hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao nxb dai hoc quoc gia 2007

20 329 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2016, 16:57

Nhdn xet : - So v(Ji n a m 1913 t h i san luang cdc sdn phSm d Nga gidm siit nghiem t r p n g , d i l u chijfng to r&ng k i n h te nKdc N g a X6 v i e t dang gap r a t nhieu kho k h a n - NhOrng k h k h a n , thur t h a c h dat r a cho rnldc N g a X6 vi§'t cAn p h a i c6 c h i n h sach ve k i n h te cho phu hop de d\ia dat nUdc t h o a t k h o i k h i i n g hoang l a i b^t d a u tit C a u : V i s a o v i ^ c t h i i c h i ^ n C h i n h s a c h k i n h te m6i nong nghiep ? - Mac du C O sir chenh ISch v l t r i n h phat t r i e n k i n h te, v l dien t i c h va dan so giOfa cac nifdc cong hoa, nhung tir tircmg c h i dao co ban cua L e - n i n l a s a binh d i n g ve moi mat va quyen t u quyet ciia cac d a n tpc, sir giiip dor iSn cung phat t r i e n v i muc tieu chung la xay difng t h a n h cong chu nghia x a hpi D§'n cuoi n a m 1925,, n h d siT n6 lUc ciia cac nifdc cpng hoa L i e n Xo da jioan t h a n h ve cP ban cong cupc k h o i phuc k i n h te sau chien t r a n h C S u : V a i t r o c u a V I L e - n i n t r o n g c o n g c u p c k h o i p h u c k i n h te v a ; p h a t t r i e n d a t ni^dfc s a u chie'n t r a n h * HU&ng ddn trd lai : * Huong d&n trd lai : C h i n h sdch k i n h tS" mcJi d Nga b i t dau tuf nong nghiep, ma quan t r o n g n h a t l a t h a y the che dp triftig t h u liTcfng thifc thiTa b k n g ch§' thue ItfOng thifc Sd d i n h a vay v i : - Do'i v d i niTdc N g a liic de thoat k h o i k h u n g hoang, n o n g nghiep la k h a u can ban, tiT c6 t h e keo theo toan bo day chuygn ciia cugc phat t r i e n luc lirong san xua't - Viec n o n g dan diTcfc t i f ban liTOng thUc r a t h i triTdng sau k h i nop du thue se l a m cho ho p h a n k h d i san xua't, nang cao n a n g sua't lao dpng, san xuS't n o n g nghiep phuc h o i n h a n h chong - T r e n ca sor dugc cung cap lucfng thirc va nguyen l i e u tU nong nghiep, san xua't cong nghiep difcrc phuc hoi va phat t r i e n - Sau chie'n t r a n h , nUdc N g a X6 v i e t gSp r a t n h i e u k h o k h a n , de k h i c phuc khung hoang, n h a n h chong han g i n vet thupng chien t r a n h va p h a t t r i e n k i n h te, L e - n i n da de r a C h i n h sach k i n h te m d i N h d c h i n h sach da diTa rxxidc Nga virpt qua cupc k h u n g hoang k i n h t e , c h i n h t r i - T r o n g cong cupc xay ditog va bao ve dat niTdc doi h o i cac dan tpc p h a i li§n m i n h chat che v d i n h i m tang ci/cfng suTc m a n h ve m p i m a t C h i n h L§-nin la ngifori chi dao true tiep D a i h p i Ian thi? nha't c i c x6 v i e t toan L i e n bang va t u y e n bo t h a n h lap L i e n bang Cpng hoa xa h p i chii n g h i a Xo v i e t (gpi t i t l a L i e n Xo) - Sau l i h i t h a n h lap L i e n bang Xo viet, L e - n i n c6n chi dao cic niro'c cpng hoa phai thiTc hien quyen b i n h d i n g , quyen dan tpc tiT quyet va giup dd Ifin cung phat t r i e n v i muc tieu chung la xay diftig t h a n h cdng chii nghia xa hpi C a u : Dijfa v a o so l i ^ u n S m 1921 v a n a m 1923 t r o n g b a n g k e dtfofi d&y, h a y n e u t a c d ^ n g c u a C h i n h s a c h k i n h te m d i d o i v d i n e n k i n h te' cpng hoa ma L i e n Xo da hoan t h a n h ve cP ban cong cupc k h o i phuc k i n h te * Huang ddn trd lai : San pham - N h nhutng cong lao to Idn cua L e - n i n cung vdi sir n8 liTc ciia cac niTdc sau chien t r a n h Nam 1921 Nam Ngu coc ( t r i e u ta'n) 37,6 56,6 Gang ( t r i e u ta'n) 0,1 0,3 Thep ( t r i e u ta'n) 0,2 0,7 V a i spi ( t r i e u met) 105,0 691,0 Dien (trieu kw/h) 0,55 1,1 * Tdc dung: • • Phuc h o i , p h a t t r i e n k i n h te, cai t h i e n dofi song n h a n dan C a u : H a y c h o b i e t v i de x a y 1923 - Sau k h i hoan cong cupc k h o i phuc k i n h te L i e n Xo chiTa thoat s i n p h a m quo'c dan ([ 3' - Tao ccf sd k i n h t e , c h i n h t r i cho L i e n X6 bifdc vao coftg cupc xay dutog chu nghia xa h o i *a| C a u : L i e n b a n g X v i e t dtidc t h a n h l^ip n h i ^ the n a o ? * Huang ddn trd lai : - Durdi s U c h i dao trirc t i e p cua V L L e - n i n , D a i h p i I a n thiJ nha't cac X6 - L i e n Xo p h a i thiTc h i e n n h i e m vu cong nghiep hoa de bien L i e n Xo tir ni6t mrdc n o n g nghiep mot nirdc cong nghiep C a u : N e u n h S n g t h a n h t i i u c u a c o n g c u p c x a y drfng c h i i n g h i a x a h p i d L i e n X o q u a h a i k e h o a c h n&m * Huang ddn trd lai : - Qua h a i ke hoach n a m , cong cupc xay diTng chu n g h i a xa h p i da dat dirpc n h i e u t h a n h tiAi to I d n , diTa L i e n Xo tiT mot nirdc nong nghiep lac hau t r d mot cUfifng quoc cong nghiep xa h p i chii nghia N a m 1937, la L i e n x6), gom bon nifdc Cpng hoa X6 viet dau t i e n la Nga, U-crai-na, Be-16-rut-xi-a va Ngoai Cap-ca-do san lupng cong n g h i e p c h i e m 77,4% t o n g san lirpng quoc dan - T r o n g n o n g nghiep, cong cupc tap the h6a nong nghiep da dira 93% so viet toan L i e n bang d i i n r a cuoi t h a n g 12 - 1922 da tuyen b6' t h a n h lap L i e n 126 chu nghia xa hpi, n h a n dSn k h i t i n h t r a n g san xua't lac hau, vdi nen nong nghiep chiem t r e n 2/3 tong - NiMc N g a da day m a n h diigc san xuat va luu t h o n g h a n g hod bang Cong hoa xa h p i chu nghia X6 v i e t (gpi tit d i J t a g L i e n X o p h a i thrfc h i ^ n n h i ^ m v u c o n g n g h i e p h o a ? * Huang ddn trd lai : jRdng hp v d i t r e n % d i ^ n t i c h canh tac v a o n e n n o n g nghiep t a p t h e h o a , c6 Bn' HI? mo san xua't I d n va cd sd vat cha't - k i thuat dirpc co g i d i hoa 127 - Ve v a n h6a - giao due, Li§n xo da t h a n h todn n a n m u chOr, xAy di m g hi t h o n g gido due t h o n g n h a t , hoan t h a n h cap gi&o due t i e u hoc t r o n g c? nude va thue hi§n ph6 cap gido due t r u n g hoe co sd d cdc t h a n h - Cung v d i nhumg bien doi ve k i n h t e , co cdu giai cap xa h o i cung t h a y doi CAc giai cap b6c l o t b i xoa bo, c h i c6n l a i h a i ' giai cap lao dong l a cong nhan nong dan t a p t h e va t a n g Idp t r i thiJc m d i xa h o i chu nghla - Tir n a m 1937, n h a n d a n L i g n xo tiep tuc thuc h i e n ke hoaeh n a m lai thiJ ba, n h u t i g cong cupc xay dung chii nghia xa h o i t a m thori b i gian doan bo cuoc chie'n t r a n h x a m lucfc cua p h a t x i t Dijfc t h d n g - 1941 C a u : Tiif n a m 1922 d e n n a m 1933, L i e n X o d a d ^ t diT^c nhuing k e l q u a g i t r o n g q u a n h § n g o a i giao ? * Hudng ddn trd lai : - Sau each m a n g t h d n g MiTcfi, C h i n h quyen Xo v i e t da t i t o g budc xdc laj: quan h § ngoai giao v d i m o t s6' nUdc Idng gieng d chau A v ^ chau A u - Tuy n h i S n , t n t a i tron'g vong vay t h u dich cua chu ngbTp t>' ^-^^ +hp pirti L i e n Xo da k i e n t r i va b e n b i daii t r a n h t r o n g quan he q: v5 c h i n h sach bao vay, co l a p ve k i n h te vk ngoai giao cua ckc nUdc de quoc C a u 10 : L a p b a n g s o s a n h " C h i n h s a c h c p n g s a n t h d i c h i S n " v a " C h i n h s a c h k i n h te m d i " theo m S u dufdti d a y : Ti§u chi so s^nh Chi'nh sach c6ng sdn \W\n Chinh sach kinh te mtfl Hoan dnh - Noi dung Chinh sach kinh te mdi : + T h a y che t r i m g t h u Itfcfng thiTc thifa bling thue lifcmg thuc + Cho phep t u n h a n xay dung nhCifng x i nghiep nho, k h u y e n k h i c h t i f ban niTdc ngo^i dau tii k i n h doanh d Nga + N h ^ nufdc nim ckc mach mau k i n h t e + Tir n h a n dUOc tir bu6n b ^ n , trao doi + T h e h i e n sif chuyen doi k i p t h d i , d l y sang tao tiT n e n k i n h te m a N h a *Hudng ddn trd Idi: nude nAm doc quyen v4 m o i m a t sang n e n k i n h te nhieu t h d n h p h a n v a tU Ti6u chi so sanh Chinh sach c6ng sin thofl chl6'n Chinh sach kinh te' m6i Hoan canh 1918 -1920, tienhanh chi§'n tranh each mgng thu giac ngoai 1921 - 1925, I
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao nxb dai hoc quoc gia 2007, hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao nxb dai hoc quoc gia 2007, hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 nâng cao nxb dai hoc quoc gia 2007

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn