QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

3 1,281 48
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2013, 01:27

Nguyen Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province Stress Tập hợp các quy tắc tìm trọng âm từ I/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, reason, pardon, accent/dấu nhấn, absent II/ Các từ hai vần có tiếp đầu ngữ hoặc tiếp vị ngữ thì ta nhấn vào vần gốc. postal, polar, servant, learned, wooden, reader, southern, hostess, sixfold/gấp sáu lần, handful/một nắm đầy, childhood, Indian, building, blackish/hơi đen, artist, endless/vô tận, doglike/giống nh chó, monthly, movement, slowness, actor, famous, frienship, sixty, seaward/về phía biển, windy, alone, about, above, abroad, across, again, ago, along, away, because, before, become, behind, beside, beyond/ở đằng kia, begin, below, behave, depress/ giảm sút, depose/cách chức, hạ xuống, decamp/dỡ trại, dislike, insane/mất trí, infirm/không mạnh, yếu, impure/không sạch, rebuild, recut, rejoin, retake, rewrite, today, tonight, toward, translate, unknown, unkind, unsaid, unchain/mở xiên, unlock/mở khoá, untie/cởi dây . ( trừ các tiếp vị ngữ là ESE và TEEN: Chinese, sixteen .) III/ Một số động từ hai vần nhất là các động từ có tận cùng là các vần ( xem bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau: ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent, form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke, y invade/ xâm chiếm, evade/ thoát, pervade/vào tận civide/phân chia, decide/quyết định, provide/cung cấp explode/nổ, erode/xói lở, carode/ăn mòn coclude/kết thúc, include/gồm có, exclude/trục xuất receive/thu nhận, deceive/phỉnh gạt, perceive/nhận thấy produce, reduce, seduce/quyến rũ reflect/phản chiếu, direct/hớng dẫn, eject/tống ra accent/nhấn mạnh, absent, terment/lên men inform/đa tin, reform/cải cách, deform/làm hỏng transmit/truyền,đa, permit/cho phép, commit/giao, uỷ pronounce/đọc, announce/đa tin, denounce/tố giác transport/chuyên chở, import, export compose/xếp đặt, expose/trình bày, suppose/giả thiết express/diễn tả, impress/in vào, compress/ ép describe/miêu tả, inscribe/ghi vào, prescribe/cho toa thuốc dissolve/hoà tan, resolve/ phân tích,giải quyết, absolve/xá tội evolve/tiến hoá, revolve/biến chuyển, involve/lôi quấn vào convoke/ triệu tập, provoke/khiêu khích, evoke/gợi lại deny/chối cãi, rely/tin tởng, defy/thách đố, nhng trừ: very, envy/ghen ghét. 1 Nguyen Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province IV/ Những từ nhiều vần tận cùng bằng(xem bảng) thì nhấn vần liền tr ớc. Vần / / -tion, sion, cian, xion, cient, tient Invention, transmission, reflexion, electrician, efficient/có hiệu lực,impatient/bất nhẫn,occasion Ety Society, variety, impiety/sự bất hiếu Ity Gravity/trọng lực, quantity, câpciy/khả năng Ic Atomic/nguyên tử, supersonic/siêu thanh, automatic Trừ: politic,lunatic/ngời điên,catholic/công giáo, athmetic/số học Ical Practical, mechanical, technical Arous Barbarous/dã man, oviparous/đẻ ra trứng, viviparous/đẻ ra con Erous Dangerous, prosperous/thịnh vợng, numerous/nhiều Orous Dolorous/, carnivorous/sống bằng thịt, nernivorous/sống bằng cỏ Ular Regular, particular/đặc biệt, popular Ulous Fabulous/hoang đờng, ridiculous/đáng cời, creculous/dễ tin Ative Negative, interrogative, relative 2p.a + ive Collective/tập hợp, possessive, descriptive/mô tả Itude Altitude/cao độ, solitude/sự cô đơn, similitude/sự tơng tự p.a + l + n.a Italian, experience, obvious/rõ ràng p.a + E + n.a Advantagous/ có lợi, instantanous/tức thì,. p.a + U + n.a Discontinuous, impetuóu/hung hăng, affluent/nhánh sông V/Một số từ có tiếp vị ngữ Hylạp nhấn vần liền tr ớc Archy,ist monarchy/chính thể quân chủ- monarchist Cracy democracy/chế độ dân chủ- autocracy/chế độ độc tài graphy,er photography- photographer logy, ist Geology/địa chất học geologist Meter harometer/phong vũ biểu, thermometer/hàn thử biểu Metry geometry/hình học, trigonometry/lợng giác học Nomy,er,ist astronomy/thiên văn học- astronomer, economy- economist Pathy sympathy/thiện cảm, antipathy/ác cảm phony,ist telephony/điện thoại, telephonist/điện thoại viên vv VI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) Ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao lơn, escapade/sự tẩu thoát Ee Refugee/ngời tỵ nạn, absentee/ngời vắng , adoptee/con nuôi Eer Engineer, volunteer/ngời tình nguyện, pioneer/ngời tiên phong Ese Vietnamese, Japanese, Chinese Esque Picturesque/đẹp,hay, buriesque/hài hớc, Ette Cigarette, statuette, chemisette/ sơ mi cộc tay 2 Nguyen Van Ha-Truc Thai Junior School Trucninh District Nam dinh province Ental Accidental/ngẫu nhiên, experimental/thí nghiệm, continental/lục địa entary Suplementary/phụ thêm, elementary/sơ cấp, complementary/bổ túc oo, oon Bamboo, taboo/điều cấm, musquetoon/súng trờng VII/ Một số tiếp vị ngữ Ăng-lô Xăc-xông không thay đổi dấu nhấn cũ Dom Beggar/ngời ăn xin, --- beggardom/bọn ăn xin Ed Flower------ flowered/có bông hoa Er Travel--- traveler Ful Beauty------ beautiful Hood Father-----fatherhood/địa vị ngời cha Ing Begin-----beginning Less Mother----motherless/không có mẹ Ly Happy------happily ness Busy--------business/sự bận rộn ship Leader-------leadership/sự lãnh đạo some Quarrel/cãi cọ----- quarrelsome/hay cãi cọ 3 . pervade/vào tận civide/phân chia, decide /quy t định, provide/cung cấp explode/nổ, erode/xói lở, carode/ăn mòn coclude/kết thúc, include/gồm có, exclude/trục xuất. ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent, form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke, y invade/ xâm chiếm, evade/ thoát, pervade/vào
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO), QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO), QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn