Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

93 349 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2016, 08:54

1 T VN Loóng xng (LX) l mt tỡnh trng ri lon chuyn húa ca b xng, c trng bi s suy gim sc mnh ca xng v gim mt xng, khin xng tr nờn giũn v d góy Loóng xng c chia lm loi: LX nguyờn phỏt v LX th phỏt: LX nguyờn phỏt l tỡnh trng LX tỡm thy cn nguyờn nh tui cao v LX ph n mn kinh Loóng xng th phỏt l th LX tỡm thy nguyờn nhõn mt s bnh hoc iu tr mt s thuc gõy nờn Hin Chng loóng xng cú xu hng gia tng nh hng nhiu n kh nng ng, sc khe, lao ng v cht lng cuc sng ca ngi bnh Hu qu nghiờm trng nht ca loóng xng l cỏc bin chng góy xng nh góy c xng ựi, góy lỳn t sng, gõy tn ph, gim tui th, nh hng ln n kinh t ca quc gia Loóng xng chu nh hng ca nhiu yu t nh: tui, gii, hormon, ch sinh hot, luyn tp, chiu cao, cõn nng, mt s thuc, mt s bnh mn tớnh, ú cú bnh viờm khp dng thp nc ta, t l bnh nhõn mc bnh viờm khp dng thp khong 0,5% dõn s v chim ti 20% tng s bnh nhõn b bnh xng khp nm iu tr ni trỳ ti cỏc bnh vin, bnh thng gp n nhiu gp n ln so vi nam gii Do bnh din bin mn tớnh, tin trin nng dn lm gim kh nng lao ng, bờn cnh ú, ngi bnh cũn iu tr bng corticoid kộo di nờn nh hng rt nhiu n cht lng xng Vic ỏnh giỏ mt xng bnh nhõn viờm khp dng thp c phỏt hin v iu tr sm tỡnh trng loóng xng nhn hn ch cỏc bin chng ca loóng xng [1] iu tr loóng xng nhm phũng trỏnh cỏc bin chng góy xng, ú cỏc thuc chng loóng xng cn s dng lõu di Nhúm bisphosphonate l s la chn u tiờn iu tr bnh LX vi c ch c ch cỏc hy ct bo, gim quỏ trỡnh hy xng Trong nhúm thuc ny, cỏc thuc s dng ng ung nh Alendronate ó c chng minh v hiu qu v tớnh an ton nhiờn cú mt vi hn ch nh chng ch nh vi cỏc bnh nhõn cú hi chng tro ngc d dy, bnh nhõn khụng ngi c ớt nht 30 phỳt sau ung thuc Ngoi ra, vic phi ung thuc hng ngy hoc ung hng tun lm nh hng n s tuõn th iu tr ca bnh nhõn [2] T nm 2007, acid zoledronic l thuc thuc nhúm Bisphosphonate vi ng dựng truyn tnh mch, mi nm ch cn s dng mt liu ó khc phc c cỏc hn ch trờn Theo nghiờn cu HORIZON- Trial (2007), iu tr bng acid zelodronic (bit dc l Aclasta) nm liờn tc ó gim nguy c góy xng ti tt c cỏc v trớ so vi gi dc: 70% ti ct sng; 41% ti xng hụng Ngoi ra, axid zoledronic cũn lm tng ỏng k mt khoỏng ca xng vi s ci thin ca cỏc du n ca chu chuyn xng [2] Acid zoledronic (Aclasta) ó c FDA cho phộp ch nh iu tr loóng xng nguyờn phỏt v th phỏt t nm 2007 song thuc mi c a vo Vit Nam t thỏng 6/2010 Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ỏnh giỏ hiu qu v tỏc dng khụng mong mun ca Acid Zoledronic (Aclasta) sau nm iu tr loóng xng bnh nhõn viờm khp dng thp nhm hai mc tiờu sau: ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca acid zoledronic (Aclasta sau n iu tr lo ng ng nh nh n vi h p d ng th p Nhn ột cỏc iu hin hụng ong un v sau truyn ln acid zoledronic (Aclasta) CHNG TNG QUAN 1.1 Bnh loóng xng 1.1.1 nh ngha lo ng ng Khỏi nim v loóng xng (LX) ó c nhc n t na u th k 18 bi mt nh gii phu hc J Martin Lostein ngi Phỏp Nm 1930-1940, Albright v cng s tng kt cỏc kt qu ca nhiu nghiờn cu ó ch rng: Loóng xng l s calci húa khụng y khung xng Sau ú nh s tin b k thut thm dũ hỡnh thỏi v t chc hc ca xng, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca Bordier v Meunier a nh ngha: LX l s gim ton b lng xng [3] Nm 2001 t chc y t th gii (WHO) ó thng nht a nh ngha LX nh sau: LX c c trng bi s thay i sc mnh ca xng Sc mnh ny c c trng bi mt xng v cht lng ca xng Cht lng xng c ỏnh giỏ bi cỏc thụng s: cu trỳc ca xng, chu chuyn xng, khoỏng húa, tn thng tớch l y, tớnh cht ca cỏc cht c bn ca xng [4] Theo WHO 1994, LX c nh ngha da trờn mt cht khoỏng ca xng (BMD - Bone Mineral Density) theo ch s T- score: T- score ca mt cỏ th l ch s mt xng (BMD) ca cỏ th ú so vi BMD ca nhúm ngi tr tui lm chng 1.1.2 Ph n lo i lo ng ng Theo nguyờn nhõn, LX c chia lm hai loi l: LX nguyờn phỏt v LX th phỏt 1.1.2.1 Loóng xng nguyờn phỏt LX nguyờn phỏt l loi LX khụng tỡm thy cn nguyờn no khỏc ngoi tui tỏc v/hoc tỡnh trng kinh ph n Nguyờn nhõn quỏ trỡnh lóo húa ca to ct bo, lm xut hin tỡnh trng mt cõn bng gia hy v to xng, gõy nờn thiu sn xng LX nguyờn phỏt c chia lm hai loi: + LX type I (hoc sau kinh): nguyờn nhõn l s gim estrogen Loi ny thng gp ph n khong t 50 n 60 tui, ó kinh Tn thng ch yu l mt cht khoỏng xng xp (xng bố), biu hin bng s lỳn cỏc t sng hoc góy xng Pouteau-Colles LX nhúm ny thng xut hin sau kinh t n 15 nm Nguyờn nhõn ca LX type I, ngoi s thiu estrogen ra, cũn cú s gim tit hormon cn giỏp trng, tng thi calci qua nc tiu, suy gim hot ng enzym 25-OH-Vitamin D1 hydroxylase + LX type II (hoc LX tui gi): liờn quan tui v s mt cõn bng to xng Loi ny c nam v n trờn 70 tui Mt cht khoỏng ton th c xng xp (xng bố) v xng c (xng v) Biu hin ch yu l góy c xng ựi, xut hin mun thng sau 75 tui Loi LX ny liờn quan ti hai yu t quan trng l: gim hp thu calci, gim chc nng to ct bo dn ti cng cn giỏp th phỏt 1.1.2.2 Loóng xng th phỏt - LX th phỏt l loi LX tỡm thy nguyờn nhõn mt s bnh hoc iu tr mt s thuc gõy nờn nh: suy sinh dc, cng v thng thn, dựng ni tit t v thng thn kộo di, cng cn giỏp, cng giỏp, ri lon hp thu, thiu calci, bt ng di ngy, iu tr bng Heparin kộo di, c bit bnh tớnh viờm khp dng thp, viờm ct sng dớnh khp 1.1.3 C u trỳc ng v c ch nh sinh lo ng ng 1.1.3.1.Cu trỳc xng - Xng l mt mụ liờn kt c bit bao gm cỏc t bo xng v cht cn bn (bone matrix) - Cht cn bn ca mụ xng bao gm cỏc si collagen v cỏc mụ liờn kt khỏc giu cht glucoaminoglycin, cht cn bn cú th tr thnh calci húa Mụ xng cú xng c v xng xp Xng c c calci húa 80-90% lng xng Xng xp c calci húa 15-25% lng xng Xng c cú chc nng bo v cũn xng xp cú chc nng chuyn hoỏ - Cỏc t bo xng bao gm: + Hy ct bo: l t bo khng l a nhõn, cú nhim v tiờu xng + To ct bo: l t bo cú nhõn hỡnh thoi, cú nhim v sn sinh cỏc thnh phn ca nn xng (cỏc si collagen v cỏc cht nn), cú vai trũ quan trng quỏ trỡnh calci húa + Quỏ trỡnh to xng (bone formation) v hy xng (bone resorption) din theo c ch thay xng c bng xng mi Bỡnh thng hai quỏ trỡnh ny c trỡ mt cỏch cõn bng cho n khong 40 tui T tui ny tr lờn hy ct bo hot ng quỏ mc, hy xng cao hn to xng dn n gim lng xng theo thi gian, c bit giai on kinh gõy nờn tỡnh trng LX 1.1.3.2 Chu chuyn xng bỡnh thng Hỡnh 1.1 C ch chu chuyn ng ỡnh th ng: 04 pha [3] 1.1.4 Cỏc yu t nh h ng t i t ng - Tui: tui cng cao mt xng cng gim ngi gi cú s mt cõn bng gia to xng v hy xng Chc nng ca to ct bo b suy gim l mt nguyờn nhõn dn ti tỡnh trng mt xng tui gi Mt nguyờn nhõn th hai dn ti s mt xng ngi gi l s suy gim hp thu Calci rut v s gim tỏi hp thu calci ng thn Tham gia vo quỏ trỡnh hp thu calci rut cú vai trũ ca 1-25 dihydroxy cholecalciferon (tin cht ca 1-25 hydroxy cholecalciferon) mỏu c ng gim ch dinh dng, gim tip xỳc vi ỏnh sỏng mt tri [3] - Estrogen: nm 1940 Albright l ngi u tiờn ó tỡm thy c mi liờn h gia LX v gim chc nng ca bung trng ph n Sau ú nhiu kt qu nghiờn cu ó khng nh kt lun ca Albright Mc dự mt xng l hin tng sinh l xut hin sau tui 40 c hai gii, song r rng tc mt xng c nam v n l hon ton khỏc tui 70 cú ti 50% ph n sau kinh cú biu hin mt xng nam gii ch cú 25% cú biu hin mt xng tui 80 [5] S mt xng n xut hin sm hn t 15-20 nm so vi nam gii l hu qu ca s suy gim chc nng bung trng mt cỏch nhanh chúng [6] - Yu t dinh dng: dinh dng nh hng rt ln n tỡnh trng ca b xng Ch n khụng y calci s nh hng n s t c nh cao ca xng v s mt xng sau ny Mt nghiờn cu c tin hnh trờn 200 ph n Trung Quc 57 tui v c b sung ly sa giu calci mi ngy, kt qu cho thy nhúm nghiờn cu ung sa cú tc mt xng chm hn r rt so vi nhúm khụng ung sa [7] - Yu t cõn nng: nhng ph n nh cõn s mt xng xy nhanh hn v tn sut góy c xng ựi v xp t sng LX cao hn [8] Ngc li cõn nng cao l mt yu t bo v c th tỡnh trng mt xng thụng qua vic tng to xng v tng chuyn húa androgen ca tuyn thng thn thnh estron mụ m - Yu t chiu cao: nhng ngi cú tm vúc nh cú lng xng thp hn nờn d cú nguy c LX - Yu t ng: S gim ng nhng ngi ln tui c ng l yu t nguy c dn n s mt xng S ng ca cỏc c kớch thớch s to xng v tng lng xng Ngc li, s gim ng dn ti mt xng nhanh [9] - Cỏc yu t khỏc: s dng mt s thuc: glucocorticoid, heparin, di truyn, ung ru, hỳt thuc lỏ, tỡnh trng sinh u cú nh hng ti LX - Cỏc bnh l nh hng ti LX: cng giỏp, cng cn giỏp, cushing, ỏi thỏo ng, sau ct d dy, rut, ri lon tiờu húa kộo di, suy thn, x gan, suy giỏp, viờm khp mn tớnh: viờm khp dng thp, viờm ct sng dớnh khp 1.1.5 Triu chng hc ca LX Hu ht cỏc tỏc gi khng nh rng tỡnh trng LX thng tin trin thm lng mt thi gian di m khụng gõy mt triu chng no Trong nhiu trng hp biu hin u tiờn ca LX li l góy xng [5] Trờn thc t, triu chng c nng u tiờn ca LX cú th liờn quan n quỏ trỡnh xp t sng hoc góy xng ngoi vi Vi nhng biu hin: au lng, gim chiu cao, bin dng ct sng, au chúi góy xng ct sng v mt s v trớ khỏc Theo Riggs, triu chng thng gp nht LX l au ct sng gõy nờn tỡnh trng lỳn, xp cỏc t sng [10] - Trng hp au ct sng xp cỏc t sng cp tớnh: thng xut hin t nhiờn hoc liờn quan n gng sc hoc chn thng nh Biu hin bng au ct sng cp tớnh, phỏt t ngt khụng lan, khụng cú triu chng chốn ộp thn kinh kốm theo au gim r rt nm v gim dn ri bin mt vi tun au xut hin cú mt t sng mi b xp, hoc t sng ban u b xp nng thờm - Trng hp ó cú bin dng ct sng: biu hin thụng thng hn ca LX l au lng mn tớnh, õm , kộo di, vi kiu au c hc, rt khú xỏc nh thi im u tiờn xut hin triu chng au lng mn tớnh l hu qu ca ri lon t th ct sng Dn dn bnh nhõn gp nhiu t au mi trờn nn au ct sng mn tớnh V theo thi gian, bnh nhõn s xut hin s gim chiu cao, gự on lng, cú th ti mc cỏc xng sn cui cựng c sỏt vo xng chu - Góy xng: nhiu trng hp phỏt hin LX bnh nhõn ó cú bin chng góy xng, thng xut hin cú chn thng rt nh Cỏc v trớ góy xng thng gp l: u trờn xng ựi, xng cỏnh tay, u di xng cng tay, xng sn, xng chu v xng cựng 1.1.6 Chn oỏn lo ng ng: Trờn thc t lõm sng, vic chn oỏn tỡnh trng LX cú th da vo mt xng BMD (Tiờu chun vng) [4] [11] [12] 1.1.7 iu tr lo ng ng 1.1.7.1 Mc ớch iu tr loóng xng - Phũng nga góy xng, tỏi góy xng - Gi n nh v tng cng lng, sc mnh ca xng, ngn nga tỡnh trng mt cht khoỏng xng - Nõng cao cht lng cuc sng - Gim t vong góy xng loóng xng gõy nờn 1.1.7.2 Cỏc bin phỏp iu tr khụng dựng thuc - Tp th thao, hot ng th lc rt quan trng i vi vic cng c cht lng b xng - Cn m bo ch n giu calci sut cuc i Nu cn thit thỡ b sung calci vitamin D di dng thuc, trỏnh s dng thuc lỏ v ru - Bnh nhõn ó cú nguy c loóng xng thỡ phi trỏnh ngó - Khi cú bin dng ct sng cn eo tht lng c nh ct sng - Trỏnh lm dng nhng thuc gõy tỡnh trng loóng xng 1.1.7.3 iu tr bng thuc - Kt hp calci v vitamin D3 Trong mi phỏc , luụn phi cung cp calci trung bỡnh gam mi ngy Nu ch n khụng , cn cung cp calci di dng thuc Ngi nhiu tui nờn kt hp calci (1 gam/ ngy) v vitamin D3 (800 UI/ ngy) - Nhúm bisphosphonat L nhúm thuc cú hot tớnh khỏng hy xng vi s gim tiờu xng, lm chm chu trỡnh tõn to xng luụn kt hp vi calci v vitamin D Hin c coi l thuc cú hiu qu nht iu tr loóng xng Khi ch s Tscore < -2,5 nờn dựng nhúm bisphosphonat Cỏc thuc thng c ch nh iu tr: Alendronat (Fosamax), Acid zoledronic (Aclasta) - SERM (Seletive estrogen receptor modifiers) thuc iu hũa th th estrogen chn lc (Ralosifen, Bonmax, Evista) õy c coi nh tr liu hormone thay th song khụng phi hormon nờn trỏnh c cỏc nguy c ca hormon nh tng sinh, ung th ni mc t cung, ung th bung trng - Cỏc steroid tng ng húa Gm cỏc dn xut tng hp ca androgen testosterone (Durabulin) - Hormon cn giỏp trng (PTH 1-34): õy c coi l thuc u tiờn cú kh nng to xng (Forsteođ) Chng ch nh vi cỏc trng hp loóng xng cú nguy c ung th - Calcitonin: L thuc chng loóng xng nht cú tỏc dng gim au 10 1.2 Bnh viờm khp dng thp 1.2.1 i c ng - Lch s bnh Viờm khp dng thp (VKDT) l mt bnh t min, cú biu hin viờm mn tớnh mng hot dch ca khp m nguyờn nhõn cha c bit r Nhng c im chớnh ca bnh l tn thng cỏc khp nh v nh ngoi biờn ớt tn thng cỏc khp ln, cú tớnh cht i sng, cú cng khp bui sỏng S hy hoi mng hot dch khp mn tớnh cui cựng s dn n tn ph [13] Bnh VKDT ó c bit t lõu nhng gn õy mi cú s thng nht v tờn gi, tiờu chun chn oỏn v c ch bnh sinh Nm 1819, Brondie mụ t VKDT vi c im tin trin chm, nh hng ti nhiu khp v c cỏc gõn, dõy chng [14] Nm 1896, Bannatyne ln u tiờn mụ t c im hỡnh nh X quang cỏc khp VKDT, sau ny Steinbrocker mụ t chi tit hn Nm 1909, Nichols v Rchardson ó phõn bit viờm khp tng sinh vi viờm khp thoỏi húa khp S phỏt hin yu t dng thp bt u t gi thit ca Billings nm 1912 coi bnh VKDT l ỏp ng ca c th vi nhng tỡnh trng nhim trựng ti ch mn tớnh Nm 1940, Waaler v sau ú nm 1947 Rose ó chng minh gi thit ny phỏt hin yu t dng thp bng phn ng ngng kt hng cu cu [14] Nm 1958, Hi thp khp M tiờu chun chn oỏn bnh VKDT (ACR 1958: American Collegue of Rheumatology) gm 11 tiờu chun da vo lõm sng, hỡnh nh X quang, mụ bnh hc ca mng hot dch, yu t dch huyt n nm 1987, hi ny ó hon thin tiờu chun chn oỏn trờn, ci tin li v a tiờu chun (ARC 1987) m ngy c ng dng rng rói [14] [15] iu hn ch nht ca tiờu chun ny l khụng th ỏp dng i vi th mt khp 51 Cheung, T.C., Hunter, D., Bellamy, N., Brooks, P M., March, L and Sambrook, Corticosteroids, osteoporosis and the Australian rheumatologist Rheumatology, 1999 p 326-330 52 Sambrook, osteoporosis with low dose corticosteroids: contribution of underlying disease effects and discriminatory ability of ultrasound versus bone densitometry Rheumatology, 2001 28: p 1063-7 53 Jonathan D, A.M.D., william G, et al, Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroid induced osteoporosis Medicine, 1997: p 382-7 54 Nguyn Vn Tun , Nguyn ỡnh Nguyờn, (2007), Loóng xng: nguyờn nhõn ,chn oỏn , iu tr v phũng nga NXB Y Hc, p 13-30 55 J.A, k., ''Assessment of bone mass'', Textbook of osteoporosis 1996: p 71-105 56 E.V, K.J.A.M., Epidemiology of vertrbral osteporosis bone, 1992 13: p S1-S3 57 Lyles KW, e.a.N.E.J.M., Zoledronic Acid and Clinical Fractures and Mortality after Hip Fracture for the HORIZON Recurrent Fracture Trial N Engl J Med 2007 357: p 1799-1809 58 Leszczynski P, L.J.K., Mackicwicz S.H, Glucocorticosteroid inclued osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis 2000 57: p 108-110 BNH N NGHIấN CU Hnh chớnh _ H v tờn: tui: Mó s BA: _ Ngh Nghip: _ a ch: _ S in thoi liờn lc: _Tin s kinh: _ Thi gian mc bnh: _ S dng Corticoid: Thng xuyờn Khụng thng xuyờn Liu dựng (mg/ngy): _ Thuc iu tr loóng xng trc truyn: Thi gian iu tr: _ S khp sng : S khp au _ Luyn th dc thng xuyờn: Cú Khụng. _ V trớ xp lỳn t sng góy c xng ựi: Cú Khụng. _ Chiu cao: _ Chn oỏn lỳc vin: Cõn nng: BMI: Lõm sng Thụng s Trc Sau truyn truyn(N0) ngy(N1) Sau truyn ngy(N2) Sau truyn Sau truyn ngy(N3) ngy(N4) au CSTL au CS C St au xng khp Nhc u Góy xng mi Triu chng khỏc Thm khỏm ct sng V.A.S Bnh l khỏc kốm theo Cn lõm sng: Thụng s Trc truyn(T0) Sau truyn 12 thỏng(T1) o MX CSTL/ c X Ure Creatinin AST(GOT) ALT(GPT) VSS CRP X quang Cỏc din bin bt thng khỏc B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI INH NGC DNG ĐáNH GIá HIệU QUả Và tác dụng không mong muốn CủA ACID ZOLEDRONIC (ACLASTA) SAU NĂM ĐIềU TRị LOãNG XƯƠNg BệNH NHÂLN VIÊM KHớP DạNG THấP Chuyờn nghnh: Ni khoa Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS: TRN TH MINH HOA H NI 2013 LI CM N hon thnh lun ny tụi xin chõn trng cm n: ng y-Ban giỏm hiu, phũng o to sau i hc, b mụn Ni tng hp trng i hc Y H Ni ng y- Ban giỏm c, Phũng k hoch tng hp, Khoa C-XngKhp Bnh Vin Bch Mai ó to iu kin sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Vi tt c lũng kớnh trng v bit n sõu sc tụi xin trõn trng cm n PGS.TS Trn Th Minh Hoa, ngi thy luụn ng viờn diự dt, ginh nhiu thi gian qu bỏu, trc tip dy bo tụi v kin thc chuyờn mụn c ng nh hng dn giỳp tng bc trng thnh trờn ng nghiờn cu khoa hc v hon thnh lun Tụi xin trõn trng bit n PGS.TS Nguyn Th Ngc Lan; TS Nguyn Mai Hng; PGS.TS Nguyn Vnh Ngc; TS Nguyn Vn Hựng B mụn Ni-Trng Hc Y H Ni, Khoa C-Xng-Khp Bnh vin Bch Mai nhng ngi ó tn tỡnh ging dy v cho tụi kin thc chuyờn mụn, c ng nh giỳp tụi xut quỏ trỡnh thu thp s liu hon thnh lun Tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy, cụ hi ng chm lun ó cho tụi nhng kin qu bỏu lun c hon thin hn Tụi luụn bit n s giỳp tn tỡnh ca th cỏc bỏc s, y tỏ h l Khoa C-xng-Khp Bnh vin Bch Mai quỏ trỡnh tụi hc v nghiờn cu ti khoa Cui cựng cho tụi gi li cm n ti gia ỡnh, ngi thõn v bn bố Nhng ngi luụn bờn tụi, ng viờn chia s, ginh cho tụi nhng iu kin tt nht giỳp tụi yờn tõm hc v nghiờn cu H Ni , ngy 03 thỏng 10 nm 2013 BS: inh Ngc Dng LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l nghiờn cu ca tụi Cỏc s liu lun l cú tht, tụi thu thp v thc hin ti Bnh vin Bch Mai mt cỏch khoa hc v chớnh xỏc Kt qu nghiờn cu ca lun ny cha c ng ti trờn bt k mt hay mt cụng trỡnh khoa hc no Tỏc gi inh Ngc Dng DANH MC VIT TT BMD : Bone Mineral Density (Mt khoỏng xng) BMI : Body Mass Index (Ch s c th) CSTL : Ct sng tht lng CX : C xng ựi Cs : Cng s DXA : Dual Energy Xray Absorptiometry (Hp th tia X nng lng kộp) LX : Loóng xng MX : Mt xng SD : Standard Deviation ( lch chun) WHO : World Health Organization (T chc y t th gii) X : Xng ựi X : Trung bỡnh GC : Glucocorticoid VKDT : Viờm khp dng thp N : Ngy 1-> (N1-> N3) T : Nm T1-> T2 (nm th -> nm 2) MCL : Mu chuyn ln LMC : Liờn mu chuyn TGWard : Tam giỏc ward MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Bnh loóng xng 1.1.1 nh ngha loóng xng 1.1.2 Phõn loi loóng xng 1.1.3 Cu trỳc xng v c ch bnh sinh loóng xng 1.1.4 Cỏc yu t nh hng ti mt xng 1.1.5 Triu chng hc ca LX 1.1.6 Chn oỏn loóng xng: 1.1.7 iu tr loóng xng 1.2 Bnh viờm khp dng thp 10 1.2.1 i cng 10 1.2.2 Triu chng lõm sng v cn lõm sng 12 1.2.3 Chn oỏn xỏc nh bnh VKDT 14 1.2.4 Chn oỏn t tin trin ca bnh 14 1.2.5 iu tr 15 1.3 Mi liờn quan gia bnh viờm khp dng thp v loóng xng 16 1.4 Cỏc nghiờn cu nc v th gii v LX bnh viờm khp dng thp 17 1.5 Acid zoledronic iu tr loóng xng 18 1.5.1 Cụng thc húa hc, c tớnh sinh hc, c ch tỏc dng 18 1.5.2 Ch nh iu tr 21 1.5.3 Chng ch nh 21 1.5.4 Liu lng v cỏch dựng 21 1.5.5 Cỏc tỏc dng khụng mong mun 22 1.6 Cỏc nghiờn cu s dng acid zoledronic iu tr bnh loóng xng v ngoi nc 23 1.6.1 Cỏc nghiờn cu s dng acid zoledronic nc 23 1.6.2 Cỏc nghiờn cu s dng acid zoledronic nc ngoi 24 CHNG I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 27 2.1 i tng nghiờn cu 27 2.1.1 Tiờu chun chn bnh nhõn nghiờn cu 27 2.1.2 Tiờu chun loi tr 28 2.1.3 C mu v cỏch chn mu: 28 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 2.2.1 Thit k nghiờn cu: 28 2.2.2 Ni dung nghiờn cu 28 2.2.3 Cỏc ch tiờu nghiờn cu c th nh sau: 28 2.2.4 Cỏc bc tin hnh nghiờn cu 30 2.2.5 Cỏc ch s dựng nghiờn cu 31 2.3 X l s liu 34 2.4 o c nghiờn cu 34 CHNG KT QU NGHIấN CU 35 3.1 c im chung ca i tng nghiờn cu (n=32) 35 3.1.1 c im v tui 35 3.1.2 c im v gii 36 3.1.3 c im v ch s BMI 36 3.1.4 c im v giai on bnh VKDT 37 3.1.5 c im v thi gian mc bnh 37 3.1.6 c im mt xng bnh nhõn VKDT 38 3.1.7 Liờn quan gia mt xng bnh nhõn VKDT v mt s yu t 39 3.2 Hiu qu ca Aclasta iu tr loóng xng VKDT sau 01 nm iu tr 44 3.2.1 Hiu qu mt xng sau nm iu tr 44 3.2.2 Hiu qu mt xng so vi tui sau nm iu tr 45 3.2.3 Thay i mt xng nhúm bnh nhõn s dng corticoid sau nm iu tr Aclasta 47 3.2.5 Hiu qu gim au theo thang im au VAS 49 3.3 Biu hin khụng mong mun v lõm sng v cn lõm sng quỏ trỡnh truyn tnh mch Aclasta 50 3.3.1 Cỏc biu hin tỏc dng khụng mong mun ton thõn 50 3.3.2 Cỏc biu hin lõm sng khỏc 52 3.3.3 Cỏc xột nghim cn lõm sng 52 CHNG BN LUN 54 4.1 C IM NHểM BNH NHN NGHIấN CU 54 4.1.1 i tng nghiờn cu 54 4.1.2 Phng phỏp nghiờn cu 56 4.2 Mt xng v biu hin loóng xng bnh nhõn nghiờn cu 57 4.2.1 Mt xng trung bỡnh ti v trớ ct sng tht lng v c xng ựi 57 4.2.2 Mt xng trung bỡnh ct sng tht lng v c xng ựi so vi tui 58 4.2.3 nh hng ca thi gian mc bnh 59 4.2.4 Cỏc yu t liờn quan n s dng glucocorticoid (GC) 59 4.3 Hiu qu ca Acid Zoledronic (Aclasta) iu tr loóng xng bnh nhõn VKDT sau 01 nm iu tr 62 4.3.1 Hiu qu mt xng trung bỡnh (g/cm2) ti CSTL 62 4.3.2 Hiu qu mt xng trung bỡnh (g/cm2) ti CX 63 4.3.3 Hiu qu mt xng CSTL v CX tớnh theo T-score 64 4.3.4 Hiu qu ci thin mt xng ti ct sng tht lng v c xng ựi theo T-score sau nm truyn Aclasta vi tui 65 4.3.5 Hiu qu ci thin mt xng ti ct sng tht lng v c xng ựi sau nm truyn Aclasta vi tui 66 4.3.6 Hiu qu mt xng CSTL v CX nhúm s dng GC hng ngy (mg/24h) 66 4.3.7 Hiu qu mt xng CSTL v CX qua DAS28-CRP 67 4.3.8 Hiu qu sau nm iu tr s bnh nhõn gim mt xng theo Tscore 67 4.3.9 Hiu qu sau nm truyn acid zolendronic (Aclasta) vi góy c xng ựi-lỳn xp t sng 68 4.3.10 Hiu qu gim au theo thang im VAS 68 4.4 Biu hin khụng mong mun quỏ trỡnh truyn thuc 69 KT LUN 72 TI LIU THAM KHO DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo BMI 36 Bng 3.2 Phõn b bnh nhõn theo giai on bnh steinbroker 37 Bng 3.3 Phõn b bnh nhõn theo thi gian mc bnh 37 Bng 3.4 Mt xng (g/cm2) CSTL v CX so vi DAS28-CRP 38 Bng 3.5 Mt xng (g/cm2) CSTL 38 Bng 3.6 Mt xng (g/cm2) CX 39 Bng 3.7 Mt xng (g/cm2) CSTL v CX so vi tui 39 Bng 3.8 Mt xng CSTLv CX ( theo T-score) 40 Bng 3.9 Mt xng (g/cm2) CSTL v CX so vi thi gian mc bnh 40 Bng 3.10 Mt xng CSTL v CX so vi thi gian mc bnh 41 Bng 3.11.Thay i mt xng (g/cm2) CSTL v CX vi liu corticoid 41 Bng 3.12 Thay i mt xng ( tớnh theo T-score) CSTL v CX so vi liu corticoid 42 Bng.3.13.Thay i mt xng (g/cm2) CSTL v CX so vi tỡnh trng s dng corticoid 42 Bng 3.14 Tin s góy c xng ựi lỳn xp t sng 43 Bng 3.15 V trớ lỳn xp t sng tht lng 43 Bng 3.16 Mt xng (g/cm2) ti CSTL sau nm iu tr 44 Bng 3.17 Mt xng (g/cm2) ti CX sau nm iu tr Aclasta 44 Bng 3.18 Mt xng (g/cm2) CSTL v CX so vi tui sau truyn Aclasta nm 45 Bng 3.19 S thay i mt xng (g/cm2) nhúm bnh nhõn s dng corticoid sau truyn Aclasta nm 47 Bng 3.20 Thay i mt xng( tớnh theo T-score) CSTL v CX nhúm bnh nhõn s dng corticoid sau truyn Aclasta nm 47 Bng 3.21 Thay i mt xng (g/cm2) CSTL v CX qua DAS-28 s dng CRP sau truyn Aclasta nm 48 Bng 3.22.Tỡnh trng góy xng mi sau nm truyn: 49 Bng 3.23 T bo mỏu ngoi vi 52 Bng 3.24 c im chc nng thn, men gan mỏu 53 DANH MC BIU Biu 3.1: Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui 35 Biu 3.2 Phõn b bnh nhõn theo gii 36 Biu 3.3 Phõn b mt xng theo T-score 45 Biu 3.4 Thay i mt xng nh (tớnh theo T-score) CSTL so vi tui sau truyn Aclasta sau nm 46 Biu 3.5 Thay i mt xng nh (tớnh theo T-score) CX so vi tui sau truyn Aclasta sau nm 46 Biu 3.6 Ci thin mc loóng xng CSTL v CX theo phõn loi ca WHO 48 Biu 3.7 Thang im au VAS trc v sau ln truyn tnh mch Aclasta 49 Biu 3.8 Biu hin st xut hin ngy sau truyn Aclasta ln truyn v ln truyn 50 Biu 3.9 au xng khp xut hin ngy sau truyn Aclasta ln truyn v ln truyn 51 Biu 3.10 au u xut hin ngy sau truyn Aclasta ln truyn v ln truyn 51 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 C ch chu chuyn xng bỡnh thng Hỡnh 2.1 Acid zoledronic 30 Hỡnh 2.2: Thc o thang im V.A.S 32 Hỡnh 2.3 o MX bng phng phỏp DXA (Hologic) 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của Acid Zoledronic (Aclasta) sau 1 năm điều trị loãng xương ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn