 2012. Một số nguyên tắc cơ bản đó là:Tự nguyện: các thành viên mong muốn gia nhập hợp tác xã luôn thể hiện ý chí tự nguyện của mình bằng đơn xin gia nhập hợp tác xã. Không có bất kì ai có quyền ép buộc, áp đặt các thành viên phải gia nhập, rút lui khỏi hợp tác xã, chuyển nhượng, rút vốn góp,...Dân chủ, bình đằng: Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết giá trị như nhau, có cơ hội bầu cử, ứng cử vào các chức danh như nhau không phụ thuộc vào tỉ lệ vốn góp.Hợp tác: đây là nguyên tắc xuyên suốt và chủ đạo của mô hình hợp tác xã. Theo đó, các thành viên khi tham gia hợp tác xã phải đề cao tính xây dựng chung với hợp tác xã qua việc cùng góp tài sản vào hợp tác xã để có nguồn tài chính hoạt động; cùng đóng góp công sức để tạo ra sản phẩm, lợi ích cho hợp tác xã; cùng đóng góp vào việc tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã; bán chung các sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã ra thị trường,…2.3.Về thành viên hợp tác xãHợp tác xã phải có tối thiểu 7 thành viên. Thành viên hợp tác xã có thể là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; pháp nhân Việt Nam. Với hợp tác xã việc làm thì thành viên hợp tác xã chỉ có thể là cá nhân.2.4.Vốn của hợp tác xãVốn của hợp tác xã bao gồm: vốn góp của thành viên, vốn huy động; vốn tích lũy; các quỹ của hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác.Nguồn tài sản của hợp tác xã rất đa dạng. Bên cạnh nguồn vốn chính của công ty là vốn điều lệ do các thành viên hợp tác xã đóp hoặc cam kết góp trong thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ (đáp ứng nhu cầu về vốn pháp định đối với ngành, nghề lựa chọn) thì hợp tác xã có thể có phần tài sản không chia là tài sản do nhà nước hỗ trợ để hợp tác xã sử dụng vào hoạt động kinh doanh.2.5.Tư cách pháp lýHợp tác xã có tư cách pháp nhân, được thành luật hợp pháp theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.2.6.Chế độ trách nhiệm tài sảnTrách nhiệm tài sản của hợp tác xã: hợp tác xã chịu trách nhiệm bằng tài sản của hợp tác xã, trừ những tài sản do Nhà nước hỗ trợ không hoàn lại .Trách nhiệm tài sản của thành viên: thành viên Hợp tác xã chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.II.Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành1.Xác lập tư cách thành viên hợp tác xã1.1.Điều kiện chung cho các thành viênHợp tác xã là tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao, hoạt động như một doanh nghiệp dựa trên các giá trị và nguyên tắc tương trợ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết, tạo nên sức mạnh trong việc giúp các hộ gia đình, cá thể, tiểu chủ hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng khả năng cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường. Nhà nước luôn luôn khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, tổ chức…(nhất là những người dân ở vùng nông thôn) tham gia thành lập, phát triển hợp tác xã để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống xã hội. Chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có thể được trở thành thành viên hợp tác xã…Điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã được quy định tại Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012 như sau:“Điều 13. Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.3. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã; hợp tác xã có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác.4. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành viên hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.”Phạm vi các đối tượng có thể tham gia và trở thành thành viên hợp tác xã là rất rộng: từ cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài định cư tại Việt Nam cho đến hộ gia đình, pháp nhân đều có thể trở thành thành thành viên hợp tác xã. Ngoài các điều kiện riêng đặc trưng cho từng đối tượng thì dù là cá nhân hay tổ chức đều phải đáp ứng các điều kiện chungquy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 13 Luật Hợp tác xã: Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;Các thành viên tham gia vào hợp tác xã nhằm hợp tác cùng nhau lao động, góp vốn, góp sức để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, cùng giúp đỡ nhau thoái khỏi cuộc sống khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm, thu lại lợi nhuận. Ngoài ra nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã là điều kiện bắt buộc.Nhu cầu chung của các thành viên là nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống nhau phát sinh thường xuyên, ổn dịnh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của thành viên. Với hợp tác xã việc làm thì nhu cầu đó là việc làm. Các sản phẩm, dịch vụ đó là các sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cũng ứng cho thành viên theo hợp đồng dịch vụ, thông qua các hoạt động được quy định cụ thể tại khoản 6, Điều 4 Luật Hợp tác xã 2012.Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;Trước hết, dù tham gia với bất kì động cơ, mục đích nào thì nhu cầu và nguyện vọng tham gia hợp tác xã của thành viên là tự nguyện, không bị ép buộc, chi phối bởi bất cứ ai. Họ thể hiện điều đó thông qua đơn xin gia nhập hợp tác xã với điều kiện phải tán thành điều lệ của hợp tác xã. Bởi vì Điều lệ hợp tác xã được thông qua bởi tập thể thành viên hợp tác xã, thể hiện thống nhất ý chí của tất cả thành viên hợp tác xã.Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;Thành viên hợp tác xã góp vốn theo thỏa thuận và không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã. Thời hạn, hình thức và mức vốn góp theo quy định của điều lệ nhưng thời hạn góp vốn không quá 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp. Khi góp đủ vốn, các thành viên được cấp giấy chứng nhận vốn góp.Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.1.2.Điều kiện với từng đối tượng cụ thể.Xã viên hợp tác xã có thể là cá nhân, hộ gia định hoặc pháp nhân. Điều kiện để trở thành xã viên đối với các chủ thể này như sau:a.Đối với cá nhân:“Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;...” . Có thể hiểu quy định này của pháp luật như sau:Thứ nhất, về độ tuổi tối thiểu – 18 tuổi, Pháp luật Việt Nam quy định 18 tuổi là độ tuổi tối thiểu phù hợp với sự phát triển, trưởng thành của một con người về mặt sức khỏe cũng như nhận thức nhất định để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời có quyền tự quyết định mọi việc và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình.Thứ hai, về quy định có hành vi dân sự đầy đủ nghĩa là mỗi cá nhân phải có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. Tức là, người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên), nếu không bị bệnh tâm thần và các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, hoặc không bị Tòa án ra quyết định tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì cá nhân đó có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có quyền trực tiếp tham gia các giao dịch dân sự. Vì vậy, theo quan điểm của em, quy định này rất phù hợp và cần thiết, góp phần bảo vệ quyền lợi của thành viên hợp tác xã, đồng thời là biện pháp cần thiết bảo vệ quyền lợi của hợp tác xã. Luật Hợp tác xã 2012 đã có một điểm mới khá nổi bật đối với điều kiện để cá nhân trở thành thành viên hợp tác xã. Nếu như trước đây luật hợp tác xã 2003 đã giới hạn điều kiện đối với cá nhân về mặt quốc tịch,quy định tại khoản 1, Điều 17 “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, ...có thể trở thành xã viên”, người không có quốc tịch và người có quốc tịch nước ngoài sẽ không là thành viên hợp tác xã thì đến nay Luật Hợp tác xã 2012 đã mở rộng thêm phạm vi này cho đối tượng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, phù hợp với nguyên tắc “kết nạp rộng rãi” của hợp tác xã, đồng thời quy định theo hướng này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm dịch vụ hoặc mở Văn phòng đại diện tại nước ngoài, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Ngoài ra, Đối với cá nhân là người nước ngoài định cư tại Việt Nam, điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã được quy định cụ thể tại Điều 4, Nghị định 1932013NĐCP của thủ tướng chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã 2012: “Ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật Hợp tác xã, cá nhân là người nước ngoài tham gia vào hợp tác xã ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:1. Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.2. Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài.3. Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài thì việc tham gia của người nước ngoài vào hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề đó.4. Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định”.b.Đối với cán bộ, công chức:Cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng bị hạn chế và bị quản lí nghiêm ngặt bởi các quy định của pháp luật về việc hạn chế quyền kinh doanh và tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy định này được thừa nhận ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau: từ luật Doanh nghiệp 2005 đến luật Doanh nghiệp 2014, Luật Hợp tác xã 2003, Luật phòng, chống tham nhũng 2005, Luật cán bộ, công chức 2008, Luật viên chức 2010,…Luật phòng, chống tham nhũng (số 552005QH11) quy định Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm như sau:“1. Cán bộ, công chức, viên chức không được:…b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;”Điều đó là hoàn toàn hợp lí, bởi nếu để cán bộ, công chức tự do kinh doanh, người đó trước hết sẽ không thể hoàn thành tốt chức năng công việc của mình. Thứ hai việc cán bộ công chức lạm quyền để phục vụ lợi ích riêng của công ty mình sẽ là điều không tránh khỏi.Cụ thể đối với trường hợp cán bộ, công chức và viên chức tham gia hợp tác xã, Luật Hợp tác xã 2003 đã quy định Cán bộ, công chức được tham gia hợp tác xã nhưng không được tham gia quản lí, điều hành hợp tác xã. Tuy Luật Hợp tác xã 2012 không quy định về vấn đề này song có thể thấy nó đã được quy định trong rất nhiều các văn bản pháp luật khác nhau nên cũng không cần thiết phải đưa vào và quy định lại trong luật.c.Đối với Hộ gia đìnhCác thành viên của hộ gia đình phải có quan hệ gia đình với nhau, đó là quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.Đây là đặc điểm mang tính đặc trưng của chủ thể hộ gia đình để phân biệt với các chủ thể khác được quy định trong BLDS.Hộ gia đình tham với tư cách là một chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự cũng được quyền tham gia vào hợp tác xã với điều kiện là hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật hay còn gọi là chủ hộ. Theo quy định tại Điều 107 BLDS 2005, chủ hộ gia đình trong quan hệ pháp luật dân sự có thể là 1 trong các thành viên của hộ gia đình như: cha, mẹ hoặc người đã thành niên và họ có quyền đại diện cho hộ. Như vậy, chủ hộ gia đình trong quan hệ pháp luật dân sự có thể là chủ hộ theo hộ khẩu (cha hoặc mẹ), hoặc có thể là người cao tuổi nhất, người đóng góp công sức tiền của nhiều nhất, hoặc một người đã thành niên theo sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong hộ.Theo quan điểm của em, việc pháp luật quy định Hộ gia đình có thể là thành viên của Hợp tác xã đã ghi nhận vai trò của kinh tế hộ gia đình, cũng như hình thức sản xuất vừa và nhỏ phù hợp với hình thức sản xuất nông, lâm, ngư, nghiệp và các ngành nghề thủ công ở nước ta.d.Đối với cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.Pháp nhân Việt Nam được tham gia hợp tác xã với tư cách thành viên khi có đầy đủ các điều kiện như các đối tượng khácĐiều 3 Nghị định 1932013NĐCP quy định chi tiết một số điều Luật hợp tác xã quy định:“Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam1. Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật dân sự có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.2. Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã. Người ký đơn phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.3. Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) của pháp nhân đó.4. Góp vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã.5. Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định”.2.Quyền và nghĩa vụ cơ bản của thành viên hợp tác xãQuyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã được quy định tại Điều 14 và Điều 15 Luật Hợp tác xã 2012 và có thể được phân thành các nhóm quyền và nghĩa vụ chính sau:2.1.Vấn đề góp vốn.Thành viên hợp tác xã có nghĩa vụ góp đủ và đúng thời hạn vốn cam kết góp. Hạn góp vốn không quá 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp. Khi ra khỏi hợp tác xã , thành viên hợp tác xã được trả lại phần vốn góp.2.2.Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã cung ứngNhu cầu chung sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã là một trong những điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã nên thành viên hợp tác xã chắc chắn sẽ phải có những nhu cầu nhất định khi tham gia hợp tác xã và mong muốn được đáp ứng khi trở thành thành viên. Bởi vậy thành viên hợp tác xã có quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã cung ứng theo hợp đồng dịch vụ và đồng thời để giữ vững những sự hỗ trợ giữa các thành viên và đảm bảo cho sự hoạt động của hợp tác xã.2.3.Vấn đề quản lí hợp tác xã Quyền tham gia quản lý của các thành viên hợp tác xã là bình đẳng. Thành viên được tham dự đại hội thành viên hợp tác xã , ứng cử hoặc đề cử các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã . Việc thông qua các quyết định của hợp tác xã dựa trên nguyên tắc đa số thành viên biêu quyết theo quy định tại Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012 “1. Các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành:a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ;b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;c) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.2. Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.3. Mỗi thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự đại hội thành viên có một phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên.”Thành viên hợp tác xã có quyền kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật Hợp tác xã và điều lệ và được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.2.4.Phân phối thu nhậpTheo Luật hợp tác xã 2012, hợp tác xã không còn là doanh nghiệp nữa, cơ chế phân phối thu nhập cho các thành viên hợp tác xã không chỉ phụ thuộc vào tỉ lệ phần vốn góp mà còn bị chi phối bởi những yếu tố khác, đó là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên hợp tác xã sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã cung ứng cho tất cả các thành viên hay còn gọi là Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Với hợp tác xã tạo việc làm thì mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là công sức lao động đống góp của thành viên đối với hợp tác xã được thể hiện bằng tỉ lệ tiền lương của từng thành viên trên tổng số tiền lương của tất cả các thành viên. Phần còn lại thì được chia theo vốn góp, tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do Điều lệ hợp tác xã quy định.2.5.Trách nhiệm tài sảnThành viên hợp tác xã có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi phần vốn góp2.6.Một số quyền và nghĩa vụ khácThành viên hợp tác xã còn “được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã” . Những thông tin cần thiết là những thông tin cần thiết về hoạt động của hợp tác xã để thành viên có thể phát huy quyền dân chủ của mình, kiểm tra, giám sát hoạt động của hội đồng quản trị vừa bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình và quyền lợi chung của hợp tác xã như: phân phối thu nhập của hợp tác xã, biên bản của các Đại hội thành viên và các bản sao quyết toán trong năm của hợp tác xã... Ngoài ra việc thành viên hợp tác xã được được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của hợp tác xã, ví dụ: hợp tác xã xay dựng không thể cạnh tranh trong kinh doanh, và sản xuất khi trình độ tay nghề của công nhân, cũng như các thành viên hợp tác xã không cao, không có kinh nghiệm trong thực tế. Như vậy, đi liền với quyền của thành viên là trách nhiệm của hợp tác xã đối với việc đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho thành viên của mình nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong sản xuất và kinh doanh.Và một số quyền, nghĩa vụ khác như: khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật... đặc biệt, một thành viên của hợp tác xã nên các thành viên hợp tác xã có nghĩa vụ tuân thủ theo điều lệ, quy chế của hợp tác xã .3.Chấm dứt tư cách thành viênChấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã chính là việc kết thúc mối quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã , từ đó cũng chấm dứt luôn quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Luật Hợp tác xã 2012 đã quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã trong Điều 16, đó là:Trường hợp 1: Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật.Trường hợp chấm dứt thành viên này chủ yếu phụ thuộc vào năng lực hành vi, sự tồn tại của cá nhân. Khi thành viên hợp tác xã rơi vào các trường hợp trên thì cá nhân đó đã mất đi tư cách là một chủ thể trong các quan hệ pháp luật, bởi vậy tư cách thành viên hợp tác xã cũng không còn.Nếu thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích, việc trả lại vốn góp và quản lý tài sản của người mất tích được thực hiện theo quy định của pháp luật. vốn góp của thành viên là cá nhân không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì vốn góp được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho hợp tác xã thì vốn góp đó được đưa vào tài sản không chia của hợp tác xã. Trường hợp 2: Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản.Hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật tức là hộ gia đình đó không có khả năng, tư cách xác lập, hay yếu tố quyết định việc còn hay chấm dứt tư cách thành viên của hợp tác xã.Trường hợp thành viên là pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản thì việc trả lại, kế thừa vốn góp được thực hiện theo quy định tại điều 94, 95, 96, 97, 98, 99 của Bộ luật dân sự 2005. Trường hợp 3:Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;Tư cách thành viên hợp tác xã của các thành viên chỉ tồn tại khi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tồn tại và hoạt động. Khi hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản thì đương nhiên cũng không còn các thành viên hợp tác xã nữa, tư cách các thành viên hợp tác xã cũng vì thế mà tự nhiên được hủy bỏ.Trong trường hợp này, sau khi thanh toán xong các chi phí theo quy định, khoản nợ và nghĩa vụ tài chính, giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.Trường hợp 4: Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;Thành viên hợp tác xã tham gia hợp tác xã một cách tự nguyện và cũng có thể tự nguyện ra khỏi hợp tác xã , xuất phát từ những mong muốn và những điều kiện cụ thể của bản thân họ. Khi đó họ sẽ được trả lại phần vốn đã góp vào hợp tác xã. Đây là một quy định thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc tự nguyện của thành viên hợp tác xã.Trường hợp 5: Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ:Đây là quy định duy nhất có tính chất là hình thức kỷ luật dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của hợp tác xã. Các thành viên khi có những vi phạm nghiêm trọng điều lệ hợp tác xã , nghĩa vụ thành viên, nghĩa vụ công dân thì có thể bị khai trừ theo quy định của điều lệ. Khi đó, thành viên hợp tác xã bị khai trừ sẽ được trả lại phần vốn góp và được giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ.Trường hợp 6: Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;Trước đây Luật hợp tác xã 2003 không quy định đây là một trường hợp được chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã . Trong thực tế khi Luật hợp tác xã 2003 vẫn còn hiệu lực, có nhiều trường hợp thành viên sau khi tham gia không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian dài, ngoài việc góp vốn không tham gia vào các hoạt động của hợp tác xã . Có lẽ lí do là do hợp tác xã 2003 quy định hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp. Quy định về phân phối lợi nhuận cũng đưa tiêu chí tỉ lệ vốn góp lên đầu tiên rồi mới tới mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, chưa làm nổi bật được tính chất phục vụ lợi ích, nhu cầu, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên. Theo đó, xã viên chỉ còn là người góp vốn và được chia lãi theo vốn góp, không khuyến khích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hướng vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên; không khuyến khích xã viên sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, không khuyến khích kết nạp thêm xã viên mới, mà khuyến khích xã viên tăng vốnĐến luật hợp tác xã 2012, hợp tác xã không còn hoạt động như một loại hình doanh nghiệp. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ và lao động đối với hợp tác xã tạo việc làm là một trong những nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã . Khi các thành viên không sử dụng sản phẩm dịch vụ hoặc không làm việc trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ bị mất tư cách thành viên hợp tác xã .Trường hợp 7:Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác xã là phải nộp đủ vốn theo cam kết để trở thành thành viên hợp tác xã . Nếu thành viên hợp tác xã không góp đủ vốn, không góp hoặc góp thấp hơn vốn góp tối thiểu sẽ không đủ điều kiện làm thành viên hợp tác xã .Ngoài ra, điều lệ của từng hợp tác xã cũng có thể quy định thêm các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên đối với thành viên của hợp tác xã mình.Chấm dứt tư cách xã viên là một trong những chế độ pháp lý quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, nhất là các thành viên hợp tác xã, do đó cần quy định chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng và phù hợp với điều kiện cũng như thực trạng của mỗi hợp tác xã theo dúng pháp luật và điều lệ; đồng thời chú trọng giáo dục ý thức tự giác trước khi áp dụng chế tài chấm dứt tư cách xã viên do những nguyên hân chủ quan.C.KẾT BÀITìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã nói chung và quy chế thành viên hợp tác xã nói riêng theo quy định của pháp luật hiện hành là rất quan trọng. Thông qua nội dung này đã nói lên bản chất, vị trí, vai trò đặc biệt của hợp tác xã trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay khác hẳn so với điểu kiện kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước kia.Qua những phân tích trên đây, bài viết đã phần nào làm rõ quy chế pháp lý về thành viên hợp tác xã thông qua các nội dung như điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã , quyền và nghĩ vụ của thành viên hợp tác xã , chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã . Bài làm còn nhiều thiếu xót, em rất mong thầy, cô góp ý thêm để bài viết thêm hoàn thiện. A MỞ ĐẦU Hợp tác xã loại hình tổ chức kinh tế Đảng Nhà nước ta coi trọng xây dựng phát triển ngành kinh tế Phong trào hợp tác xã phát triển có nhiều đóng góp cho công khôi phục phát triển kinh tế đất nước cho nghiệp đấu tranh thống đất nước Hiện nay, nước ta phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hợp tác xã hai thành phần kinh tế quan trọng Do đó, phải đổi hoạt động hợp tác xã đồng thời thực cách đồng quy định Luật Hợp tác xã Trong đó, quy định chế độ pháp lý thành viên hợp tác xã sở pháp lý quan trọng thể đổi nguyên tắc quản lý hoạt động hợp tác xã, đồng thời xác định vai trò làm chủ thành viên hợp tác xã Vì vậy, em chọn đề tập lớn học kỳ số 7: “Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hành” B NỘI DUNG I Khái niệm hợp tác xã pháp luật hành Định nghĩa Định nghĩa hợp tác xã quy định chi tiết cụ thể khoản 1, Điều 3, Luật Hợp tác xã 2012 sau: “Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, 07 thành viên tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung thành viên, sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ quản lý hợp tác xã.” Bên cạnh hợp tác xã, mô hình liên hiệp hợp tác xã điều chỉnh Luật Hợp tác xã năm 2012 với chất “hợp tác xã” hợp tác xã cụ thể khoản 2, Điều 3: “Liên hiệp hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung hợp tác xã thành viên, sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ quản lý liên hiệp hợp tác xã” Về bản, hoạt động hợp tác xã liên hợp tác xã giống Tại khoản 3, Điều quy định: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hình thành doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp” Đặc điểm pháp lý 2.1 Về chất, hợp tác xã tổ chức kinh tế mang tính xã hội − Hợp tác xã tổ chức kinh tế quan trọng kinh tế tập thể dựa sở hữu thành viên, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Tổ chức quản lí: thành viên hợp tác xã có quyền biểu ngang Hợp tác xã thành lập để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho thành viên, thúc đẩy phát triển góp phần hạn chế thất nghiệp xã hội − Hợp tác xã tổ chức kinh tế mang tính xã hội Hợp tác xã tạo điều kiện tham gia rộng rãi cho nhiều đối tượng chủ thể (người lao động, người sản xuất nhỏ, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc thành phần kinh tế, người nước cư trú hợp pháp Việt Nam,…) Thể rõ nét nguyên tắc phân chia lợi nhuận: Một phần lợi nhuận hợp tác xã dùng để trích lập quỹ, phân chia cho việc đáp ứng nhu cầu giáo dục, huấn luyện, thông tin cho xã viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - xã hội chung cộng đồng dân cư địa phương … Một phần lợi nhuận khác cần phân phối lại cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ Do mà kể thành viên góp vốn có hội nhiều lợi nhuận người góp nhiều 2.2 Nguyên tắc hoạt động hợp tác xã Hiện nguyên tắc hoạt động hợp tác xã quy định điều Luật Hợp tác xã 2012 Một số nguyên tắc là: - Tự nguyện: thành viên mong muốn gia nhập hợp tác xã thể ý chí tự nguyện đơn xin gia nhập hợp tác xã Không có có quyền ép buộc, áp đặt thành viên phải gia nhập, rút lui khỏi hợp tác xã, chuyển nhượng, rút vốn góp, - Dân chủ, bình đằng: Mỗi thành viên có phiếu biểu giá trị nhau, có hội bầu cử, ứng cử vào chức danh không phụ thuộc vào tỉ lệ vốn góp - Hợp tác: nguyên tắc xuyên suốt chủ đạo mô hình hợp tác xã Theo đó, thành viên tham gia hợp tác xã phải đề cao tính xây dựng chung với hợp tác xã qua việc góp tài sản vào hợp tác xã để có nguồn tài hoạt động; đóng góp công sức để tạo sản phẩm, lợi ích cho hợp tác xã; đóng góp vào việc tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã; bán chung sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã thị trường,… 2.3 Về thành viên hợp tác xã Hợp tác xã phải có tối thiểu thành viên Thành viên hợp tác xã công dân Việt Nam người nước cư trú Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật; pháp nhân Việt Nam Với hợp tác xã việc làm thành viên hợp tác xã cá nhân 2.4 Vốn hợp tác xã Vốn hợp tác xã bao gồm: vốn góp thành viên, vốn huy động; vốn tích lũy; quỹ hợp tác xã; khoản trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước, tổ chức, cá nhân nước nước, khoản tặng, cho nguồn thu hợp pháp khác Nguồn tài sản hợp tác xã đa dạng Bên cạnh nguồn vốn công ty vốn điều lệ thành viên hợp tác xã đóp cam kết góp thời hạn định ghi vào điều lệ (đáp ứng nhu cầu vốn pháp định ngành, nghề lựa chọn) hợp tác xã có phần tài sản không chia tài sản nhà nước hỗ trợ để hợp tác xã sử dụng vào hoạt động kinh doanh 2.5 Tư cách pháp lý Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, thành luật hợp pháp theo quy định pháp luật, có cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó; Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập 2.6 Chế độ trách nhiệm tài sản Trách nhiệm tài sản hợp tác xã: hợp tác xã chịu trách nhiệm tài sản hợp tác xã, trừ tài sản Nhà nước hỗ trợ không hoàn lại1 Trách nhiệm tài sản thành viên: thành viên Hợp tác xã chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn góp II Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hành Khoản hỗ trợ không hoàn lại Nhà nước tính vào loại tài sản không chia HợP TÁC Xà (không đem chia để trả nợ trường hợp) Tuy nhiên, loại tài sản không chia khoản tặng, cho theo thỏa thuận, nguồn trích lại từ quỹ đầu tư phát triển vốn, tài sản khác điều lệ quy định tài sản không chia đem để trả nợ tài sản không đủ để toán nợ HợP TÁC Xà giải thể, phá sản (Điều 21 Nghị định 193/2013/NĐCP) Hỗ trợ có hoàn lại nhà nước tính vào số nợ phải trả HợP TÁC Xà Xác lập tư cách thành viên hợp tác xã 1.1 Điều kiện chung cho thành viên Hợp tác xã tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao, hoạt động doanh nghiệp dựa giá trị nguyên tắc tương trợ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công đoàn kết, tạo nên sức mạnh việc giúp hộ gia đình, cá thể, tiểu chủ hoạt động kinh doanh có hiệu hơn, tăng khả cạnh tranh mạnh thị trường Nhà nước luôn khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, tổ chức…(nhất người dân vùng nông thôn) tham gia thành lập, phát triển hợp tác xã để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống xã hội Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trở thành thành viên hợp tác xã… Điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã quy định Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012 sau: “Điều 13 Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Cá nhân công dân Việt Nam người nước cư trú hợp pháp Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật; quan, tổ chức pháp nhân Việt Nam Đối với hợp tác xã tạo việc làm thành viên cá nhân; b) Có nhu cầu hợp tác với thành viên nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã; c) Có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ hợp tác xã; d) Góp vốn theo quy định khoản Điều 17 Luật điều lệ hợp tác xã; đ) Điều kiện khác theo quy định điều lệ hợp tác xã Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân thành viên nhiều hợp tác xã; hợp tác xã thành viên nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành viên hợp tác xã pháp nhân Việt Nam cá nhân người nước cư trú hợp pháp Việt Nam.” Phạm vi đối tượng tham gia trở thành thành viên hợp tác xã rộng: từ cá nhân công dân Việt Nam người nước định cư Việt Nam hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành thành viên hợp tác xã Ngoài điều kiện riêng đặc trưng cho đối tượng dù cá nhân hay tổ chức phải đáp ứng điều kiện chungquy định điểm b, c, d, đ khoản Điều 13 Luật Hợp tác xã: - Có nhu cầu hợp tác với thành viên nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã; Các thành viên tham gia vào hợp tác xã nhằm hợp tác lao động, góp vốn, góp sức để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã, giúp đỡ thoái khỏi sống khó khăn, nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm, thu lại lợi nhuận Ngoài nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã điều kiện bắt buộc Nhu cầu chung thành viên nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống phát sinh thường xuyên, ổn dịnh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống thành viên Với hợp tác xã việc làm nhu cầu việc làm Các sản phẩm, dịch vụ sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã ứng cho thành viên theo hợp đồng dịch vụ, thông qua hoạt động quy định cụ thể khoản 6, Điều Luật Hợp tác xã 2012 - Có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ hợp tác xã; Trước hết, dù tham gia với động cơ, mục đích nhu cầu nguyện vọng tham gia hợp tác xã thành viên tự nguyện, không bị ép buộc, chi phối Họ thể điều thông qua đơn xin gia nhập hợp tác xã với điều kiện phải tán thành điều lệ hợp tác xã Bởi Điều lệ hợp tác xã thông qua tập thể thành viên hợp tác xã, thể thống ý chí tất thành viên hợp tác xã - Góp vốn theo quy định khoản Điều 17 Luật điều lệ hợp tác xã; Thành viên hợp tác xã góp vốn theo thỏa thuận không 20% vốn điều lệ hợp tác xã Thời hạn, hình thức mức vốn góp theo quy định điều lệ thời hạn góp vốn không 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kể từ ngày kết nạp Khi góp đủ vốn, thành viên cấp giấy chứng nhận vốn góp - Điều kiện khác theo quy định điều lệ hợp tác xã 1.2 Điều kiện với đối tượng cụ thể Xã viên hợp tác xã cá nhân, hộ gia định pháp nhân Điều kiện để trở thành xã viên chủ thể sau: a Đối với cá nhân: “Cá nhân công dân Việt Nam người nước cư trú hợp pháp Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ; ” Có thể hiểu quy định pháp luật sau: − Thứ nhất, độ tuổi tối thiểu – 18 tuổi, Pháp luật Việt Nam quy định 18 tuổi độ tuổi tối thiểu phù hợp với phát triển, trưởng thành người mặt sức khỏe nhận thức định để thực quyền nghĩa vụ người lao động, đồng thời có quyền tự định việc chịu trách nhiệm hoạt động − Thứ hai, quy định có hành vi dân đầy đủ nghĩa cá nhân phải có khả nhận thức điều khiển hành vi Tức là, người thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên), không bị bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức làm chủ hành vi mình, không bị Tòa án định tuyên bố bị hạn chế lực hành vi dân sự, cá nhân có lực hành vi dân đầy đủ có quyền trực tiếp tham gia giao dịch dân Vì vậy, theo quan điểm em, quy định phù hợp cần thiết, góp phần bảo vệ quyền lợi thành viên hợp tác xã, đồng thời biện pháp cần thiết bảo vệ quyền lợi hợp tác xã Luật Hợp tác xã 2012 có điểm bật điều kiện để cá nhân trở thành thành viên hợp tác xã Nếu trước luật hợp tác xã 2003 giới hạn điều kiện cá nhân mặt quốc tịch,quy định khoản 1, Điều 17 “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ, trở thành xã viên”, người quốc tịch người có quốc tịch nước không thành viên hợp tác xã đến Luật Hợp tác xã 2012 mở rộng thêm phạm vi cho đối tượng người nước cư trú Việt Nam, phù hợp với nguyên tắc “kết nạp rộng rãi” hợp tác xã, đồng thời quy định điểm a, khoản 1, Điều 13, Luật Hơp tác xã 2012 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động xuất sản phẩm dịch vụ mở Văn phòng đại diện nước ngoài, đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập Ngoài ra, Đối với cá nhân người nước định cư Việt Nam, điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã quy định cụ thể Điều 4, Nghị định 193/2013/NĐ-CP thủ tướng phủ quy định chi tiết số điều Luật hợp tác xã 2012: “Ngoài việc đáp ứng điều kiện theo quy định Khoản 1, Điều 13 Luật Hợp tác xã, cá nhân người nước tham gia vào hợp tác xã Việt Nam phải đáp ứng điều kiện sau đây: Đang cư trú hợp pháp Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm phải thực đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam lao động người nước Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn người nước việc tham gia người nước vào hợp tác xã phải tuân thủ quy định pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề Các điều kiện khác điều lệ hợp tác xã quy định” b Đối với cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức, viên chức đối tượng bị hạn chế bị quản lí nghiêm ngặt quy định pháp luật việc hạn chế quyền kinh doanh tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Quy định thừa nhận nhiều văn pháp luật khác nhau: từ luật Doanh nghiệp 2005 đến luật Doanh nghiệp 2014, Luật Hợp tác xã 2003, Luật phòng, chống tham nhũng 2005, Luật cán bộ, công chức 2008, Luật viên chức 2010,… Luật phòng, chống tham nhũng (số 55/2005/QH11) quy định Những việc cán bộ, công chức, viên chức không làm sau: “1 Cán bộ, công chức, viên chức không được: … b) Thành lập, tham gia thành lập tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác nước nước công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải mình tham gia giải quyết; d) Kinh doanh lĩnh vực mà trước có trách nhiệm quản lý sau giữ chức vụ thời hạn định theo quy định Chính phủ;” Điều hoàn toàn hợp lí, để cán bộ, công chức tự kinh doanh, người trước hết hoàn thành tốt chức công việc Thứ hai việc cán công chức lạm quyền để phục vụ lợi ích riêng công ty điều không tránh khỏi Cụ thể trường hợp cán bộ, công chức viên chức tham gia hợp tác xã, Luật Hợp tác xã 2003 quy định Cán bộ, công chức tham gia hợp tác xã không tham gia quản lí, điều hành hợp tác xã Tuy Luật Hợp tác xã 2012 không quy định vấn đề song thấy quy định nhiều văn pháp luật khác nên không cần thiết phải đưa vào quy định lại luật c Đối với Hộ gia đình Các thành viên hộ gia đình phải có quan hệ gia đình với nhau, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi dưỡng.Đây đặc điểm mang tính đặc trưng chủ thể hộ gia đình để phân biệt với chủ thể khác quy định BLDS Hộ gia đình tham với tư cách chủ thể quan hệ pháp luật dân quyền tham gia vào hợp tác xã với điều kiện hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật hay gọi chủ hộ Theo quy định Điều 107 BLDS 2005, chủ hộ gia đình quan hệ pháp luật dân thành viên hộ gia đình như: cha, mẹ người thành niên họ có quyền đại diện cho hộ Như vậy, chủ hộ gia đình quan hệ pháp luật dân chủ hộ theo hộ (cha mẹ), người cao tuổi nhất, người đóng góp công sức tiền nhiều nhất, người thành niên theo thỏa thuận tất thành viên hộ Theo quan điểm em, việc pháp luật quy định Hộ gia đình thành viên Hợp tác xã ghi nhận vai trò kinh tế hộ gia đình, hình thức sản xuất vừa nhỏ phù hợp với hình thức sản xuất nông, lâm, ngư, nghiệp ngành nghề thủ công nước ta d Đối với quan, tổ chức pháp nhân Việt Nam Pháp nhân Việt Nam tham gia hợp tác xã với tư cách thành viên có đầy đủ điều kiện đối tượng khác Điều Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật hợp tác xã quy định: “Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã pháp nhân Việt Nam Pháp nhân Việt Nam theo quy định Bộ luật dân có nhu cầu hợp tác với thành viên khác nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã Pháp nhân Việt Nam tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ hợp tác xã Người ký đơn phải người đại diện theo pháp luật pháp nhân Người đại diện pháp nhân hợp tác xã người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền) pháp nhân Góp vốn theo quy định Khoản Điều 17 Luật hợp tác xã điều lệ hợp tác xã Các điều kiện khác điều lệ hợp tác xã quy định” Quyền nghĩa vụ thành viên hợp tác xã Quyền nghĩa vụ thành viên hợp tác xã quy định Điều 14 Điều 15 Luật Hợp tác xã 2012 phân thành nhóm quyền nghĩa vụ sau: 2.1 Vấn đề góp vốn Thành viên hợp tác xã có nghĩa vụ góp đủ thời hạn vốn cam kết góp Hạn góp vốn không 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kể từ ngày kết nạp Khi khỏi hợp tác xã , thành viên hợp tác xã trả lại phần vốn góp 2.2 Sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng Nhu cầu chung sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã nên thành viên hợp tác xã chắn phải có nhu cầu định tham gia hợp tác xã mong muốn đáp ứng trở thành thành viên Bởi thành viên hợp tác xã có quyền sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng theo hợp đồng dịch vụ đồng thời để giữ vững hỗ trợ thành viên đảm bảo cho hoạt động hợp tác xã 2.3 Vấn đề quản lí hợp tác xã Quyền tham gia quản lý thành viên hợp tác xã bình đẳng Thành viên tham dự đại hội thành viên hợp tác xã , ứng cử đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên chức danh khác bầu hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã Việc thông qua định hợp tác xã dựa nguyên tắc đa số thành viên biêu theo quy định Điều 34 Luật Hợp tác xã 2012 “1 Các nội dung sau đại hội thành viên thông qua có 75% tổng số đại biểu có mặt biểu tán thành: a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ; b) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; c) Đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Các nội dung không thuộc quy định khoản Điều thông qua có 50% tổng số đại biểu biểu tán thành Mỗi thành viên, hợp tác xã thành viên đại biểu thành viên tham dự đại hội thành viên có phiếu biểu Phiếu biểu có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ thành viên, hợp tác xã thành viên đại biểu thành viên.” 10 Thành viên hợp tác xã có quyền kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát kiểm soát viên giải trình hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định Luật Hợp tác xã điều lệ cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2.4 Phân phối thu nhập Theo Luật hợp tác xã 2012, hợp tác xã không doanh nghiệp nữa, chế phân phối thu nhập cho thành viên hợp tác xã không phụ thuộc vào tỉ lệ phần vốn góp mà bị chi phối yếu tố khác, tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà thành viên hợp tác xã sử dụng tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho tất thành viên hay gọi Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ Với hợp tác xã tạo việc làm mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công sức lao động đống góp thành viên hợp tác xã thể tỉ lệ tiền lương thành viên tổng số tiền lương tất thành viên Phần lại chia theo vốn góp, tỷ lệ phương thức phân phối cụ thể Điều lệ hợp tác xã quy định 2.5 Trách nhiệm tài sản Thành viên hợp tác xã có phải chịu trách nhiệm khoản nợ, nghĩa vụ tài hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã phạm vi phần vốn góp 2.6 Một số quyền nghĩa vụ khác Thành viên hợp tác xã “được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”3 Những thông tin cần thiết thông tin cần thiết hoạt động hợp tác xã để thành viên phát huy quyền dân chủ mình, kiểm tra, giám sát hoạt động hội đồng quản trị vừa bảo vệ quyền lợi đáng quyền lợi chung hợp tác xã như: phân phối thu nhập hợp tác xã, biên Đại hội thành viên toán năm hợp tác xã Ngoài việc thành viên hợp tác xã được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Khoản 8, Điều 14, Luật Hợp tác xã năm 2012 11 nghiệp vụ quan trọng, định tồn phát triển hợp tác xã, ví dụ: hợp tác xã xay dựng cạnh tranh kinh doanh, sản xuất trình độ tay nghề công nhân, thành viên hợp tác xã không cao, kinh nghiệm thực tế Như vậy, liền với quyền thành viên trách nhiệm hợp tác xã việc đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho thành viên nhằm mục đích đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh Và số quyền, nghĩa vụ khác như: khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật; bồi thường thiệt hại gây cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định pháp luật đặc biệt, thành viên hợp tác xã nên thành viên hợp tác xã có nghĩa vụ tuân thủ theo điều lệ, quy chế hợp tác xã Chấm dứt tư cách thành viên Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã việc kết thúc mối quan hệ thành viên hợp tác xã với hợp tác xã , từ chấm dứt quyền nghĩa vụ bên Luật Hợp tác xã 2012 quy định trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã Điều 16, là:  Trường hợp 1: Thành viên cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố chết, tích, bị hạn chế lực hành vi dân bị kết án phạt tù theo quy định pháp luật Trường hợp chấm dứt thành viên chủ yếu phụ thuộc vào lực hành vi, tồn cá nhân Khi thành viên hợp tác xã rơi vào trường hợp cá nhân tư cách chủ thể quan hệ pháp luật, tư cách thành viên hợp tác xã không Nếu thành viên cá nhân chết người thừa kế đáp ứng đủ điều kiện Luật điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã trở thành thành viên tiếp tục thực quyền, nghĩa vụ thành viên; không tham gia hợp tác xã hưởng thừa kế theo quy định pháp luật Trường hợp thành viên cá nhân bị Tòa án tuyên bố tích, việc trả lại vốn góp quản lý tài sản người tích thực theo quy định pháp luật vốn góp thành viên cá nhân người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế vốn góp giải theo quy định pháp luật Trường hợp người thừa kế tự 12 nguyện để lại tài sản thừa kế cho hợp tác xã vốn góp đưa vào tài sản không chia hợp tác xã  Trường hợp 2: Thành viên hộ gia đình người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật; thành viên pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản Hộ gia đình người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật tức hộ gia đình khả năng, tư cách xác lập, hay yếu tố định việc hay chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã Trường hợp thành viên pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản việc trả lại, kế thừa vốn góp thực theo quy định điều 94, 95, 96, 97, 98, 99 Bộ luật dân 2005  Trường hợp 3:Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản; Tư cách thành viên hợp tác xã thành viên tồn hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tồn hoạt động Khi hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản đương nhiên không thành viên hợp tác xã nữa, tư cách thành viên hợp tác xã mà tự nhiên hủy bỏ Trong trường hợp này, sau toán xong chi phí theo quy định, khoản nợ nghĩa vụ tài chính, giá trị tài sản lại hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp tổng số vốn điều lệ  Trường hợp 4: Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thành viên hợp tác xã tham gia hợp tác xã cách tự nguyện tự nguyện khỏi hợp tác xã , xuất phát từ mong muốn điều kiện cụ thể thân họ Khi họ trả lại phần vốn góp vào hợp tác xã Đây quy định thể tôn trọng nguyên tắc tự nguyện thành viên hợp tác xã  Trường hợp 5: Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định điều lệ: Đây quy định có tính chất hình thức kỷ luật dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã Các thành viên có vi phạm nghiêm trọng điều lệ hợp tác xã , nghĩa vụ thành viên, nghĩa vụ công dân bị khai trừ theo 13 quy định điều lệ Khi đó, thành viên hợp tác xã bị khai trừ trả lại phần vốn góp giải vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ  Trường hợp 6: Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ thời gian liên tục theo quy định điều lệ không 03 năm Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc thời gian liên tục theo quy định điều lệ không 02 năm; Trước Luật hợp tác xã 2003 không quy định trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã Trong thực tế Luật hợp tác xã 2003 hiệu lực, có nhiều trường hợp thành viên sau tham gia không sử dụng sản phẩm, dịch vụ thời gian dài, việc góp vốn không tham gia vào hoạt động hợp tác xã Có lẽ lí hợp tác xã 2003 quy định hợp tác xã loại hình doanh nghiệp Quy định phân phối lợi nhuận đưa tiêu chí tỉ lệ vốn góp lên tới mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, chưa làm bật tính chất phục vụ lợi ích, nhu cầu, hợp tác giúp đỡ lẫn thành viên Theo đó, xã viên người góp vốn chia lãi theo vốn góp, không khuyến khích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hướng vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên; không khuyến khích xã viên sử dụng dịch vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, không khuyến khích kết nạp thêm xã viên mới, mà khuyến khích xã viên tăng vốn Đến luật hợp tác xã 2012, hợp tác xã không hoạt động loại hình doanh nghiệp Sử dụng sản phẩm, dịch vụ lao động hợp tác xã tạo việc làm nghĩa vụ thành viên hợp tác xã Khi thành viên không sử dụng sản phẩm dịch vụ không làm việc khoảng thời gian định bị tư cách thành viên hợp tác xã  Trường hợp 7:Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn góp vốn thấp vốn góp tối thiểu quy định điều lệ; Hợp tác xã tổ chức kinh tế nghĩa vụ thành viên hợp tác xã phải nộp đủ vốn theo cam kết để trở thành thành viên hợp tác xã Nếu thành viên hợp tác xã không góp đủ vốn, không góp góp thấp vốn góp tối thiểu không đủ điều kiện làm thành viên hợp tác xã Ngoài ra, điều lệ hợp tác xã quy định thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thành viên hợp tác xã 14 Chấm dứt tư cách xã viên chế độ pháp lý quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nghĩa vụ bên, thành viên hợp tác xã, cần quy định chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng phù hợp với điều kiện thực trạng hợp tác xã theo dúng pháp luật điều lệ; đồng thời trọng giáo dục ý thức tự giác trước áp dụng chế tài chấm dứt tư cách xã viên nguyên hân chủ quan C KẾT BÀI Tìm hiểu hoạt động Hợp tác xã nói chung quy chế thành viên hợp tác xã nói riêng theo quy định pháp luật hành quan trọng Thông qua nội dung nói lên chất, vị trí, vai trò đặc biệt hợp tác xã điều kiện kinh tế nước ta khác hẳn so với điểu kiện kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước Qua phân tích đây, viết phần làm rõ quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã thông qua nội dung điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã , quyền nghĩ vụ thành viên hợp tác xã , chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã Bài làm nhiều thiếu xót, em mong thầy, cô góp ý thêm để viết thêm hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 15 [...]... thành viên của hợp tác xã nên các thành viên hợp tác xã có nghĩa vụ tuân thủ theo điều lệ, quy chế của hợp tác xã 3 Chấm dứt tư cách thành viên Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã chính là việc kết thúc mối quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã , từ đó cũng chấm dứt luôn quy n và nghĩa vụ giữa các bên Luật Hợp tác xã 2 012 đã quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã. .. hợp tác xã Trường hợp thành viên là pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản thì việc trả lại, kế thừa vốn góp được thực hiện theo quy định tại điều 94, 95, 96, 97, 98, 99 của Bộ luật dân sự 2005  Trường hợp 3 :Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản; Tư cách thành viên hợp tác xã của các thành viên chỉ tồn tại khi hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác. .. viên hợp tác xã  Trường hợp 5: Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ: Đây là quy định duy nhất có tính chất là hình thức kỷ luật dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của hợp tác xã Các thành viên khi có những vi phạm nghiêm trọng điều lệ hợp tác xã , nghĩa vụ thành viên, nghĩa vụ công dân thì có thể bị khai trừ theo 13 quy định của điều lệ Khi đó, thành viên hợp. .. không khuyến khích xã viên sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, không khuyến khích kết nạp thêm xã viên mới, mà khuyến khích xã viên tăng vốn Đến luật hợp tác xã 2 012 , hợp tác xã không còn hoạt động như một loại hình doanh nghiệp Sử dụng sản phẩm, dịch vụ và lao động đối với hợp tác xã tạo việc làm là một trong những nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã Khi các thành viên không sử dụng... kiện làm thành viên hợp tác xã Ngoài ra, điều lệ của từng hợp tác xã cũng có thể quy định thêm các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên đối với thành viên của hợp tác xã mình 14 Chấm dứt tư cách xã viên là một trong những chế độ pháp lý quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quy n và nghĩa vụ của mỗi bên, nhất là các thành viên hợp tác xã, do đó cần quy định chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng và phù hợp với điều... trong các quan hệ pháp luật, bởi vậy tư cách thành viên hợp tác xã cũng không còn Nếu thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quy n, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật Trường hợp thành viên là cá nhân... động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2.4 Phân phối thu nhập Theo Luật hợp tác xã 2 012 , hợp tác xã không còn là doanh nghiệp nữa, cơ chế phân phối thu nhập cho các thành viên hợp tác xã không chỉ phụ thuộc vào tỉ lệ phần vốn góp mà còn bị chi phối bởi những yếu tố khác, đó là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên hợp tác xã sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã cung... Trường hợp 4: Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thành viên hợp tác xã tham gia hợp tác xã một cách tự nguyện và cũng có thể tự nguyện ra khỏi hợp tác xã , xuất phát từ những mong muốn và những điều kiện cụ thể của bản thân họ Khi đó họ sẽ được trả lại phần vốn đã góp vào hợp tác xã Đây là một quy định thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc tự nguyện của thành. .. biệt của hợp tác xã trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay khác hẳn so với điểu kiện kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước kia Qua những phân tích trên đây, bài viết đã phần nào làm rõ quy chế pháp lý về thành viên hợp tác xã thông qua các nội dung như điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã , quy n và nghĩ vụ của thành viên hợp tác xã , chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã Bài làm còn nhiều... Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản Hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật tức là hộ gia đình đó không có khả năng, tư cách xác lập, hay yếu tố quy t định việc còn hay chấm dứt tư cách thành viên của hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ Thương Mại 1 Quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã theo luật 2012, Bài tập học kỳ Thương Mại 1 Quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã theo luật 2012, Bài tập học kỳ Thương Mại 1 Quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã theo luật 2012, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của thành viên hợp tác xã, Chấm dứt tư cách thành viên

Từ khóa liên quan