150 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet

45 459 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 11:59

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc nT hi Da iH oc 01 150 BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI Cô cạn dung dịch X chứa ion Mg2+; Ca2+ HCO3-, thu chất rắn Y Nung Y nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z gồm A MgO CaCO3 B MgCO3 CaCO3 C MgCO3 CaO D MgO CaO Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần B SO42- C NO3- D CH3COO- ie A CO32- uO Dd X có pH = gồm ion NH4+, Na+, Ba2+ anion Y Y anion sau đây? iL Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần B C D up A s/ Ta Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dd HCl, dd NaOH ro Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần B om A /g Có chất bột màu trắng đựng lọ riêng biệt nhãn sau: BaCO3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4, NaCl, NaNO3 Chỉ dùng CO2 nước nhận biết chất? C D c Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần bo ok Có dd riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2, CaCl2, CuSO4, FeCl2, FeCl3, AlCl3 Cho dd Na2S vào dd trên, số trường hợp sinh kết tủa ce A B C D fa Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần w Cho phản ứng hóa học sau : ww 1.(NH4)2CO3 + CaCl2 -> Na2CO3 + CaCl2 -> 3.(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 -> K2CO3 + Ca(NO3)2 -> 5.H2CO3 + CaCl2 -> Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Số phản ứng có phương trình ion rút gọn : CO32- + Ca2+ ->CaCO3 : A.6 B.5 C.4 D.3 Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần Cho chất: Zn, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, AgNO3 Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 B C D Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần Cho phản ứng hóa học sau: nT hi Da iH oc 01 A (1) BaCl2 + H2SO4; (2) Ba(OH)2 + Na2SO4 ; (3) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4; (4) Ba(OH)2 + H2SO4; (5) Ba(NO3)2 + H2SO4 Số phản ứng có phương trình ion thu gọn : Ba2+ + SO42-  BaSO4 A B C D uO Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần ie Hai chất sau hiđroxit lưỡng tính? iL A Ca(OH)2 Cr(OH)3 B Ba(OH)2 Fe(OH)3 Ta C Cr(OH)3 Al(OH)3 D NaOH Al(OH)3 s/ Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần B CuSO4 C Na2CO3 D KNO3 ro A AlCl3 up Dung dịch muối có pH = 7? /g Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần c om Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành số thí nghiệm, kết ghi lại bảng sau: (1) ok Dung dịch ww w fa ce bo (1) (2) (4) Khí thoát (2) Khí thoát (4) Có kết tủa (5) (5) Có kết tủa Có kết tủa Có kết tủa Có kết tủa Có kết tủa Các dung dịch (1), (3), (5) A H2SO4, NaOH, MgCl2 B Na2CO3, NaOH, BaCl2 C H2SO4, MgCl2, BaCl2 D Na2CO3, BaCl2, BaCl2 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần Có năm dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Trộn lẫn số cặp dung dịch với nhau, kết thí nghiệm ghi lại bảng đây: (1) (2) (4) khí thoát (1) khí thoát (2) có tủa kết kết có tủa kết uO kết có tủa ie (5) có tủa kết iL kết có tủa Ta có tủa (4) (5) nT hi Da iH oc 01 Dung dịch s/ Các dung dịch (1), (3), (5) B H2SO4, NaOH, MgCl2 up A H2SO4, MgCl2, BaCl2 C Na2CO3, NaOH, BaCl2 D Na2CO3, BaCl2, BaCl2 ro Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần om /g Có dung dịch có nồng độ : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c) ; NaOH ( pH = d) Kết sau : B a < b < c < d c A d < c < a < b C c < a < d < b D b < a < c < d ok Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần bo Cho phương trình ion rút gọn sau : ce a) Cu2+ + Fe  Fe2+ + Cu fa b) Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+ w c) Fe2+ + Mg  Mg2+ + Fe ww Nhận xét : A Tính khử : Mg > Fe > Fe2+ > Cu B Tính khử : Mg > Fe2+ > Cu > Fe C tính oxi hóa : Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ D Tính oxi hóa của:Fe3+ >Cu2+ >Fe2+ >Mg2+ Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Quảng Nam Cho phương trình hóa học: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl Phương trình hóa học sau có phương trình ion thu gọn với phương trình hóa học trên? A Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH B Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O nT hi Da iH oc 01 C Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CO2 + 2H2O D BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc – lần Dung dịch muối có pH = 7? A AlCl3 B CuSO4 C Na2CO3 D KNO3 Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc – lần (1) (2) khí thoát (5) có kết tủa (4) có kết tủa có kết tủa có kết tủa up khí thoát có kết tủa ro (2) s/ Ta (1) (4) iL Dung dịch ie uO Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành số thí nghiệm, kết ghi lại bảng sau: /g (5) có kết tủa c A H2SO4, NaOH, MgCl2 om Các dung dịch (1), (3), (5) ok C H2SO4, MgCl2, BaCl2 B Na2CO3, NaOH, BaCl2 D Na2CO3, BaCl2, BaCl2 bo Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu fa A Na+ ce Trong ion sau đây, ion tan nước cho môi trường trung tính? B Fe3+ C CO32- D Al3+ w Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu – Lần ww Chất sau chất điện li yếu? A HNO3 B NaCl C KOH D H2S Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu – Lần Trong chất: H2SO4, Ba(OH)2, NaCl, KHSO4 Dung dịch chất (nồng độ khoảng 0,1M) làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A NaCl B KHSO4 C H2SO4 D Ba(OH)2 Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần A.dd : Fe2+ ; H+ ; SO42- ; Cl- dd : K+ ; NH4+ ; CO32- ; NO3B dd : NH4+ ; H+ ; SO42- ; CO32- dd : K+ ; Fe2+ ; NO3- ; ClC.dd : Fe2+ ; H+ ; NO3- ; SO42- dd : K+ ; NH4+ ; CO32- ; ClD dd : Fe2+ ; K+ ; SO42- ; NO3- dd : H+ ; NH4+ ; CO32- ; Cl- nT hi Da iH oc 01 Cho ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,2 mol) ; CO32-(0,15 mol) Có dung dịch dung dịch chứa cation anion ion không trùng dung dịch : Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần Cho muối sau : NaHCO3 ; NaHSO4 ; Na2HPO3 ; NaHSO3 ; (NH4)2CO3 ; Na2HPO4 Số muối axit là: B.4 C.5 D.6 uO A.3 ie Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần iL Phương trình ion rút gọn phản ứng cho biết : s/ B Không tồn phân tử dung dịch chất điện ly Ta A Nồng độ ion dung dịch lớn D Những ion tồn dung dịch up C Bản chất phản ứng dung dịch chất điện ly ro Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần om /g Có ống nghiệm đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, Mỗi ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3 Biết rằng: c - Dung dịch ống nghiệm tác dụng với sinh chất khí ok - Dung dịch ống nghiệm không tác dụng với A ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3 B AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2 C AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2 D ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3 fa ce bo Dung dịch ống 1, 2, 3, w Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần ww X, Y, Z dung dịch muối (trung hòa axit) ứng với gốc axit khác nhau, thỏa mãn điều kiện: X tác dụng với Y có khí thoát ra; Y tác dụng với Z có kết tủa; X tác dụng với Z vừa có khí vừa tạo kết tủa X, Y, Z A NaHSO4, CaCO3, Ba(HSO3)2 B NaHSO4, Na2CO3, Ba(HSO3)2 C CaCO3, NaHSO4, Ba(HSO3)2 D Na2CO3; NaHSO3; Ba(HSO3)2 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần Để dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+ ; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl- Phải hòa tan vào nước muối nào, mol ? A 0,02 mol Al2(SO4)3 0,01 mol AlCl3 B 0,03 mol AlCl3 0,01 mol Al2(SO4)3 C 0,05 mol AlCl3 0,01 mol Al2(SO4)3 D 0,01 mol Al2(SO4)3 0,02 mol AlCl3 nT hi Da iH oc 01 Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần Cho 9,2g Natri kim loại vào 36g dd HCl 36,5% Cô cạn dd sau phản ứng thu khối lượng chất rắn là: A 16g B 23,4g C 22,66g D 44,8g Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần A B uO Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4, BaCl2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số trường hợp thu kết tủa : C D Cho thuốc thử sau: dd H2SO4 loãng iL ie Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần CO2 H2O dd BaCl2 dd HCl B C D s/ A Ta Số thuốc thử dùng để phân biệt chất rắn riêng biệt BaCO3, BaSO4, K2CO3, NaSO4 là: up Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần /g A NaCl Na2+ + Cl2- ro Phương trình điện li viết om C C2H5OH  C2H5+ + OH- B Ca(OH)2  Ca2+ + 2OHD Cả A,B,C c Câu 31 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần ok Dãy gồm chất không tác dụng với dung dịch NaOH: B Al, NaHCO3, Al(OH)3 C NaAlO2, Na2CO3, NaCl D Al, ce bo A Al2O3, Na2CO3, AlCl3 FeCl2, FeCl3 fa Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần w Cho cặp ion sau dung dịch : (1); H+ HCO3-, (2); AlO2- OH-, (3) Mg2+ OH-, ww (4): Ca2+ + HCO3-, (5) OH- Zn2+, (6), K+ + NO3-, (7): Na+ HS-; (8) H+ + AlO2- Những cặp ion phản ứng với nhau: A (1), (2), (4), (7) B (1), (2), (3), (8) C (1), (3), (5), (8) D (2), (3), (6),(7) Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần Chất chất sau chất có tính lưỡng tính Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A NaHCO3 B Al(OH)3 C ZnO D Al Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần Cho chất ion sau: Al2O3, Fe2+, CuO, CO32-, HS-, Na+, Cl-, H+ Số chất ion phản ứng với KOH A B C D Phương trình 2H+ + S2-  H2S phương trình ion rút gọn phản ứng A FeS + HCl  FeCl2 + H2S B H2SO4 đặc + Mg  MgSO4 + H2S + H2O C K2S + HCl  H2S + KCl D BaS + H2SO4  BaSO4 + H2S nT hi Da iH oc 01 Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần uO Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần ie Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng với tất chất dãy sau đây? B CuO, NaCl, CuS C FeCl3, MgO, Cu D BaCl2, Na2CO3, FeS Ta iL A Al2O3, Ba(OH)2, Ag up Nhóm sau gồm chất lưỡng tính: s/ Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần B) H2O, KHCO3 C) Al(OH)3, Al D) Zn, (NH4)2SO3 /g ro A) K2S, KHSO4 om Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần c Thí nghiệm sau tiến hành xong thu dung dịch có pH < 7? ok A) Cho 50 ml dd KHSO4 2M phản ứng với 100 ml dd KOH 1M bo B) Cho 50 ml dd HCl 1M phản ứng với 150 ml dd Na2CO3 1M ce C) Cho 50 ml dd HCl 1M phản ứng với 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M fa D) Cho 50 ml dd KHSO4 2M phản ứng với 100 ml dd NH3 1M w Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần ww Cho dãy chất: Fe(NO3)2; CuCl2; MgCO3; BaSO4 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần Chất vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH? Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Na2CO3 B NH4Cl C NH3 D NaHCO3 Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần Chất chất lưỡng tính? A Fe(OH)3 B Al C Zn(OH)2 D CuSO4 Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh A B C D Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh nT hi Da iH oc 01 Cho chất: NaCl, NaOH, Cu(OH)2, H2SO4, CuSO4, Na, Cu, CuCl2, Na2SO4 Có chất số cho tan hoàn toàn nước? Có nhiều ion số Na+, CO32-, NH4+, Cl-, Mg2+, OH-, NO3-có thể tồn dung dịch (bỏ qua thuỷ phân muối) uO A B C D ie Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Ta iL Cho dung dịch có nồng độ: CH3COONa (1); H2SO4 (2); HCl (3); NaNO3 (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: B (3), (2), (4), (1) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) s/ A (4), (1), (2), (3) up Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần B /g A ro Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3 Số chất lưỡng tính dãy C D om Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần c Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, ok Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa bo A B C D ce Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần fa Để nhận biết dung dịch : NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4 đựng lọ nhãn ta dùng: B NaOH C Na w A Ba D Quỳ tím ww Câu48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần Dung dịch sau có pH < A NaOH B NaCl C HCl D Na2CO3 Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần Chất có tính lưỡng tính là: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A NaHSO4 B NaOH C NaHCO3 D NaCl Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 nT hi Da iH oc 01 (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: A (1), (2), (3), (6) B (1), (3), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) uO Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần C D Ta A B iL ie Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, NH4HCO3, Cu(NO3)2 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa B BeO C Al2O3 D Al(OH)3 ro A Al2(SO4)3 up Hợp chất sau tính lưỡng tính ? s/ Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần /g Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần B C D c A om Có chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4 Có chất mà phản ứng tạo NaOH ? ok Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần bo Chất sau chất không điện li ? ce A Saccarozơ B Axit axetic C HCl D NaCl fa Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến ww w Chất có tính lưỡng tính là: A NaNO3 B NaCl C NaHCO3 D NaOH Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Cho phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 Hãy cho biết có phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH- + HCO3-  CO32- + H2O Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A B C D Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Cho dung dịch: NaOH, KNO3, NH4Cl, FeCl3, H2SO4, Na2SO4 Số dung dịch có khả làm đổi màu quỳ tím A B C D nT hi Da iH oc 01 Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Cho chất: NH4HCO3, NaOH, AgNO3, Cu, FeO, CaCO3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn (1) có kết tủa có kết tủa có kết tủa Ta (4) khí thoát (5) có kết tủa s/ khí thoát (4) có kết tủa (5) D Na2CO3, NaOH, BaCl2 .c C Na2CO3, BaCl2, BaCl2 có kết tủa B H2SO4, NaOH, MgCl2 om A H2SO4, MgCl2, BaCl2 /g Các dung dịch (1), (3), (5) ro up (2) (2) ie (1) iL Dung dịch uO dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành thí nghiệm, kết ghi lại bảng sau: ok Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn bo Phản ứng sau thuộc loại phản ứng axit - bazơ? B Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH C CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 D AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 fa ce A NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O w Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo ww Dung dịch chất sau làm xanh quỳ tím A HCl B Na2SO4 C NaOH D KCl Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo Hai chất sau trộn với xảy phản ứng hóa học A HNO3+ Na2SO4 B FeCl2+H2S Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 73: Theo tỉ lệ pha trước phản ứng dung dịch có giả sử : mol Ba2+ ; mol HCO3- ; mol Na+ ; mol HSO4HCO3- + HSO4-  CO2 + SO42SO42- + Ba2+  BaSO4 nT hi Da iH oc 01 => Trong dung dịch lúc HCO3- Na+ =>B Câu 74: Chỉ có Fe(OH)3 CaCO3 không thỏa mãn =>A Câu 75: ie uO Các chất có nồng độ nên phân tử phân ly nhiều H+ có tính axit mạnh => pH nhỏ => pHH2SO4 < pHHCl iL KNO3 muối trung hòa => pH > pHaxit Ta Na2CO3 muối axit yếu bazo mạnh nên thủy phân tạo môi trường bazo s/ => pH > pHtrung tính up =>C ro Câu76: /g Xét chất với lượng mol mol NH4Cl mol NaHCO3 mol BaCl2 bo ok c om Khi hoàn tan vào nước tạo ban đầu : mol NaOH NH4Cl + NaOH ฀ NH3↑ + NaCl ce NaHCO3 + NaOH ฀ Na2CO3 + H2O fa Na2CO3 + BaCl2 ฀ 2NaCl + BaCO3↓ ww w Như dung dịch có NaCl =>D Câu 77: Chất có tính bazo NaOH làm phenolphtalein chuyển hồng =>B Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 31 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 78: Chất lưỡng tính phản ứng với axit lẫn bazo =>A Câu 79: nT hi Da iH oc 01 =>A Câu 80: Chỉ có Al2O3 Al(OH)3 chất lưỡng tính Al kim loại , chất lưỡng tính =>D Câu 81: =>C uO Câu 82: ie S + 2H2SO4 đặc nóng  3SO2 + 2H2O iL =>D Ta Câu 83: s/ Chất có tính lưỡng tính phản ứng với axit bazo up =>C ro Câu 84: /g =>B om Câu 85: c =>B ok Câu 86: C bo Câu 87: w =>D fa Câu 88: ce =>A ww Câu 89: =>B Câu 90: =>B Câu 91: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 32 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 =>B Câu 92: =>A Câu 93: nT hi Da iH oc 01 K2CO3, C6H5ONa, Na2CO3, CH3COONa, CH3NH2, lysin =>D Câu 94: Oxit lưỡng tính : Cr2O3 =>B Câu 95: Chất có tính lưỡng tính phản ứng với axit bazo uO =>D ie Câu 96: iL => B Ta Câu 97: s/ Các chất lưỡng tính : ZnO ; Cr2O3 ; Ca(HCO3)2 ; Zn(OH)2 ; Pb(OH)2 up =>B ro Câu 98: B + D tạo kết tủa trắng c => D đáp án om /g A + B tạo khí => có B D thỏa mãn ok =>D bo Câu 99: fa Câu 100: ce =>A w Các phản ứng có phương trình rút gọn : Ba2+ + SO42- -> BaSO4 ww =>A Câu 101: Trừ CH3COONa ; Na2HPO3 ; Al2(SO4)3 ; NaHSO4 ; CrO , HOOC-CH2NH3Cl => 10 chất Câu 102: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Al kim loại, chất lưỡng tính =>B Câu 103: HCl axit mạnh , H3PO4 axit yếu ; KCl muối trung hòa ; K2CO3 muối axit yếu bazo mạnh ( nước thủy phân cho môi trường axit) nT hi Da iH oc 01 =>B Câu 104: Trong A : nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 + nHCl = 0,21 mol Trong B : nOH- = nNaOH + nKOH = 0,49V mol Để C có pH = (axit) => H+ dư => nH+(C) = 10-pH (0,3 + V) = 0,21 – 0,49V uO => V = 0,414 lit ie =>D iL Câu 105: Ta ta có : nCO3 = nCation A = ½ nAnion A ( bảo toàn điện tích ) s/ => nAnion A = 0,5 mol up =>D ro Câu 106: /g , Do nNaOH = 0,2 mol < nHCl = 0,4 mol => Sau phản ứng có H+ om => Cu không tan HCl c =>B ok Câu 107: bo ,nOH = 0,1.0,1.2 + 0,1.0,1 = 0,03 mol ce ,nH+ = 0,4.(0,0375.2 + 0,0125) = 0,035 mol > nOH => nH+ dư = 0,005 mol Vdd sau = 0,1 + 0,4 = 0,5 lit w =>D fa => [H+] = 0,01 M => pH = ww Câu 108: pH = => CM(HCl) = 1M ,Dung dịch sau phản ứng + Ca(OH)2 dư tạo g kết tủa => có tạo HCO3- : nHCO3 = nCaCO3 = 0,03 mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 34 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => nCO3 bđ = nCaCO3 + nCO2 = 0,045 mol => MM2CO3 = 116,67g => MM = 28,33 => Na2CO3 K2CO3 2H+ + CO32- -> CO2 + H2O nT hi Da iH oc 01 H+ + CO32- -> HCO3,nHCl = nHCO3 + 2nCO2 = 0,06 mol => Vdd HCl = 0,06 lit =>D Câu 109: Bảo toàn điện tích : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a => a = 0,4 mol uO 2HCO3- -> CO32- + CO2 + H2O ie => sau phản ứng có 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- 0,4 mol Cl- iL => mmuối khan = 37,4g Ta =>A ro => nNaOH = nCH3COOH = 0,2 mol up CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O s/ Câu 110: /g => V = 0,2 lit = 200 ml om =>D c Câu 111: ok Sau cô cạn nung đến khối lượng không đổi X thì: bo 2HCO3-  CO32- + CO2 ↑  O2- + CO2↑ ce NO3-  NO2- 0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol Cl- ; 0,5z mol O2- ; t mol NO2- w fa => chất rắn gồm : CaO , CaCl2 , Ca(NO2)2 ww => mY = 16,44 = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,5z.16 + 46t (1) Lại có : Trong Y bảo toàn điện tích : 2nCa = nCl + nHCO3 + nNO3 => 2.0,2 = 0,08 + z + t (2) Từ (1) (2) => z = 0,24 mol ; t = 0,08 mol Khi cho t mol HNO3 vào X : Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 35 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 HNO3 + HCO3-  CO2 +H2O + NO3Còn lại : 0,16 mol HCO3- ; 0,16 mol NO3- ; 0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol ClCô cạn : 2HCO3-  CO2 + CO32- ( nCO3 = ½ nHCO3 = 0,08 mol => mrắn = mCa + mCO3 + mNO3 + mCl = 25,56g nT hi Da iH oc 01 =>C ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Câu 112: bo =>A w 0,06 + HCl fa KOH ce Câu 113 : → KCl H2O 0,06 ww → a = 0,06 : 0,2 = 0,3 M => A Câu 114: Bảo toàn điện tích : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 36 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => a = 0,4 mol 2HCO3- -> CO32- + CO2 + H2O => sau phản ứng có 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- 0,4 mol Cl=> mmuối khan = 37,4g Câu 115: ,nHCl = 0,2 mol => CHCl = 0,1 mol = CH+ => pH = =>C Câu 116: D m H 2SO4  c(gam)  m H 2O  100  c(gam)  m H  4, 694(gam) ie uO  Giả sử a = 100 g nT hi Da iH oc 01 =>A iL Vì hỗn hợp kim loại Fe, Na lấy dư nên xảy phản ứng sau : + H2SO4   K2SO4 + Fe + H2SO4   FeSO4 2H2O   2KOH (2) + H2  (3)   Ta H2  up + 4, 694 C 100  c ) + ( 18 98 C = 24,5 ok  31 C = 760  n H2O om   n H 2SO4  c H2 /g Theo ptpư (1),(2),(3) ta có : n (1) ro 2K (dư) + H2  s/ 2K bo Vậy nồng độ dung dịch H2SO4 dùng C% = 24,5% ce Câu 117: w =>A fa pH = -log[H+] = -log(0,01) = ww Câu 118: NaOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2O 2NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O 3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O Nếu có NaH2PO4 => mmuối =3m Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 37 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nếu có Na2HPO4 => mmuối = 1,775m Nếu có Na3PO4 => mmuối = 1,37m Ta thấy mNaOH < mmuối < mNa3PO4 => chất rắn gồm NaOH Na3PO4 => msau – mtrước = 1,22m – m = 0,04.164 – 0,12.40 => m = 8g =>A Câu 119: Do P2 phản ứng tạo nhiều kết tủa => số mol Ba2+ < số mol HCO3- m m mol ; nHCO3- = mol 197 197 uO => nBa2+ = ie Khi đun sôi đến cạn iL 2HCO3-  CO2 + CO32- + H2O Ta m mol 197 s/ => nCO2(1) = ½ nHCO3- = ok c om /g ro m mol 197 2m V =>  197  m V2 197 =>C up Khi nhiệt phân : BaCO3  BaO + CO2 => nCO2(2) = nBa2+ = nT hi Da iH oc 01 => nNa3PO4 = 0,04 mol=> nNaOH pứ = 0,12 mol bo Câu 120: ce ,nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2 mol w =>A fa => V = 0,2 lit = 200 ml ww Câu 121: A nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,55V nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 = 1,2V' Dung dịch sau: pH = > [H+] = 10-3 > nH+ = 10-3(V+V') Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 38 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nH+ = 1,2V' - 0,55V = 10-3(V+V') => V'(1,2-10-3) = V (0,55 + 10-3) 3 => V1  1,  10 3  2,17 V2 0,55  10 Câu 122: nT hi Da iH oc 01 Phản ứng vừa đủ : nNaOH = nHCl = 0,1 mol => CM(HCl) = 1M =>A Câu 123: Bảo toàn điện tích : nNa+ + nK+ = nHCO3- + 2nCO32- + 2nSO42=> a + 0,15 = 0,1 + 0,15.2 + 2.0,05 uO => a = 0,35 mol ie => mmuối = mion = 33,8g iL =>A Ta Câu 124: s/ Trong 100 ml X : nCO3 = nCO2 = 0,1 mol up , mkết tủa = mBaCO3 + mBaSO4 = 43 => nSO4 = 0,1 mol ro Trong 200 ml X : nNH3 = nNH4 = 0,4 mol /g => Trong 300 ml X có : 0,3 mol CO32- ; 0,3 mol SO42- ; 0,6 mol NH4+ 0,6 mol Na+ ( BT điện ) om => mmuối = 71,4g c =>A ok Câu 125: bo Trong X : nH+ = 2nH2SO4 + nHCl + nHNO3 = 0,21 mol Trong Y : nOH = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,4V mol ce Vì dung dịch sau trộn có pH = < => axit dư fa => nH+(Z) = (V + 0,3).10-pH = 0,21 – 0,4V w => V = 0,36 lit ww =>B Câu 126: Bảo toàn điện tích : 3a + 0,15 = b + 0,06 ,nOH = 0,252 mol ; nBa2+ = 0,018 mol < nSO4 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 39 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => kết tủa gồm 0,018 mol BaSO4 Al(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,018 mol < 1/3nOH => có tượng hòa tan kết tủa => nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+) => nAl3+ = a = 0,03 mol => b = 0,18 mol nT hi Da iH oc 01 =>D Câu 127: ,nCH3COOH = nOH = 0,15 + 0,075 = 0,225 mol => a = 0,5M =>A Câu 128: +) TH1 : Dung dịch sau có KCl KOH dư uO => nKCl = nHCl = x mol ; nKOH dư = 0,1 – x ie => mchất tan = 74,5x + 56(0,1 – x) = 6,525g iL => x = 0,05 mol => CM(HCl) = 0,5M Ta Không cần xét TH HCl dư s/ =>B up Câu 129: om => nAl(OH)3 = 4nAlCl3 - nOH /g => có tượng hòa tan kết tủa ro , nNaOH = 0,5 mol > nAl(OH)3 = 0,1 mol; nAlCl3 = 0,15a mol c => a = ok =>A bo Câu 130: ce Bảo toàn điện tích : nHCO3- + nCl- = 2nCa2+ + nNa+ + 2nMg2+ fa => nHCO3- = 0,6 mol w 2HCO3- -> CO32- + CO2 + H2O 0,6 -> 0,3 mol ww Cô cạn dung dịch thu muối khan gồm (Ca2+ ; Na+ ; Mg2+ ; Cl- ; CO32-) => mmuối khan = 75,2g =>C Câu 131: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Bảo toàn điện tích : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y Có mmuối = mion = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435 => x = 0,03 ; y = 0,02 mol =>D Câu 132: nT hi Da iH oc 01 Bảo toàn C : nNa2CO3 = nCO2 + nCaCO3 = 0,1 mol = y =>B Câu 133: , nKOH = 0,2V 10-3 mol , nH+ = 2nH2SO4 = 0,4V 10-3 mol > nKOH => sau phản ứng dư H+ 0, 4V  0, 2V  0,1 2V uO Vdd  ie = nH   nOH  iL => [H+] Ta => pH = s/ =>D Câu 34: up Sau cô cạn nung đến khối lượng không đổi X thì: ro 2HCO3-  CO32- + CO2 ↑  O2- + CO2↑ /g NO3-  NO2- om => chất rắn gồm : CaO , CaCl2 , Ca(NO2)2 c 0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol Cl- ; 0,5z mol O2- ; t mol NO2- ok => mY = 16,44 = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,5z.16 + 46t (1) bo Lại có : Trong Y bảo toàn điện tích : 2nCa = nCl + nHCO3 + nNO3 ce => 2.0,2 = 0,08 + z + t (2) fa Từ (1) (2) => z = 0,24 mol ; t = 0,08 mol ww w Khi cho t mol HNO3 vào X : HNO3 + HCO3-  CO2 +H2O + NO3- Còn lại : 0,16 mol HCO3- ; 0,16 mol NO3- ; 0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol ClCô cạn : 2HCO3-  CO2 + CO32- ( nCO3 = ½ nHCO3 = 0,08 mol => mrắn = mCa + mCO3 + mNO3 + mCl = 25,56g Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 41 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 =>C Câu 135: BTDT   0,1.2  0,3.2  0,  a  a  0, t X   HCO3  CO32 BTKL   m  0,1.40  0,3.24  0, 4.35,5  0, 2.60  37, 4(gam) t t  CO32   O 2 Chú ý : Khi đề nói nung muối khan tới khối lượng không đổi HCO3  nT hi Da iH oc 01 Câu 136: Na -> NaOH + H2SO4 => nNa = nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2 mol => m = 4,6g =>B uO Câu 137: ie pH = 13 => pOH = => [OH-] = 0,1 M => nNaOH = 0,01 mol = nNa ( BT nguyên tố ) iL => m = 0,23g Ta Câu 138: up , dd Y : nOH = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,04 mol s/ , dd X : nH+ = 2nH2SO4 + nHCl = 0,02 mol ro => Trong Y : nOH – nH+ = 0,02 mol = nOH- => COH = 0,1M => pH = 13 /g =>A om Câu 139: c Bảo toàn điện tích : nH+ + 3nAl3+ = nNO3- + 2nSO4 => 3a – b = -0,06 ok , nOH = nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,168 mol ; nBa2+ = 0,012 mol bo , mkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,012 mol < 1/3( nOH – nH+) ce => Có tượng kết tủa tan phần => nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH- - nH+) w =>A fa => nAl3+ = a = 0,02 => b = 0,12 ww Câu 140: pH = 13 => nOH(dd sau) = 0,05 mol => nOH sau = 2nBa(OH)2 – (nHCl + 2nH2SO4) => nBa(OH)2 = 0,045 mol => x = 0,15 M Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 42 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Do nBa2+ = 0,045 > nSO4 = 0,01 mol => nBaSO4 = nSO4 = 0,01 mol => m = 2,33g =>A Câu 141: nT hi Da iH oc 01 ,nOH = nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,005 mol ,nH+ = nHCl = 0,16V.10-3 mol => [H+] = 10-pH = nHCl  nOH  V 0,16V 103  0, 005   102 3 3 50.10  V 10 => V = 36,67 ml =>D Câu 142: ie uO pH = 13 => pOH = => [OH-] = 0,1 M => nNaOH = 0,01 mol = nNa ( BT nguyên tố ) => m = 0,23g iL =>A Ta Câu 143: s/ H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + H2O up => nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2 mol => V = 0,2 lit = 200 ml ro =>A om NaOHdu   CaCO3: 0,04 mol (1) c      du Ca ( OH ) 2  CaCO3: 0,05mol (2) ok Ca   Na   E  → Cl   HCO3  /g Câu 144: ww w fa ce bo Ca 2 : 0,08mol  Na  : x  Từ (1) (2) => E  Cl  : x  HCO3 : 0,1 Bảo toàn điện tích => x + 0,16 = 2x + 0,1 => x = 0,06 mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 43 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => m chất rắn = 0,05 100 + 0,06 58,5 + 0,03 111 = 11,84g => A Câu 145: , nBa2+ = 0,04 mol ; nOH = 0,32 mol nT hi Da iH oc 01 => Kết tủa gồm 0,04 mol BaSO4 Al(OH)3 => nAl(OH)3 = 0,04 mol Vì 3nAl(OH)3 < (nOH – nH+) => có hòa tan kết tủa => nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+) => nAl(OH)3 = z = 0,06 mol Bảo toàn điện tích dung dịch X : nH+ + 3nAl3+ = 2nSO4 + nNO3 => nNO3 = t = 0,2 mol uO =>A ie Câu 146: iL Bảo toàn điện tích : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + 2nSO4 Ta => a + 2b = 0,7 mol s/ mmuối = mion => 0,25.64 + 0,2.39 + 35,5a + 96b = 52,4g up => a = 0,4 ; b = 0,15 mol ro =>A /g Câu 147 : om Bảo toàn điện tích dung dịch: nY = 0,1 + 0,2 + 0,1 – 0,2 = 0,4 mol c Đáp số cho ta hai ion Y- OH ‒ NO 3‒ , loại OH ‒ tồn dung ok dịch với ion Mg2 + bo mmuối = 0,1 39 + 0,2 24 + 0,1 23 + 0,2 35,5 + 0,4 62 = 42,9 g fa Câu 148: ce => C w Na -> NaOH ( 0,4 mol) = 2nCO2 = 0,2 mol => phản ứng tạo 0,2 mol Na2CO3 muối axit yếu bazo mạnh ww => dung dịch có tính bazo => quì tím hóa xanh =>B Câu 149 : Trong 100ml X có : 0,035 mol H+ 0,01 mol SO42- Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 44 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 , nOH- sau trung hòa = 0,035 – 0,005 = 0,03 mol => nAl(OH)3 = 0, 01 ( 4nAl3+ - nH+ ) = mol 3 , nBaSO4 = nBa2+ = 0,05 mol => mkết tủa = 1,425g nT hi Da iH oc 01 =>D Câu 150: ,nH+ = nOH=> nHNO3 + 2nH2SO4 = nNaOH + 2nBa(OH)2 => 0,2.(1 + 0,2.2) = V.(2 + 1.2) => V = 0,07 lit ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO =>D Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 45
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet , 150 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet , 150 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn