Phân phối chương trình Anh 9 HKII mới

2 642 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:25

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT QUẬN SƠN TRÀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ PHÁN PHÄÚI CHÆÅNG TRÇNH MÄN TIÃÚNG ANH LÅÏP 9 HOÜC KYÌ II Học kỳ II : 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết BAÌI SÄÚ TIÃÚT TIÃÚT THÆÏ NÄÜI DUNG 6 The environment 5 37 38 39 40 41 Getting started & Listen and read Speak + Language focus 4 Listen + Language focus 5 Read + Language focus 2 Write + Language focus 3 7 Saving energy 5 42 43 44 45 46 Getting started & Listen and read Speak + Language focus 3 + 15’ test Listen + Language focus 1 Read Write + Language focus 2 2 47 ONE - PERIOD TEST 3 8 Celebrations 5 48 49 50 51 52 53 Getting started & Listen and read Speak + Language focus 1 Listen + Language focus 2,3 Correction of test 3 Read Write + Language focus 3, 4 9 Natural disasters 5 54 55 56 57 58 Getting started & Listen and read Speak + Language focus 1, 2 Listen + Language focus 3 + 15’ test Read Write + Language focus 4 2 59 ONE - PERIOD TEST 4 10 Life on other planets 5 60 61 62 63 64 65 Getting started & Listen and read Speak + Language focus 1, 2 Listen + Language focus 3,4 Correction of test 4 Read Write Revision + 4 66  69 REVISION Exam 1 70 THE 2 nd SEMESTER EXAM PPCT9HK2NH0809 – Trường THCS Nguyãùn Vàn Cæì 2 71, 72 REVISION PPCT9HK2NH0809 – Trường THCS Nguyãùn Vàn Cæì . Revision + 4 66  69 REVISION Exam 1 70 THE 2 nd SEMESTER EXAM PPCT9HK2NH08 09 – Trường THCS Nguyãùn Vàn Cæì 2 71, 72 REVISION PPCT9HK2NH08 09 – Trường THCS. TRÇNH MÄN TIÃÚNG ANH LÅÏP 9 HOÜC KYÌ II Học kỳ II : 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết BAÌI SÄÚ TIÃÚT TIÃÚT THÆÏ NÄÜI DUNG 6 The environment 5 37 38 39 40 41 Getting
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình Anh 9 HKII mới, Phân phối chương trình Anh 9 HKII mới, Phân phối chương trình Anh 9 HKII mới