Tài liệu trắc nghiệm toán theo chuyên đề và có đáp án đầy đủ chi tiết cuối đề thi

145 934 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 17:37

B GIO DC V O TO TI LIU ễN THI THP QUC GIA 0oo0 - Ti liu ụn thi thpt quc gia mụn toỏn nm 2017 (trc nghim cỏc chuyờn v cú ỏp ỏn y chi tit ) Giỏo viờn: Ths V Trn Bo Trõm H ni, Thỏng 10/2016 thi th minh K THI NH GI NNG LC THPTQG 2017 GROUP NHểM TON Mụn TON Email: phukhanh@moet.edu.vn Thi gian lm bi: 90 phỳt H v tờn hc sinh: S bỏo danh: Đề thi môn DON DIEU (Mã đề 112) Câu : A Hm s no sau õy ng bin trờn cỏc khong xỏc nh ca nú? x x x y B y C y x x x 2 x 2x Cho hm s y x2 Hm s ng bin trờn cỏc khong 0; v 2; B Hm s ng bin trờn khong 2; C Hm s ng bin trờn cỏc khong 3; v , A Câu : D Câu : D y x x Hm s ng bin trờn khong , A Hm s y x m x nghch bin trờn thỡ iu kin ca m l: m2 B m C m D m 1 Trong tt c cỏc giỏ tr ca m lm cho hm s y x mx mx m ng bin trờn , thỡ m bng: B C D x Cho hm s y x Hm s ng bin trờn cỏc khong ;2 v 2; B Hm s ng bin trờn cỏc khong ;2 v 2; C Hm s ng bin trờn khong 0; D Câu : Hm s ng bin trờn khong ;2 A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu 10 : A Cho hm s y m mx m , tỡm m hm s ng bin trờn cỏc khong xỏc nh x B m m C D m m x a x a x ng bin khong 0;3 thỡ tham s m phi tha: 12 12 a B a C a D a 7 Hm s y x m x m ng bin khong 1;2 thỡ giỏ tr m nh nht l : Hm s y m B m3 m C D m m D m m ;0 D 0; D m , Vi giỏ tr m l bao nhiờu thỡ hm s f ( x ) x x m 3m x ng bin trờn (0;2) ? 2 m B m C m Hm s y x x ng bin trờn khong no? 0; C B ; Câu 11 : Hm s y x m x m ng bin trờn 1,3 khi: A Câu 12 : m 5,2 B m , C m 2, Hm s y x 3mx nghch bin khong (1;1) thỡ m bng: A Câu 13 : A B C D Câu 14 : A Câu 15 : B x4 Cho hm s y x 2 Hm s ng bin trờn cỏc khong (1;0) v (1;5) C D m 1; \ D y Hm s ng bin trờn cỏc khong (;1) v (0;1) Hm s ng bin trờn Hm s ng bin trờn cỏc khong (;0) v (1; ) Hm s y x 4x ng bin trờn 1; thỡ tham s m phi tha: x m m ;1 \ B m 4; C m 1; \ A Khng nh no sau õy sai? Hm s y x x luụn nghch bin trờn khong (;0) B Hm s y x x luụn nghch bin trờn C Hm s y D Câu 16 : D x luụn ng bin trờn mừi khong xỏc nh x Hm s y x cosx luụn ng bin trờn Hm s no sau õy nghch bin trờn khong (1;1) ? x 1 x C y x A x2 x x2 x Hm s nghch bin trờn khong 1;1 B Hm s nghch bin trờn khong ; C Hm s nghch bin trờn khong 1; D A Câu 17 : Câu 18 : A Câu 19 : A Câu 20 : A Câu 21 : A Câu 22 : y x 3x A Câu 25 : Hm s nghch bin trờn cỏc khong ;1 v 1; mx ng bin trờn 3; khi: x 2m 3 m B m C m 2 Hm s y x 3mx nghch bin khong 1;1 thỡ m bng: Hm s y B C x nghch bin trờn khong (;2) v ch x m m B m C m Hm s y ax bx cx d ng bin trờn khi: D m D D m D a b c a 0; b 3ac Hm s y a b 0, c a b 0, c B b 3ac a 0; b 3ac Cho hm s y x x 10 v cỏc khong sau: A Câu 24 : y Cho hm s y (I) ; A Câu 23 : B (II) 2;0 C a b 0, c a 0; b 3ac (III) 0; Hóy tỡm cỏc khong ng bin ca hm s trờn? B Ch (I) C (II) v (III) D (I) v (II) (I) v (III) m x Nu hm s y nghch bin trờn cỏc khong xỏc nh thỡ giỏ tr ca m nguyờn l: 2x m m 0, m B m 1, m C m D m 0, m mx 10m Tỡm m hm s y ng bin trờn cỏc khong xỏc nh: mx m m 1 m B C m D m m Hm s y x 2m x 12m x ng bin trờn khong 2; thỡ tham s m ln nht l: A Câu 26 : A Câu 27 : 5 m B m C m 6 12 12 Hm s y x 3x x ng bin trờn khong no sau õy? 3;1 B 3; C 1;3 A x mx nghch bin trờn cỏc khong xỏc nh thỡ: x m0 B m C m 2x Cho hm s y x Hm s nghch bin trờn cỏc khong ;2 v 2; B Hm s nghch bin trờn cỏc khong ;2 2; C Hm s nghch bin trờn khong 2; D Câu 29 : Hm s nghch bin trờn khong ;2 A Câu 28 : 12 D m D ; D m Hm s y A Hm s y x m x m x ng bin trờn khong 0;3 thỡ: 12 12 12 12 m ; B m ; C m ;3 D m ;3 Hm s no sau õy ng bin trờn xỏc nh ca nú x x x x y B y C y D y x x x x m Hm s y x m x m x ng bin khong 2; thỡ m tha: 3 m0 B m C m D m Cho hm s y x x x 12 x Hm s nghch bin trờn khong ; B Hm s nghch bin trờn khong 2;3 C Hm s nghch bin trờn cỏc khong ; v 2;3 D Câu 33 : Hm s nghch bin trờn cỏc khong 2; v 3; A Câu 30 : A Câu 31 : A Câu 32 : A C Câu 34 : A B C D Câu 35 : A Câu 36 : A C Câu 37 : x x Hm s nghch bin trờn cỏc khong (0;1) v Cho hm s y (1;4) Hm s nghch bin trờn \{1} B D Hm s ng bin trờn cỏc khong (;1) v (1; ) Hm s ng bin trờn \{1} Cho hm s y x x Hóy chn mnh sai bn phỏt biu sau: ;1 v 0;1 Hm s nghch bin trờn cỏc khong ;1 v 1; Hm s ng bin trờn cỏc khong ;1 v 0;1 , y ' nờn hm s nghch bin Trờn cỏc khong 1;0 v 1; , y ' nờn hm s ng bin Trờn cỏc khong Hm s y x 3mx 3( m2 1) x 2m nghch bin khong (1;2) : m B m C m D 2x Chn ỏp ỏn ỳng Cho hm s y , ú hm s: x ng bin trờn \ B Nghch bin trờn 2; ng bin trờn 2; Cho hm s: y D m Nghch bin trờn \ x x m x Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s ó cho ng bin trờn 3 A Câu 38 : A C Câu 39 : m B m C m Khng nh no sau õy l ỳng v tớnh n iu ca hm s: y x x Hm s ng bin trờn Hm s ng bin trờn cỏc khong (;0) v (2; ) D m B Hm s ng bin trờn khong (0;2) D Hm s nghch bin trờn khong (0; ) A Câu 40 : x3 ( m 2) x (m 8) x m nghch bin trờn thỡ: m B m C m D m Hm s y x m x m x 3m luụn ng bin, ú giỏ tr ca m tha: A Câu 41 : m2 B m C m D m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3x 3mx nghch bin trờn khong 0; A Câu 42 : m B m Hm s y x 3x nghch bin trờn khong: (2;0) B (1;0) A Câu 43 : Hm s: y (m 2) C m0 D m C (;2) D (0; ) Khng nh no sau õy ỳng v tớnh n iu ca hm s y x x A Hm s ng bin trờn khong (0;1) v nghch bin trờn khong (1;2) B Hm s nghch bin trờn khong (0;1) v nghch bin trờn khong (1;2) C Hm s ng bin trờn khong (0;1) v nghch bin trờn khong (1;2) D Câu 44 : A Câu 45 : A Câu 46 : A Câu 47 : A Câu 48 : A Câu 49 : A Câu 50 : A C Câu 51 : A Câu 52 : A C Hm s ng bin trờn khong (0;1) v trờn khong (1;2) Hm s no sau õy nghch bin trờn cỏc khong xỏc nh ca nú: x 2x 2x y C y B y x D 2x 2x ax Hm s y luụn nghch bin trờn cỏc khong xỏc nh thỡ: x a a B a C a D Hm s: y mx x m x nghch bin trờn thỡ giỏ tr ca m ln nht l: m y x x a C m D m 1 Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x mx (2m 3) x m nghch bin trờn xỏc nh? 3 m B m hay m C m D m Trong cỏc hm s sau, hm s no n iu trờn xỏc nh ca chỳng x f '( x ) x x x 4 f (x ) C D f ( x ) x x B f (x) x x x mx Tỡm m hm s y ng bin trờn cỏc khong xỏc nh: mx m m B m C D m m m Cho hm s y x x B m0 Hm s nghch bin trờn cỏc khong 1;0 v 1;3 B Hm s nghch bin trờn khong 1; Hm s nghch bin trờn khong 1;0 D Hm s nghch bin trờn khong 1;3 (m 1) x 2m nghch bin trờn (1; ) thỡ: x m m B m C m Cho hm s y x x Hm s y Hm s ng bin trờn cỏc khong 1;0 v D m2 1; B Hm s ng bin trờn khong 1;0 Hm s ng bin trờn D Hm s ng bin trờn khong 1; Câu 53 : A Câu 54 : A Câu 55 : A Câu 56 : A Câu 57 : A Câu 58 : A Câu 59 : A Câu 60 : A C Câu 61 : A Hm s y x 3mx 4mx luụn tng trờn thỡ: 4 3 B m C m D m 3 4 x ( m 1) x 2m Cho y y tng trờn tng khong xỏc nh thỡ: x m m B m C m D m 1 Tỡm m ln nht hm s y x mx (4 m 3) x 2017 ng bin trờn ? B m C m D m ỏp ỏn khỏc m Hm s y x x m x m luụn ng bin trờn thỡ giỏ tr m nh nht l: m B m C m D m 1 x Cho cỏc hm s : y x x x ; y ; y x ; y x x sin x ; y x x Cú bao x nhiờu hm s ng bin trờn xỏc nh ca chỳng B C D Kt qu khỏc Trong cỏc hm s sau, hm s no ng bin trờn ? x f ( x ) 3x x x B f ( x ) C f ( x ) x x D f ( x ) x x 3x mx m Hm s y nghch bin trờn cỏc khong xỏc nh thỡ tham s m tha: x m B m C m D m ỏp ỏn khỏc x Cho hm s y Khng nh no sau õy l ỳng: x Hm s ng bin trờn \ B Hm s nghch bin trờn ,1 v 1; m Hm s nghch bin trờn ,1 , ng bin trờn 1; D Hm s nghch bin trờn \ Hm s y x 3mx nghch bin trờn khong 1;1 thỡ m bng B C D SCH PHT HNH TON QUC 2017 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : DON DIEU Mã đề : 112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { ) { { ) { { { { ) { { ) { { ) ) { { { { ) { { { { { ) | | | | | ) ) ) | ) | | ) | | | ) | | | | | | ) | ) } } } } } } } } } } } } } } ) } } } } ) ) } } } } ) } ~ ~ ) ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ) { ) { { ) { { { { { { { { ) { ) { { { ) { ) { ) { { | ) | ) | | ) | | | | | | ) | | | | | | | | | | | | | } } } } ) } } } ) } ) ) ) } } ) } ) } } } } } ) } ) } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ) 55 56 57 58 59 60 61 { { { ) { { { | | | | | ) ) } } ) } ) } } ) ) ~ ~ ~ ~ ~ thi th minh K THI NH GI NNG LC THPTQG 2017 GROUP NHểM TON Mụn TON Email: phukhanh@moet.edu.vn Thi gian lm bi: 90 phỳt H v tờn hc sinh: S bỏo danh: Đề thi môn CUC TRI (Mã đề 114) Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : Hm s y x 3mx ( m 1) x t cc tiu ti x m bng: m B m C m D m Hm s y x m x (2m 1) x cú hai im cc tr cỏch u trc tung thỡ iu kin ca m l: m2 B m C m D m Gi x1 , x l hai im cc tr hm s y x 3mx 3m x m m Tỡm m x12 x 2 x1 x m B m ng thng qua hai cc tr ca hm s f ( x ) C m0 B y m ; B m ;1 m D y D m 1; x 3x song song vi: x 1 x C y x 2 Hm s: y x m x m cú ba im cc tr thỡ m tha: y x D C m 1; x 2 Tt c cỏc im cc i ca hm s y cos x l Câu : k ( k ) C x k 2( k ) D x k ( k ) Cho hm s y x x cú hai cc tr l A v B Khi ú din tớch tam giỏc OAB l : A Câu : B im cc i ca hm s f ( x ) x x l: C D A Câu : 1; C 1;0 D 1; D m ; m D m2 D D ỏp ỏn khỏc A A Câu 10 : A Câu 11 : A Câu 12 : A Câu 13 : A C Câu 14 : A Câu 15 : x k 2( k ) B B x 1;0 Hm s y x 2mx 3m tip xỳc vi trc honh thỡ m bng: m 4, m , m B m 4, m C m 4; m m x x m x t cc i ti x m2 B m C m Giỏ tr cc i ca hm s y x x x l C B x mx Hm s y t cc tiu ti x m bng: 3 m3 B m C m Hm s y Cho hm s y mx x x Mnh no sau õy ỳng Hm s cú cc tr m 100 B Hm s khụng cú cc i vi mi m thuc C mnh A, B, C u sai D Hm s khụng cú cc tr vi m Phng trỡnh chuyn ng thng ca mt cht im l: S S t t 3t Cụng thc biu th tc ca cht im mt thi im t bt k l: v t 2t B v t 3t Hm s y ( x x ) 2 C v t 3t D v t 2t t cc tr ti im cú honh l: A Câu 16 : A Câu 17 : A Câu 18 : A Câu 19 : A Câu 20 : x 1; x 0; x Hm s y m B C x D x 1; x D m x3 m x mx cú im cc tr thỡ m bng: 3 B Hm s y Hm s khụng cú cc tr 3m C m 1 x mx (m 6) x cú cc i v cc tiu thỡ m bng: m m Hm s y x x m x 3m cú cc i , cc tiu ng thi cỏc im cc i v cc tiu cựng vi m B m C m3 D gc ta O to thnh mt tam giỏc cú din tớch bng m B m C m Hm s no sau õy cú cc i x x x y B y C y x x x im cc tiu ca hm s y x x l A Câu 21 : B Hm s y x m x t cc tiu ti x m bng: A Câu 22 : m B m C m Hm s: y x 2(2m 1) x cú ỳng cc tr thỡ m bng: C D m D y D D m D m x x Câu 23 : 1 C B m 2 Hm s y x 2m x t cc tiu ti x A Câu 24 : m B m C m D m Tỡm m hm s f ( x ) x x mx cú hai im cc tr x1 , x tha x12 x 2 A A Câu 25 : A Câu 26 : A Câu 27 : A m m B m C m D m 2 Hm s y x mx mx cú cc tr ti im x Khi ú hm s t cc tr ti im khỏc cú honh l 1 C ỏp s khỏc B Hm s y x x t cc tr ti xCé 1; xCT B xCé 1; xCT C xCé 0; xCT 2 Hm s y x 2mx m x 2m t cc tiu ti x thỡ m bng: m B m C m Hm s y x cú my im cc tiu ? A Câu 29 : B C Cho hm s y x x Khng nh no sau õy ỳng C Câu 30 : m Câu 28 : A Hm s khụng cú cc tr B D D xCé 0; xCT D m D im A 1;1 l im cc tiu D Hm s t cc tiu ti gc ta Hm s t cc i ti gc ta 2 Hm s: y x 3mx m x t cc i ti x m bng: A m B m C m v m Câu 31 :C Cho hm s y x mx x Tỡm m hm s ó cho cú im cc tr D m 0; m D m D 54 x1 , x tha x1 x Chn ỏp ỏn ỳng nht? A Câu 32 : A B m C Giỏ tr cc i ca hm s y x x 36 x 10 l m 71 B C m 3 Câu 33 : Hm s y x 2mx cú ba im cc tr v ng trũn i qua ba im ny cú bỏn kớnh bng thỡ m bng: A C Câu 34 : A Câu 35 : A Câu 36 : A Câu 37 : B m 1; m 2 D m 1; m m 1; m 2 Hm s y x mx (m m ) x t cc tiu ti x m {1;3} B m C m m 1; m D m Khong cỏch gia hai im cc i v cc tiu ca th hm s y x x l: B C D x mx t cc tr ti x thỡ m bng: x m m hoc B m C m D m m Phỏt biu no sau õy l ỳng: Hm s y f ( x ) t cc i ti x v ch o hm i du t dng sang õm qua x Hm s y Hm s y f ( x ) t cc tr ti x v ch x l nghim ca o hm Nu f '( x o ) v f '' x thỡ x khụng phi l cc tr ca hm s y f ( x ) ó cho Nu f '( x o ) v f '' x thỡ hm s t cc i ti x A Câu 38 : B C Tt c u ỳng D 1,2, Hm s y ax bx cx d t cc tr ti x1 , x nm hai phớa trc tung v ch khi: A Câu 39 : a 0, b 0, c B a v c trỏi du C b 12ac D b 12ac Hm s y x m x m cú im cc tr to thnh nh ca mt tam giỏc vuụng khi: A Câu 40 : m3 B m C m Hm s y x (2 m 1) x m x cú cc i v cc tiu m tha: A Câu 41 : A B C D Câu 42 : 1,3, m 1, m , B C D m , , D m0 m 1, 1 Cho hm s y x x Khi ú: 2 y (0) x Hm s t cc i ti im , giỏ tr cc i ca hm s l Hm s t cc i ti cỏc im x , giỏ tr cc i ca hm s l y (1) y (0) Hm s t cc tiu ti im x , giỏ tr cc tiu ca hm s l y (1) Hm s t cc tiu ti cỏc im x , giỏ tr cc tiu ca hm s l Hm s y x 3x m x 3m cú cc i , cc tiu ng thi cỏc im cc i v cc tiu cựng vi gc ta O to thnh mt tam giỏc vuụng ti O A Câu 43 : 6 6 C m 1; m B m 1; m D m 1; m 2 2 Cho hm s y x 2a x 6a a x Nu gi x1 , x ln lt l honh cỏc im cc tr ca m 1; m hm s thỡ giỏ tr x x l: A Câu 44 : a a B C a D C x 2; y D x 2; y D m3 x 2x t cc i ti: x 0; y B x 2; y Hm s y A Câu 45 : Hm s y m x 2mx khụng cú cc tr khi: A Câu 46 : m3 B m hoc m C m 2 Hm s y x 2mx m x t cc tiu ti x m bng: TON TRC NGHIM 12 N IU CA HM S C y 2x 3x 36x 12 D y 2x 3x 36x 12 Câu : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3x (m 1)x m ng bin trờn khong (; 0) A m Câu : B m C m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y bin trờn D m 1 x (m 1)x (2m 3)x ng 3 A m B ỏp ỏn khỏc C m D m A m B m C m D m C m D m Câu 10 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x mx 3m nghch bin trờn khong (4;5) Câu 11 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y A m Câu 12 : B m x m ng bin trờn khong ;1 2x m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3x (2m 1)x 3m nghch bin trờn A m B m C m D m A m B ỏp ỏn khỏc C m D m A m B m C m D m B (;1) C (;1) (1; ) D (1; ) Câu 13 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y 2x 3(2m 1)x 6m(m 1)x nghch bin trờn Câu 14 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3mx 4m ng bin trờn khong (0; 4) Câu 15 : Hm s y A 2x nghch bin trờn x Ths Nguyn Vn Dng THPT Hai B Trng 094.673.6868 Page TON TRC NGHIM 12 N IU CA HM S Câu 16 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2mx 3m ng bin trờn khong (; 2) A m B m (0; 4) Câu 17 : Hm s no sau õy nghch bin trờn A y x 3x 3x C y x 3x 3x Câu 18 : Hm s no sau õy ng bin trờn A y x 3x 9x C y x 3x 9x Câu 19 : D m B y x 3x 3x D y x 3x 3x B y x 3x 9x D y x 3x 9x Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y nh C m x ng bin trờn tng khong xỏc x m A m B m C m D m A m B m C m (0; 9) D m A (2; ) B (5;1) C (; 1) D (5; ) C m D m [ 2; 0) C m D m Câu 20 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2mx 3m nghch bin trờn khong (3; ) Câu 21 : Hm s y x 6x 15x nghch bin trờn khong no? Câu 22 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y A m B m A m B m x m ng bin trờn khong ; 2x m Câu 23 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3mx 4m nghch bin trờn khong (0; ) Câu 24 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2mx 6m nghch bin trờn Ths Nguyn Vn Dng THPT Hai B Trng 094.673.6868 Page TON TRC NGHIM 12 N IU CA HM S khong (1;5) A m Câu 25 : A m B m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y nh A m Câu 28 : B m 15 m D 15 m 4 x 2x (m 1)x m ng bin C m D m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2x (m 1)x ng bin trờn on cú di bng n v A ỏp s khỏc Câu 27 : C Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y trờn Câu 26 : B m B m [ 2;2] Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y A m (2; 1] B m C m D m mx nghch bin trờn tng khong xỏc 2x m C m D m (2;2) C m (2;2) D mx nghch bin trờn khong 2x m ; m [ 1;2) Câu 29 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3x (m 2)x m nghch bin trờn khong (0; ) A m B m C m D m A m B m C m D m A (; 0) B (0; ) C D Câu 30 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y mx sin x ng bin trờn xỏc nh Câu 31 : Hm s y x x nghch bin trờn khong Ths Nguyn Vn Dng THPT Hai B Trng 094.673.6868 ỏp khỏc s Page TON TRC NGHIM 12 Câu 32 : N IU CA HM S Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2x (2m 1)x nghch bin trờn on cú di khụng nh hn n v A m B m C m D m A m B m C m D m A (; 0) B (0; ) C (1; 0) v (1; ) D Câu 33 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 3x mx nghch bin trờn on cú di bng n v Câu 34 : Hm s y x 2x ng bin trờn cỏc khong (; 1) v (0;1) Câu 35 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x mx 3m nghch bin trờn khong (4;5) A m Câu 36 : B m C m D m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2x (m 1)x ng bin trờn on cú di nh hn n v A m (3; 2] B m C m D m (3; 2) Câu 37 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y m(x 2) cos x m nghch bin trờn xỏc nh A m B m C m D m B m C m D Câu 38 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x mx (2m 5)x 4m ng bin trờn on [-2;1] A m 7 ỏp khỏc ỏn Câu 39 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2m 2x m ng bin trờn khong (1; ) Ths Nguyn Vn Dng THPT Hai B Trng 094.673.6868 Page TON TRC NGHIM 12 N IU CA HM S A m B m C m D m [ 1;1] A (;1) B (1;2) C (1; ) D (0;1) Câu 40 : Hm s y 2x x nghch bin trờn khong Câu 41 : Hm s y x 2x nghch bin trờn cỏc khong A (; 2) v (0;2) B (2; 0) v (2; ) C (2; 0) (2; ) Câu 42 : Hm s y A (2; 3) D (; 2) (0;2) x x 6x nghch bin trờn khong no? B (3; ) C (1; 6) Câu 43 : Cho hm s y x x x Khng nh no sau õy l Sai A ng bin trờn (;1) C Nghch bin trờn (0;1) Câu 44 : A Câu 45 : Hm s y x ng bin trờn x (; 1) (1; ) B (1; ) B ng bin trờn ; D Nghch bin trờn ;1 C Hm s y x 3x 8x ng bin trờn khong no? A (2; 3) B (4; ) C (4; 2) Câu 46 : Hm s no sau õy ng bin trờn khong (; 1) A y 2x 3x 12x C y 2x 3x 12x D (;2) D (;1) D (; 2) B y 2x 3x 12x D y 2x 3x 12x Câu 47 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2mx (m 1)x nghch bin trờn Ths Nguyn Vn Dng THPT Hai B Trng 094.673.6868 Page TON TRC NGHIM 12 on [0; 3] N IU CA HM S A m B m C m D m A (3;6) B (0; 3) C (3 : ) D (; 3) Câu 48 : Hm s y 6x x ng bin trờn khong Câu 49 : Khng nh no sau õy l Sai vi hm s y A ng bin trờn ; B ng bin trờn D Khụng cú cc tr C ng bin trờn ; 2x 3x Câu 50 : Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y x 2mx 6m ng bin trờn khong (2;3) A m B ỏp ỏn khỏc C m Câu 51 : Hm s y x 3x ng bin trờn khong no? A (; 1) B (1;1) C (1; ) Câu 52 : Hm s y x 2x ng bin trờn khong A (; 1) v (0;1) C (; 1) (0;1) D m D (;1) B (1; 0) v (1; ) HT D (1; 0) (1; ) Nu cỏc em mun ly ỏp ỏn ca chuyờn ny, hóy gi mail n a ch: dungtoanc3hbt@gmail.com Thy s gi li cho cỏc em nhộ -094.673.6868 - Ths Nguyn Vn Dng THPT Hai B Trng 094.673.6868 Page THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng Cho log a b > Khi ú phỏt biu no sau õy l ỳng nht? A a,b l cỏc s thc cựng ln hn B a, b l cỏc s thc cựng nh hn C a,b l cỏc s thc cựng ln hn hoc cựng thuc khong (0,1) D a l s ln hn v b l s thuc khong (0,1) [] 4- x Hm s y cú xỏc nh l: ln( x - 2) B (2;4] \{3} C (2;4] \{3} D (2;4] \{3} A (2;4] \{3} [] o hm ca hm s y = ( x - 1) ln x l x -1 x -1 x -1 A ln x B C D + ln x - ln x x x x [] Cho a log m vi m > 0; m v A log m (8m) Khi ú mi quan h ca A v a l 3- a 3+ a A (3 + a).a B C D (3 - a).a a a [] Cho phng trỡnh log (3.2 x - 1) = x - cú hai nghim x1 v x2 Tng x1 + x2 l A B + C D log2 (6 - 2) [] Nghim ca phng trỡnh xlog4 + 4log x = 32 l ẩ x 100 ẩ x 100 A x 10 B C x 100 D ẻ x 10 ẻ x 20 [] Cho log3 a log 45 75 c biu din theo a nh th no? + 2a 2+a [] A B - 4a 2+a Cho y = e - x ( x - x - 1) Giỏ tr ca y '(ln ) l 2 A 3(- ln - ln 3) B 2(- ln - 3ln 2) [] Nghim ca phng trỡnh A C + 4a 2+a C 2(- ln 2 - 3ln 2) D D 3(- ln 2 - ln 2) x +1 log2 ( x + x2 + 1) = 4x.log2 (3x) l B C 3 D [] Cho log 50 = x.log3 15 + x.log3 10 - x Xỏc nh x A [] B - 2a 2+a C D THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng ẽễ log x + (1 + log x )2 = a - b Xỏc nh x tha è vi ễểa > b ẽễa b + è 2 ễểa, b { x N | ( x - x + 12)( x + x + 9) = 0} A x = -1 B x C x [] D x = -2 x2 -1 l x2 + 2x A (-; -2) ằ [ - 1;0) ằ [3; 4) B (-; -2) ằ [ - 1;0) ằ [2; +) C (-; -2) ằ [ - 1;0) ằ [1; +) D (-; -2) ằ [ - 1;0) ằ [3;5) [] S nghim ca phng trỡnh log ( x - 6) = log3 ( x - 2) + A B C D [] Phng trỡnh 9x - 3.3x + = cú hai nghim x1 , x2 ( x1 < x2 ) Giỏ tr ca A = x1 + 3x2 A B log3 C 3log D [] Nghim ca phng trỡnh 2log2 x + = - log2 ( x - 2) l: Tp xỏc nh ca hm s y A x ẩx B ẻx C x [] iu kin xỏc nh ca phng trỡnh log3 ( x + 2) = - log3 x A x > -2 B -2 < x < C x > [] S nghim ca phng trỡnh 3x - 31- x = l: B C A Vụ nghim [] ẩx D ẻx D x < D -3 x ấ1 Phng trỡnh - 2.4 x - 3( 2)2 x = ậ A B -1 C log D log [] S nghim ca phng trỡnh log x.log3 (2 x - 1) = log x A B C D [] ẽlog ( x + y) - = 2log (2 x + y) Tng hai nghim ca h phng trỡnh sau l è 2 ể x + y = 10 A B C D [] Tp xỏc nh ca hm s f ( x) = log x + - log (3 - x) - log8 ( x - 1)3 l A -1 < x < [] B x > C < x < D x < THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng Phng trỡnh 32 x +1 - 4.3x + = cú hai nghim x1 , x2 ú x1 < x2 , chn phỏt biu ỳng? B x1.x2 = -1 C x1 + x2 = -1 D x1 + x2 = A x1 + x2 = -2 [] Nghim ca bt phng trỡnh log ( x + 1) - log (5 - x) < - log ( x - 2) l A < x < B < x < C < x < D -4 < x < [] Nghim ca bt phng trỡnh log ( x - x + 1) Ê l ấ 3- ấ 3+ B 0; ;3 ằ 2 ậ ậ ẩ3- + D ; 2 ẻ A Vụ nghim ẩ 3- ấ 3+ C 0; ;3 ằ 2 ẻ ậ [] Nghim ca phng trỡnh log x + log x = l A B C D [] Giỏ tr nh nht ca hm s f ( x) = ln x + x2 + e2 trờn [0,e] l B C + ln(1 + 2) [] Phng trỡnh log2 ( x + 1) + log x + = cú nghim l A D - ln(1 + 2) A B C D [] Tỡm x ba s sau õy lp thnh cp s cng ln 2, ln(2 x - 1),ln(2 x + 3) A B C log D log [] o hm ca hm s y log a x l 1 A B a x ln a C D a x ln a x x ln a [] o hm ca hm s y x l A B x C 2x ln D x x ln [] Tp xỏc nh ca phng trỡnh log ( x3 + 1) - log2 ( x - x + 1) - log x = l A x > -1 B x C x > D x [] Hai phng trỡnh 2log5 (3x -1) + = log (2x + 1) v log2 ( x2 - x - 8) = - log ( x + 2) ln lt cú 2 nghim nht l x1 , x2 Tng x1 + x2 l? THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng A B C D 10 [] Phng trỡnh log3 (5x - 3) + log ( x + 1) = cú nghim x1 , x2 ú x1 < x2 Giỏ tr ca P = x1 + 3x2 l A B C 14 D 13 [] S nghim ca phng trỡnh log (3 - x) + log (1 - x) = l A B C D [] TX Cho hm s y = 3( x - 1) -5 Tp xỏc nh ca hm s l A B (1, +) C [] Hm s y = x2 - 3x + cú xỏc nh l A B (-,1) ằ (2, +) [] Tp xỏc nh ca hm s y = (3x - 2) -2 l ấ ẩ A -, - ằ , + ẻ ậ ẽ C ể [] O HM p Cho hm s y = ( x3 - 8) y '(0) bng p p p p A - B .8 3 [] D (-,1) D (2, +) C 2 B ( - , - ) ằ ( , + ) 3 D C D Cú kt qu khỏc -1 Giỏ tr y '(-3) ca hm s y = ( x + x - 6) l A B C [] KSHam ly tha D 1 Cho hm s y x Cỏc mnh sau, mnh no ỳng A Hm s lừm (-, 0) v li (0, +) B Hm s nhn (0,0) lm tõm i xng C Hm s ng bin trờn xỏc nh D Hm s nhn trc tung lm trc i xng [] Cỏc kt lun sau kt lun no sai ấ1 ấ1 1) 17 > 28 ; 2) > ; 3) ậ ậ A 3) B 2) v 3) [] < ; 4) 13 < 23 C 2) v 4) D 1) THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng p Cho hm s y x Cỏc kt lun sau, kt lun no sai B Hm s luụn luụn ng bin vi moi x thuc xỏc nh A Tp xỏc nh (0, +) C Hm s khụng cú tim cn D Hm s luụn i qua im M (1,1) [] Giỏ tr ca biu thc P = 3log log 16 + log cú kt qu l A [] B Cho a > 0, b > 0, a 1, b 1, n bc sau: I P = logb a + logb a + + logb a n C D Mt hc sinh tớnh P = II P 1 theo cỏc + + + loga b log a2 b logan b logb a1a a n III P logb a1+ 2+ + n IV P = n(n + 1) logb a n bc th my thỡ sai A I B II C IV D III [] Cho a log3 15 v b log3 10 log 50 cú giỏ tr bng A a + b -1 B 4(a + b - 1) C 2(a + b - 1) D 3(a + b - 1) [] Tp xỏc nh ca hm s y = log3 ( x - x + 6) l B (-, 2) C (-, 2) ằ (3, +) D (3, +) A (-, 2] ằ [3, +) [] Cho hm s y a x cú th (C) Cỏc mnh sau, mnh no sai A C luụn i qua im M(1,0) v N(1,a) B C cú tim cn y=0 C Hm s luụn ng bin D C khụng cú im un [] ex Hm s y cú s im cc tr l x +1 B Cú im cc tr A Cú im cc tr C Cú im cc tr D Cú im cc tr [] Ta giao im ca th y = 2- x + v ng thng y 11 l B (4,11) C (-3,11) D (-4,11) A (3,11) [] Tp xỏc nh ca hm s y = log (3x -1 - 9) l A (2, +) B [2, +) C (3, +) D [3, +) [] Cho hm s y = log ( x + 1) Cỏc mnh sau mnh no sai A Tp xỏc nh D B Hm s i qua im (0,0) C Hm s luụn ng bin D Hm s t cc tiu ti x=0 [] Cho hm s y log4 x cú th C Cỏc mnh sau, mnh no ỳng A Tp xỏc nh D B Hm s luụn luụn nghch bin vi mi x thuc xỏc nh THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng C Hm s cú th C nhn Oy lm trc i xng D th C khụng cú tim cn [] Cho hm s y = log ( x2 + 5x - 6) Tớnh y ' cú kt qu l: A y ' B y ' ln ( x + 5x + 6) 2x + D y ' ( x + x - 6) ln ( x + x - 6)ln x + 10 C y ' ( x + x - 6) ln [] Phng trỡnh e6 x - 3e3 x + = cú nghim l ẽ ln ẽ ln A {1,ln 2} B è1, C è0, ể ể [] Gii phng trỡnh 4.2 x ấ1 ậ4 D {0,ln 2} -x cú nghim l A B C D [] Gii phng trỡnh 3.8x + 4.12x - 18x - 2.27 x = cú nghim l A B C D [] Gii phng trỡnh 3x.23 x 576 cú nghim l A B C D [] Phng trỡnh x.5- x cú hai nghim x1 , x2 Khi ú x1 + x2 bng A + log5 B + log C log D log [] Phng trỡnh ln x.ln( x - 1) = ln x cú nghim l A {1, e -1} B {1, e + 1} C {e + 1} D [] Phng trỡnh lg( x - x - 1) = lg8 x - lg x cú nghim A {-1,5} B 1, + C {5} D {1,5} { [] Phng trỡnh A 32 [] Phng trỡnh A [] Phng trỡnh A [] Phng trỡnh } log x + log x + log8 x = 11 cú nghim l B 16 C 64 D 128 log x + log x = log x cú nghim l B C D 2log5 ( x +3) B x cú nghim C 2x = - 3x cú nghim l D THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng A [] Phng trỡnh A [] Phng trỡnh A [] Phng trỡnh A [] Phng trỡnh A [] B C log3 x = - x + 11 cú nghim l B 15 C xlg9 + 9lg x = cú nghim l B C 10 D D 21 D lg log3 x + log x = log3 x.log x cú hai nghim x1 < x2 Khi ú x2 - x1 bng B C D log x + log x = + log x.log x cú hai nghim x1 , x2 Khi ú x1 + x2 bng B C 11 D 10 ẽx - y = ễ H phng trỡnh è x2 + y cú hai nghim ( x1 , y1 );( x2 , y2 ) Khi ú x1 + x2 ; y1 + y2 ln lt l ễể3 A -2 ; -5 B 1; -5 C -1; -5 D -2 ; -4 [] ẽễ6 x - 2.3 y = cú nghim H phng trỡnh è x y ễể6 12 ẽx ẽ x log6 ẽx A è B è C è D Cú kt qu khỏc ể y log3 ểy ể y log3 [] ẽễlog x (3x + y ) = cú nghim ( x1 , y1 ) Khi ú x1 + y1 bng H phng trỡnh è ễểlog y (2 x + y ) = A B 12 C 10 D 11 [] 2- x x ấ2 ấ2 Bt phng trỡnh > cú nghim l ậ3 ậ3 A (-;1) B (1; +) C (1; 2] D (1;2) [] Cho bt phng trỡnh x log2 x + Ê 32 Tp nghim ca bt phng trỡnh l A Mt khong B Na khong C Mt on D Mt kt qu khỏc [] Bt phng trỡnh log x log9 (3x - 9) Ê cú nghim l A x Ê log 10 B x < log 10 C x > log3 10 D x log 10 [] Cho bt phng trỡnh log (2 x + 1) + log3 (4 x + 2) Ê Tp nghim ca bt phng trỡnh l A Mt khong B on C Na khong D Mt kt qu khỏc [] Bt phng trỡnh 3x -4 + ( x2 - 4)3x-2 cú nghim THPT Lờ Quý ụn Nguyn Ngc Chng A (2, +) [] B (-, -2) C ( -, -2] ằ [2, +) D [-2, 2] Nguyn Ngc Chng THPT Lờ Quý ụn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu trắc nghiệm toán theo chuyên đề và có đáp án đầy đủ chi tiết cuối đề thi, Tài liệu trắc nghiệm toán theo chuyên đề và có đáp án đầy đủ chi tiết cuối đề thi, Tài liệu trắc nghiệm toán theo chuyên đề và có đáp án đầy đủ chi tiết cuối đề thi

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn