De KT giua ki I Lop 3

7 541 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2013, 01:26

Trờng Tiểu học Hng Long Lớp: Họ và tên: . Đề kiểm tra định giữa học i năm học: 2007 - 2008 Môn TIếNG VIệT - Lớp 3 giáo viên coi giáo viên chấm 1 . 1 2 . 2 I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 1. Đọc thành tiếng (5 điểm) Bài đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học (Sách Tiếng Việt 3 - Tập I - Trang 51) (Mỗi học sinh đọc thành tiếng cả bài không quá 2 phút) 2. Đọc thầm và làm bài tập: (15 phút) Khoanh vào chữ cái đặt trớc ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau: a) Điều gì gợi cho tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trờng? (2 điểm) A. Khi ngắm bầu trời quang đãng mùa thu. B. Khi đi học hàng ngày. C. Khi lá ngoài đờng rụng nhiều vào dịp cuối thu hằng năm. b) Trong ngày tựu trờng đầu tiên, vì sao tác giả thấy cảnh vật xung quanh có sự thay đổi lớn? (2 điểm) B. Vì tác giả thấy cái gì cũng mới lạ. B. Vì lần đầu tiên tác giả đợc đi học. C. Vì tác giả còn bé quá. 3. Đặt một câu theo mẫu: "Ai làm gì" (1 điểm) II. kiểm tra viết (10 điểm) 1. Chính tả (Nghe - viết) Điểm Đọc: Viết: TB: Đề chính thức a) Bài viết: Tiếng ru. (Sách Tiếng Việt 3 - Tập I, trang 64) Giáo viên đọc - học sinh nghe viết 2 khổ thơ đầu (3 điểm) b) Bài tập: Phân biệt chính tả: châu/trâu; lội/nội (1 điểm) 2. Tập làm văn: (5 điểm) Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về tình cảm của bố mẹ hoặc ngời thân của em đối với em. (Trình bày, chữ viết 1 điểm cộng vào điểm kiểm tra viết) Trờng Tiểu học Hng Long Lớp: Họ và tên: . Đề kiểm tra định giữa học i năm học: 2007 - 2008 Môn toán - Lớp 3 (Thời gian: 40 phút) giáo viên coi giáo viên chấm 1 . 1 2 2 Câu 1: (2,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trớc kết quả đúng trong các bài tập sau: a) 1km 3dam = ? m A. 13 B. 130 C. 103 D. 1030 b) 1202mm = ? A. 12dm 2mm B. 120dm 2mm C. 1dm 202mm D. 12dm 20mm c) 6 1 của 48 là: A. 54 B. 8 C. 42 D. 288 d) 12hm 3 = ? A. 36 B. 15hm C. 36hm D. 36m e) Góc vuông là: A. Góc ABC B. Góc GBE C. Góc ICK D. Cả 3 ý A. B. C. đều sai B G I E A C B C K Câu 2: (4 điểm) Đặt tính và tính: 459 + 172 854 - 618 312 56 : 7 Điểm Đề chính thức Câu 3: (2,5 điểm) Dựa theo tóm tắt sau, hãy đặt đề toán rồi giải bài toán: 75 kg Bao gạo: 25 kg Bao ngô: Câu 4: (1 điểm) Tính nhanh (56 - 77 - 7)(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) ? kg Hớng dẫn chấm bài ktĐK giữa học I - Môn Toán lớp 3 Câu 1: (2,5 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. a) D; b) A; c) B; d) C e) D Câu 2: (4 điểm)Mỗi ý đúng cho 1 điểm. Câu 3: (2,5 điểm) Đặt đề toán đúng cho 0,5 điểm. Giải đúng: Bao ngô cân nặng là: (0,25 điểm) 75 + 25 = 100 (kg) (0,5 điểm) Cả bao gạo và bao ngô cân nặng là: (0,5 điểm) 75 + 100 = 175 (kg) (0,5 điểm) Đáp số 75kg (0,25 điểm) Câu 4: (1 điểm) (56 - 77 - 7)(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = (56 - 49 - 7)(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = 0(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = 0 Học sinh không tính nhanh không cho điểm Hớng dẫn chấm bài ktĐK giữa học I - Môn Tiếng Việt lớp 3 I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 1. Đọc thành tiếng (5 điểm) 2. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm) Đáp án đúng: a) C (2 điểm); b) B (2 điểm) 3. Học sinh đặt câu đúng mẫu cho 1 điểm II. kiểm tra viết (10 điểm) 1. Chính tả (Nghe - viết) a) Bài viết: (3 điểm) Học sinh viết sai phụ âm đầu, vần, thanh điệu, thiếu, thừa chữ, trình bày văn bản không đúng thuật, mỗi lỗi trừ 0,3 điểm. b) Bài tập: (1 điểm) Học sinh tìm, viết đúng mỗi cặp từ cho 0,5 điểm. 2. Tập làm văn: (5 điểm) - Không viết đợc câu giới thiệu về bố mẹ hoặc ngời thân trừ 1 điểm. Không viết đợc câu nêu tình cảm của mình với bố mẹ hoặc ngời thân trừ 1 điểm. Viết đợc đủ 6 câu trở lên cho 5 điểm. Nếu viết dới 6 câu, thiếu 1 câu trừ 1 điểm. - Trình bày sạch, viết chữ đẹp cho 1 điểm, cộng vào điểm kiểm tra viết. Điểm toàn bài bằng trung bình cộng của điểm kiểm tra đọc và kiểm tra viết. Lu ý: §iÓm toµn bµi kh«ng cho ®iÓm lÎ (0,5 ®iÓm lµm trßn lªn thµnh 1 ®iÓm). . 2 I. Ki m tra đọc (10 i m) 1. Đọc thành tiếng (5 i m) B i đọc: Nhớ l i bu i đầu i học (Sách Tiếng Việt 3 - Tập I - Trang 51) (M i học sinh đọc. mẫu cho 1 i m II. ki m tra viết (10 i m) 1. Chính tả (Nghe - viết) a) B i viết: (3 i m) Học sinh viết sai phụ âm đầu, vần, thanh i u, thiếu, thừa chữ,
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT giua ki I Lop 3, De KT giua ki I Lop 3, De KT giua ki I Lop 3