Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc quảng bình

111 340 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 23:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LỆ THÚY Hà Nội – 2013 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình” công trình nghiên cứu thực cá nhân tác giả; tích hợp trình nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình trình học tập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh điển, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy Các số liệu kết luận văn trung thực, đánh giá, kiến nghị đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết trên./ Tác giả Nguyễn Đức Đồng Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy suốt trình viết hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô giáo Hội đồng khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Kinh tế Quản lý, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Học viên Nguyễn Đức Đồng Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN - i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT -v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ - vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng -5 1.1.3 Quy trình tín dụng ngân hàng -6 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM -8 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng -8 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Các tiêu định lượng -9 1.2.3.2 Các tiêu định tính 12 1.2.4 Nguyên nhân gây RRTD - 13 1.2.4.1 Nguyên nhân thuộc ngân hàng - 13 1.2.4.2 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay 14 1.2.4.3 Những nguyên nhân bất khả kháng - 14 1.2.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 15 1.2.5.1 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng ngân hàng 15 1.2.5.2 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng kinh tế - 16 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng - 16 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động NHTM 16 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3.1.1 Thiết lập môi trường rủi ro tín dụng phù hợp 18 Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 iii Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1.3.1.2 Thực theo quy trình cấp tín dụng hợp lý - 19 1.3.1.3 Duy trì quy trình đo lường,kiểm soát quản trị tín dụng phù hợp 20 1.3.1.4 Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng - 21 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng - 21 1.3.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 21 1.3.3.2 Phân tích hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng - 22 1.3.3.3 Xử lý rủi ro tín dụng 28 1.4 Kết luận chương - 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH (BIDV BẮC QUẢNG BÌNH) - 31 2.1 Giới thiệu BIDV Bắc Quảng Bình 31 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình - 31 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.3 Mô hình tổ chức máy BIDV Bắc Quảng Bình - 34 2.2 Hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Quảng Bình năm qua - 35 2.3 Thực trạng quản trị Rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình - 40 2.3.1.Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Bắc Quảng Bìnhh 40 2.3.2.Thực trạng quản trị Rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình - 43 2.3.2.1Thực trạng máy tổ chức quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình 43 2.3.2.2.Thực trạng quy trình tín dụng, sách tín dụng nhằm quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình - 46 2.3.2.3 Các tiêu phản ánh kết quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bìn 56 2.3.3 Đánh gía thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 67 2.3.3.1 Những kết đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng 67 2.3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - 68 2.4 Kết luận chương - 77 Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 iv Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 79 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình thời gian tới - 79 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng an toàn hiệu BIDV Bắc Quảng Bình - 79 3.1.2 Yêu cầu quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình - 81 3.2 Giải pháp quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình - 83 3.2.1 Xây dựng sách cho vay hợp lý - 83 3.2.2 Xây dựng văn hoá quản trị rủi ro tín dụng 84 3.2.3 Đa dạng hoá danh mục cho vay 85 3.2.4 Giải pháp phòng ngừa rủi ro - 85 3.2.4.1Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 86 3.2.4.2Quản lý giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay - 88 3.2.4.3Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nôi 90 3.2.5 Giải pháp hạn chế, bù đắp có rủi ro xảy - 91 3.2.5.1Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 91 3.2.5.2Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phòng 92 3.2.5.3Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay 92 3.2.6 Giải pháp nhân - 93 3.3 Một số kiến nghị - 95 3.3.1 Kiến nghị NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - 95 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước 99 3.4 Kết luận 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 v Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 10 NQH Nợ hạn 11 QHKH Quan hệ khách hàng 12 RRTD Rủi ro tín dụng 13 QTTD Quản trị tín dụng 14 TCTD Tổ chức tín dụng 15 TDN Tổng dư nợ 16 TSĐB Tài sản đảm bảo 17 QLRR Quản lý rủi ro 18 TDNH Tín dụng ngân hàng 19 NHTW Ngân hàng trung ương 20 PGĐ Phó Giám đốc 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 HĐQT Hội đồng quản trị 23 BIDV Bắc QB Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 vi Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động BIDV Bắc Quảng Bình 44 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ BIDV Bắc Quảng Bình từ 2010- 2012 48 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề BIDV Bắc Quảng Bình 20102012 49 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ BIDV Bắc Quảng Bình 65 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp phân loại nợ BIDV Bắc Quảng Bình năm 20102012 69 Bảng 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế 71 Bảng 2.7: Cơ cấu nợ xấu theo lĩnh vực kinh tế 73 Bảng 2.8: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chi nhánh 75 Bảng 2.9: Tỷ lệ dư nợ có Tài sản bảo đảm Chi nhánh 76 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức máy BIDV Bắc Quảng Bình ( Mô hình TA2) 42 Sơ đồ 2.2: Quy trình tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 50 Biểu 2.1: Tăng trưởng dư nợ- Huy động - Tổng tài sản 44 Biểu 2.2: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 47 Biểu 2.3: Tình hình dư nợ BIDV Bắc Quảng Bình 48 Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 vii Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, đặc biệt NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình (BIDV Bắc Quảng Bình) nói riêng Tuy vậy, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro Hậu rủi ro tín dụng thường gây ảnh hưởng xấu ngân hàng: tăng thêm chi phí ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu tình hình tài uy tín ngân hàng Nếu rủi ro mức độ lớn, làm phát sinh rủi ro rủi ro khả toán, làm cho ngân hàng đến bờ vực phá sản, tạo nên hiệu ứng dây chuyền bất lợi lĩnh vực Ngân hàng Rủi ro hoạt động tín dụng tránh khỏi, tồn khách quan với tồn hoạt động tín dụng xảy nguyên nhân chủ quan khách quan Vì vậy, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy Trong năm qua, hoạt động tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình đạt thành tựu không nhỏ đóng góp vào phát triển chung kinh tế đất nước BIDV Bắc Quảng Bình quan tâm tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào tính hiệu hoạt động tín dụng, quy trình tín dụng thực ngày gần với chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu tổng dư nợ BIDV Bắc Quảng Bình tồn mức cao Việc phân tích đánh giá khách hàng nhiều bất cập, chưa hỗ trợ hiệu cho việc định cho vay thu hồi nợ vay Nguyên nhân tình trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng chưa thực tốt, rủi ro tín dụng chưa xác định, đo lường, đánh giá kiểm soát cách chặt chẽ, chưa thực phù hợp với thông lệ quốc tế yêu cầu hội nhập Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, tác giả mạnh dạn lựa chọn thực đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình” với mong muốn tiếp tục trình nghiên cứu đưa giải pháp hữu hiệu, quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình nói riêng hệ thống NHTM nói chung nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHTM điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Mục đích nghiên cứu Đề tài làm rõ vấn đề lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Khảo sát đánh giá dạng rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng gặp phải Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận, thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình Đánh giá hoạt động quản trị RRTD giai đoạn 2010 - 2012 Phương pháp nghiên cứu Trên tảng vật biện chứng vật lịch sử tác giả sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp gián tiếp: Phân tích, thống kê, tổng hợp… - Phương pháp trực tiếp: Điều tra, vấn Những đóng góp luận văn - Đối với công tác quản lý nhà nước: Kết nghiên cứu đề tài tư liệu để nhà nước hoàn thiện sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng NHTM có biện pháp giám sát thích hợp NHTM hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: Yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm công trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa… Trên thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay thiên tai gây Công ty Bảo hiểm BIDV toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất Hoàn thiện mặt pháp lý tài sản đảm bảo tiền vay để thuận lợi xử lý tài sản bảo đảm nguồn thu nợ thứ hai RRTD xảy Qua xử lý số tài sản bảo đảm tiền vay cho thấy sở hữu tài sản không rõ ràng, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc bán tài sản khó khăn (cơ quan công chứng không chịu công chứng hợp đồng, người mua e ngại…) Nguyên nhân tình trạng khách hàng ngại tốn chi phí nên không đăng ký sở hữu tài sản (đặc biệt nhà xưởng, công trình đất), chi nhánh không đôn đốc khách hàng hoàn thiện thủ tục tài sản bảo đảm, việc đăng ký sở hữu tài sản đất gặp nhiều khó khăn thủ tục…nên nhiều tài sản đất, đặc biệt nhà xưởng, công trình xây dựng đất chấp Chi nhánh chưa có giấy tờ sở hữu tài sản Do hồ sơ bảo đảm tiền vay khôn g đầy đủ, gây khó khăn cho trình xử lý tài sản thu hồi nợ Để giảm rủi ro mặt pháp lý, cần thỏa thuận việc hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau dự án hoàn thành điều kiện tín dụng, đồng thời thực nghiêm túc công tác kiểm tra, liên tục rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản bảo đảm 3.2.6 Giải pháp nhân Hiện nay, tồn số cán tín dụng ngân hàng nói chung BIDV Bắc Quảng Bình nói riêng có hiểu biết mơ hồ nguyên tắc, quy định tín dụng NHNN ngân hàng mình, họ giải hồ sơ tín dụng theo kinh nghiệm chuyển giao theo suy luận riêng Đây thực trạng đáng lo ngại mà lãnh đạo ngân hàng cần đặc biệt lưu ý hoạt động tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 96 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hạn chế cán khả năng, kiến thức làm cho hoạt động quản trị RRTD trở nên không hiệu quả, làm rối loạn cho hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quản trị RRTD cách sử dụng người yếu tố tiên vận hành chế quản trị RRTD Một mô hình RRTD có hoàn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người cụ thể để vận hành mô hình bị hạn chế lực không đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa RRTD Một số nội dung giải pháp là: - Lựa chọn cán có lực, có trình độ chuyên môn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Vì cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh BIDV Bắc Quảng Bình tương lai Tình trạng kế hoạch tuyển dụng cán công tác tín dụng không hợp lý thời gian qua, thực tế dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng cán trước yêu cầu mở rộng quy mô để nâng cao lực cạnh tranh BIDV Bắc Quảng Bình - Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Tăng cường công tác đào tạo, tái đào đạo, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày, đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt quy hoạch để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu công việc mà cán thực Các quy định khen thưởng kỷ luật phải thống phải thực nghiêm túc triệt để Nhờ Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 97 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán có liên quan - Thực luân chuyển cán quản trị khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý công việc nhanh chóng Định kỳ tháng lần chi nhánh nên tổ chức kiểm tra, đánh giá lại trình độ cho cán tín dụng Nếu kết không đạt, cán tín dụng bị trừ lương, thưởng Ngân hàng nên khoán triệt để đến cán để nâng cao trách nhiệm cán việc mở rộng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi to vào kết đạt để trả lương 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ™ Xây dựng cấu tổ chức quản trị rủi ro có hiệu Để nâng cao chất lượng tín dụng thông qua tăng cường khả phản biện tín dụng phận thẩm định tín dụng độc lập, nâng tính hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát phận kiểm tra nội bộ, cần xây dựng phận quản trị RRTD, phận kiểm tra nội độc lập, có đầy đủ thẩm quyền tách biệt lợi ích với Chi nhánh Đồng thời máy tổ chức phải đảm bảo tiết giảm thủ tục hành chính, thời gian xử lý hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng, không làm nhiều thời gian cho trình cấp tín dụng Do đề xuất giải pháp xây dựng máy tổ chức cấp tín dụng sau: - Không thành lập Phòng Quản trị RRTD Chi nhánh mà thiết lập Phòng Quản trị RRTD khu vực trực thuộc Hội sở để thực thi chức khu vực quản trị Việc thành lập đảm bảo tính độc lập khách quan định tín dụng khả kiểm tra kiểm soát phận quản trị RRTD Đồng thời việc đặt khu vực giúp cho Phòng quản trị RRTD có điều kiện nắm bắt đặc điểm, tình hình địa phương thị trường nhằm giải kịp thời yêu cầu Chi nhánh rút ngắn thời gian xử lý công việc Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 98 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Trong phạm vi phân quyền, phòng quản lý rủi ro khu vực xem xét phê duyệt trường hợp vượt thẩm quyền Chi nhánh Để không tạo nên tầng nấc trung gian gây ảnh hưởng đến tốc độ giải hồ sơ, khoản vay vượt thẩm quyền Phòng Quản lý rủi ro khu vực trình thẳng lên cấp phê duyệt cao (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Hội đồng tín dụng TW) ™ Đổi đại hệ thống quản lý thông tin tín dụng Để nâng cao chất lượng công tác quản trị RRTD, đưa định đắn cho vay cần phải có thông tin đầy đủ, xác, khách quan BIDV cần quan tâm đến vấn đề tiếp cận, thu thập xử lý thông tin, cụ thể công tác thiết lập hệ thống thông tin nội công việc khai báo đầy đủ, xác kịp thời thông tin yêu cầu phân hệ thông tin khách hàng phân hệ tín dụng Các thông tin thu thập từ nguồn thông tin như: Nguồn cung cấp thông tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro, trung tâm thông tin tín dụng từ nguồn khác (từ ngân hàng bạn, thông tin báo chí, Internet) để biết quan hệ vay vốn doanh nghiệp khứ Thông tin tài phi tài từ nội doanh nghiệp cán tín dụng chi nhánh thu thập trực tiếp từ khách hàng vay sở để đưa đánh giá đầy đủ doanh nghiệp Để có nguồn thông tin thật khách quan không mang tính đối phó từ doanh nghiệp, đòi hỏi nhân viên tín dụng phải có kỹ giao tiếp khéo léo nhạy bén Nguồn thông tin lấy từ đối tượng có quan hệ với doanh nghiệp đối tác đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp, từ nhà cung ứng, tiêu thụ sản phẩm Qua đó, BIDV Bắc Quảng Bình biết vấn đề toán, chất lượng, số lượng sản phẩm tin cậy, uy tín khách hàng doanh nghiệp ™ Chú trọng việc xây dựng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ Một là, tăng cường đầu tư, phát triển hệ thống kênh giao dịch toán mà ngân hàng triển khai như: ATM, Telephone Banking, Home Banking,… Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 99 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đảm bảo cho khách hàng thực hầu hết giao dịch, từ việc tra cứu thông tin đến kiểm tra nhật ký tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ mới, toán giao dịch khác liên quan đến thẻ, đồng thời hệ thống giao dịch phải xây dựng sở bảo mật, an toàn - Có chiến lược đầu tư cập nhật công nghệ, máy móc tiên tiến, đại, liên kết thông tin quốc tế,… cho phù hợp với thực tiễn ngành, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến viễn thông để cải thiện sở hạ tầng cho sản phẩm ngân hàng, đặc biệt dịch vụ toán điện tử, hệ thống thông tin quản lý toán điện tử liên ngân hàng nhằm tăng cường khả hội nhập vào thị trường tài quốc tế - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam cần có chiến lược hợp tác hiệu với NHTM khác phát triển công nghệ, cho NHTM sử dụng công nghệ nhau, đồng thời ngân hàng cập nhật kịp thời thông tin khách hàng vay vốn, từ ngân hàng đánh giá phân nhóm khách hàng cách xác Hai là, Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam cần tiếp tục tích lũy tập trung vốn cho đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng đại Vốn điều kiện tiên giúp ngân hàng đổi đại hóa công nghệ ngân hàng Vì nâng cao vốn tự có hiệu hoạt động kinh doanh giải pháp có tính cấp bách đảm bảo tích lũy vốn cho đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng Ba là, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin ngân hàng: số lượng cán ngân hàng có đủ trình độ để vận hành bảo trì hệ thống công nghệ thông tin đại ngân hàng hạn chế Nếu tập trung đầu tư đổi công nghệ mà không quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán am hiểu công nghệ thông tin dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, hiệu sử dụng công nghệ thấp Do đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên làm công tác tin học vừa phải ứng phó với thực tế trước mắt, vừa phải có tính chiến lược lâu dài, đảm bảo cho phát triển công nghệ ngân hàng ™ Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam cần tăng quyền tự chủ cho Chi nhánh Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 100 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Để nhằm mở rộng hoạt động chi nhánh năm tới, nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh so với ngân hàng khác địa bàn Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam cần tăng quyền tự chủ cho chi nhánh hoạt động nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Như việc tăng hạn mức cho vay, dư nợ cho vay khách hàng Đối với dự án lớn, đề nghị Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất hợp lý ™ Thực hỗ trợ cho chi nhánh việc đào tạo, bồi dưỡng cán Hình thức hỗ trợ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán chỗ; mời chuyên gia, người có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực tín dụng ngân hàng để tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi học tập nhằm cao kiến thức chuyên môn kinh nghiệm cho cán tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam hỗ trợ kinh phí, cử cán học trường đại học, trung tâm nghiên cứu kinh tế, khoa học nước Cung cấp đầy đủ tư liệu, văn quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn quy định khác có liên quan Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam để cán tín dụng tự tham khảo nghiên cứu 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ™ Hoàn thiện văn pháp quy Văn pháp quy tạo hành lang pháp lý cho hoạt động NHTM Tuy nhiên thực tế tồn nhiều bất cập trình áp dụng thực thi Để khắc phục tình trạng này, NHNN cần bổ sung sửa đổi theo nội dung đổi nội dung phương pháp tra tra NHNN theo hướng đưa quyền đánh giá kiểm soát hoạt động cho vay NHTM thành nội dung quan trọng công tác tra, giám sát Ngân hàng Nghiên cứu ban hành quy chế mẫu, điều lệ mẫu tổ chức, hoạt động kiểm toán nội doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính thống thực Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 101 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hoàn thiện hai luật, Luật NHNN, Luật TCTD nhằm khắc phục tình trạng mâu thuẫn đưa vào áp dụng Xây dựng chế phối hợp, chia sẻ thông tin NHTM nước nước để nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam ™ Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát NHNN Những thay đổi môi trường hoạt động ngân hàng kèm theo yêu cầu đổi quan quản lý, giám sát ngân hàng để theo kịp phát triển hệ thống ngân hàng bảo đảm quản lý, giám sát hữu hiệu TCTD Để đảm bảo trì phát triển hệ thống Tài vững mạnh cần phải đổi công tác tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước theo giải pháp đồng sau: Một là, hoàn thiện môi trường pháp lý tra, giám sát ngân hàng nhằm thúc đẩy đổi mô hình tổ chức hoạt động hệ thống tra, giám sát ngân hàng từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Hai là, đổi phương pháp, quy trình tra, giám sát ngân hàng đôi với hoàn thiện quy định an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng dựa sở ứng dụng công nghệ tiên tiến nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu Ủy ban Giám sát ngân hàng Basel chuẩn mực quốc tế giám sát ngân hàng Basel I, bước tiến tới thực nguyên tắc, chuẩn mực theo Hiệp ước vốn (Basel II) Tập trung nâng cao lực NHNN việc cảnh báo xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng; triển khai phương pháp tra, giám sát dựa sở rủi ro; kết hợp chặt chẽ giám sát từ xa tra chỗ, giám sát an toàn vi mô với giám sát an toàn vĩ mô Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro gây tổn thất tài chính, phương châm hoạt động tra, giám sát ngân hàng phải lấy cảnh báo, phát sớm, phòng ngừa rủi ro, vi phạm làm trọng tâm thay dựa vào việc tra chỗ theo tính tuân thủ để phát sai phạm xảy tổn thất Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 102 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hữu Tăng cường phối hợp quan tra, giám sát ngân hàng với quan tra, giám sát tài phi ngân hàng nước, quan giám sát tài nước để bước triển khai hình thức giám sát hợp TCTD hoạt động đa năng, tập đoàn tài - ngân hàng giám sát chặt chẽ TCTD nước hoạt động Việt Nam Ba là, nâng cao lực đội ngũ tra viên ngân hàng thông qua công tác cán tuyển dụng, xếp cán bộ, sách đãi ngộ biện pháp khuyến khích khác, đặc biệt coi trọng đào tạo kiến thức, kỹ nghiệp vụ, phương pháp tra, giám sát ngân hàng theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế ™ Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay cần phải có thông tin khách hàng để có định cho vay đắn Hoạt động tín dụng muốn đạt hiệu cao, an toàn cần phải có hệ thống thông tin phục vụ công tác tín dụng kinh doanh Ngân hàng, ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước sớm cho chủ trương xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng mà sau trở thành hệ thống thông tin tín dụng (gọi tắt CIC) Ngân hàng Hệ thống CIC phần cải thiện tình trạng thiếu thông tin tín dụng phục vụ công tác cho vay Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Tuy nhiên, CIC phải đương đầu với nhiều khó khăn việc thu thập xử lý thông tin Việc thu thập cập nhật thông tin biến động CIC thực chưa có hiệu Các số liệu cập nhật không kịp thời, độ tin cậy thấp khiến cho Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thường sử dụng thường sử dụng tài liệu CIC cung cấp Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng là: thông tin CIC phần lớn doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cung cấp Thông tin thường phản ánh sai lệch doanh nghiệp chưa thực đầy đủ pháp lệnh kế toán thống kê, việc cung cấp thông tin không kịp thời làm cho thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với vay khách Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 103 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hàng mà có bí mật thông tin khách hàng mà biết để đảm bảo quyền lợi cho Chính vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần sớm có giải pháp để hoạt động trung tâm phát huy hiệu Cần bắt buộc Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng tham gia vào hoạt động hệ thống CIC, coi quyền lợi nghĩa vụ ™ Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng - Việc xử lý tài sản đảm bảo qua trung tâm đấu giá khởi kiện tòa án thời gian qua gây khó khăn, tốn nhiều thời gian gây không trở ngại cho NHTM Vì thế, để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD nói chung cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình nói riêng việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn cho vay ngân hàng, Nhà nước cần cải cách quy trình giải thủ tục tố tụng có liên quan đến xử lý nợ hạn tiến hành nhanh, đơn giản, triệt để đồng thời quy trình xử lý tài sản đảm bảo cần phải tinh giản như: ngân hàng nộp hồ sơ khởi kiện đầy đủ hợp lệ tòa án nên tiến hành giải xử lý nhanh chóng hồ sơ khởi kiện khoảng thời gian định để ngân hàng phép xử lý tài sản định tòa án có hiệu lực TCTD chủ động việc lựa chọn hình thức phát tài sản mà không cần phải qua thi hành án kéo dài - Đối với việc quản lý doanh nghiệp, Nhà Nước cần ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc tất doanh nghiệp quan kiểm toán phải chịu trách nhiệm độ xác, tính minh bạch việc kiểm toán, giúp phản ánh trung thực tình hình tài doanh nghiệp Từ giúp ngân hàng có sở đánh giá khả tài doanh nghiệp để có định đầu tư đắn, hạn chế rủi ro - Chính phủ cần hoàn chỉnh đề án nghiên cứu cải tiến cách định giá tài sản đảm bảo việc xem xét khung giá quyền sử dụng đất cho phản ánh Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 104 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giá thị trường xây dựng đội ngũ cán chuyên trách việc đánh giá bất động sản Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 105 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trên sở nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình từ năm 2010 đến nay, định hướng quản trị rủi ro tín dụng năm tới, chương tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn Để quản trị rủi ro tín dụng tốt, trước tiên cần phải biết định hướng phát triển chung Chi nhánh tổng thể kinh tế nói chung Xác định phương hướng, nhiệm vụ cho kế hoạch phát triển, đồng thời đề giải pháp để thực kế hoạch Trên sở đó, Chi nhánh có định hướng quản trị rủi ro tín dụng Để quản trị rủi ro tín dụng ngày tốt, góp phần vào việc giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng, tác giả đưa số giải pháp bản, thiết thực, giải pháp cần thực cách đồng Bên cạnh đó, cần có hỗ trợ Chính phủ, Ngân hàng nhà nước quan hữu quan thông qua biện pháp cụ thể nêu giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình phát triển hoạt động kinh doanh nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 106 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội KẾT LUẬN Trong xu toàn cầu hóa nay, vấn đề hội nhập tất yếu Trong điều kiện NHTM không huyết mạch kinh tế quốc dân mà mang vận hội vươn rộng khu vực giới Đó đòi hỏi NHTM phải nâng cao sức cạnh tranh, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, công tác quản trị quản trị ngân hàng theo quy chuẩn quốc tế, đặc biệt công tác quản trị RRTD phải thực thường xuyên, liên tục, tăng cường chất lượng hiệu quả, có đáp ứng yêu cầu đặt đặt tổ chức tài trung gian Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu với lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Hệ thống hoá làm rõ lý luận tín dụng, RRTD, quản trị RRTD nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro số ngân hàng nước Thứ hai: Phân tích đánh giá cách sâu sắc, xác công tác quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình, rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình Thứ ba: Luận văn đưa giải pháp quản trị RRTD BIDV Bắc Quảng Bình số kiến nghị Nhà nước, Bộ ngành liên quan tầm vĩ mô vi mô nhằm hạn chế RRTD, nâng cao hiệu kinh doanh an toàn hoạt động Qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả hy vọng luận văn có đóng góp định việc hạn chế RRTD BIDV Bắc Quảng Bình nói riêng NHTM nói chung Quản trị RRTD vấn đề phức tạp, thời gian nghiên cứu hạn hẹp, luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn quan tâm đến vấn đề để hoàn Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 107 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thiện công trình nghiên cứu cấp độ cao hơn, bổ sung nhận thức lý luận thực tiễn công tác quản trị RRTD NHTM nay./ Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 108 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox (1997), nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Ts Hồ Diệu (2001), giáo trình tín dụng ngân hàng, nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Edward w.reed & Edward k.gill (1993), ngân hàng thương mại, nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Fredric s.mishkin (2001), tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Ths Lê Đình Hạc (2004), “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, tạp chí ngân hàng, (số 12), tr 28 – 30, Hà Nội Pgs.Ts Lưu Thị Hương (1998), Giáo trình tài doanh nghiệp, nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Peter s.rose (2001), quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất Tài 2001, Hà Nội Ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Bắc Quảng Bình (2010; 2011; 2012), Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng TMCP ĐT&PT tỉnh Quảng Bình năm 2010-2012,Quảng Bình Ngân hàng TMCP ĐT&PT chi nhánh Bắc Quảng Bình (2010; 2011; 2012), Bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2010-2012 BIDV Bắc Quảng Bình 10 Ngân hàng TMCP ĐT & PT chi nhánh Bắc Quảng Bình (2005), Sổ tay tín dụng BIDV 11 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2010), Sổ tay tra, giám sát ngân hàng sở rủi ro, Hà Nội 12 Ts Tô Kim Ngọc (2004), giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 109 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 13 Pgs.Ts Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), giáo trình lập dự án đầu tư, nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 14 Pgs Mai Siêu, Ts Đào Minh Phúc Nguyễn Quang Tuấn (1998), Cẩm nang quản trị tín dụng ngân hàng, nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 15 Pgs.Ts Nguyễn Văn Tiến (2005), quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Đức Đồng Khóa 2011-2013 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc quảng bình , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc quảng bình , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc quảng bình , CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH

Từ khóa liên quan