89 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet

25 496 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 11:58

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Chuyên đề Sự điện li ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Câu [3.9] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần tích số ion nước nhiệt độ sau: 20 độ C , KH2O = 7,00.10-15; 25oC, KH2O = 1,00 10-14, 30oC, KH2O = 1,5 10-14 Từ số liệu cho biết điện li nước A: tỏa nhiệt B: thu nhiệt C: không tỏa, không thu nhiệt D: vừa tỏa, vừa thu nhiệt Câu [3.12] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Phương trình S2- + 2H+  H2S phương trình ion rút gọn phản ứng A: FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S B: 2HClO3 + K2S 2KCl)3 C: BaS + H2SO4  BaSO4 + H2S D: 2NaHSO4 + Na2S 2Na2SO4 + H2S Câu [3.17] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Xét phản ứng sau: 1, NH4Cl + NaOH  NaCl + NH3 + H2O 2, AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O  4Al(OH)3 + 3NaCl 3, CH3NH2 + H2O CH3NH3+ + OH4, C2H5ONa + H2O  C2H5OH + NaOH Phản ứng phản ứng axit bazo ? A: 1, B: 1, ,3 , C: 1, D: 1, ,3 Câu [3 23] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Trộn dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với thể tích nhau, thu dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch C có pH = Giá trị V A: 0,214 lít B: 0,424 lít C: 0,134 lít D: 0,414 lít Câu [3.42] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Theo thuyết bronstet, số chất dãy có tính chất lưỡng tính A: B: C: D:1 Câu [4.15] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thái Nguyên – lần Cho phản ứng sau : (1) Ca(OH)2 dư + NaHCO3 ; (2) NaHCO3 dư + Ca(OH)2 ; (3) Ca(HCO3)2 dư + NaOH (4) Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 Những phản ứng có phương trình ion rút gọn Ca2+ + HCO3- + OH-  CaCO3 + H2O là: A.(2)(3)(4) B (1)(2)(3) C.(1)(3)(4) D.(1)(2)(4) Câu [4.50] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thái Nguyên – lần Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Trộn lẫn 100 ml dung dịch NaOH 0,01M 200 ml HCl 0,02M thu dung dịch Y Dung dịch Y có pH là: A 1,8 B.3,0 C 4,2 D 2.0 Câu [6.47] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2CO3 + CaCl2 (2) Na2CO3 + CaCl2 (3) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 (4) K2CO3 + Ca(NO3)2 (5) H2CO3 + CaCl2 (6) CO2 + Ca(OH)2 Số phản ứng có phương trình ion thu gọn Ca2+ + CO32- CaCO3 là: A B.3 C.4 D.6 Câu [8 32] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Trộn 200 ml dung dịch CaCl2 0,1M với 200 ml dung dịch Na2SO4 0,1M Tính số gam kết tủa thu biết dung dịch sau phản ứng tích số nồng độ mol ion [Ca2+].[SO42-] = 2,5.10-5 A 2,448 g B 2,176 g C.2,72 g D 2,04 g Câu 10 [8.43] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Trong dung dịch có nồng độ 0,1M sau đây, dung dịch có pH lớn là: A.H2SO4 B.NaOH C.HCl D.Ba(OH)2 Câu 11 [10.24] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lí Tự Trọng – Cần Thơ Phát biểu sau đúng? A Dung dịch HCl làm quì tím hóa đỏ B CaCO3, HBr, K2S chất điện ly yếu C Chất điện ly chất tan nước tạo thành dung dịch dẫn điện D Các chất chứa liên kết cộng hóa trị chất điện ly Câu 12 [10.26] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lí Tự Trọng – Cần Thơ Dung dịch X gồm 0,25 mol Ba2+; 1,3 mol Na+; a mol OH– b mol Cl– Cho 400 ml dung dịch Y (gồm H2SO4 0,25M; HCl 0,25M ZnSO4 1M) vào dung dịch X Sau phản ứng kết thúc, thu kết tủa G Nung toàn G đến khối lượng không đổi thu 69,59 gam chất rắn H Giá trị b A 0,58 1,62 B 0,18 0,58 C 1,52 0,48 D 0,18 1,22 Câu 13 [11.11] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Bến Tre Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,08M H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a (M), 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a A 0,0225M B 0,02M C 0,25M D 0,12M Câu 14 [12.20] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần Với dung môi H2O chất sau chất điện li ? A CH3COONa B Na2SO4 C HCl D C6H12O6 (glucozơ) Câu 15 [14.9] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Một dung dịch chứa hai cation Al3+ (0,2 mol )và Fe2+ (0,1 mol ).Trong dung dịch chứa hai anion Cl- (x mol) SO42- (y mol ) Tìm x y biết cô cạn dung dịch thu 46,9 gam hỗn hợp muỗi khan A.0,2 0,3 B 0,3 0,2 C 0,6 0,1 D.0,5 0,15 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Câu 16 (14.12) Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Cho dung dịch có nồng đô mol/l : NaHCO3 (1) ; Na2CO3 (2) ; NaCl(3) ; NaOH (4) pH dung dịch tăng theo thứ tự A (1)(2)(3)(4) B (3)(1)(2)(4) C (2)(3)(4)(1) D (3)(1)(4)(1) Câu 17(15.34): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đào Duy Từ - lần Cho dung dịch có nồng độ mol NaOH, NaCl, Ba(OH)2 , CH3COONa có giá trị pH tương ứng a,b,c,d Nhận xét sau đúng? A a > b > c > d B d > a > c > b C c > b > a > d D c > a > d > b Câu 18(16.8) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Nhận xét điện phân dung dịch chứa hỗn hợp HCl H2SO4? A pH dung dịch giảm dần suốt trình điện phân B pH dung dịch tăng lên đến giá trị định không thay đổi C pH dung dịch giảm xuống đến giá trị định tăng lên D pH dung dịch tăng dần đến giá trị định giảm xuống Câu 19 (16.27) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Một dung dịch có chứa HCO3-; 0,2 mol Ca2+; 0,8 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,8 mol Cl- Cô cạn cẩn thận dung dịch lượng muối khan thu là: A 75,2 gam B 72,5 gam C 96,6 gam D 118,8 gam Câu 20 (17.14) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần Dung dịch X gồm CH3COOH 0,03M CH3COONa 0,01M Biết 250C; Ka CH3COOH 1,75.10-5; bỏ qua phân li nước Giá trị pH dung dịch X 250C là: A 4,28 B 4,04 C 4,76 D 6,28 Câu 21 [17.25] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần Cho chất: NaOH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11 (saccarozo); HCOONa; NaCl, H2SO4; C3H5(OH)3 Số chất điện ly chất điện li mạnh là: A B C D Câu 22 [19.7] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần Chia dung dịch A chứa ion Fe3+; NH 4 ; SO 24 Cl- thành hai phần Phần cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu dược 1,07 gam kết tủa 0,672 lít khí (đktc) Phần cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu 4,66 gam kết tủa Tổng khối lượng muối khan thu cô cạn cẩn thận dung dịch A là: A 3,73 gam B 4,76gam C 6,92gam D 7,46gam Câu 23 [20.3] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – lần Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca 2 ; 0,3 mol Mg 2 ; 0,4 mol Cl a mol HCO3 Đun dung dịch X đến cô cạn thu muối khan có khối lượng A 49,4 gam B 28,6 gam C 37,4 gam D 23,2 gam Câu 24 [21.5] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 3/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 A (1), (3), (5), (6) B (1), (2), (3), (6) C (3), (4), (5), (6) D (2), (3), (4), (6) Câu 25 [21.9] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần Trong số dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 B Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa C KCl, C6H5ONa, CH3COONa D Na2CO3, NH4Cl, KCl Câu 26 [21.24] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần Chất sau cho vào nước không làm thay đổi pH dung dịch? A NH4Cl B HCl C Na2CO3 D Na2SO4 Câu 27[ 21.45] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần Trộn lẫn V(ml) dung dịch NaOH 0,01M với V(ml) dung dịch HCl 0,03M thu 2V (ml) dung dịch Y Dung dịch Y có pH là: A B C D Câu 28 [22.8] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần X dung dịch chứa H2SO4 1M HCl 1M Y dung dịch chứa NaOH 1M KOH 1M Trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu lít dung dịch Z có pH = 13 Khi cô cạn toàn dung dịch Z thu gam chất rắn khan? A 90.11 B 75.31 C 68.16 D 100.37 Câu 29 [22.39] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần Cho dung dịch sau: NaHCO3 , NaHSO4 ; NaF ; BaCl2 ; NaNO2 ; CH3COONa, có dung dịch có pH > A B C D Câu 30 [23.4] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2CO3 + CaCl2 (2) Na2CO3 + CaCl2 (3) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 (4) K2CO3 + Ca(NO3)2 (5) H2CO3 + CaCl2 (6) CO2 + Ca(OH)2 Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là: A.4 B.3 C.5 D.6 Câu 31 [24.33] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam Dung dịch muối nào có pH > ? A NaHSO4 B NaNO3 C NaHCO3 D (NH4)2SO4 Câu 32 [25.24] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần Trộn dung dịch: Ba(HCO3)2 ; NaHSO4 có nồng độ mol/l với theo tỷ lệ thể tích 1: thu kết tủa X dung dịch Y Hãy cho biết ion có mặt dung dịch Y ( Bỏ qua thủy phân ion điện ly nước) A Na+, HCO3- SO42B Ba2+, HCO3- Na+ C Na+ SO42- D Na+, HCO3 Câu 33 [29.18] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô Dung dịch E chứa ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl- Chia dung dịch E phần nhau: Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, 0,58 gam kết tủa 0,672 lit khí (đktc) Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, 4,66 gam kết tủa Tổng khối lượng chất tan dung dịch E A 3,055g B 9,165g C 5,35g D 6,11g Câu 34 [29.20] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô Cho a mol Mg b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ d mol Ag+ Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch chứa ion kim loại Điều kiện b (so với a,c,d) để kết là: A b < a - d/2 B b < c - a +d/2 C b > c - a D b > c - a + d/2 Câu 35 [29.34] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô Dãy chất sau đây, nước chất điện li yếu ? Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 4/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 A H2S, H2SO3, H2SO4, NH3 B H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2 C H2S, CH3COOH, HClO, NH3 D H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3 Câu 36 [29.44] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô Một dd có chứa ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), SO42- (x mol) Giá trị x A 0,05 B 0,075 C 0,1 D 0,15 Câu 37[ 30.11] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Khiết Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,3 mol Cl-; lại ion NH4+ Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X đun nóng nhẹ Hỏi sau phản ứng kết thúc, tổng khối lượng hai dung dịch sau phản ứng giảm gam ? (giả sử nước bay không đáng kể) A 6,761 gam B 4,925 gam C 6,825 gam D 12,474 gam Câu 38 [32.24 ] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần trộn 200 ml dung dịch CaCl2 0,1 M với 200ml dung dịch Na2SO4 0,1M Tính số gam kết tủa thu biết dung dịch sau phản ứng tích số nồng độ mol/l ion :[Ca2+] [SO42-]= 2,5.10-5 A.2,72 gam B 2,448gam C 2,176gam D 2.04 gam Câu 39 [32.46] Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05 M HCl 0,1 M với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH) 0,1M thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13 B.1,2 C D.12,8 Câu 40 [33.35] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Trung Thiên Dung dịch Y gồm Al3+; Fe2+; 0,05 mol Na+; 0,1 mol SO42−; 0,15 mol Cl− Cho V lit dung dịch NaOH 1M, vào dung dịch Y để thu kết tủa lớn giá trị V A 0,40 B 0,25 C 0,35 D 0,30 Câu 41 [34.36] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quảng Xương Dung dịch X chứa ion: Ca2+, Na+, HCO3- Cl-, số mol ion Cl- 0,1 mol Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu gam kết tủa Cho 1/2 dung dịch X lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu gam kết tủa Hỏi đun sôi đến cạn dung dịch X thu gam chất rắn khan? A 9,21 gam B 9,26 gam C 8,79 gam D 7,47 gam Câu 42 [35.28] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần Một dung dịch chứa ion: x mol Mg2+, y mol K+, z mol Clvà t mol SO42- Biểu thức liên hệ x, y, z, t A 2x + 2t = y + z B x + y = z + t C x + 2y = 2z + t D 2x + y = z + 2t Câu 43 [36.33] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Tuyên Quang Dung dịch X chứa loại ion Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,5 mol Cl 0,3 mol NO3 Thêm từ từ dung dịch Y chứa hỗn hợp K2CO3 1M Na2CO3 1,5M vào dung dịch X đến lượng kết tủa lớn thể tích dung dịch Y cần dùng : A 160 ml B 600 ml C 320 ml D 480ml Câu 44 [37.13] Trong số dung dịch: KHCO3, NaCl, C2H5COONa, NH4NO3, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A NaCl, C6H5ONa, C2H5COONa B NH4NO3, C2H5COONa, NaHSO4 C KHCO3, NH4NO3, NaCl D KHCO3, C6H5ONa, C2H5COONa Câu 45 [37.28] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hà Nội – Amsterdam Một dung dịch chứa x mol Mg2+, y mol Na+, 0,02 mol Cl– 0,025 mol SO42– Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 4,28 gam Giá trị x y (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64) A 0,03 0,01 B 0,015 0,04 C 0,02 0,03 D 0,02 0,05 Câu 46 [37.50] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hà Nội – Amsterdam Dãy gồm ion tồn dung dịch Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 A K+,Ba2+,OH,Cl B Al3+,PO43,Cl, Ba2+ C Na+ ,K+,OH,HCO3 D Ca2+,Cl,Na+,CO32 Câu 47 [38.12] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần Cho dung dịch có nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A (3), (2), (4), (1) B (4), (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) Câu 48 [39.16] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây Dung dịch HCl dung dịch CH3COOH có nồng độ mol/l, pH hai dung dịch tương ứng x y Quan hệ x y (giả thiết, 100 phân tử CH3COOH có phân tử điện li) A y = 100x B y = 2x C y = x - D y = x + Câu 49 [39.35] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây Cho a mol Al vào dd chứa b mol Fe3+ c mol Cu2+ Kết thúc phản ứng thu kim loại Kết luận sau đúng? A b + 2c < 3a ≤ 3b + 2c B b + 2c ≤ 3a ≤ 3b + 2c C 2b + 2c < 3a ≤ 3b + 2c D 2c/3 ≤ a ≤ 2(b + c)/3 Câu [40.13.] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thăng Long Cặp chất sau tồn dung dịch? A NaHCO3 BaCl2 B AgNO3 Fe(NO3)2 C NaHSO4 NaHCO3 D Ca(HCO3)2 NaHSO4 Câu 50 [40.19] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thăng Long Trộn dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với thể tích thu dung dịch X Lấy 300ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch Z có pH = Giá trị V là: A 0,214 B 0,424 C 0,134 D 0,08 Câu 51[ 41.7] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Lam Kinh - Thanh Hóa Phản ứng có phương trình ion rút gọn: HCO3- + OH-  CO32- + H2O A.2NaHCO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O B.2NaHCO3 + 2KOH  Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O C.NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O D.Ca(HCO3)2 + 2NaOH  CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O Câu 52 [42.43] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đoàn Thượng - Hải Dương Cho phản ứng sau: (1) BaCO3 + dung dịch H2SO4; (2) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl2; (3) dung dịch Na2CO3 + dung dịch CaCl2; (4) dung dịch NaHCO3 + dung dịch Ba(OH)2; (5) dung dịch (NH4)2SO4 + dung dịch Ba(OH)2; (6) dung dịch Na2S + dung dịch CuSO4 Số phản ứng tạo đồng thời kết tủa khí bay A B C D Câu 53 [43.17.] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Vĩnh Bảo Cho ba dd có giá trị pH, dd xếp theo thứ tự nồng độ mol tăng dần là: A NH , NaOH, Ba(OH) B NH , Ba(OH) , NaOH C NaOH, NH , Ba(OH) D Ba(OH) , NaOH, NH Câu 54 [43.46.] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Vĩnh Bảo Cho chất đây: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Các chất điện li mạnh là: A Ag2SO4, NaCl, CuSO4, H2S B NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3,H2S C NaCl, H2SO3, CuSO4 D HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4 Câu 55 [44.13] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu Khi thêm từ từ nước vào cốc đựng dung dịch CH3COOH (1): số phân tử CH3COOH không thay đổi Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 6/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi Da iH oc 01 (2): độ điện li CH3COOH tăng lên (3): độ dẫn điện dung dịch tăng lên (4): pH dung dịch không thay đổi (5): cân dịch chuyển theo chiều làm tạo thêm ion CH3COO– Chọn ý ý A (2), (4), (5) B (1), (2), (4) C (2), (5) D (2), (3), (5) Câu 56 [44.39] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu Một dung dịch có chứa ion: Mg2+, Na+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ba2+, NO3-,Cl- Để nhận có mặt ion Fe2+ dung dịch, người ta dùng chất sau đây? A NaOH B NH3 C Na2CO3 D HCl Câu 57 [46.22] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Thiết Hỗn hợp dung dịch HNO3 0,04M H2SO4 0,03M (coi H2SO4 điện li hoàn toàn) có pH là: A B B D Câu 58 [46.42] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Thiết Để làm mềm mẫu nước cứng chứa x mol Mg2+, y mol Ca2+ 0,06 mol HCO3-, người ta phải dùng thể tích vừa đủ dung dịch đây: A 15 ml dung dịch Na2CO3 2M B 30ml dung dịch HCl 2M C 20ml dung dịch NaCl 1M D 10ml dung dịch Na3PO4 1M Câu 59[48 39] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quang Trung Dung dịch X chứa 0,07mol Na+, x mol SO42 , 0,01 mol OH- Dung dịch Y chứa y mol H+, z mol Ba 2 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie , 0,02mol NO3 Trộn X với Y, sau phản ứng xong 500ml dung dịch có pH = thu m gam kết tủa Tính m A 0,5825g B 3,495g C 0,345g D 6,99g Câu 60 [49.13] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai Dung dịch X gồm 0,1 mol Na+; 0,3 mol H+; 0,2 mol Fe3+ x mol SO42- Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X đến phản ứng hòa toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 140,2 B 137,9 C 116,5 D 114,6 Câu 61 [49.19] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai Dung dịch sau có [H+] 0,1M? A Dung dịch NaOH 0,1M B Dung dịch CH3COOH 0,1M C Dung dịch HCl 0,1M D Dung dịch H2SO4 0,1M Câu 62 [50.8] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh Trộn 200 mL dung dịch HCl 1,25M với 300 mL dung dịch NaOH 1M thu 500 mL dung dịch pH là: A 12,3 B 0,7 C 1,0 D 13,0 Câu 63 [50.15] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh Dung dịch X chứa 0,1 mol Na+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- a mol SO42- Đun dung dịch X đến cạn thu muối khan có khối lượng là: A 52,5 gam B 38,1 gam C 47,2 gam D 36,8 gam Câu 64 [50.26] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh Phản ứng sau có phương trình ion thu gọn dạng: 2H+ + CO32- ฀฀CO2 + H2O A K2CO3 + 2HNO3 ฀฀2KNO3 + CO2 + H2O B CaCO3 + 2HCl ฀฀CaCl2 + CO2 + H2O C Na2CO3 + CH3COOH ฀฀2CH3COONa + CO2 + H2O D 2NaHCO3 + H2SO4 (loãng) ฀฀Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O Câu65 [51.1] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trong cặp chất cho đây, cặp chất tồn dung dịch ? A NaCl AgNO3 B NaAlO2 HCl C NaHSO4 NaHCO3 D AlCl3 CuSO4 uO nT hi Da iH oc 01 Câu 66 [51.10] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc Theo Bronstet ion sau lưỡng tính? PO432 CO323 HSO34 HCO35 HPO32A 3, 4, B 1, 2, C 2, 4, D 1, 4, Câu 67 [51.17] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc Dãy chất sau đây, nước chất điện li yếu ? A H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3 B H2S, CH3COOH, HClO, NH3 C H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2 D H2S, H2SO3, H2SO4, NH3 Câu 68 [51.24] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl a mol Y2- Cô cạn dung dịch ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie X, thu m gam muối khan Ion Y2- phù hợp giá trị m A CO32- 30,1 B CO32- 42,1 C SO42- 56,5 D SO42- 37,3 Câu 69 [51.37] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc Trong số chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3 , H2S Số chất thuộc loại chất điện li A B C D 10 Câu 70 [51.39] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc Một cốc dung dịch chứa ion: a mol Na+, b mol Al3+, c mol SO42-, d mol Cl- Biểu thức liên hệ a,b,c,d, A a + 3b = c + d B a + 3b = 2c + d C a +2b = c +d D a +2b = c + 2d Câu 71 [52.15] Đề thi thử THPTQG 2015 – Trung tâm luyện thi Nam Thái Dung dịch A chứa cation gồm Mg2+, Ba2+, Ca2+ anion gồm Cl- NO3- Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch A lượng kết tủa thu lớn dừng lại, lúc người đo lượng dung dịch Na2CO3 dùng 250ml Tổng số mol anion có dung dịch A là: A 0,25 B 0,75 C 0,5 D 1,0 Câu 72 [54.6] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đồng Lộc Có dung dịch suốt, dung dịch chứa loại cation loại anion Các loại ion dung dịch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3- Đó dung dịch A BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 B.BaCO3,MgSO4,NaCl,Pb(NO3)2 C Ba(NO3)2, PbCl2, MgSO4, Na2CO3 D.Mg(NO3)2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4 Câu 73 [54.50] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đồng Lộc Dung dịch X có chứa :0,1 mol Ca2+;0,3mol Mg2+; 0,4 mol Cl- a mol HCO3- Cô cạn X nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, m gam chất rắn khan Giá trị m A.28,6 B 37,4 C 49,8 D 30,5 Câu 74 [55.22] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đa Phúc Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Câu 75 [55.37] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đa Phúc Cho cặp chất sau: (I) Na2CO3 + BaCl2 (II) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 8/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi Da iH oc 01 (III) Ba(HCO3)2 + K2CO3 (IV) BaCl2 + MgCO3 Những cặp chất phản ứng có phương trình ion thu gọn là: A (I), (II) B (I), (III), (IV) C (I), (II), (III) D (I), (IV) Câu 76 [57.12] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quỳnh Lưu Cho chất sau: CuSO4, CH2Cl2, KCl, HF, CH3COOH, CH3COONa, C6H6, C2H5OH Số chất điện li mạnh là: A B C D Câu 77 [57.49] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quỳnh Lưu Cho axit oxalic (C2H2O4) tác dụng với Ba(OH)2 tạo kết tủa Barioxalat Phương trình ion thu gọn phản ứng là? A 2C2H2O4 + Ba2+ + 2OH-   Ba(C2HO4)2  + 2H2O B C2H2O4 + 2OH-   C2O4 2 + 2H2O C C2H2O4 + Ba2+ + 2OH-   BaC2O4  + 2H2O ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie D H+ + OH-   H2O Câu 78 [58.5] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Thái Học – Vĩnh Phúc Trộn 400 ml dung dịch X chứa Na+, K+ x mol OH– (tổng số mol Na+ K+ 0,06) với 600 ml dung dịch Y chứa 0,01 mol SO24 , 0,03 mol Cl–, y mol H+ pH dung dịch thu sau phản ứng A 1,0 B 12,0 C 2,0 D 13,0 Câu 79 [58.27] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Thái Học – Vĩnh Phúc Cho chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), CH3COONa, NaCl, NH4NO3 Tổng số chất thuộc chất điện li chất điện li mạnh A B C D + 2+ Câu 80[ 59.3]Một dung dịch X gồm 0,02 mol Na ; 0,01 mol Ca ; 0,02 mol HCO3 a mol ion X (bỏ qua điện li nước) Ion X giá trị a A OH  0,02 B Cl  0,02 C NO3 0,01 D CO32 0,01 Câu 81[ 59.20] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đinh Chương Dương Phương trình điện li viết không ? A Na3PO4  3Na+ + PO43- B CH3COOH  CH3COO- + H+ + C HCl  H + Cl D H3PO4  3H+ + 3PO43- Câu 82[60.6 ] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hàn Thuyên Các ion sau tồn dung dịch? A Ag+, Fe2+, NO3-, SO42B Fe2+, NO3-, Cl-, H+ 2+ + C Ba , Na , HSO4 , OH D Cu2+, Fe3+, SO42-, NO3Câu 83 [60.37 ] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hàn Thuyên Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng ( axit 100%, D=1,05g/cm3) đến thể tích 1,75 lít 250C thu dung dịch X có pH=2,9 Độ điện li axit axetic là? A 0,09% B 1,26% C 2,5% D 0,126% Câu 84 [61.38] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu dung dịch Y có pH = 11,0 Giá trị a là: A 1,60 B 1,78 C 0,80 D 0,12 Câu 85 [63.41] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần Biết A dung dịch NaOH có pH = 12 B dung dịch H2SO4 có pH=2 Để phản ứng vừa đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B Quan hệ V1 V2 là: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 9/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 iL ie uO nT hi Da iH oc 01 A V1 = V2 B V1= 2V2 C V2= 2V1 D V2= 10V1 Câu 86 [64.30] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – lần Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M với 250ml dung dịch Ba(OH)2 x M.Thu m gam kết tủa 500ml dd có pH=12 Giá trị m x A: 1,165 gam 0,04M B: 0,5825 0,03M C: 0,5825 0,06M D: 1,165 gam 0,05M Câu 87 [64.35:] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – lần Cho ion Fe3+, Ag+, Na+, NO3-, OH-, Cl- Các ion sau tồn đồng thời dung dịch? A: Ag+, Na+, NO3-, ClB: Fe3+, Na+, NO3-, OHC: Fe3+, Na+, Cl-, OHD: Na+, Fe3+, Cl-, NO3Câu 88 [65.17] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hạ Long Cho lít dung dịch KOH có pH=13 vào dung dịch HCl có pH= đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Giá trị pH dung dịch Y A 3,20 B 12,53 C 11,57 D 2,40 Câu 89[65.26] Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hạ Long Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- 0,02 mol SO42- Cho 120ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH)2 0,1M vào X, sau phản ứng kết thúc, thu 3,732 gam kết tủa Giá trị z,t A 0,020 0,012 B.0,020 0,120 C 0,120 0,020 D 0,012 0,096 Ta ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI up s/ Câu 3.9: Ta thấy tăng nhiệt độ, tích số ion tăng ro => trình điện li thu nhiệt (thu nhiệt => tạo nhiều ion H+ OH- => tăng tích số ion) /g => Đáp án B om Câu 3.12: Câu 3.17: ý A C có BaS, FeS chất rắn => phải cho vào pt ion rút gọn ok => Đáp án D c ý B có HClO3 điện ly yếu => phải cho vào pt bo Câu 23: 300 ml dung dịch A có 0,07 mol H+, dung dịch B có 0,49V mol OH- ce Ta có pH = nên sau phản ứng H+ dư nồng độ H= 0,01 fa => 0,01 = (0,07 - 0,49V)/(V + 0,3) => V = 0,134 lít ww w => Đáp án C Câu 3.42: Các chất lưỡng tính gồm Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, Al(OH)3, Zn(OH)2 => Đáp án A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 4.15 Các phản ứng có phương trình ion rút gọn : (1) ; (3) ; (4) =>C Câu 4.50 Có nNaOH = 0,001 mol ; nHCl = 0,004 mol uO nT hi Da iH oc 01 => nHCl dư = 0,003 mol => CM (HCl) = 0,01 M => pH = -log[H+] = =>D Câu 6.47: Có phản ứng thỏa mãn : (1) ; (2) ; (4) => B Câu 32: Có nCaCl2 = nCa2+ = 0,02 mol ; nNa2SO4 = nSO42- = 0,02 mol Khi phản ứng tạo CaSO4 phần CaSO4 tan chuyển dịch theo cân bằng: iL ie +/ CaSO4  Ca2+ + SO42- tích số tan = [Ca2+].[SO42-] = 2,5.10-5 Ta => Giả sử lượng CaSO4 tan S M => tích số tan = S2 = 2,5.10-5 s/ => S = 0,005 M => nCaSO4 tan = 0,002 mol up Mà nCaSO4 tạo = 0,02 mol => nCaSO4 kết tủa = 0,02 – 0,002 = 0,018 mol ro => mkết tủa = 2,448 g /g =>=>A ok =>D c => Ba(OH)2 om Câu 8.43 Dung dịch có pH lớn dung dịch phân li nhiều OH- bo Câu 10.24: A Đúng fa ce B Sai Các muối dù tan phần tan hân ly hoàn toàn dung dịch => Cả chất điện ly mạnh ww w C Sai Chất điện ly chất mà phân tử hòa tan vào nước phân li thành ion D Sai Ví dụ HCl chứa liên kết cộng hóa trị chất điện ly mạnh =>A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 11/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10.26: Xét X : bảo toàn điện tích : 0,25.2 + 1,3 = a + b = 1,8 mol Xét Y : nSO4 = 0,5 mol ; nH+ = 0,3 mol ; nZn2+ = 0,4 mol Khi cho X + Y => nBaSO4 = nBa2+ = 0,25 mol uO nT hi Da iH oc 01 Sau nung thu H => mH = mBaSO4 + mZnO => nZnO = nZn(OH)2 = 0,14 mol < nZn2+ +/ TH1: tạo kết tủa ; kết tủa không tan: => OH- hết => a = nH+ + 2nZn(OH)2 = 0,58 mol => b = 1,22 mol ie ( từ đay chọn đáp án D ) s/ => b = 0,18 mol Ta => a = nH+ + 4nZn2+ - 2nZn(OH)2 = 1,62 mol iL +/ TH2 : kết tủa tan phần up =>D /g ro Câu 11.11: Ta có : nH+ = 2nHCl + 2nH2SO4 = 0,025 mol nOH- = 0,25a mol c om =>Do pH = 12 => OH- dư => nOH- dư = 0,5 10-2 = 0,005 mol = nOH- - nH+ ok => a = 0,12 M bo =>D fa ce Câu 12.20: Chất không điện li C6H12O6 (glucozơ) , có este, xeton, andehit => Đáp án D Câu 14.9: Bảo toàn điện tích : 3.0,2 + 2.0,1 = x + 2y ww w Có mmuối = 27.0,2 + 56.0,1 + 35,5x + 96y = 46,9g =>x= 0,2 mol ; y= 0,3 mol =>A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 14.12: NaOH bazo mạnh nên có pH lớn NaHCO3 Na2CO3 muối axit yếu bazo mạnh nên thủy phân cho môi trường kiềm => pH > NaCl muối tạo bọii axit mạnh bazo mạnh => pH=7 uO nT hi Da iH oc 01 Sắp xếp theo thứ tự =>B Câu 15.34 D Câu 16.8: Do có H+ Cl- bị điện phân tạo H2 nên nồng độ H+ dung dịch giảm dần => pH dung dịch tăng lên Sau nước bị điện phân dù số mol H+ không đổi nồng độ tăng lượng nước giảm => pH tăng Câu 16.27: Cô cạn : 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O iL Bảo toàn điện tích: n HCO3- = 0,6 mol => n CO32- = 0,3 mol up s/ Ta => tạo 0,1 mol MgCO3 0,2 mol CaCO3 => dung dịch 0,8 mol NaCl ie =>D ro => m muối khan = m NaCl + m MgCO3 + m CaCO3 = 75,2g /g =>A om Câu 17.14 .c dung dịch đệm nên ta có CT tính nhanh : pH = pKa + log(Cb/Ca) ce =>A bo => pH = 4,28 ok (Ca nồng độ mol axit ; Cb nồng độ mol muối) fa Câu 17.25 Các chất không điện li saccarose ; glixerol ; ancol etylic=> có chất điện li ww w Các chất điện li mạnh là: NaOH ; C6H5ONa ; HCOONa ; NaCl ; H2SO4 => Có chất điện li mạnh =>B Câu 19.7 Phần 1: n khí NH3 = n NH4+ = 0,03 mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 13/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 n kết tủa = n Fe(OH)3 = 0,01 mol Phần 2: n kết tủa = n BaSO4 = 0,02 mol => toàn A có 0,06 mol NH4+ ; 0,04 mol SO42- ; 0,02 mol Fe3+ uO nT hi Da iH oc 01 => Theo BT điện tích có n Cl- = 0,04 mol => m muối khan = 7,46g =>D Câu 20.3: Bảo toàn điện tích ta có : 2nCa2+ + 2nMg2+ = n Cl- + n HCO3=> a = 0,4 mol Khi đun nóng thì: 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O => m muối khan = 0,1.40 + 0,3.24 + 0,4.35,5 + 0,2.60 = 37,4g iL =>A ie => n CO32- = 0,2 mol Ta Câu 21.5: Phương trình rút gọn chung phản ứng 1;2;3;6 là: s/ Ba2+ + SO42- → BaSO4 up =>B /g ro Câu 21.9: Do Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa muối tạo thành từ axit yếu bazo mạnh nên thủy phân tạo môi trường kiềm có pH > om => B ok c Câu 21.24: Do Na2SO4 muối trung hòa tạo axit mạnh bazo mạnh nên hòa tan vào dd cho pH = => không làm thay đổi pH nước (=7) bo =>D ce Câu 21.45: Ta có n NaOH = 0,01V 10-3 mol ; n HCl = 0,03V.10-3 mol fa => Sau phản ứng trung hòa :n HCl dư = 0,02V.10-3 mol ww w => [H+] = 0,02V.10-3/(2V.10-3) = 0,01 M => pH = -log[H+] = =>C Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 14/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 22.8 Do pH =13 nên OH- dư Có n H+ = 3V1 mol ; n OH- = 2V2 mol => [OH-] = 0,1= (2V2 – 3V1) V1 + V2 =1 => V1 = 0,38 l ; V2 = 0,62 l => X có 0,38 mol SO42- ; 0,38 mol Cl- ; 1,14 mol H+ uO nT hi Da iH oc 01 Y có 0,62 mol Na+ ; 0,62 mol K+ ; 1,24 mol OH- => Sau trung hòa m rắn = m SO4 + mCl + mNa + m K + m OH = 90,11g =>A Câu 22.39: Các dung dịch có chất tan bazo muối tạo axit yếu bazo mạnh thủy phân cho môi trường có pH > => : NaHCO3 ; CH3COONa ; NaNO2 ; NaF ie =>D iL Câu 40 Ta X(Z=7) => X Nito s/ Y(Z= 9)=> Y Flo up Z(Z= 15) => Z Photpho ro T(Z= 19) => T Clo om /g => Flo có độ âm điện lớn ; nhóm A độ âm điện giảm từ xuống => đọ âm điện F > Cl hay Y>T; tương tự với N> P hay X>Z c =>A bo Câu 24.33: ok Câu 23.4: B ce Dung dịch có pH > có chất tan muối axit yếu bazo mạnh fa => NaHCO3 ww w =>C Câu 25.24: HCO3- + HSO4- → CO2 + H2O + SO42Ba2+ + SO42- → BaSO4 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 15/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo đề có n Ba(HCO3)2 = n Na2SO4 =>n Ba2+ = n SO42- = 0,5 n HCO3=> HCO3- dư sau phản ứng dung dịch Na+ =>D uO nT hi Da iH oc 01 Câu 29.18: _ Phần 1: NH4 + + OH ‒ → NH3 + H2O Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 => nNH4+ = nNH3 = 0,03 mol nMg2+ = nMg(OH)2 = 0,01 mol _Phần 2: Ba2+ + SO42- → BaSO4 => nSO42- = 0,02 mol ie => E ban đầu có : 0,04 mol SO42- iL 0,06 mol NH4+ Ta 0,02 Mg2+ s/ => Theo DLBTDT : nCl- = nNH4+ + 2nMg2+ - 2nSO42- = 0,02 mol ro up => m chất tan E = 6,11 g /g =>D om Câu 29.20: c Để thỏa mãn đề ion Mg2+ Zn2+ , Cu2+ Ag+ hết ok Khi Mg Zn dư vừa đủ bo => 2c + d < 2a + 2b ce =>D fa Câu 29.34: ww w Các axit yếu , bazo yếu =>C Câu 29.44: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 16/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Theo DLBT điện tích : 2nMg2+ + nK+ = nNO3- + 2nSO42=>x=0,075 mol =>B Theo DLBT điện tích : 2n CO32- + nCl- = nNa+ + nNH4+ => nNH4+ = 0,25 mol n Ba(OH)2 = 0,054 mol Xảy phản ứng : Ba2+ + CO32- → BaCO3 NH4+ + OH- → NH3 + H2O =>m giảm = m BaCO3 + m NH3 = 0,025 197 + 0,054 17 = 6,761 g ie =>A iL Câu 32.24 : c CaSO4 ↔ Ca2+ + SO4 2- om Giả sử CaSO4 có độ tan S M /g => CM CaCl2 = CM Na2SO4 =0,05 M up 0,02mol ro 0,02 mol s/ Ca2+ + SO4 2- → CaSO4 Ta nCaCl2 = 0,02 mol ; nNa2SO4 = 0,02 mol => S S ok S uO nT hi Da iH oc 01 Câu 30.11: bo => S2 = 2,5 10-5 => S=0,005 M => nCaSO4 tan= 0,002 mol fa =>B ce => m kết tủa= (0,02-0,002) 135= 2,448g ww w Câu 32.46: nH+ = 0,02 mol ; nOH- = 0,04 mol H+ + OH- → H2O Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 17/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => nOH- dư = 0,02 mol => C OH- = 0,1 M pH = 14 + pOH = 14 =>A Câu 33.35: Theo DLBT điện tích nAl3++2nFe2+ + nNa+ = 2nSO42- + nCl- uO nT hi Da iH oc 01 để thu kết tủa lớn NaOH phản ứng vừa đủ Tạo hidroxit không hòa tan kết tủa => nOH- = nAl3++2nFe2+ = 0,3 mol VNaOH =0,3 l =>D Câu 34.36 Khi 1/2X phản ứng với dd Ca(OH)2 dư HCO3- vào hết kết tủa ie => n HCO3- = n CaCO3= 0,03 mol iL Khi 1/2X phản ứng với dd NaOH dư n CaCO3 = 0,02 mol < 0,03 => HCO3- dư, Ca2+ hết Ta => n Ca2+ = 0,02 mol s/ => toàn X có 0,04 mol Ca2+ ; 0,06 mol HCO3- ; 0,1 mol Cl- up => DLBTDT => n Na+ = n Cl- + n HCO3- - n Ca2+ = 0,08 mol 0,06 0,03 /g Mol ro Khi đun sôi 2HCO3- → CO2 + CO3- + H2O om => tạo kết tủa với Ca2+ => theo DLBTKL ta có : ok bo => chọn C c m rắn = m Ca2+ + m CO3- + m Na+ + mCl- = 8,79g ce Câu 35.28: D fa Câu 36.33: ww w Để kết tủa đạt cực đại ion kim loại phản ứng hết với CO32- Theo định luật bảo toàn điện tích thì: 2nMg2+ + 2nBa2+ +2 nCa2+ = nCl + nNO3 = 2nCO32→ nCO32- = 0,4 mol = VY.(CM (K2CO3) + CM (Na2CO3)) Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 18/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 → VY= 160 ml =>A Câu 37.13: uO nT hi Da iH oc 01 Dung dịch có pH > dung dịch có phân tử chất tan bazo muối axit yếu với bazo mạnh => Đó : C6H5ONa, C2H5COONa, KHCO3 => Đáp án D Câu 37.28: +) Định luật bảo toàn điện tích: 2x + y = 0,02 + 0,025.2 (2nMg2+ + nNa+ = nCl- + 2nSO42-) +) Tổng khối lượng muối: 24x + 23y + 35,5.0,02 + 0,025.96 = 4,28 => x = 0,02 (mol) , y = 0,03 (mol) => Đáp án C ie Câu 37.50:A iL Câu 38.12: Ta H2SO4 → 2H+ + SO42- s/ HCl → H+ + Cl- up - Do H2SO4 HCl axit mạnh H2SO4 phân ly H+ nhiều ro pH (H2SO4) < pH HCl /g - KNO3 muối tạo axit mạnh bazo mạnh => trung tính om - Na2CO3 muối axit yếu , bazo mạnh => tính bazo yếu bo Câu 39.16: ok => đáp án D c pH (H2SO4) < pH HCl < pH (KNO3) < pH Na2CO3 ww w fa ce Vì HCl phân li hoàn toàn nên độ điện ly HCl gấp 100 lần => nồng độ H+ gấp 100 lần nên pH nhỏ đơn vị => Đáp án D Câu 39.35: kim loại Cu Fe, Al hết nên 3a > b + 2c để đảm bảo có kim loại 3a Đáp án A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 19/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 40.13 A Câu 40.19 Lấy 300 ml dung dịch X => nH+ = 2.0,1.0,1+ 0,2.0,1 + 0,3 0,1 = 0,07 mol n OH- = 0,2 V + 0,29V = 0,49 V mol uO nT hi Da iH oc 01 H+ + OH- → H2O Dung dịch có PH = => [H+] = 10-2 => 0,07 – 0,49V = 0,01 (V + 0,3) => nH+ = 0,01 (V + 0,3) => V = 0,134 lít => đáp án C iL ie Câu 41.7: B Câu 42.43: A ro up s/ Ta Câu 43.17 Cùng giá trị pH, tức nồng độ OHỞ đây, nồng độ Ba(OH)2 cho nhiều OH- nhất, đến NaOH sau NH3 bazo trung bình => nồng độ OH- nồng độ mol Ba(OH)2 thấp nhất, sau đến NaOH cuối NH3 => Đáp án D Câu 43.46 D /g Câu 44.13: D om Câu 44.39: D ok c Câu 46.22: Trong lit hỗn hợp có tổng nồng độ H+ là: [H+] = 0,04 + 2.0,03 = 0,1 M bo => pH = -lg[H+] = ce => A fa Câu 48.39: ww w Dung dịch X Số mol (SO4)2- = 0,03 mol Từ pH = ta tính số mol H+ = 10-3 mol Vậy số mol H+ dung dịch Y : 0,01 + 10-3 = 0,015 mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 20/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Số mol Ba2+ = 2,5.10-3 mol Ba2+ + SO42-  BaSO4 Vậy khối lượng kết tủa: m = 2,5.10-3.233 = 0,5825 gam =>A uO nT hi Da iH oc 01 Câu 49.13: Bảo toàn điện tích : nSO42- = (0,1+0,3+0,2.3)/2=0,5 Ba2+ + SO42-  BaSO4 Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3 => m= 0,5.233+0,2.107=137,9g =>B ie Câu 49.19: C iL Câu 50.8: D Ta Câu 50.15: B s/ Câu 50.26: A up Câu 51.1: D ro Câu 51.10: /g Các ion lưỡng tính vừa cho nhận proton om => 3, 4, .c => Đáp án A ok Câu 51.17: bo Đó chất H2S, CH3COOH, HClO, NH3 ce => Đáp án B fa Câu 51.24: w Bảo toàn điện tích bảo toàn khối lượng: ww 0,1.1 + 0,2.2 + 0,1.1 = 0,2.1+ a.2 => a = 0,2 Mà muốn dung dịch tồn ion không phản ứng với Do Y2- SO4 2-( theo đáp án) Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 21/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 m = 0,1.39 + 0,2.24 + 0,1.23 + 0,2.35,5 + 0,2.96 = 37,3 gam => Đáp án D Câu 51.37: => có chất (trừ C6H6, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, CH4, HCOOCH3) Câu 51.39: Bảo toàn điện tích, tổng điện tích dương = tổng điện tích âm => a + 3b = 2c + d => Đáp án B Câu 52.15: C Câu 54.6: ie PbCl2, BaCO3, PbSO4 kết tủa nên loại B, C, D uO nT hi Da iH oc 01 => Đáp án B iL => Đáp án A Câu 54.50: up M(HCO3)2 -> MCO3 -> MO s/ Gọi M CTTB Mg Ca => M = 28 Ta Bảo toàn điện tích : a = 0,1.2+0,3.2-0,4=0,4 ro Sau nung, chất rắn lại gồm 0,4 mol Cl- , 0,2 mol M2+ , 0,2 mol MO /g Vậy m = 0,4.35,5+0,2.28+0,2.44=28,6g om Câu 55.22: c Ta có nH+=0.02, nOH-=0.04 nên sau phản ứng nOH- = 0,02 V = 0,2 ok  Cm OH- = 0,1 => pH = 13 bo  Đáp án A ce Câu 55.37: gồm PTHH (I), (II), (III) => Đáp án C fa Câu 57.12: Là chất CuSO4, KCl, HF ww w => Đáp án C Câu 57.49: Câu 58.5: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 22/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ta có OH- 0,06 mol H+ có 0,05 mol => Sau trộn dư 0,01 mol OH- V = lít => pH = 12 => Đáp án B uO nT hi Da iH oc 01 Câu 58.27: Chất điện ly trừ rượu saccarozo, điện ly mạnh trừ HF CH3COOH => => Đáp án C Câu 59.3: Tổng ion dương 0,04 mol tổng ion âm 0,02 + a => a = 0,02 ie => Đáp án B iL Câu 59.20: D Ta Câu 60.6 : up ro Loại ý A Ag+ tác dụng với Fe2+ s/ Các ion tồn dung dịch chúng không phản ứng với /g Loại B NO3- môi trường H+ tác dụng với Fe2+ om Lo HCl ại C HSO4- axit, tác dụng với OH- ok bo Câu 60.37 : c => Đáp án D ce Ta có α = C/C0 w fa Với C nồng độ chất hoà tan phân li ion, C0là nồng độ mol chất hoà tan ww m axit =D*V n = m/M => n = 0.175 mol suy C0 = 0.175/1.75 = 0.1 Ta có pH=2.9 [H+]=10-2.9 = C Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 23/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Vậy α = 10-2.9 / 0.1 = 0.126 = 1,26% => Đáp án B Câu 61.38: uO nT hi Da iH oc 01 pH=3 => CM=0.001mol/l => nH+ = 0.008mol (1) pH=12 => pOH =2 =>CM= 0.01mol/l => nOH- = 0.01a (2) pH=11 => pOH =3 =>CM= 0.001mol/l =>nOH- = 0.001(8+a) (3) Vì môi trường mang tính bazo nên OH dư => lấy (2) - (1) = (3) => a xấp xỉ 1.78(l) => Đáp án B Câu 63.41 ta có n NaOH = n OH- = V1 10pH-14=0,01V1 Trung hòa => nH+ = n OH- => 0,01V1= 0,02V2 =>V1=2V2 iL =>B ie n H2SO4 = ½ nH+ = V2 10-pH= 0,01V2 s/ Ta Câu 64.30: up H+ +OH- => H2O ro nH+ =0,025mol , nSO4 2- = 0,01*0,25=0,0025mol /g Lại có pH=12=>[OH-]= 0,01=>nOHdư=0,01*0,5 = 0,005mol om Vậy tổng nOH-=0,03mol=>nBa(OH)2=1/2nOH- = 0,015mol=> nBa=0,015 mol => x = 0,06 c Ba 2+ + SO4 2- ->BaSO4 ok 0,015 0,0025 0,0025 bo m(kết tủa) = 0,0025*233=0,5825g ce => Đps án C fa Câu 64.35:D ww w Câu 65.17: Ta có: nKOH= 0,2 mol ; nHCl= 0,03 mol => Dung dịch Y có KOH dư, nKOH= 0,2-0,03 = 0,17 mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 24/2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 => [OH-] = => pH = 14 + log[OH-] = 12,53 Đáp án B Câu 65.26: Dung dịch Y chứa nOH-= nKOH + nBa2+ = 0,012 mol kết tủa gồm BaSO4 Al(OH)3 ( có) = nBa2+ = 0,012 mol ( Vì Ba2+ hết so với SO42- ) => R => = 3,732 – 2,796 =0,936g => uO nT hi Da iH oc 01 = 0,168 mol = 2,796g = 0,012 mol Khi cho X + Y, H+ phản ứng với OH- trước, đến Al3+ => nOH- phản ứng với Al3+ = 0,168 – 0,1 = 0,068 mol Trong = 0,012 mol => Có tạo muối AlO2- = 4nAl3+ - nOH- => nAl3+ = = 0,02 mol ie => iL => z= 0,02 bảo toàn điện tích dung dịch X Ta => t = 0,12 mol ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Đáp án B Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 25/2
- Xem thêm -

Xem thêm: 89 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet , 89 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet , 89 bai tap chon loc chuyen de su dien li co loi giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn