De KT giua ki I Lop 1 Mon TV + Toan

4 845 10
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:26

Trờng Tiểu học Hng Long Lớp: Họ và tên: . Đề kiểm tra định giữa học i năm học: 2008 - 2009 Môn TIếNG VIệT - Lớp 1 giáo viên coi giáo viên chấm 1 . 1 2 . 2 I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 1. Đọc âm: (Mỗi em đọc tất cả các âm không quá 1 phút) (4 điểm) a t b l c gh x kh m n ngh k g ng ô u v b s gi y tr ch 2. Đọc từ: (Mỗi em đọc tất cả các từ không quá 1 phút) (4 điểm) tuổi thơ sáo sậu chữ số rổ khế y tế líu lo lá mía vui chơi leo trèo tre ngà gồ ghề trái đào 3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để thành câu (2 điểm) A B cây táo gửi th cho bé suối sai trĩu quả dì Na lùa qua kẽ lá gió chảy rì rào II. Kiểm tra viết (10 điểm) 1. Viết con chữ (5 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết 20 âm (bỏ 4 âm a, t, b, l) ở phần Đọc âm Điểm Đọc: Viết: TB: 2. Viết từ ngữ (4 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết 5 từ (bỏ các từ: líu lo; lá mía; vui chơi; leo trèo; tre ngà; gồ ghề; trái đào) ở phần đọc từ. (Trình bày, chữ viết 1 điểm cộng vào điểm kiểm tra viết) Trờng Tiểu học Hng Long Lớp: Họ và tên: . Đề kiểm tra định giữa học i năm học: 2008 - 2009 Môn toán - Lớp 1 (Thời gian: 40 phút) giáo viên coi giáo viên chấm Điểm 1 . 1 2 2 Câu 1: (2 điểm) > 3 . 2 1 . 2 5 . 4 3 . 4 10 . 4 < = 9 . 5 2 . 2 4 . 4 6 . 4 7 . 8 Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống: (2 điểm) 1 4 6 8 Câu 3: Tính (2 điểm) 1 + 2 = 0 + 5 = 3 + 2 = 1 + 4 = 1 + 1 = 3 - 1 = 3 - 2 = 2 - 1 = 1 + 0 = 2 + 1 = Câu 4: Viết phép tính thích hợp: (2 điểm) Câu 5: Số? (2 điểm) + - 1 5 3 1 Hớng dẫn chấm bài ktĐK giữa học I Môn Toán lớp 1 Câu 1: Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm. Câu 2: Mỗi ô điền đúng cho 0,5 điểm. Câu 3: Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm. Câu 4: Học sinh điền đúng một trong 4 trờng hợp sau đều cho 2 điểm: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5; 5 = 2 + 3; 5 = 3 + 2. Câu 5: Mỗi ý đúng cho 1 điểm. + 4 - 2 1 5 3 1 Hớng dẫn chấm bài ktĐK giữa học I Môn Tiếng Việt lớp 1 I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 1. Đọc âm: (4 điểm) Học sinh đọc sai mỗi âm trừ 0,15 điểm. 2. Đọc từ: (4 điểm) Học sinh đọc sai mỗi từ trừ 0,3 điểm. 3. (2 điểm) Học sinh nối đúng một cặp ô chữ cho 0,5 điểm. II. Kiểm tra viết (10 điểm) 1. Viết con chữ (5 điểm) Học sinh viết sai mỗi con chữ trừ 0,25 điểm. 2. Viết từ ngữ (4 điểm) Học sinh viết sai mỗi chữ trừ 0,4 điểm. Trình bày sạch, viết chữ đẹp cho 1 điểm, cộng vào điểm kiểm tra viết. Điểm toàn bài bằng trung bình cộng của điểm kiểm tra đọc và kiểm tra viết. Lu ý: Điểm toàn bài không cho điểm lẻ (0,5 điểm làm tròn lên thành 1 điểm). . (2 i m) Học sinh n i đúng một cặp ô chữ cho 0,5 i m. II. Ki m tra viết (10 i m) 1. Viết con chữ (5 i m) Học sinh viết sai m i con chữ trừ 0,25 i m Việt lớp 1 I. Ki m tra đọc (10 i m) 1. Đọc âm: (4 i m) Học sinh đọc sai m i âm trừ 0 ,15 i m. 2. Đọc từ: (4 i m) Học sinh đọc sai m i từ trừ 0,3 i m. 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT giua ki I Lop 1 Mon TV + Toan, De KT giua ki I Lop 1 Mon TV + Toan, De KT giua ki I Lop 1 Mon TV + Toan