luận văn tác động tại khoa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước ở việt nam viet nam

20 130 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2016, 17:01

Mã số: …………… TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA CỦA CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN HÓA LÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: MINH CHỨNG Ở VIỆT NAM Công trình nghiên cứu: TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA CỦA CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN HÓA LÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: MINH CHỨNG Ở VIỆT NAM Tóm lược Bài nghiên cứu kiểm định mối tương quan sách cổ phần hóa phủ ngân sách nhà nước mà đặc biệt doanh thu thuế Việt Nam Đây công trình nghiên cứu thực Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu tác động tài khóa cổ phần hóa đến ngân sách nhà nước, ảnh hưởng chúng đến tổng doanh thu thuế Việt Nam Vậy chúng tồn mối quan hệ nào, tăng trưởng hay suy giảm ngân sách nhà nước liệu có phải kết cổ phần hóa? Sử dụng mô hình ARCH/GARCH VECM, đồng thời tiến hành phân tích định lượng chuỗi số liệu từ quý năm 1995 đến quý năm 2013, kết luận tồn mối tương quan âm không đáng kể cổ phần hóa ngân sách nhà nước mà đặc biệt doanh thu thuế Việt Nam Điều giải thích phần lớn sách miễn giảm ưu đãi thuế Chính phủ Việt Nam áp dụng doanh nghiệp cổ phần hóa Từ khóa: cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, tổng doanh thu thuế MỤC LỤC TỔNG QUAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.1 Nội dung nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Cấu trúc nghiên cứu NỘI DUNG CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Lý thuyết tảng cổ phần hóa 2.1.1 Khái niệm cổ phần hóa 2.1.2 Vài nét cổ phần hóa Việt Nam 2.1.3 Các hình thức cổ phần hoá 2.1.4 Mục tiêu cổ phần hóa 2.1.5 Tác động cổ phần hóa quốc gia có kinh tế phát triển 11 2.1.5.1 Tác động tài khóa 11 2.1.5.2 Tác động đến biến số vĩ mô 13 2.2 Những vấn đề lý luận thuế 17 2.2.1 Khái niệm chức 17 2.2.2 Chính sách thuế kinh tế phát triển 19 2.2.3 Vai trò doanh thu thuế kinh tế phát triển 21 2.3 Mối quan hệ cổ phần hóa doanh thu thuế quốc gia phát triển 24 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Các mô hình nghiên cứu: 30 3.2 Lý thuyết mô hình ARCH/GARCH 31 3.3 Lý thuyết mô hình VECM: 32 3.4 Dữ liệu nghiên cứu phân tích biến 34 3.4.1 Phân tích biến ảnh hưởng mô hình 34 3.4.2 Phân tích biến 37 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .41 4.1 Mô hình ARCH/GARCH 41 4.1.1 Kiểm định tính dừng 41 4.1.2 Tiến trình ước lượng mô hình ARCH/GARCH 42 4.2 Mô hình VECM: 45 4.2.1 Lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình VECM: 45 4.2.2 Ước lượng mô hình VECM cho 10 biến 46 4.2.3 Mô hình VECM cho hai biến thuế cổ phần hóa: 47 4.3 Giải thích kết mô hình thực nghiệm Việt Nam: 48 KẾT LUẬN .52 PHỤ LỤC HÌNH 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SOE : State Owner Enterprise (Doanh nghiệp nhà nước) SIP : Share issue privatization (Phát hành cổ phiếu cổ phần hóa) OECD : Oganization for Economic Co-operation and Development (Tổ chức hợp tác & phát triển kinh tế) ARCH : Autoregressive Conditional Heterokadasticity (Mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy) GARCH : Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy tổng quát) VAR : Vector autoregression (Mô hình tự hồi quy vector var) VECM : Vector error correction model (Mô hình Vector hiệu chỉnh sai số VECM) IMF : International Monetary Fund (Quỹ tiền tệ quốc tế) GDP : Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm nội địa) WTO : World Trade Organization (Tổ chức Thương Mại Thế Giới) DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu thực nghiệm gần tác động tài khóa vĩ mô cổ phần hóa 14 Bảng 2.2: Đánh giá cải cách sách thuế quốc gia phát triển 21 Bảng 2.3: Ngân sách nhà nước qua năm 23 Bảng 3.1: Nguồn liệu thu thập số liệu 36 Bảng 4.1: Kết kiểm định tính dừng 41 Bảng 4.2: Kết kiểm định hiệu ứng ARCH 43 Bảng 4.3: Kết hệ số mô hình GARCH 44 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Doanh thu thuế khu vực khai thác mỏ Zambia 26 Biểu đồ 2.2: Số tiền thu từ cổ phần hóa giai đoạn 1995-2013 37 Biểu đồ 2.3: Doanh thu thuế Việt Nam giai đoạn 1995-2013 39 Biểu đồ 2.4: Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa 1990 - 2013 49 Biểu đồ 2.5: Phần trăm doanh thu thuế so với GDP giai đoạn 1995-2013 49 Trang 1 TỔNG QUAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.1 Nội dung nghiên cứu Trong hai năm cuối nhiệm kỳ khóa 13, Chính phủ dốc sức cho chạy đua có tính lịch sử, mang tên “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” với mục tiêu đề hai năm 2014 2015, bình quân năm cổ phần hóa 216 doanh nghiệp Từ năm 2001, kinh tế đất nước vào chiều sâu công đổi mới, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Đảng Nhà nước quan tâm, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X năm 2006 khẳng định: “Đẩy mạnh việc xếp, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm cổ phần hóa” Theo số liệu Hội nghị, đến hết năm 2007 tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa 3.756 doanh nghiệp.Có thể thấy, cổ phần hóa hay nói cách khác tái cấu doanh nghiệp nhà nước bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp riết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hiệu cho kinh tế Gần hai thập kỷ qua, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gần quét qua toàn giới, hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước từ Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ latinh Đông Âu Tâu Âu tiến hành cổ phần hóa Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiểu biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp từ sở hữu nhà nước sang sở hữu cổ đông (trong nhà nước tham gia với tư cách cổ đông không tham gia) Về chất, phương thức xã hội hóa đồng vốn thuộc sở hữu nhà nước, chuyển từ doanh nghiệp chủ sở hữu sang đa sở hữu, tạo nên mô hình doanh nghiệp hoạt động phù hợp với kinh tế thị trường Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trình độ xã hội hóa sản xuất dẫn đến tập trung lớn vốn xã hội mà không cá nhân đáp ứng Chính vậy, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam vừa đòi hỏi khách quan, vừa điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Tầm quan trọng cổ phần hóa phân tích nhiều nhà kinh tế học khác Các quốc gia Trung Quốc hay Việt Nam, việc áp dụng mô hình kinh tế theo nước Liên Xô cũ Đông Âu Trang khiến quy mô doanh nghiệp nhà nước chiếm đến 80-90% tổng tài sản quốc gia Kinh nghiệm từ trình cổ phần hóa Việt Nam chứng minh việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hình thức công ty cổ phần giúp nhà nước bảo tồn nguồn vốn mà tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận nguồn vốn trước Nhờ hoạt động doanh nghiệp sau thực cổ phần hóa nhạy bén, động tự chủ trước khiến khoản đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng lên Cổ phần hóa tác động nhiều đến kinh tế quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển tác động ổn định tài (thâm hụt ngân sách, nợ công, doanh thu thuế,…) gián tiếp ảnh hưởng lên biến số vĩ mô tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp Trong vai trò quan trọng cổ phần hóa tác động tài khóa chúng đến ngân sách quốc gia mà đặc biệt doanh thu thuế phủ Vậy cổ phần hóa doanh thu thuế - ngân sách quốc gia tồn mối quan hệ nào? Chúng định thực công trình nghiên cứu với đề tài “Tác động tài khóa sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước: Minh chứng Việt Nam” Có nhiều nghiên cứu vấn đề cổ phần hóa quốc gia Nhìn chung, nghiên cứu theo cách tiếp cận Ernesto Crivelli (2013), sử dụng biến vĩ mô để ước lượng mức độ tầm ảnh hưởng cổ phần hóa vào ngân sách quốc gia mà đặc biệt doanh thu thuế Chúng sử dụng số liệu theo quý từ giai đoạn năm 1995 đến năm 2013 để sâu vào phân tích tác động tài khóa cổ phần hóa thông qua việc sử dụng mô hình ARCH/GARCH VECM để ước lượng mức độ ảnh hưởng Việt Nam 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Bài nghiên cứu tập trung vào câu hỏi nghiên cứu nhất: “Có mối quan hệ tồn cổ phần hóa ngân sách nhà nước mà đặc biệt doanh thu thuế kinh tế Việt Nam hay không?” Trang 1.3 Cấu trúc nghiên cứu Bài nghiên cứu gồm có phần Phần tiếp theo, khái quát thuyết cổ phần hóa, số vấn đề lý luận thuế kết số nghiên cứu mối tương quan cổ phần hóa doanh thu thuế quốc gia phát triển Phần bài, nhóm nghiên cứu sâu phương pháp, mô hình cách lựa chọn số liệu nghiên cứu Phần trình bày kết nghiên cứu nhận định thực tiễn thị trường Việt nam Cuối phần kết luận Trang NỘI DUNG CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Lý thuyết tảng cổ phần hóa 2.1.1 Khái niệm cổ phần hóa Thuật ngữ cổ phần hóa xuất Việt Nam cuối năm 1980 đầu năm 1990, gắn với công cải cách doanh nghiệp nhà nước Cho đến nay, dường người sử dụng thuật ngữ cổ phần hóa, mà chưa quan tâm nhiều tới việc định nghĩa hay đưa khái niệm đầy đủ cho thuật ngữ Đa số người thường nhầm lẫn thuật ngữ cổ phần hóa tư hữu hóa, chất hai thuật ngữ hoàn toàn khác Theo định nghĩa Liên hợp quốc tư hữu hóa: “Tư hữu hoá trình biến đổi mối tương quan Nhà nước thị trường đời sống kinh tế nước theo hướng ưu tiên thị trường" Theo đó, toàn sách, luật lệ thể chế nhằm khuyến khích mở rộng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, giảm bớt can thiệp trực tiếp Nhà nước vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, giành cho thị trường vai trò điều tiết ngày lớn Trong Việt Nam, việc cổ phần hóa mang tính chất phương thức cấu lại doanh nghiệp nhà nước thiếu hiệu quả, làm doanh nghiệp nhà nước có nhiều chủ sở hữu, tăng tiềm lực tài chính, vốn tài sản nhà nước sử dụng hiệu thu hút thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực chế quản lý mới, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Chủ trương cổ phần hóa số doanh nghiệp nhà nước xuất phát từ đường lối kinh tế đặc điểm kinh tế - xã hội giai đoạn chuyển từ chế kế hoạch hóa tập trung sang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trang 2.1.2 Vài nét cổ phần hóa Việt Nam Năm 1992, Việt Nam bắt đầu thực thí điểm cổ phần hóa Có thể nói cổ phần hóa vấn đề tranh luận sách Việt Nam thập kỷ vừa qua, dường thái độ phủ vấn đề mâu thuẫn Một mặt, cổ phần hóa nhấn mạnh báo chí báo cáo sách Mặc khác, tiến độ cổ phần hóa Việt Nam tương đối khiếm tốn thời điểm doanh nghiệp nhà nước tiếp tục chiếm lĩnh vị trí trọng yếu kinh tế Việt Nam Theo tác giả Fredrik Sjoholm (2006), cổ phần hóa Việt Nam nhận thấy chủ yếu nhằm vào doanh nghiệp nhỏ không hướng đến doanh nghiệp lớn, không giải vấn đề hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước nhà nước gần kiểm soát một phần lớn cổ phần doanh nghiệp cổ phần hóa Thực tế cho thấy sau 22 năm tiến hành cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước cổ phần chủ yếu doanh nghiệp nhỏ việc huy động vốn xã hội trình cổ phần hoá gặp nhiều hạn chế chưa khuyến khích việc bán cổ phần bên Chưa có doanh nghiệp tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Thời gian thực cổ phần hoá doanh nghiệp dài, tiến độ cổ phần hoá chậm, đặc biệt giai đoạn năm 2011 - 2012, số doanh nghiệp cổ phần hóa số 60 13 Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thực xếp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần chi phối có tỷ lệ nắm giữ cổ phần Nhà nước doanh nghiệp 51% vốn điều lệ nhiều, đặc biệt tập đoàn, tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty Nhiều ngành nghề Việt Nam cho nhạy cảm, ngành dệt may, xi măng, giới lại không coi ngành chiến lược nhạy cảm, nắm giữ bí mật khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng việc Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên không cần thiết Do đó, không ngạc nhiên thấy cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thuộc lĩnh vực công nghiệp nhỏ thị phần khu vực nhà nước Trang kinh tế tiếp tục trì ổn định suốt năm qua Điều không gây tổn hại nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế Việt nam ngắn hạn Trong năm qua, Việt Nam thể mức tăng trưởng kinh tế cao theo đuổi sách kinh tế không thống (Van Arkadie Mallon, 2003) Trong dài hạn, sách kinh tế chủ trương doanh nghiệp nhà nước chiếm đa số không mang lại mức tăng trưởng kinh tế đặn Không quốc gia trở nên giàu có cách dựa vào doanh nghiệp nhà nước So với kinh tế phát triển khác, chương trình cổ phần hóa Việt Nam đặc trưng “cẩn trọng” Điều phần phủ Việt Nam chần chừ việc cổ phần hóa Chính xác hơn, chương trình cổ phần hóa Việt Nam mang đầy tính mâu thuẫn thiếu tính cam kết, dứt khoát Hơn nữa, chiến lược phát triển dường thiếu gắn kết: Một mặt nhà nước cho doanh nghiệp tư nhân động lực để tăng trưởng phát triển mặt khác lại cho doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo kinh tế (CPV, 2000) Tuy nhiên, theo đuổi lượng cổ phần hóa nhỏ tạo hội cho Việt Nam tiếp cận phương pháp cổ phần hóa doanh nghiệp SOEs tương đối an toàn hiệu Bởi vì: Đầu tiên, điều kiện kinh tế ổn định tăng trưởng tốt Việt Nam cung cấp cho phủ hội để thực việc cổ phần hóa từ từ không cần phải theo đuổi chiến lược cổ phần hóa bùng nổ Thứ hai, Việt Nam có lợi kinh tế tham gia cổ phần hóa trễ, nên học tập rút kinh nghiệp từ quốc gia trước Cổ phần hóa trước phổ biến rộng rãi nhiều quốc gia giới, nên có nhiều điều để Việt Nam học hỏi Đặc biệt, cổ phần hóa phổ biến kinh tế phát triển với thu nhập thấp Cụ thể quốc gia này, thị phần doanh nghiệp nhà nước giảm dần từ 15% vào cuối 1980 đến 5% thời điểm (Megginson Netter, 2001) Cuối cùng, Việt Nam học hỏi từ nỗ lực “cổ phần hóa bước” riêng cải cách doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Việt Nam bắt Trang đầu chương trình cổ phần hóa vào năm 1992, chương trình cổ phần hóa đưa năm gầy Hơn nữa, với phương pháp cổ phần hóa khác thử nghiệm gần Việt Nam, điều có nghĩa Việt Nam so sánh kết chiến lược cổ phần hóa khác mang lại Do thay cố tìm phương pháp cổ phần hóa mới, Việt Nam sử dụng chiến lược chứng minh hữu ích khứ quốc gia khác Vậy liệu có cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước? Cần phải nói rằng, vấn đề doanh nghiệp nhà nước vấn đề “nóng” Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhà nước hiệu đầu tư thấp, sản phẩm đầu tư có khả cạnh tranh không cao, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường Các doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực dệt, may, giấy, đường, …phải sử dụng vốn vay ngắn hạn với lãi suất cao, trang thiết bị lạc hậu, trình độ lực quản lý hạn chế, dẫn đến kinh doanh thua lỗ không trả nợ, vốn Nhiều lĩnh vực quan trọng doanh nghiệp nhà nước giữ thị phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế thiếu điện, tham gia điều tiết thị trường chưa hiệu Tính chung tỉ suất lợi nhuận vốn tập đoàn, tổng công ty Nhà nước năm 2010 đạt 16,5%, tương đương chi phí vay vốn trung bình ngân hàng thời kỳ Nhưng số lợi nhuận có đến 80% tập trung số tập đoàn như: Dầu khí Quốc gia, Viễn thông Quân đội, Than Khoáng sản, Bưu Viễn thông, Công nghiệp Cao su; đại phận doanh nghiệp nhà nước khác bị thua lỗ Theo báo cáo Bộ, ngành, địa phương kết hoạt động 850 doanh nghiệp cổ phần hoá hoạt động năm cho thấy: vốn điều lệ bình quân tăng 44%; doanh thu bình quân tăng 23,6%; lợi nhuận thực bình quân tăng 139,76%; 90% số doanh nghiệp sau cổ phần hoạt động kinh doanh có lãi; nộp ngân sách bình quân tăng 24,9%; thu nhập người lao động bình quân tăng 12% Theo trên, thấy cổ phần hoá giải pháp quan trọng cấu lại doanh nghiệp nhà nước làm cho doanh nghiệp nhà nước có nhiều chủ sở hữu, vốn tài sản nhà nước sử dụng có hiệu Bên cạnh đó, cổ phần hoá tạo Trang sở thúc đẩy hình thành phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoạt động theo chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trước cổ đông hoạt động kết kinh doanh Đặc biệt, cổ phần hoá tạo điều kiện pháp lý vật chất để người lao động nâng cao vai trò làm chủ doanh nghiệp Vì nói, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giải pháp cấp bách 2.1.3 Các hình thức cổ phần hoá Như ta biết, đặc điểm công ty cổ phần vốn chủ sở hữu nhiều cổ đông nắm giữ, đồng sở hữu thông qua việc sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp Do vậy, trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thiết phải chào bán cổ phiếu chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp cho cổ đông Chính phủ Việt Nam phân lọai tất doanh nghiệp nhà nước (SOEs) thành nhóm dựa vào mức độ quan trọng riêng doanh nghiệp Nhóm bao gồm SOEs quan trọng chiến lược doanh nghiệp đặt hoàn toàn quyền kiểm soát sở hữu nhà nước Nhóm bao gồm SOEs mà phủ muốn giữ quyền biểu quyết, kiểm soát chúng cổ phần hóa Và nhóm bao gồm SOE lại, SOE bị cổ phần hóa theo bốn phương pháp sau:  Phương án 1: Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước có Doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp  Phương án 2: Bán phần giá trị thuộc vốn nhà nước có doanh nghiệp  Phương án 3: Tách sau cổ phần hóa phần doanh nghiệp nhà nước (chủ yếu áp dụng cho tổng công ty nhà nước)  Phương án 4: Bán toàn cổ phần nhà nước cho người lao động cổ đông tư nhân (chủ yếu áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ) Trang 2.1.4 Mục tiêu cổ phần hóa Có thể nói cổ phần hóa làm tăng tính hiệu kinh tế doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân tối thiểu hóa chi phí hiệu tối đa hóa lợi nhuận tốt hơn, doanh nghiệp sở hữu công thường phải đối mặt với hạn chế việc thắt chặt ngân sách yếu họ trọng vào mục tiêu khác cắt giảm chi phí, chẳng hạn đảm bảo mục tiêu thực sách an sinh xã hội doanh nghiệp Nhà nước Một số phủ cố gắng cải thiện tình hình tài khóa cổ phần hóa Điều phổ biến quốc gia mà phủ họ không muốn khả tự trợ cấp cho thâm hụt gây doanh nghiệp Nhà nước (Davis cộng 2000) Khi tiến hành cổ phần hóa, nghĩa phủ định rút khỏi tham gia điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh gạt bỏ hầu hết quyền lợi, nghĩa vụ cho doanh nghiệp Nhà nước có hoạt động thua lỗ hay mang lại lợi nhuận Lúc doanh nghiệp Nhà nước sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn góp từ nhà đầu tư nước, đồng thời phải đối mặt với việc nhà đầu tư áp dụng biện pháp tước bỏ lý cần thiết Điều tạo áp lực cho doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, đồng thời giúp cải thiện ngân sách tổ chức công, phân phối lại thu nhập, nâng cao hiệu kinh tế, phát triển thị trường chứng khoáng đạt ảnh hưởng mặt trị Kết nghiên cứu Perihan Ozlem (2007) cho thấy mục tiêu thường theo đuổi chương trình cổ phần hóa thường là:  Đạt lợi nhuận hiệu kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước thường tụt hậu phía sau hiệu suất kinh tế, nỗ lực để cải cách doanh nghiệp thường đạt thành công hạn chế Khi sở hữu nhiều chủ sở hữu, họ có xu hướng hoạt động để tạo lợi nhuận chủ yếu cố gắng để cải thiện hiệu suất  Tài trợ thâm hụt ngân sách với số tiền thu từ cổ phần hóa trường hợp phủ phải đối mặt với khó khăn khoản nghiêm trọng Trang 10  Giảm bớt gánh nặng doanh nghiệp Nhà nước vào ngân sách phủ Mở rộng vai trò khu vực tư nhân kinh tế, cho phép Chính phủ tập trung nguồn lực đóng góp quần chúng vào vai trò Nhà nước cung cấp dịch vụ công bản, bao gồm y tế, giáo dục sở hạ tầng xã hội  Thúc đẩy thị trường vốn phát triển Vì cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa phát hành thị trường nói chung, thị trường vốn trở nên sôi động tăng số lượng cổ phiếu thị trường chứng khoán đồng thời khuyến khích tham gia rộng rãi người dân vào việc sở hữu quản lý doanh nghiệp  Cổ phần hóa hướng đến cải cách thông qua thương mại hóa tái cấu hiệu suất hầu hết doanh nghiệp khu vực công, đảm bảo tính khoản tất doanh nghiệp Nhà nước khả chi trả sớm Trong chừng mực phù hợp với mục tiêu chính, cổ phần hóa phải đáp ứng mục tiêu thứ cấp sau đây:  Tạo kinh tế định hướng thị trường  Nâng cao mức độ tiếp cận thị trường vốn nước công nghệ Ngược lại thúc đẩy phát triển thị trường vốn trì tính độc lập  Tuy nhiên, tiến trình thương mại hóa tái cấu trúc thiết kết cho đảm bảo doanh nghiệp Nhà nước lại khu vực công đáp ứng thị trường, chi phí hợp lý có xu hướng sinh lợi Hành động thực kinh doanh khác mà không cần phải thực hoạt động phi thương mại trừ nhận bồi thường rõ ràng từ phủ Không can thiệp vào trị hoạt động bao gồm ngân hàng; nhận hướng dẫn quan giám sát để phù hợp tối thiểu với việc đuổi lợi ích người tiêu dùng Có hội đồng ban giám đốc độc lập có trách nhiệm; có hệ thống giám sát hoạt động hiệu Trang 11 2.1.5 Tác động cổ phần hóa quốc gia có kinh tế phát triển 2.1.5.1 Tác động tài khóa Có nhiều nghiên cứu tác động cổ phần hóa quốc gia phát triển, nhìn chung nghiên cứu theo cách tiếp cận Yannis Katsoulakos Elissavet Likoyanni (2002) Tác giả cho tác động mặt tài cổ phần hóa phản ánh không số lượng tiền thu từ cổ phần hóa việc sử dụng số tiền mà tác động chúng đến dòng tài ngân sách nhà nước, đặc biệt doanh thu thuế Lợi ích ròng mà phủ nhận từ cổ phần hóa trình đầu tư lâu dài Nếu khu vực tư nhân dự kiến điều hành doanh nghiệp hiệu so với nhà nước lợi ích ròng phủ nhận từ cổ phần hóa tăng lên, dẫn đến phủ sẵn lòng tiến hành cổ phần hóa thu thuế hiệu Trong trường hợp này, cổ phần hóa mang đến tác động tích cực lâu dài mặt tài công Tuy nhiên, không xét đến trường hợp phủ phải đối mặt với khó khăn mặt khoản nên họ sẵn lòng bán tài sản mức giá thấp giá trị kinh tế tài sản để tài trợ cho chi tiêu mình, lúc cổ phần hóa chưa mang lại tác động tích cực lâu dài mặt tài trước mắt chúng giúp phủ giải vấn đề khoản Yannis Ellisavet (2002) cho số tiền thu từ cổ phần hóa phản ánh tác động chúng lên biến số vĩ mô lên lợi ích ròng phủ Mức độ tác động tài tài trợ số tiền thu từ cổ phần hóa phụ thuộc phần lớn vào nguồn gốc số tiền thu (trong hay nước), mức độ lưu chuyển vốn chế quản lý tỷ giá Đặc biệt, số tiền thu từ cổ phần hóa có nguồn gốc nước dẫn đến gia tăng cầu tiền cho khu vực tư nhân để mua tài sản cổ phần hóa, số tiền thu đến từ nước chứng tỏ thị trường tài nước hoạt động hiệu quả, tác động chúng giống việc phủ vay nợ nước dẫn đến áp lực tăng giá thực đồng tiền Trang 12 Một gia tăng thâm hụt ngân sách phủ chi tiêu nhiều phủ đánh thuế thấp Nếu thâm hụt bù đắp số tiền cổ phần hóa thu có kết giống sách tài mở rộng tài trợ gia tăng nợ công (McKenzie, 1998), dẫn đến gia tăng cầu nước, ảnh hưởng đến biến số vĩ mô khác lạm phát, tài khoản vãng lai bên Những ảnh hưởng phụ thuộc vào tình trạng ban đầu biến số kinh tế vĩ mô việc phủ gia tăng chi tiêu nhập hàng hóa dịch vụ nước Một số nghiên cứu biên soạn danh nghĩa IMF (2000) để kiểm tra xem liệu có phải số tiền thu từ cổ phần hóa sau chuyển giao cho ngân sách nhà nước sử dụng để tài trợ cho thâm hụt lớn hay dùng để tài trợ cho nguồn tài khác Kết nghiên cứu số tiền thu từ cổ phần hóa không sử dụng để tài trợ cho thâm hụt lớn, bên cạnh tình hình tài có xu hướng tốt cổ phần hóa xảy Các tài khoản tài bị ảnh hưởng cổ phần hóa theo nhiều cách: trực tiếp, thông qua ảnh hưởng cổ phần hóa lên dòng tài vào doanh nghiệp cổ phần hóa gián tiếp, thông qua định việc sử dụng số tiền từ cổ phần hóa Nếu yếu tố khác không đổi, thuế thu từ doanh nghiệp cổ phần hóa phản ánh thay đổi hiệu hoạt động Ở cấp độ vĩ mô, có chứng cho thấy doanh nghiệp sau cổ phần hóa trả thuế nhiều so với thời kỳ trước cổ phần hóa Ở nhiều quốc gia, tổng ngân sách nhà nước phân bổ cho khu vực doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm xuống sau cổ phần hóa tiến hành, số tiền thu từ cổ phần hóa tìm thấy sử dụng để giảm nợ Một nghiên cứu công bố kiểm tra tác động tài cổ phần hóa Jeronimo, Pagan Soydemir (2000) Tác giả sử dụng liệu bảng số tiền thu từ cổ phần hóa qua quốc gia thâm hụt ngân sách nước OECD từ 1990-1997 để phân tích vấn đề thâm hụt ngân sách Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp năm 1990 thay đổi cổ phần hóa đóng vai trò công cụ tái cấu kinh tế so với việc cổ phần hóa đóng vai trò công cụ Trang 13 quy tụ tiền tệ Châu Âu Tác giả dẫn chứng mối quan hệ nghịch chiều số tiền thu từ cổ phần hóa thâm hụt bốn quốc gia này, điều lại không cho thành viên lại EU Đối với nước miền Nam Châu Âu, cổ phần hóa dường hưởng ứng nhiều phương tiện để đáp ứng tiêu chuẩn quy tụ Maastricht công cụ để chuyển dịch cấu kinh tế 2.1.5.2 Tác động đến biến số vĩ mô Các tài liệu nghiên cứu vĩ mô ủng hộ mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu doanh nghiệp điều hành nhà nước Kết hỗ trợ số nghiên cứu khác thành hoạt động doanh nghiệp quốc gia phát triển phát triển (Davis, 2000) kinh tế chuyển đổi (Havrylyshyn McGettigan, 1999) Aziz Westcott (1997) Salai-Martin (1997) nhận thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng nhanh kinh tế có phần đóng góp khu vực tư nhân GDP cao Theo chứng thực nghiệm Davis (2000), có mối quan hệ tích cực rõ ràng cổ phần hóa tốc độ tăng trưởng, điều rõ quốc gia có kinh tế phát triển Một số nghiên cứu thực nghiệm cho cổ phần hóa không liên quan đến thất nghiệp quy mô lớn theo Davis (2000) cổ phần hóa lại có ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp thời trước Bởi theo tác giả kết xuất phát từ kết hợp nhiều sách khuyến khích tăng trưởng giảm thất nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn tác động tại khoa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước ở việt nam viet nam, luận văn tác động tại khoa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước ở việt nam viet nam, luận văn tác động tại khoa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước ở việt nam viet nam

Từ khóa liên quan