Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

54 345 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 06:26

ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM QUANG HUY TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN PHẠM QUANG HUY TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH TUẤN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu THÁI NGUYÊN - 2014 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, Để hoàn thành đƣợc luận văn, cố gắng thân, kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố nhận đƣợc nhiều giúp đỡ thầy giáo, cô giáo; đồng nghiệp; công trình khác bạn bè gia đình Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc./ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn giáo viên hƣớng dẫn khoa học Tiến sỹ Trần Đình Tuấn tận tình hƣớng dẫn, bảo suốt trình nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu Nhà trƣờng thầy, cô giáo khoa Kinh tế, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Phạm Quang Huy Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo quan Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài - Kế hoạch, Chi cục thống kê huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên quan có liên quan; cảm ơn Ban QLDA đầu tƣ xây dựng huyện Phú Lƣơng tạo điều kiện giúp đỡ trình làm đề tài Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, động viên, khích lệ từ phía bạn bè gia đình Tôi xin chân thành cảm ơn ghi nhận tình cảm quý báu Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Phạm Quang Huy Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii iv MỤC LỤC 1.2.1 Kinh nghiệm quốc tế (huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc) 26 LỜI CAM ĐOAN i 2.2.2 Kinh nghiệm nƣớc 28 LỜI CẢM ƠN ii 1.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình MỤC LỤC iii giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách huyện Phú Lƣơng 32 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 33 DANH MỤC HÌNH, BẢNG vii 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 MỞ ĐẦU 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 Tính cấp thiết đề tài 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu 33 Mục tiêu nghiên cứu 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 33 2.1 Mục tiêu chung 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thông tin 34 2.2 Mục tiêu cụ thể 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nội dung quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc 10 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc 24 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG 36 3.1 Đặc điểm địa bàn huyện Phú Lƣơng 36 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 36 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 3.2 Tình hình quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn từ vốn NSNN huyện 44 3.2.1 Các văn sách liên quan đến quản lý đầu tƣ công trình giao thông nông thôn từ vốn NSNN 44 3.2.2 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ XDCT GTNT từ vốn NSNN 45 3.2.3 Tổ chức thực đầu tƣ XDCT GTNT từ vốn NSNN 46 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra đầu tƣ XDCT GTNT 61 1.2 Kinh nghiệm quốc tế nƣớc quản lý dự án đầu tƣ xây 3.3 Đánh giá chung tình hình quản lý đầu tƣ XDCT GTNT từ vốn NSNN 64 dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách 3.3.1 Những ƣu điểm đạt đƣợc 64 Nhà nƣớc 26 3.3.2 Những hạn chế 64 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v vi Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC BTXM Bê tông xi măng TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG 67 CP Cấp phối CSHT Cơ sở hạ tấng CT NTM Chƣơng trình Nông thôn GPMB Giải phóng mặt Lƣơng giai đoạn 2010-2015 67 GTNT Giao thông nông thôn 4.1.2 Phƣơng hƣớng đầu tƣ XDCT GTNT phục vụ phát triển KT-XH 68 GTVT Giao thông vận tải 4.1.3 Quan điểm quản lý vốn đầu tƣ năm tới 69 HĐND Hội đồng nhân dân 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý đầu tƣ XDCT GTNT từ KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KT - XH Kinh tế - Xã hội LN Láng nhựa 4.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu, quan điểm đầu tƣ XDCT GTNT từ NSNN địa bàn huyện Phú Lƣơng 67 4.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng 75 4.2.1 Hoàn thiện sách quản lý Nhà nƣớc đầu tƣ địa phƣơng có chất lƣợng, khoa học, kịp thời đồng 76 NSNN Ngân sách Nhà nƣớc 4.2.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch đầu tƣ XDCT GTNT 77 QL Quốc lộ 4.2.3 Tổ chức thực đầu tƣ quy hoạch, kịp thời hiệu 78 QLDA Quản lý dự án QLNN Quản lý nhà nƣớc TW Trung ƣơng 4.3 Kiến nghị, đề xuất 87 UB MTTQ Ủy ban Mặt trận tổ quốc KẾT LUẬN 89 UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 VĐT Vốn đầu tƣ XDCB Xây dựng XDCT Xây dựng công trình 4.2.4 ra, tra, giám sát công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 87 PHỤ LỤC 93 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC HÌNH, BẢNG MỞ ĐẦU Hình 1.1 Chu trình quản lý dự án Tính cấp thiết đề tài Bảng 3.1 Dân số lao động huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2011-2013 39 Việt Nam nƣớc nông nghiệp với 76,5% dân số sống nông thôn, Bảng 3.2 Tình hình thực kế hoạch vốn đầu tƣ XDCT GTNT từ NSNN 50 73% lực lƣợng lao động xã hội làm việc sinh sống nhờ vào hoạt Bảng 3.3 Kết thẩm định dự án đầu tƣ XDCT GTNT sử dụng động sản xuất nông - lâm - ngƣ nghiệp Phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng vốn NSNN 52 Bảng 3.4 Tình hình toán vốn đầu tƣ XDCT GTNT từ NSNN qua KBNN huyện giai đoạn 2011-2013 55 Bảng 3.5 Tình hình thẩm tra phê duyệt toán công trình GTNT thuộc ngân sách NN giai đoạn 2011-2013 57 Bảng 3.6 Công tác đầu tƣ xây dựng công trình, tuyến đƣờng giao thông nông thôn liên xã Huyện Phú Lƣơng 59 nông thôn nhiệm vụ quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Để thực đƣợc điều này, nông thôn cần phải phát triển toàn diện theo hƣớng xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trƣờng, hệ thống giao thông nông thôn phận thiếu, vừa điều kiện mang tính tiền đề, vừa mang tính chiến lƣợc lâu dài Có lƣu thông đƣợc hàng hóa, cải thiện cấu sản xuất, thu hút đầu tƣ, kỹ thuật, công nghệ để phát triển sản xuất, khai thác tốt tiềm nguồn lực địa phƣơng Trong nhiều năm qua, Đảng Chính phủ quan tâm xây dựng phát triển nông thôn, cải thiện, nâng cao mức sống ngƣời nông dân, vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo Với phƣơng châm "Nhà nƣớc nhân dân làm, dân làm chính, có hƣớng dẫn, hỗ trợ Nhà nƣớc", Chính phủ dành nguồn vốn đáng kể đầu tƣ phát triển hệ thống đƣờng giao thông nông thôn Giao thông nông thôn lĩnh vực đƣợc tập trung quan tâm phát triển mạnh nhiều năm qua Với mục tiêu giảm tỷ lệ đói nghèo, bƣớc cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống sở hạ tầng cho phát triển kinh tế Vì giao thông nông thôn phần quan trọng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nƣớc, nâng đỡ cho sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Giao thông nông thôn không phát triển dẫn đến nhiều khó khăn việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm không khuyến khích đƣợc sản xuất phát triển Giao thông nông thôn đƣợc mở mang thúc đẩy giao lƣu vùng sản xuất nông nghiệp với thị trấn, cộng đồng dân cƣ, Số hóa Trung tâm Học liệu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ http://www.lrc-tnu.edu.vn/ trung tâm kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy đầu tƣ xây dựng khu vực dân Do tính chất quan trọng công trình giao thông nông thôn đối cƣ, tạo điều kiện phát triển văn hóa xã hội củng cố an ninh quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, để đánh giá thành tựu, hạn chế công Kinh nghiệm nhiều nƣớc giới cho thấy, muốn phát triển kinh tế - xã hội tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn thời khu vực nông thôn trƣớc hết phải phát triển mạng lƣới giao thông nông thôn gian vừa qua đƣa số giải pháp để nâng cao hiệu quản lý đầu tƣ Giao thông nông thôn phận quan trọng kết cấu hạ tầng XDCT giao thông nông thôn thời gian tới sở khu vực, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài luận văn: "Tăng cường giao lƣu văn hoá, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngƣời dân vùng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn nông thôn nƣớc Trong năm vừa qua Bộ Giao thông vận tải vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên" địa phƣơng có nhiều cố gắng việc đầu tƣ xây dựng hệ thống giao làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ thông nông thôn toàn quốc Tuy nhiên, yêu cầu phát triển giao thông Mục tiêu nghiên cứu nông thôn nƣớc ta giai đoạn tƣơng lai nặng nề 2.1 Mục tiêu chung cấp thiết Cho đến nay, hệ thống giao thông nông thôn nƣớc ta chƣa hoàn Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp tăng cƣờng quản lý chỉnh nhƣng với hệ thống giao thông quốc gia tạo nên hệ thống giao dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn thông thống nhất, góp phần quan trọng công xây dựng đất nƣớc ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên Dƣới tác động kinh tế thị trƣờng với phát triển nhiều ngành kinh tế xã hội tốc độ đô thị hoá ngày gia tăng Bên cạnh thay đổi cấu kinh tế cấu lao động huyện Phú Lƣơng nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung Việc phát triển mạng lƣới giao thông nông thôn cho huyện Phú Lƣơng nhằm đảm bảo đáp ứng cách tốt nhu cầu xã hội cộng đồng dân cƣ nông thôn Công trình giao thông nông thôn công trình đƣợc dùng để phục vụ cho sản xuất đời sống cộng đồng dân cƣ nông thôn Ý nghĩa kinh tế - xã hội công trình giao thông nông thôn to lớn tính đƣợc Đây bƣớc ban đầu để giải hoàn chỉnh mạng lƣới giao thông cho nhân dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung nhân dân huyện Phú Lƣơng nói riêng Đảm bảo lại, giao lƣu văn hoá, đẩy mạnh phát triển nông thôn nhằm tiến tới tiến trình “Công nghiệp hoá, đại hóa” đất nƣớc từ đến năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu 2.2 Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc Nghiên cứu thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn địa bàn huyện xác định yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng Đề xuất giải pháp tăng cƣờng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận, thực tiễn thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 4: Một số giải pháp quản lý dự án đầu tƣ xây 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc Đề tài đƣợc thực phạm vi huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên địa bàn huyện thời gian tới 3.2.2 Phạm vi thời gian Nghiên cứu thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2011-2013 3.2.3 Phạm vi nội dung Nghiên cứu vấn đề liên quan đến quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn huyện Phú Lƣơng nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc Những đóng góp luận văn Luận văn có giá trị lý luận thực tiễn Hệ thống hóa sở khoa học quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn Đánh giá đƣợc thực trạng quản lý dự án địa phƣơng Trên sở đề xuất đƣợc số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách địa bàn nghiên cứu Luận văn sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo việc xây dựng sách đầu tƣ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Chƣơng 3: Thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng Đƣờng giao thông nông thôn bao gồm: đƣờng huyện, đƣờng xã, đƣờng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ thôn xóm Hệ thống đƣờng huyện đƣờng nối từ trung tâm hành CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG huyện tới trung tâm hành xã cụm xã, huyện lân cận NÔNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý đƣờng phạm vi huyện Hệ 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc 1.1.1 Một số khái niệm * Khái niệm giao thông nông thôn GTNT mắt xích thiết yếu nối vùng nông thôn với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện phát triển giới hoá sản xuất, trao đổi hàng hoá, đẩy mạnh, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho ngƣời dân khu vực nông thôn Giao thông nông thôn chia thành loại nhỏ nhƣ sau: sở hạ tầng (đƣờng sá, cầu, đƣờng thuỷ cảng), phƣơng tiện vận chuyển ngƣời [1, tr.3] * Khái niệm đường giao thông nông thôn Đƣờng giao thông nông thôn bao gồm tuyến đƣờng thuộc tỉnh, huyện, xã nối liền tới thị trƣờng, khu vực kinh tế phi nông nghiệp dịch vụ xã hội khác Đƣờng giao thông nông thôn chủ yếu đƣờng bộ, cầu cống, bến cảng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn Có thể nói đƣờng giao thông nói chung, đƣờng giao thông nông thôn nói riêng huyết mạch sống lƣu thông hàng hoá [7, tr.2] Đƣờng giao thông nông thôn đƣờng thuộc khu vực nông thôn Đƣợc định nghĩa loại đƣờng giá tƣơng đối thấp, lƣu lƣợng xe ít, đƣờng nhánh, đƣờng phục vụ chủ yếu cho khu vực nông nghiệp nối với hệ thống đƣờng chính, trung tâm phát triển chủ yếu trung tâm hành nối tới làng mạc cụm dân cƣ dọc tuyến, chợ, mạng lƣới giao thông huyết mạch tuyến cấp cao thống đƣờng xã đƣờng nối trung tâm hành xã đến thôn xóm đƣờng nối xã với Uỷ ban nhân dân xã quản lý đƣờng phạm vi xã Đƣờng thôn xóm bao gồm đƣờng nội khu dân cƣ đƣờng từ thôn đồng ruộng Giao thông nông thôn giúp hộ nông dân, trang trại đƣa nông sản đến bán cho sở chế biến, đến đô thị, đến vùng dân cƣ nƣớc, đảm bảo nâng cao chất lƣợng hàng hoá nông sản, nông sản tƣơi sống phục vụ cho tiêu dùng nhƣ cho khu công nghiệp chế biến Ngƣợc lại, giúp cho thị trƣờng nông thôn phát triển, nông thôn thị trƣờng rộng lớn để tiêu thụ hàng hoá ngành công nghiệp, sản xuất khác Đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa giao thông nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Nếu sở hạ tầng giao thông không tốt trở ngại phát triển khả chuyên môn hoá sản xuất khu vực ngắn ngày dài ngày có tiềm phát triển nhƣng tiêu thụ đƣợc sản phẩm không đƣợc cung cấp lƣơng thực cách ổn định Nhƣ vậy, giao thông nông thôn giải pháp tích cực thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn (cả nông nghiệp phi nông nghiệp) sang sản xuất hàng hoá * Khái niệm dự án đầu tư Có nhiều cách định nghĩa dự án Tuỳ theo mục đích mà nhấn mạnh khía cạnh Trên phƣơng diện phát triển, có hai cách hiểu dự án: Cách hiểu “tĩnh” cách hiểu “động”.Theo cách hiểu thứ “tĩnh” dự án hình tƣợng tình (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới Theo cách hiểu thứ hai “động” định nghĩa dự án nhƣ sau: Theo nghĩa chung nhất, dự án lĩnh vực hoạt động đặc thù, - Lập kế hoạch, giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định nhiệm vụ cụ thể cần phải đƣợc thực với phƣơng pháp riêng, nguồn lực công việc cần đƣợc hoàn thành, xác định nguồn lực cần thiết để thực dự riêng theo kế hoạch tiến độ nhằm tạo thực thể án trình phát triển kế hoạch hành động theo trình tự logic mà có Nhƣ theo định nghĩa thì: - Dự án không ý định phác thảo mà có tính cụ thể mục tiêu xác định - Dự án nghiêu cứu trừu tƣợng mà phải cấu trúc nên thực thể Trên phƣơng diện quản lý, định nghĩa dự án nhƣ sau: Dự án nổ lực có thời hạn nhằm tạo sản phẩm dịch vụ Định nghĩa nhấn mạnh hai đặc tính: - Nỗ lực tạm thời (hay có thời hạn), Nghĩa là, dự án đầu tƣ có điểm bắt đầu điểm kết thúc xác định Dự án kết thúc mục tiêu dự án đạt đƣợc xác định rõ ràng mục tiêu dự án đạt đƣợc dự án bị loại bỏ thể biểu diễn dƣới dạng sơ đồ hệ thống - Điều phối thực dự án, trình phân phối nguồn lực bao gồm: Tiền vốn, lao động, phối hợp hoạt động, khuyến khích động viên thành viên tham gia nỗ lực hoạt động dự án, điều phối thiết bị đặc biệt quan trọng điều phối quản lý tiến độ thời gian Giai đoạn chi tiết hoá thời hạn thực cho công việc toàn dự án (khi bắt đầu, kết thúc) nguồn lực cho giai đoạn cụ thể - Giám sát trình theo dõi, kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình hoàn thành, giải vấn đề liên quan thực báo cáo trạng, so sánh với mục tiêu Các giai đoạn trình quản lý dự án hình thành chu trình động từ việc lập kế hoạch đến điều phối thực giám sát, sau phản hồi cho việc tái lập kế hoạch dự án nhƣ trình bày hình 1.1 [8, tr.12] - Sản phẩm dịch vụ Sản phẩm dịch vụ Lập kế hoạch sản phẩm dịch vụ khác biệt so với sản phẩm tƣơng tự có - Thiết lập mục tiêu dự án khác [8, tr.9] - Điều tra nguồn nhân lực - Xây dựng kế hoạch * Khái niệm Quản lý dự án đầu tư Quản lý dự án trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực Điều phối thực Giám sát giám sát trình phát triển dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn - Đo lường kết thành thời hạn, phạm vi ngân sách đƣợc duyệt đạt đƣợc yêu - So sánh với mục tiêu cầu định kỹ thuật chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, phƣơng - Báo cáo pháp điều kiện tốt cho phép [8, tr.11] - Giải vấn đề - Điều phối tiến độ thời gian - Phân phối nguồn lực - Phối hợp nỗ lực - Khuyến khích động viên cán nhân dân Quản lý dự án bao gồm giai đoạn chủ yếu: Đó việc lập kế hoạch, điều phối thực mà nội dung chủ yếu quản lý tiến độ thực thực giám sát công việc dự án nhằm đạt đƣợc mục tiêu xác định Hình 1.1 Chu trình quản lý dự án * Khái niệm đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn 10 * Đặc điểm dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông nông thôn Đầu tƣ xây dựng công trình GTNT hoạt động có liên quan đến bỏ Do tính chất phức tạp công trình giao thông, lại không tập trung vốn đầu tƣ giai đoạn nhằm tạo dựng tài sản cố định công trình mà phân bố rải rác khắp làng thôn xóm nên đòi hỏi phải có qui xây dựng GTNT để sau khai thác công trình, sinh lợi với khoảng thời hoạch tổng thể để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn hợp lý phục vụ gian định tƣơng lai Đầu tƣ xây dựng công trình GTNT nhân cho phát triển kinh tế xã hội Vì mà việc đầu tƣ xây dựng giao thông tố đặc biệt quan trọng, khâu then chốt để thực chƣơng trình phát triển nông thôn đòi hỏi số lƣợng vốn lớn đáp ứng đƣợc kinh tế - xã hội nói chung để thực chƣơng trình phát triển nông nghiệp Việc xây dựng hệ thống đƣờng giao thông nông thôn phải đƣợc tiến nông thôn nói riêng Vì vậy, điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, cấu hành nhanh chóng chịu ảnh hƣởng thời tiết Nếu mùa mƣa lũ kéo trúc kinh tế giới thay đổi đặt nhu cầu: sở hạ tầng giao thông gây cản trở cho trình xây dựng Do mà đòi hỏi phải huy động phải trƣớc bƣớc để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành, vùng tối đa nguồn lực nhƣ vật liệu, lao động vốn phát triển [9, tr.95] Các công trình giao thông nông thôn nhỏ lẻ nguồn lao động * Khái niệm nguồn vốn ngân sách nhà nước tốt cho công trình lấy chỗ, địa phƣơng nhƣ Chính phủ nói chung bao gồm tất cấp quyền cấp giảm đƣợc chi phí xây dựng [9, tr.97] quyền có ngân sách riêng Để đảm bảo tính trách nhiệm 1.1.2 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông kiểm soát tài tất hoạt động tài quan tổ chức nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nước phủ điều hành phải đƣợc tổng hợp thành ngân sách chung gọi ngân sách nhà nƣớc Ngân sách nhà nƣớc dự toán hàng năm toàn nguồn tài đƣợc huy động cho nhà nƣớc sử dung nguồn tài đó, nhằm bảo đảm thực chức nhà nƣớc Hiến pháp quy định Đó nguồn tài tập trung quan trọng hệ thông tài quốc gia Ngân sách nhà nƣớc tiềm lực tài chính, sức mạnh mặt tài Nhà nƣớc Quản lý điều hành ngân sách nhà nƣớc có tác động chi phối trực tiếp đến hoạt động khác kinh tế Theo Luật Ngân sách nhà nƣớc số 01/2002/QH11 Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2002 “Ngân sách nhà nƣớc toàn khoản thu, chi nhà nƣớc đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền định đƣợc thực năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ nhà nƣớc” 1.1.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn Trong thập kỷ qua, tác giả phƣơng Tây nghiên cứu phát triển nƣớc giới thứ ba đƣa nhận xét Các nƣớc muốn phát triển phải có đầu tƣ thích đáng vào yếu tố mà mạnh Khi nghiên cứu nƣớc giới thứ ba, tác giả trọng xem xét phát triển khu vực nông thôn đƣa nhiều nhận xét tập trung vào lĩnh vực giao thông nông thôn ADam Smith cho “Giao thông yếu tố quan trọng, dẫn tới thị trƣờng, nối liền khu nguyên vật liệu thô, khu vực có tiềm phát triển kích thích khả sản xuất” Rostow mở rộng lý luận nâng cao vai trò cần thiết phải đầu tƣ cho sở hạ tầng giao thông nông thôn “Điều kiện tiên cho giai đoạn cất cánh khu vực nông thôn” Giao thông nông thôn phần gắn bó tách rời hệ thống giao thông vận tải chung, nhân tố tác động đến 69 - Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tƣ vốn để xây dựng công trình giao thông nông thôn theo qui định Nhà nƣớc pháp luật 70 tế đầu tƣ Nhà nƣớc mục tiêu dừng lại kinh tế tuý mà gắn với hiệu xã hội Theo quan điểm Đảng Nhà nƣớc ta - Xây dựng kế hoạch đề nghị xây dựng công trình giao thông xây dựng phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa: nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế ngƣời dân, phù hợp với Phát triển kinh tế đôi với giải vấn đề xã hội, đẩy nhanh tiến độ yếu tố môi trƣờng (nhƣ miền núi, điều kiện thuỷ văn), kinh tế - xã hội công xóa đói - giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, kiểm soát (tỷ lệ dân số, tỷ lệ đói nghèo) yếu tố trị - hành (nghị quyết, trì phân tầng xã hội điều kiện cho phép nhƣng không làm định tỉnh, huyện) tiềm ẩn nguy bất ổn định xã hội, đảm bảo cân môi trƣờng sinh thái - Ngƣời dân đƣợc tham gia vào giai đoạn dự án nhƣ: giai đoạn VĐT XDCT GTNT NSNN tiềm lực kinh tế Nhà nƣớc, giữ vai chuẩn bị dự án, lập kế hoạch, thiết kế xây dựng, giám sát thi công quản lý trò đầu tƣ phát triển kinh tế Với vai trò đó, NSNN tiên phong sử dụng Trƣớc khởi công xây dựng công trình phải hình thành tổ chức đầu tƣ vào dự án khả thu hồi vốn, thu hồi vốn chậm quản lý sử dụng tu bảo dƣỡng công trình để ngƣời dân làm chủ mà thành phần kinh tế khác khả không đầu tƣ tham gia làm chủ đầu tƣ xây dựng Xuất phát từ quan điểm đƣờng lối Đảng Nhà nƣớc xây dựng - Nâng cao lực cán quản lý, điều hành Tiếp tục rà soát điều phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN nƣớc ta; xuất phát từ chỉnh qui hoạch, kế hoạch đầu tƣ theo định hƣớng phát triển hợp lý, đáp ứng vị trí, vai trò VĐT phát triển NSNN KT-XH Do quan nhu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi điểm định hƣớng quản lý VĐT XDCT GTNT NSNN chủ yếu để - Công trình xây dựng xong phải đƣợc bàn giao nghiệm thu để đảm nâng cao hiệu KT-XH vốn Phú Lƣơng huyện nghèo, có bảo chất lƣợng công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng xuất phát điểm kinh tế thấp, nguồn VĐT XDCT GTNT NSNN chủ yếu thiết kế đƣờng giao thông nông thôn Bộ giao thông vận tải qui định nguồn hỗ trợ TW; hầu hết hạ tầng KT-XH phải đầu tƣ khôi phục có Kết hợp đầu tƣ Nhà nƣớc với chủ trƣơng xã hội hoá lĩnh vực nhiều vấn đề liên quan sách xã hội cần xử lý Vì việc nâng cao hiệu văn hoá, xã hội Chú ý đầu tƣ cho vùng nghèo khó khăn Cải tiến quy KT-XH VĐT nói chung lại cấp bách cần thiết Quản chế hành để nâng cao chất lƣợng lập, thẩm định dự án, thủ tục xây lý vốn phải đảm bảo nâng cao hiệu KT-XH VĐT dựng bản, khâu trình quản lý đầu tƣ xây dựng Tranh thủ 4.1.3.2 Quản lý phải đáp ứng thực mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, khai thác tối đa công trình đầu tƣ hoàn thành phục vụ sản xuất đời sống chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa nhân dân Trên sở đặc điểm tình hình thời kỳ lịch sử kết hợp yếu 4.1.3 Quan điểm quản lý vốn đầu tư năm tới tố nguồn lực nƣớc, Đảng ta đề mục tiêu chiến lƣợc phát 4.1.3.1 Hoàn thiện chế quản lý để nâng cao hiệu KT-XH vốn triển kinh tế Mục tiêu, chiến lƣợc kinh tế thời kỳ đƣợc thể chế hóa Về mặt nguyên lý, dự án nguồn vốn đầu tƣ hƣớng tới mục thành quy phạm pháp luật Nhà nƣớc để tổ chức thực Quản lý tiêu đầu tƣ định Mục tiêu đầu tƣ Doanh nghiệp lợi nhuận kinh Nhà nƣớc kinh tế thị trƣờng định hƣớng phân bổ nguồn 71 72 lực sản xuất thông qua hệ thống quy hoạch, kế hoạch với sách Thông qua đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông cho vùng, miền chế độ chuẩn mực pháp lý VĐT XDCT GTNT NSNN nguồn lực lĩnh vực, sở để thu hút đầu tƣ, điều chỉnh tạo nên cân đối phát kinh tế Nhà nƣớc dùng để đầu tƣ phát triển kinh tế, đồng thời triển tổng thể kinh tế gắn với chiến lƣợc đảm bảo an ninh quốc phòng cho công cụ điều tiết vĩ mô, tác động, kích thích đầu tƣ tất nguồn vùng miền quốc gia vốn khác xã hội cho phát triển kinh tế theo mục tiêu hoạch định Bằng việc đẩy mạnh đầu tƣ phát triển cho xoá đói, giảm nghèo gắn với Chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, đại hóa tăng cƣờng hạ tầng GTNT cho vùng sâu, vùng xa sách ƣu đãi, đích vận động tất nƣớc xây dựng phát triển kinh tế thị nhằm thu hút đầu tƣ giải việc làm cho ngƣời lao động, sở đó, rút trƣờng từ kinh tế phát triển Phú Lƣơng nói riêng nƣớc nói chung lên kinh tế thị trƣờng từ kinh tế nông chủ yếu Một kinh tế có 80% lao động đất đai khu vực nông nghiệp nông thôn công nghiệp hóa chuyển dịch cấu kinh tế sang hƣớng sản xuất hàng hóa đòi hỏi cấp thiết Mặt khác, điều kiện phân công lao động ngắn khoảng cách phân hoá, thu nhập tầng lớp dân cƣ, nhằm đảm bảo an sinh xã hội Từ tác động VĐT vào tất lĩnh vực từ phát triển KT-XH đến ANQP cân sinh thái tự nhiên, xã hội làm cho trở thành công cụ quản lý điều hành vĩ mô quan trọng Nhà nƣớc quốc tế ngày mở rộng đặt nhiều hội nhƣ đầy rẫy Dƣới giác độ đó, hoàn thiện chế quản lý VĐT XDCT GTNT NSNN thách thức trình chuyển dịch cấu kinh tế nƣớc ta Với vai nhằm nâng cao lực quản lý vĩ mô máy Nhà nƣớc trò tạo lập hạ tầng kinh tế kỹ thuật KT-XH đầu tƣ phát triển kinh tế mũi 4.1.3.4 Quản lý vốn phải bảo đảm phối hợp đồng chủ thể nhọn, VĐT XDCT GTNT NSNN trở thành công cụ quan quản lý, vận hành vốn theo nguyên tắc: Tự chủ, công minh bạch trọng Nhà nƣớc trình đƣờng hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế Sản phẩm XDCT GTNT đƣợc tạo lập thông qua nhiều khâu: Chủ theo hƣớng công nghiệp hóa đại hóa Từ luận điểm trên, hoàn trƣơng đầu tƣ; chọn nhà thầu tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; lập phê duyệt dự án thiện chế quản lý VĐT XDCT GTNT NSNN để nhằm thực mục đầu tƣ; chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế cong trình; khảo sát, thiết kế, dự toán tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa đại hóa 4.1.3.3 Quản lý vốn phải đáp ứng nâng cao lực quản lý vĩ mô máy Nhà nước Trong kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, Nhà nƣớc thực quản lý toàn xã hội pháp luật hệ thống mục tiêu, quy hoạch, kế phê duyệt thiết kế, kỹ thuật, dự toán công trình; chọn nhà thầu thi công tƣ vấn giám sát; tổ chức thi công giám sát thi công; toán phê duyệt toán công trình Tƣơng ứng khâu trình đầu tƣ chi phí vận hành tác nghiệp hệ thống chủ thể: Chủ quản đầu tƣ, chủ đầu tƣ, đại diện chủ đầu tƣ (Ban quản lý dự án tƣ vấn quản lý dự hoạch, chƣơng trình, đề án phát triển KT-XH phát triển ngành theo vùng, án), hệ thống nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, cung ứng máy lãnh thổ VĐT XDCT GTNT NSNN công cụ móc trang thiết bị tƣ vấn giám sát Hiệu VĐT chất lƣợng của Nhà nƣớc để thực mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch KT-XH… sản phẩm XDCT GTNT phụ thuộc vào trách nhiệm chất lƣợng tác nghiệp định Nhà nƣớc: chủ thể tham gia vận hành vốn 73 74 Theo chế quản lý VĐT XDCT GTNT NSNN, hệ thống chủ Để đảm bảo cho Nhà nƣớc mua đƣợc sản phẩm đạt yêu cầu tạo điều thể đƣợc phân thành hai nhóm, bên mua (bên A) bao gồm chủ thể đại kiện cho kinh tế thị trƣờng phát triển, mối quan hệ kinh tế nhà thầu với diện cho Nhà nƣớc bên bán (bên B) bao gồm hệ thống nhà thầu tƣ vấn, nhay phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh thị trƣờng cạnh tranh hoàn xây lắp; bên mua phân thành ba nhóm tổ chức, chủ quản đầu tƣ, chủ đầu hảo; thông tin đấu thầu phải trở thành hàng hoá thực thụ; chế đấu thầu tƣ đại diện chủ đầu tƣ Thông thƣờng, lợi ích bên mua bên bán phải ngăn ngừa đƣợc hành vi hiệp thƣơng tiêu cực nhà thầu với không thống với nhau; trách nhiệm Ban quản lý dự án, tƣ vấn nhau… Sự lành mạnh quan hệ kinh tế đấu thầu điều kiện tiên quản lý dự án trƣớc chủ đầu tƣ trách nhiệm chủ đầu tƣ với chủ quản để hạn chế tiêu cực kinh tế dẫn tới thất thoát đầu tƣ hiệu đầu tƣ đƣợc phân định, song luôn đƣợc tuân thủ nguồn vốn nói chung nguồn vốn NSNN nói riêng cách tự giác Do vậy, để tạo điều kiện cho VĐT XDCT GTNT NSNN đầu 4.1.3.6 Cơ chế giám sát cộng đồng phải đơn giản, hiệu đảm bảo tƣ mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo hiệu không thất thoát, quyền giám sát thực nhân dân yêu cầu: Cơ chế quản lý phải đáp ứng tính đồng phối hợp chủ thể Cộng đồng dân cƣ nơi hƣởng thụ phần thành nơi theo nguyên tắc tự chủ, công minh bạch chịu tác động tích cực tiêu cực dự án đầu tƣ địa bàn đƣa 4.1.3.5 Lành mạnh hoá quan hệ kinh tế đấu thầu lại Mặt khác, họ ngƣời có điều kiện để thể quyền giám sát Trong hoạt động đấu thầu có hai mối quan hệ kinh tế mối tài sản sở hữu toàn dân qua kênh giám sát trực tiếp quan hệ chủ đầu tƣ với nhà thầu mối quan hệ hệ thống nhà trình thực thi sử dụng, định đoạt VĐT cá nhân tổ chức đƣợc thầu với Để cho chủ đầu tƣ tìm kiếm đƣợc đối tác thực đáp ứng có Nhà nƣớc giao quyền; hiệu nhu cầu đƣa điều kiện lựa chọn đƣợc từ Sản phẩm XDCT GTNT sản phẩm đƣợc hình thành qua nhiều khâu tƣ vấn lập dự án đầu tƣ đến khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công mua công đoạn, qua nhiều khâu sản xuất có quy trình quản lý theo tiêu chuẩn, sắm trang thiết bị, đòi hỏi mối quan hệ kinh tế ngƣời mua ngƣời bán quy phạm kỹ thuật kinh tế tƣơng đối phức tạp với tham gia định cung ứng dịch vụ tuân thủ nguyên tắc thƣơng mại kinh tế thị đoạt tác thành nhiều chủ thể kinh tế Điều nói lên tính phức tạp trƣờng; đảm bảo kết hợp nhuần nhuyễn quy luật giá trị với giá thị quản lý loại hình tác nghiệp Để hoạt động giám sát có hiệu trƣờng chống biểu độc quyền bán độc quyền mua Mặt quả, đòi hỏi cao dân trí, ý thức trách nhiệm lực chuyên môn khác, dự án sử dụng VĐT NSNN, chủ đầu tƣ đại diện của cộng đồng, vấn đề lúc đáp ứng đƣợc Vì chủ đầu tƣ tổ chức cá nhân đƣợc thừa ủy quyền nhân dân định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân thông qua hệ thống pháp luật có tính pháp chế khả thi cao; Đấu thầu cạnh tranh nhà thầu với tham gia cung ứng sản phẩm XDCT GTNT dịch vụ liên quan cho chủ đầu tƣ vậy, để đảm bảo quyền giám sát ngƣời dân tạo điều kiện cho giám sát cộng đồng cách hiệu thiết thực chế giám sát cộng đồng phải đƣợc hoàn thiện theo hƣớng đơn giản hiệu quả; thực giải mã số hiệu định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giản cụ thể hoá nội dung cần quản lý theo yêu cầu phổ thông hoá quản lý 75 76 4.1.3.7 Chế độ bảo hành công trình phải ràng buộc trách nhiệm kinh tế năm tới đòi hỏi cấp, ngành, tổ chức, cá nhân toàn thể chất lượng thi công nhà thầu nhân dân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm thực đồng giải Bảo hành công trình hình thức nhằm ràng buộc trách nhiệm kinh pháp tập trung vào số nội dung trọng tâm sau: tế nhà thầu chất lƣợng sản phẩm XDCT GTNT nhà thầu, 4.2.1 Hoàn thiện sách quản lý Nhà nước đầu tư địa phương có phƣơng tiện chủ đầu tƣ việc yêu cầu nhà thầu huy động tài lực chất lượng, khoa học, kịp thời đồng khắc phục kịp thời cố công trình chất lƣợng thi công không đảm UBND huyện cần đạo tổng rà soát hệ thống văn pháp luật đầu bảo gây Do tính đa dạng sản phẩm xây dựng chi phối, nên xuống tƣ XDCB hành, đối chiếu với yêu cầu bố trí, quản lý, sử dụng có hiệu cấp sản phẩm XDCT GTNT chi tiết sản phẩm quả, chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tƣ XDCT GTNT từ NSNN Kịp thời không giống Mặt khác, thực bảo hành Nhà thầu phải dự ban hành văn hƣớng dẫn thi hành đạo triển khai thực phòng khoản kinh phí cho việc bảo hành cho dù công trình có đảm bảo nghiêm chỉnh văn luật có liên quan đến đầu tƣ XDCB nhƣ: Luật Xây chất lƣợng, cố xảy ra, chế sinh bất bình đẳng đối dựng; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tƣ… bảo đảm tính quán, minh bạch, ổn với nhà thầu có trách nhiệm - cung ứng sản phẩm đạt chất lƣợng Do định, rõ trách nhiệm chế tài cụ thể, công khai quy định pháp luật vậy, tạo điều kiện cho kinh tế thị trƣờng phát triển, đảm bảo lợi cạnh tranh cho Nhà thầu có thƣơng hiệu chất lƣợng quyền lợi chủ đầu tƣ, việc hoàn thiện chế bảo hành bảo đảm ràng buộc trách nhiệm kinh tế nhà thầu chất lƣợng sản phẩm, công trình 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý đầu tƣ XDCT GTNT từ vốn ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện Phú Lƣơng Để thúc đẩy nhanh tăng trƣởng chuyển dịch cấu kinh tế huyện, phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, thu hút đƣợc nguồn lực cho đầu tƣ phát triển, tận dụng hội từ bên cho phát triển kinh tế huyện Đồng thời cần thực biện pháp chấn chỉnh quản lý đầu tƣ xây dựng, nâng cao hiệu đầu tƣ, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nƣớc theo Chỉ thị 374/CT-TTg ngày 24/3/2010 Thủ tƣớng Chính phủ, cần tập trung vào vấn đề trọng tâm sau đây: trình thực hiện; bảo đảm tính hợp lý mối quan hệ Trung ƣơng, địa phƣơng 4.2.1.1 Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành quản lý đầu tư xây dựng UBND huyện ban hành quy chế phối hợp liên ngành công tác quản lý Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng bản, công tác tra, kiểm tra tạo đồng bộ, vừa khắc phục tình trạng lỗ hổng quản lý số lĩnh vực vừa tránh chồng chéo vừa gây khó khăn cho quan quản lý đơn vị thực 4.2.1.2 Xây dựng đơn giá, định mức phù hợp chế thị trường Việc thông báo giá vật liệu đến trƣờng xây lắp có ý nghĩa quan trọng, phản ánh trung thực giá trị sản phẩm xây dựng mà đòi hỏi phản ánh kịp thời giá trị tránh tình trạng tiêu cực trình thực đầu tƣ UBND huyện cần đạo phòng Tài - Kê hoạch thực việc thông báo giá vật liệu đến trƣờng xây lắp theo tháng phải thƣờng xuyên, kịp thời xác, kịp thời Khoảng từ ngày 01 đến 05 tháng sau phải góp phần thực kế hoạch mục tiêu phát triển KT-XH huyện thông báo cho tháng trƣớc Không để tình trạng sau nhiều tháng thông 77 78 báo gây khó khăn việc nghiệm thu toán cho chủ đầu tƣ nhà Các cấp, ngành hiểu đƣợc tầm quan trọng công tác quy hoạch, thầu Nghiêm cấm việc duyệt giá vật liệu thông báo giá vật liệu đến trƣớc hết phòng chuyên môn: Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài - Kế trƣờng xây lắp đến công trình, địa điểm cụ thể dễ lãng phí vốn đầu tƣ hoạch, Ban bồi thƣờng GPMB, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng… Nhà nƣớc không công nhà thầu 4.2.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch đầu tư XDCT GTNT Trong thời gian tới công tác quy hoạch đầu tƣ xây dựng cần phải tiến hành hoàn chỉnh đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung nƣớc, ngành khu vực Khắc phục tình trạng quy hoạch có nhiều mục tiêu, cần tập trung cho mục tiêu chính, hiệu phát triển bền vững, loại bỏ mục tiêu không theo chiều rộng bƣớc trung gian Tăng mục tiêu quy hoạch có tính định lƣợng, giảm thiểu mục tiêu chung chung, định lƣợng đƣợc Cần có bổ sung mục tiêu theo định hƣớng đổi chế sách bảo đảm thực mục tiêu chiến lƣợc đƣợc xác định; Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch, công tác quy hoạch ngành phải đƣợc thống nội dung, phƣơng pháp, trình tự phê duyệt, cần có phối hợp quan việc lập dự án quy hoạch tránh tình trạng chồng chéo không ăn khớp quy hoạch ngành quy hoạch huyện Việc phân công, phân cấp để thực quản lý nhà nƣớc công tác quy hoạch phải hợp lý; cần có chế tài cụ thể hoạt động có liên quan đến công tác quy hoạch Cần đầu tƣ lƣợng kinh phí thích hợp cho công tác điều tra bản, tăng cƣờng hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu xây dựng quy hoạnh, tăng cƣờng lực lƣợng nghiên cứu quy hoạch; Cần rà soát lại cách chặt chẽ quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng công tác quy chất lƣợng quy hoạch chƣa cao, thiếu luận khoa học chứa hoạch, việc công khai thực dự án quy hoạch; thƣờng đựng yếu tố chủ quan mang tính chất cục theo kiểu khép kín dẫn xuyên tra, kiểm tra dự án quy hoạch địa bàn đến chồng chéo dàn trải đầu tƣ; 4.2.3 Tổ chức thực đầu tư quy hoạch, kịp thời hiệu Đổi nội dung phƣơng pháp lập quy hoạch phù hợp với điều kiện 4.2.3.1 Thực tốt việc phân cấp quản lý dự án đầu tư nâng cao kinh tế thị trƣờng hội nhập kinh tế quốc tế Rà soát, bổ sung cập nhật hiệu chỉnh dự án đƣợc phê duyệt Kết hợp quy hoạch xây dựng với quy hoạch đất đai quy hoạch kinh tế xã hội tránh tình trạng quy hoạch “treo”; Chấn chỉnh công tác lập, phê duyệt quản lý quy hoạch Nâng cao trình độ, lực cán lập, duyệt quản lý quy hoạch Tổ chức tốt việc thẩm định dự án quy hoạch Hàng năm giành khối lƣợng kinh phí - Tiến hành tổng kết đánh giá thực định 1688/2006/QĐUBND, sở tiến hành nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với quy định Luật Nghị định, phù hợp với trình độ, lực quản lý cấp - Phân phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch để đáp ứng tiến độ làm công tác quy hoạch tránh tƣợng làm dự án vƣớng đến đâu làm công tác quy hoạch đến triển khai dự án quy hoạch; nhƣng 79 80 * Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư: - Hiện nay, việc lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ mang nhiều cảm tính, kế hoạch từ trƣớc phụ thuộc nhiều vào ý chủ quan ngƣời lãnh đạo, ngƣời đứng đầu có quyền lực Tình trạng xin cho thƣờng xảy mà không tuân theo kế hoạch, nguyên tắc quy định Nhà nƣớc - UBND huyện cần đạo ngành, cấp lập kế hoạch đầu tƣ trung dài hạn theo ngành, vùng Trên sở bố trí thích đáng vốn đầu tƣ cho công tác chuẩn bị đầu tƣ, đảm bảo cho công tác trƣớc bƣớc để làm sở cho kế hoạch đầu tƣ hàng năm Tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch quản lý lĩnh vực XDCT GTNT nhƣ: Kinh tế - Hạ tầng phòng có - Kế hoạch; Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng… 4.2.3.2 Xác định chủ trương đầu tư, công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư * Chủ trương đầu tư: Chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc đánh giá khâu dễ gây thực tế gây nên thất thoát lãng phí lớn đầu tƣ xây dựng Nguyên nhân sai lầm chủ trƣơng đầu tƣ cấp ngành, địa phƣơng việc cân nhắc, tính toán hiệu kinh tế, hiệu xã hội, môi trƣờng đầu tƣ hời hợt, thiếu cụ thể Có không trƣờng hợp định chủ trƣơng đầu tƣ nặng nề phong đầu tƣ cấp, ngành địa phƣơng theo hƣớng đầu tƣ có hiệu quả, tăng lực cạnh tranh kinh tế Rà soát lại mục tiêu cấu dự án, đảm bảo tính hợp lý hiệu quả; tránh dàn trải phân tán vốn Để thực tốt công tác giao kế hoạch vốn quan có trách nhiệm cần thông báo kế hoạch vốn đầu tƣ, phải cƣơng loại trừ dự án không đủ điều kiện ghi kế hoạch khỏi kế hoạch năm Phải bảo vệ đƣợc tính khoa học, khả thi khâu ghi kế hoạch vốn đầu tƣ, có nhƣ đảm bảo cho việc triển khai dự án kịp năm kế hoạch không dồn việc vào tháng cuối năm, làm quan hệ chủ đầu tƣ nhà thầu việc xác định khối lƣợng xây dựng hoàn thành tháng 12 năm kế hoạch Những dự án giao kế hoạch vốn nhƣng xét thấy thực trào chạy theo thành tích, theo hình thức, nhiều dự án chƣa tiến hành thực đƣợc hết toàn phần kế hoạch vốn giao cƣơng phải điều chỉnh, bổ sung Do để xác định chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc cắt giảm kế hoạch, để bổ sung vào dự án có khối lƣợng hoàn đắn cần phải tính toán kỹ khía cạnh hiệu kinh tế, hiệu xã thành nhƣng chƣa có vốn để toán hội, môi trƣờng đầu tƣ, xác định chủ trƣơng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế sở quy hoạch chung tránh tƣợng đầu tƣ theo phong trào, chạy theo thành tích Các dự án đầu tƣ phải phù hợp với quy hoạch địa phƣơng phù hợp với quy hoạch vùng; Đối với kế hoạch đầu tƣ hàng năm, bố trí kế hoạch đầu tƣ xác định chắn chắn khả nguồn vốn theo nguyên tắc sau: - Chỉ ghi kế hoạch vốn cho dự án có đủ điều kiện là: phải có dự án đầu tƣ, báo cáo kinh tế kỹ thuật đƣợc phê duyệt trƣớc 31 tháng 10 năm trƣớc; 81 82 - Ƣu tiên trả nợ khoản vay đến hạn, dự án đƣợc phê duyệt XDCT GTNT toán, dự án phòng cấp bách, dự án có khối lƣợng hoàn thành án chuyển tiếp; Từ đó, công tác thẩm định dự án phải đánh giá đầy đủ theo nội dung sau: - Đảm bảo ghi vốn cho dự án nhóm B không năm; - Xem xét nội dung dự án với quy hoạch phát triển KT-XH, quy - Đối với dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tƣ phải có khả thi cao chủ hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; trƣờng hợp chƣa có quy đầu tƣ thống quy mô nguồn vốn với quan quản lý kế hoạch hoạch phải có ý kiến thoả thuận quan quản lý Nhà nƣớc lĩnh đầu tƣ đƣợc ghi kế hoạch vốn; vực đó; - Gắn kết kế hoạch vốn với quy hoạch xây dựng huyện việc - Xem xét phù hợp quy mô, công suất, thời gian thực giai đạo thông báo kế hoạch vốn hàng năm phải quy trình, dự án đoạn thiết kế sau so với giai đoạn trƣớc nhƣ: Sự phù hợp thiết kế kỹ thuật không nằm quy hoạch không bố trí vốn đầu tƣ Thực đƣợc vấn đề với thiết kế sở, phù hợp thiết kế vẽ thi công với thiết kế kỹ thuật có tác dụng trình đầu tƣ dự án theo mục tiêu phát triển chung huyện; tránh tƣợng đầu tƣ theo ý đồ cá nhân số cán có chức, có quyền, đồng thời có tác dụng củng cố, phát triển công tác quy hoạch xây dựng địa bàn 4.2.3.3 Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án * Hoàn thiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án Xây dựng quy trình hợp lý gắn trách nhiệm cá nhân, tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế để từ đơn vị tƣ vấn lập, quan thẩm định thiết kế vào để áp dụng thẩm định Việc tiêu chuẩn hóa phải cụ thể cho loại hình công trình, cấp công trình - Đánh giá phù hợp thiết kế sở quy hoạch xây dựng, quy mô, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; số liệu sử dụng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; tiêu kinh tế - kỹ thuật so với yêu cầu dự án; thiết kế sở với phƣơng án kiến trúc đƣợc đƣợc lựa chọn; xem xét giải pháp thiết kế thiết kế sở; - Đánh giá điều kiện lực hoạt động tổ chức tƣ vấn, lực hành nghề cá nhân lập dự án thiết kế sở theo quy định * Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư gắn với sở khoa học phù hợp với thực tiễn Thẩm quyền định đầu tƣ phải quy định đầy đủ, rõ ràng; quy định rõ việc phân công, phân cấp cho UBND cấp xã phê duyệt dự án đầu tƣ thuộc ngân sách cấp mình, có kèm theo mức vốn đầu tƣ dự án Nâng cao gắn trách nhiệm ngƣời phê duyệt dự án, trách nhiệm ngƣời phê duyệt dự án phải đƣợc thể tiêu chí bắt buộc nhƣ: - Trách nhiệm ngƣời phê duyệt dự án, dự án đƣợc duyệt không nằm quy hoạch đƣợc duyệt, nhằm tránh đƣợc việc đầu tƣ manh mún, hiệu đầu tƣ; - Trách nhiệm ngƣời duyệt dự án đầu tƣ việc phê duyệt quy mô dự án không phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng, đặc biệt 83 84 dự án xây dựng trụ sở ngành dọc, sở rà soát lại định giấy giao nhận hồ sơ thẩm định, việc giải trình làm rõ hồ sơ cần phải có biên mức sử dụng loại hình dự án; trách nhiệm việc để xảy tình qua tránh đƣợc tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cán bộ, trạng dự án đầu tƣ phát huy hiệu thấp không phát huy hiệu quả; quan thẩm định, qua phát đƣợc dự án thời gian quy - Trách nhiệm việc phê duyệt dự án chƣa xác định đƣợc rõ nguồn vốn đảm bảo cho việc thi công hoàn thành dự án, gây nên tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài; - Trách nhiệm ngƣời định đầu tƣ để tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tƣ nhiều lần định cấp có thẩm quyền 4.2.3.4 Chấn chỉnh đổi công tác đấu thầu - Thực việc đấu thầu rộng rãi tất gói thầu, hạn chế tối đa hình thức định thầu đấu thầu hạn chế Hình thức đấu thầu rộng rãi hạn chế nhiều vấn đề thông thầu trƣờng hợp nhà thầu biết - Trách nhiệm ngƣời phê duyệt dự án việc bảo đảm thẩm đƣợc thông tin dự án có sức để thƣơng thuyết với tất quyền sở tính đồng hạng mục công trình dự án đầu tƣ, nhà thầu muốn tham dự mặt khác sử dụng kinh phí để thƣơng thuyết tránh tƣợng xé lẻ hạng mục để phê duyệt hiệu kinh doanh không đáp ứng đƣợc chi phí tiêu cực phải bỏ ra; Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt UBND cấp xã, thực trạng đội ngũ cán tham mƣu cấp xã chuyên môn lĩnh vực xây dựng, cần có quy định việc thuê Công ty tƣ vấn có lực để thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Công khai hóa danh sách dự án đầu tƣ tƣơng lai: Dự án đầu tƣ đƣợc phê duyệt có tính khả thi trƣớc hết cấp, ngành phải có danh sách dự án đƣợc đầu tƣ tƣơng lai, dự án phải nằm quy hoạch đƣợc duyệt đƣợc xếp theo thứ tự ƣu tiên công khai phƣơng tiện thông tin đại chúng, quan công sở, nhƣ - Áp dụng chế giảm giá trình xác định giá gói thầu: Hiện giá gói thầu thƣờng đƣợc xây dựng sở với giá dự toán đƣợc phê duyệt, để nâng cao hiệu tổ chức đấu thầu xây dựng giá gói thầu cần đƣa tỷ lệ giảm giá so với giá dự toán Nhƣ trƣờng hợp có tình trạng thông thầu tiết kiệm đƣợc khoản kinh phí giá trúng thầu; - Ngăn chặn thông tin dò rỉ thông thầu trình đấu thầu Đây vấn đề thuộc ý thức ngƣời, nên khó phát ngăn chặn biện pháp cụ thể, nhƣng góc độ hạn chế biện pháp nhƣ phê duyệt dự toán giá gói thầu thời chống đƣợc việc chạy vốn chủ đầu tƣ, tránh đƣợc tình trạng mạnh điểm mở thầu; văn phê duyệt dự toán, phê duyệt giá gói thầu phát ngƣời làm hành rộng rãi bên thực xong việc mở thầu nhƣ hạn Cơ quan chuyên môn, cán thẩm định phải đủ quy định rõ, phải có đủ chế bớt lƣợng thông tin bị dò rỉ lực chuyên ngành, tránh đƣợc tƣợng lấy mức vốn tối Thực tốt giải pháp nêu lựa chọn đƣợc nhà thầu có đủ đa để khống chế tiêu dự án nhằm tránh vấn nạn tổng dự lực, kinh nghiệm để thực dự án với đảm bảo kỹ thuật, chất lƣợng, toán vƣợt tổng mức đầu tƣ tiến độ tiết kiệm chi phí Phấn đấu thông qua đấu thầu bình quân giá trúng Vấn đề thời gian thẩm định dự án: Để dự án đƣợc đối xử công thời gian thẩm định cần quy định áp dụng nghiêm ngặt thầu thấp giá gói thầu tối thiểu 3% (tƣơng đƣơng với kinh phí tiết kiệm đƣợc thông qua công tác toán dự án hoàn thành) 85 4.2.3.5 Thực tốt công tác giải phóng mặt xây dựng * Xây dựng sách đền bù thỏa đáng phù hợp với lợi ích Nhà nƣớc bên có liên quan - Xây dựng đơn giá bồi thƣờng phải đảm bảo lợi ích hộ bị di chuyển cho phù hợp với đơn giá thị trƣờng thời điểm di chuyển Mức 86 quan đến giá thành sản phẩm lại biến động, việc quản lý, theo dõi phức tạp, điều kiện xác định kinh tế quốc doanh chủ đạo, sản phẩm đầu tƣ xây dựng thuộc sở hữu Nhà nƣớc chính… nên việc xác định giá trị đích thực sản phẩm đầu tƣ xây dựng chế quản lý hành việc khó khăn giá bồi thƣờng cần tính đến yếu tố điều tiết Nhà nƣớc đất đai thu Vì tình trạng chủ đầu tƣ nhà thầu đề nghị toán cao giá hồi phục vụ hoạt động dịch vụ nhà đất sở bảo đảm lợi ích Nhà trị đích thực, công trình xây dựng hoàn thành chƣa đƣợc toán, nƣớc, ngƣời dân doanh nghiệp; toán chậm phổ biến, dự án thuộc cấp Huyện cấp Xã - Về chế bồi thƣờng cần quan tâm đến yếu tố khác nhƣ: Hỗ trợ quản lý Cần khắc phục tình trạng công trình đƣa vào sử dụng xong công việc, hỗ trợ thiệt hại kinh doanh, hỗ trợ di chuyển cách thỏa đáng… việc, cấp cần đạo ngành, đơn vị trực thuộc rà soát nắm - Áp dụng chế giá bồi thƣờng không phân biệt nguồn vốn tham gia xác số lƣợng dự án đầu tƣ hoàn thành vốn Nhà nƣớc đến chƣa đầu tƣ vào dự án đƣợc duyệt toán theo quy định, để có giải pháp xử lý Đối với dự án * Nâng cao chất lƣợng Hội đồng giải phóng mặt hoàn thành cần hƣớng dẫn chủ đầu tƣ nhà thầu lập báo cáo toán Chất lƣợng hoạt động Hội đồng giải phóng mặt thể rõ theo chế độ thời gian quy định Cơ quan tài chính, cán trực tiếp đƣợc khâu kiểm đếm tài sản đất, đo đạc, xác định loại đất xác, lịch sử giao nhiệm vụ thẩm tra toán phải có lực, trình độ chuyên môn đất bị thu hồi, áp dụng đơn giá đền bù Khâu đòi hỏi cán làm việc hết quản lý đầu tƣ xây dựng để phát sai xót khách quan sức công minh, xác, đồng thời phải có phối hợp chặt chẽ hay chủ quan chủ đầu tƣ, nhà thầu đơn vị tƣ vấn tham gia thực quyền địa phƣơng quan chuyên môn liên quan đến dự án dự án UBND huyện cần thành lập Hội đồng GPMB để thực công tác giải 4.2.3.7 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước chất lượng XDCT GTNT phóng mặt cho dự án phạm vị địa giới hành Hội đồng GPMB hoạt động chuyên trách có tăng cƣờng thêm cán Phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; thành viên hội Các quan quản lý đầu tƣ xây dựng, chủ đầu tƣ, nhà thầu đồng thiết phải có cán có chuyên ngành lĩnh vực địa chính, xây phải chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thƣờng xuyên chất lƣợng sản dựng, luật phẩm từ tƣ vấn đến thi công xây lắp cung cấp thiết bị Công trình có chất 4.2.3.6 Đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng toán dự án lƣợng kém, trách nhiệm trƣớc tiên thuộc chủ đầu tƣ Quyết toán dự án hoàn thành khâu cuối quan trọng Bảo hành công trình yêu cầu bắt buộc đƣợc pháp luật bảo hộ, thời trình đầu tƣ vốn, định giá trị công trình ngƣời sử dụng gian bảo hành cần đƣợc ghi rõ hợp đồng Theo quy định đối Do đặc điểm hoạt động đầu tƣ phát triển thời gian dài nhiều yếu tố liên với công trình quan trọng Nhà nƣớc thời gian bảo hành 24 tháng 87 88 tính từ thời điểm nghiệm thu đƣa công trình vào sử dụng, công - Đề nghị UBND tỉnh bỏ hình thức duyệt giá cho công trình riêng lẻ; trình khác 12 tháng Chủ đầu tƣ cần giám sát việc bảo hành công trình - UBND tỉnh đạo Thanh tra Sở chuyên ngành nhƣ Thanh tra Sở nhà thầu, cƣơng yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục sai sót xảy xây dựng, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tƣ tăng cƣờng kiểm tra đơn vị thời gian bảo hành tƣ vấn, đơn vị không đủ lực hoạt động theo quy định xử phạt Hiệu dự án đƣợc cụ thể hóa khâu vận hành khai thác, thu hồi giấy Đăng ký kinh doanh; chủ đầu tƣ cần xây dựng chuyển giao quy trình vận hành khai thác cho - UBND huyện, xã cần đẩy mạnh công tác thẩm định toán vốn đơn vị tiếp nhận quản lý sử dụng để tăng tuổi thọ công trình, nâng cao hiệu đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định toán; thƣờng xuyên tạo dự án điều kiện cho cán công chức đƣợc tham gia lớp tập huấn để nâng cao , tra, giám sát công tác quản lý dự án 4.2.4 đầu tư xây dựng UBND huyện đạo ngành, cấp xây XDCT GTNT t XDCT GTNT 4.3 Kiến nghị, đề xuất - Để phù hợp với tình hình địa phƣơng, đề nghị Thủ tƣớng Chính phủ cho phép địa phƣơng áp dụng phân cấp phê duyệt dự án: Cấp xã đƣợc phê duyệt dự án có tổng mức đầu tƣ không tỷ đồng; cấp Huyện phê duyệt dự án có tổng mức đầu tƣ không 10 tỷ đồng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao 89 90 KẾT LUẬN GTNT hành Là sở cho luận văn đƣa định hƣớng giải Đảng Nhà nƣớc ta đẩy mạnh công đổi mới, khai thác phát huy tối đa nội lực, đẩy nhanh trình CNH-HĐH đất nƣớc Đầu tƣ XDCT GTNT hoạt động thƣờng xuyên, liên tục phạm vi nƣớc nói chung huyện Phú Lƣơng nói riêng Từ trƣớc tới hoạt động đầu tƣ XDCT GTNT từ NSNN đƣợc ƣu tiên thực làm cách để ngày nâng cao hiệu Tuy đạt nhiều kết đáng khích lệ thời gian qua, nhƣng tình trạng thất thoát, lãng phí, hiệu đầu tƣ XDCT GTNT thuộc NSNN nƣớc ta nói chung Phú Lƣơng nói riêng Trƣớc yêu cầu đòi hỏi ngày cao trƣớc phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế đặt cho quan hoạch định sách cần tiếp tục trình nghiên cứu nhằm đổi hoàn thiện công tác quản lý sách, chế quản lý vốn đầu tƣ thuộc nguồn vốn NSNN Đây vấn đề lớn, mang tính định cần đƣợc quan tâm, ý Với lý đó, luận văn giải đƣợc nội dung: 1- Về sở lý luận, nêu nội dung hoạt động quản lý đầu tƣ XDCT GTNT, phân tích quy trình quản lý đầu tƣ xây dựng công trình GTNT, sở quản lý vốn đầu tƣ xây dựng theo định mức kinh tế, kỹ thuật đơn giá Đồng thời làm rõ vai trò trách nhiệm quan, Nhà nƣớc tổ chức tham gia quản lý đầu tƣ XDCT GTNT 2- Về thực tiễn nhận xét đánh giá chế quản lý đầu tƣ XDCT GTNT nƣớc ta nói chung địa bàn huyện Phú Lƣơng nói riêng thời gian qua phân tích nguyên nhân dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn đầu tƣ XDCT GTNT, từ khâu chuẩn bị đầu tƣ đến toán đƣa dự án đầu tƣ vào khai thác sử dụng 3- Với sở lý luận thực tiễn quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ XDCT GTNT từ NSNN địa bàn huyện Phú Lƣơng giai đoạn 2011-2013 Trên sở đó, luận văn tồn quy chế quản lý đầu tƣ XDCT pháp hoàn thiện quy trình quản lý đầu tƣ xây dựng GTNT nhằm tăng cƣờng công tác quản lý, góp phần chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tƣ XDCT GTNT, để công trình xây dựng đảm bảo chất lƣợng, dự án đầu tƣ có hiệu Đồng thời, có sô kiến nghị Chính phủ, UBND tỉnh, huyện, xã tạo điều kiện cho giải pháp thực Mặc dù, thân tác giả có nhiều cố gắng, song nhận thức nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết Rất mong nhận đƣợc ý kiến tham gia góp ý để Luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 91 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm Bộ Giao thông vận tải (2010), Báo cáo Chiến lược quốc gia giao thông nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Bộ Tài (2004), Báo cáo kết khảo sát kinh nghiệm Trung Chi cục Thống kê huyện Phú Lƣơng, Niên giám thống kê huyện Phú chí quốc gia nông thôn mới, Hà Nội Đảng huyện Phú Lƣơng, Nghị Đại hội Đảng huyện Phú Vũ Thị Ngọc Phùng (2008), Giáo trình “Kinh tế phát triển”, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Quyết định Bộ Giao thông vận tải số 101/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2007 việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 Quyết định Bộ Giao thông vận tải số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 Trịnh Quốc Thắng (2007), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, NXB xây dựng, Hà Nội 13 Thủ tƣớng Chính Phủ, Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu Lương (nhiệm kỳ 2010-2015) nông thôn mới, Hà Nội Quốc quản lý tài chính, ngân sách Lương năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia 14 Bùi Ngọc Toàn (2008), Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Hà Nội 15 Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lƣơng (2011, 2012, 2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Phú Lương, Thái Nguyên 16 UBND huyện Phú Lƣơng (2011), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020, Thái Nguyên 17 Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lƣơng (2011, 2012, 2013), Báo cáo tình hình quản lý, đầu tư công trình giao thông địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên 18 UBND huyện Phú Lƣơng (2010), Báo cáo đánh giá kết thực kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2020, Thái Nguyên 19 UBND tỉnh Thái Nguyên (2011), Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND Vũ Đình Thắng- Hoàng Văn Định (2009), Giáo trình "Kinh tế phát triển ngày 21 tháng 06 năm 2011 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát nông thôn", NXB Thống kê, Hà Nội triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020, Thái Nguyên 10 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, Hà Nội 11 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020, Hà Nội 20 Website UBND huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên: http://phuluong.thainguyen.gov.vn/ 21 Website UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ: http://yenlap.phutho.gov.vn/ 22 Website UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa: http://trieuson.thanhhoa.gov.vn/ 93 94 PHỤ LỤC BIỂU CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 Kế hoạch Nội dung - Cầu sắt Kế hoạch Nội dung Đơn vị Năm 2011 Năm 2012 Kết thực Năm 2013 Năm 2011 Năm 2012 - 6,346 - - - - - 15,864 Cái - - - - - - m dài - - - - - - Cái - - - - - - m dài - - - - - - Cái 180 157 249 180 157 249 m dài 245 279 579 245 279 579 134 32,9 270 120 32,9 219 - TW hỗ trợ Tỷ đồng 4,361 5,946 6,346 4,361 5,946 6,346 - Ngày công huy động Tỷ đồng 0,540 0,780 1,250 0,625 0,821 1,389 - Cầu treo dân sinh 5,949 - - Cầu gỗ, cầu tạm… Cống loại II Khối lƣợng thực a Đƣờng: 8,73 Km - Mặt BTXM Km - Mặt đá dăm 127 45,00 78,00 127,00 102 146,30 69,80 95,90 154,00 11,00 36,00 18,00 11,35 8,730 26,90 11,350 19,8 28,79 8,73 19,8 28,79 13,8 17,50 13,8 17,50 49,5 80,7 93,75 49,5 78,7 89,75 Km 15,7 14,60 10,66 15,7 14,60 10,66 - Mặt cấp phối Km 8,10 - Mặt khác Km Trong đó: 8,10 b Cầu, cống, ngầm, tràn Cầu xây dựng Cái 7 m dài 54 218,7 153 54 218,7 153 Trong đó: - Cầu BTCT - - - Km - m dài - - Mặt đƣờng láng nhựa - - - - Mặt thảm BTN - - - 26,9 - - - 8,73 - - Tỷ đồng Km - m dài - - Nguồn khác 18 - - 4,757 36 - Cái 2013 2,181 11 - - 5,816 10,703 74 - - 9,519 Km - - 7,1352 Tuyến 2013 Cái - 4,3614 - Nâng cấp 2012 - 5,8156 10,7028 15,864 78 2011 - Tỷ đồng 45 2013 - Tỷ đồng Tuyến Năm 2012 - - Dân đóng góp - Mở Năm 2011 - - Ngân sách huyện 5,946 Năm - Tỷ đồng 4,361 Năm - - Ngân sách tỉnh 6,346 Năm Cái - Cầu liên hợp - Cầu treo ô tô 5,946 Kết thực Năm m dài Năm I Kinh phí 4,361 Đơn vị Cái 7 m dài 54 218,7 153 54 218,7 153 Tràn loại Cái m dài 95 96 PHỤ LỤC SỐ LIỆU CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO QUY HOẠCH VÀ CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 STT STT I A B TÊN CÔNG TRÌNH NGUỒN VỐN, TRONG ĐÓ: TỔNG (Tỷ đồng) MỨC SỐ KM ĐẦU TƢ (km) DÂN TRUNG TỈNH HUYỆN (tỷ đồng) GÓP ƢƠNG Các công trình GTNT theo quy hoạch C Năm 2011 Đƣờng giao thông nông thôn xóm Bài Kịnh xã Yên Trạch Đƣờng giao thông nông thôn xóm Đồng Phủ xã Yên Ninh Đƣờng giao thông nông thôn xóm Hiệp hòa xã Phủ Lý Đƣờng giao thông nông thôn Tức Tranh Yên lạc Yên Đổ Đƣờng giao thông nông thôn xóm Khuân Rây xã Phủ Lý Đƣờng giao thông nông thôn xóm Thanh Thế xã Yên Đổ Đƣờng giao thông nông thôn xóm Na Tủn xã Ôn Lƣơng Đƣờng giao thông nông thôn xóm Khau Lai xã Ôn Lƣơng Đƣờng giao thông nông thôn xóm Cổng Đồn xã Cổ Lũng 5,300 3,8 - 3,445 1,060 0,795 8,300 4,8 - 5,395 1,660 1,245 6,300 5,25 - 4,095 1,260 0,945 44,650 13,8 - - Thâm Trung xã Ôn Lƣơng Đƣờng giao thông nông thôn xóm Na Tủn GĐ2 xã Ôn Lƣơng Đƣờng giao thông nông thôn xóm Cây Thị xã Ôn Lƣơng Đƣờng giao thông nông thôn xóm Bãi Nha xã Cổ Lũng Đƣờng giao thông Quốc lộ Phấn Mễ Tức Tranh NGUỒN VỐN, TRONG ĐÓ: TỔNG (Tỷ đồng) MỨC SỐ KM ĐẦU TƢ (km) DÂN TRUNG TỈNH HUYỆN (tỷ đồng) GÓP ƢƠNG 6,340 4,45 0,634 4,121 1,585 3,250 2,76 0,325 2,113 0,813 10,860 6,47 1,086 2,715 - 7,059 11,600 6,81 5,220 - - 6,380 8,490 5,21 0,849 2,123 - 5,519 11,320 9,4 1,132 7,358 2,830 4,180 3,56 0,418 2,717 1,045 1,890 1,34 0,189 1,229 0,473 3,370 2,6 0,337 2,191 0,843 3,850 3,64 0,385 2,503 0,963 11,300 8,53 4,520 Năm 2013 Đƣờng giao thông Bằng Ninh Đồng Phủ xã Yên Ninh Đƣờng Giao thông Giang Tiên Phú Đô Núi Phấn Đƣờng giao thông nông thôn xóm Đá Vôi xã Động Đạt Các công trình GTNT theo - 44,650 II Chƣơng trình XD Nông 5,700 3,46 0,570 3,705 1,425 - 8,340 4,85 0,834 5,421 2,085 - thôn A 4,800 3,95 0,480 3,120 1,200 3,400 2,58 0,340 2,210 0,850 7,560 5,34 0,756 4,914 1,890 Năm 2012 Đƣờng giao thông nông thôn xóm TÊN CÔNG TRÌNH 3,590 2,63 0,359 2,334 0,898 5,690 3,57 0,569 3,699 1,423 B Năm 2011 Đƣờng giao thông nông thôn xóm Đá Mài xã Yên Đổ Đƣờng giao thông nông thôn xóm Khau Đu xã Yên Trạch Đƣờng giao thông nông thôn xóm Đồng Rôm xã Phủ Lý Đƣờng giao thông nông thôn xóm Na Pặng xã Yên Trạch Năm 2012 Đƣờng giao thông nông thôn xóm La Hiên xã Yên Trạch - - 6,780 97 STT C TÊN CÔNG TRÌNH Đƣờng giao thông nông thôn xóm Na Rau xã Phủ Lý Đƣờng giao thông nông thôn xóm Đồng Nghè xã Động Đạt NGUỒN VỐN, TRONG ĐÓ: TỔNG (Tỷ đồng) MỨC SỐ KM ĐẦU TƢ (km) DÂN TRUNG TỈNH HUYỆN (tỷ đồng) GÓP ƢƠNG 4,700 3,34 0,470 3,055 1,175 3,571 2,4 0,357 2,321 0,893 15,850 8,89 9,510 - - 6,340 4,780 0,85 2,390 - - 2,390 8,920 5,32 2,676 - - 6,244 8,925 3,49 5,355 - - 3,570 12,830 4,78 7,698 - - 5,132 38,430 13,25 14,603 3,843 - 19,984 45,870 14,90 17,431 4,587 - 23,852 323,956 79,493 Năm 2013 Đƣờng giao thông nông thôn xóm Đồng Tâm xã Động Đạt Đƣờng giao thông Đền Khuôn xã Động Đạt Đƣờng giao thông xóm Đồng Niêng xã Động Đạt Đƣờng giao thông nông thôn xóm Phú thọ xã Phú Đô Đƣờng giao thông nông thôn xóm Na Sàng xã Phú Đô Đƣờng giao thông Đu Khe mát huyện Phú Lƣơng Đƣờng giao thông Na Hiên - Na Mẩy - Khuân Lạng xã Yên trạch Cộng 79,211 24,368 140,885
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn